Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende"

Transkript

1 Indsats 19. juni 2013 Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Side 1 / 25

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Anbefalinger Kort beskrivelse af projektet Formål med evalueringen Evalueringsspørgsmål Sammenlignende analyse af implementeringen Projektets forandringsmodel Dataindsamling til effektmåling Afregningsside fejlrettelse og taksering Indsatsside udvikling i fejlprocent Evalueringsanalyse Effekt på afregningsside fejlrettelse og taksering Effekt på indsatsside udvikling i fejlprocent Projektøkonomi Konklusion...24 Side 2 / 25

3 1 Sammenfatning Projektet er gennemført i perioden 1. december 2009 til 31. marts Gennem teknologiinvesteringer, der først skulle identificeres og klargøres til afprøvning, har projektets målsætning været at demonstrere en arbejdskraftfrigørende effekt på 29 årsværk i arbejdet med at behandle og kontrollere selvangivelser fra selvstændigt erhvervsdrivende. Der er - i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) - arbejdet med en række løsningselementer, som delvist er afprøvet. Løsningselementerne bygger videre på selvangivelsen i TastSelv (SKATs selvbetjeningsmiljø), og afprøvning af dem er sket medens selvangivelsessystemet har kørt (innovation ved bricolage). Effektmæssigt er der skelnet mellem arbejde, der falder bort, fordi færre selvstændigt erhvervsdrivende kommer på fejl- og mangelliste og skal have hjælp til at få sin årsopgørelse (afregningsside), og arbejde det ikke er nødvendigt at udføre, fordi færre selvangivelser fra selvstændigt erhvervsdrivende er fejlbehæftet, dvs. faldende fejlprocent med mindre behov for kontrolaktiviteter til følge (indsatsside). På afregningsside vurderes de afprøvede løsningselementer at have en arbejdskraftfrigørende effekt på 12 årsværk. Den gennemførte måling på indsatsside viser ikke fald i fejlprocenten, og vurderingen er, at det alene med de afprøvede løsningselementer i selvangivelsen ikke er muligt at realisere målsætningen om fald i fejlprocenten over en 3 årig periode med mindst 5 procentpoint. Denne vurdering understøttes af følgende forhold, der snævert hænger sammen: Forudsætningen om at bygge ovenpå system til system selvangivelsesløsningen er ikke blevet opfyldt. Den ny selvangivelsesløsning etableres for selvangivelsen for indkomståret 2012 og frem (fra marts 2013), og det har ikke været muligt at afprøve løsningselementer knyttet hertil. Teknologiinvesteringer er ikke afprøvet i det forudsatte omfang. Af den afsatte budgetramme til teknologiinvesteringer er anvendt ca. 15 %, og det bør alt andet lige føre til mindre effekt end forudsat. Afprøvning er sket i selvangivelsen, hvor der er begrænsede muligheder for at forebygge fejl, der er sket under den løbende regnskabsførelse og videreført i opgørelser, der selvangives efter (årsregnskab og skatteopgørelse). Mange fejl selvstændigt erhvervsdrivende begår, sker i den løbende regnskabsførelse, og fejlene - som enkeltvis ofte beløbsmæssig er små - er vanskelige at ændre eller forebygge i selvangivelsesøjeblikket, hvor opgørelser til at selvangive efter er gjort færdige. Forebyggelse af disse fejl vil bedst ske under bogførin- Side 3 / 25

4 gen eller i forbindelse med færdiggørelse af årsregnskab og skatteopgørelse og altså ikke i det øjeblik, hvor de opgjorte selvangivelsestal skal indleveres til SKAT. Projektet har identificeret løsningselementer, der vurderes at have potentiale til at forebygge fejl i regnskabsførelsen hos de selvstændigt erhvervsdrivende, men de er ikke nået afprøvet. At dette ikke er sket og at teknologiinvesteringer har været mindre end forudsat - hænger sammen med behovet for at klargøre ideer til afprøvning, en årsmæssig kadence for gennemførelse af systemrettelser, afhængigheder til andre løsninger og forretningsmæssige prioriteringer i SKAT. Herudover har det haft betydning, at et resultat af en afprøvning ikke kunne foreligge inden for projektets tidshorisont. I sidste del af projektperioden er der således ikke igangsat teknologiinvesteringer. Samlet er vurderingen, at de afprøvede løsningselementer er et skridt i den rigtige retning, og et spor med ideer og potentiale til mere. Den opgjorte arbejdskraftsfrigørende effekt på 12 årsværk svarer til ca. 41 % af, hvad målsætningen har været. På et punkt har afprøvede løsningselementer både ført til arbejdskraftfrigørelse og bedre regelefterlevelse/mindre skattegab. Det er i forhold til, at færre selvstændigt erhvervsdrivende undlader at selvangive. Når selvangivelsen udebliver, skal SKAT bruge ressourcer på at få selvangivelsen ind eller at fastsætte indkomsten skønsmæssigt (taksering), ligesom skatteprovenuet er lavere end hvis der i stedet var blevet selvangivet. 2 Anbefalinger Forløbet i projektet giver grundlag for at anbefale: At der i udvikling af teknologiløsninger og arbejdsprocesser arbejdes ud fra en tillidsfunderet tilgang til brugerne At der lægges vægt på brugervenlighed ved design af teknologiløsninger, så løsningerne er nemme at bruge Ad den vej vurderes det muligt at frigøre arbejdskraft og opnå mindst lige så god kvalitet (her selvstændigt erhvervsdrivendes overholdelse af moms- og skatteregler). 3 Kort beskrivelse af projektet Projektet har haft til formål at identificere og afprøve teknologiløsninger, der - i et tillidsfunderet koncept - kan bidrage til, at selvstændige erhvervsrivende af sig selv bliver mere regelefterlevende, sådan Side 4 / 25

5 at behovet for at bruge ressourcer på at behandle og kontrollere selvangivelser fra selvstændige erhvervsdrivende gøres mindre og at andelen af fejlbehæftede selvangivelser fra selvstændige erhvervsdrivende falder med faldende skattegab og stigende skatteprovenu til følge Baggrunden for projektet var resultatet af en undersøgelse af virksomhedernes efterlevelse af moms- og skattereglerne i indkomståret 2006 (compliance undersøgelse), der viste fejl i selvangivelsen hos 45 % af de selvstændige erhvervsdrivende med et betydeligt moms- og skattegab til følge. Fra starten var fokus for teknologiløsninger selvangivelse i TastSelv med tanke på, at fejl kan forebygges i on line dialogen med den selvstændigt erhvervsdrivende ved selvangivelsens indlevering. I projektansøgningen udtrykkes det således: Den bærende idé er at nyttiggøre og dele oplysninger vedrørende virksomheden med de erhvervsdrivende, så de hjælpes til at selvangive rigtigt, og behovet for efterfølgende kontrol målrettes og minimeres. Ideen er i størst mulig omfang at flytte de opklarende kontroller frem i processen til forebyggende kontroller/ indsatser. Projektet vil afklare om fejlene til en vis grad kan afhjælpes ved at bruge allerede kendte data til at vejlede og stille spørgsmål straks ved selvangivelsen. Ideen er, at SKAT på forskellige tidspunkter får oplysninger fra og om den erhvervsdrivende. Derudover indeholder selvangivelsen allerede i dag visse nøgletal, som kan inddrages. Ved projektforlængelse (november 2010) blev fokus for teknologiløsninger udvidet til også at omfatte den supplerende digital selvangivelseskanal system til system selvangivelsesløsning - der var under etablering. Denne løsning er rettet mod selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter revisor, da forudsætningen for at bruge den er et særligt software, der kan modtage digitale data fra SKAT og aflevere digitale data retur til SKAT. I oplægget, der lå til grund for projektforlængelsen, udtrykkes det således: Løftestangen skal være intelligente elementer indbygget i de digitale selvangivelsesløsninger og indrettet sådan, at indholdet i dem sættes ind i en ramme, der naturligt kan indpasses i arbejdstilrettelæggelsen hos revisor eller den erhvervsdrivende, og som kan bidrage til at øge deres motivation til selv at sikre rigtigere angivelse. I TastSelv vil intelligente elementer udfolde sig i skærmdialogen med revisor eller den erhvervsdrivende, og de sigter på, at eventuelle fejl og mangler udbedres, før selvangivelsen godkendes og årsopgørelsen dannes. I system til system løsningen vil revisor eller den erhvervsdrivende forud for selvangivelsestidspunktet digitalt få SKAT data overført og have mulighed for at indlægge og bruge dem i deres eget system. Selvangivelsesløsningerne er altså ikke ens, og de indeholder forskellige muligheder for at arbejde med intelligente elementer. System til system løsningen Side 5 / 25

6 lægger fx op til at arbejde med intelligente elementer allerede i dataoverførslen til revisor eller den erhvervsdrivende, ligesom den kan bruges som afsæt til etablering af et forløb efter selvangivelse har fundet sted og årsopgørelsen er dannet. Ved forlængelsen blev det endvidere tydeliggjort, at projektets målgruppe er selvstændigt erhvervsdrivende, der driver en moms- eller lønsumsafgiftsregistreret virksomhed (såkaldte ægte erhvervsdrivende), som formodes at kunne påvirkes til bedre regelefterlevelse (såkaldte medspillere) og at projektets fokusområde er regnskabsførelsen, der ligger til grund for, hvad den selvstændigt erhvervsdrivende selvangiver om sin virksomhed (virksomhedsresultat mv.). Afgrænsningen skete med baggrund i, at de moms- eller lønsumsafgiftsregistrerede selvstændigt erhvervsdrivende skal selvangive digitalt, og at de vil blive mødt af teknologiløsningerne, der afprøves selvangivelsen. Forhold, der knytter til den selvstændige erhvervsdrivendes private forhold - fx omkring lønindkomst ved siden af erhvervsvirksomheden eller fra investering i aktier mv. - har ikke været fokusområde for projektet. Projektet har arbejdet med en række løsningselementer, hvor kun en del er afprøvet. Indholdet i de enkelte løsningselementer og formålet med dem er nærmere beskrevet i punkt 6 projektets forandringsmodel. Som følge af, at løsningselementer knyttet til system til system selvangivelsesløsningen ikke har kunnet afprøves, er en del af aktiviteterne i projektets tidsplan ikke blevet gennemført. Compliance undersøgelsen for 2006 er fulgt op af nye undersøgelser for 2008 og for 2010, der bekræfter en relativ høj og stigende - andel af fejlbehæftede selvangivelser fra selvstændige erhvervsdrivende samt et moms- og skattegab på et betydelige niveau. Compliance 2006 Compliance 2008 Compliance 2010 Andel af fejlbehæftede selvangivelser alle selvstændigt erhvervsdrivende med fejl i privatsfæren indregnet 45 % 54 % 60 % Momsgab alle selvstændigt erhvervsdrivende 1,4 mia. kr. 1,6 mia. kr. 1,6 mia. kr. Skattegab alle selvstændigt erhvervsdrivende 3,6 mia. kr. 4,8 mia. kr. 4,3 mia. kr. Selvstændigt erhvervsdrivende, med vilje/uvilje til at overholde moms- og skattereglerne 92 % / 8 % 90 % / 10 % 90 % / 10 % Side 6 / 25

7 Note: De angivne tal fra compliance undersøgelsen for 2010 er foreløbige Med brug af de rette værktøjer formodes ca. 90 % af de selvstændigt erhvervsdrivende altså at kunne påvirkes til bedre regelefterlevelse. 4 Formål med evalueringen Formålet med evalueringen er: Samle op på andre løsningselementer, som projektet har arbejdet med (punkt 6) Måle og vurdere den mulige effekt af de løsningselementer, der er afprøvet (punkt 7-8) Som en del af evalueringen er der foretaget en sammenlignende analyse af implementeringen (afprøvningen), der er foregået (punkt 5.1). Ved projektstart var forventningen til arbejdskraftfrigørende effekt 25 årsværk en forventning der blev ændret til 29 årsværk, da effektmålingsplanen var gjort færdigt. Teknologiinvesteringer er foregået i Tast Selv selvangivelsen, og effektmæssigt har projektet skelnet mellem arbejdskraftfrigørelse i processer indtil årsopgørelsen til den erhvervsdrivende er dannet (afregningsside) og arbejdskraftfrigørelse i processer efter årsopgørelsen til den erhvervsdrivende er dannet (indsatsside). I effektmålingsprogrammet kommer det til udtryk således: Ressourceeffekten opgøres ud fra konkrete aktiviteter, som forventes påvirket af projektets løsning, dvs. effektopgørelsen vil tage udgangspunkt i elementer eller grupper af elementer - som løsningen vil komme til at indeholde, og med måling før og efter løsningens indførelse på de enkelte områder. Afregningsmæssigt forventes løsningen at påvirke aktiviteter med rettelse og udbedring af fejl/mangler, før årsopgørelse dannes, og effekten vil vise sig ved et lavere ressourceforbrug til udførelse af de pågældende aktiviteter. Indsatsmæssigt forventes effekten at vise sig ved færre fejlbehæftede selvangivelser med mindre behov for indsatsaktiviteter til følge. Effektmålsætningerne og det dertil hørende arbejdskraftfrigørende potentiale er i den udarbejdede effektmålingsplan sammenfattet således: Delmål (indkomståret 2010) Effektmål (indkomståret 2011) Effektmål (indkomståret 2012) Effektmål (indkomståret 2013) Arbejdskraftsfrigørelse afregningsside 4,4 årsværk 9,0 årsværk 9,0 årsværk 9,0 årsværk Arbejdskraftsfrigørelse Side 7 / 25

8 indsatsside 0 årsværk 20,0 årsværk 45,0 årsværk 65,0 årsværk I alt 4,4 årsværk 29,0 årsværk 54,0 årsværk 74,0 årsværk Målsætningen for effekt på indsatsside er udtryk for, hvad der vurderes at skulle bruges af arbejdskraft på at opnå en nedgang i andelen af fejlbehæftede selvangivelser på 5 % point over 3 år gennem almindelig bagudrettet kontrol, hvor nedgang i fejlprocenten med 1 procentpoint er beregnet til at svare til 13 årsværk. Denne beregning baserer sig på forudsætninger om, hvor mange selvstændigt erhvervsdrivende løsningselementer kan forventes at påvirke, antal erhvervsdrivende der skulle kontrolleres for at opnå samme effekt samt et gennemsnitlig tidsforbrug for at gennemføre en indsatssag. 5 Evalueringsspørgsmål Effektmålingsplanen identificerer 3 målepunkter (indikatorer) til at belyse den mulige effekt af de afprøvede løsningselementer. Der er tale om punkter, hvor der de afprøvede løsningselementers karakter taget i betragtning - forventes en vis påvirkning af arbejdskraftforbruget, og hvor det har været muligt at tilvejebringe et nulpunkt at sammenligne med. Afprøvede løsningselementer kan også have påvirket arbejdskraftforbruget på andre processer i SKAT, sådan at der ved siden af kan være både positive eller negative virkninger, som ikke er målt. De fastlagte 3 målepunkter (indikatorer) er: A. Arbejdskraftfrigørelse til fejlrettelse Fejlrettelse er en proces, der udføres for at afhjælpe fejl og mangler, der forhindrer at årsopgørelsen til den selvstændigt erhvervsdrivende kan dannes. Projektets løsningselementers sammenhæng til fejlrettelsesprocessen er: At fejlmeddelelser er lagt frem i on line dialogen med den selvstændigt erhvervsdrivende At selvangivelsen er gjort mere overskuelig og nemmere at udfylde, sådan at risikoen for fejludfyldelse er reduceret At vejledningen om udfyldelse af de enkelte selvangivelsesfelter er blevet forbedret B. Arbejdskraftfrigørelse til taksering Taksering er en proces, der gennemføres, når selvangivelsen fra den selvstændigt erhvervsdrivende udebliver. Projektets løsningselementers sammenhæng til takseringsprocessen er: Side 8 / 25

9 At de selvstændigt erhvervsdrivende mindes om pligten til at selvangive (servic omkring selvangivelsestidspunktet) At ophør af virksomhed - og dermed at personen ikke længere behøver at selvangive men direkte kan få en årsopgørelse baseret på oplysningerne SKAT har fået indberettet - har fået en mere fremtrædende placering i selvangivelsen samtidig med at vejledningen herom er blevet forbedret C. Arbejdskraftfrigørelse til indsats Indsats er en proces, der har til formål at sikre, at indholdet i angivelser til SKAT er korrekt, og et middel til at øge regelefterlevelsen, når den ikke er god nok. Færre fejlbehæftede selvangivelser fra selvstændigt erhvervsdrivende (faldende fejlprocent) reducerer behovet for indsats, sådan at indsatsressourcer i stedet kan prioriteres mod tungere regelområder og virksomheder uden vilje til at overholde moms- og skattereglerne ( modspillere ), der typisk er en større trussel mod skatteprovenuet. Sammenhængen til projektets løsningselementer er: At der er etableret sandsynlighedskontroller (pop up s) i TastSelv, fx i forhold til, hvad der er momsindberettet At ejendomsavance har fået sit eget selvangivelsesfelt, sådan det bedre kan sikres, at der ved salg af erhvervsejendom selvangives om gevinst eller tab At selvangivelsen er gjort mere overskuelig og nemmere at udfylde, sådan at risikoen for fejludfyldelse er reduceret At vejledningen om udfyldelse af de enkelte selvangivelsesfelter er blevet forbedret, og at vejledningen om fradrag for underskud (hobbyvirksomhed) er gjort tydeligere At ophør af virksomhed har fået en mere fremtrædende placering i selvangivelsen med en forbedret vejledning om, hvorledes afmelding sker 5.1 Sammenlignende analyse af implementeringen Evaluering af implementeringen er beskrevet i en rapport Implementering af tillidsbaseret regulering, der kan ses på dette link: Formålet med denne rapport er at give konkrete implementeringsanbefalinger til styrelser i den offentlige sektor med udgangspunkt i SKAT s erfaringer med tillidsbaseret regulering og kontrol. Derudover er der hentet inspiration fra husdyrreguleringen i Miljøstyrelsen (MST). Side 9 / 25

10 Som det fremgår af de to casebeskrivelser er de konkrete implementeringserfaringer ikke af en sådan fyldighed, at de i sig selv kunne danne udgangspunkt for generelle implementeringsanbefalinger. I rapporten er valgt den tilgang at se projektet som et element i SKAT s generelle strategi og trække på SKAT s samlede erfaringer. En tilsvarende tilgang er brugt i forbindelse med MST casen, hvor der trækkes på de diskussioner, der foregik i Husdyrreguleringsudvalget og i arbejdsgrupperne. Endvidere er der trukket på en række teoretiske bidrag. Rapporten er skrevet i en bred fortællende stil. Stilen er valgt for at illustrere spændvidden i de overvejelser, man skal igennem for at sikre en succesfuld implementering. Der er trukket på generelle sociologiske foreningsteorier og en række undersøgelser og detailteorier for at understøtte rapportens udsagn og konklusioner. Derudover bygger beskrivelsen på personlige tolkninger af forløbet i de to cases, der indgår i rapporten. Rapporten søger at give svar på: hvorfor der her er tale om et regimeskifte, som fordrer kulturændringer, hvorfor vi har at gøre med en institutionel implementering og ikke en projektimplementering, og hvordan det så kan gribes an Spændvidden i implementeringsovervejelserne illustreres gennem de to cases. Casen Husdyrreguleringsudvalget har fokus på implementering i et løst koblet felt, fordelen ved at organisere sig i et kooperativt set-up, nødvendigheden i at skabe væsentlighedskonsensus og samarbejdspartneres bidrag og betydning. Casen SKAT har fokus på turbulensen i implementeringskonteksten, innovationsmulighederne ved bricolage (genbrug med omtanke) og værdien ved at lade en vision styre det kulturelt betingede udviklingsforløb. Hvad enten implementeringen foregår i et løst eller fast koblet felt er anbefalingerne de samme: Gennemfør implementeringen som en institutionel implementering ikke en projektimplementering. Start med at formulere en ambitiøs vision og få den forankret hos de betydende beslutningstagere. Lad hele tiden visionen styre udviklingsretningen og sørg for en effektiv opfølgning med indbyggede effektive læringssløjfer. Argumenterne for denne fremgangsmåde er mere præcist beskrevet i rapporten. 6 Projektets forandringsmodel Udgangspunktet har fra starten været, at projektets formål ikke kan opfyldes med ét enkelt løsningselement, men at sammensætning af et mix af løsningselemen- Side 10 / 25

11 ter, der tager afsæt i og hver for sig forsøger at forebygge typer af fejl, som selvstændigt erhvervsdrivende begår, er nødvendig. Konkrete fejltyper, som SKATs compliance undersøgelser afdækker og kvantificerer, har på den måde været referenceramme og retningsgivende for løsningselementer, som projektet har arbejdet med. Aktivitet Funktion Forandring Effekt Status Sende servic s til erhvervsdrivende, der mangler at selvangive Tilskynde til, at de erhvervsdrivende opfylder deres pligt til at selvangive Færre erhvervsdrivende undlader at selvangive Faldende ressourceforbrug til taksering af erhvervsdrivendes indkomst Afprøvet - TastSelv 2010 (marts 2011) Faldende skattegab/stigende skatteprovenu Lægge fejlmeddelelser frem i skærmdialogen med de erhvervsdrivende Åbne for, at erhvervsdrivende selv kan fjerne forhindringer for, at årsopgørelsen kan dannes Færre erhvervsdrivende skal have hjælp til at udbedre fejl for at få sin årsopgørelse Faldende ressourceforbrug til fejlrettelse Afprøvet - TastSelv 2010 (marts 2011) Etablere sandsynlighedskontroller (pop up s) i TastSelv Tilskynde til, at erhvervsdrivende afklarer mulige fejl og selv retter eventuelle fejl, fx i forhold til, hvad der er momsindberettet (omsætning) Mere korrekte selvangivelser Faldende skattegab/stigende skatteprovenu Afprøvet - TastSelv 2010 (marts 2011) Ændre TastSelv selvangivelsens udseende og funktion Indrette grænseflade, så det er nemmere og mere overskueligt at selvangive rigtigt (brugervenlighed mv.) Mere korrekte selvangivelser Faldende ressourceforbrug til fejlrettelse Faldende skattegab/stigende skatteprovenu Afprøvet - TastSelv 2011 (marts 2012) Ændre i, hvilke oplysninger fra regnskabet de erhvervsdrivende skal selvangive Tilskynde til, at al moms erhvervsdrivende opgør i deres bogføring angives, og at data til udsøgning til indsats bliver af bedre kvalitet Mere korrekte momsangivelser Faldende momsgab/stigende momsprovenu Bedre data til indsatsudsøgning Ej afprøvet - forslag til ændrede oplysninger er udarbejdet Udvikle nyt kontrolværktøj ( light kontroller ) I højere grad bruge dialog med erhvervsdrivende som omdrejningspunkt for afvikling af kontrol i virksomheden Kontrol gennemføres med mindre forberedelses- og opfølgningsaktiviteter Oplevelsen af opdagelsesrisiko øges Input indsamlet kontrolformen skal færdigudvikles Side 11 / 25

12 Etablere benchmarks ovenpå system til system selvangivelsesløsningen Berige og gøre data - fx i form af økonomiske nøgletal tilgængelige for erhvervsdrivende (genbrug af data) Mere retvisende regnskaber, der ligger til grund for erhvervsdrivendes moms- og selvangivelser Faldende moms- og skattegab/stigende moms- og skatteprovenu Ej afprøvet - selvangivelseskanalen skal først etableres Udvikle et koncept for tillidsbaseret kontrol med revisorer (tax governance) Gøre revisorer til omdrejningspunkt for et samspil, der tilskynder til, at angivelser er rigtige ved indgivelsen (styrke kontrolkæde) Mere korrekte momsog selvangivelser Faldende moms- og skattegab/stigende moms- og skatteprovenu Faldende behov for efterfølgende kontrol Ej afprøvet afventer erfaringer fra beslægtet projekt mod store selskaber Udvikle en on line bogføringsvejleder Hjælpe til, at indtægter og udgifter kommer ind i erhvervsdrivendes bogføring efter deres moms- og skattemæssige behandling Færre fejl i grundføringen, der ligger til grund for erhvervsdrivendes moms- og selvangivelser Faldende moms- og skattegab/stigende moms- og skatteprovenu Ej afprøvet - ideen er kvalificeret og samspil med regnskabssystemer er beskrevet Sende servic s om pligten til at selvangive Ved løsningselementet sendes en mail 1 uge før og 1 uge efter selvangivelsesfristens udløb til erhvervsdrivende, der endnu ikke har selvangivet. Tanken er, at mailpåmindelsen skal skubbe på, at der bliver selvangivet, sådan at den selvstændigt erhvervsdrivende kan spare skattetillæg, og sådan at færre erhvervsdrivende skal have deres indkomst takseret af SKAT. Færre takseringer fører tillige til reduktion af skattegabet og den betydelig fejlkilde dette område udgør. Lægge fejlmeddelelser frem i skærmdialogen På rubrikniveau indeholder selvangivelsessystemet en række valideringer og kontroller, der skal sikre, at de nødvendige oplysninger for at danne årsopgørelsen er til stede, ligesom kontrollerne sikrer, at beløb den selvstændigt erhvervsdrivende oplyser ikke logisk er i modstrid med skattelovgivningen. Tanken er at gøre det synligt i skærmdialogen, hvis der er hindringer for, at årsopgørelsen kan dannes, sådan at den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at udbedre manglen og få sin årsopgørelse uden at hjælp fra medarbejdere i SKAT er nødvendig. Etablere sandsynlighedskontroller i TastSelv Side 12 / 25

13 Tanken er at søge at udnytte sammenhængen, der skal være mellem virksomhedens nettoomsætning og hvad der kan beregnes som omsætning efter virksomhedens angivelse af salgsmoms, og hvor der hvis virksomheden ikke har momsfrie aktiviteter i de fleste tilfælde bør være overensstemmelse. Sammenhængen er endvidere brugt til at kontrollere, at der når omsætningen overstiger kr. selvangives oplysninger fra virksomhedens årsregnskab til udsøgningsbrug i SKAT. Udfordringen med sandsynlighedskontroller er, at de bør ramme problemområdet så præcist som muligt, så de ikke opleves som irriterende og overflødige beskeder i processen frem mod, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan få sin årsopgørelse og en kvittering for, at der er selvangivet, og at det er sket til tiden. Beregnet momsomsætning skal ikke altid stemme med virksomhedens omsætning, og der er kommet irritationsreaktioner i anledning af de afprøvede sandsynlighedskontroller. Indtil videre er sandsynlighedskontrollerne fastholdt, men SKAT vil revurdere dem, når regnskabsoplysningerne de inddrager næste gang skal ændres. Ændre TastSelv selvangivelsens udseende og funktion Tanken er, at en mere forståelig og overskuelig selvangivelse gør det lettere at aflevere oplysningerne, sådan at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke glemmer at udfylde oplysninger, der forventes selvangivet, og sådan at fejlindtastninger undgås. Det bærende i den nye TastSelv selvangivelse er en sammenhængende visning af: Selvangivelsesrubrikker med indgået indberetninger fra 3. mand (om lønindkomst, modtagne honorarer, renteindtægter/-udgifter, ydede gaver til almennyttegige foreninger, kontingent til faglige foreninger etc.) Vigtige og ofte brugte rubrikker til at selvangive om erhvervsvirksomheden (virksomhedsresultat mv.) sådan at øvrige og sjældnere brugte selvangivelsesrubrikker kommer til syne og gemmes væk igen via en fold ud/fold ind funktion og en rubrikstyring, der gør selvangivelsen mere individuel. Projektet har spurgt FSR om, hvordan de bedømmer den nye TastSelv selvangivelse, og har fået følgende tilbagemelding: "I FSR - danske revisorer er det ændrede udseende af de selvstændige erhvervsdrivendes TastSelv selvangivelse, blevet godt modtaget. Den forudgående dialog vi har haft med SKAT, inden udseende på TastSelv selvangivelsen blev offentlig tilgængelig, har vist at være yderst frugtbar idet medlemmerne i FSR - danske revisorer har været meget tilfredse med det endelige slutresultat. Side 13 / 25

14 Vi har udelukkende modtaget positive tilkendegivelser fra vores medlemmer. Dette understreger vigtigheden i, at en forudgående dialog med SKATs interessenter vedrørende SKATs digitale løsninger medvirker til, at slutproduktet bliver optimalt i forhold til slutbrugerne." Som led i ændringen af TastSelv selvangivelsen blev der i fælleskab med FSR udarbejdet en information, der forud blev bragt i et nyhedsbrev til medlemmerne af FSR. Ændre i, hvilke oplysninger fra regnskabet de erhvervsdrivende skal selvangive Compliance undersøgelserne viser, at selvstændigt erhvervsdrivende i betydeligt omfang undlader at angive hele den moms de opgør i deres bogføring (samlet ca. 250 mio. kr. ifølge compliance undersøgelsen for 2008). Tanken er at ændre i, hvad de selvstændigt erhvervsdrivende skal selvangive fra deres årsregnskab, og derigennem etablere et grundlag for, at SKATs systemer kan kontrollere, om årsregnskabets skyldige moms svarer til, hvad den selvstændigt erhvervsdrivende skylder i moms efter sine indgivne momsangivelser, eller om der i virksomheden kan være bogført mere moms end angivet til SKAT. Ved uoverensstemmelser er tanken at opfordre den selvstændigt erhvervsdrivende til at undersøge, om virksomhedens moms er angivet korrekt, og for at denne undersøgelse er nem at udføre - sikre den erhvervsdrivende let adgang til oplysningerne fra sine momsangivelser. Målet er at motivere selvstændigt erhvervsdrivende til selv at efterangive eventuelt manglende oplyst moms, og - for selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke reagerer på informationen om mulig fejl i virksomhedens angivelse af moms at få et grundlag for målrettet at følge op fra SKATs side. Der er udarbejdet et forslag til ændrede selvangivelsesoplysninger, som medtager andre ændringer, der kan øge kvaliteten i SKATs data om de selvstændigt erhvervsdrivendes regnskab og generelt forbedre SKAT udsøgningsmuligheder. Forslaget er ikke afprøvet dels fordi det skal samordnes med tilsvarende problemstillinger for selskaber og dels fordi ændring i, hvad virksomhederne skal selvangive fra deres årsregnskab, involverer en længerevarende proces med høring af erhvervslivet og Skatterådet. Udvikle et koncept for light kontroller Tanken er en kontrolform, der fokuserer på dialogen med den selvstændigt erhvervsdrivende og lader dialogen bestemme, hvilke dele af regnskabsmaterialet der kontrolleres, hvornår kontrolaktiviteter afsluttes og Side 14 / 25

15 hvorledes eventuelle fejl rettes og gerne i enighed med den selvstændigt erhvervsdrivende, så behovet for efterfølgende arbejdsprocesser minimeres. Kontrolformen tænkes at afspejle, at mange virksomheder er relativt små, og at de enkeltvis har overskuelige moms- og skatteforhold. Målet er at reducere behovet for arbejdskraft specielt til forberedelses- og afslutningsaktiviteter og synliggøre mere af SKATs indsatsarbejde over for virksomhederne, sådan at oplevelsen af opdagelsesrisiko øges og effekten af digitale løsningselementer, der skal få virksomhederne til af sig selv at blive mere regelefterlevende, forstærkes. Kontrolformen skal udnytte, at de fleste virksomheder kan påvirkes til bedre egenkontrol og regelefterlevelse. Input til kontrolformen er skabt gennem indsatsprojektet i Midt og Sydsjælland, der har kontrolleret udvalgte selvstændigt erhvervsdrivende og indsamlet data om fejlprocent til projektets effektmåling på indsatsside. Arbejdstitlen for gennemførelse af kontrollerne har været Audit By Talking for at få fokus rettet hen mod dialogen med den selvstændigt erhvervsdrivende. Ved kontrollerne har indsatsmedarbejderne støttet sig til et interview skema, hvor svarene giver et billede af virksomheden og områder, hvor der eventuelt kan være fejl. I nogle tilfælde har indsatsmedarbejderen oplevet, at den selvstændigt erhvervsdrivende selv har peget på mulige fejl, sådan at fejl følgelig er rettet i enighed med den erhvervsdrivende. Etablere benchmarks ovenpå system til system selvangivelsesløsningen Tanken er at supplere system til system selvangivelsesløsningen med et forløb efter selvangivelsen er indgivet, sådan at den selvstændigt erhvervsdrivende kan få oplysninger om, hvorledes virksomheden udvikler sig, og hvordan virksomheden ligger i forhold til andre virksomheder i samme branche for at motivere til, at den selvstændigt erhvervsdrivende gør mere for, at indholdet i angivelser til SKAT er korrekt. Sammenhængen til system til system selvangivelsesløsningen kan illustreres således: Side 15 / 25

16 R75 oplysninger Selvangivelse Benchmark Revisor applikation Revisor applikation Revisor applikation workflow workflow workflow 1 a) Data fra Skatteministeriet requestes fra Revisor applikationen via en webservice 1 c) Skatteministeriet returnere data via WS 2 a) Revisor sender selvangivelseoplysninger til Skatteministeriet 2 c) Skatteministeriet returnere en kvittering via WS 3 a) Revisor requester benchmark oplysninger fra Skatteministeriet 3 c) Skatteministeriet returnere data via WS 1 b) SKAT behandler request og fremfinder data 2 b) SKAT behandler data og opdaterer sine systmer 3 b) SKAT behandler request og fremfinder data Løsningselementet er ikke afprøvet, da forudsætningen om etablering af system til system selvangivelsesløsningen først opfyldes nu. I konsekvens heraf er det endnu ikke fastlagt, hvilke oplysninger (benchmarks), der med fordel kan stilles til rådighed for de selvstændigt erhvervsdrivende. Udvikle et koncept for tillidsfunderet kontrol med revisorer (Tax governance) Tanken er efter hollandsk forbillede - at skabe et koncept for en tillidsfunderet kontrolaftale med revisorer for virksomhedskunder, som revisor, ud fra sit kendskab til virksomheden og indbyggede krav til forretningsgange og revisorhandlinger, finder egnet til at være med. Konceptet skal forene vilje til at efterleve moms- og skatteregler hos virksomheder med revisorers professionalisme til at mindske skattegabet, sådan at SKATs kontrolressourcer kan prioriteres mod andre områder. Dette kan illustreres således: Side 16 / 25

17 Potentialet er til stede, da ca. halvdelen af virksomhederne ikke begår fejl, og da en meget stor del af resten af virksomhederne begår fejl uden nødvendigvis at have til hensigt at snyde. Konceptet skal ses som en lettelse og smidiggørelse for virksomhederne i forhold til bogføring, regnskab og angivelse til SKAT i et samspil med revisorerne. Der skal være en synliggørelse af, hvilke krav der stilles til virksomhederne. Samtidigt kan det være ny forretningsmulighed for revisorerne. Der skal udvikles et afbalanceret indhold i aftalegrundlagene, der kan tiltrække revisorer og virksomheder, sådan at virksomheder oplever en merværdi, der kan matche eventuel ekstra indsats eller en lidt højere revisorudgift. Tanker om konceptets rammer: der skal ske en godkendelse af revisorer til benyttelse af konceptet ud fra objektive kriterier, eksempelvis den aktuelle offentlige godkendelse, anvendelse system til system selvangivelsesløsningen mv. revisor udpeger de virksomheder, der kan være omfattet af konceptet og der indgås aftale mellem virksomheden og revisor der stilles krav til forretningsgange og revisorhandlinger, som virksomhederne og revisorer skal leve op til SKAT skal ikke godkende virksomhederne revisor finder egnet til at være med Ved indgivelse af selvangivelse skal det oplyses, at virksomheden er omfattet af konceptet Ambitionen skal være et samspil, der understøtter afhjælpning af tvivl og fejl, og ikke nødvendigvis give garanti for fejlfrie momsindberetninger og selvangivelser. Flere niveauer kan overvejes ud fra virksomhedernes udgangspunkt og forudsætninger, sådan at virksomhederne flytter sig i den rigtige retning, fx blive bedre til at bogføre korrekt, få udarbejdet regnskab uden uretmæssigt at tage fradrag for private udgifter mv. Tankerne bag tillidsfunderet kontrol er uddybet i et notat, der kan ses på dette link: Løsningselementet er ikke afprøvet, da SKAT først ønsker at indhøste erfaringer fra et beslægtet koncept rettet mod store selskaber. Herudover har det haft betydning, at system til system selvangivelsesløsningen tænkes at have en bærende rolle i konceptet. Side 17 / 25

18 Udvikle en on line bogføringsvejleder Tanken er et on line beslutningsstøttesystem, der på brugervenlig vis hjælper til, at indtægter og udgifter kommer ind i den erhvervsdrivendes bogføring efter deres moms- og skattemæssige behandling, bidrager til orden i den erhvervsdrivendes bogføring, fx med hensyn til, at regnskabsbilag indeholder nødvendige informationer (dokumentation), og at der sker nødvendig opdeling/opsplitning af bogføringen til at momsangivelse og udarbejde årsregnskab udfærdiges korrekt. Udgangspunktet skal være konkrete regnskabsbilag og visionen er at give specifik anvisning på kontering af bilaget ud fra et princip om just in time, just in place og just enough, dvs. i selve bogføringssituationen, når tvivlen opstår, og med kort og nødvendig anvisning. Dette kan illustreres således: Bogføringsvejlederen vil gøre det muligt for de selvstændigt erhvervsdrivende at sikre kvaliteten af moms- og skatteforhold og at leve med selv komplekse regelsæt. I projektet er der gennemført en forundersøgelse, hvor ideen er konkretiseret/kvalificeret og i en mock-up i powerpoint hvor brugerholdning er undersøgt og hvor kobling til bogføringsprogrammer er beskrevet SKAT forventer, at bogføringsvejlederen har potentiale til at forbedre grundbogføringen hos de selvstændigt erhvervsdrivende og især give effekt på de mange småfejl, som virksomhederne begår undervejs i regnskabsførelsen, og som let videreføres i angivelser til SKAT. Side 18 / 25

19 7 Dataindsamling til effektmåling 7.1 Afregningsside fejlrettelse og taksering For de involverede indkomstår er der indsamlet data om: ressourceforbrug til behandling af fejllister (fejlrettelse) for perioden januar til september (lisykode 3067) ressourceforbrug til taksering af fysiske personer for perioden august til december (lisykode 3066) Selvangivelsesperioden åbner primo marts, og selvangivelsesfristen udløber pr. 1. juli. Mangellisten trækkes medio august, og selvstændigt erhvervsdrivende, der selvangiver efter selvangivelsesfristens udløb men før dette tidspunkt får en årsopgørelse som andre, dog med et skattetillæg som følge af den for sene indgivelse. 7.2 Indsatsside udvikling i fejlprocent Der er indsamlet data om andelen af fejlbehæftede selvangivelser (fejlprocent) hos selvstændigt erhvervsdrivende i Midt- og Sydsjælland. Dataindsamlingen er sket gennem et indsatsprojekt, hvor 385 selvstændigt erhvervsdrivende med nedenstående karakteristika tilfældigt er udvalgt til kontrol af angivelser om deres erhvervsforhold (moms og skat) for indkomståret Selvangivelse er indgivet for både 2010 og 2011 (dvs. ej takseret) Momsregistreret ved udgangen af året (dvs. en aktiv virksomhed) Virksomheden ejet af indehaveren i både 2011 og 2012 Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke havde indgivet selvangivelse, er udtaget af stikprøven og erstattet af en anden tilfældigt udvalgt selvstændigt erhvervsdrivende. Det skyldes, at sådanne kontroller kan være ret ressourcekrævende, da regnskabsmaterialet kan være meget mangelfuldt. Den tilfældige udvælgelse er sket i mandtal på samlet ca virksomheder, dvs. ca. 1,25 % af selvstændige erhvervsdrivende i Midt- og Sydsjælland har indgået i den udtagne stikprøve. De 385 kontrolsager har været opdelt i 3 lige store bølger for at sikre sikkerhed i målingen, såfremt alle kontrolsager ikke blev nået. Opdelingen er sket tilfældigt, og færdiggørelse af kontrolsager i bølge 1 (129 sager) er prioriteret højest og kontrolsager i bølge 2 (128 sager) næsthøjest, sådan at kontrolsager i bølge 3 (128 sager) har haft laveste prioritet. Ved afgørelsen af, om en selvangivelse er fejlbehæftet, er anvendt samme kriterier, som bruges i SKATs compliance undersøgelser, dvs. der skal være fundet fejl om erhvervsforhold over et bestemt beløb for at selvangivelse er anset for fejlbehæftet. Side 19 / 25

20 Indsatsprojektet har ikke undersøgt den selvstændigt erhvervsdrivendes selvangivelse om private forhold (privatsfæren), og i resultatet af indsatsprojektet indgår ikke eventuelle fejl i selvangivelsen om privatsfæren. Gennemførelse af kontrollerne er sket under den målsætning, at kontrolsagerne skal kunne afsluttes med et gennemsnitligt tidsforbrug på ca. 15 timer (2 arbejdsdage). Dette er sket af ressourcemæssige årsager, da en kontrol med samme dybde som compliance kontrollerne ville lægge beslag på 4-5 gange så mange kontrolressourcer som det, der er brugt i indsatsprojektet i Midt og Sydsjælland, og af hensyn til at få et brugbart input til udvikling af konceptet for light kontroller. Som sammenligningsgrundlag og grundlag for målingen - er opgjort en fejlprocent ud fra data fra compliance undersøgelserne for selvstændigt erhvervsdrivende med samme karakteristika, som dem, der er indgået i indsatsprojektet i Midt- og Sydsjælland (dvs. ens afgrænset). Fejlprocenten for 2006, 2008 og 2010 er fremskrevet til en beregnet fejlprocent for 2011 som et udtryk for, hvad fejlprocenten kunne have været uden projektets løsninger. 8 Evalueringsanalyse 8.1 Effekt på afregningsside fejlrettelse og taksering Den gennemførte måling viser en arbejdskraftfrigørelse på 12,0 årsværk på fejlrettelse og taksering fra kalenderåret 2012 og frem, jf. nedenstående: Nulpunktsmåling (indkomståret 2009) Delmåling (indkomståret 2010) Slutmåling (indkomståret 2011) Opgjort forbrug 26,1 årsværk 18,2 årsværk 14,1 årsværk - Fejlrettelse - Taksering 8,2 årsværk 17,9 årsværk 7,9 årsværk 10,3 årsværk 6,0 årsværk 8,1 årsværk Realiseret arbejdskraftsfrigørelse 7,9 årsværk 12,0 årsværk - Fejlrettelse - Taksering 0,3 årsværk 7,6 årsværk 2,2 årsværk 9,8 årsværk Forventet arbejdskraftsfrigørelse 4,4 årsværk 9,0 årsværk - Fejlrettelse - Taksering 1,5 årsværk 2,9 årsværk 3,1 årsværk 5,9 årsværk Opfyldelsesgrad 180 % 133 % Side 20 / 25

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere