Fiskeristatistisk Årbog 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeristatistisk Årbog 2006"

Transkript

1 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006

2 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN ISSN Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms Oplag: 500 Forsidelayout: IT- og Telestyrelsen Signaturforklaring Symbols Fiskeridirektoratet 007 Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed... Oplysning udeladt af diskretionshensyn.. Oplysning foreligger ikke * Indeks større end 999 markeres med * Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Nil 0 0,0 } Less than half the final digit shown... Information excluded due to rules of statistical discretion.. Data not available * Index over 999 Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Fiskeridirektoratet er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. No reproduction or duplication of this publication may be made without written permission of Danish Directorate of Fisheries. When making quotations, Danish Directorate of Fisheries shall be stated as the source in accordance with established custom and to the extent conditioned by the purpose.

3 Indledning Fiskeristatistisk Årbog 006 indeholder data om det danske fiskeri, dansk akvakultur og om den danske fiskeindustri. Årbogens formål er først og fremmest at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af Fiskeridirektoratet, samt at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren. Der findes i dag et omfattende grunddatamateriale til beskrivelse af fiskerierhvervet, og Årbogen kan ikke indeholde alt. De opstillede tabeller og tekstafsnit er således et udtryk for en række valg. Årbogen indeholder seks kapitler med de nyeste data for 006. De seks kapitler omhandler henholdsvis fiskerflåden, fangster, landinger, akvakultur, forarbejdningsindustrien og udenrigshandelen. Derefter er der et kapitel med ti-års tabeller og sidst i Årbogen er der et kapitel indeholdende et udvalg af international fiskeristatistik. Alt materiale til tabellerne i kapitlet om forarbejdningsindustrien m.v. (kapitel 5) er udarbejdet af Danmarks Statistik og velvilligt stillet til rådighed for Årbogen. Tabellerne i Årbogens fire første kapitler er baseret på Fiskeridirektoratets statistiske informationssystem. De fleste af disse data findes på Fiskeridirektoratets hjemmeside, der har adressen: Fiskeristatistisk Årbog 006 ligger gratis tilgængelig som PDF-filer på hjemmesiden. Yderligere informationer fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratets Statistikkontor. Fiskeridirektoratet, August 007

4 Introduction Yearbook of Fishery Statistics 006 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery, Danish aquaculture and Danish fishery industry. The aim of this yearbook is partly to publish the official fishery statistics, compiled by the Directorate of Fisheries, secondly to introduce other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector. The Yearbook contains six chapters with the recent annual figures for 006 followed by a chapter with decennium statistics. The chapters deal with the fleet, catches, landings, aquaculture, the processing industry and external trade. The last section gives an introduction to selected international fishery statistics. The information on the processing industry (Chapter five) has been produced by Statistics Denmark specifically for the Yearbook of Fishery Statistics. The tables in chapter,, and have been derived from the statistical information system of the Directorate of Fisheries. A great deal of these data is available on the Directorate of Fisheries website, with the address: The website is in the present version mainly available in Danish, but work is being done to present more of it in English. The Yearbook of Fishery Statistics 006 is available free of charge as PDF-files at the website. Requests for further information should be addressed to: Directorate of Fisheries, the Statistical Unit. The Directorate of Fisheries, August 007

5 Indhold. Den danske fiskerflåde Tekstafsnit... 7 Regional og størrelsesmæssig fordeling... 9 Fiskerflådens fordeling på fartøjstyper... Kapacitetstilpasning Fiskeressourcer og fiskeriet Tekstafsnit... 9 Kvoter og fangster af kvoterede fiskebestande... 9 Fangsterne fordelt på arter, farvande og måneder... 5 Fangsterne fordelt på fartøjstyper Fangsterne fordelt på fartøjsdistrikter Landingerne og markedet for fisk Tekstafsnit... 8 Landingerne i Danmark fordelt på havne Landingerne fordelt på amtskommuner m.v Landinger og priser på arter og sorteringer... 0 Danske fiskeres landinger i udlandet Akvakultur Tekstafsnit... Produktion... 5 Lyst- og fritidsfiskere i det rekreative fiskeri Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Tekstafsnit... 9 Fiskeindustriens vareomsætning... 9 Arbejdssteder og beskæftigelse... 0 Momsstatistik... Regnskabsstatistik... Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik... Uddannelse Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter Tekstafsnit... 7 Udenrigshandelens landefordeling... Udenrigshandelen for de enkelte varegrupper... Eksport fordelt på varegrupper og lande... 6 Import fordelt på varegrupper og lande Tiårs tabeller Tekstafsnit... 6 Fiskerflåden Fangster Landinger Udenrigshandel fordelt på lande Udenrigshandel fordelt på varegrupper Industriens salg af egne produkter Erhvervsbeskæftigelsesstatistik Akvakultur International fiskeristatistik Tekstafsnit Verdens fiskefangst fordelt på nationer... 7 Samlet fangst i nordøstlige Atlanterhav på artsgrupper... 8 Bilag. Fartøjsregisterskema Farvande og fiskeristatistiske områder Artsliste Brugstarifpositioner for fisk m.v Gruppering af brugstariffen i tabellerne Sammenhæng mellem SITC og Brugstariffen... Tabeloversigt...

6 6 Fartøjer / vessels Contents. The Danish fishing fleet Text... Distribution on districts and size... 9 Distribution on vessel category... Capacity reduction data Fish resources and fisheries Text... 5 Quotas and catches... 9 Catches by species, fishing area and month... 5 Catches by vessel category Catches by vessel district Landings and the market for fish Text Landings in Danish ports Landings in Denmark by county (NUT ) etc Landings and average prices by species... 0 Landings by Danish vessels in foreign ports Aquaculture Text... Production... 5 Anglers and recreational fishermen in the recreational fishery Fishing industry and trade Text... Manufacturers' sales... 9 Places of work in fishing industry... 0 VAT register statistics... Accounts statistics... Register based employment statistics... Education Danish foreign trade in fish and fish products Text... External trade by countries... External trade by commodities... Exports by commodities and countries... 6 Imports by commodities and countries Decennium statistics Text... 6 Fishing fleet Catches Landings External trade by countries External trade by commodities Manufacturers' sales Employment in fishing industry Aquaculture International fishery statistics Text... World nominal catches by principal producers... 7 Total catches in the North-east Atlantic by species group... 8 Annex. Vessel register form Statistical fishing areas Species Danish Working Tariff for fish etc Statistical grouping of Working Tarif Comparison of SITC and HS commodity numbers... List of tables... 7

7 Fartøjer / vessels 7. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge en tilladelse fra Fiskeridirektoratet til at anvende fartøjet til erhvervsmæssigt fiskeri. Fiskerfartøjsregisteret Fiskeridirektoratet fører et register over danske fiskerfartøjer. Registret blev etableret i 98 på grundlag af bekendtgørelse om registrering af fiskerfartøjer, fartøjsmateriel og fangstudstyr. Registret indeholder samtlige danske erhvervsfiskerfartøjer. For årene til og med 99 var Fiskeridirektoratets fartøjsregister kun fuldt dækkende for fartøjer på 5 BRT og derover. Fra omfattede registret samtlige fiskerfartøjer på 6 meters længde og derover. Fra 995 er den nedre grænse helt afskaffet, således at fartøjer på mindre end 6 meter også indgår. Oplysningerne i Fiskeridirektoratets fartøjsregister fremgår af skemaet i bilag, som bl.a. anvendes ved indberetning af ændringer til registret. For fartøjsmålene gælder, at fartøjer med en længde på meter og derover skal måles efter bestemmelserne i den internationale konvention om måling af skibe. Mindre fartøjer måles efter de af Søfartsstyrelsen fastlagte regler. En række af de størrelsesmål, der anvendes til beskrivelse eller gruppering af fartøjerne i statistikken, kan angives på forskelligt grundlag. Nedenfor gives noter til beskrivelse af de karakteristika, der er medtaget i fartøjstabellerne. Fartøjets tonnage Bruttoton (BT), Bruttoregisterton (BRT) og Beregnet bruttoton (BBT) Fartøjsstørrelsen opgøres i dag i bruttoton (BT). Tidligere anvendtes bruttoregisterton (BRT). Skønt begge mål er rummål, findes der ingen meningsfuld omregningsfaktor mellem BRT og BT. Tidligere anvendtes udelukkende BRT-målet, men ifølge lov om skibsmåling og Bekendtgørelse om måling af mindre fiskerfartøjer skal alle fartøjer pr.. december 00 være opmålt i bruttotonnage. Som det fremgår af nedenstående tabel er alle fartøjer pr.. december 00 opmålt i BT. I historiske opgørelser er tonnage målet beregnet bruttoton (BBT) anvendt. BBT er udarbejdet i henhold til Kommissionens beslutning af 0. marts 995 5, der med udgangspunkt i London Konventionen af 969 fastsætter beregningsmetoden for opgørelsen af bruttotonnage for fartøjer under meter, således at det er muligt at sammenligne medlemsstaternes flådetonnage. Tabeller i denne årbog anvender BT-målet, når dette er kendt, ellers BBT-målet. Fartøjer der er målt med BT vil først fremgå med disse oplysninger fra målingstidspunktet. Dette er gjort for ikke at invalidere administrative beslutninger, som bygger på de oplysninger, der forelå før måletidspunktet. Bemærk at EU i sit register fører BT-målingen tilbage til byggeåret eller til nærmeste foregående ombygning. Sammenligning med EU's fartøjsregister er dermed ikke meningsfyldt. Antallet af registrerede fiskerfartøjer med oplysning om BT-mål for hvert år (ultimo) samt forskellen mellem BBT-målet og BT/BRT-målet (BT prioriteret) fremgår af tabellen: Fiskerflådens samlede tonnage Samlet tonnage optalt ved BBT og BT/BRT År (ultimo) Antal fartøjer Heraf med BT BBT BT/BRT Note: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget.

8 8 Fartøjer / vessels Det ses, at ved prioritering af BT/BRT-målet, dvs. ved at anvende BT, og ellers anvende BRT når BT er uoplyst, vil fiskerflådens samlede tonnage ultimo 00 være 96.5 BT/BRT. Med BBT-målet bliver tonnagen på BBT. For at opgøre den samlede tonnage i flåden skal der til den faktiske kapacitet, opgjort i tabellen, lægges uudnyttet kapacitet, som rettighedshaverne kan bruge til indsættelse af fiskefartøjer på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at ophørte fartøjers kapacitet kan genanvendes til indførsel af nye fartøjer, under forudsætning af at ophør er sket uden offentlig støtte. Den uudnyttede kapacitet var pr. / 006 på.9 BT. I henhold til Fællesskabet regler 6 har hver medlemsstat et loft for kapacitetsstørrelsen af fiskeriflåden, som til hver en tid skal overholdes. Loftet er udtrykt i både tonnage (BT) og maskineffekt målt i kilowatt (kw). Figur. Antal fiskerfartøjer fordelt på BT-grupper pr. / 006 Antal Andre fartøjer Snurrevod-/not- og kombinationsfartøjer Garn-/krogefartøjer og Bundgarnsjoller m.m. Trawlere ,9 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9,9 0-59, , BT Maskineffekt Maskineffekten er på fartøjsskemaet (bilag ) angivet i hestekraft (hk), der defineres som udviklet energi pr. tidsenhed. I Danmark fastsætter Søfartsstyrelsen en effekt som den»officielle hestekraft«på basis af de hestekraftangivelser, der opgives af motorfabrikanten. Officiel og maksimal effekt Den officielle hestekraft bestemmes som det samlede fremdrivningsanlægs maksimale effekt ved kontinuerlig ydelse. I fartøjsskemaet er både medtaget oplysning om»officiel hk«(hk officiel nedbremset effekt) og»maksimal hk«(hk officiel maksimal effekt), hvor sidstnævnte er den maksimale ydelse, uden fradrag for hjælpemaskineri, der drives af maskinen. I tabellerne anvendes data for»maksimal hk«, hvis denne er oplyst, ellers»officiel hk«. Det skyldes ønsket om bedst mulig overensstemmelse mellem Årbogens tal og de oplysninger, der anvendes som karakteristika inden for Den Europæiske Union 7. Af samme grund omregnes effekten til kilowatt (kw). Den anvendte omregningsfaktor er hk = 0,755 kw. Den uudnyttede kapacitet var pr. / 006 på 5.8 kw. Se bemærkningerne om uudnyttet kapacitet under afsnittet om fartøjets tonnage. Fartøjets længde Længde overalt I fartøjstabellerne anvendes længdemålet»længde overalt«, defineret som afstanden i lige linie mellem det forreste punkt på forstævnen og det bageste punkt på agterstævnen. Hvis længden overalt ikke er oplyst, beregnes den ud fra»kendingslængden 8 «. Omregningsfaktoren, som er,08, er beregnet på basis af de fartøjer i registret, der har begge oplysninger.

9 Fartøjer / vessels 9 Fartøjstyper Kombinationsfartøjer Gruppering efter fartøjstype For hvert fartøj er der i fartøjsregistret angivet en typebetegnelse (se skemaet i bilag ). Udviklingen inden for skibsbygning gør imidlertid de enkelte fartøjer mere og mere fleksible og vanskeliggør dermed en entydig typeangivelse for fartøjet. Derfor er typebetegnelserne i registret blevet udvidet med et antal kombinationsfartøjer, som for eksempel garn/trawl og snurrevod/hæktrawl. I Årbogens tabeller er anvendt følgende grupper ved gruppering af fartøjerne efter fartøjstype: Hæktrawlere, sidetrawlere, andre trawlere (herunder bomtrawlere), not- og kombinationsfartøjer, snurrevodsfartøjer, garn-/krogfartøjer, bundgarns-/ruse-fartøjer og andre fiskerfartøjer (muslingeskrabere, hjælpefartøjer m.v.). Figur. Fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype pr. / 006 Antal fartøjer Andre fartøjer 58 Sidetrawlere 60 Hæktrawlere 80 Andre trawlere 7 Not+kombinationsfartøjer 5 Snurrevod 9 Bundgarnsjoller m.m..0 Garn-/krogefartøjer 98 Tonnage (BT) Bundgarnsjoller m.m..79 Garn-/krogefartøjer 8.7 Snurrevod.0 Andre fartøjer.78 Sidetrawlere 9.00 Not+kombinationsfartøjer.76 Hæktrawlere.57 Andre trawlere 8.785

10 0 Fartøjer / vessels Figur. Fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype og udvalgte hjemhavne i 006 Hanstholm 9 Hirtshals 7 Thorup Strand 8 Skagen 77 Strandby 5 Østerby 8 Thyborøn 09 Frederikshavn 6 Nexø 0 Bønnerup 8 Thorsminde 75 Ringkøbing Grenå Gilleleje 7 Hvide Sande 68 Kerteminde Esbjerg 6 Rødvig 8 Fåborg 0 Karrebæksminde 56 Kalvehave 9 Bagenkop Antal fiskerfartøjer Fartøjstyper 0-50 fiskerfartøjer Andet Trawl fiskerfartøjer > 00 fiskerfartøjer Garn Not/snur

11 Fartøjer / vessels Forsikringsværdi Fartøjsregistret indeholder oplysninger om fartøjets forsikringsværdi samt vurderingsåret. For de fleste af fartøjerne er vurderingerne mere end 5 år gamle. Det er overvejende mindre fartøjer, der har forsikringsvurderinger af ældre dato, og det er hovedsageligt fartøjer med en overalt længde på 6 meter og derunder, der har uoplyst forsikringsværdi. For registerudtrækket pr. / 006 kan opstilles følgende tabel: Forsikringsværdi og vurderingsår Samlet forsikringssum fordelt på vurderingsår Vurderingsår Antal fartøjer Forsikringsværdi i mill. kr. Samlet tonnage BBT Ukendt værdi under 6 meter Ukendt værdi 6 meter og derover Ukendt år ,9 før , , , , , , ,.896 I alt , Samlet værdi af fiskerflåden En beregning af fiskerflådens samlede værdi ved indeksering af forsikringsværdierne i forhold til vurderingsårene kunne give mening, såfremt indekset baseres dels på omkostningerne ved nybygning af fiskerfartøjer, dels på oplysninger om ændringer i monteret udstyr og vedligeholdelsesstand. Oplysninger om vedligeholdelsesstand kræver imidlertid en ny vurdering, med et helt individuelt resultat, der ikke kan generaliseres til et indeks. Derfor er det valgt blot at lade forsikringsværdierne indgå i statistikken med de registrerede værdier. Besætningsmedlemmer På fartøjsskemaet angives besætningsantallet som den normale besætning inklusiv fartøjsfører. Registreringsbogstaver og fartøjsdistrikter Havnekendingsnummer Ved anmeldelse af et fartøj til registrering i Søfartsstyrelsen, tildeles fartøjet et havnekendingsnummer 9, der består af et eller flere bogstaver efterfulgt af et tal. Tidligere skulle fartøjerne anmeldes ved det distriktstoldkammer, ejeren/rederiet hørte under. De bogstaver, der indgår i havnekendingsnummeret er første, de to første, eller første og sidste bogstav i de bynavne, hvor distriktstoldkamrene var beliggende.

12 Fartøjer / vessels Registreringsbogstaver og fiskerihavne HG S T L RI E SØ AA HV AS RS A FN R SE H K KE HK KA KR ND NF O M RU N SG NG LN Skagen København Køge Kalundborg Nyborg Rudkøbing Marstal Sønderborg VE Esbjerg Hvide Sande Århus Thorsminde Thyborøn Hanstholm Hirtshals Rønne Nexø Strandby Østerby Tejn Hals Lemvig Bønnerup Grenå Bagenkop Gedser Klintholm Rødvig Gilleleje Hundested Odden Korsør FA HM SK HO MT MI Figur.

13 Fartøjer / vessels I 970'erne blev distriktstoldkamrene omlagt, hvorfor nogle bogstaver ikke tildeles længere. I tabellerne optælles fartøjer med registreringsbogstaver, der ikke længere tildeles, under de daværende distriktstoldkamre. Fra og med 99 tildeles havnekendingsbogstaver alene af Søfartsstyrelsen, som har indført SK, HO, MI og HM. Fartøjsdistrikter I dag er fartøjerne registreret inden for distrikter. Nedenfor er listet de registreringsbogstaver, der i 006 var i brug for danske fiskerfartøjer, fordelt på distrikter. På det tilhørende kort, er vist de vigtigste fiskerihavne inden for fartøjsdistrikterne. Bogstaver: E FN+LN HV H HG L+SK RI KA+HK KR K KE NF+N ND O+MI+NG+MT RS R+SE S SG+RU+M SØ+AA T+HM VE+FA+HO A AS Distrikter: Esbjerg. Frederikshavn undtagen Skagen og Hirtshals (LN Løkken tildeles ikke længere). Haderslev. Helsingør. Hirtshals. Holstebro, Skive og Thyborøn med undtagelse af Hvide Sande. Hvide Sande (tidligere Ringkøbing). Kalundborg (HK Holbæk tildeles ikke længere). Korsør. København. Køge. Nykøbing Falster (N Nakskov tildeles ikke længere). Næstved. Odense, Middelfart (NG Nyborg og MT Middelfart tildeles ikke længere). Randers. Rønne (SE Svaneke tildeles ikke længere). Skagen. Svendborg (RU Rudkøbing og M Marstal tildeles ikke længere). Sønderborg (AA Aabenraa tildeles ikke længere). Thisted, Hanstholm. Vejle, Fredericia, Horsens og Kolding. Aalborg. Århus og Herning. Fartøjets alder Fartøjets alder regnes fra byggeåret. Kapacitetstilpasning Ophørsordning Som et led i de løbende strukturforanstaltninger inden for fiskeriet 0 kan der ydes støtte til fartøjers endelige ophør i erhvervsfiskeriet. Hensigten hermed er at få tilpasset fiskerflådens fangstkapacitet til fiskerimulighederne. Siden 988 har i alt.7 fartøjer forladt fiskerflåden med ophørsstøtte (jvf. tabel.6). Bek. nr. 87 af. september 98, som ændret ved bek. nr. 6 af 8. juni 98. Den internationale Søfartsorganisation's (IMO) konvention om måling af skibe, London 969. Bek. nr. 86 af. december 998 om måling af mindre fiskerfartøjer. Lov om skibsmåling, jf. lbkg. nr. af. februar Kommissionens beslutning af 0. marts 995 om iværksættelse af bilaget til Rådets Forordning (EØF) nr. 90/86 om definition af fiskerfartøjers karakteristika. 6 Kommissionens forordning (EF) nr. 8/00 af. august 00 om gennemførelsesbestemmelser til EF s flådepolitik, som fastsat i kapitel III i Rådets Forordning nr. 7/00. 7 Rådets forordning (EØF) nr. 90/86 af. september 986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika. 8 Længden fra forkant af forstævns øverste ende til agterste kant af rorstævnens øverste ende. 9 Sølov, jf. lbkg. Nr. 58 af 5. juni 00, med senere ændringer. 0 Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lbkg. 6 af. maj 00, med senere ændringer.

14 Fartøjer / vessels. The Danish fishing fleet The Danish fishing fleet consists of vessels registered in Denmark as fishing vessels. Registration of a fishing vessel requires a license issued by the Directorate of Fisheries. The license is a general permission to participate in commercial fishery on Danish quotas. Further licenses may be required for selected fisheries. Register of the Danish fishing fleet Definition of fishing fleet in the statistical tables The Danish Directorate of Fisheries administers a register of the Danish fishing fleet. The register was established in 98, and it contains information on all Danish commercial fishing vessels. Before 99 vessels of less than 5 Gross Registered Tonnage (GRT) were excluded from the fishing fleet tables, because the register had only full coverage of vessels of 5 GRT or more. From 99 all fishing vessels with an over-all length of 6 meters or above have been included in the tables. From 995 even vessels of less than 6 meters are covered by the register and thus included in the statistics. The information on the fishing vessel register is collected on the form in Annex. The vessel size measures used are those defined in the London Convention for vessels with a length of meters or above; smaller vessels are measured using the rules in the regulation issued by the Danish Maritime Authority. A number of the measures used to characterize the vessels or group the vessels in the tables can have different origin. The notes below describe the information given in the fishing fleet tables. Vessel tonnage Gross tonnage (GT), Gross registered tonnage (GBT) and calculated gross tonnage (CGT) Presently, vessel size is measured in Gross Tonnage (GT). Formerly, vessel size was measured in Gross Registered Tonnage (GRT). Though both GT and GRT measure volume, no meaningful conversion factor can be given. According to present legislation + all vessels must now be measured in GT as of December 00. As can be seen from the table, all vessels are measured in GT as of December 00. In this yearbook the measure Calculated Gross Tonnage (CGT) is applied to vessels that were not measured in GT. CGT is calculated according to Commission Decision of 0 March 995 5, which outlines the methodology for calculating CGT based on the London Convention. Intentionally this measure enhances the possibility for comparing the fleet structure of the Member States. All tables in this yearbook are based on GT measures if recorded and CGT otherwise. Information on tonnage in GT is available in the Danish vessel register from the day of measurement. This is done in order to keep track of the administrative decisions which were present at the time of measurement. In the EU vessel register, however, the GT measurement is carried back in time to the year of construction, or to the most recent year of reconstruction. As a consequence comparisons between the two vessel registers will not be meaningful. The number of registered fishing vessels with recorded GT measures, and the differences between applying CGT rather than GT/GRT (GT priority), is shown for each year as of December in the following table: Total tonnage of the fishing fleet Total tonnage of the fishing fleet using the CGT and GT/GRT measures Year ( December) All vessels With GT CGT GT/GRT ,58,79 08,97 98, ,7,0 08,706 98, ,0,5 08,8 99, ,,688,0 0, ,09,655 08,60 00, ,85,587 05,8 99, ,569,79 98,77 96, ,07,07 96,069 96, ,68,68 9,67 9, ,8,8 85,7 85,7 Note: Includes all fishing vessels.

15 Fartøjer / vessels 5 The table shows that, if priority was given to the GT/GRT measure (which means using GRT only when the GT measure does not exist), then the total tonnage of the fishing fleet as of December 00 would be only 96,5 GT/GRT. When priority is given to the CGT measure, the total tonnage amounts to 98,77 CGT. The fleet unutilized capacity, which may be entered in to the fleet at a later point in time by the owner, must be added to the figures in the table in order to calculate the total capacity. This is due to the fact that the capacity of vessels that have left the fleet without public funding can be used to enter new vessels into the fleet. The fleet unutilized capacity was.9 BT as of December 006. According to Community rules 6 each member state has a capacity ceiling for the fleet which must be complied with at any time. The ceiling is expressed in both tonnage (GT) and engine power (kw). Engine power On the registration form (Annex ) the engine power is specified in horsepower (hp), which is defined as generated energy per period. The Danish Maritime Authority determines the»official effect«, based on the specifications given by the manufacturer of the engine. Official effect and maximum effect The official effect is defined as the maximum effect of the entire propulsion machinery in continuous operation. In the vessel registration form both»official hp«(hp official decelerated effect) and»maximum hp«(hp official maximum effect) is reported, the latter being the highest performance without deduction for auxiliary engines powered by the machine. The statistical tables use data for»maximum hp«if recorded, otherwise»official hp«. Priority to»maximum hp«is chosen in order to ensure consistency between the figures in the yearbook, and the information used to characterize the vessels within the European Union 7. For the same reason the effect measure is converted from hp to kilowatt (kw), the factor being: hp = kw. The fleet unutilized capacity was 5.8 kw as of December 006. For comments on unused capacity, see the previous section about vessel tonnage. Vessel length Over-all length All tables use the»length over-all«, which is defined as the distance in a straight line between the front of the bow and the back of the stern. If the over-all length is not recorded, it is calculated by multiplying the»registered length«with a conversion factor (.08) which is calculated on the basis of vessels for which both measures are recorded. Vessel category Multi-purpose vessels Grouping of categories The vessel register form has an entry for the vessel category. However, the evolution within shipbuilding tends to make the individual vessels more and more flexible, which complicates categorizing and makes it less descriptive. The categories recorded in the register have thus been widened to include a number of multi-purpose vessels, as for instance trawler/netter and seiner/trawler. In all tables in this yearbook the vessels have been grouped into the following categories: stern trawlers, side trawlers, other trawlers (including beam trawlers), purse seiners and multi-purpose vessels, Danish seiners, netters and liners, potters and trap setters etc. and other fishing vessels (including cockle dredgers and auxiliary vessels etc.). Number of crew The vessel register form gives the number of persons normally in the crew including the skipper.

16 6 Fartøjer / vessels Registration letters and vessel districts Vessel identification When a fishing vessel is entered into the Danish Ship register at the Maritime Authority, a registration identification 8 is assigned to it. The identification known as the registration number consist of one or two letters followed by a number. Previously, the notification of vessels for registration was given to the Custom House in the district where the ship owner was domiciled. The letters in the registration identification are therefore letters from the names of the towns where the Custom Houses were situated. In the 970's, the Custom districts were reorganized, and therefore some of the formerly used registration letters are no longer given. In the tables in this yearbook, the vessels with registration letters that are no longer issued, are grouped together with the present districts. Since 99 registration letters are only assigned by the Maritime Authorities, which have introduced SK, HO, MI and HM. Vessel district The Danish fishing vessels are currently registered within districts. A list of the vessel districts with the related registration letters is given below, and the map on page shows the registration letters and the main fishing ports in the districts. Letters: E FN+LN HV H HG L+SK RI KA+HK KR K KE NF+N ND O+MI+NG+MT RS R+SE S SG+RU+M SØ+AA T+HM VE+FA+HO A AS Districts: Esbjerg. Frederikshavn except Skagen and Hirtshals (LN Løkken no longer issued). Haderslev. Helsingør. Hirtshals. Holstebro, Skive and Thyborøn except Hvide Sande. Hvide Sande (previously Ringkøbing). Kalundborg (HK Holbæk no longer issued). Korsør. København. Køge. Nykøbing Falster (N Nakskov no longer issued). Næstved. Odense (NG Nyborg and MT Middelfart no longer issued). Randers. Rønne (SE Svaneke no longer issued). Skagen. Svendborg (RU Rudkøbing and M Marstal no longer issued). Sønderborg (AA Aabenraa no longer issued). Thisted, Hanstholm. Vejle, Fredericia, Horsens and Kolding. Aalborg. Aarhus and Herning. Vessel age The age of the vessel is calculated from the year of construction.

17 Fartøjer / vessels 7 Insurance value The vessel register holds information on the insurance value and the year of assessment. For most of the vessels, mainly the smaller vessels, the assessment is more than 5 years old, and it is mainly vessels with an over-all length of 6 meters and less that have an unspecified insurance value. Register status as of December 006 gives the following table: Insurance value and assessment year Total insurance value by year of assessment Assessment Year Number of vessels Insurance value in million DKK. Total tonnage CGT Unknown value less than 6 meters Unknown value 6 meters and above , Unknown year Before , , ,680. 6, ,06.,896 Total...,8, ,7 Total value of the fishing fleet One method to solve the problem of old insurance values, when estimating the total value of the Danish fishing fleet, is to use index figures. In order to do so, it is necessary to determine an index based both on costs of newly built vessels and information about changes in installed equipment and maintenance. Information about equipment and maintenance requires a new assessment, with individual results, which cannot be used as an index. Therefore it has been decided that a proxy of the total value of the vessels in the statistical tables should be the registered insurance values. Capacity reduction As a part of the measures taken to diminish the structural problems in the fishery, it is possible to receive public funding if a vessel is taken out of the fleet and ceases to fish commercially. The objective of facilitating the withdrawal of fishing vessels from commercial fishing is to reduce the capacity of the fleet to match the catch opportunities. Since 988 a total of,7 vessels have left the fleet with public funding 9. Ministerial Order No. 87 of September 98 amended by Ministerial Order No. 6 of 8 June 98. The International Maritime Organization (IMO) convention on ship measurement, London 969. Ministerial Order No. 86 of December 998 on the measurement of small fishing vessels. Act on the measurement of ships, see consolidate Act No. of February Commission Decision of 0 March 995 concerning the implementation of the annex to Council Regulation (EEC) No. 90/86 defining the characteristics of fishing vessels. 6 Commission Regulation (EC) No. 8/00 of August 00 laying down implementing rules on the Community Fleet Policy as defined in chapter III of Council Regulation (EC) No. 7/00. 7 Council Regulation (EEC) No. 90/86 of September 986 on the definition of characteristics of fishing vessels. 8 See consolidate Act No. 58 of 5 June 00, with amendments. 9 Act on the support to structural measures in fisheries, see consolidate Act No. 6 of May 00, with amendments.

18

19 Fartøjer / vessels 9 Tabel.: Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikter Danish fishing vessels by district Pr. / 006 Antal fartøjer Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes gns. Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet Gns. alder Besætningsmedlemmer Samlet 9 Gns. 0 Distrikt: Bruttoton Kilowatt.000 Kr. År Antal E Esbjerg , , , 7, FN + LN Frederikshavn 70.85,6.67, , 59,5 HV Haderslev 8 590,.8 86, ,,5 H Helsingør 6.890, , ,5 75, HG Hirtshals ,. 88, ,9 05,0 L + SK Holstebro (Thyborøn) , , , 66, RI Hvide Sande , , , 7,6 KA + HK Kalundborg ,.65 7, , 0, KR Korsør 90 05,.57 9,6.8 75,0 9, K København ,6.6 7, ,6 6, KE Køge 7 0,.96 8, ,9 8, NF + N Nykøbing F , , ,0, ND Næstved 6.9,9 0.85, , 0, O + MI + NG + MT Odense ,6.99 7, ,0 07, RS Randers ,5.5 9, ,7 7, R + SE Rønne , , ,,5 S Skagen 08.7, , , 6,5 SG + RU + M Svendborg.77, , ,5 66, SØ + AA Sønderborg ,7.08 5, , 67, T + HM Thisted (Hanstholm) ,.880, ,6 6,5 VE + FA + HO Vejle ,9.6, ,9 60, A Ålborg 8 5,0.79, , 96, AS Århus.7 8, , ,7 60, Hele landet , , ,.80,5 Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet. TRANSLATION: - Columns. : Number of vessels. -: Gross tonnage. -5: Engine power. 6-7: Insurance value in.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9-0: Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section. Tabel.: Danske fiskerfartøjer fordelt på længde- og tonnagegrupper Danish fishing vessels by length and tonnage Pr. / 006 Antal fartøjer Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes gns. alder Samlet Gns. Samlet Gns. 5 Samlet 6 Gns. 7 8 Fartøjernes gns. længde overalt 9 Besætningsmedlemmer Samlet 0 Gns. A: Længde overalt: Bruttoton Kilowatt.000 Kr. År Meter Antal - 5,9 meter ,7.65, ,0 5,0.09,0 6-7, ,6.67, ,8 6,9 6, 8-9, , , ,6 8,9 59, 0 -,9-7.9, , ,,0 7, -, ,9.99, ,8,7 6,6-5, , , ,9,9 0,0 6-7, , , ,5 6,8 75,5 8-0, , , ,6 9, 8,9 -, , , ,0,6 9, - 9, , , , 6,8 57,0 0 -, , , ,0,5, , 85.88, ,,0 00 5,8 B: Tonnagegruppe: -,9 BT.9.5, , ,0 6,0.956,0 5-9, , , , 9,, 0 -,9 -.7, , ,8,5 9, 5-9, ,.8 9, ,7,9 76,6 0-9, , , ,,7 76,9 0-59, , , , 7, 0, , , , ,7 9,5 98, , ,5 6.66, ,0 0,8 6, 00-9,9-5.95, , ,,5 0,0 50-9, , , , 8,7 09, 50-99, , , ,5 7, 7, , , ,7 5,0 9 8,0 I alt , , , 9,8.80,5 Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet.. TRANSLATION: - Columns. : Number of vessels. -: Gross tonnage. -5: Engine power. 6-7: Insurance value in.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9: Average over-all length in meters. 0-: Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. Rows, vessel size groupings. A: Over-all length in meters. B: Gross tonnage. See definitions in the text section.

20 0 Fartøjer / vessels Tabel.: Pr. / 006 Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe Danish fishing vessels by district and tonnage Tonnagegruppe Under 5 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9, , , , , , , , ,9 Over 500 I alt 5 Distrikt: Antal fartøjer / number of vessels E Esbjerg FN + LN Frederikshavn HV Haderslev H Helsingør HG Hirtshals L + SK Holstebro (Thyborøn) RI Hvide Sande KA + HK Kalundborg KR Korsør K København KE Køge NF + N Nykøbing F ND Næstved O + MI + NG + MT Odense RS Randers R + SE Rønne S Skagen SG + RU + M Svendborg SØ + AA Sønderborg T + HM Thisted (Hanstholm) VE + FA + HO Vejle A Ålborg AS Århus Hele landet Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), Se definitioner af fartøjstyper og distrikter i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet TRANSLATION Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section. Tabel.: Pr. / 006 Samlet tonnage for fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe Total tonnage of vessels by district and tonnage Tonnagegruppe Under 5 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9, , , , , , , , ,9 Over 500 I alt 5 Distrikt: Bruttotonnage / gross tonnage E Esbjerg FN + LN Frederikshavn HV Haderslev H Helsingør HG Hirtshals L + SK Holstebro (Thyborøn) RI Hvide Sande KA + HK Kalundborg KR Korsør K København KE Køge NF + N Nykøbing F ND Næstved O + MI + NG + MT Odense RS Randers R + SE Rønne S Skagen SG + RU + M Svendborg SØ + AA Sønderborg T + HM Thisted (Hanstholm) VE + FA + HO Vejle A Ålborg AS Århus Hele landet Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet TRANSLATION Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section.

1. Den danske fiskerflåde

1. Den danske fiskerflåde Fartøjer / vessels. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøj. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge en

Læs mere

Fartøjer / vessels 7. bruttoton (BBT)

Fartøjer / vessels 7. bruttoton (BBT) Fartøjer / vessels 7 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge

Læs mere

1. Den danske fiskerflåde

1. Den danske fiskerflåde Fartøjer / vessels 7 1. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der

Læs mere

Fartøjer / vessels 7. bruttoton (BBT)

Fartøjer / vessels 7. bruttoton (BBT) Fartøjer / vessels 7 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2009

Fiskeristatistisk Årbog 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 2009 Yearbook of Fishery Statistics 2009 Fiskeristatistisk Årbog 2009 Udgivet af Fiskeridirektoratet September

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2000

Fiskeristatistisk Årbog 2000 Yearbook of Fishery Statistics 2000 Fiskeristatistisk Årbog 2000 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 2001 8. årgang ISBN 87-89443-14-4 ISSN 0907-9238 Pris: 185,00 kr. inkl. 25% moms Oplag: 1.000 Forsidelayout:

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2001

Fiskeristatistisk Årbog 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 2001 Yearbook of Fishery Statistics 2001 Fiskeristatistisk Årbog 2001 Udgivet af Fiskeridirektoratet September

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2005

Fiskeristatistisk Årbog 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 005 Yearbook of Fishery Statistics 005 Fiskeristatistisk Årbog 005 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 006.

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2004

Fiskeristatistisk Årbog 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 00 Yearbook of Fishery Statistics 00 )LVNHULVWDWLVWLVNcUERJ Udgivet af Fiskeridirektoratet September 005. årgang

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2003

Fiskeristatistisk Årbog 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeristatistisk Årbog 2003 Yearbook of Fishery Statistics 2003 )LVNHULVWDWLVWLVNcUERJ Udgivet af Fiskeridirektoratet September 2004

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2012 2014. NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2012 2014. NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Fiskeristatistisk Årbog 2012 2014 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Oktober 2013 December 2015 Fiskeristatistisk Årbog 2014 Yearbook of Fishery Statistics 2014 Fiskeristatistisk

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2011

NaturErhvervstyrelsen. Fiskeristatistisk Årbog 2011 NaturErhvervstyrelsen Fiskeristatistisk Årbog 2011 Yearbook of Fishery Statistics 2011 Fiskeristatistisk Årbog 2011 Udgivet af NaturErhvervstyrelsen Oktober 2012 18. årgang ISBN 978-87-7120-315-8 ISSN

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne 211 Tabeloversigt 1. Den danske fiskerflåde Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2007

Fiskeristatistisk Årbog 2007 Fiskeristatistisk Årbog 2007 Yearbook of Fishery Statistics 2007 Fiskeristatistisk Årbog 2007 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 2008 14. årgang ISBN 87-89443-12-8 ISSN 0907-9238 Pris: 195,00 kr.

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals Discard- data Oskar, Jørgen Dalskov DTU Aqua Moniteringssektion Total fangst Mål art Bi- fangst arter Salgbar Ikke salgbar (Under mindstemål) Salgbar Ikke

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 6. oktober 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 313-319 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 27. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 224-233 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 224,

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 9. december 01 8. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 01 Rettelse nr. / Correction no. 5-5 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 108 (INT 18)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere