Fiskeristatistisk Årbog 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeristatistisk Årbog 2006"

Transkript

1 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006

2 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN ISSN Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms Oplag: 500 Forsidelayout: IT- og Telestyrelsen Signaturforklaring Symbols Fiskeridirektoratet 007 Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed... Oplysning udeladt af diskretionshensyn.. Oplysning foreligger ikke * Indeks større end 999 markeres med * Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Nil 0 0,0 } Less than half the final digit shown... Information excluded due to rules of statistical discretion.. Data not available * Index over 999 Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Fiskeridirektoratet er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. No reproduction or duplication of this publication may be made without written permission of Danish Directorate of Fisheries. When making quotations, Danish Directorate of Fisheries shall be stated as the source in accordance with established custom and to the extent conditioned by the purpose.

3 Indledning Fiskeristatistisk Årbog 006 indeholder data om det danske fiskeri, dansk akvakultur og om den danske fiskeindustri. Årbogens formål er først og fremmest at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af Fiskeridirektoratet, samt at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren. Der findes i dag et omfattende grunddatamateriale til beskrivelse af fiskerierhvervet, og Årbogen kan ikke indeholde alt. De opstillede tabeller og tekstafsnit er således et udtryk for en række valg. Årbogen indeholder seks kapitler med de nyeste data for 006. De seks kapitler omhandler henholdsvis fiskerflåden, fangster, landinger, akvakultur, forarbejdningsindustrien og udenrigshandelen. Derefter er der et kapitel med ti-års tabeller og sidst i Årbogen er der et kapitel indeholdende et udvalg af international fiskeristatistik. Alt materiale til tabellerne i kapitlet om forarbejdningsindustrien m.v. (kapitel 5) er udarbejdet af Danmarks Statistik og velvilligt stillet til rådighed for Årbogen. Tabellerne i Årbogens fire første kapitler er baseret på Fiskeridirektoratets statistiske informationssystem. De fleste af disse data findes på Fiskeridirektoratets hjemmeside, der har adressen: Fiskeristatistisk Årbog 006 ligger gratis tilgængelig som PDF-filer på hjemmesiden. Yderligere informationer fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratets Statistikkontor. Fiskeridirektoratet, August 007

4 Introduction Yearbook of Fishery Statistics 006 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery, Danish aquaculture and Danish fishery industry. The aim of this yearbook is partly to publish the official fishery statistics, compiled by the Directorate of Fisheries, secondly to introduce other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector. The Yearbook contains six chapters with the recent annual figures for 006 followed by a chapter with decennium statistics. The chapters deal with the fleet, catches, landings, aquaculture, the processing industry and external trade. The last section gives an introduction to selected international fishery statistics. The information on the processing industry (Chapter five) has been produced by Statistics Denmark specifically for the Yearbook of Fishery Statistics. The tables in chapter,, and have been derived from the statistical information system of the Directorate of Fisheries. A great deal of these data is available on the Directorate of Fisheries website, with the address: The website is in the present version mainly available in Danish, but work is being done to present more of it in English. The Yearbook of Fishery Statistics 006 is available free of charge as PDF-files at the website. Requests for further information should be addressed to: Directorate of Fisheries, the Statistical Unit. The Directorate of Fisheries, August 007

5 Indhold. Den danske fiskerflåde Tekstafsnit... 7 Regional og størrelsesmæssig fordeling... 9 Fiskerflådens fordeling på fartøjstyper... Kapacitetstilpasning Fiskeressourcer og fiskeriet Tekstafsnit... 9 Kvoter og fangster af kvoterede fiskebestande... 9 Fangsterne fordelt på arter, farvande og måneder... 5 Fangsterne fordelt på fartøjstyper Fangsterne fordelt på fartøjsdistrikter Landingerne og markedet for fisk Tekstafsnit... 8 Landingerne i Danmark fordelt på havne Landingerne fordelt på amtskommuner m.v Landinger og priser på arter og sorteringer... 0 Danske fiskeres landinger i udlandet Akvakultur Tekstafsnit... Produktion... 5 Lyst- og fritidsfiskere i det rekreative fiskeri Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Tekstafsnit... 9 Fiskeindustriens vareomsætning... 9 Arbejdssteder og beskæftigelse... 0 Momsstatistik... Regnskabsstatistik... Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik... Uddannelse Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter Tekstafsnit... 7 Udenrigshandelens landefordeling... Udenrigshandelen for de enkelte varegrupper... Eksport fordelt på varegrupper og lande... 6 Import fordelt på varegrupper og lande Tiårs tabeller Tekstafsnit... 6 Fiskerflåden Fangster Landinger Udenrigshandel fordelt på lande Udenrigshandel fordelt på varegrupper Industriens salg af egne produkter Erhvervsbeskæftigelsesstatistik Akvakultur International fiskeristatistik Tekstafsnit Verdens fiskefangst fordelt på nationer... 7 Samlet fangst i nordøstlige Atlanterhav på artsgrupper... 8 Bilag. Fartøjsregisterskema Farvande og fiskeristatistiske områder Artsliste Brugstarifpositioner for fisk m.v Gruppering af brugstariffen i tabellerne Sammenhæng mellem SITC og Brugstariffen... Tabeloversigt...

6 6 Fartøjer / vessels Contents. The Danish fishing fleet Text... Distribution on districts and size... 9 Distribution on vessel category... Capacity reduction data Fish resources and fisheries Text... 5 Quotas and catches... 9 Catches by species, fishing area and month... 5 Catches by vessel category Catches by vessel district Landings and the market for fish Text Landings in Danish ports Landings in Denmark by county (NUT ) etc Landings and average prices by species... 0 Landings by Danish vessels in foreign ports Aquaculture Text... Production... 5 Anglers and recreational fishermen in the recreational fishery Fishing industry and trade Text... Manufacturers' sales... 9 Places of work in fishing industry... 0 VAT register statistics... Accounts statistics... Register based employment statistics... Education Danish foreign trade in fish and fish products Text... External trade by countries... External trade by commodities... Exports by commodities and countries... 6 Imports by commodities and countries Decennium statistics Text... 6 Fishing fleet Catches Landings External trade by countries External trade by commodities Manufacturers' sales Employment in fishing industry Aquaculture International fishery statistics Text... World nominal catches by principal producers... 7 Total catches in the North-east Atlantic by species group... 8 Annex. Vessel register form Statistical fishing areas Species Danish Working Tariff for fish etc Statistical grouping of Working Tarif Comparison of SITC and HS commodity numbers... List of tables... 7

7 Fartøjer / vessels 7. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge en tilladelse fra Fiskeridirektoratet til at anvende fartøjet til erhvervsmæssigt fiskeri. Fiskerfartøjsregisteret Fiskeridirektoratet fører et register over danske fiskerfartøjer. Registret blev etableret i 98 på grundlag af bekendtgørelse om registrering af fiskerfartøjer, fartøjsmateriel og fangstudstyr. Registret indeholder samtlige danske erhvervsfiskerfartøjer. For årene til og med 99 var Fiskeridirektoratets fartøjsregister kun fuldt dækkende for fartøjer på 5 BRT og derover. Fra omfattede registret samtlige fiskerfartøjer på 6 meters længde og derover. Fra 995 er den nedre grænse helt afskaffet, således at fartøjer på mindre end 6 meter også indgår. Oplysningerne i Fiskeridirektoratets fartøjsregister fremgår af skemaet i bilag, som bl.a. anvendes ved indberetning af ændringer til registret. For fartøjsmålene gælder, at fartøjer med en længde på meter og derover skal måles efter bestemmelserne i den internationale konvention om måling af skibe. Mindre fartøjer måles efter de af Søfartsstyrelsen fastlagte regler. En række af de størrelsesmål, der anvendes til beskrivelse eller gruppering af fartøjerne i statistikken, kan angives på forskelligt grundlag. Nedenfor gives noter til beskrivelse af de karakteristika, der er medtaget i fartøjstabellerne. Fartøjets tonnage Bruttoton (BT), Bruttoregisterton (BRT) og Beregnet bruttoton (BBT) Fartøjsstørrelsen opgøres i dag i bruttoton (BT). Tidligere anvendtes bruttoregisterton (BRT). Skønt begge mål er rummål, findes der ingen meningsfuld omregningsfaktor mellem BRT og BT. Tidligere anvendtes udelukkende BRT-målet, men ifølge lov om skibsmåling og Bekendtgørelse om måling af mindre fiskerfartøjer skal alle fartøjer pr.. december 00 være opmålt i bruttotonnage. Som det fremgår af nedenstående tabel er alle fartøjer pr.. december 00 opmålt i BT. I historiske opgørelser er tonnage målet beregnet bruttoton (BBT) anvendt. BBT er udarbejdet i henhold til Kommissionens beslutning af 0. marts 995 5, der med udgangspunkt i London Konventionen af 969 fastsætter beregningsmetoden for opgørelsen af bruttotonnage for fartøjer under meter, således at det er muligt at sammenligne medlemsstaternes flådetonnage. Tabeller i denne årbog anvender BT-målet, når dette er kendt, ellers BBT-målet. Fartøjer der er målt med BT vil først fremgå med disse oplysninger fra målingstidspunktet. Dette er gjort for ikke at invalidere administrative beslutninger, som bygger på de oplysninger, der forelå før måletidspunktet. Bemærk at EU i sit register fører BT-målingen tilbage til byggeåret eller til nærmeste foregående ombygning. Sammenligning med EU's fartøjsregister er dermed ikke meningsfyldt. Antallet af registrerede fiskerfartøjer med oplysning om BT-mål for hvert år (ultimo) samt forskellen mellem BBT-målet og BT/BRT-målet (BT prioriteret) fremgår af tabellen: Fiskerflådens samlede tonnage Samlet tonnage optalt ved BBT og BT/BRT År (ultimo) Antal fartøjer Heraf med BT BBT BT/BRT Note: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget.

8 8 Fartøjer / vessels Det ses, at ved prioritering af BT/BRT-målet, dvs. ved at anvende BT, og ellers anvende BRT når BT er uoplyst, vil fiskerflådens samlede tonnage ultimo 00 være 96.5 BT/BRT. Med BBT-målet bliver tonnagen på BBT. For at opgøre den samlede tonnage i flåden skal der til den faktiske kapacitet, opgjort i tabellen, lægges uudnyttet kapacitet, som rettighedshaverne kan bruge til indsættelse af fiskefartøjer på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at ophørte fartøjers kapacitet kan genanvendes til indførsel af nye fartøjer, under forudsætning af at ophør er sket uden offentlig støtte. Den uudnyttede kapacitet var pr. / 006 på.9 BT. I henhold til Fællesskabet regler 6 har hver medlemsstat et loft for kapacitetsstørrelsen af fiskeriflåden, som til hver en tid skal overholdes. Loftet er udtrykt i både tonnage (BT) og maskineffekt målt i kilowatt (kw). Figur. Antal fiskerfartøjer fordelt på BT-grupper pr. / 006 Antal Andre fartøjer Snurrevod-/not- og kombinationsfartøjer Garn-/krogefartøjer og Bundgarnsjoller m.m. Trawlere ,9 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9,9 0-59, , BT Maskineffekt Maskineffekten er på fartøjsskemaet (bilag ) angivet i hestekraft (hk), der defineres som udviklet energi pr. tidsenhed. I Danmark fastsætter Søfartsstyrelsen en effekt som den»officielle hestekraft«på basis af de hestekraftangivelser, der opgives af motorfabrikanten. Officiel og maksimal effekt Den officielle hestekraft bestemmes som det samlede fremdrivningsanlægs maksimale effekt ved kontinuerlig ydelse. I fartøjsskemaet er både medtaget oplysning om»officiel hk«(hk officiel nedbremset effekt) og»maksimal hk«(hk officiel maksimal effekt), hvor sidstnævnte er den maksimale ydelse, uden fradrag for hjælpemaskineri, der drives af maskinen. I tabellerne anvendes data for»maksimal hk«, hvis denne er oplyst, ellers»officiel hk«. Det skyldes ønsket om bedst mulig overensstemmelse mellem Årbogens tal og de oplysninger, der anvendes som karakteristika inden for Den Europæiske Union 7. Af samme grund omregnes effekten til kilowatt (kw). Den anvendte omregningsfaktor er hk = 0,755 kw. Den uudnyttede kapacitet var pr. / 006 på 5.8 kw. Se bemærkningerne om uudnyttet kapacitet under afsnittet om fartøjets tonnage. Fartøjets længde Længde overalt I fartøjstabellerne anvendes længdemålet»længde overalt«, defineret som afstanden i lige linie mellem det forreste punkt på forstævnen og det bageste punkt på agterstævnen. Hvis længden overalt ikke er oplyst, beregnes den ud fra»kendingslængden 8 «. Omregningsfaktoren, som er,08, er beregnet på basis af de fartøjer i registret, der har begge oplysninger.

9 Fartøjer / vessels 9 Fartøjstyper Kombinationsfartøjer Gruppering efter fartøjstype For hvert fartøj er der i fartøjsregistret angivet en typebetegnelse (se skemaet i bilag ). Udviklingen inden for skibsbygning gør imidlertid de enkelte fartøjer mere og mere fleksible og vanskeliggør dermed en entydig typeangivelse for fartøjet. Derfor er typebetegnelserne i registret blevet udvidet med et antal kombinationsfartøjer, som for eksempel garn/trawl og snurrevod/hæktrawl. I Årbogens tabeller er anvendt følgende grupper ved gruppering af fartøjerne efter fartøjstype: Hæktrawlere, sidetrawlere, andre trawlere (herunder bomtrawlere), not- og kombinationsfartøjer, snurrevodsfartøjer, garn-/krogfartøjer, bundgarns-/ruse-fartøjer og andre fiskerfartøjer (muslingeskrabere, hjælpefartøjer m.v.). Figur. Fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype pr. / 006 Antal fartøjer Andre fartøjer 58 Sidetrawlere 60 Hæktrawlere 80 Andre trawlere 7 Not+kombinationsfartøjer 5 Snurrevod 9 Bundgarnsjoller m.m..0 Garn-/krogefartøjer 98 Tonnage (BT) Bundgarnsjoller m.m..79 Garn-/krogefartøjer 8.7 Snurrevod.0 Andre fartøjer.78 Sidetrawlere 9.00 Not+kombinationsfartøjer.76 Hæktrawlere.57 Andre trawlere 8.785

10 0 Fartøjer / vessels Figur. Fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype og udvalgte hjemhavne i 006 Hanstholm 9 Hirtshals 7 Thorup Strand 8 Skagen 77 Strandby 5 Østerby 8 Thyborøn 09 Frederikshavn 6 Nexø 0 Bønnerup 8 Thorsminde 75 Ringkøbing Grenå Gilleleje 7 Hvide Sande 68 Kerteminde Esbjerg 6 Rødvig 8 Fåborg 0 Karrebæksminde 56 Kalvehave 9 Bagenkop Antal fiskerfartøjer Fartøjstyper 0-50 fiskerfartøjer Andet Trawl fiskerfartøjer > 00 fiskerfartøjer Garn Not/snur

11 Fartøjer / vessels Forsikringsværdi Fartøjsregistret indeholder oplysninger om fartøjets forsikringsværdi samt vurderingsåret. For de fleste af fartøjerne er vurderingerne mere end 5 år gamle. Det er overvejende mindre fartøjer, der har forsikringsvurderinger af ældre dato, og det er hovedsageligt fartøjer med en overalt længde på 6 meter og derunder, der har uoplyst forsikringsværdi. For registerudtrækket pr. / 006 kan opstilles følgende tabel: Forsikringsværdi og vurderingsår Samlet forsikringssum fordelt på vurderingsår Vurderingsår Antal fartøjer Forsikringsværdi i mill. kr. Samlet tonnage BBT Ukendt værdi under 6 meter Ukendt værdi 6 meter og derover Ukendt år ,9 før , , , , , , ,.896 I alt , Samlet værdi af fiskerflåden En beregning af fiskerflådens samlede værdi ved indeksering af forsikringsværdierne i forhold til vurderingsårene kunne give mening, såfremt indekset baseres dels på omkostningerne ved nybygning af fiskerfartøjer, dels på oplysninger om ændringer i monteret udstyr og vedligeholdelsesstand. Oplysninger om vedligeholdelsesstand kræver imidlertid en ny vurdering, med et helt individuelt resultat, der ikke kan generaliseres til et indeks. Derfor er det valgt blot at lade forsikringsværdierne indgå i statistikken med de registrerede værdier. Besætningsmedlemmer På fartøjsskemaet angives besætningsantallet som den normale besætning inklusiv fartøjsfører. Registreringsbogstaver og fartøjsdistrikter Havnekendingsnummer Ved anmeldelse af et fartøj til registrering i Søfartsstyrelsen, tildeles fartøjet et havnekendingsnummer 9, der består af et eller flere bogstaver efterfulgt af et tal. Tidligere skulle fartøjerne anmeldes ved det distriktstoldkammer, ejeren/rederiet hørte under. De bogstaver, der indgår i havnekendingsnummeret er første, de to første, eller første og sidste bogstav i de bynavne, hvor distriktstoldkamrene var beliggende.

12 Fartøjer / vessels Registreringsbogstaver og fiskerihavne HG S T L RI E SØ AA HV AS RS A FN R SE H K KE HK KA KR ND NF O M RU N SG NG LN Skagen København Køge Kalundborg Nyborg Rudkøbing Marstal Sønderborg VE Esbjerg Hvide Sande Århus Thorsminde Thyborøn Hanstholm Hirtshals Rønne Nexø Strandby Østerby Tejn Hals Lemvig Bønnerup Grenå Bagenkop Gedser Klintholm Rødvig Gilleleje Hundested Odden Korsør FA HM SK HO MT MI Figur.

13 Fartøjer / vessels I 970'erne blev distriktstoldkamrene omlagt, hvorfor nogle bogstaver ikke tildeles længere. I tabellerne optælles fartøjer med registreringsbogstaver, der ikke længere tildeles, under de daværende distriktstoldkamre. Fra og med 99 tildeles havnekendingsbogstaver alene af Søfartsstyrelsen, som har indført SK, HO, MI og HM. Fartøjsdistrikter I dag er fartøjerne registreret inden for distrikter. Nedenfor er listet de registreringsbogstaver, der i 006 var i brug for danske fiskerfartøjer, fordelt på distrikter. På det tilhørende kort, er vist de vigtigste fiskerihavne inden for fartøjsdistrikterne. Bogstaver: E FN+LN HV H HG L+SK RI KA+HK KR K KE NF+N ND O+MI+NG+MT RS R+SE S SG+RU+M SØ+AA T+HM VE+FA+HO A AS Distrikter: Esbjerg. Frederikshavn undtagen Skagen og Hirtshals (LN Løkken tildeles ikke længere). Haderslev. Helsingør. Hirtshals. Holstebro, Skive og Thyborøn med undtagelse af Hvide Sande. Hvide Sande (tidligere Ringkøbing). Kalundborg (HK Holbæk tildeles ikke længere). Korsør. København. Køge. Nykøbing Falster (N Nakskov tildeles ikke længere). Næstved. Odense, Middelfart (NG Nyborg og MT Middelfart tildeles ikke længere). Randers. Rønne (SE Svaneke tildeles ikke længere). Skagen. Svendborg (RU Rudkøbing og M Marstal tildeles ikke længere). Sønderborg (AA Aabenraa tildeles ikke længere). Thisted, Hanstholm. Vejle, Fredericia, Horsens og Kolding. Aalborg. Århus og Herning. Fartøjets alder Fartøjets alder regnes fra byggeåret. Kapacitetstilpasning Ophørsordning Som et led i de løbende strukturforanstaltninger inden for fiskeriet 0 kan der ydes støtte til fartøjers endelige ophør i erhvervsfiskeriet. Hensigten hermed er at få tilpasset fiskerflådens fangstkapacitet til fiskerimulighederne. Siden 988 har i alt.7 fartøjer forladt fiskerflåden med ophørsstøtte (jvf. tabel.6). Bek. nr. 87 af. september 98, som ændret ved bek. nr. 6 af 8. juni 98. Den internationale Søfartsorganisation's (IMO) konvention om måling af skibe, London 969. Bek. nr. 86 af. december 998 om måling af mindre fiskerfartøjer. Lov om skibsmåling, jf. lbkg. nr. af. februar Kommissionens beslutning af 0. marts 995 om iværksættelse af bilaget til Rådets Forordning (EØF) nr. 90/86 om definition af fiskerfartøjers karakteristika. 6 Kommissionens forordning (EF) nr. 8/00 af. august 00 om gennemførelsesbestemmelser til EF s flådepolitik, som fastsat i kapitel III i Rådets Forordning nr. 7/00. 7 Rådets forordning (EØF) nr. 90/86 af. september 986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika. 8 Længden fra forkant af forstævns øverste ende til agterste kant af rorstævnens øverste ende. 9 Sølov, jf. lbkg. Nr. 58 af 5. juni 00, med senere ændringer. 0 Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lbkg. 6 af. maj 00, med senere ændringer.

14 Fartøjer / vessels. The Danish fishing fleet The Danish fishing fleet consists of vessels registered in Denmark as fishing vessels. Registration of a fishing vessel requires a license issued by the Directorate of Fisheries. The license is a general permission to participate in commercial fishery on Danish quotas. Further licenses may be required for selected fisheries. Register of the Danish fishing fleet Definition of fishing fleet in the statistical tables The Danish Directorate of Fisheries administers a register of the Danish fishing fleet. The register was established in 98, and it contains information on all Danish commercial fishing vessels. Before 99 vessels of less than 5 Gross Registered Tonnage (GRT) were excluded from the fishing fleet tables, because the register had only full coverage of vessels of 5 GRT or more. From 99 all fishing vessels with an over-all length of 6 meters or above have been included in the tables. From 995 even vessels of less than 6 meters are covered by the register and thus included in the statistics. The information on the fishing vessel register is collected on the form in Annex. The vessel size measures used are those defined in the London Convention for vessels with a length of meters or above; smaller vessels are measured using the rules in the regulation issued by the Danish Maritime Authority. A number of the measures used to characterize the vessels or group the vessels in the tables can have different origin. The notes below describe the information given in the fishing fleet tables. Vessel tonnage Gross tonnage (GT), Gross registered tonnage (GBT) and calculated gross tonnage (CGT) Presently, vessel size is measured in Gross Tonnage (GT). Formerly, vessel size was measured in Gross Registered Tonnage (GRT). Though both GT and GRT measure volume, no meaningful conversion factor can be given. According to present legislation + all vessels must now be measured in GT as of December 00. As can be seen from the table, all vessels are measured in GT as of December 00. In this yearbook the measure Calculated Gross Tonnage (CGT) is applied to vessels that were not measured in GT. CGT is calculated according to Commission Decision of 0 March 995 5, which outlines the methodology for calculating CGT based on the London Convention. Intentionally this measure enhances the possibility for comparing the fleet structure of the Member States. All tables in this yearbook are based on GT measures if recorded and CGT otherwise. Information on tonnage in GT is available in the Danish vessel register from the day of measurement. This is done in order to keep track of the administrative decisions which were present at the time of measurement. In the EU vessel register, however, the GT measurement is carried back in time to the year of construction, or to the most recent year of reconstruction. As a consequence comparisons between the two vessel registers will not be meaningful. The number of registered fishing vessels with recorded GT measures, and the differences between applying CGT rather than GT/GRT (GT priority), is shown for each year as of December in the following table: Total tonnage of the fishing fleet Total tonnage of the fishing fleet using the CGT and GT/GRT measures Year ( December) All vessels With GT CGT GT/GRT ,58,79 08,97 98, ,7,0 08,706 98, ,0,5 08,8 99, ,,688,0 0, ,09,655 08,60 00, ,85,587 05,8 99, ,569,79 98,77 96, ,07,07 96,069 96, ,68,68 9,67 9, ,8,8 85,7 85,7 Note: Includes all fishing vessels.

15 Fartøjer / vessels 5 The table shows that, if priority was given to the GT/GRT measure (which means using GRT only when the GT measure does not exist), then the total tonnage of the fishing fleet as of December 00 would be only 96,5 GT/GRT. When priority is given to the CGT measure, the total tonnage amounts to 98,77 CGT. The fleet unutilized capacity, which may be entered in to the fleet at a later point in time by the owner, must be added to the figures in the table in order to calculate the total capacity. This is due to the fact that the capacity of vessels that have left the fleet without public funding can be used to enter new vessels into the fleet. The fleet unutilized capacity was.9 BT as of December 006. According to Community rules 6 each member state has a capacity ceiling for the fleet which must be complied with at any time. The ceiling is expressed in both tonnage (GT) and engine power (kw). Engine power On the registration form (Annex ) the engine power is specified in horsepower (hp), which is defined as generated energy per period. The Danish Maritime Authority determines the»official effect«, based on the specifications given by the manufacturer of the engine. Official effect and maximum effect The official effect is defined as the maximum effect of the entire propulsion machinery in continuous operation. In the vessel registration form both»official hp«(hp official decelerated effect) and»maximum hp«(hp official maximum effect) is reported, the latter being the highest performance without deduction for auxiliary engines powered by the machine. The statistical tables use data for»maximum hp«if recorded, otherwise»official hp«. Priority to»maximum hp«is chosen in order to ensure consistency between the figures in the yearbook, and the information used to characterize the vessels within the European Union 7. For the same reason the effect measure is converted from hp to kilowatt (kw), the factor being: hp = kw. The fleet unutilized capacity was 5.8 kw as of December 006. For comments on unused capacity, see the previous section about vessel tonnage. Vessel length Over-all length All tables use the»length over-all«, which is defined as the distance in a straight line between the front of the bow and the back of the stern. If the over-all length is not recorded, it is calculated by multiplying the»registered length«with a conversion factor (.08) which is calculated on the basis of vessels for which both measures are recorded. Vessel category Multi-purpose vessels Grouping of categories The vessel register form has an entry for the vessel category. However, the evolution within shipbuilding tends to make the individual vessels more and more flexible, which complicates categorizing and makes it less descriptive. The categories recorded in the register have thus been widened to include a number of multi-purpose vessels, as for instance trawler/netter and seiner/trawler. In all tables in this yearbook the vessels have been grouped into the following categories: stern trawlers, side trawlers, other trawlers (including beam trawlers), purse seiners and multi-purpose vessels, Danish seiners, netters and liners, potters and trap setters etc. and other fishing vessels (including cockle dredgers and auxiliary vessels etc.). Number of crew The vessel register form gives the number of persons normally in the crew including the skipper.

16 6 Fartøjer / vessels Registration letters and vessel districts Vessel identification When a fishing vessel is entered into the Danish Ship register at the Maritime Authority, a registration identification 8 is assigned to it. The identification known as the registration number consist of one or two letters followed by a number. Previously, the notification of vessels for registration was given to the Custom House in the district where the ship owner was domiciled. The letters in the registration identification are therefore letters from the names of the towns where the Custom Houses were situated. In the 970's, the Custom districts were reorganized, and therefore some of the formerly used registration letters are no longer given. In the tables in this yearbook, the vessels with registration letters that are no longer issued, are grouped together with the present districts. Since 99 registration letters are only assigned by the Maritime Authorities, which have introduced SK, HO, MI and HM. Vessel district The Danish fishing vessels are currently registered within districts. A list of the vessel districts with the related registration letters is given below, and the map on page shows the registration letters and the main fishing ports in the districts. Letters: E FN+LN HV H HG L+SK RI KA+HK KR K KE NF+N ND O+MI+NG+MT RS R+SE S SG+RU+M SØ+AA T+HM VE+FA+HO A AS Districts: Esbjerg. Frederikshavn except Skagen and Hirtshals (LN Løkken no longer issued). Haderslev. Helsingør. Hirtshals. Holstebro, Skive and Thyborøn except Hvide Sande. Hvide Sande (previously Ringkøbing). Kalundborg (HK Holbæk no longer issued). Korsør. København. Køge. Nykøbing Falster (N Nakskov no longer issued). Næstved. Odense (NG Nyborg and MT Middelfart no longer issued). Randers. Rønne (SE Svaneke no longer issued). Skagen. Svendborg (RU Rudkøbing and M Marstal no longer issued). Sønderborg (AA Aabenraa no longer issued). Thisted, Hanstholm. Vejle, Fredericia, Horsens and Kolding. Aalborg. Aarhus and Herning. Vessel age The age of the vessel is calculated from the year of construction.

17 Fartøjer / vessels 7 Insurance value The vessel register holds information on the insurance value and the year of assessment. For most of the vessels, mainly the smaller vessels, the assessment is more than 5 years old, and it is mainly vessels with an over-all length of 6 meters and less that have an unspecified insurance value. Register status as of December 006 gives the following table: Insurance value and assessment year Total insurance value by year of assessment Assessment Year Number of vessels Insurance value in million DKK. Total tonnage CGT Unknown value less than 6 meters Unknown value 6 meters and above , Unknown year Before , , ,680. 6, ,06.,896 Total...,8, ,7 Total value of the fishing fleet One method to solve the problem of old insurance values, when estimating the total value of the Danish fishing fleet, is to use index figures. In order to do so, it is necessary to determine an index based both on costs of newly built vessels and information about changes in installed equipment and maintenance. Information about equipment and maintenance requires a new assessment, with individual results, which cannot be used as an index. Therefore it has been decided that a proxy of the total value of the vessels in the statistical tables should be the registered insurance values. Capacity reduction As a part of the measures taken to diminish the structural problems in the fishery, it is possible to receive public funding if a vessel is taken out of the fleet and ceases to fish commercially. The objective of facilitating the withdrawal of fishing vessels from commercial fishing is to reduce the capacity of the fleet to match the catch opportunities. Since 988 a total of,7 vessels have left the fleet with public funding 9. Ministerial Order No. 87 of September 98 amended by Ministerial Order No. 6 of 8 June 98. The International Maritime Organization (IMO) convention on ship measurement, London 969. Ministerial Order No. 86 of December 998 on the measurement of small fishing vessels. Act on the measurement of ships, see consolidate Act No. of February Commission Decision of 0 March 995 concerning the implementation of the annex to Council Regulation (EEC) No. 90/86 defining the characteristics of fishing vessels. 6 Commission Regulation (EC) No. 8/00 of August 00 laying down implementing rules on the Community Fleet Policy as defined in chapter III of Council Regulation (EC) No. 7/00. 7 Council Regulation (EEC) No. 90/86 of September 986 on the definition of characteristics of fishing vessels. 8 See consolidate Act No. 58 of 5 June 00, with amendments. 9 Act on the support to structural measures in fisheries, see consolidate Act No. 6 of May 00, with amendments.

18

19 Fartøjer / vessels 9 Tabel.: Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikter Danish fishing vessels by district Pr. / 006 Antal fartøjer Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes gns. Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet Gns. alder Besætningsmedlemmer Samlet 9 Gns. 0 Distrikt: Bruttoton Kilowatt.000 Kr. År Antal E Esbjerg , , , 7, FN + LN Frederikshavn 70.85,6.67, , 59,5 HV Haderslev 8 590,.8 86, ,,5 H Helsingør 6.890, , ,5 75, HG Hirtshals ,. 88, ,9 05,0 L + SK Holstebro (Thyborøn) , , , 66, RI Hvide Sande , , , 7,6 KA + HK Kalundborg ,.65 7, , 0, KR Korsør 90 05,.57 9,6.8 75,0 9, K København ,6.6 7, ,6 6, KE Køge 7 0,.96 8, ,9 8, NF + N Nykøbing F , , ,0, ND Næstved 6.9,9 0.85, , 0, O + MI + NG + MT Odense ,6.99 7, ,0 07, RS Randers ,5.5 9, ,7 7, R + SE Rønne , , ,,5 S Skagen 08.7, , , 6,5 SG + RU + M Svendborg.77, , ,5 66, SØ + AA Sønderborg ,7.08 5, , 67, T + HM Thisted (Hanstholm) ,.880, ,6 6,5 VE + FA + HO Vejle ,9.6, ,9 60, A Ålborg 8 5,0.79, , 96, AS Århus.7 8, , ,7 60, Hele landet , , ,.80,5 Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet. TRANSLATION: - Columns. : Number of vessels. -: Gross tonnage. -5: Engine power. 6-7: Insurance value in.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9-0: Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section. Tabel.: Danske fiskerfartøjer fordelt på længde- og tonnagegrupper Danish fishing vessels by length and tonnage Pr. / 006 Antal fartøjer Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes gns. alder Samlet Gns. Samlet Gns. 5 Samlet 6 Gns. 7 8 Fartøjernes gns. længde overalt 9 Besætningsmedlemmer Samlet 0 Gns. A: Længde overalt: Bruttoton Kilowatt.000 Kr. År Meter Antal - 5,9 meter ,7.65, ,0 5,0.09,0 6-7, ,6.67, ,8 6,9 6, 8-9, , , ,6 8,9 59, 0 -,9-7.9, , ,,0 7, -, ,9.99, ,8,7 6,6-5, , , ,9,9 0,0 6-7, , , ,5 6,8 75,5 8-0, , , ,6 9, 8,9 -, , , ,0,6 9, - 9, , , , 6,8 57,0 0 -, , , ,0,5, , 85.88, ,,0 00 5,8 B: Tonnagegruppe: -,9 BT.9.5, , ,0 6,0.956,0 5-9, , , , 9,, 0 -,9 -.7, , ,8,5 9, 5-9, ,.8 9, ,7,9 76,6 0-9, , , ,,7 76,9 0-59, , , , 7, 0, , , , ,7 9,5 98, , ,5 6.66, ,0 0,8 6, 00-9,9-5.95, , ,,5 0,0 50-9, , , , 8,7 09, 50-99, , , ,5 7, 7, , , ,7 5,0 9 8,0 I alt , , , 9,8.80,5 Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet.. TRANSLATION: - Columns. : Number of vessels. -: Gross tonnage. -5: Engine power. 6-7: Insurance value in.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9: Average over-all length in meters. 0-: Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. Rows, vessel size groupings. A: Over-all length in meters. B: Gross tonnage. See definitions in the text section.

20 0 Fartøjer / vessels Tabel.: Pr. / 006 Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe Danish fishing vessels by district and tonnage Tonnagegruppe Under 5 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9, , , , , , , , ,9 Over 500 I alt 5 Distrikt: Antal fartøjer / number of vessels E Esbjerg FN + LN Frederikshavn HV Haderslev H Helsingør HG Hirtshals L + SK Holstebro (Thyborøn) RI Hvide Sande KA + HK Kalundborg KR Korsør K København KE Køge NF + N Nykøbing F ND Næstved O + MI + NG + MT Odense RS Randers R + SE Rønne S Skagen SG + RU + M Svendborg SØ + AA Sønderborg T + HM Thisted (Hanstholm) VE + FA + HO Vejle A Ålborg AS Århus Hele landet Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), Se definitioner af fartøjstyper og distrikter i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet TRANSLATION Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section. Tabel.: Pr. / 006 Samlet tonnage for fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe Total tonnage of vessels by district and tonnage Tonnagegruppe Under 5 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9, , , , , , , , ,9 Over 500 I alt 5 Distrikt: Bruttotonnage / gross tonnage E Esbjerg FN + LN Frederikshavn HV Haderslev H Helsingør HG Hirtshals L + SK Holstebro (Thyborøn) RI Hvide Sande KA + HK Kalundborg KR Korsør K København KE Køge NF + N Nykøbing F ND Næstved O + MI + NG + MT Odense RS Randers R + SE Rønne S Skagen SG + RU + M Svendborg SØ + AA Sønderborg T + HM Thisted (Hanstholm) VE + FA + HO Vejle A Ålborg AS Århus Hele landet Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet TRANSLATION Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section.

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Miljøprojekt Nr. 617 2001 Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Lone Gjørret, Dorthe Nedermark, Mette Juul og Claus Kieketerp KPMG C. Jespersen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69 2013 AU

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr. 496 [Blank page] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13 Technical DAIH Report 99-13 METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT 99-13 Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, 1961-90 Observeret vindhastighed

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere