Fiskeristatistisk Årbog 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeristatistisk Årbog 2006"

Transkript

1 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006

2 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN ISSN Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms Oplag: 500 Forsidelayout: IT- og Telestyrelsen Signaturforklaring Symbols Fiskeridirektoratet 007 Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed... Oplysning udeladt af diskretionshensyn.. Oplysning foreligger ikke * Indeks større end 999 markeres med * Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Nil 0 0,0 } Less than half the final digit shown... Information excluded due to rules of statistical discretion.. Data not available * Index over 999 Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Fiskeridirektoratet er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. No reproduction or duplication of this publication may be made without written permission of Danish Directorate of Fisheries. When making quotations, Danish Directorate of Fisheries shall be stated as the source in accordance with established custom and to the extent conditioned by the purpose.

3 Indledning Fiskeristatistisk Årbog 006 indeholder data om det danske fiskeri, dansk akvakultur og om den danske fiskeindustri. Årbogens formål er først og fremmest at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af Fiskeridirektoratet, samt at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren. Der findes i dag et omfattende grunddatamateriale til beskrivelse af fiskerierhvervet, og Årbogen kan ikke indeholde alt. De opstillede tabeller og tekstafsnit er således et udtryk for en række valg. Årbogen indeholder seks kapitler med de nyeste data for 006. De seks kapitler omhandler henholdsvis fiskerflåden, fangster, landinger, akvakultur, forarbejdningsindustrien og udenrigshandelen. Derefter er der et kapitel med ti-års tabeller og sidst i Årbogen er der et kapitel indeholdende et udvalg af international fiskeristatistik. Alt materiale til tabellerne i kapitlet om forarbejdningsindustrien m.v. (kapitel 5) er udarbejdet af Danmarks Statistik og velvilligt stillet til rådighed for Årbogen. Tabellerne i Årbogens fire første kapitler er baseret på Fiskeridirektoratets statistiske informationssystem. De fleste af disse data findes på Fiskeridirektoratets hjemmeside, der har adressen: Fiskeristatistisk Årbog 006 ligger gratis tilgængelig som PDF-filer på hjemmesiden. Yderligere informationer fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratets Statistikkontor. Fiskeridirektoratet, August 007

4 Introduction Yearbook of Fishery Statistics 006 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery, Danish aquaculture and Danish fishery industry. The aim of this yearbook is partly to publish the official fishery statistics, compiled by the Directorate of Fisheries, secondly to introduce other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector. The Yearbook contains six chapters with the recent annual figures for 006 followed by a chapter with decennium statistics. The chapters deal with the fleet, catches, landings, aquaculture, the processing industry and external trade. The last section gives an introduction to selected international fishery statistics. The information on the processing industry (Chapter five) has been produced by Statistics Denmark specifically for the Yearbook of Fishery Statistics. The tables in chapter,, and have been derived from the statistical information system of the Directorate of Fisheries. A great deal of these data is available on the Directorate of Fisheries website, with the address: The website is in the present version mainly available in Danish, but work is being done to present more of it in English. The Yearbook of Fishery Statistics 006 is available free of charge as PDF-files at the website. Requests for further information should be addressed to: Directorate of Fisheries, the Statistical Unit. The Directorate of Fisheries, August 007

5 Indhold. Den danske fiskerflåde Tekstafsnit... 7 Regional og størrelsesmæssig fordeling... 9 Fiskerflådens fordeling på fartøjstyper... Kapacitetstilpasning Fiskeressourcer og fiskeriet Tekstafsnit... 9 Kvoter og fangster af kvoterede fiskebestande... 9 Fangsterne fordelt på arter, farvande og måneder... 5 Fangsterne fordelt på fartøjstyper Fangsterne fordelt på fartøjsdistrikter Landingerne og markedet for fisk Tekstafsnit... 8 Landingerne i Danmark fordelt på havne Landingerne fordelt på amtskommuner m.v Landinger og priser på arter og sorteringer... 0 Danske fiskeres landinger i udlandet Akvakultur Tekstafsnit... Produktion... 5 Lyst- og fritidsfiskere i det rekreative fiskeri Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Tekstafsnit... 9 Fiskeindustriens vareomsætning... 9 Arbejdssteder og beskæftigelse... 0 Momsstatistik... Regnskabsstatistik... Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik... Uddannelse Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter Tekstafsnit... 7 Udenrigshandelens landefordeling... Udenrigshandelen for de enkelte varegrupper... Eksport fordelt på varegrupper og lande... 6 Import fordelt på varegrupper og lande Tiårs tabeller Tekstafsnit... 6 Fiskerflåden Fangster Landinger Udenrigshandel fordelt på lande Udenrigshandel fordelt på varegrupper Industriens salg af egne produkter Erhvervsbeskæftigelsesstatistik Akvakultur International fiskeristatistik Tekstafsnit Verdens fiskefangst fordelt på nationer... 7 Samlet fangst i nordøstlige Atlanterhav på artsgrupper... 8 Bilag. Fartøjsregisterskema Farvande og fiskeristatistiske områder Artsliste Brugstarifpositioner for fisk m.v Gruppering af brugstariffen i tabellerne Sammenhæng mellem SITC og Brugstariffen... Tabeloversigt...

6 6 Fartøjer / vessels Contents. The Danish fishing fleet Text... Distribution on districts and size... 9 Distribution on vessel category... Capacity reduction data Fish resources and fisheries Text... 5 Quotas and catches... 9 Catches by species, fishing area and month... 5 Catches by vessel category Catches by vessel district Landings and the market for fish Text Landings in Danish ports Landings in Denmark by county (NUT ) etc Landings and average prices by species... 0 Landings by Danish vessels in foreign ports Aquaculture Text... Production... 5 Anglers and recreational fishermen in the recreational fishery Fishing industry and trade Text... Manufacturers' sales... 9 Places of work in fishing industry... 0 VAT register statistics... Accounts statistics... Register based employment statistics... Education Danish foreign trade in fish and fish products Text... External trade by countries... External trade by commodities... Exports by commodities and countries... 6 Imports by commodities and countries Decennium statistics Text... 6 Fishing fleet Catches Landings External trade by countries External trade by commodities Manufacturers' sales Employment in fishing industry Aquaculture International fishery statistics Text... World nominal catches by principal producers... 7 Total catches in the North-east Atlantic by species group... 8 Annex. Vessel register form Statistical fishing areas Species Danish Working Tariff for fish etc Statistical grouping of Working Tarif Comparison of SITC and HS commodity numbers... List of tables... 7

7 Fartøjer / vessels 7. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge en tilladelse fra Fiskeridirektoratet til at anvende fartøjet til erhvervsmæssigt fiskeri. Fiskerfartøjsregisteret Fiskeridirektoratet fører et register over danske fiskerfartøjer. Registret blev etableret i 98 på grundlag af bekendtgørelse om registrering af fiskerfartøjer, fartøjsmateriel og fangstudstyr. Registret indeholder samtlige danske erhvervsfiskerfartøjer. For årene til og med 99 var Fiskeridirektoratets fartøjsregister kun fuldt dækkende for fartøjer på 5 BRT og derover. Fra omfattede registret samtlige fiskerfartøjer på 6 meters længde og derover. Fra 995 er den nedre grænse helt afskaffet, således at fartøjer på mindre end 6 meter også indgår. Oplysningerne i Fiskeridirektoratets fartøjsregister fremgår af skemaet i bilag, som bl.a. anvendes ved indberetning af ændringer til registret. For fartøjsmålene gælder, at fartøjer med en længde på meter og derover skal måles efter bestemmelserne i den internationale konvention om måling af skibe. Mindre fartøjer måles efter de af Søfartsstyrelsen fastlagte regler. En række af de størrelsesmål, der anvendes til beskrivelse eller gruppering af fartøjerne i statistikken, kan angives på forskelligt grundlag. Nedenfor gives noter til beskrivelse af de karakteristika, der er medtaget i fartøjstabellerne. Fartøjets tonnage Bruttoton (BT), Bruttoregisterton (BRT) og Beregnet bruttoton (BBT) Fartøjsstørrelsen opgøres i dag i bruttoton (BT). Tidligere anvendtes bruttoregisterton (BRT). Skønt begge mål er rummål, findes der ingen meningsfuld omregningsfaktor mellem BRT og BT. Tidligere anvendtes udelukkende BRT-målet, men ifølge lov om skibsmåling og Bekendtgørelse om måling af mindre fiskerfartøjer skal alle fartøjer pr.. december 00 være opmålt i bruttotonnage. Som det fremgår af nedenstående tabel er alle fartøjer pr.. december 00 opmålt i BT. I historiske opgørelser er tonnage målet beregnet bruttoton (BBT) anvendt. BBT er udarbejdet i henhold til Kommissionens beslutning af 0. marts 995 5, der med udgangspunkt i London Konventionen af 969 fastsætter beregningsmetoden for opgørelsen af bruttotonnage for fartøjer under meter, således at det er muligt at sammenligne medlemsstaternes flådetonnage. Tabeller i denne årbog anvender BT-målet, når dette er kendt, ellers BBT-målet. Fartøjer der er målt med BT vil først fremgå med disse oplysninger fra målingstidspunktet. Dette er gjort for ikke at invalidere administrative beslutninger, som bygger på de oplysninger, der forelå før måletidspunktet. Bemærk at EU i sit register fører BT-målingen tilbage til byggeåret eller til nærmeste foregående ombygning. Sammenligning med EU's fartøjsregister er dermed ikke meningsfyldt. Antallet af registrerede fiskerfartøjer med oplysning om BT-mål for hvert år (ultimo) samt forskellen mellem BBT-målet og BT/BRT-målet (BT prioriteret) fremgår af tabellen: Fiskerflådens samlede tonnage Samlet tonnage optalt ved BBT og BT/BRT År (ultimo) Antal fartøjer Heraf med BT BBT BT/BRT Note: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget.

8 8 Fartøjer / vessels Det ses, at ved prioritering af BT/BRT-målet, dvs. ved at anvende BT, og ellers anvende BRT når BT er uoplyst, vil fiskerflådens samlede tonnage ultimo 00 være 96.5 BT/BRT. Med BBT-målet bliver tonnagen på BBT. For at opgøre den samlede tonnage i flåden skal der til den faktiske kapacitet, opgjort i tabellen, lægges uudnyttet kapacitet, som rettighedshaverne kan bruge til indsættelse af fiskefartøjer på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at ophørte fartøjers kapacitet kan genanvendes til indførsel af nye fartøjer, under forudsætning af at ophør er sket uden offentlig støtte. Den uudnyttede kapacitet var pr. / 006 på.9 BT. I henhold til Fællesskabet regler 6 har hver medlemsstat et loft for kapacitetsstørrelsen af fiskeriflåden, som til hver en tid skal overholdes. Loftet er udtrykt i både tonnage (BT) og maskineffekt målt i kilowatt (kw). Figur. Antal fiskerfartøjer fordelt på BT-grupper pr. / 006 Antal Andre fartøjer Snurrevod-/not- og kombinationsfartøjer Garn-/krogefartøjer og Bundgarnsjoller m.m. Trawlere ,9 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9,9 0-59, , BT Maskineffekt Maskineffekten er på fartøjsskemaet (bilag ) angivet i hestekraft (hk), der defineres som udviklet energi pr. tidsenhed. I Danmark fastsætter Søfartsstyrelsen en effekt som den»officielle hestekraft«på basis af de hestekraftangivelser, der opgives af motorfabrikanten. Officiel og maksimal effekt Den officielle hestekraft bestemmes som det samlede fremdrivningsanlægs maksimale effekt ved kontinuerlig ydelse. I fartøjsskemaet er både medtaget oplysning om»officiel hk«(hk officiel nedbremset effekt) og»maksimal hk«(hk officiel maksimal effekt), hvor sidstnævnte er den maksimale ydelse, uden fradrag for hjælpemaskineri, der drives af maskinen. I tabellerne anvendes data for»maksimal hk«, hvis denne er oplyst, ellers»officiel hk«. Det skyldes ønsket om bedst mulig overensstemmelse mellem Årbogens tal og de oplysninger, der anvendes som karakteristika inden for Den Europæiske Union 7. Af samme grund omregnes effekten til kilowatt (kw). Den anvendte omregningsfaktor er hk = 0,755 kw. Den uudnyttede kapacitet var pr. / 006 på 5.8 kw. Se bemærkningerne om uudnyttet kapacitet under afsnittet om fartøjets tonnage. Fartøjets længde Længde overalt I fartøjstabellerne anvendes længdemålet»længde overalt«, defineret som afstanden i lige linie mellem det forreste punkt på forstævnen og det bageste punkt på agterstævnen. Hvis længden overalt ikke er oplyst, beregnes den ud fra»kendingslængden 8 «. Omregningsfaktoren, som er,08, er beregnet på basis af de fartøjer i registret, der har begge oplysninger.

9 Fartøjer / vessels 9 Fartøjstyper Kombinationsfartøjer Gruppering efter fartøjstype For hvert fartøj er der i fartøjsregistret angivet en typebetegnelse (se skemaet i bilag ). Udviklingen inden for skibsbygning gør imidlertid de enkelte fartøjer mere og mere fleksible og vanskeliggør dermed en entydig typeangivelse for fartøjet. Derfor er typebetegnelserne i registret blevet udvidet med et antal kombinationsfartøjer, som for eksempel garn/trawl og snurrevod/hæktrawl. I Årbogens tabeller er anvendt følgende grupper ved gruppering af fartøjerne efter fartøjstype: Hæktrawlere, sidetrawlere, andre trawlere (herunder bomtrawlere), not- og kombinationsfartøjer, snurrevodsfartøjer, garn-/krogfartøjer, bundgarns-/ruse-fartøjer og andre fiskerfartøjer (muslingeskrabere, hjælpefartøjer m.v.). Figur. Fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype pr. / 006 Antal fartøjer Andre fartøjer 58 Sidetrawlere 60 Hæktrawlere 80 Andre trawlere 7 Not+kombinationsfartøjer 5 Snurrevod 9 Bundgarnsjoller m.m..0 Garn-/krogefartøjer 98 Tonnage (BT) Bundgarnsjoller m.m..79 Garn-/krogefartøjer 8.7 Snurrevod.0 Andre fartøjer.78 Sidetrawlere 9.00 Not+kombinationsfartøjer.76 Hæktrawlere.57 Andre trawlere 8.785

10 0 Fartøjer / vessels Figur. Fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype og udvalgte hjemhavne i 006 Hanstholm 9 Hirtshals 7 Thorup Strand 8 Skagen 77 Strandby 5 Østerby 8 Thyborøn 09 Frederikshavn 6 Nexø 0 Bønnerup 8 Thorsminde 75 Ringkøbing Grenå Gilleleje 7 Hvide Sande 68 Kerteminde Esbjerg 6 Rødvig 8 Fåborg 0 Karrebæksminde 56 Kalvehave 9 Bagenkop Antal fiskerfartøjer Fartøjstyper 0-50 fiskerfartøjer Andet Trawl fiskerfartøjer > 00 fiskerfartøjer Garn Not/snur

11 Fartøjer / vessels Forsikringsværdi Fartøjsregistret indeholder oplysninger om fartøjets forsikringsværdi samt vurderingsåret. For de fleste af fartøjerne er vurderingerne mere end 5 år gamle. Det er overvejende mindre fartøjer, der har forsikringsvurderinger af ældre dato, og det er hovedsageligt fartøjer med en overalt længde på 6 meter og derunder, der har uoplyst forsikringsværdi. For registerudtrækket pr. / 006 kan opstilles følgende tabel: Forsikringsværdi og vurderingsår Samlet forsikringssum fordelt på vurderingsår Vurderingsår Antal fartøjer Forsikringsværdi i mill. kr. Samlet tonnage BBT Ukendt værdi under 6 meter Ukendt værdi 6 meter og derover Ukendt år ,9 før , , , , , , ,.896 I alt , Samlet værdi af fiskerflåden En beregning af fiskerflådens samlede værdi ved indeksering af forsikringsværdierne i forhold til vurderingsårene kunne give mening, såfremt indekset baseres dels på omkostningerne ved nybygning af fiskerfartøjer, dels på oplysninger om ændringer i monteret udstyr og vedligeholdelsesstand. Oplysninger om vedligeholdelsesstand kræver imidlertid en ny vurdering, med et helt individuelt resultat, der ikke kan generaliseres til et indeks. Derfor er det valgt blot at lade forsikringsværdierne indgå i statistikken med de registrerede værdier. Besætningsmedlemmer På fartøjsskemaet angives besætningsantallet som den normale besætning inklusiv fartøjsfører. Registreringsbogstaver og fartøjsdistrikter Havnekendingsnummer Ved anmeldelse af et fartøj til registrering i Søfartsstyrelsen, tildeles fartøjet et havnekendingsnummer 9, der består af et eller flere bogstaver efterfulgt af et tal. Tidligere skulle fartøjerne anmeldes ved det distriktstoldkammer, ejeren/rederiet hørte under. De bogstaver, der indgår i havnekendingsnummeret er første, de to første, eller første og sidste bogstav i de bynavne, hvor distriktstoldkamrene var beliggende.

12 Fartøjer / vessels Registreringsbogstaver og fiskerihavne HG S T L RI E SØ AA HV AS RS A FN R SE H K KE HK KA KR ND NF O M RU N SG NG LN Skagen København Køge Kalundborg Nyborg Rudkøbing Marstal Sønderborg VE Esbjerg Hvide Sande Århus Thorsminde Thyborøn Hanstholm Hirtshals Rønne Nexø Strandby Østerby Tejn Hals Lemvig Bønnerup Grenå Bagenkop Gedser Klintholm Rødvig Gilleleje Hundested Odden Korsør FA HM SK HO MT MI Figur.

13 Fartøjer / vessels I 970'erne blev distriktstoldkamrene omlagt, hvorfor nogle bogstaver ikke tildeles længere. I tabellerne optælles fartøjer med registreringsbogstaver, der ikke længere tildeles, under de daværende distriktstoldkamre. Fra og med 99 tildeles havnekendingsbogstaver alene af Søfartsstyrelsen, som har indført SK, HO, MI og HM. Fartøjsdistrikter I dag er fartøjerne registreret inden for distrikter. Nedenfor er listet de registreringsbogstaver, der i 006 var i brug for danske fiskerfartøjer, fordelt på distrikter. På det tilhørende kort, er vist de vigtigste fiskerihavne inden for fartøjsdistrikterne. Bogstaver: E FN+LN HV H HG L+SK RI KA+HK KR K KE NF+N ND O+MI+NG+MT RS R+SE S SG+RU+M SØ+AA T+HM VE+FA+HO A AS Distrikter: Esbjerg. Frederikshavn undtagen Skagen og Hirtshals (LN Løkken tildeles ikke længere). Haderslev. Helsingør. Hirtshals. Holstebro, Skive og Thyborøn med undtagelse af Hvide Sande. Hvide Sande (tidligere Ringkøbing). Kalundborg (HK Holbæk tildeles ikke længere). Korsør. København. Køge. Nykøbing Falster (N Nakskov tildeles ikke længere). Næstved. Odense, Middelfart (NG Nyborg og MT Middelfart tildeles ikke længere). Randers. Rønne (SE Svaneke tildeles ikke længere). Skagen. Svendborg (RU Rudkøbing og M Marstal tildeles ikke længere). Sønderborg (AA Aabenraa tildeles ikke længere). Thisted, Hanstholm. Vejle, Fredericia, Horsens og Kolding. Aalborg. Århus og Herning. Fartøjets alder Fartøjets alder regnes fra byggeåret. Kapacitetstilpasning Ophørsordning Som et led i de løbende strukturforanstaltninger inden for fiskeriet 0 kan der ydes støtte til fartøjers endelige ophør i erhvervsfiskeriet. Hensigten hermed er at få tilpasset fiskerflådens fangstkapacitet til fiskerimulighederne. Siden 988 har i alt.7 fartøjer forladt fiskerflåden med ophørsstøtte (jvf. tabel.6). Bek. nr. 87 af. september 98, som ændret ved bek. nr. 6 af 8. juni 98. Den internationale Søfartsorganisation's (IMO) konvention om måling af skibe, London 969. Bek. nr. 86 af. december 998 om måling af mindre fiskerfartøjer. Lov om skibsmåling, jf. lbkg. nr. af. februar Kommissionens beslutning af 0. marts 995 om iværksættelse af bilaget til Rådets Forordning (EØF) nr. 90/86 om definition af fiskerfartøjers karakteristika. 6 Kommissionens forordning (EF) nr. 8/00 af. august 00 om gennemførelsesbestemmelser til EF s flådepolitik, som fastsat i kapitel III i Rådets Forordning nr. 7/00. 7 Rådets forordning (EØF) nr. 90/86 af. september 986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika. 8 Længden fra forkant af forstævns øverste ende til agterste kant af rorstævnens øverste ende. 9 Sølov, jf. lbkg. Nr. 58 af 5. juni 00, med senere ændringer. 0 Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lbkg. 6 af. maj 00, med senere ændringer.

14 Fartøjer / vessels. The Danish fishing fleet The Danish fishing fleet consists of vessels registered in Denmark as fishing vessels. Registration of a fishing vessel requires a license issued by the Directorate of Fisheries. The license is a general permission to participate in commercial fishery on Danish quotas. Further licenses may be required for selected fisheries. Register of the Danish fishing fleet Definition of fishing fleet in the statistical tables The Danish Directorate of Fisheries administers a register of the Danish fishing fleet. The register was established in 98, and it contains information on all Danish commercial fishing vessels. Before 99 vessels of less than 5 Gross Registered Tonnage (GRT) were excluded from the fishing fleet tables, because the register had only full coverage of vessels of 5 GRT or more. From 99 all fishing vessels with an over-all length of 6 meters or above have been included in the tables. From 995 even vessels of less than 6 meters are covered by the register and thus included in the statistics. The information on the fishing vessel register is collected on the form in Annex. The vessel size measures used are those defined in the London Convention for vessels with a length of meters or above; smaller vessels are measured using the rules in the regulation issued by the Danish Maritime Authority. A number of the measures used to characterize the vessels or group the vessels in the tables can have different origin. The notes below describe the information given in the fishing fleet tables. Vessel tonnage Gross tonnage (GT), Gross registered tonnage (GBT) and calculated gross tonnage (CGT) Presently, vessel size is measured in Gross Tonnage (GT). Formerly, vessel size was measured in Gross Registered Tonnage (GRT). Though both GT and GRT measure volume, no meaningful conversion factor can be given. According to present legislation + all vessels must now be measured in GT as of December 00. As can be seen from the table, all vessels are measured in GT as of December 00. In this yearbook the measure Calculated Gross Tonnage (CGT) is applied to vessels that were not measured in GT. CGT is calculated according to Commission Decision of 0 March 995 5, which outlines the methodology for calculating CGT based on the London Convention. Intentionally this measure enhances the possibility for comparing the fleet structure of the Member States. All tables in this yearbook are based on GT measures if recorded and CGT otherwise. Information on tonnage in GT is available in the Danish vessel register from the day of measurement. This is done in order to keep track of the administrative decisions which were present at the time of measurement. In the EU vessel register, however, the GT measurement is carried back in time to the year of construction, or to the most recent year of reconstruction. As a consequence comparisons between the two vessel registers will not be meaningful. The number of registered fishing vessels with recorded GT measures, and the differences between applying CGT rather than GT/GRT (GT priority), is shown for each year as of December in the following table: Total tonnage of the fishing fleet Total tonnage of the fishing fleet using the CGT and GT/GRT measures Year ( December) All vessels With GT CGT GT/GRT ,58,79 08,97 98, ,7,0 08,706 98, ,0,5 08,8 99, ,,688,0 0, ,09,655 08,60 00, ,85,587 05,8 99, ,569,79 98,77 96, ,07,07 96,069 96, ,68,68 9,67 9, ,8,8 85,7 85,7 Note: Includes all fishing vessels.

15 Fartøjer / vessels 5 The table shows that, if priority was given to the GT/GRT measure (which means using GRT only when the GT measure does not exist), then the total tonnage of the fishing fleet as of December 00 would be only 96,5 GT/GRT. When priority is given to the CGT measure, the total tonnage amounts to 98,77 CGT. The fleet unutilized capacity, which may be entered in to the fleet at a later point in time by the owner, must be added to the figures in the table in order to calculate the total capacity. This is due to the fact that the capacity of vessels that have left the fleet without public funding can be used to enter new vessels into the fleet. The fleet unutilized capacity was.9 BT as of December 006. According to Community rules 6 each member state has a capacity ceiling for the fleet which must be complied with at any time. The ceiling is expressed in both tonnage (GT) and engine power (kw). Engine power On the registration form (Annex ) the engine power is specified in horsepower (hp), which is defined as generated energy per period. The Danish Maritime Authority determines the»official effect«, based on the specifications given by the manufacturer of the engine. Official effect and maximum effect The official effect is defined as the maximum effect of the entire propulsion machinery in continuous operation. In the vessel registration form both»official hp«(hp official decelerated effect) and»maximum hp«(hp official maximum effect) is reported, the latter being the highest performance without deduction for auxiliary engines powered by the machine. The statistical tables use data for»maximum hp«if recorded, otherwise»official hp«. Priority to»maximum hp«is chosen in order to ensure consistency between the figures in the yearbook, and the information used to characterize the vessels within the European Union 7. For the same reason the effect measure is converted from hp to kilowatt (kw), the factor being: hp = kw. The fleet unutilized capacity was 5.8 kw as of December 006. For comments on unused capacity, see the previous section about vessel tonnage. Vessel length Over-all length All tables use the»length over-all«, which is defined as the distance in a straight line between the front of the bow and the back of the stern. If the over-all length is not recorded, it is calculated by multiplying the»registered length«with a conversion factor (.08) which is calculated on the basis of vessels for which both measures are recorded. Vessel category Multi-purpose vessels Grouping of categories The vessel register form has an entry for the vessel category. However, the evolution within shipbuilding tends to make the individual vessels more and more flexible, which complicates categorizing and makes it less descriptive. The categories recorded in the register have thus been widened to include a number of multi-purpose vessels, as for instance trawler/netter and seiner/trawler. In all tables in this yearbook the vessels have been grouped into the following categories: stern trawlers, side trawlers, other trawlers (including beam trawlers), purse seiners and multi-purpose vessels, Danish seiners, netters and liners, potters and trap setters etc. and other fishing vessels (including cockle dredgers and auxiliary vessels etc.). Number of crew The vessel register form gives the number of persons normally in the crew including the skipper.

16 6 Fartøjer / vessels Registration letters and vessel districts Vessel identification When a fishing vessel is entered into the Danish Ship register at the Maritime Authority, a registration identification 8 is assigned to it. The identification known as the registration number consist of one or two letters followed by a number. Previously, the notification of vessels for registration was given to the Custom House in the district where the ship owner was domiciled. The letters in the registration identification are therefore letters from the names of the towns where the Custom Houses were situated. In the 970's, the Custom districts were reorganized, and therefore some of the formerly used registration letters are no longer given. In the tables in this yearbook, the vessels with registration letters that are no longer issued, are grouped together with the present districts. Since 99 registration letters are only assigned by the Maritime Authorities, which have introduced SK, HO, MI and HM. Vessel district The Danish fishing vessels are currently registered within districts. A list of the vessel districts with the related registration letters is given below, and the map on page shows the registration letters and the main fishing ports in the districts. Letters: E FN+LN HV H HG L+SK RI KA+HK KR K KE NF+N ND O+MI+NG+MT RS R+SE S SG+RU+M SØ+AA T+HM VE+FA+HO A AS Districts: Esbjerg. Frederikshavn except Skagen and Hirtshals (LN Løkken no longer issued). Haderslev. Helsingør. Hirtshals. Holstebro, Skive and Thyborøn except Hvide Sande. Hvide Sande (previously Ringkøbing). Kalundborg (HK Holbæk no longer issued). Korsør. København. Køge. Nykøbing Falster (N Nakskov no longer issued). Næstved. Odense (NG Nyborg and MT Middelfart no longer issued). Randers. Rønne (SE Svaneke no longer issued). Skagen. Svendborg (RU Rudkøbing and M Marstal no longer issued). Sønderborg (AA Aabenraa no longer issued). Thisted, Hanstholm. Vejle, Fredericia, Horsens and Kolding. Aalborg. Aarhus and Herning. Vessel age The age of the vessel is calculated from the year of construction.

17 Fartøjer / vessels 7 Insurance value The vessel register holds information on the insurance value and the year of assessment. For most of the vessels, mainly the smaller vessels, the assessment is more than 5 years old, and it is mainly vessels with an over-all length of 6 meters and less that have an unspecified insurance value. Register status as of December 006 gives the following table: Insurance value and assessment year Total insurance value by year of assessment Assessment Year Number of vessels Insurance value in million DKK. Total tonnage CGT Unknown value less than 6 meters Unknown value 6 meters and above , Unknown year Before , , ,680. 6, ,06.,896 Total...,8, ,7 Total value of the fishing fleet One method to solve the problem of old insurance values, when estimating the total value of the Danish fishing fleet, is to use index figures. In order to do so, it is necessary to determine an index based both on costs of newly built vessels and information about changes in installed equipment and maintenance. Information about equipment and maintenance requires a new assessment, with individual results, which cannot be used as an index. Therefore it has been decided that a proxy of the total value of the vessels in the statistical tables should be the registered insurance values. Capacity reduction As a part of the measures taken to diminish the structural problems in the fishery, it is possible to receive public funding if a vessel is taken out of the fleet and ceases to fish commercially. The objective of facilitating the withdrawal of fishing vessels from commercial fishing is to reduce the capacity of the fleet to match the catch opportunities. Since 988 a total of,7 vessels have left the fleet with public funding 9. Ministerial Order No. 87 of September 98 amended by Ministerial Order No. 6 of 8 June 98. The International Maritime Organization (IMO) convention on ship measurement, London 969. Ministerial Order No. 86 of December 998 on the measurement of small fishing vessels. Act on the measurement of ships, see consolidate Act No. of February Commission Decision of 0 March 995 concerning the implementation of the annex to Council Regulation (EEC) No. 90/86 defining the characteristics of fishing vessels. 6 Commission Regulation (EC) No. 8/00 of August 00 laying down implementing rules on the Community Fleet Policy as defined in chapter III of Council Regulation (EC) No. 7/00. 7 Council Regulation (EEC) No. 90/86 of September 986 on the definition of characteristics of fishing vessels. 8 See consolidate Act No. 58 of 5 June 00, with amendments. 9 Act on the support to structural measures in fisheries, see consolidate Act No. 6 of May 00, with amendments.

18

19 Fartøjer / vessels 9 Tabel.: Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikter Danish fishing vessels by district Pr. / 006 Antal fartøjer Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes gns. Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet Gns. alder Besætningsmedlemmer Samlet 9 Gns. 0 Distrikt: Bruttoton Kilowatt.000 Kr. År Antal E Esbjerg , , , 7, FN + LN Frederikshavn 70.85,6.67, , 59,5 HV Haderslev 8 590,.8 86, ,,5 H Helsingør 6.890, , ,5 75, HG Hirtshals ,. 88, ,9 05,0 L + SK Holstebro (Thyborøn) , , , 66, RI Hvide Sande , , , 7,6 KA + HK Kalundborg ,.65 7, , 0, KR Korsør 90 05,.57 9,6.8 75,0 9, K København ,6.6 7, ,6 6, KE Køge 7 0,.96 8, ,9 8, NF + N Nykøbing F , , ,0, ND Næstved 6.9,9 0.85, , 0, O + MI + NG + MT Odense ,6.99 7, ,0 07, RS Randers ,5.5 9, ,7 7, R + SE Rønne , , ,,5 S Skagen 08.7, , , 6,5 SG + RU + M Svendborg.77, , ,5 66, SØ + AA Sønderborg ,7.08 5, , 67, T + HM Thisted (Hanstholm) ,.880, ,6 6,5 VE + FA + HO Vejle ,9.6, ,9 60, A Ålborg 8 5,0.79, , 96, AS Århus.7 8, , ,7 60, Hele landet , , ,.80,5 Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet. TRANSLATION: - Columns. : Number of vessels. -: Gross tonnage. -5: Engine power. 6-7: Insurance value in.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9-0: Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section. Tabel.: Danske fiskerfartøjer fordelt på længde- og tonnagegrupper Danish fishing vessels by length and tonnage Pr. / 006 Antal fartøjer Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes gns. alder Samlet Gns. Samlet Gns. 5 Samlet 6 Gns. 7 8 Fartøjernes gns. længde overalt 9 Besætningsmedlemmer Samlet 0 Gns. A: Længde overalt: Bruttoton Kilowatt.000 Kr. År Meter Antal - 5,9 meter ,7.65, ,0 5,0.09,0 6-7, ,6.67, ,8 6,9 6, 8-9, , , ,6 8,9 59, 0 -,9-7.9, , ,,0 7, -, ,9.99, ,8,7 6,6-5, , , ,9,9 0,0 6-7, , , ,5 6,8 75,5 8-0, , , ,6 9, 8,9 -, , , ,0,6 9, - 9, , , , 6,8 57,0 0 -, , , ,0,5, , 85.88, ,,0 00 5,8 B: Tonnagegruppe: -,9 BT.9.5, , ,0 6,0.956,0 5-9, , , , 9,, 0 -,9 -.7, , ,8,5 9, 5-9, ,.8 9, ,7,9 76,6 0-9, , , ,,7 76,9 0-59, , , , 7, 0, , , , ,7 9,5 98, , ,5 6.66, ,0 0,8 6, 00-9,9-5.95, , ,,5 0,0 50-9, , , , 8,7 09, 50-99, , , ,5 7, 7, , , ,7 5,0 9 8,0 I alt , , , 9,8.80,5 Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet.. TRANSLATION: - Columns. : Number of vessels. -: Gross tonnage. -5: Engine power. 6-7: Insurance value in.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9: Average over-all length in meters. 0-: Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. Rows, vessel size groupings. A: Over-all length in meters. B: Gross tonnage. See definitions in the text section.

20 0 Fartøjer / vessels Tabel.: Pr. / 006 Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe Danish fishing vessels by district and tonnage Tonnagegruppe Under 5 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9, , , , , , , , ,9 Over 500 I alt 5 Distrikt: Antal fartøjer / number of vessels E Esbjerg FN + LN Frederikshavn HV Haderslev H Helsingør HG Hirtshals L + SK Holstebro (Thyborøn) RI Hvide Sande KA + HK Kalundborg KR Korsør K København KE Køge NF + N Nykøbing F ND Næstved O + MI + NG + MT Odense RS Randers R + SE Rønne S Skagen SG + RU + M Svendborg SØ + AA Sønderborg T + HM Thisted (Hanstholm) VE + FA + HO Vejle A Ålborg AS Århus Hele landet Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), Se definitioner af fartøjstyper og distrikter i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet TRANSLATION Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section. Tabel.: Pr. / 006 Samlet tonnage for fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe Total tonnage of vessels by district and tonnage Tonnagegruppe Under 5 5-9,9 0 -,9 5-9,9 0-9, , , , , , , , ,9 Over 500 I alt 5 Distrikt: Bruttotonnage / gross tonnage E Esbjerg FN + LN Frederikshavn HV Haderslev H Helsingør HG Hirtshals L + SK Holstebro (Thyborøn) RI Hvide Sande KA + HK Kalundborg KR Korsør K København KE Køge NF + N Nykøbing F ND Næstved O + MI + NG + MT Odense RS Randers R + SE Rønne S Skagen SG + RU + M Svendborg SØ + AA Sønderborg T + HM Thisted (Hanstholm) VE + FA + HO Vejle A Ålborg AS Århus Hele landet Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: Fiskeridirektoratet TRANSLATION Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in the text section.

1. Den danske fiskerflåde

1. Den danske fiskerflåde Fartøjer / vessels. Den danske fiskerflåde Den danske fiskerflåde består af de, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøj. For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge en

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere