!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!"

Transkript

1 !!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!! Original!titel/arbejdstitel:!! "Simulering+af+marketingsaktiviteters+synergieffekter+i+et+komplekst+marked Specialeaf iecbusiness)påitu!! Anslag: Figurerogmodeller:32á700tegn Realsiderá2.400tegn:61,6 +! s.1

2 Indholdsfortegnelse! 1! Abstract!executive!summary)!...!3! 2! Indledning!...!4! 3! Problemfelt!...!5! 4! Metode!...!7! 4.1! Problemformulering!...!7! 4.2! Min!videnskabsteoretiske!tilgang!til!opgaven!...!7! 4.3! Metodisk!design!...!11! 4.4! Afgrænsning!og!definitioner!...!12! 4.5! Kildekritik!...!12! 4.5.1! Datakilder...12! 4.5.2! Artikler...13! 4.5.3! Bøger...14! 4.5.4! Andet...14! 4.6! Min!abduktive!proces!...!15! 5! Hvad!er!annoncering?!...!17! 6! Hvordan!ser!virkeligheden!ud?!...!22! 6.1! Det!fragmenterede!medieforbrug!...!22! 6.1.1! Smartphones.indflydelse...27! 6.1.2! Forventet.udvikling...29! 6.1.3! Delkonklusion...31! 6.2! Internettets!fremtidige!udvikling!...!33! 6.3! Sociale!medier!...!37! 6.4! Ændringen!i!vores!købsadfærd!...!41! 6.5! Delkonklusion!...!44! 7! Hvordan!ser!eksisterende!effektmålingsmodeller!ud?!...!46! 7.1! De!to!forskellige!typer!tests!...!46! 7.2! Adfærdsmålende!modeller!kategori!1)!...!47! 7.2.1! SalesEresponse.modeller...47! 7.2.2! Kontrollerede.eksperimenter...50! 7.3! Kvantitative!interviews!kategori!2)!...!50! 7.4! Delkonklusion!...!53! 8! Hvordan!kan!vi!forstå!hvordan!annoncering!påvirker!salg?!...!54! 8.1! Den!nødvendige!ontologiske!refleksion!...!54! 8.2! Systemteori!...!57! 8.2.1! Kybernetikken...58! 8.2.2! Value.Networks...63! 8.2.3! System.dynamics...67! 8.3! Brug!af!modellerne!...!71! 8.4! Delkonklusion!...!71! 9! Konklusion!...!73! 10! Perspektivering!og!ideer!til!videre!forskning!...!76! 11! Kilder:!...!77! s.2

3 1 Abstract!executive!summary)! Thedemandforaccountabilityofadvertisinginvestmentshasincreasedoverthelast coupleofyears,and2/3of1.700questionedcmo sfromallovertheworldare expectingthatroiofmarketingeffortaregoingtobetheirmainkpiin2015. Theexistingmodelsformeasuringadvertisingeffectivenessfallshortofgivinginsights inmeasurableroi,andnewmethodsmustthereforebeinvestigated. However,theexistingknowledgeonhowwecanunderstandadvertising sinfluenceon saleisoutcdatedandisnotmatchingthecomplexityoftoday smarket sincreasing complexity. WiththeriseofnewtechnologiessuchastheInternet,smartphonesandsocialmedia, consumersareconsumingmediainamuchmorefragmentedwaythanbeforeandthe consumer sbuyingbehaviourhaschangedradicallywithincreasedaccessto information,ratingsandreviews.theaveragenumberofsourcesofinformationused inbuyingdecisionmakingalmostdoubledfrom2010to2011google2011). Consumersaremuchmoreincontroloftheinformationtheyconsumethanever before,andorganisationsarelosingcontroloftheirbrandandthecommunication aroundit. Therealityinwhichadvertisingoperateshaschanged,andsomusttheunderlying ontologicalbasisfortheexistingwayofunderstandingadvertising sinfluenceonsales do.whenwehavedeterminedourontologicalbasis,wecancreateanewunderstandc dingofhowadvertisinginfluencessales,fromwhichwecanderiveanddesignmore accuratemodelsformeasuringtheeffectofadvertising. InthisthesisIfirstdefinetheknowledgewehaveonadvertisingandthecurrent modelsforeffectmeasurementofadvertising.ithendefinethecurrentreality,in whichadvertisingoperates,tobeabletocomparetheunderlyingontologiesofboth theexistingknowledge,andtherealityofwhichtheknowledgeclaimstodescribe. Iproposeanewscientifictheoreticalparadigmtogetabetterunderstandingofhow advertisingworks,andcreatethreedifferentmodelsfromthreedifferentkindsof systemtheorycybernetics,value+networks+andsystem+dynamics)todescribehowwe canunderstandhowadvertisinginfluencessales,sonew,moreaccuratemodelsof measuringeffectcanbedesigned. Keywords:!marketing+science,+ontology+in+marketing,+scientific+theory+in+advertising,+ advertising+effectiveness,+advertising+measurement. s.3

4 2 Indledning! Desidste50årharmanbådeakademiskogkommercieltforsøgtatopstillemodellertil atmåleeffektenafannoncering.desenereårstillesderstadigtstigendekravtilroiaf påmarketingcogannonceringscinvesteringerne,mendegamlemodellerfavnerikke denstigendekompleksitet,somnyemedier,fragmenteretmedieforbrugogændret købsadfærdmedfører.foratkunnedesigneretvisendemodeller,derkanmåle effektenafannonceringpåsalg,kræverdet,atvived,hvordanannonceringpåvirker salgidag.fordiderersåfåformaliseredevidenskabeligeteorier,dergælder universeltindenformarketingogannoncering,ogfordidegamleeffektmålingsc modellertilhøreretforældetvidenskabeligtparadigme,somikkefavnerkomplekc sitetenivirkeligheden,viljegidettespecialeundersøge,hvordanvikanforstå, hvordanannonceringharindflydelsepåsalg. Foratgøredette,viljegførstbeskrive,hvadannonceringer,oghvilkevidenskabelige teorier,dergørsiggældendeforannoncering.herefterbeskriverjegdenvirkelighed, somannonceringoperereriidag,oghvaddetmedførerafkravtildenvidenskabsc teoretiskeforståelseafvirkeligheden.dereftergennemgårjegdenuværendemodeller tileffektmålingafannonceringogredegørfor,hvorfordekommertilkort. Jegkommerhereftermedetoplægtil,hvordanenforståelseafannonceringsindC flydelsepåsalgkanseud,medudgangspunktitremodellerbyggetpåtreforskellige skolerindenforsystemteori. Tilsidstlæggerjegoptilvidereforskningogvidensdelingpåwebsitetwww.newC advertisingceffectcparadigm.com,hvorjegbeskrevetmitspecialeoggjortdetmuligt foralleatdeltageidiskussionen. s.4

5 3 Problemfelt! I+know+half+of+my+advertising+doesn't+work.+The+problem+is,+I+don't+know+which+ half."+b+john+wanaker 1 + Determinerfaring,atdeflestemarketingansvarligekannikkegenkendendetilJohn Wanakerspointe. Drømmescenarieter,atkunnemålealleannoncekampagnersindflydelsepåsalgetog omsætningienvirksomhedogsammenholdedissemedomkostningerne,såvikan skrueopfordegodekampagner,ognedfordedårlige. KravettilmarketingansvarligeomatkunnemåleROI 2 påannonceinvesteringerhar væretstigendeikølvandetpåfinanskrisen, 3 ogienundersøgelse1.700adspurgte marketingansvarligefraheleverdenforventer2/3atmarketingroibliverden vigtigstekpi,devilblivebedømtpåi Onlineannonceringharværetlettereat estimereeffektenafpga.tilgængeligdataift.visningerafreklamer,klik,købi webshopsm.m.,ogdetstigendefokuspådetteredskabmedknap21%afdesamlede annonceringsbudgetteriusai2012),kunnejegforestillemig,afføderstigendekravtil øgetmålbarhedogeffektiviseringirestenafpromotioncmixet. NårCFO en 5 givercmo en 6 beskedpåatsænkemarketingbudgettetmed10%næste år,skalcmo enværeistandtilatkunnefortælle,hvorstorindflydelsedetvilhavepå omsætning,ogderefterkunnetagebeslutningenomhvilkeaktiviteter,derskalskæres i.skalvistadigkøreannonceringiaviserellerbørviallokeredissebudgetterovertil TV?Kandetbedrebetalesig,atsænkeTVCbudgettetoghæveannonceringsbudgettet påonlinedisplayreklamer?marketingansvarligeharbrugforredskabertilat+kunne allokerederesbudgetteroptimaltfordeltpåmålgrupper,segmenter,produkter, mediertilrådighedoggeografiskeområder,ogpåhvordandenoptimalesammenc sætningafaltdetteharindflydelsepåomsætningenogindtjeningivirksomheden. 1http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wanamaker 2Returnoninvestment.Pådanskafkastellerafkastningsgradafhængigafmålstok. 3Percy&RosenbaumCElliot2012;Kotler&Keller2012;Kotler&Armstrong2012;Belch&Belch 2009;Lancaster&Massingham2011;Powelletal.2011;IBMCorporation2011 4IBMCorporate2011,s.8 5ChiefFinancialOfficer=denøkonomiansvarligeienvirksomhed 6ChiefMarketingOfficer=denmarketingansvarligeienvirksomhed s.5

6 Deternumereaktueltendnogensinde,atforsøgeatfindeudaf,hvordandettekan ladesiggøre. 7 Siden1950 erne 8 harmanbådekommercieltogakademiskforsøgtat sættemodelleropforatkunnemåleannonceringenseffektpåsalgogomsætning,men selvommodellerneerblevetmereogmereavancerede,erdenvirkelighed,deforsøger atmodellereblevetstigendekompleks.ogvirkelighedenermedinternettetogde socialemediermåskeblevetændretforaltid,dakommunikationenomkring virksomheder,brands,produkterogservicesistigendegradovertagesafforbrugerne selv. 9 Kotler 10 formuleredei1971,atmarketingogannonceringvaret programming problem,ogsålængeviharenmodel,derkanbeskrive,hvordanannonceringvirker, ogkenderallevariablerneogbegrænsningerne,såerdetbareatfåencomputertilat beregnedenoptimaleløsning. 11 Detteantagerdog,atdetermuligt,atopstilleen model,sombeskriverdenvirkelighed,annonceringoperereri,ogatviforstårhvordan annonceringvirkeridennevirkelighed. Udfordringenveddetteer,atderermegetfåformaliseredevidenskabeligeteorier, somgælderuniverseltindenforannonceringogmarketing.deterensåkompleks virkelighed,atselvdemestsimpleantagelser,kanværeforkerte. 12 Samtidigstillerdetnoglevidenskabsteoretiskeudfordringer,daviblivertvungettilat tagestillingtilvoresontologiskeogepistemologiskeudgangspunktiforsøgetpåat beskrive,hvordanannonceringvirker,ogmegetafdenamerikanskelitteraturom marketingogannonceringerdomineretafetpositivistiskparadigme, 13 ogforsøgerat gøremarketingtilennaturvidenskab,hvilketjegmenererforfejlet. Foratkunnemåleeffektenafannonceringen,skalvialtsåforsøgeatfindeudaf, hvordanvikanforståpåhvilkenmådeannonceringpåvirkersalgienkompleks virkelighed. 7Jf.stigendekravtilROImåing.SePercy&RosenbaumCElliot2012;Kotler&Keller2012;Kotler& Armstrong2012;Belch&Belch2009;Lancaster&Massingham2011;Powelletal.2011;IBM Corporation2011 8Wierenga2008,kapitel1. 9Powelletal.2011,s.27 10Enafdemestberømteprofessorerogtænkereindenformarketing,ogforfattertilflerelærebøger ommarketingogannoncering.hanssenestebog PrinciplesofMarketing eksistereri30versioner, ogerifølgegooglescholarciteret8.250gange. 11Wierenga2008,s.16 12Tellis&Ambler2009,kap.1ogVakratsas&Amber Fuglsang&Olsen2003,s.249 s.6

7 4 Metode!! 4.1 Problemformulering0 Hvordan+kan+vi+forstå+annoncerings+indflydelse+på+salg,+så+retvisende+modeller+til+ effektmåling+af+annoncering+kan+designes?+ Foratkunnebesvaredette,arbejderjegudfranedenståendeerkendelsesspørgsmålog herafafledtearbejdsspørgsmål: 1. Hvaderannoncering? a. Hvaderannonceringsrolleift.marketing? b. Hvilketeoriergørsiggældendeomannoncering? 2. Hvordanserdenvirkelighedud,somannonceringoperereri? a. Hvordanforbrugervimedier? b. Hvordanforventesudviklingenatseudidennærmestefremtid? c. Hvilkenindflydelseharsocialemedier? d. Hvordantræfferforbrugerekøbsbeslutninger? 3. Hvordansereksisterendemodellertileffektmålingafannonceringud? a. Hvilkemodellerpræsenteresidenyestelærebøger? 4. Hvilkevidensteoretiskeperspektiverkanvibrugetilatforståannoncerings indflydelsepåsalg? a. Hvilkevidenskabsteoretiskeparadigmerertidligeremodeller udsprungetudfra? b. Hvilketvidenskabsteoretiskeparadigmefavnerbedstmuligtmin defineredevirkelighed? c. Hvordankanvibrugedennevidentilatforstå,hvordanannonceringhar indflydelsepåsalg? 4.2 Min0videnskabsteoretiske0tilgang0til0opgaven0 Mitvidenskabsteoretiskeudgangspunkterkritiskrealisme,somkortfortaltbrugestil atarbejdemedenevigtforanderligvirkelighed,somviforsøgeratbeskrivemeden flerdimensionelontologi. s.7

8 Kritiskrealismeeretopbrudmeddualismenmedpositivismepådenenesideog hermeneutikkenpådenandenside. 14 Dereksistereraltsåenvirkelighedudenfor forskerenogsocialekonstruktioner,mensandhedenomvirkelighedenkanikkeerkenc desgennemepistemologien,daderpr.definitionikkefindeslukkedesystemer,hvilket betyderatalterikonstantforandring,ogdermedogsåontologienåbenontologi). Ontologienbliverpådennemådeflerdimensionel,hvilketbetyderatmetodikkerneer enblandingmelleminduktion,deduktion,somfuglsang&olsen2003)kalderfor retroduktion, 15 hvorbådeinduktionogdeduktionkanbenyttessommetoder,menskal gøreskritiskogevt.stokastisk. Kritiskrealismeerkender,atvikunkanbeskriveetgenstandsfelt,ogaldrigvilkunne beskrivededybereliggende,kompleksestrukturer,somvirkelighedenbeståraf.i søgeneftermindreufuldkommenvidenomvirkelighedenindførerkritiskrealismenen hierarkiskopdelingitredomæner,sombeståraf: 1. Empiriskedomænedata) 2. Aktuelledomænehandlinger) 3. Realedomænestrukturer). DetRealedomænekanvialdrigvide,omvibeskriver,menvikanbeskriveogerkende videnomdetempiriskedomæneogdetaktuelledomæneviaempiri,observationer ellerteorier,mensdetrealedomænealdrigvilkunneobserveres. 16 De3ontologiskedomænerikritiskrealismekanvisualiserespåfølgendemåde: 14Fuglsang&Olsen2033,ss Fuglsang&Olsen2003,s Fuglsang&Olsen2003,s.257 s.8

9 Figur!4?1 17! Detskalforståssådan,atvikanindsamleempiri,ogidissedatafxfindekorrelationer mellemtoellerflerebegivenheder.detteskeridetempiriskedomæne.vedatgrave dybereidenaktuelledomæne,kanviforsøgeatforstådebegivenheder,derbrugestil atforklarekausalitetenogsammenhænge.dogervirkelighedensåkompleks,at kausalitetaldrigkanerkendesfuldstændig,ogdennevirkelighedsdyberestruktur liggeridetrealedomæne,somikkekanobserveres,ogsomviderforkunkanerkende spekulativt. Iperspektivtilmitproblemfelt,kandetredomænerbeskrivespåfølgendemåde: 17Egenfigurmedudgangspunktibeskrivelsenaf3CdelingenafdomænerneiFuglsang&Olsen 2003,s.252C257 s.9

10 Figur!4?2! Kritiskrealismelæggerstorvægtpåbeskrivelseafgenstandsfeltetsontologi,dadeter afgørendefordenviden,vikanerhverveos.epistemologienogvalgafmetodetager udgangspunktiontologienideforskelligelagimitspeciale,ogderforgennemgårjeg mitontologiskeudgangspunktforhvertarbejdsspørgsmålinæsteafsnit. Erkendelsenafgenstandsfeltetsontologieraltsåyderstvigtigikritiskrealisme,og derforslutterfuglsang&olsen2003)ogsåafsnittetomontologimedfølgendecitat: Uden+ontologisk+refleksion,+ingen+kritisk+realisme Fuglsang&Olsen2003,s.258 s.10

11 ! s.!11! 4.3 Metodisk,design, Erkendelsesspørgsmål. Arbejdsspørgsmål. Data/teknik. Ontologi. Epistemologi. Kvalitet. Hvad.er.annoncering?. Hvad!er!annoncerings!rolle!ift.! marketing?! Gennemgang!af!viden!fra!lærebøger!om! marketing! Realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Forventet!høj!pålidelighed!fra!lærebøger!fra!CBS.! Hvilke!teorier!gør!sig!gældende!for! annoncering?! Gennemgang!af!viden!fra!lærebøger!om! marketing!samt!analyse!af!akademisk! artikel,!der!inducerer!almene!sandheder!om! annoncering!fra!250!tidligere!studier.! Begrænset! realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Forventet!høj!pålidelighed!fra!lærebøger!fra!CBS.! akademisk!artikel!er!fra!1999,!og!kan!derfor!have!mistet! gyldighed!jf.!kritisk!realismens!opfattelse!af!konstant! foranderlig!virkelighed.!! Hvordan.ser.den. virkelighed.ud,.som. annoncering.opererer. i?. Hvordan!forbruger!vi!medier?! Analyse!af!både!primær!og!sekundær! indsamlet!empiri.!data!fra!emarketer,!dr! Medieforskning,!Danmarks!Statistik,!og! Forrester!Research!m.fl.! Begrænset! realistisk! Induktion!af!! objektiveret!viden! God!legitimitet!af!data!er!sikkert!fra!DR!Medieforskning! og!danmarks!statistik,!da!metodiske!grundlag!er! offentliggjort.!emarketer!og!forrester!research!kendes! denne!info!dog!ikke.!de!er!dog!begge!velciterede!kilder!i! den!amerikanske!presse.! Hvordan!forventes!udviklingen!at!se! ud!i!den!nærmeste!fremtid?! Samling!af!tanker!fra!forskellige!teoretikere! om!internettets!udvikling,!data!fra!dann marks!statistik,!samt!egne!konklusioner!fra! forrige!arbejdsspørgsmål.! Naiv!realisme! Forudsigende! subjektivering!af! objektiv!viden! Mine!påstande!er!angivet!som!sådanne!i!afsnittet,!så! læser!er!opmærksom!på,!hvornår!konklusioner! foretages!pba.!antagelser.!samme!datanvaliditet!som! ovenstående.! Hvilken!indflydelse!har!sociale! medier?! Analyse!af!data!fra!bl.a.!Danmarks!Statistik,! Danske!Medier!og!DR.!Brug!af!kommunikaN tionsteori!og!viden!fra!andre!akademiske! artikler.! Begrænset! realistisk! Beskrivende!! objektiveret!viden! Samme!datavaliditet!som!ovenstående.!Artikler,!der! henvises!til,!er!alle!velciterede!jf.!google!scholar,!og!jeg! forventer!derfor!høj!validitet!i!deres!slutninger!og! akademiske!kvalitet.! Hvordan!træffer!forbrugere! købsbeslutninger?! Gennemgang!af!andre!akademiske!artikler! om!emnet,!analyse!af!spørgeskemaundern søgelse!foretaget!af!google!m.fl.!og!undern søgelse!foretaget!af!wall!street!journal.! Begrænset! realistisk! Subjektivering!af! objektiv!viden! Data!fra!Google!er!induceret!fra!5.000!respondenter,! som!alle!er!personer!med!adgang!til!internettet,!dog! har!92%!af!danskerne!adgang!til!dette)!hvilket! begrænser!mulighederne!for!generalisering.! Hvordan.ser. eksisterende.modeller. til.effektmåling.af. annoncering.ud?. Hvilke!modeller!præsenteres!i!de! nyeste!lærebøger?! Gennemgang!af!lærebøger!inden!for! marketing!og!annoncering!fra!2009n2013! for!at!give!et!øjebliksbillede!af!de!teorier!og! modeller,!der!dominerer!i!nutidig!litteratur.! Begrænset! realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Lærebøgerne!er!fundet!på!CBS!via!CBS!Librarys! søgefunktion.!jeg!søgte!efter!marketing!og!annoncering,! og!begrænsede!til!bøger,!der!var!udgivet!efter!2009!for! at!sikre!aktualitet,!og!valgte!bøger,!der!var!udgivet!af! respekterede!lærebogsforlag.! Hvilke. vidensteoretiske. perspektiver.kan.vi. bruge.til.at.forstå. annoncerings. indflydelse.på.salg?. Hvilke!videnskabsteoretiske! paradigmer!er!tidligere!modeller! udsprunget!ud!fra?! Videnskabsteoretisk!analyse!af!refererede! eksisterende!modeller,!og!fortolkning!af!! Social! konstruktivisme! Fortolkning! Analysen!bygger!på!min!fortolkning!af!de! videnskabsteoretiske!paradigmer,!der!lægger!til!grund! for!de!nuværende!analytiske!redskaber.! Hvilket!videnskabsteoretiske! paradigme!favner!bedst!muligt!min! definerede!virkelighed?! Kritisk!diskussion.! Kritisk!realisme! Refleksion! Med!udgangspunkt!i!kritisk!realismes!ideer!om!konstant! forandrende!virkelighed!som!et!åbent!system,! reflekterer!jeg!over!tidligere!defineret!ontologi!og! behovet!for!ændring!af!denne.! Hvordan!kan!vi!bruge!denne!viden! til!at!forstå,!hvordan!annoncering! har!indflydelse!på!salg?! Diskussion.!Syntese!af!andre!teoretiske! perspektiver!og!reformulere!af!vores!forsn tåelsesramme,!så!ny!viden!kan!erkendes.! Konstruktivisme!Syntese! Med!udgangspunkt!i!tre!skoler!inden!for!systemteori,! forsøger!jeg!at!modellere!hvordan!viden!om! annoncerings!indflydelse!på!salg!kan!forstås.!

12 4.4 Afgrænsning+og+definitioner+ Jegkommerikketilatdesigneeffektmålingsmodelleridettespeciale,menafgrænser migtilatforstå,hvordanannonceringharindflydelsepåsalg,såeffektmålingsmodeller kandesignesudfradette.detteskyldes,atmitbidragtiletkonceptuelvidensprodukt, somkanbrugestilatfådenneforståelse,skalkonkretiseresafpraktikerenafmine udvikledeframework,førretvisendeeffektmålingsmodellerkandesignes,ogdette arbejdestrækkersiglangtudformitspeciale. Jegafgrænsermitfokuspåannonceringift.forøgelseafsalg.Annonceringkanhave mangeformålimangetyperorganisationer,menjegharvalgtatfokuserepå kommerciellevirksomheder,derønskeratøgebundlinjen.derforbrugerjegordet virksomhed,nårjegnævnerenannoncør. Jegharogsåafgrænsetmigfraatgåmereidybdenmedforklaringaf,hvad annonceringer,hvordandetkanbrugesoghvilkeredskaber,manhartilrådighedm.m. Detteskyldes,atdetikkeerrelevantforminproblemformuleringatforklare,hvordan manarbejdermedannoncering,menskalforstå,hvordanannonceringharindflydelse påsalgietmetateoretiskperspektiv. Yderligereafgrænserjegmigogsåtilatfokuserepåannonceringudelukkendefraet strategiskperspektiv.detbetyder,atvibetragterannonceringfraencmo sperspektiv, hvorviskalkunneforstådengenerelleeffektvedatarbejdemedatfordelemarketingr budgetterpåkampagnerogkanaler,dvs.jegdiskutererikkekvalitativtindholdi annoncerellerhvordanvarerbørprissættesm.v. MitfokuserudelukkendepådenvestligeverdenogdemedieRogforbrugsmønstre,vi opleverher. Jegbrugerbegrebetforbrugergennemgåendeispecialet.Detteskalforståssomen personisamfundet,somhartilhensigtatkøbenoget,menerikkeafgrænsetfrab2b salg. 4.5 Kildekritik+ Jegbenyttermigispecialetafenrækkedatakilder,artikler,bøgerogwebsitesog andet.nedenforgennemgårjegminkritikiforholdtilkvalitetafkilderne Datakilder. Jegharbenyttetmigafdatafranedenståendekilder,somjegbetragtersommeget repræsentativeogtroværdige.jegerlidtusikkerpåemarketersdataindsamling,dade ikkeoplysernogetomstørrelsenafderesundersøgelsesgruppe. Nielsen s.12

13 DanmarksStatistik Statistikbanken DRmedieforskning DanskeMedierResearchtidligerekendtsomFDIM:ForeningenafDanske InteraktiveMedier) ForresterResearch emarketer Google&Think&Insights& Udoverovenståendedatailderbenytterjegmigafenspørgeskemaundersøgelse, foretagetafgooglei2011,somundersøgerhvilkeinformationskilderforbrugere benyttersigafienkøbsbeslutningsproces.undersøgelsenerforetagetviainternettet, hvilketbegrænserrepræsentationsmulighederbefolkningsmæssigt.deninkluderer lidtover5.000respondenter,somaldersmæssigterfordeltpåfølgendemåde: 18R34årige:1.594personer 35R49årige:1.112personer 50+årige:2.297personer Googlebeskriverogsåfordelingenpårespondenternesetniskeoprindelse,men hvordandetsvarertilentilsvarenderepræsentationafbefolkningeniusa,erikke angivet. Jegmangleraltsåenstørremetodiskindsigtiundersøgelsen,foratkunnedefinereden somfuldttroværdig,ogkanhellerikkevurdereomdenerrepræsentativforrestenaf denvestligeverden. Denbeskriverdogenudviklingfra2010til2011,somjegopfattersomtendensR beskrivende,ogsomjegbenytterispecialet Artikler. Akademiske&tidsskrifter& Artiklerfrafølgendemagasinerharalleenhøjgradafakademiskkvalitet,dade inkluderermetodebeskrivelser,ogerciteretflerestederifølgegooglescholar.jeg anserdemderforsomtroværdigekilder: JournalofAdvertisingResearch QuarterlyJournalofEconomics JournalofIntellectualCapitalVolume JournalofMarketing Artikler&udgivet&gennem&følgende&universiteter& Alleartiklerne,dererudgivetgennemnedenståendeuniversiteter,forventerjeghar væretigennemenscreeningproces,derbetyder,demåopfattessomtroværdigekilder. Deerogsåvelciteredejf.GoogleScholar. ThePennsylvaniaStateUniversity KelleySchoolofBusiness TheWhartonSchool,UniversityofPennsylvania s.13

14 UniversityofCalifornia,SanDiego StanfordEncyclopediaofPhilosophy Artikler&fra&følgende&aviser&og&magasiner& ArtiklerfranedenståendeaviserharikkesammegradaftroværdighedsomovenR ståendevidenskabeligeartikler,dader,daudgivelsesmedierneharenmerekommerr cielappel,ogmanikkekanforvente,atderstillessammehøjeakademiskekravtil disse.dogforventerjeg,atharvardbusinessreviewstillerstørrekravenddeandre, pga.derestilknytningtilharvardbusinessschool. TheGuardian NewYorkTimes TheWallstreetJournal& HarvardBusinessReview Bøger. Debøger,jegrefererertilispecialet,erudgivetpåfølgendeforlag,somerkendte lærebogsforlag,ogjegforventerderforenhøjgradaftroværdighedfradisse: McGrawRHill/Irwin ElsevierScienceUSA) RoskildeUniversitetsforlag Samfundslitteratur Wiley SAGEPublications Springer OxfordUniversityPress PearsonEducationLimited Routledge Andet. Ted.comfacilitererforedragfrasmåogstoretænkerefraheleverden.Det foredrag,jeghenvisertil,indeholderetcaserstudieafgooglesstigende personaliseringafsøgeresultater. DenengelskeudgaveafWikipediaforventerjegefterhåndenharenstorgradaf troværdighed.jeghenviserdogikketilinformationfrawikipedia,somkan haveafgørendebetydningforminekonklusionerispecialet,menbrugerdettil mindrefaktuelleoplysninger,ogtilforståelseafsystem1dynamics. Nova&Spivack&& EriværksætterindenforsemantiskwebRteknologi.Spivackharudvikletteorien ominternettetsforventedeudvikling,ogdeterdenne,jegrefererertili specialet. MarketShare& MarketShareerverdensledendeindenforeffektmålingafmarketingaktiviteter vedbrugafbig1data,ogharværetmedforfatterpåflereartikler,somogsåer s.14

15 udgivetideovenståendeakademisketidsskrifter.dererdogenrisikoafbiasi deresudgivneartikler,dadeerendelafderesegenmarketingstrategi,som derformåforventesatunderstøttederesegnesynspunkterogkommercielle interesser.& Google&Think&Insights& Googlestillerenmassevidenommarketingogannonceringtilrådighed,som kommerfraforskelligeundersøgelser,deselvharværetendelaf.detbærer prægaf,atundersøgelserneunderstøtterdeannonceringsprodukter,som Googletilbyder.& 4.6 Min+abduktive+proces+ Minprocesmedspecialetkanbedstbeskrivessomenabduktiv 19 proces,hvorjeg gennemindsamlingafviden,hargjortmignyeerfaringer,somharændretmitsynpå minoprindeligeproblemstilling,ogmedførtetbehovforændringafgenstandsfeltfor minundersøgelse. Jegstartedemedatvilleopstilleenmodelfor,hvordanvikanmåleeffektenaf marketingaktiviteterssynergetiskeogdirekteindflydelsepåsalg,dajeghavdeen hypoteseom,atannonceringpåforskelligekanalerpåvirkerenforbrugerpåtværsaf hinanden,ogdermedsammenpåvirkersalganderledesendblotsummenafdeenkelte aktiviteter. Nogleafdemodeller,jegindtildahavdelæstom,foreslogatstoppeannonceringpåén kanaladgangenogmåledettesindflydelsepåsalget,mendettestemteikkeoverens medminopfattelseaf,hvordanannonceringvirker.hvorforfatternementeateffekten afannonceringaogannonceringbkunnebetragtessomuafhængigestørrelser,mente jeg,atdetikkevarmuligtatskilleeffektenfrahinanden.altså:effekta)+effektb) effekta+b). Efterathavelæstenlangrækkevidenskabeligeartiklerietforsøgpåatforstå annonceringsindflydelsepåsalg,gikdetopformig,atdemodeller,derbrugestilat måleeffektenafannonceringstammerfraentidogenvirkelighed,somikkeinder holdersammegradafkompleksitet,somviseridag.atdissestadigblevbrugt, fortolkedejegsometvidenskabsteoretiskudgangspunktienikkeromskifteligontologi, ogsåderforetbehovforetskiftiparadigmet,derliggertilgrundforforståelsenaf annonceringogherafafledteeffektmålingsmodeller. Jegændredederforfokusformitspecialefraetønskeomopstillingafenmodel,der kunnemåleeffektivitetenafannonceringindflydelsepåsalg,tilatvillefindefremtil, 19DenamerikanskevidenskabsfilosofCharlesS.Peirce definerer'abduktiv'tænkning'som'dannelse' af#hypoteser#på#baggrund#af#opnået#viden.#douven#2011) s.15

16 hvordanvikanforstå,hvordanannonceringpåvirkersalg,såviefterfølgendekan designemereretvisendeeffektmålingsmodeller. s.16

17 5 Hvad.er.annoncering?. Idetteafsnitønskerjegatdefinere,hvadannonceringer,samtundersøgehvordanvi kananskuedenviden,viharomannoncering,oghvordandenkanbruges. IfølgePerreaultetal.2008)erenmarketingsafdelingsopgaveatafdækkemarkeder, findeattraktivemulighederogudvikleprofitablemarketingstrategier.enmarketingr strategibeståriatdefinereønsketmålgruppeogsammensætteetoptimalt marketingmix.enklassiskmådeatdefineremarketingmixetermedde4p'er: Product& Dækkeroverhvordanenløsningelleretproduktskalsammensættesogseud,sådet sælgerbedstmuligt.ifølgeperreaultetal.2008)børdetteskeudfraenkundeperr spektiv,såproduktetellerløsningendesignesudfra,hvilkebehovmålgruppenhar, hvordetmodsatteperspektiveratsammensætteetproduktudfra,hvadmankan producereoghvadteknologikanbrugestil.& Price& Hvordanskaletproduktprissættes?Dendominerendeprissætningsteoribyggerpå denmikroøkonomisketeoriomudbudogefterspørgsel,sombeskriverhvordan efterspørgslenefternogetstiger,jobilligeredeter.dererdogundtagelsertildenne regelvedeksempelvisluksusgoder,hvorenstigendepriskanmedførestigende efterspørgsel.& Place& Hvordanfårvidetretteprodukttildenrettemålgruppe?Dettehandlerprimærtom distribution,ogdeovervejelserdergøresher,ertypiskhvilkeled,produkterneskal sælgesigennem:skaldetsælgesgennemendetailbutik,skalvisælgedirektetil forbrugeren,skalvisælgedetovernettetosv.computerfirmaetdellbleveksempelvis kendt,dadetbesluttedeatspringeallefordyrendemellemledover,ogsolgtedirektetil forbrugerenviadereswebsiteogpostordrebestillinger, 20 mensenvirksomhedsom CocaColasælgerderesvarergennemgrossister,somsælgertildetailbutikker.& Promotion& Promotionerannonceringsplanlægningen:Hvordanskalalleovenståendevalg kommunikeres?hvilketbudskabskalvikommunikere,oghvilkekanalerskalvibruge tildennekommunikation?ifølgeperraultetal.2008)dækkerpromotionogsåover hvordanpersonligtsalgkanbrugessomendelafmixet,menimangevirksomhederer salgogmarketingeftermineerfaringeroftestdeltoporganisatorisk.kundeserviceer 20http://en.wikipedia.org/wiki/Dell s.17

18 ogsåendelafpromotionrdelenimarketingmixet,dadendirektekundekontakter essentieliatopbyggerentableforholdtileksisterendekunder,samtsikregentagne salgtildisse. Annonceringeraltsåkunendelafmarketingsarbejdet,ogvilleikkekunneskabeen succesalene.iibm sundersøgelseaf1.700cmo sarbejde,angiverdisseat annonceringpromotion)erdetdominerendeelement,deharindflydelsepåiden virksomhed,dearbejderi: Figur&5D1 21 & & Detgrundlæggendeformålmedalannonceringer,atvigennemforskelligeformerfor kommunikationogpåvirkningerkanpåvirkeadfærdhosmennesker,sådekøberdet produktellerdenydelse,viønskeratsælge. Detersværtatdefinerealmengyldigereglerogteorier,forhvordanannoncering konkretpåvirkermennesker,udenatstilleklarebegrænsningeropforbrugenafdisse. 21IBMCorporation2011 s.18

19 Formaliseredevidenskabeligeteorier,dereralmenegyldigeermegetgenerelle,men kanikkedestomindregiveenindsigti,hvordanannonceringfungerer. Vakratasas&Amber1999)harundersøgthvilkegenerellereglerforannoncering,ved atgennemgå250akademiskeartiklerogbøger,somallesammenharundersøgt, hvordanannonceringvirkerudfrahypoteserogindsamlingafempiritiltestafdisse. De250artiklerdækkerover456studier,hvoraf122ercasestudier.Udfradissehar Vakratsas&Amber1999)defineretalmeneregler,somharvistsig,ergældendepå tværsafstudierne. Deresundersøgelseer14årgammel,hvilketbetyder,atviikkekanforvente,at reglerne,forhvordanannonceringfungerer,nødvendigvisergældendelængere,da voresvirkelighedsersåmarkantanderledesudidagjf.afsnit6.jegvilderforimin gennemgangafderesslutningerkommemedkritikogbemærkningeromkring,hvadvi skalværeopmærksommepå,kanhaveændretsig.degrundlæggendeinducerede teorierer: 1. Annonceringselasticitetpåsalgetpåvarierertypiskmellem0og0,2 2. Annonceringselasticitetfalderiløbetafetproduktslivscyklus,ogdenerofte højerevednyeprodukterendvedetableredebrands 3. Annonceringermereeffektivtforexperience1goodsvarer,somikkekan bedømmesvedfeatures)modsatsearch1goods,somervæsentligtlettereat sammenligne,ogfordeleogulempererletterekvantificerbare. 1 Dette1forestiller1jeg1mig1gør1sig1gældende1i1endnu1højere1grad1i1dag,1jf.1den1øgede1 informationssøgning,1jeg1har1berettet1om1i1afsnit16.41om1vores1ændrede1 købsadfærd1 4. Annonceringmedfokuspåprisførertilstørreprisfølsomhedhosforbrugerne, ogstørreprisfølsomhedførertilprisnedsættelserpåmarkedet.annoncering udenfokuspåprisgørforbrugernesprisfølsomhedmindre. 1 I1takt1med1større1gennemsigtighed1ved1prissøgning1på1internettet1er1det1ikke1 sikkert,1at1dette1fortsat1er1gældende1 5. ThewearRineffect:Dettageretvistantaleksponeringerafetbudskab,førdet harenpositiveffektpåenforbruger,dadeimangetilfældeharenvis fjendtlighedoverforukendtebudskaber Dette1kan1sagtens1fortsat1være1gældende,1men1antallet1af1eksponeringer1er1 sværere1at1regne1med1pga.1den1splittede1opmærksomhed1mellem1medier1jf.1afsnit ThewearRouteffect:Effektenafannonceringaftager,nårsammeforbrugerer eksponeretetvistantalgange,hvilketsammenmedteori5betyder,atdermå findesetoptimaltantaleksponeringerpåtoppenafenaftagendesrkurve s.19

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

DANSKERNES BRUG AF INTERNETTET

DANSKERNES BRUG AF INTERNETTET DANSKERNES BRUG AF INTERNETTET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INTRODUKTION 4 Datakilder 4 1. MEDIEBRUG 6 Adgang til internet 6 Mobilt internetbrug 6 Tidsforbrug 7 Internetforbrug over ugen 8 Skærmopløsninger

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility Multimediedesigner CSR Corporate Social Responsibility Eksamensprojekt 3. sem. nov. 2013 - jan. 2014 Introduktion CSR Corporate Social Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Hvorfor har Sverige ingen Pia? En analyse af svenske mediers effekt på opbakningen til Sverigedemokraterna

Hvorfor har Sverige ingen Pia? En analyse af svenske mediers effekt på opbakningen til Sverigedemokraterna Hvorfor har Sverige ingen Pia? En analyse af svenske mediers effekt på opbakningen til Sverigedemokraterna Det här är inte en svensk artikel, eller hur? - Respondent, Malmö Centralstation, april 2007 Bacheloropgave

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Pop-Up's - hvem, hvad, hvor Af: Anine Thomsen Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Afleveret den 24.juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Motivation...5 1. Kapitel:

Læs mere

A/B TEST. e-mærket. Sjovbog.dk: 49 % højere konvertering. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. A/B testen er udført af

A/B TEST. e-mærket. Sjovbog.dk: 49 % højere konvertering. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. A/B testen er udført af e-mærket, 2014 A/B TEST e-mærket Sjovbog.dk: 49 % højere konvertering A/B testen er udført af Anders Søgaard Nielsen Digitalchef, e-mærket Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Sanne Knudsen, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation,

Læs mere

De 5 drivere for vækst i toplinjen

De 5 drivere for vækst i toplinjen Trends kundeorientering: De 5 drivere for vækst i toplinjen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen DE INDIGNEREDE Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2 Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere