!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!"

Transkript

1 !!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!! Original!titel/arbejdstitel:!! "Simulering+af+marketingsaktiviteters+synergieffekter+i+et+komplekst+marked Specialeaf iecbusiness)påitu!! Anslag: Figurerogmodeller:32á700tegn Realsiderá2.400tegn:61,6 +! s.1

2 Indholdsfortegnelse! 1! Abstract!executive!summary)!...!3! 2! Indledning!...!4! 3! Problemfelt!...!5! 4! Metode!...!7! 4.1! Problemformulering!...!7! 4.2! Min!videnskabsteoretiske!tilgang!til!opgaven!...!7! 4.3! Metodisk!design!...!11! 4.4! Afgrænsning!og!definitioner!...!12! 4.5! Kildekritik!...!12! 4.5.1! Datakilder...12! 4.5.2! Artikler...13! 4.5.3! Bøger...14! 4.5.4! Andet...14! 4.6! Min!abduktive!proces!...!15! 5! Hvad!er!annoncering?!...!17! 6! Hvordan!ser!virkeligheden!ud?!...!22! 6.1! Det!fragmenterede!medieforbrug!...!22! 6.1.1! Smartphones.indflydelse...27! 6.1.2! Forventet.udvikling...29! 6.1.3! Delkonklusion...31! 6.2! Internettets!fremtidige!udvikling!...!33! 6.3! Sociale!medier!...!37! 6.4! Ændringen!i!vores!købsadfærd!...!41! 6.5! Delkonklusion!...!44! 7! Hvordan!ser!eksisterende!effektmålingsmodeller!ud?!...!46! 7.1! De!to!forskellige!typer!tests!...!46! 7.2! Adfærdsmålende!modeller!kategori!1)!...!47! 7.2.1! SalesEresponse.modeller...47! 7.2.2! Kontrollerede.eksperimenter...50! 7.3! Kvantitative!interviews!kategori!2)!...!50! 7.4! Delkonklusion!...!53! 8! Hvordan!kan!vi!forstå!hvordan!annoncering!påvirker!salg?!...!54! 8.1! Den!nødvendige!ontologiske!refleksion!...!54! 8.2! Systemteori!...!57! 8.2.1! Kybernetikken...58! 8.2.2! Value.Networks...63! 8.2.3! System.dynamics...67! 8.3! Brug!af!modellerne!...!71! 8.4! Delkonklusion!...!71! 9! Konklusion!...!73! 10! Perspektivering!og!ideer!til!videre!forskning!...!76! 11! Kilder:!...!77! s.2

3 1 Abstract!executive!summary)! Thedemandforaccountabilityofadvertisinginvestmentshasincreasedoverthelast coupleofyears,and2/3of1.700questionedcmo sfromallovertheworldare expectingthatroiofmarketingeffortaregoingtobetheirmainkpiin2015. Theexistingmodelsformeasuringadvertisingeffectivenessfallshortofgivinginsights inmeasurableroi,andnewmethodsmustthereforebeinvestigated. However,theexistingknowledgeonhowwecanunderstandadvertising sinfluenceon saleisoutcdatedandisnotmatchingthecomplexityoftoday smarket sincreasing complexity. WiththeriseofnewtechnologiessuchastheInternet,smartphonesandsocialmedia, consumersareconsumingmediainamuchmorefragmentedwaythanbeforeandthe consumer sbuyingbehaviourhaschangedradicallywithincreasedaccessto information,ratingsandreviews.theaveragenumberofsourcesofinformationused inbuyingdecisionmakingalmostdoubledfrom2010to2011google2011). Consumersaremuchmoreincontroloftheinformationtheyconsumethanever before,andorganisationsarelosingcontroloftheirbrandandthecommunication aroundit. Therealityinwhichadvertisingoperateshaschanged,andsomusttheunderlying ontologicalbasisfortheexistingwayofunderstandingadvertising sinfluenceonsales do.whenwehavedeterminedourontologicalbasis,wecancreateanewunderstandc dingofhowadvertisinginfluencessales,fromwhichwecanderiveanddesignmore accuratemodelsformeasuringtheeffectofadvertising. InthisthesisIfirstdefinetheknowledgewehaveonadvertisingandthecurrent modelsforeffectmeasurementofadvertising.ithendefinethecurrentreality,in whichadvertisingoperates,tobeabletocomparetheunderlyingontologiesofboth theexistingknowledge,andtherealityofwhichtheknowledgeclaimstodescribe. Iproposeanewscientifictheoreticalparadigmtogetabetterunderstandingofhow advertisingworks,andcreatethreedifferentmodelsfromthreedifferentkindsof systemtheorycybernetics,value+networks+andsystem+dynamics)todescribehowwe canunderstandhowadvertisinginfluencessales,sonew,moreaccuratemodelsof measuringeffectcanbedesigned. Keywords:!marketing+science,+ontology+in+marketing,+scientific+theory+in+advertising,+ advertising+effectiveness,+advertising+measurement. s.3

4 2 Indledning! Desidste50årharmanbådeakademiskogkommercieltforsøgtatopstillemodellertil atmåleeffektenafannoncering.desenereårstillesderstadigtstigendekravtilroiaf påmarketingcogannonceringscinvesteringerne,mendegamlemodellerfavnerikke denstigendekompleksitet,somnyemedier,fragmenteretmedieforbrugogændret købsadfærdmedfører.foratkunnedesigneretvisendemodeller,derkanmåle effektenafannonceringpåsalg,kræverdet,atvived,hvordanannonceringpåvirker salgidag.fordiderersåfåformaliseredevidenskabeligeteorier,dergælder universeltindenformarketingogannoncering,ogfordidegamleeffektmålingsc modellertilhøreretforældetvidenskabeligtparadigme,somikkefavnerkomplekc sitetenivirkeligheden,viljegidettespecialeundersøge,hvordanvikanforstå, hvordanannonceringharindflydelsepåsalg. Foratgøredette,viljegførstbeskrive,hvadannonceringer,oghvilkevidenskabelige teorier,dergørsiggældendeforannoncering.herefterbeskriverjegdenvirkelighed, somannonceringoperereriidag,oghvaddetmedførerafkravtildenvidenskabsc teoretiskeforståelseafvirkeligheden.dereftergennemgårjegdenuværendemodeller tileffektmålingafannonceringogredegørfor,hvorfordekommertilkort. Jegkommerhereftermedetoplægtil,hvordanenforståelseafannonceringsindC flydelsepåsalgkanseud,medudgangspunktitremodellerbyggetpåtreforskellige skolerindenforsystemteori. Tilsidstlæggerjegoptilvidereforskningogvidensdelingpåwebsitetwww.newC advertisingceffectcparadigm.com,hvorjegbeskrevetmitspecialeoggjortdetmuligt foralleatdeltageidiskussionen. s.4

5 3 Problemfelt! I+know+half+of+my+advertising+doesn't+work.+The+problem+is,+I+don't+know+which+ half."+b+john+wanaker 1 + Determinerfaring,atdeflestemarketingansvarligekannikkegenkendendetilJohn Wanakerspointe. Drømmescenarieter,atkunnemålealleannoncekampagnersindflydelsepåsalgetog omsætningienvirksomhedogsammenholdedissemedomkostningerne,såvikan skrueopfordegodekampagner,ognedfordedårlige. KravettilmarketingansvarligeomatkunnemåleROI 2 påannonceinvesteringerhar væretstigendeikølvandetpåfinanskrisen, 3 ogienundersøgelse1.700adspurgte marketingansvarligefraheleverdenforventer2/3atmarketingroibliverden vigtigstekpi,devilblivebedømtpåi Onlineannonceringharværetlettereat estimereeffektenafpga.tilgængeligdataift.visningerafreklamer,klik,købi webshopsm.m.,ogdetstigendefokuspådetteredskabmedknap21%afdesamlede annonceringsbudgetteriusai2012),kunnejegforestillemig,afføderstigendekravtil øgetmålbarhedogeffektiviseringirestenafpromotioncmixet. NårCFO en 5 givercmo en 6 beskedpåatsænkemarketingbudgettetmed10%næste år,skalcmo enværeistandtilatkunnefortælle,hvorstorindflydelsedetvilhavepå omsætning,ogderefterkunnetagebeslutningenomhvilkeaktiviteter,derskalskæres i.skalvistadigkøreannonceringiaviserellerbørviallokeredissebudgetterovertil TV?Kandetbedrebetalesig,atsænkeTVCbudgettetoghæveannonceringsbudgettet påonlinedisplayreklamer?marketingansvarligeharbrugforredskabertilat+kunne allokerederesbudgetteroptimaltfordeltpåmålgrupper,segmenter,produkter, mediertilrådighedoggeografiskeområder,ogpåhvordandenoptimalesammenc sætningafaltdetteharindflydelsepåomsætningenogindtjeningivirksomheden. 1http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wanamaker 2Returnoninvestment.Pådanskafkastellerafkastningsgradafhængigafmålstok. 3Percy&RosenbaumCElliot2012;Kotler&Keller2012;Kotler&Armstrong2012;Belch&Belch 2009;Lancaster&Massingham2011;Powelletal.2011;IBMCorporation2011 4IBMCorporate2011,s.8 5ChiefFinancialOfficer=denøkonomiansvarligeienvirksomhed 6ChiefMarketingOfficer=denmarketingansvarligeienvirksomhed s.5

6 Deternumereaktueltendnogensinde,atforsøgeatfindeudaf,hvordandettekan ladesiggøre. 7 Siden1950 erne 8 harmanbådekommercieltogakademiskforsøgtat sættemodelleropforatkunnemåleannonceringenseffektpåsalgogomsætning,men selvommodellerneerblevetmereogmereavancerede,erdenvirkelighed,deforsøger atmodellereblevetstigendekompleks.ogvirkelighedenermedinternettetogde socialemediermåskeblevetændretforaltid,dakommunikationenomkring virksomheder,brands,produkterogservicesistigendegradovertagesafforbrugerne selv. 9 Kotler 10 formuleredei1971,atmarketingogannonceringvaret programming problem,ogsålængeviharenmodel,derkanbeskrive,hvordanannonceringvirker, ogkenderallevariablerneogbegrænsningerne,såerdetbareatfåencomputertilat beregnedenoptimaleløsning. 11 Detteantagerdog,atdetermuligt,atopstilleen model,sombeskriverdenvirkelighed,annonceringoperereri,ogatviforstårhvordan annonceringvirkeridennevirkelighed. Udfordringenveddetteer,atderermegetfåformaliseredevidenskabeligeteorier, somgælderuniverseltindenforannonceringogmarketing.deterensåkompleks virkelighed,atselvdemestsimpleantagelser,kanværeforkerte. 12 Samtidigstillerdetnoglevidenskabsteoretiskeudfordringer,daviblivertvungettilat tagestillingtilvoresontologiskeogepistemologiskeudgangspunktiforsøgetpåat beskrive,hvordanannonceringvirker,ogmegetafdenamerikanskelitteraturom marketingogannonceringerdomineretafetpositivistiskparadigme, 13 ogforsøgerat gøremarketingtilennaturvidenskab,hvilketjegmenererforfejlet. Foratkunnemåleeffektenafannonceringen,skalvialtsåforsøgeatfindeudaf, hvordanvikanforståpåhvilkenmådeannonceringpåvirkersalgienkompleks virkelighed. 7Jf.stigendekravtilROImåing.SePercy&RosenbaumCElliot2012;Kotler&Keller2012;Kotler& Armstrong2012;Belch&Belch2009;Lancaster&Massingham2011;Powelletal.2011;IBM Corporation2011 8Wierenga2008,kapitel1. 9Powelletal.2011,s.27 10Enafdemestberømteprofessorerogtænkereindenformarketing,ogforfattertilflerelærebøger ommarketingogannoncering.hanssenestebog PrinciplesofMarketing eksistereri30versioner, ogerifølgegooglescholarciteret8.250gange. 11Wierenga2008,s.16 12Tellis&Ambler2009,kap.1ogVakratsas&Amber Fuglsang&Olsen2003,s.249 s.6

7 4 Metode!! 4.1 Problemformulering0 Hvordan+kan+vi+forstå+annoncerings+indflydelse+på+salg,+så+retvisende+modeller+til+ effektmåling+af+annoncering+kan+designes?+ Foratkunnebesvaredette,arbejderjegudfranedenståendeerkendelsesspørgsmålog herafafledtearbejdsspørgsmål: 1. Hvaderannoncering? a. Hvaderannonceringsrolleift.marketing? b. Hvilketeoriergørsiggældendeomannoncering? 2. Hvordanserdenvirkelighedud,somannonceringoperereri? a. Hvordanforbrugervimedier? b. Hvordanforventesudviklingenatseudidennærmestefremtid? c. Hvilkenindflydelseharsocialemedier? d. Hvordantræfferforbrugerekøbsbeslutninger? 3. Hvordansereksisterendemodellertileffektmålingafannonceringud? a. Hvilkemodellerpræsenteresidenyestelærebøger? 4. Hvilkevidensteoretiskeperspektiverkanvibrugetilatforståannoncerings indflydelsepåsalg? a. Hvilkevidenskabsteoretiskeparadigmerertidligeremodeller udsprungetudfra? b. Hvilketvidenskabsteoretiskeparadigmefavnerbedstmuligtmin defineredevirkelighed? c. Hvordankanvibrugedennevidentilatforstå,hvordanannonceringhar indflydelsepåsalg? 4.2 Min0videnskabsteoretiske0tilgang0til0opgaven0 Mitvidenskabsteoretiskeudgangspunkterkritiskrealisme,somkortfortaltbrugestil atarbejdemedenevigtforanderligvirkelighed,somviforsøgeratbeskrivemeden flerdimensionelontologi. s.7

8 Kritiskrealismeeretopbrudmeddualismenmedpositivismepådenenesideog hermeneutikkenpådenandenside. 14 Dereksistereraltsåenvirkelighedudenfor forskerenogsocialekonstruktioner,mensandhedenomvirkelighedenkanikkeerkenc desgennemepistemologien,daderpr.definitionikkefindeslukkedesystemer,hvilket betyderatalterikonstantforandring,ogdermedogsåontologienåbenontologi). Ontologienbliverpådennemådeflerdimensionel,hvilketbetyderatmetodikkerneer enblandingmelleminduktion,deduktion,somfuglsang&olsen2003)kalderfor retroduktion, 15 hvorbådeinduktionogdeduktionkanbenyttessommetoder,menskal gøreskritiskogevt.stokastisk. Kritiskrealismeerkender,atvikunkanbeskriveetgenstandsfelt,ogaldrigvilkunne beskrivededybereliggende,kompleksestrukturer,somvirkelighedenbeståraf.i søgeneftermindreufuldkommenvidenomvirkelighedenindførerkritiskrealismenen hierarkiskopdelingitredomæner,sombeståraf: 1. Empiriskedomænedata) 2. Aktuelledomænehandlinger) 3. Realedomænestrukturer). DetRealedomænekanvialdrigvide,omvibeskriver,menvikanbeskriveogerkende videnomdetempiriskedomæneogdetaktuelledomæneviaempiri,observationer ellerteorier,mensdetrealedomænealdrigvilkunneobserveres. 16 De3ontologiskedomænerikritiskrealismekanvisualiserespåfølgendemåde: 14Fuglsang&Olsen2033,ss Fuglsang&Olsen2003,s Fuglsang&Olsen2003,s.257 s.8

9 Figur!4?1 17! Detskalforståssådan,atvikanindsamleempiri,ogidissedatafxfindekorrelationer mellemtoellerflerebegivenheder.detteskeridetempiriskedomæne.vedatgrave dybereidenaktuelledomæne,kanviforsøgeatforstådebegivenheder,derbrugestil atforklarekausalitetenogsammenhænge.dogervirkelighedensåkompleks,at kausalitetaldrigkanerkendesfuldstændig,ogdennevirkelighedsdyberestruktur liggeridetrealedomæne,somikkekanobserveres,ogsomviderforkunkanerkende spekulativt. Iperspektivtilmitproblemfelt,kandetredomænerbeskrivespåfølgendemåde: 17Egenfigurmedudgangspunktibeskrivelsenaf3CdelingenafdomænerneiFuglsang&Olsen 2003,s.252C257 s.9

10 Figur!4?2! Kritiskrealismelæggerstorvægtpåbeskrivelseafgenstandsfeltetsontologi,dadeter afgørendefordenviden,vikanerhverveos.epistemologienogvalgafmetodetager udgangspunktiontologienideforskelligelagimitspeciale,ogderforgennemgårjeg mitontologiskeudgangspunktforhvertarbejdsspørgsmålinæsteafsnit. Erkendelsenafgenstandsfeltetsontologieraltsåyderstvigtigikritiskrealisme,og derforslutterfuglsang&olsen2003)ogsåafsnittetomontologimedfølgendecitat: Uden+ontologisk+refleksion,+ingen+kritisk+realisme Fuglsang&Olsen2003,s.258 s.10

11 ! s.!11! 4.3 Metodisk,design, Erkendelsesspørgsmål. Arbejdsspørgsmål. Data/teknik. Ontologi. Epistemologi. Kvalitet. Hvad.er.annoncering?. Hvad!er!annoncerings!rolle!ift.! marketing?! Gennemgang!af!viden!fra!lærebøger!om! marketing! Realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Forventet!høj!pålidelighed!fra!lærebøger!fra!CBS.! Hvilke!teorier!gør!sig!gældende!for! annoncering?! Gennemgang!af!viden!fra!lærebøger!om! marketing!samt!analyse!af!akademisk! artikel,!der!inducerer!almene!sandheder!om! annoncering!fra!250!tidligere!studier.! Begrænset! realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Forventet!høj!pålidelighed!fra!lærebøger!fra!CBS.! akademisk!artikel!er!fra!1999,!og!kan!derfor!have!mistet! gyldighed!jf.!kritisk!realismens!opfattelse!af!konstant! foranderlig!virkelighed.!! Hvordan.ser.den. virkelighed.ud,.som. annoncering.opererer. i?. Hvordan!forbruger!vi!medier?! Analyse!af!både!primær!og!sekundær! indsamlet!empiri.!data!fra!emarketer,!dr! Medieforskning,!Danmarks!Statistik,!og! Forrester!Research!m.fl.! Begrænset! realistisk! Induktion!af!! objektiveret!viden! God!legitimitet!af!data!er!sikkert!fra!DR!Medieforskning! og!danmarks!statistik,!da!metodiske!grundlag!er! offentliggjort.!emarketer!og!forrester!research!kendes! denne!info!dog!ikke.!de!er!dog!begge!velciterede!kilder!i! den!amerikanske!presse.! Hvordan!forventes!udviklingen!at!se! ud!i!den!nærmeste!fremtid?! Samling!af!tanker!fra!forskellige!teoretikere! om!internettets!udvikling,!data!fra!dann marks!statistik,!samt!egne!konklusioner!fra! forrige!arbejdsspørgsmål.! Naiv!realisme! Forudsigende! subjektivering!af! objektiv!viden! Mine!påstande!er!angivet!som!sådanne!i!afsnittet,!så! læser!er!opmærksom!på,!hvornår!konklusioner! foretages!pba.!antagelser.!samme!datanvaliditet!som! ovenstående.! Hvilken!indflydelse!har!sociale! medier?! Analyse!af!data!fra!bl.a.!Danmarks!Statistik,! Danske!Medier!og!DR.!Brug!af!kommunikaN tionsteori!og!viden!fra!andre!akademiske! artikler.! Begrænset! realistisk! Beskrivende!! objektiveret!viden! Samme!datavaliditet!som!ovenstående.!Artikler,!der! henvises!til,!er!alle!velciterede!jf.!google!scholar,!og!jeg! forventer!derfor!høj!validitet!i!deres!slutninger!og! akademiske!kvalitet.! Hvordan!træffer!forbrugere! købsbeslutninger?! Gennemgang!af!andre!akademiske!artikler! om!emnet,!analyse!af!spørgeskemaundern søgelse!foretaget!af!google!m.fl.!og!undern søgelse!foretaget!af!wall!street!journal.! Begrænset! realistisk! Subjektivering!af! objektiv!viden! Data!fra!Google!er!induceret!fra!5.000!respondenter,! som!alle!er!personer!med!adgang!til!internettet,!dog! har!92%!af!danskerne!adgang!til!dette)!hvilket! begrænser!mulighederne!for!generalisering.! Hvordan.ser. eksisterende.modeller. til.effektmåling.af. annoncering.ud?. Hvilke!modeller!præsenteres!i!de! nyeste!lærebøger?! Gennemgang!af!lærebøger!inden!for! marketing!og!annoncering!fra!2009n2013! for!at!give!et!øjebliksbillede!af!de!teorier!og! modeller,!der!dominerer!i!nutidig!litteratur.! Begrænset! realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Lærebøgerne!er!fundet!på!CBS!via!CBS!Librarys! søgefunktion.!jeg!søgte!efter!marketing!og!annoncering,! og!begrænsede!til!bøger,!der!var!udgivet!efter!2009!for! at!sikre!aktualitet,!og!valgte!bøger,!der!var!udgivet!af! respekterede!lærebogsforlag.! Hvilke. vidensteoretiske. perspektiver.kan.vi. bruge.til.at.forstå. annoncerings. indflydelse.på.salg?. Hvilke!videnskabsteoretiske! paradigmer!er!tidligere!modeller! udsprunget!ud!fra?! Videnskabsteoretisk!analyse!af!refererede! eksisterende!modeller,!og!fortolkning!af!! Social! konstruktivisme! Fortolkning! Analysen!bygger!på!min!fortolkning!af!de! videnskabsteoretiske!paradigmer,!der!lægger!til!grund! for!de!nuværende!analytiske!redskaber.! Hvilket!videnskabsteoretiske! paradigme!favner!bedst!muligt!min! definerede!virkelighed?! Kritisk!diskussion.! Kritisk!realisme! Refleksion! Med!udgangspunkt!i!kritisk!realismes!ideer!om!konstant! forandrende!virkelighed!som!et!åbent!system,! reflekterer!jeg!over!tidligere!defineret!ontologi!og! behovet!for!ændring!af!denne.! Hvordan!kan!vi!bruge!denne!viden! til!at!forstå,!hvordan!annoncering! har!indflydelse!på!salg?! Diskussion.!Syntese!af!andre!teoretiske! perspektiver!og!reformulere!af!vores!forsn tåelsesramme,!så!ny!viden!kan!erkendes.! Konstruktivisme!Syntese! Med!udgangspunkt!i!tre!skoler!inden!for!systemteori,! forsøger!jeg!at!modellere!hvordan!viden!om! annoncerings!indflydelse!på!salg!kan!forstås.!

12 4.4 Afgrænsning+og+definitioner+ Jegkommerikketilatdesigneeffektmålingsmodelleridettespeciale,menafgrænser migtilatforstå,hvordanannonceringharindflydelsepåsalg,såeffektmålingsmodeller kandesignesudfradette.detteskyldes,atmitbidragtiletkonceptuelvidensprodukt, somkanbrugestilatfådenneforståelse,skalkonkretiseresafpraktikerenafmine udvikledeframework,førretvisendeeffektmålingsmodellerkandesignes,ogdette arbejdestrækkersiglangtudformitspeciale. Jegafgrænsermitfokuspåannonceringift.forøgelseafsalg.Annonceringkanhave mangeformålimangetyperorganisationer,menjegharvalgtatfokuserepå kommerciellevirksomheder,derønskeratøgebundlinjen.derforbrugerjegordet virksomhed,nårjegnævnerenannoncør. Jegharogsåafgrænsetmigfraatgåmereidybdenmedforklaringaf,hvad annonceringer,hvordandetkanbrugesoghvilkeredskaber,manhartilrådighedm.m. Detteskyldes,atdetikkeerrelevantforminproblemformuleringatforklare,hvordan manarbejdermedannoncering,menskalforstå,hvordanannonceringharindflydelse påsalgietmetateoretiskperspektiv. Yderligereafgrænserjegmigogsåtilatfokuserepåannonceringudelukkendefraet strategiskperspektiv.detbetyder,atvibetragterannonceringfraencmo sperspektiv, hvorviskalkunneforstådengenerelleeffektvedatarbejdemedatfordelemarketingr budgetterpåkampagnerogkanaler,dvs.jegdiskutererikkekvalitativtindholdi annoncerellerhvordanvarerbørprissættesm.v. MitfokuserudelukkendepådenvestligeverdenogdemedieRogforbrugsmønstre,vi opleverher. Jegbrugerbegrebetforbrugergennemgåendeispecialet.Detteskalforståssomen personisamfundet,somhartilhensigtatkøbenoget,menerikkeafgrænsetfrab2b salg. 4.5 Kildekritik+ Jegbenyttermigispecialetafenrækkedatakilder,artikler,bøgerogwebsitesog andet.nedenforgennemgårjegminkritikiforholdtilkvalitetafkilderne Datakilder. Jegharbenyttetmigafdatafranedenståendekilder,somjegbetragtersommeget repræsentativeogtroværdige.jegerlidtusikkerpåemarketersdataindsamling,dade ikkeoplysernogetomstørrelsenafderesundersøgelsesgruppe. Nielsen s.12

13 DanmarksStatistik Statistikbanken DRmedieforskning DanskeMedierResearchtidligerekendtsomFDIM:ForeningenafDanske InteraktiveMedier) ForresterResearch emarketer Google&Think&Insights& Udoverovenståendedatailderbenytterjegmigafenspørgeskemaundersøgelse, foretagetafgooglei2011,somundersøgerhvilkeinformationskilderforbrugere benyttersigafienkøbsbeslutningsproces.undersøgelsenerforetagetviainternettet, hvilketbegrænserrepræsentationsmulighederbefolkningsmæssigt.deninkluderer lidtover5.000respondenter,somaldersmæssigterfordeltpåfølgendemåde: 18R34årige:1.594personer 35R49årige:1.112personer 50+årige:2.297personer Googlebeskriverogsåfordelingenpårespondenternesetniskeoprindelse,men hvordandetsvarertilentilsvarenderepræsentationafbefolkningeniusa,erikke angivet. Jegmangleraltsåenstørremetodiskindsigtiundersøgelsen,foratkunnedefinereden somfuldttroværdig,ogkanhellerikkevurdereomdenerrepræsentativforrestenaf denvestligeverden. Denbeskriverdogenudviklingfra2010til2011,somjegopfattersomtendensR beskrivende,ogsomjegbenytterispecialet Artikler. Akademiske&tidsskrifter& Artiklerfrafølgendemagasinerharalleenhøjgradafakademiskkvalitet,dade inkluderermetodebeskrivelser,ogerciteretflerestederifølgegooglescholar.jeg anserdemderforsomtroværdigekilder: JournalofAdvertisingResearch QuarterlyJournalofEconomics JournalofIntellectualCapitalVolume JournalofMarketing Artikler&udgivet&gennem&følgende&universiteter& Alleartiklerne,dererudgivetgennemnedenståendeuniversiteter,forventerjeghar væretigennemenscreeningproces,derbetyder,demåopfattessomtroværdigekilder. Deerogsåvelciteredejf.GoogleScholar. ThePennsylvaniaStateUniversity KelleySchoolofBusiness TheWhartonSchool,UniversityofPennsylvania s.13

14 UniversityofCalifornia,SanDiego StanfordEncyclopediaofPhilosophy Artikler&fra&følgende&aviser&og&magasiner& ArtiklerfranedenståendeaviserharikkesammegradaftroværdighedsomovenR ståendevidenskabeligeartikler,dader,daudgivelsesmedierneharenmerekommerr cielappel,ogmanikkekanforvente,atderstillessammehøjeakademiskekravtil disse.dogforventerjeg,atharvardbusinessreviewstillerstørrekravenddeandre, pga.derestilknytningtilharvardbusinessschool. TheGuardian NewYorkTimes TheWallstreetJournal& HarvardBusinessReview Bøger. Debøger,jegrefererertilispecialet,erudgivetpåfølgendeforlag,somerkendte lærebogsforlag,ogjegforventerderforenhøjgradaftroværdighedfradisse: McGrawRHill/Irwin ElsevierScienceUSA) RoskildeUniversitetsforlag Samfundslitteratur Wiley SAGEPublications Springer OxfordUniversityPress PearsonEducationLimited Routledge Andet. Ted.comfacilitererforedragfrasmåogstoretænkerefraheleverden.Det foredrag,jeghenvisertil,indeholderetcaserstudieafgooglesstigende personaliseringafsøgeresultater. DenengelskeudgaveafWikipediaforventerjegefterhåndenharenstorgradaf troværdighed.jeghenviserdogikketilinformationfrawikipedia,somkan haveafgørendebetydningforminekonklusionerispecialet,menbrugerdettil mindrefaktuelleoplysninger,ogtilforståelseafsystem1dynamics. Nova&Spivack&& EriværksætterindenforsemantiskwebRteknologi.Spivackharudvikletteorien ominternettetsforventedeudvikling,ogdeterdenne,jegrefererertili specialet. MarketShare& MarketShareerverdensledendeindenforeffektmålingafmarketingaktiviteter vedbrugafbig1data,ogharværetmedforfatterpåflereartikler,somogsåer s.14

15 udgivetideovenståendeakademisketidsskrifter.dererdogenrisikoafbiasi deresudgivneartikler,dadeerendelafderesegenmarketingstrategi,som derformåforventesatunderstøttederesegnesynspunkterogkommercielle interesser.& Google&Think&Insights& Googlestillerenmassevidenommarketingogannonceringtilrådighed,som kommerfraforskelligeundersøgelser,deselvharværetendelaf.detbærer prægaf,atundersøgelserneunderstøtterdeannonceringsprodukter,som Googletilbyder.& 4.6 Min+abduktive+proces+ Minprocesmedspecialetkanbedstbeskrivessomenabduktiv 19 proces,hvorjeg gennemindsamlingafviden,hargjortmignyeerfaringer,somharændretmitsynpå minoprindeligeproblemstilling,ogmedførtetbehovforændringafgenstandsfeltfor minundersøgelse. Jegstartedemedatvilleopstilleenmodelfor,hvordanvikanmåleeffektenaf marketingaktiviteterssynergetiskeogdirekteindflydelsepåsalg,dajeghavdeen hypoteseom,atannonceringpåforskelligekanalerpåvirkerenforbrugerpåtværsaf hinanden,ogdermedsammenpåvirkersalganderledesendblotsummenafdeenkelte aktiviteter. Nogleafdemodeller,jegindtildahavdelæstom,foreslogatstoppeannonceringpåén kanaladgangenogmåledettesindflydelsepåsalget,mendettestemteikkeoverens medminopfattelseaf,hvordanannonceringvirker.hvorforfatternementeateffekten afannonceringaogannonceringbkunnebetragtessomuafhængigestørrelser,mente jeg,atdetikkevarmuligtatskilleeffektenfrahinanden.altså:effekta)+effektb) effekta+b). Efterathavelæstenlangrækkevidenskabeligeartiklerietforsøgpåatforstå annonceringsindflydelsepåsalg,gikdetopformig,atdemodeller,derbrugestilat måleeffektenafannonceringstammerfraentidogenvirkelighed,somikkeinder holdersammegradafkompleksitet,somviseridag.atdissestadigblevbrugt, fortolkedejegsometvidenskabsteoretiskudgangspunktienikkeromskifteligontologi, ogsåderforetbehovforetskiftiparadigmet,derliggertilgrundforforståelsenaf annonceringogherafafledteeffektmålingsmodeller. Jegændredederforfokusformitspecialefraetønskeomopstillingafenmodel,der kunnemåleeffektivitetenafannonceringindflydelsepåsalg,tilatvillefindefremtil, 19DenamerikanskevidenskabsfilosofCharlesS.Peirce definerer'abduktiv'tænkning'som'dannelse' af#hypoteser#på#baggrund#af#opnået#viden.#douven#2011) s.15

16 hvordanvikanforstå,hvordanannonceringpåvirkersalg,såviefterfølgendekan designemereretvisendeeffektmålingsmodeller. s.16

17 5 Hvad.er.annoncering?. Idetteafsnitønskerjegatdefinere,hvadannonceringer,samtundersøgehvordanvi kananskuedenviden,viharomannoncering,oghvordandenkanbruges. IfølgePerreaultetal.2008)erenmarketingsafdelingsopgaveatafdækkemarkeder, findeattraktivemulighederogudvikleprofitablemarketingstrategier.enmarketingr strategibeståriatdefinereønsketmålgruppeogsammensætteetoptimalt marketingmix.enklassiskmådeatdefineremarketingmixetermedde4p'er: Product& Dækkeroverhvordanenløsningelleretproduktskalsammensættesogseud,sådet sælgerbedstmuligt.ifølgeperreaultetal.2008)børdetteskeudfraenkundeperr spektiv,såproduktetellerløsningendesignesudfra,hvilkebehovmålgruppenhar, hvordetmodsatteperspektiveratsammensætteetproduktudfra,hvadmankan producereoghvadteknologikanbrugestil.& Price& Hvordanskaletproduktprissættes?Dendominerendeprissætningsteoribyggerpå denmikroøkonomisketeoriomudbudogefterspørgsel,sombeskriverhvordan efterspørgslenefternogetstiger,jobilligeredeter.dererdogundtagelsertildenne regelvedeksempelvisluksusgoder,hvorenstigendepriskanmedførestigende efterspørgsel.& Place& Hvordanfårvidetretteprodukttildenrettemålgruppe?Dettehandlerprimærtom distribution,ogdeovervejelserdergøresher,ertypiskhvilkeled,produkterneskal sælgesigennem:skaldetsælgesgennemendetailbutik,skalvisælgedirektetil forbrugeren,skalvisælgedetovernettetosv.computerfirmaetdellbleveksempelvis kendt,dadetbesluttedeatspringeallefordyrendemellemledover,ogsolgtedirektetil forbrugerenviadereswebsiteogpostordrebestillinger, 20 mensenvirksomhedsom CocaColasælgerderesvarergennemgrossister,somsælgertildetailbutikker.& Promotion& Promotionerannonceringsplanlægningen:Hvordanskalalleovenståendevalg kommunikeres?hvilketbudskabskalvikommunikere,oghvilkekanalerskalvibruge tildennekommunikation?ifølgeperraultetal.2008)dækkerpromotionogsåover hvordanpersonligtsalgkanbrugessomendelafmixet,menimangevirksomhederer salgogmarketingeftermineerfaringeroftestdeltoporganisatorisk.kundeserviceer 20http://en.wikipedia.org/wiki/Dell s.17

18 ogsåendelafpromotionrdelenimarketingmixet,dadendirektekundekontakter essentieliatopbyggerentableforholdtileksisterendekunder,samtsikregentagne salgtildisse. Annonceringeraltsåkunendelafmarketingsarbejdet,ogvilleikkekunneskabeen succesalene.iibm sundersøgelseaf1.700cmo sarbejde,angiverdisseat annonceringpromotion)erdetdominerendeelement,deharindflydelsepåiden virksomhed,dearbejderi: Figur&5D1 21 & & Detgrundlæggendeformålmedalannonceringer,atvigennemforskelligeformerfor kommunikationogpåvirkningerkanpåvirkeadfærdhosmennesker,sådekøberdet produktellerdenydelse,viønskeratsælge. Detersværtatdefinerealmengyldigereglerogteorier,forhvordanannoncering konkretpåvirkermennesker,udenatstilleklarebegrænsningeropforbrugenafdisse. 21IBMCorporation2011 s.18

19 Formaliseredevidenskabeligeteorier,dereralmenegyldigeermegetgenerelle,men kanikkedestomindregiveenindsigti,hvordanannonceringfungerer. Vakratasas&Amber1999)harundersøgthvilkegenerellereglerforannoncering,ved atgennemgå250akademiskeartiklerogbøger,somallesammenharundersøgt, hvordanannonceringvirkerudfrahypoteserogindsamlingafempiritiltestafdisse. De250artiklerdækkerover456studier,hvoraf122ercasestudier.Udfradissehar Vakratsas&Amber1999)defineretalmeneregler,somharvistsig,ergældendepå tværsafstudierne. Deresundersøgelseer14årgammel,hvilketbetyder,atviikkekanforvente,at reglerne,forhvordanannonceringfungerer,nødvendigvisergældendelængere,da voresvirkelighedsersåmarkantanderledesudidagjf.afsnit6.jegvilderforimin gennemgangafderesslutningerkommemedkritikogbemærkningeromkring,hvadvi skalværeopmærksommepå,kanhaveændretsig.degrundlæggendeinducerede teorierer: 1. Annonceringselasticitetpåsalgetpåvarierertypiskmellem0og0,2 2. Annonceringselasticitetfalderiløbetafetproduktslivscyklus,ogdenerofte højerevednyeprodukterendvedetableredebrands 3. Annonceringermereeffektivtforexperience1goodsvarer,somikkekan bedømmesvedfeatures)modsatsearch1goods,somervæsentligtlettereat sammenligne,ogfordeleogulempererletterekvantificerbare. 1 Dette1forestiller1jeg1mig1gør1sig1gældende1i1endnu1højere1grad1i1dag,1jf.1den1øgede1 informationssøgning,1jeg1har1berettet1om1i1afsnit16.41om1vores1ændrede1 købsadfærd1 4. Annonceringmedfokuspåprisførertilstørreprisfølsomhedhosforbrugerne, ogstørreprisfølsomhedførertilprisnedsættelserpåmarkedet.annoncering udenfokuspåprisgørforbrugernesprisfølsomhedmindre. 1 I1takt1med1større1gennemsigtighed1ved1prissøgning1på1internettet1er1det1ikke1 sikkert,1at1dette1fortsat1er1gældende1 5. ThewearRineffect:Dettageretvistantaleksponeringerafetbudskab,førdet harenpositiveffektpåenforbruger,dadeimangetilfældeharenvis fjendtlighedoverforukendtebudskaber Dette1kan1sagtens1fortsat1være1gældende,1men1antallet1af1eksponeringer1er1 sværere1at1regne1med1pga.1den1splittede1opmærksomhed1mellem1medier1jf.1afsnit ThewearRouteffect:Effektenafannonceringaftager,nårsammeforbrugerer eksponeretetvistantalgange,hvilketsammenmedteori5betyder,atdermå findesetoptimaltantaleksponeringerpåtoppenafenaftagendesrkurve s.19

20 7. Enforbrugersholdningtiletbrandstammerikkenødvendigvisfraselvebrandet, menkanogsåkommefraforbrugerensholdningtilbrandetsannoncering Dette1er1ikke1nødvendigvis1gældende1længere,1da1forbrugere,1bl.a.1i1kraft1af1sociale1 medier,1er1begyndt1selv1at1beslutte1hvordan1et1brand1er,1hvilket1ikke1nødvendigvis1er1 det1samme,1som1hvad1virksomheden1forsøger1at1kommunikere VedstorvariationafbudskaberogreklamerkaneffektenafannonceringforR længesogmedføreenstørregradaferindringombrand,produktogbudskab 9. Holdningtiletbranderikkeensbetydendemedatopførslenfølgerdenne. Korrelationenmellemattitudeogopførselerpåmellem0og0,3 10. Egneerfaringermedetprodukttrumferannonceringsindflydelse,men annonceringkanforstærkeforbrugerensattitudeoverforetbrand/produkt,og kanlindreendårligoplevelse Lærebøgerommarketingogannonceringkanaltsåikkefortælleos,atannoncering virkerpåenkonkretmådealtid,menmåistedetopstilletommelfingerreglereller bestpractices istedet. Kotler&Keller2012)stillerfølgendemodeloptilatbeskriveforskellige tilgangsmåderiforholdtil,hvordanenpersonbliverpåvirketafannoncering: Figur&5D2 23 & Nårmanskaloperationaliseredenneviden,skalmanikkeanskuedisseteorierfor almengældende,menbetragtedemsomheuristikker, 24 somikkeerformaliserede videnskabeligeteorier,dergælderuniverselt,menihøjeregraderretningslinjer,for 22Powelletal.2011,s.27 23Kotler&Keller2012,s Langergaardetal.2006,kap.14 s.20

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING

Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING Jan Holm Ingemann Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning Jan Holm Ingemann Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016 Temamøde om børn og unge Indhold 1 Mediebilledet 6-15 3 2 Børn og unges medievaner 6-15 1 2 1 Mediebilledet 6-15 TV rækkevidde % af befolkninger ser tv gennemsnitlig dag 1 9 8,2 68,7 71,5 73,8 75 74,6

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Afsluttende opgave Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman

Afsluttende opgave Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman Afsluttende opgave Kommunikation/it 16-05-2008 Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman Indledning I denne afsluttende opgave har fået vi et emne for og nogle under emner vi kan vælge imellem fx markedsføring,

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Eleverne arbejder med centrale begreber/problemstillinger inden for temaet medier.

Eleverne arbejder med centrale begreber/problemstillinger inden for temaet medier. 41-48 At eleverne: få en indsigt i hovedtrækkene af grundlovens bestemmelser om styreformen i Danmark, herunder magtens tredeling. får viden om hvilke mekanismer, der medvirker til dannelsen af de forskellige

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Analyse og rapport af: Thit Hansgaard. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense. Afleveringsdato: 7.

Analyse og rapport af: Thit Hansgaard. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense. Afleveringsdato: 7. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense Afleveringsdato: 7. februar 2016 Analyse og rapport af: Thit Hansgaard MMD 2. semester, 2016 Vejledere: Jesper F. Jensen, Karen Malene

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Vi har noget for enhver håndværker Side 3 Tre tendenser

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011 APRIL2011 Teori og metode Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder kurser og workshops i akademisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Studieplan (HF2-hold)

Studieplan (HF2-hold) Hold og skoleår: ksabhd1 2017/2018 Underviser: Safar Azizi Studieplan (HF2-hold) Periode (Uger) Forløb Fag Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Innovation 33 Innovation kap. 1 Forskellige former

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT! OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet.

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION INFORMATIONSMØDE FORÅR 2013 P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L Human Resource medarbejder, recrutor Intern/ekstern konsulent Projektledelse, Organisationsscenograf

Læs mere

Der ønskes en analyse over udviklingen af salget af vindmøller til produktion af vindenergi så langt tilbage i tiden som muligt.

Der ønskes en analyse over udviklingen af salget af vindmøller til produktion af vindenergi så langt tilbage i tiden som muligt. Product Øves i øvelsestimerne til EDB efter EØ1a forelæsning nummer 2. Der ønskes en analyse over udviklingen af salget af vindmøller til produktion af vindenergi så langt tilbage i tiden som muligt. Beskriv

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

LifeCapacity. Hvordan brandes kvalitet?

LifeCapacity. Hvordan brandes kvalitet? LifeCapacity Hvordan brandes kvalitet? Titelblad Vejleder: Anne Hatting Anslag: 213.490 Sider: 88,95 ns Sara Brink Larsen Alberte Erlandsen Siri Johanne Hagen Maja Sofie Rasmussen Simon Nathanael Madsen

Læs mere

En præcisering af bestemmelserne vedr. kommunikation og begrænset netadgang

En præcisering af bestemmelserne vedr. kommunikation og begrænset netadgang En præcisering af bestemmelserne vedr. kommunikation og begrænset netadgang Eksamensbekendtgørelsen 2013 14: Institutionen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke,

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORTOLKNING AF REGLER FOR MARKEDSPLADSLISTEN

VEJLEDNING TIL FORTOLKNING AF REGLER FOR MARKEDSPLADSLISTEN VEJLEDNING TIL FORTOLKNING AF REGLER FOR MARKEDSPLADSLISTEN En sidevisning kan kun tælle ét sted på samme liste. Hvis en sektion er erklæret til at høre under en leverandør vil disse sidevisninger KUN

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

MODUL: BRIEFING BRIEFING. INVESTERINGSBUDGET Økonomisk indsats i relation til ønsket mål og sigte.

MODUL: BRIEFING BRIEFING. INVESTERINGSBUDGET Økonomisk indsats i relation til ønsket mål og sigte. BRIEFING En god og fyldstgørende briefing er altafgørende for et optimalt projekt og en lærende process. INVESTERINGSBUDGET Økonomisk indsats i relation til ønsket mål og sigte. DEBRIEFING En reflektion

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia. DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011

Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia. DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011 Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011 Fakta om Djøf 73.000 medlemmer Medlemsfremgang 4-5 pct. årligt. +12 pct. blandt studerende i 2010. Samler samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier

Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Informationsmedarbejderens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2014-15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Markedskommunikation Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Hvordan din virksomhed bliver mega-fantastisk til sociale medier

Hvordan din virksomhed bliver mega-fantastisk til sociale medier Hvordan din virksomhed bliver mega-fantastisk til sociale medier Henriette Weber - toothlesstiger.com, februar 2010 Fremtidens mediebrugere involvering istedet for eyeballs aktivitet istedet for passivitet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for Mercuri Urval A/S Skandinavisk Tobakskompagni sendt på

Læs mere

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale!

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale! 1.Indledning...2 2.Problemformulering...3 3.Afgrænsning...4 4.Dimensionsforankring...5 5.Metodologiogempiri...5 5.1Teoretikerne...6 5.2Reklamerne...6 5.3Semiotiskanalyse...7 5.4Reklamenversusvidenskaben...8

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 / januar 2017 Institution Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76 Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Overlæge Bolette Søborg Tilslutning til HPV vaccinationen - aktiviteter i Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Bredskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2011-12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere