!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!"

Transkript

1 !!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!! Original!titel/arbejdstitel:!! "Simulering+af+marketingsaktiviteters+synergieffekter+i+et+komplekst+marked Specialeaf iecbusiness)påitu!! Anslag: Figurerogmodeller:32á700tegn Realsiderá2.400tegn:61,6 +! s.1

2 Indholdsfortegnelse! 1! Abstract!executive!summary)!...!3! 2! Indledning!...!4! 3! Problemfelt!...!5! 4! Metode!...!7! 4.1! Problemformulering!...!7! 4.2! Min!videnskabsteoretiske!tilgang!til!opgaven!...!7! 4.3! Metodisk!design!...!11! 4.4! Afgrænsning!og!definitioner!...!12! 4.5! Kildekritik!...!12! 4.5.1! Datakilder...12! 4.5.2! Artikler...13! 4.5.3! Bøger...14! 4.5.4! Andet...14! 4.6! Min!abduktive!proces!...!15! 5! Hvad!er!annoncering?!...!17! 6! Hvordan!ser!virkeligheden!ud?!...!22! 6.1! Det!fragmenterede!medieforbrug!...!22! 6.1.1! Smartphones.indflydelse...27! 6.1.2! Forventet.udvikling...29! 6.1.3! Delkonklusion...31! 6.2! Internettets!fremtidige!udvikling!...!33! 6.3! Sociale!medier!...!37! 6.4! Ændringen!i!vores!købsadfærd!...!41! 6.5! Delkonklusion!...!44! 7! Hvordan!ser!eksisterende!effektmålingsmodeller!ud?!...!46! 7.1! De!to!forskellige!typer!tests!...!46! 7.2! Adfærdsmålende!modeller!kategori!1)!...!47! 7.2.1! SalesEresponse.modeller...47! 7.2.2! Kontrollerede.eksperimenter...50! 7.3! Kvantitative!interviews!kategori!2)!...!50! 7.4! Delkonklusion!...!53! 8! Hvordan!kan!vi!forstå!hvordan!annoncering!påvirker!salg?!...!54! 8.1! Den!nødvendige!ontologiske!refleksion!...!54! 8.2! Systemteori!...!57! 8.2.1! Kybernetikken...58! 8.2.2! Value.Networks...63! 8.2.3! System.dynamics...67! 8.3! Brug!af!modellerne!...!71! 8.4! Delkonklusion!...!71! 9! Konklusion!...!73! 10! Perspektivering!og!ideer!til!videre!forskning!...!76! 11! Kilder:!...!77! s.2

3 1 Abstract!executive!summary)! Thedemandforaccountabilityofadvertisinginvestmentshasincreasedoverthelast coupleofyears,and2/3of1.700questionedcmo sfromallovertheworldare expectingthatroiofmarketingeffortaregoingtobetheirmainkpiin2015. Theexistingmodelsformeasuringadvertisingeffectivenessfallshortofgivinginsights inmeasurableroi,andnewmethodsmustthereforebeinvestigated. However,theexistingknowledgeonhowwecanunderstandadvertising sinfluenceon saleisoutcdatedandisnotmatchingthecomplexityoftoday smarket sincreasing complexity. WiththeriseofnewtechnologiessuchastheInternet,smartphonesandsocialmedia, consumersareconsumingmediainamuchmorefragmentedwaythanbeforeandthe consumer sbuyingbehaviourhaschangedradicallywithincreasedaccessto information,ratingsandreviews.theaveragenumberofsourcesofinformationused inbuyingdecisionmakingalmostdoubledfrom2010to2011google2011). Consumersaremuchmoreincontroloftheinformationtheyconsumethanever before,andorganisationsarelosingcontroloftheirbrandandthecommunication aroundit. Therealityinwhichadvertisingoperateshaschanged,andsomusttheunderlying ontologicalbasisfortheexistingwayofunderstandingadvertising sinfluenceonsales do.whenwehavedeterminedourontologicalbasis,wecancreateanewunderstandc dingofhowadvertisinginfluencessales,fromwhichwecanderiveanddesignmore accuratemodelsformeasuringtheeffectofadvertising. InthisthesisIfirstdefinetheknowledgewehaveonadvertisingandthecurrent modelsforeffectmeasurementofadvertising.ithendefinethecurrentreality,in whichadvertisingoperates,tobeabletocomparetheunderlyingontologiesofboth theexistingknowledge,andtherealityofwhichtheknowledgeclaimstodescribe. Iproposeanewscientifictheoreticalparadigmtogetabetterunderstandingofhow advertisingworks,andcreatethreedifferentmodelsfromthreedifferentkindsof systemtheorycybernetics,value+networks+andsystem+dynamics)todescribehowwe canunderstandhowadvertisinginfluencessales,sonew,moreaccuratemodelsof measuringeffectcanbedesigned. Keywords:!marketing+science,+ontology+in+marketing,+scientific+theory+in+advertising,+ advertising+effectiveness,+advertising+measurement. s.3

4 2 Indledning! Desidste50årharmanbådeakademiskogkommercieltforsøgtatopstillemodellertil atmåleeffektenafannoncering.desenereårstillesderstadigtstigendekravtilroiaf påmarketingcogannonceringscinvesteringerne,mendegamlemodellerfavnerikke denstigendekompleksitet,somnyemedier,fragmenteretmedieforbrugogændret købsadfærdmedfører.foratkunnedesigneretvisendemodeller,derkanmåle effektenafannonceringpåsalg,kræverdet,atvived,hvordanannonceringpåvirker salgidag.fordiderersåfåformaliseredevidenskabeligeteorier,dergælder universeltindenformarketingogannoncering,ogfordidegamleeffektmålingsc modellertilhøreretforældetvidenskabeligtparadigme,somikkefavnerkomplekc sitetenivirkeligheden,viljegidettespecialeundersøge,hvordanvikanforstå, hvordanannonceringharindflydelsepåsalg. Foratgøredette,viljegførstbeskrive,hvadannonceringer,oghvilkevidenskabelige teorier,dergørsiggældendeforannoncering.herefterbeskriverjegdenvirkelighed, somannonceringoperereriidag,oghvaddetmedførerafkravtildenvidenskabsc teoretiskeforståelseafvirkeligheden.dereftergennemgårjegdenuværendemodeller tileffektmålingafannonceringogredegørfor,hvorfordekommertilkort. Jegkommerhereftermedetoplægtil,hvordanenforståelseafannonceringsindC flydelsepåsalgkanseud,medudgangspunktitremodellerbyggetpåtreforskellige skolerindenforsystemteori. Tilsidstlæggerjegoptilvidereforskningogvidensdelingpåwebsitetwww.newC advertisingceffectcparadigm.com,hvorjegbeskrevetmitspecialeoggjortdetmuligt foralleatdeltageidiskussionen. s.4

5 3 Problemfelt! I+know+half+of+my+advertising+doesn't+work.+The+problem+is,+I+don't+know+which+ half."+b+john+wanaker 1 + Determinerfaring,atdeflestemarketingansvarligekannikkegenkendendetilJohn Wanakerspointe. Drømmescenarieter,atkunnemålealleannoncekampagnersindflydelsepåsalgetog omsætningienvirksomhedogsammenholdedissemedomkostningerne,såvikan skrueopfordegodekampagner,ognedfordedårlige. KravettilmarketingansvarligeomatkunnemåleROI 2 påannonceinvesteringerhar væretstigendeikølvandetpåfinanskrisen, 3 ogienundersøgelse1.700adspurgte marketingansvarligefraheleverdenforventer2/3atmarketingroibliverden vigtigstekpi,devilblivebedømtpåi Onlineannonceringharværetlettereat estimereeffektenafpga.tilgængeligdataift.visningerafreklamer,klik,købi webshopsm.m.,ogdetstigendefokuspådetteredskabmedknap21%afdesamlede annonceringsbudgetteriusai2012),kunnejegforestillemig,afføderstigendekravtil øgetmålbarhedogeffektiviseringirestenafpromotioncmixet. NårCFO en 5 givercmo en 6 beskedpåatsænkemarketingbudgettetmed10%næste år,skalcmo enværeistandtilatkunnefortælle,hvorstorindflydelsedetvilhavepå omsætning,ogderefterkunnetagebeslutningenomhvilkeaktiviteter,derskalskæres i.skalvistadigkøreannonceringiaviserellerbørviallokeredissebudgetterovertil TV?Kandetbedrebetalesig,atsænkeTVCbudgettetoghæveannonceringsbudgettet påonlinedisplayreklamer?marketingansvarligeharbrugforredskabertilat+kunne allokerederesbudgetteroptimaltfordeltpåmålgrupper,segmenter,produkter, mediertilrådighedoggeografiskeområder,ogpåhvordandenoptimalesammenc sætningafaltdetteharindflydelsepåomsætningenogindtjeningivirksomheden. 1http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wanamaker 2Returnoninvestment.Pådanskafkastellerafkastningsgradafhængigafmålstok. 3Percy&RosenbaumCElliot2012;Kotler&Keller2012;Kotler&Armstrong2012;Belch&Belch 2009;Lancaster&Massingham2011;Powelletal.2011;IBMCorporation2011 4IBMCorporate2011,s.8 5ChiefFinancialOfficer=denøkonomiansvarligeienvirksomhed 6ChiefMarketingOfficer=denmarketingansvarligeienvirksomhed s.5

6 Deternumereaktueltendnogensinde,atforsøgeatfindeudaf,hvordandettekan ladesiggøre. 7 Siden1950 erne 8 harmanbådekommercieltogakademiskforsøgtat sættemodelleropforatkunnemåleannonceringenseffektpåsalgogomsætning,men selvommodellerneerblevetmereogmereavancerede,erdenvirkelighed,deforsøger atmodellereblevetstigendekompleks.ogvirkelighedenermedinternettetogde socialemediermåskeblevetændretforaltid,dakommunikationenomkring virksomheder,brands,produkterogservicesistigendegradovertagesafforbrugerne selv. 9 Kotler 10 formuleredei1971,atmarketingogannonceringvaret programming problem,ogsålængeviharenmodel,derkanbeskrive,hvordanannonceringvirker, ogkenderallevariablerneogbegrænsningerne,såerdetbareatfåencomputertilat beregnedenoptimaleløsning. 11 Detteantagerdog,atdetermuligt,atopstilleen model,sombeskriverdenvirkelighed,annonceringoperereri,ogatviforstårhvordan annonceringvirkeridennevirkelighed. Udfordringenveddetteer,atderermegetfåformaliseredevidenskabeligeteorier, somgælderuniverseltindenforannonceringogmarketing.deterensåkompleks virkelighed,atselvdemestsimpleantagelser,kanværeforkerte. 12 Samtidigstillerdetnoglevidenskabsteoretiskeudfordringer,daviblivertvungettilat tagestillingtilvoresontologiskeogepistemologiskeudgangspunktiforsøgetpåat beskrive,hvordanannonceringvirker,ogmegetafdenamerikanskelitteraturom marketingogannonceringerdomineretafetpositivistiskparadigme, 13 ogforsøgerat gøremarketingtilennaturvidenskab,hvilketjegmenererforfejlet. Foratkunnemåleeffektenafannonceringen,skalvialtsåforsøgeatfindeudaf, hvordanvikanforståpåhvilkenmådeannonceringpåvirkersalgienkompleks virkelighed. 7Jf.stigendekravtilROImåing.SePercy&RosenbaumCElliot2012;Kotler&Keller2012;Kotler& Armstrong2012;Belch&Belch2009;Lancaster&Massingham2011;Powelletal.2011;IBM Corporation2011 8Wierenga2008,kapitel1. 9Powelletal.2011,s.27 10Enafdemestberømteprofessorerogtænkereindenformarketing,ogforfattertilflerelærebøger ommarketingogannoncering.hanssenestebog PrinciplesofMarketing eksistereri30versioner, ogerifølgegooglescholarciteret8.250gange. 11Wierenga2008,s.16 12Tellis&Ambler2009,kap.1ogVakratsas&Amber Fuglsang&Olsen2003,s.249 s.6

7 4 Metode!! 4.1 Problemformulering0 Hvordan+kan+vi+forstå+annoncerings+indflydelse+på+salg,+så+retvisende+modeller+til+ effektmåling+af+annoncering+kan+designes?+ Foratkunnebesvaredette,arbejderjegudfranedenståendeerkendelsesspørgsmålog herafafledtearbejdsspørgsmål: 1. Hvaderannoncering? a. Hvaderannonceringsrolleift.marketing? b. Hvilketeoriergørsiggældendeomannoncering? 2. Hvordanserdenvirkelighedud,somannonceringoperereri? a. Hvordanforbrugervimedier? b. Hvordanforventesudviklingenatseudidennærmestefremtid? c. Hvilkenindflydelseharsocialemedier? d. Hvordantræfferforbrugerekøbsbeslutninger? 3. Hvordansereksisterendemodellertileffektmålingafannonceringud? a. Hvilkemodellerpræsenteresidenyestelærebøger? 4. Hvilkevidensteoretiskeperspektiverkanvibrugetilatforståannoncerings indflydelsepåsalg? a. Hvilkevidenskabsteoretiskeparadigmerertidligeremodeller udsprungetudfra? b. Hvilketvidenskabsteoretiskeparadigmefavnerbedstmuligtmin defineredevirkelighed? c. Hvordankanvibrugedennevidentilatforstå,hvordanannonceringhar indflydelsepåsalg? 4.2 Min0videnskabsteoretiske0tilgang0til0opgaven0 Mitvidenskabsteoretiskeudgangspunkterkritiskrealisme,somkortfortaltbrugestil atarbejdemedenevigtforanderligvirkelighed,somviforsøgeratbeskrivemeden flerdimensionelontologi. s.7

8 Kritiskrealismeeretopbrudmeddualismenmedpositivismepådenenesideog hermeneutikkenpådenandenside. 14 Dereksistereraltsåenvirkelighedudenfor forskerenogsocialekonstruktioner,mensandhedenomvirkelighedenkanikkeerkenc desgennemepistemologien,daderpr.definitionikkefindeslukkedesystemer,hvilket betyderatalterikonstantforandring,ogdermedogsåontologienåbenontologi). Ontologienbliverpådennemådeflerdimensionel,hvilketbetyderatmetodikkerneer enblandingmelleminduktion,deduktion,somfuglsang&olsen2003)kalderfor retroduktion, 15 hvorbådeinduktionogdeduktionkanbenyttessommetoder,menskal gøreskritiskogevt.stokastisk. Kritiskrealismeerkender,atvikunkanbeskriveetgenstandsfelt,ogaldrigvilkunne beskrivededybereliggende,kompleksestrukturer,somvirkelighedenbeståraf.i søgeneftermindreufuldkommenvidenomvirkelighedenindførerkritiskrealismenen hierarkiskopdelingitredomæner,sombeståraf: 1. Empiriskedomænedata) 2. Aktuelledomænehandlinger) 3. Realedomænestrukturer). DetRealedomænekanvialdrigvide,omvibeskriver,menvikanbeskriveogerkende videnomdetempiriskedomæneogdetaktuelledomæneviaempiri,observationer ellerteorier,mensdetrealedomænealdrigvilkunneobserveres. 16 De3ontologiskedomænerikritiskrealismekanvisualiserespåfølgendemåde: 14Fuglsang&Olsen2033,ss Fuglsang&Olsen2003,s Fuglsang&Olsen2003,s.257 s.8

9 Figur!4?1 17! Detskalforståssådan,atvikanindsamleempiri,ogidissedatafxfindekorrelationer mellemtoellerflerebegivenheder.detteskeridetempiriskedomæne.vedatgrave dybereidenaktuelledomæne,kanviforsøgeatforstådebegivenheder,derbrugestil atforklarekausalitetenogsammenhænge.dogervirkelighedensåkompleks,at kausalitetaldrigkanerkendesfuldstændig,ogdennevirkelighedsdyberestruktur liggeridetrealedomæne,somikkekanobserveres,ogsomviderforkunkanerkende spekulativt. Iperspektivtilmitproblemfelt,kandetredomænerbeskrivespåfølgendemåde: 17Egenfigurmedudgangspunktibeskrivelsenaf3CdelingenafdomænerneiFuglsang&Olsen 2003,s.252C257 s.9

10 Figur!4?2! Kritiskrealismelæggerstorvægtpåbeskrivelseafgenstandsfeltetsontologi,dadeter afgørendefordenviden,vikanerhverveos.epistemologienogvalgafmetodetager udgangspunktiontologienideforskelligelagimitspeciale,ogderforgennemgårjeg mitontologiskeudgangspunktforhvertarbejdsspørgsmålinæsteafsnit. Erkendelsenafgenstandsfeltetsontologieraltsåyderstvigtigikritiskrealisme,og derforslutterfuglsang&olsen2003)ogsåafsnittetomontologimedfølgendecitat: Uden+ontologisk+refleksion,+ingen+kritisk+realisme Fuglsang&Olsen2003,s.258 s.10

11 ! s.!11! 4.3 Metodisk,design, Erkendelsesspørgsmål. Arbejdsspørgsmål. Data/teknik. Ontologi. Epistemologi. Kvalitet. Hvad.er.annoncering?. Hvad!er!annoncerings!rolle!ift.! marketing?! Gennemgang!af!viden!fra!lærebøger!om! marketing! Realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Forventet!høj!pålidelighed!fra!lærebøger!fra!CBS.! Hvilke!teorier!gør!sig!gældende!for! annoncering?! Gennemgang!af!viden!fra!lærebøger!om! marketing!samt!analyse!af!akademisk! artikel,!der!inducerer!almene!sandheder!om! annoncering!fra!250!tidligere!studier.! Begrænset! realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Forventet!høj!pålidelighed!fra!lærebøger!fra!CBS.! akademisk!artikel!er!fra!1999,!og!kan!derfor!have!mistet! gyldighed!jf.!kritisk!realismens!opfattelse!af!konstant! foranderlig!virkelighed.!! Hvordan.ser.den. virkelighed.ud,.som. annoncering.opererer. i?. Hvordan!forbruger!vi!medier?! Analyse!af!både!primær!og!sekundær! indsamlet!empiri.!data!fra!emarketer,!dr! Medieforskning,!Danmarks!Statistik,!og! Forrester!Research!m.fl.! Begrænset! realistisk! Induktion!af!! objektiveret!viden! God!legitimitet!af!data!er!sikkert!fra!DR!Medieforskning! og!danmarks!statistik,!da!metodiske!grundlag!er! offentliggjort.!emarketer!og!forrester!research!kendes! denne!info!dog!ikke.!de!er!dog!begge!velciterede!kilder!i! den!amerikanske!presse.! Hvordan!forventes!udviklingen!at!se! ud!i!den!nærmeste!fremtid?! Samling!af!tanker!fra!forskellige!teoretikere! om!internettets!udvikling,!data!fra!dann marks!statistik,!samt!egne!konklusioner!fra! forrige!arbejdsspørgsmål.! Naiv!realisme! Forudsigende! subjektivering!af! objektiv!viden! Mine!påstande!er!angivet!som!sådanne!i!afsnittet,!så! læser!er!opmærksom!på,!hvornår!konklusioner! foretages!pba.!antagelser.!samme!datanvaliditet!som! ovenstående.! Hvilken!indflydelse!har!sociale! medier?! Analyse!af!data!fra!bl.a.!Danmarks!Statistik,! Danske!Medier!og!DR.!Brug!af!kommunikaN tionsteori!og!viden!fra!andre!akademiske! artikler.! Begrænset! realistisk! Beskrivende!! objektiveret!viden! Samme!datavaliditet!som!ovenstående.!Artikler,!der! henvises!til,!er!alle!velciterede!jf.!google!scholar,!og!jeg! forventer!derfor!høj!validitet!i!deres!slutninger!og! akademiske!kvalitet.! Hvordan!træffer!forbrugere! købsbeslutninger?! Gennemgang!af!andre!akademiske!artikler! om!emnet,!analyse!af!spørgeskemaundern søgelse!foretaget!af!google!m.fl.!og!undern søgelse!foretaget!af!wall!street!journal.! Begrænset! realistisk! Subjektivering!af! objektiv!viden! Data!fra!Google!er!induceret!fra!5.000!respondenter,! som!alle!er!personer!med!adgang!til!internettet,!dog! har!92%!af!danskerne!adgang!til!dette)!hvilket! begrænser!mulighederne!for!generalisering.! Hvordan.ser. eksisterende.modeller. til.effektmåling.af. annoncering.ud?. Hvilke!modeller!præsenteres!i!de! nyeste!lærebøger?! Gennemgang!af!lærebøger!inden!for! marketing!og!annoncering!fra!2009n2013! for!at!give!et!øjebliksbillede!af!de!teorier!og! modeller,!der!dominerer!i!nutidig!litteratur.! Begrænset! realistisk! Beskrivende! objektiveret!viden! Lærebøgerne!er!fundet!på!CBS!via!CBS!Librarys! søgefunktion.!jeg!søgte!efter!marketing!og!annoncering,! og!begrænsede!til!bøger,!der!var!udgivet!efter!2009!for! at!sikre!aktualitet,!og!valgte!bøger,!der!var!udgivet!af! respekterede!lærebogsforlag.! Hvilke. vidensteoretiske. perspektiver.kan.vi. bruge.til.at.forstå. annoncerings. indflydelse.på.salg?. Hvilke!videnskabsteoretiske! paradigmer!er!tidligere!modeller! udsprunget!ud!fra?! Videnskabsteoretisk!analyse!af!refererede! eksisterende!modeller,!og!fortolkning!af!! Social! konstruktivisme! Fortolkning! Analysen!bygger!på!min!fortolkning!af!de! videnskabsteoretiske!paradigmer,!der!lægger!til!grund! for!de!nuværende!analytiske!redskaber.! Hvilket!videnskabsteoretiske! paradigme!favner!bedst!muligt!min! definerede!virkelighed?! Kritisk!diskussion.! Kritisk!realisme! Refleksion! Med!udgangspunkt!i!kritisk!realismes!ideer!om!konstant! forandrende!virkelighed!som!et!åbent!system,! reflekterer!jeg!over!tidligere!defineret!ontologi!og! behovet!for!ændring!af!denne.! Hvordan!kan!vi!bruge!denne!viden! til!at!forstå,!hvordan!annoncering! har!indflydelse!på!salg?! Diskussion.!Syntese!af!andre!teoretiske! perspektiver!og!reformulere!af!vores!forsn tåelsesramme,!så!ny!viden!kan!erkendes.! Konstruktivisme!Syntese! Med!udgangspunkt!i!tre!skoler!inden!for!systemteori,! forsøger!jeg!at!modellere!hvordan!viden!om! annoncerings!indflydelse!på!salg!kan!forstås.!

12 4.4 Afgrænsning+og+definitioner+ Jegkommerikketilatdesigneeffektmålingsmodelleridettespeciale,menafgrænser migtilatforstå,hvordanannonceringharindflydelsepåsalg,såeffektmålingsmodeller kandesignesudfradette.detteskyldes,atmitbidragtiletkonceptuelvidensprodukt, somkanbrugestilatfådenneforståelse,skalkonkretiseresafpraktikerenafmine udvikledeframework,førretvisendeeffektmålingsmodellerkandesignes,ogdette arbejdestrækkersiglangtudformitspeciale. Jegafgrænsermitfokuspåannonceringift.forøgelseafsalg.Annonceringkanhave mangeformålimangetyperorganisationer,menjegharvalgtatfokuserepå kommerciellevirksomheder,derønskeratøgebundlinjen.derforbrugerjegordet virksomhed,nårjegnævnerenannoncør. Jegharogsåafgrænsetmigfraatgåmereidybdenmedforklaringaf,hvad annonceringer,hvordandetkanbrugesoghvilkeredskaber,manhartilrådighedm.m. Detteskyldes,atdetikkeerrelevantforminproblemformuleringatforklare,hvordan manarbejdermedannoncering,menskalforstå,hvordanannonceringharindflydelse påsalgietmetateoretiskperspektiv. Yderligereafgrænserjegmigogsåtilatfokuserepåannonceringudelukkendefraet strategiskperspektiv.detbetyder,atvibetragterannonceringfraencmo sperspektiv, hvorviskalkunneforstådengenerelleeffektvedatarbejdemedatfordelemarketingr budgetterpåkampagnerogkanaler,dvs.jegdiskutererikkekvalitativtindholdi annoncerellerhvordanvarerbørprissættesm.v. MitfokuserudelukkendepådenvestligeverdenogdemedieRogforbrugsmønstre,vi opleverher. Jegbrugerbegrebetforbrugergennemgåendeispecialet.Detteskalforståssomen personisamfundet,somhartilhensigtatkøbenoget,menerikkeafgrænsetfrab2b salg. 4.5 Kildekritik+ Jegbenyttermigispecialetafenrækkedatakilder,artikler,bøgerogwebsitesog andet.nedenforgennemgårjegminkritikiforholdtilkvalitetafkilderne Datakilder. Jegharbenyttetmigafdatafranedenståendekilder,somjegbetragtersommeget repræsentativeogtroværdige.jegerlidtusikkerpåemarketersdataindsamling,dade ikkeoplysernogetomstørrelsenafderesundersøgelsesgruppe. Nielsen s.12

13 DanmarksStatistik Statistikbanken DRmedieforskning DanskeMedierResearchtidligerekendtsomFDIM:ForeningenafDanske InteraktiveMedier) ForresterResearch emarketer Google&Think&Insights& Udoverovenståendedatailderbenytterjegmigafenspørgeskemaundersøgelse, foretagetafgooglei2011,somundersøgerhvilkeinformationskilderforbrugere benyttersigafienkøbsbeslutningsproces.undersøgelsenerforetagetviainternettet, hvilketbegrænserrepræsentationsmulighederbefolkningsmæssigt.deninkluderer lidtover5.000respondenter,somaldersmæssigterfordeltpåfølgendemåde: 18R34årige:1.594personer 35R49årige:1.112personer 50+årige:2.297personer Googlebeskriverogsåfordelingenpårespondenternesetniskeoprindelse,men hvordandetsvarertilentilsvarenderepræsentationafbefolkningeniusa,erikke angivet. Jegmangleraltsåenstørremetodiskindsigtiundersøgelsen,foratkunnedefinereden somfuldttroværdig,ogkanhellerikkevurdereomdenerrepræsentativforrestenaf denvestligeverden. Denbeskriverdogenudviklingfra2010til2011,somjegopfattersomtendensR beskrivende,ogsomjegbenytterispecialet Artikler. Akademiske&tidsskrifter& Artiklerfrafølgendemagasinerharalleenhøjgradafakademiskkvalitet,dade inkluderermetodebeskrivelser,ogerciteretflerestederifølgegooglescholar.jeg anserdemderforsomtroværdigekilder: JournalofAdvertisingResearch QuarterlyJournalofEconomics JournalofIntellectualCapitalVolume JournalofMarketing Artikler&udgivet&gennem&følgende&universiteter& Alleartiklerne,dererudgivetgennemnedenståendeuniversiteter,forventerjeghar væretigennemenscreeningproces,derbetyder,demåopfattessomtroværdigekilder. Deerogsåvelciteredejf.GoogleScholar. ThePennsylvaniaStateUniversity KelleySchoolofBusiness TheWhartonSchool,UniversityofPennsylvania s.13

14 UniversityofCalifornia,SanDiego StanfordEncyclopediaofPhilosophy Artikler&fra&følgende&aviser&og&magasiner& ArtiklerfranedenståendeaviserharikkesammegradaftroværdighedsomovenR ståendevidenskabeligeartikler,dader,daudgivelsesmedierneharenmerekommerr cielappel,ogmanikkekanforvente,atderstillessammehøjeakademiskekravtil disse.dogforventerjeg,atharvardbusinessreviewstillerstørrekravenddeandre, pga.derestilknytningtilharvardbusinessschool. TheGuardian NewYorkTimes TheWallstreetJournal& HarvardBusinessReview Bøger. Debøger,jegrefererertilispecialet,erudgivetpåfølgendeforlag,somerkendte lærebogsforlag,ogjegforventerderforenhøjgradaftroværdighedfradisse: McGrawRHill/Irwin ElsevierScienceUSA) RoskildeUniversitetsforlag Samfundslitteratur Wiley SAGEPublications Springer OxfordUniversityPress PearsonEducationLimited Routledge Andet. Ted.comfacilitererforedragfrasmåogstoretænkerefraheleverden.Det foredrag,jeghenvisertil,indeholderetcaserstudieafgooglesstigende personaliseringafsøgeresultater. DenengelskeudgaveafWikipediaforventerjegefterhåndenharenstorgradaf troværdighed.jeghenviserdogikketilinformationfrawikipedia,somkan haveafgørendebetydningforminekonklusionerispecialet,menbrugerdettil mindrefaktuelleoplysninger,ogtilforståelseafsystem1dynamics. Nova&Spivack&& EriværksætterindenforsemantiskwebRteknologi.Spivackharudvikletteorien ominternettetsforventedeudvikling,ogdeterdenne,jegrefererertili specialet. MarketShare& MarketShareerverdensledendeindenforeffektmålingafmarketingaktiviteter vedbrugafbig1data,ogharværetmedforfatterpåflereartikler,somogsåer s.14

15 udgivetideovenståendeakademisketidsskrifter.dererdogenrisikoafbiasi deresudgivneartikler,dadeerendelafderesegenmarketingstrategi,som derformåforventesatunderstøttederesegnesynspunkterogkommercielle interesser.& Google&Think&Insights& Googlestillerenmassevidenommarketingogannonceringtilrådighed,som kommerfraforskelligeundersøgelser,deselvharværetendelaf.detbærer prægaf,atundersøgelserneunderstøtterdeannonceringsprodukter,som Googletilbyder.& 4.6 Min+abduktive+proces+ Minprocesmedspecialetkanbedstbeskrivessomenabduktiv 19 proces,hvorjeg gennemindsamlingafviden,hargjortmignyeerfaringer,somharændretmitsynpå minoprindeligeproblemstilling,ogmedførtetbehovforændringafgenstandsfeltfor minundersøgelse. Jegstartedemedatvilleopstilleenmodelfor,hvordanvikanmåleeffektenaf marketingaktiviteterssynergetiskeogdirekteindflydelsepåsalg,dajeghavdeen hypoteseom,atannonceringpåforskelligekanalerpåvirkerenforbrugerpåtværsaf hinanden,ogdermedsammenpåvirkersalganderledesendblotsummenafdeenkelte aktiviteter. Nogleafdemodeller,jegindtildahavdelæstom,foreslogatstoppeannonceringpåén kanaladgangenogmåledettesindflydelsepåsalget,mendettestemteikkeoverens medminopfattelseaf,hvordanannonceringvirker.hvorforfatternementeateffekten afannonceringaogannonceringbkunnebetragtessomuafhængigestørrelser,mente jeg,atdetikkevarmuligtatskilleeffektenfrahinanden.altså:effekta)+effektb) effekta+b). Efterathavelæstenlangrækkevidenskabeligeartiklerietforsøgpåatforstå annonceringsindflydelsepåsalg,gikdetopformig,atdemodeller,derbrugestilat måleeffektenafannonceringstammerfraentidogenvirkelighed,somikkeinder holdersammegradafkompleksitet,somviseridag.atdissestadigblevbrugt, fortolkedejegsometvidenskabsteoretiskudgangspunktienikkeromskifteligontologi, ogsåderforetbehovforetskiftiparadigmet,derliggertilgrundforforståelsenaf annonceringogherafafledteeffektmålingsmodeller. Jegændredederforfokusformitspecialefraetønskeomopstillingafenmodel,der kunnemåleeffektivitetenafannonceringindflydelsepåsalg,tilatvillefindefremtil, 19DenamerikanskevidenskabsfilosofCharlesS.Peirce definerer'abduktiv'tænkning'som'dannelse' af#hypoteser#på#baggrund#af#opnået#viden.#douven#2011) s.15

16 hvordanvikanforstå,hvordanannonceringpåvirkersalg,såviefterfølgendekan designemereretvisendeeffektmålingsmodeller. s.16

17 5 Hvad.er.annoncering?. Idetteafsnitønskerjegatdefinere,hvadannonceringer,samtundersøgehvordanvi kananskuedenviden,viharomannoncering,oghvordandenkanbruges. IfølgePerreaultetal.2008)erenmarketingsafdelingsopgaveatafdækkemarkeder, findeattraktivemulighederogudvikleprofitablemarketingstrategier.enmarketingr strategibeståriatdefinereønsketmålgruppeogsammensætteetoptimalt marketingmix.enklassiskmådeatdefineremarketingmixetermedde4p'er: Product& Dækkeroverhvordanenløsningelleretproduktskalsammensættesogseud,sådet sælgerbedstmuligt.ifølgeperreaultetal.2008)børdetteskeudfraenkundeperr spektiv,såproduktetellerløsningendesignesudfra,hvilkebehovmålgruppenhar, hvordetmodsatteperspektiveratsammensætteetproduktudfra,hvadmankan producereoghvadteknologikanbrugestil.& Price& Hvordanskaletproduktprissættes?Dendominerendeprissætningsteoribyggerpå denmikroøkonomisketeoriomudbudogefterspørgsel,sombeskriverhvordan efterspørgslenefternogetstiger,jobilligeredeter.dererdogundtagelsertildenne regelvedeksempelvisluksusgoder,hvorenstigendepriskanmedførestigende efterspørgsel.& Place& Hvordanfårvidetretteprodukttildenrettemålgruppe?Dettehandlerprimærtom distribution,ogdeovervejelserdergøresher,ertypiskhvilkeled,produkterneskal sælgesigennem:skaldetsælgesgennemendetailbutik,skalvisælgedirektetil forbrugeren,skalvisælgedetovernettetosv.computerfirmaetdellbleveksempelvis kendt,dadetbesluttedeatspringeallefordyrendemellemledover,ogsolgtedirektetil forbrugerenviadereswebsiteogpostordrebestillinger, 20 mensenvirksomhedsom CocaColasælgerderesvarergennemgrossister,somsælgertildetailbutikker.& Promotion& Promotionerannonceringsplanlægningen:Hvordanskalalleovenståendevalg kommunikeres?hvilketbudskabskalvikommunikere,oghvilkekanalerskalvibruge tildennekommunikation?ifølgeperraultetal.2008)dækkerpromotionogsåover hvordanpersonligtsalgkanbrugessomendelafmixet,menimangevirksomhederer salgogmarketingeftermineerfaringeroftestdeltoporganisatorisk.kundeserviceer 20http://en.wikipedia.org/wiki/Dell s.17

18 ogsåendelafpromotionrdelenimarketingmixet,dadendirektekundekontakter essentieliatopbyggerentableforholdtileksisterendekunder,samtsikregentagne salgtildisse. Annonceringeraltsåkunendelafmarketingsarbejdet,ogvilleikkekunneskabeen succesalene.iibm sundersøgelseaf1.700cmo sarbejde,angiverdisseat annonceringpromotion)erdetdominerendeelement,deharindflydelsepåiden virksomhed,dearbejderi: Figur&5D1 21 & & Detgrundlæggendeformålmedalannonceringer,atvigennemforskelligeformerfor kommunikationogpåvirkningerkanpåvirkeadfærdhosmennesker,sådekøberdet produktellerdenydelse,viønskeratsælge. Detersværtatdefinerealmengyldigereglerogteorier,forhvordanannoncering konkretpåvirkermennesker,udenatstilleklarebegrænsningeropforbrugenafdisse. 21IBMCorporation2011 s.18

19 Formaliseredevidenskabeligeteorier,dereralmenegyldigeermegetgenerelle,men kanikkedestomindregiveenindsigti,hvordanannonceringfungerer. Vakratasas&Amber1999)harundersøgthvilkegenerellereglerforannoncering,ved atgennemgå250akademiskeartiklerogbøger,somallesammenharundersøgt, hvordanannonceringvirkerudfrahypoteserogindsamlingafempiritiltestafdisse. De250artiklerdækkerover456studier,hvoraf122ercasestudier.Udfradissehar Vakratsas&Amber1999)defineretalmeneregler,somharvistsig,ergældendepå tværsafstudierne. Deresundersøgelseer14årgammel,hvilketbetyder,atviikkekanforvente,at reglerne,forhvordanannonceringfungerer,nødvendigvisergældendelængere,da voresvirkelighedsersåmarkantanderledesudidagjf.afsnit6.jegvilderforimin gennemgangafderesslutningerkommemedkritikogbemærkningeromkring,hvadvi skalværeopmærksommepå,kanhaveændretsig.degrundlæggendeinducerede teorierer: 1. Annonceringselasticitetpåsalgetpåvarierertypiskmellem0og0,2 2. Annonceringselasticitetfalderiløbetafetproduktslivscyklus,ogdenerofte højerevednyeprodukterendvedetableredebrands 3. Annonceringermereeffektivtforexperience1goodsvarer,somikkekan bedømmesvedfeatures)modsatsearch1goods,somervæsentligtlettereat sammenligne,ogfordeleogulempererletterekvantificerbare. 1 Dette1forestiller1jeg1mig1gør1sig1gældende1i1endnu1højere1grad1i1dag,1jf.1den1øgede1 informationssøgning,1jeg1har1berettet1om1i1afsnit16.41om1vores1ændrede1 købsadfærd1 4. Annonceringmedfokuspåprisførertilstørreprisfølsomhedhosforbrugerne, ogstørreprisfølsomhedførertilprisnedsættelserpåmarkedet.annoncering udenfokuspåprisgørforbrugernesprisfølsomhedmindre. 1 I1takt1med1større1gennemsigtighed1ved1prissøgning1på1internettet1er1det1ikke1 sikkert,1at1dette1fortsat1er1gældende1 5. ThewearRineffect:Dettageretvistantaleksponeringerafetbudskab,førdet harenpositiveffektpåenforbruger,dadeimangetilfældeharenvis fjendtlighedoverforukendtebudskaber Dette1kan1sagtens1fortsat1være1gældende,1men1antallet1af1eksponeringer1er1 sværere1at1regne1med1pga.1den1splittede1opmærksomhed1mellem1medier1jf.1afsnit ThewearRouteffect:Effektenafannonceringaftager,nårsammeforbrugerer eksponeretetvistantalgange,hvilketsammenmedteori5betyder,atdermå findesetoptimaltantaleksponeringerpåtoppenafenaftagendesrkurve s.19

20 7. Enforbrugersholdningtiletbrandstammerikkenødvendigvisfraselvebrandet, menkanogsåkommefraforbrugerensholdningtilbrandetsannoncering Dette1er1ikke1nødvendigvis1gældende1længere,1da1forbrugere,1bl.a.1i1kraft1af1sociale1 medier,1er1begyndt1selv1at1beslutte1hvordan1et1brand1er,1hvilket1ikke1nødvendigvis1er1 det1samme,1som1hvad1virksomheden1forsøger1at1kommunikere VedstorvariationafbudskaberogreklamerkaneffektenafannonceringforR længesogmedføreenstørregradaferindringombrand,produktogbudskab 9. Holdningtiletbranderikkeensbetydendemedatopførslenfølgerdenne. Korrelationenmellemattitudeogopførselerpåmellem0og0,3 10. Egneerfaringermedetprodukttrumferannonceringsindflydelse,men annonceringkanforstærkeforbrugerensattitudeoverforetbrand/produkt,og kanlindreendårligoplevelse Lærebøgerommarketingogannonceringkanaltsåikkefortælleos,atannoncering virkerpåenkonkretmådealtid,menmåistedetopstilletommelfingerreglereller bestpractices istedet. Kotler&Keller2012)stillerfølgendemodeloptilatbeskriveforskellige tilgangsmåderiforholdtil,hvordanenpersonbliverpåvirketafannoncering: Figur&5D2 23 & Nårmanskaloperationaliseredenneviden,skalmanikkeanskuedisseteorierfor almengældende,menbetragtedemsomheuristikker, 24 somikkeerformaliserede videnskabeligeteorier,dergælderuniverselt,menihøjeregraderretningslinjer,for 22Powelletal.2011,s.27 23Kotler&Keller2012,s Langergaardetal.2006,kap.14 s.20

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Andre e-handelsmodeller og anvendelser

Andre e-handelsmodeller og anvendelser Andre e-handelsmodeller og anvendelser Tidligere kapitlers koncepter holder stadig vand, hvor kapitler 10 og 11 fokuserer på specifikke anvendelser. Kap. 9 er udeladt. Udgangspunktet for anvendelsen af

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Vi har noget for enhver håndværker Side 3 Tre tendenser

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

A/B TEST. e-mærket. illux.dk: 11,67 % højere konvertering. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. A/B testen er udført af

A/B TEST. e-mærket. illux.dk: 11,67 % højere konvertering. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. A/B testen er udført af e-mærket, 2014 A/B TEST e-mærket illux.dk: 11,67 % højere konvertering A/B testen er udført af Anders Søgaard Nielsen Digitalchef, e-mærket Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORTOLKNING AF REGLER FOR MARKEDSPLADSLISTEN

VEJLEDNING TIL FORTOLKNING AF REGLER FOR MARKEDSPLADSLISTEN VEJLEDNING TIL FORTOLKNING AF REGLER FOR MARKEDSPLADSLISTEN En sidevisning kan kun tælle ét sted på samme liste. Hvis en sektion er erklæret til at høre under en leverandør vil disse sidevisninger KUN

Læs mere

Opgaveskrivning kort og godt

Opgaveskrivning kort og godt Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

A/B TEST. e-mærket. Sjovbog.dk: 49 % højere konvertering. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. A/B testen er udført af

A/B TEST. e-mærket. Sjovbog.dk: 49 % højere konvertering. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. A/B testen er udført af e-mærket, 2014 A/B TEST e-mærket Sjovbog.dk: 49 % højere konvertering A/B testen er udført af Anders Søgaard Nielsen Digitalchef, e-mærket Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform.

Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Engagér dine kunder. Forøg og optimer din online forretning. Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov For at levere den

Læs mere

Find dine kernekunder

Find dine kernekunder Find dine kernekunder Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet med

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

B Æ R E D Y G T I G H E D

B Æ R E D Y G T I G H E D G R E E N. W A S H M O D E I N D U S T R I E N F O R U R E N I N G K O M M U N I K A T I O N F O R B R U G E R K U L T U R L E G I T I M I T E T C S R C E R T I F I C E R I N G E R B Æ R E D Y G T I G

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt.

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Vores varemærke eksponeres til en lang række opinionsdannere, der på deres side påvirker en lang række almindelige brugere. Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, uddrag

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Online branding. Skab strategiske relationer på nettet

Online branding. Skab strategiske relationer på nettet Online branding Skab strategiske relationer på nettet 1 Online branding Skab strategiske relationer på nettet Lars Sandstrøm 3 Lars Sandstrøm Online branding Skab strategiske relationer på nettet 1. ebogsudgave

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Mikro-betalinger på nettet

Mikro-betalinger på nettet Mikro-betalinger på nettet Proposta 2 Jan Damsgaard, centerleder og professor, @ CBS Handelshøjskolen http://www.cbs.dk/caict Mikro-betaling Mikro-betaling er finansiel transaktion Som regel på Internettet

Læs mere

Danskernes mediebrug 2014 hverdag og demokrati

Danskernes mediebrug 2014 hverdag og demokrati SPECIALRAPPORT Danskernes mediebrug 2014 hverdag og demokrati Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Hashtag!!"The"Social"Media"Marketing"Trend"" """"""

Hashtag!!TheSocialMediaMarketingTrend Anslag""120.789" Hashtag "The"Social"Media"Marketing"Trend"" """""" Forfatter:"Simone"Bering"Würtz" 201208284" " Vejleder:"Thomas"Neumann" " Bachelorafhandling"HA(jur.),"maj"2015" SCHOOLOFBUSINESSANDSOCIALSCIENCES

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Lanceringen af eux uddannelsen

Lanceringen af eux uddannelsen Lanceringen afeux uddannelsen Bachelorprojekt HA,RoskildeUniversitet2011 DennisTamimLarsen KennethHvilstedOlsen EmilJakobsen Vejleder JørgenPrip Abstract Denmark will in 2020 need up to 20.000 skilled

Læs mere

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale!

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale! 1.Indledning...2 2.Problemformulering...3 3.Afgrænsning...4 4.Dimensionsforankring...5 5.Metodologiogempiri...5 5.1Teoretikerne...6 5.2Reklamerne...6 5.3Semiotiskanalyse...7 5.4Reklamenversusvidenskaben...8

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

- En god samfundsborger; et medarbejdermæssigt perspektiv.

- En god samfundsborger; et medarbejdermæssigt perspektiv. - En god samfundsborger; et medarbejdermæssigt perspektiv. Kira Andersen. Kim Alexsander Karlsson. Martin Grøntved. Jeppe Lassen. Vejleder: Mogens Refsgaard. Hus 20.1 Det samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET PÅ HERRENS MARK 3 SALGET Det personlige salg Det personlige salg er den interpersonelle del af promotion mix og kan indeholde: Face-to-Face kommunikation Telefon kommunikation Video eller Web konferencer

Læs mere

Fra passiv læser til aktiv debattør

Fra passiv læser til aktiv debattør Gruppe 9 Side 1 af 58 2. juni 2009 Fra passiv læser til aktiv debattør - En analyse og diskussion af borgerjournalistikkens konsekvenser for den demokratiske debat på internettet Udarbejdet af Christian

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere