V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION"

Transkript

1 J.nr TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december 2005 Adopted at the extraordinary general meeting on 5. December Foreningens navn og hjemsted 1. Name and registered office of the Association 1.1 Foreningens navn er Lyskildebranchens WEEE Forening. 1.1 The name of the Association is Lyskildebranchens WEEE Forening. 1.2 Foreningen kan tillige virke under binavnene: 1.2 The Association may also operate under the secondary names: LWF Danish Lamps Industry WEEE Association LWF Danish Lamps Industry WEEE Association 1.3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 The registered office of the Association is the City of Copenhagen.

2 2. Foreningens formål og virke 2. Object and activities of the Association 2.1 Foreningens formål er at varetage danske producenters, importørers og distributørers interesser i forhold til indsamling, tilbagetagning samt genanvendelse og særlig håndtering af affald fra lyskilder i overensstemmelse med WEEE direktivet. 2.1 The object of the Association is to safeguard the interests of Danish producers, importers and distributors in connection with the collection, recovering as well as recycling of waste from lamps in conformity with the WEEE Directive. 2.2 Foreningen påbegynder sit virke den 29. juli The Association shall commence its activities on 29 July Foreningen skal virke for opfyldelsen af følgende målsætninger: 2.3 The Association shall act to meet the following goals: Etablering af et fælles indsamlings-, tilbagetagnings- og genanvendelsessystem for lyskildeaffald åbent for alle interesserede producenter, importører og distributører af lyskilder, som indmelder sig i foreningen. Establishment of a common collection, recovery and recycling system for lamp waste open for any interested producers, importers and distributors of lamps who register as members of the Association; At etableringen af indsamling, tilbagetagning og genanvendelse skal overholde alle forpligtelser i henhold til WEEE direktivet og dansk lovgivning. Observance of any and all obligations in pursuance of the WEEE Directive and Danish legislation in the establishment of the collection, recovery and recycling system; At indgå aftaler med virksomheder om opfyldelse af indsamlings-, tilbagetagnings-, og genanvendelsesforpligtelserne. Entering agreements with third parties on observance of the collection, recovery and recycling obligations; Side 2

3 At deltage i udviklingen og forbedringen af den danske miljøpolitik med hensyn til WEEE lyskildeaffald og formidle ekspertviden herom. Participation in the development and improvement of Danish environmental policies concerning WEEE lamp waste and dissemination of know-how thereon; At varetage lyskildebranchens interesser med hensyn til WEEE lyskildeaffald over for den danske Stat. Safeguarding the interests of the lamp industry as to WEEE lamp waste in respect of the Danish government; At gennem opkrævning af kontingent, fakturering af foreningens medlemmer for omkostninger til opfyldelse af målsætningerne og ved optagelse af lån fra eller på vegne af medlemmerne at sikre det økonomiske grundlag for foreningens virke. Ensuring the financial basis for the Association s activities through collection of contribution, charging the members of the Association for costs in connection with the fulfilment of the goals and by taking loans from or on behalf of the members; At uanset om det i øvrigt måtte være myndighedernes ansvar, skal foreningen aktivt, herunder ved retsskridt, forsøge at forhindre producenter, importører og distributører i at drive virksomhed, som ikke overholder WEEE direktivets retningslinjer eller dansk lovgivning inden for området. Irrespective of the responsibilities of the authorities, the Association shall actively, e.g. by taking legal steps, attempt to hinder any activities by producers, importers and distributors which are not in conformity with the WEEE Directive s guidelines or Danish legislation within the area; At udtale sig om dansk og europæisk lovgivning, lovforslag og andre juridiske reguleringer inden for branchens interessefelt. Making statements in respect of Danish and European legislation, bills and other legal regulations within this industry s sphere of interest; Side 3

4 At være en diskussionsplatform for drøftelse med andre organisationer, der er aktive inden for brancheområdet. Acting as a platform for discussion with other associations active within this industry s area. Foreningen kan opfylde sine målsætninger ved samarbejde i forening med tilsvarende forening eller anden juridisk enhed eller fusion med en sådan, som i det væsentlige varetager samme interesser. The Association in performing its goals can cooperate or merge in union with a corresponding association or another legal entity principally safeguarding the same interests. 2.4 Foreningen er ikke erhvervsdrivende og skal ikke være overskudsgivende 2.4 The association is a non-operating association and shall not be profitable. Side 4

5 3. Medlemmer 3. Membership 3.1 Som medlemmer kan optages virksomheder registreret i Danmark eller dansk registrerede filialer af udenlandske virksomheder, som er importører eller producenter eller distributører til det professionelle såvel som forbrugermarkedet af lyskilder, der er omfattet at WEEE direktivet eller anden lovgivning i henhold til hvilken, der skal ske indsamling og genanvendelse af affald. 3.1 Admission of membership may be granted to businesses in Denmark or subsidiaries of foreign businesses which are registered in Denmark and operate as importers or producers or distributors to the market in lamps for professionals as well as consumers, and which are covered by the WEEE Directive or other legislation in pursuance of which the collection and recycling of waste shall be made. Ved påbegyndelsen af foreningens virke består foreningen af de medlemmer, som deltager i og vedtager stiftelsen af foreningen. At the commencement of the activities of the Association, it shall consist of members who participate in and adopt the formation of the Association. 3.2 Nye medlemmer optages i foreningen efter ansøgning, når de opfylder vedtægternes betingelse for at være medlemmer. 3.2 New members may be admitted to the Association upon application and if they meet the conditions of these Articles of Association as to membership. 3.3 Medlemskab forudsætter betaling af det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingent betales for 1 år ad gangen. Første gang ved medlemmets indmeldelse i foreningen. Medlemskontingent returneres ikke ved et medlems udmeldelse af foreningen. 3.3 Membership requires payment of the contribution fixed at the general meeting at any time. The fee shall be paid for 1 year at a time. The first time on the member s admission to the Association. The membership fee will not be returned on a member s withdrawal from the Association. Side 5

6 3.4 Medlemskab af foreningen fortsætter indtil skriftlig opsigelse er modtaget af bestyrelsen med mindst 6 måneders skriftligt varsel til udløbet af et kalenderår. 3.4 Membership of the Association will be continued until written notice of termination has been received by the executive committee at a minimum of 6 months notice to the expiry of a calendar year. 3.5 Et medlem har ret til at sende to delegerede til møder i foreningen, hvoraf kun en delegeret kan have stemmeret. 3.5 Members are entitled to send two delegates to the meetings of the Association of whom only one delegate may have the right to vote. 3.6 Ethvert medlem har ret til at modtage referat af afholdte foreningsmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Alle referater skal behandles fortroligt og må hverken offentliggøres eller udleveres til ikke-medlemmer af foreningen, medmindre dette følger af lovgivningen eller offentlig regulering. 3.6 Members are entitled to receive the minutes of meetings held by the Association, committee meetings and general meetings. All minutes shall be treated confidentially and cannot be disclosed or distributed to nonmembers of the Association, unless done in pursuance of legislation or public regulation. 3.7 Samtidig med indmeldelsen i foreningen forpligter medlemmerne sig til at overholde foreningens Code of Business Conduct og konkurrenceloven. 3.7 Simultaneously with admission to the Association, members are obliged to adhere to the Association s Code of Business Conduct and the Danish Competition Act. 4. Kontingentrestance 4. Arrears of fee 4.1 Medlemmer, som er i restance med betalingen af kontingent er ikke berettiget til at stemme i spørgsmål vedrørende foreningen, hverken på foreningens generalforsamlinger eller i tilfælde af afstemning i foreningens bestyrelse. 4.1 Members in arrears of fee shall not be entitled to vote on any matters concerning the Association, neither at the general meetings of the Association, nor in the case of a voting in the executive committee of the Association. Side 6

7 5. Generalforsamling 5. General meetings 5.1 Hvert år afholdes generalforsamling, som skal ligge i februar eller marts måned og indkaldes skriftlig med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel. 5.1 Every year a general meeting shall be held in the month of February or March and convened in writing at a minimum of 2 weeks notice and a maximum of 4 weeks notice. 5.2 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab revideret af en revisor og godkendelse heraf 4. Forslag til budget for næste år og godkendelse heraf 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 8. Eventuelt 5.2 The agenda of the ordinary general meeting shall include: 1. Election of chairman; 2. Report by the executive committee on the previous year; 3. Presentation and adoption of the audited accounts; 4. Proposals for the budget for the coming year and adoption thereof; 5. Election of members to the executive committee; 6. Appointment of auditor; 7. Treatment of proposals by the executive committee or the members; 8. Any other business. 5.3 Der kan gives møde på generalforsamling ved skriftlig fuldmagt. 5.3 Participation in the general meeting may take place by power of attorney. 5.4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstedeværende eller repræsenteret ved fuldmagt. 5.4 The participants in the general meeting form a quorum when a minimum of half the members are present or represented by power of attorney. Side 7

8 5.5 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal og kan kun træffe beslutning om emner, som har fremgået af indkaldelsen til generalforsamlingen. 5.5 The participants in the general meeting may pass resolutions by simple majority and may make decisions only on issues included in the notice convening the general meeting. 5.6 I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke opfylder kravene til beslutningsdygtighed, indkaldes der af foreningen til generalforsamling på ny med mindst 7 dages varsel og højst 14 dages varsel. På denne generalforsamling kan de tilstedeværende medlemmer træffe beslutning, uanset om der er quorum, herunder om foreningens opløsning. 5.6 If the participants of the general meeting do not meet the requirements to being legally competent to transact business, the Association shall convene a new general meeting at a minimum of 7 days notice and a maximum of 14 days notice. At that general meeting, the participating members shall be legally competent to transact business, including winding-up of the Association, irrespective of whether they form a quorum. 6. Bestyrelse 6. Executive Committee 6.1 Foreningens bestyrelse består af 3-4 medlemmer valgt på ordinær generalforsamling. 6.1 The Association s executive committee shall consist of 3-4 members elected at the ordinary general meeting. 6.2 De to medlemmer af foreningen, som er størst i branchen målt på det solgte stykantal af lyskilder omfattet af WEEE direktivet har hver ret til at udpege 1 medlem af bestyrelsen. Disse to medlemmer har hver en stemme i bestyrelsen. 6.2 The two largest members of the Association measured in terms of numbers of lamps sold which the WEEE Directive covers are each entitled to elect 1 member to the executive committee. These two members each carry one vote in the executive committee. Side 8

9 6.3 De øvrige medlemmer af foreningen vælger de resterende bestyrelsesmedlemmer, som hver har én stemme i bestyrelsen. Disse medlemmer skal komme fra to forskellige medlemsvirksomheder. Bestyrelsen vælger selv sin formand og en næstformand. 6.3 The remaining members of the Association shall elect the remaining other members to the executive committee who each carry one vote in the executive committee. These members of the executive committee shall not be the representatives of the same member of the Association. The executive committee shall elect a chairman and one vicechairman among themselves. 6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de stemmeberettigede stemmer er til stede. 6.5 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, men kan i øvrigt indkaldes af alle bestyrelsesmedlemmer når fornødent. 6.4 The executive committee shall lay down its own rules of procedure and shall be legally competent to conduct business when more than half of its voting members are present. 6.5 Executive committee meetings shall be convened by the chairman but may be convened by any member of the executive committee when necessary. 6.6 Foreningen forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller den, som bestyrelsen måtte have givet fuldmagt til at handle på foreningens vegne. 6.6 The Association shall be bound in respect of a third party by the signature of the chairman jointly with that of a member of the executive committee or any person authorized by the executive committee to act on behalf of the Association. 6.7 Bestyrelsen kan udpege en forretningsfører til foretagelse af foreningens løbende anliggender. Forretningsføreren kan endvidere bemyndiges til at være kasserer, 6.7 The executive committee may appoint a secretary to take care of the Association s current business. The secretary may also be authorized to act as treasurer, finalise the annual Side 9

10 foretage årsregnskabsafslutning, forestå mødeindkaldelser og udsendelser til medlemmerne mv. Forretningsføreren kan deltage i bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger, herunder som dirigent og referent. Forretningsføreren, andre ansatte og tredjemand, som er involveret i foreningen er forpligtet til at overholde foreningens Code of Business Conduct og konkurrenceloven. Forretningsføreren har som den eneste, der kan disponere i eller på vegne af foreningen, adgang til de individuelle medlemmers markedsoplysninger og andre følsomme forretningsoplysninger. accounts, convene meetings and forward notices to the members, etc. The secretary may participate in meetings of the executive committee and in general meetings, taking minutes and acting as chairman, etc. The secretary and any other employee or third party engaged by the Association is obliged to adhere to the Association s Code of Business Conduct and the Danish Competition Act. The secretary is the only person acting in or on behalf of the Association having access to individual members market data and any other sensitive business information. 7. Regnskaber 7.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 7.2 Foreningens årsregnskab skal udfærdiges inden udgangen af januar måned og foreligge revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor på foreningens ordinære generalforsamling. 7. Accounts 7.1 The Association s accounting year runs from 1 January to 31 December. 7.2 The Association s accounts shall be prepared by the expiry of January and presentation of the accounts as audited by the accountant appointed by the Association in general meeting shall take place at the Association s ordinary general meeting. 7.3 Revision af årsregnskab skal foretages af en regnskabskyndig, der ikke behøver at være statsautoriseret eller registreret revisor. 7.3 Audit of the annual accounts shall be prepared by an expert in auditing who needs not be a state-authorised or registered accountant. Side 10

11 8. Protokol 8. Minutes 8.1 Over bestyrelsens møder og foreningens generalforsamlinger føres en protokol, som underskrives af bestyrelsens medlemmer, henholdsvis generalforsamlingens dirigent. 8.2 Minutes shall be kept of the deliberations of the meetings of the executive committee and the general meetings of the Association and signed by the members of the executive committee and the chairman of the general meeting respectively. Side 11

12 9. Eksklusion 9. Expulsion 9.1 Et medlem kan ekskluderes af foreningen af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. 9.1 Expulsion from the Association may be made by the executive committee if 2/3 of the present members vote in favour thereof. 9.2 I tilfælde af eksklusion refunderes kontingent ikke for den resterende del af året. 9.2 There will be no repayment of the fee for the remaining part of the year in case of expulsion. 10. Opløsning 10.1 Vedtagelse af foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen ved to tredjedeles flertal I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning skal der samtidig tages stilling til anvendelse af foreningens formue og dækning af eventuel gæld, herunder til foreningens medlemmer Til gennemførelse af opløsning udnævner generalforsamlingen en likvidator, som tegner foreningen i forbindelse med dispositioner nødvendige for opløsningen. 10. Winding-up 10.1 Adoption of a resolution to wind up the Association may be made at the general meeting by majority of two thirds of the votes In case of a resolution to wind up the Association, resolution shall at the same time be made on the application of the funds of the Association and the payment of debt, if any, e.g. to the members of the Association A liquidator shall be appointed by the Association in general meeting who shall bind the Association in connection with transactions necessary for the winding-up. 11. Vedtægtsændringer 11.1 Forslag om ændring af foreningens vedtægter skal fremgå af en indkaldelse til generalforsamling 11. Amendments to the Articles of Association 11.1 Proposals for amendments to the Articles of Association shall appear from a notice of convention to a Side 12

13 og kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte stemme-berettigede medlemmer. general meeting and may be adopted by a majority of two thirds of the members participating and entitled to vote. 12. Voldgift 12.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med vedtægterne eller mellem foreningen og et medlem af foreningen, skal afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. 12. Arbitration 12.1 Any dispute arising out of or in connection with the Articles of Association or between the Association and a member of the Association shall be settled in accordance with the Rules of Procedure of the Danish Institute of Arbitration in accordance with the above-mentioned Rules of Procedure. København, den Copenhagen, Som dirigent : Side 13

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere