a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren"

Transkript

1 Aktstykke nr. 181 Folketinget Afgjort den 7. september Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren kan: Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift til et pengeinstitut, der overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital), samt at afholde udgiften herved. Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift i tilfælde af, at et af Finansiel Stabilitet A/S ejet datterselskab (pengeinstitut) overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital) og i umiddelbar forlængelse deraf frasælger en del til et andet pengeinstitut, samt at afholde udgiften herved. Den ydede medgift medgår til dækning af det tab ved afvikling af den resterende del af det overtagne pengeinstitut, som datterselskabet ellers måtte forventes at have. Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle statsgarantier i det specifikke tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere og, hvor mindst det ene institut har individuel statsgaranti. Ordningerne medfører samlet set ikke øgede statslige udgifter, idet udgifterne til medgift i forbindelse med håndteringen af nødlidende pengeinstitutter højest kan svare til de tab, som måtte forventes på de individuelt stillede statsgarantier, såfremt institutterne skulle afvikles efter reglerne i Bankpakke III, og opkrævningen af risikobaseret garantiprovision forventes at dække eventuelle tab på de individuelle statsgarantier, som stilles i forbindelse med fusioner. b. I 2008 ramte den internationale finansielle krise Danmark, hvilket skabte likviditets- og kapitalproblemer for mange pengeinstitutter med risiko for kreditklemme og negative konsekvenser for vækst og beskæftigelse. Hertil kommer, at en række danske pengeinstitutter havde bragt sig i en sårbar situation som følge af en høj og risikobetonet udlånsvækst i årene op til krisen. Dette var baggrunden for, at et bredt flertal i Folketinget gennemførte betydelige foranstaltninger for at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. AU004546

2 2 Bankpakken med den 2-årige ubegrænsede statsgaranti sikrede, at pengeinstitutterne atter fik adgang til at skaffe finansiering og likviditet på pengemarkederne. Kreditpakken gav institutterne adgang til statslige kapitalindskud og individuelle statsgarantier. Bankpakke III indførte en afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter og efterfølgende en medgiftsordning i forbindelse med overtagelse af et nødlidende institut. Endvidere er Finanstilsynet blevet styrket, Forbrugerombudsmanden har også fået tilført flere ressourcer, og den finansielle lovgivning er skærpet. Indsatsen har samlet set bidraget til at genoprette den finansielle stabilitet i Danmark med færrest mulige negative konsekvenser for realøkonomien. Det har været, og er fortsat, et bærende princip, at sektoren selv har skullet betale for disse ordninger, og at ejerkapital og anden ansvarlig kapital står først til at tage tab. Den danske finansielle sektor er i dag generelt sund, og det er vigtigt for samfundsøkonomien og den finansielle stabilitet, at der er tiltro til den danske finansielle sektor. Der er imidlertid fortsat risiko for, at flere små og mellemstore pengeinstitutter vil få solvensproblemer frem mod Endvidere kan en række små og mellemstore pengeinstitutter få vanskeligt ved at skaffe den likviditet, der vil være nødvendig, når de individuelle statsgarantier udløber i 2012 og 2013, ligesom den fornyede uro på de globale finansielle markeder har skabt yderligere usikkerhed om institutternes adgang til funding. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har på den baggrund indgået aftale om en række konsolideringsinitiativer den 25. august Det drejer sig om: Styrke medgiftsordningen, så det bliver mere attraktivt at overtage nødlidende institutter. Fjerne barrierer for fusioner mellem pengeinstitutter gennem mulighed for statslig garanti med forhøjet præmiebetaling. Bidragsfinansiering af Indskydergarantifonden (og afviklingsafdelingen), så sektorens betalinger til ordningen jævnes ud samt etablering af en mulig konsolideringsfond. Forberede kommende regler om systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark. Danmarks Nationalbank har endvidere den 16. august 2011 oplyst, at Danmarks Nationalbank, for at forbedre pengeinstitutternes adgang til likviditet, pr. 1. oktober 2011 agter at udvide sit belåningsgrundlag for lån til pengeinstitutter, så der kan optages lån med sikkerhed i bankernes udlån af god bonitet. Med dette aktstykke udmøntes dele af aftalen. Udvidet medgiftsordning For at styrke mulighederne for håndtering af nødlidende pengeinstitutter udvides den eksisterende medgiftsordning, jf. lov nr. 619 af 14. juni 2011, således at der gives større incitamenter til, at sunde pengeinstitutter vil overtage hele eller dele af nødlidende institutter, før Bankpakke III finder anvendelse. Derved søges undgået, at ikke-efterstillede kreditorer, der ikke er dækket af Garantifonden for Indskydere og Investorer (Indskydergarantifonden) eller individuel statsgaranti, lider tab. Medgiftsordningen udvides på to måder, der begge indebærer, at staten kan bidrage med det tab på den til et pengeinstitut stillede individuelle statsgaranti, der måtte forventes, hvis instituttet skulle afvikles efter Bankpakke III. Model I: Der gives mulighed for, at statens selskab Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftale om at yde en medgift i det tilfælde, at der er et sundt pengeinstitut, der er villig til at overtage hele det nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital). Det sunde pengeinstitut vil således fremover ud over en medgift fra Indskydergarantifonden tillige kunne få en medgift fra Finansiel Stabilitet A/S, såfremt det vurderes nødvendigt for at få overtagelsen på plads.

3 3 Finansiel Stabilitet A/S fastsætter den statslige medgift med udgangspunkt i samme værdiansættelse af det nødlidende pengeinstituts aktiver og passiver som ved fastsættelse af medgift fra Indskydergarantifonden. Finansiel Stabilitet A/S skal på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, at en medgiftsløsning ikke stiller staten økonomisk dårligere, end tilfældet ville være, hvis Finansiel Stabilitet A/S skulle håndtere det nødlidende pengeinstitut ved afvikling under Bankpakke III. Det er endvidere en forudsætning, at den statslige medgift ikke udgør en større andel af de individuelle statsgarantier i det nødlidende pengeinstitut end den andel, som Indskydergarantifondens medgift udgør af de af indskydergarantiordningen dækkede indskud i det nødlidende pengeinstitut. Finansiel Stabilitet A/S skal betinge sin medgift af, at der efterfølgende finder en efterregulering af medgiften sted ( earn out ), såfremt det tre år efter overtagelsen viser sig, at overtagelsen af det nødlidende institut giver mere end forventede gevinster til det overtagende institut. Efterreguleringen vil basere sig på en værdiansættelse af de største engagementer i det nødlidende pengeinstitut, dels ved overtagelsen, dels tre år derefter. Finansiel Stabilitet A/S vurderingsteam vil som et minimum gennemgå de største 20 engagementer, men vil normalt gennemgå væsentligt flere. Ca. tre år efter overtagelsen af det nødlidende institut vil Finansiel Stabilitet A/S vurderingsteam i samarbejde med det overtagende institut på ny gennemgå og værdiansætte de pågældende engagementer. Såfremt værdien af engagementerne er steget med mere end 10 pct., efterreguleres medgiften ved, at halvdelen af værdistigningen over 10 pct. skal tilbagebetales til Finansiel Stabilitet A/S. Tilbagebetalingen vil dog aldrig kunne overstige den medgift, som det overtagende institut har modtaget fra Finansiel Stabilitet A/S ved overtagelsen af det nødlidende institut. Det er et krav for udbetaling af statens medgift til det overtagende pengeinstitut, at fortsættende individuelle statsgarantier i det nødlidende pengeinstitut behandles, for så vidt angår fastsættelse af garantiprovision, som var de nye individuelle statsgarantier, udstedt i henhold til den nye ordning for statsgarantier, jf. nedenfor. Model II: Der gives mulighed for, at Finansiel Stabilitet A/S gennem et dertil oprettet datterselskab kan overtage og afvikle den usunde del (den røde del) af et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital) med medgift fra Indskydergarantifonden til datterselskabet i henhold til den nuværende medgiftsordning, jf. lov nr. 619 af 14. juni 2011, og med indregning af det forventede tab på den over for det nødlidende institut stillede individuelle statsgaranti, såfremt instituttet skulle afvikles under Bankpakke III, mens et sundt pengeinstitut overtager den sunde del (den grønne del) af det nødlidende pengeinstitut, og uden at ikke-efterstillede, udækkede kreditorer lider tab. Indregningen af det forventede tab på den over for det nødlidende institut stillede individuelle statsgaranti sker teknisk ved, at Finansiel Stabilitet A/S yder en medgift til datterselskabet svarende til det forventede tab. Det er et krav, at det sunde pengeinstitut er villigt til, i umiddelbar forlængelse af Finansiel Stabilitet A/S datterselskabs overtagelse af det nødlidende pengeinstitut, at købe den grønne del af det nødlidende institut.. Den grønne del omfatter som minimum alle engagementer med privatkunder. Finansiel Stabilitet A/S videresælger således med det samme den grønne del til køberen, mens den røde del, herunder gæld optaget med individuel statsgaranti, forbliver i Finansiel Stabilitet A/S datterselskab. Finansiel Stabilitet A/S datterselskab modtager medgift fra Indskydergarantifonden i henhold til den nuværende medgiftsordning. Finansiel Stabilitet A/S fastsætter den statslige medgift med udgangspunkt i samme værdiansættelse af det nødlidende pengeinstituts aktiver og passiver som ved fastsættelse af medgift fra Indskydergarantifonden.

4 4 Finansiel Stabilitet A/S skal på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, at en medgiftsløsning ikke stiller staten økonomisk dårligere, end tilfældet ville være, hvis Finansiel Stabilitet A/S skulle håndtere det nødlidende pengeinstitut ved afvikling under Bankpakke III. Det vil indebære, at den efterfølgende afvikling i det dertil oprettede datterselskab af den røde del tillagt medgiften fra Indskydergarantifonden, den statslige medgift og indtægten ved salg af den grønne del ikke forventes at resultere i et tab. Det er endvidere en forudsætning, at den statslige medgift ikke udgør en større andel af de individuelle statsgarantier i det nødlidende pengeinstitut end den andel, som Indskydergarantifondens medgift udgør af de af indskydergarantiordningen dækkede indskud i det nødlidende pengeinstitut. Indskydergarantifondens afviklingsafdeling stiller i lighed med Bankpakke III en tabskaution, der dækker i det omfang, at Finansiel Stabilitet A/S datterselskab (efter indregning af den ved overtagelsen af det nødlidende pengeinstitut ydede medgift fra Indskydergarantifonden, den statslige medgift og indtægten ved salg af den grønne del) efter endelig afvikling af det nødlidende pengeinstituts røde del måtte vise sig at give et tab. Frem til lovændring om Indskydergarantifondens tabskaution er vedtaget og trådt i kraft, kan Finansiel Stabilitet A/S indgå aftale med en eller flere andre parter, der påtager sig at stille tabskautionen, fx Det Private Beredskab. Såfremt afviklingen giver et bedre resultat end forventet, har Indskydergarantifonden, Finansiel Stabilitet A/S, aktionærer og anden ansvarlig kapital i det nødlidende pengeinstitut en earn out efter sædvanlig konkursrækkefølge. De værdiansættelser, der forudsættes anvendt i begge ovenstående modeller, skal følge samme værdiansættelsesprincipper som under Bankpakke III, jf. lov nr. 721 af 25. juni 2010, dvs. den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved en afhændelse. For begge modeller gælder, at der inden indgåelse af endelig aftale med et sundt pengeinstitut om hel eller delvis overtagelse af det nødlidende pengeinstitut gennemføres en proces, der givet omstændighederne er så åben og transparent som muligt, og hvor andre interesserede pengeinstitutter har mulighed for at fremkomme med et bud. Dette skal bidrage til at sikre, at den ydede medgift eller prisen på den grønne del, er fastsat så fair og tæt på markedsvilkår som muligt. Finansiel Stabilitet A/S nuværende vurderingsteam vil i forbindelse med værdiansættelse af det nødlidende pengeinstituts aktiver og passiver blive suppleret med to uafhængige revisorer. Finansiel Stabilitet A/S skal sørge for, at afviklingen sker på en ordentlig og redelig måde. Det indebærer bl.a., at Finansiel Stabilitet A/S skal tage skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af statens midler, hjælpe levedygtige virksomheder til en ny bankforbindelse, følge reglerne om god skik for finansielle virksomheder. Derudover skal EU s statsstøtteregler efterleves. Det indebærer blandt andet, at Finansiel Stabilitet A/S rentesatser skal ligge i den øvre ende af markedet. Finansiel Stabilitet A/S skal årligt redegøre for kundesituationen i datterselskaber, herunder status for overflytning af kunder fra datterselskaber til sunde banker, første gang primo Finanstilsynet vil tilrettelægge sine arbejdsgange med henblik på at sikre, at tiltag til at forberede en overtagelse af nødlidende pengeinstitut iværksættes tidligst muligt og så vidt muligt i god tid, inden der gives frist til retablering af kapitalen. Individuel statsgaranti i forbindelse med fusioner Med henblik på at understøtte konsolideringen blandt pengeinstitutter indføres en ordning, hvorefter pengeinstitutter frem til udgangen af 2013 kan ansøge om en individuel statsgaranti i forbindelse

5 5 med en fusion. Aftaler om individuelle statsgarantier indgås af Finansiel Stabilitet A/S, der administrerer ordningen på vegne af staten. Pengeinstitutter kan søge om indgå aftale om en individuel statsgaranti i det tilfælde, at en fusion mellem to pengeinstitutter udløser forfald af eksisterende seniorgæld til betaling. Garantien vil i dette tilfælde have samme løbetid og størrelse som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under denne ordning på 10 mia. kr. Pengeinstitutter kan endvidere ansøge om individuel statsgaranti i det tilfælde, at to pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene institut har en individuel statsgaranti i medfør af lov 103 af 3. februar 2009, ønsker at fusionere. Den nye garanti kan have en løbetid på op til 3 år fra udløb af de eksisterende garantier. Garantien kan maksimalt dække samme beløb som de eksisterende garantier i de fusionerende institutter. Der fastsættes et loft for garantier udstedt under denne ordning på samlet set 40 mia. kr. Loftet på de 40 mia. kr. revurderes i lyset af udviklingen senest i foråret Finansiel Stabilitet A/S indgåelse af aftaler om individuel statsgaranti forudsætter, at: der er tale om fusion i henhold til konkurrenceloven. der foreligger en forretningsplan for det fusionerede pengeinstitut, der er godkendt af Finanstilsynet, jf. 204 i Lov om finansiel virksomhed. I forretningsplanen skal der redegøres for, hvordan instituttet vil håndtere situationen, når den individuelle statsgaranti udløber. Finansiel Stabilitet A/S vurderer, at fusionen mellem de to pengeinstitutter reducerer statens samlede risiko på det fortsættende instituts forpligtelser i forhold til den risiko, staten ville have, hvis institutterne fortsat var hver for sig. mindst et af de fusionerende institutter ikke er under skærpet tilsyn af Finanstilsynet, samt at Finanstilsynet vurderer, at det fusionerede pengeinstitut ikke umiddelbart vil skulle være under skærpet tilsyn. Ansøgning kan indgives af danske pengeinstitutter, som opfylder solvenskravet på 8 pct., kravet til instituttets individuelle solvensbehov og et eventuelt højere individuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet, jf. 124 i lov om finansiel virksomhed. Aftaler om tilsagn om individuel statsgaranti indgået af Finansiel Stabilitet A/S vil skulle indeholde følgende bestemmelser, der vil være gældende i garantiperioden: Der kan kun udbetales udbytte forudsat, at det kan rummes inden for det løbende overskud. Der må ikke foretages kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til aktionærer, garanter eller andelshavere, iværksættes nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier, udstedes fonds- eller friaktier til favørkurs eller i øvrigt gøres brug af lignende fordelagtige ordninger. Dette gælder dog ikke helt eller delvis tilbagekøb af statens aktier som led i en afvikling af et statsligt kapitalindskud i de institutter, hvor staten har en konverteringsret. Der må ikke igangsættes nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende ordninger til direktionen, og eksisterende programmer og andre lignende ordninger må ikke forlænges eller fornyes. Pengeinstituttet betaler en risikobaseret garantiprovision for statsgarantien, som tilfalder staten. Udgangspunktet for garantiprovisionen er det af EU-Kommissionen fastsatte minimumsniveau for institutter uden rating på 1,35 pct. Hertil lægges et tillæg, der er stigende i garantiens løbetid, således at der i det første år tillægges 0,65 pct., det andet år 0,75 pct. og det tredje år 0,90 pct. Såfremt EU- Kommissionens minimumsniveau sættes op, vil garantiprovisionen for nye garantiudstedelser som udgangspunkt blive forhøjet. I det særlige tilfælde, at den nye garanti udstedes i forbindelse med anvendelse af den udvidede medgiftsordning, gælder det ligeledes, at den nye garantis maksimale løbetid er 3 år fra udløb af de eksisterende garantier. Den i dette aktstykke fastsatte garantiprovision træder dog i kraft fra tidspunktet for fusionen og med virkning for den resterende løbetid, for så vidt angår individuel statsgaranti tildelt det nødlidende institut i medfør af lov 103 af 3. februar 2009, jf. model I ovenfor. Såfremt den samlede garantiperiode efter fusionen for individuel statsgaranti oprindeligt tildelt det nød-

6 6 lidende institut er længere end 3 år, vil garantiprovisionen for den pågældende individuelle statsgaranti i de efterfølgende år være den samme som i det tredje år. I det tilfælde, at der ansøges om individuel statsgaranti som følge af, at seniorgæld forfalder til betaling i forbindelse med en fusion, vil gælde samme regler for fastsættelse af garantiprovision. Såfremt der er behov for at stille en garanti med løbetid mere end 3 år, vil garantiprovisionen i de efterfølgende år være den samme som i det tredje år. Ordningerne vil blive administreret af Finansiel Stabilitet A/S i henhold til regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren, der udover ovenstående vilkår vil omfatte regler, der svarer til de regler, der blev anvendt i forbindelse med Finansiel Stabilitet A/S administration af den tidligere ordning med individuelle statsgarantier, jf. lov nr. 103 af 3. februar Endvidere vil reglerne blive tilpasset eventuelle krav, der måtte være en forudsætning for EU-Kommissionens godkendelse i henhold til statsstøttereglerne. Obligationer udstedt med ny individuel statsgaranti belånes i Nationalbanken. Ordningerne omfatter gæld udstedt senest den 31. december Der kan udstedes individuel statsgaranti på gæld indtil 31. december Såfremt betingelserne for anvendelse af henholdsvis den udvidede medgiftsordning og den statslige garantiordning ved fusioner er opfyldt, kan et pengeinstitut anvende begge ordninger i forbindelse med en fusion. c. Aktstykket oversendes nu af hensyn til hurtigst muligt at imødegå den usikkerhed, den fornyede uro på de finansielle markeder har skabt, og for at sikre fortsat tillid til den danske finansielle sektor. d. Såvel den udvidede medgiftsordning som den statslige garantiordning ved fusioner vil skulle godkendes af EU-Kommissionen efter statsstøttereglerne. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at økonomi- og erhvervsministeren kan: Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift til et pengeinstitut, der overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital), samt at afholde udgiften herved. Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift i tilfælde af, at et af Finansiel Stabilitet A/S ejet datterselskab (pengeinstitut) overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital) og i umiddelbar forlængelse deraf frasælger en del til et andet pengeinstitut, samt at afholde udgiften herved. Den ydede medgift medgår til dækning af det tab ved afvikling af den resterende del af det overtagne pengeinstitut, som datterselskabet ellers måtte forventes at have. Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle statsgarantier i det specifikke tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere og, hvor mindst det ene institut har individuel statsgaranti. Indtægter og udgifter på ordningerne kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

7 7 På forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 opføres følgende tekstanmærkninger under 08. Økonomi- og Erhvervsministeriet, materielle bestemmelser: "Nr. 112 ad Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvor Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftaler om at yde medgift i tilfælde af, at et pengeinstitut overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital), der har indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti i medfør af lov nr. 103 af 3. februar 2009, samt at afholde udgiften i forbindelse hermed. Medgiften fastsættes med udgangspunkt i det tab, som staten måtte forvente at lide, såfremt det overtagne pengeinstitut skulle afvikles i medfør af Bankpakke III, og med udgangspunkt i den samme værdiansættelse som under Bankpakke III, jf. lov nr. 721 af 25. juni 2010, dvs. den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved afhændelse. Aftaler om medgift skal indeholde bestemmelser, der indebærer, at der vil ske en efterregulering af medgiften, hvis det overtagende pengeinstitut i løbet af en periode på 3 år efter overtagelsen realiserer større gevinster på en nærmere aftalt del af de overtagne engagementer end forudsat på tidspunktet for overtagelsen. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde en medgift, jf. stk. 1, i tilfælde af, at et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S indgår aftaler om at overtage et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital) uden at ikke-efterstillede kreditorer, der ikke er dækket af Indskydergarantifonden eller individuel statsgaranti, lider tab, og i umiddelbar forlængelse deraf frasælger dele af det overtagne pengeinstitut til et andet pengeinstitut, samt at afholde udgiften herved. Den ydede medgift anvendes til dækning af datterselskabets forventede tab ved afvikling af den resterende del af det overtagne pengeinstitut. Stk. 3.Det er en forudsætning for Finansiel Stabilitet A/S anvendelse af ordningen, jf. stk. 2, at der foreligger en tabskaution for datterselskabet, der dækker tab, som måtte opstå ved afviklingen. Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftale med en anden part, fx Det Private Beredskab, om at stille en sådan tabskaution. Stk. 4. Det er en forudsætning for anvendelse af ordningerne, jf. stk. 1 og 2, at Finansiel Stabilitet A/S vurderer, at en anvendelse af en af de beskrevne ordninger ville være økonomisk mere fordelagtigt for staten, end hvis det overtagne pengeinstitut skal afvikles efter Bankpakke III, jf. lov om finansiel stabilitet, og at den af Finansiel Stabilitet ydede eller beregnede medgift ikke udgør en større andel af de individuelle statsgarantier end den andel, som indskyderfondens medgift udgør af de af indskydergarantiordningen dækkede indskud i det nødlidende pengeinstitut. Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningerne. Nr. 113 ad Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan i dette tilfælde have op til samme løbetid og beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under denne ordning på 10 mia. kr. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle statsgarantier i det specifikke tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere, og hvor mindst det ene in-

8 8 stitut har individuel statsgaranti. Den nye garanti kan have en løbetid på op til 3 år fra udløbet af den eksisterende garanti og kan maksimalt dække samme beløb som de eksisterende garantier i de fusionerede institutioner. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under denne ordning på 40 mia. kr. Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S bemyndiges til at opkræve risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og stk. 2. Garantiprovisionen tilfalder staten. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningerne, herunder om ansøgningskrav- og procedure samt beregning af garantiprovision i forbindelse med ordningerne. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 29. august 2011 Til Finansudvalget. BRIAN MIKKELSEN / Jesper Olesen Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet) Enhedslisten stemmer nej til en yderligere bankpakke lige som EL har været imod de foregående 3. Det er ikke lykkedes at få klare svar på, hvad dette aktstykke kan komme til at koste. Svaret har hele vejen været, at de ikke må koste mere end staten allerede risikerer, men selvfølgelig er der en ekstra risiko, når en milliardgaranti forlænges og det er stærkt utilfredsstillende, at regeringen ikke vil oplyse, hvad bankpakkerne kan give i tabt skatteindtægt og man har nægtet at lave en sammenligning mellem statens udgifter til Amagerbankens krak under bankpakke 3 sammenlignet med den udgift, der ville følge af bankpakke 4.

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

2011/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Fremsat den 1. februar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag.

2011/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Fremsat den 1. februar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag. 2011/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet, j.nr. 1911-0003 Fremsat den 1. februar 2012

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 1753-54 Fremsat den 12. oktober 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet au3435.fm Page 1 Thursday, October 9, 2008 10:51 AM Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om finansiel stabilitet

Læs mere

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2007/2 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen - ibj@oem.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Att: Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen Sendt pr. mail til ibj@oem.dk Udkast til lovforslag om statsligt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet 2008/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-32 Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2008/1 LSV 102 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-36 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. februar 2009 Forslag

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

LOV nr 273 af 27/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017

LOV nr 273 af 27/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 LOV nr 273 af 27/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0003 Senere ændringer til

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Finanstilsynet Juridisk Kontor Aarhusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag til ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 24. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Spørgsmål

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012.

2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012. 2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2016-17 Afgjort den 29. juni 2017 114 Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 81 Folketinget Fremsat den 1. februar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) til

Forslag. Lovforslag nr. L 81 Folketinget Fremsat den 1. februar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) til Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2011-12 Fremsat den 1. februar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 17. oktober 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 17. oktober 2008 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. oktober 2008 efter anmodning af Danmarks Økonomi- og Erhvervsministerium om forslag til lov om finansiel stabilitet (CON/2008/54) Indledning og retsgrundlag

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ERHVERVSEJENDOMME Skattereformen - ophævelse af momsfritagelsen for levering af fast ejendom... 1 Indskudsgarantiordningerne efter bankpakke I og II... 2 Skattereformen -

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Håndtering af nødlidende pengeinstitutter i Danmark

Håndtering af nødlidende pengeinstitutter i Danmark 79 Håndtering af nødlidende pengeinstitutter i Danmark Ulrik Løgtholdt Poulsen og Brian Liltoft Andreasen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske afviklingsordning til håndtering

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Referat. År 2010, den 7. oktober kl , blev ekstraordinær generalforsamling i P/F Eik Banki afholdt på Hotel Føroyar, Tórshavn.

Referat. År 2010, den 7. oktober kl , blev ekstraordinær generalforsamling i P/F Eik Banki afholdt på Hotel Føroyar, Tórshavn. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i P/F Eik Banki 7. oktober 2010. År 2010, den 7. oktober kl. 18.00, blev ekstraordinær generalforsamling i P/F Eik Banki afholdt på Hotel Føroyar, Tórshavn.

Læs mere