Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Danmarks Design Skole (DDS) Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Kristianstad Studentkår (www.ksk.nu) inbjuder alla studentkårer till möte onsdagen den 3 maj kl Till Kristianstad kommer ni enklast med Öresundtåg: Från Avgång Ankomst København H 13:43 Malmö C 14:28 Lund C 14:42 Kristianstad C 15:40 Väl i Kristianstad gör ni bruk av kartan ni kan ni hitta på hitta.se för att hitta till kåren på Stridsvagnsvägen 8A. SSØ står för transportkostnader om ni skickar kvitton till någon av följande adresser: SSØ Studenterrådet ved c/o LUS Københavns Universitet Sandgatan 2 Fiolstræde 10 SE Lund DK-1171 København K Alla intresserade är välkomna, så bjud gärna in andra. Meddela gärna sekretariatet om ni kommer på mötet eller ej. Väl mött Marcus Johansson Kristianstad Studentkår David Ganrot SSØ-sekretariatet SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

2 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 maj 2006, kl Krstistianstad Studenkår Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Se bilag 4. Informationspunkter 5 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 6 Tour de promo 7 Nyt fra SSØ-sekretariatet 8 Nyt fra Øresundsuniversitetet Valärenden 9 Rektorskonferensen En svensker skal vælges. Se bilag Studentbrokommittén En svensker, og eventuelt yderligere en anden person, skal vælges. Se bilag Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse En svensker skal vælges. Se bilag 9 11 Beslutningspunkter 12 Rektorforsamlingens møde Se bilag 12 for dagsorden. Bilagene vil blive udsendt på SSØ-listen når ØU har sendt dem ud. 13 Studentbrokommitténs möte Mødesdokumenterne vil blive udsendt på SSØlisten når ØU har sendt dem ud. 14 Konference evaluering Punktet omhandler feedback som skal bruges af planlægningsgruppen på CBS til at skrive deres endelige evaluering som vil blive forelagt næste møde igen. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

3 15 Skal København have et superuniversitet? På konferencen blev det besluttet at arbejde på et debatmøde om dette. 16 SSØ Vision and Mission Statements Vil blive præsenteret på mødet. Efterfølgende er det, jf. konferencen, meningen at de skal sendes rund til debat i Studenterrådne forudsat mødet godkender dem. 17 Øresund Academic Journal Se bilag 17 a & b. 18 Ansøgning til midler fra projektpuljen En ansøgning har inkommet fra Stardust Netværket, CBS. Se biag SSØ på engelsk Det ville vare godt hvis der fandtes et engelsk navn for StudentSamarbetet Øresund. Hvad med Student Collaboration Øresund eller Student Unions Collaboration Øresund? Formalia 20 Næste møde 21 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

4 StudentSamarbetet Øresund BILAG 4 Referat Möte den 1 april 2006 Copenhagen Business School Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Hjalte Højsgard Rasums Viemose Michael Folmer Katja Sløk Troels Liebe Bentsen Joakim Kromann Mike Zernichow Mads Holmen Kim Bechsgaard Meddelat förhinder Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Lone Søgaard Ciesla Högskolan Kristianstad (HKr) Marcus Johansson Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Lovise Krog Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Mads Albæk Københavns Universitet (KU) Martin Duus (KU) Lunds Universitet (LU) Tilde Dahlqvist StudentSamarbetet Øresund David Ganrot Övriga Thorsteinn H. Fridriksson Nick Brøckner Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Stefan hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Stefan väljs till dirigent. David väljs till referent. 3 Godkendelse af dagsorden En ny 12 b Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse (1 dansk och 1 svensk) infogas. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

5 4 Referat fra forrige møde Referatet godkänns. BILAG 4 Informationspunkter 5 Nyt fra Rektorudvalget Stefan informerar. 6 Nyt fra Studentbrokomitéen Inget fanns att rapporttera. 7 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Kim ska skriva till DSB och försöka få till ett möte med dem. Skånetrafiken kommer eventuellt att införa studentrabatter och det kan vara en idé att vänta med att träffa DSB tills de har gjort det. 8 Tour de promo Stefan har ännu inte varit runt på SSØ:s medlemsuniversitet. Han avvaktar möjligheten att göra det i samband med att erhvervsakademin ska presenteras. 9 Nyt fra SSØ-sekretariatet David informerar om att SSØ:s hemsida äntligen är uppe. 10 Nyt fra Øresundsuniversitetet Ingen representant från Øresundsuniversitetet kunde närvara vid mötet och SSØ-sekretariatet har inte mottagit någon information. Valärenden (se bilag b) 11 Rektorskonferensen (1 dansk och 1 svensk) 12 Studentbrokommittén (1 dansk, 1 svensk och ev. ytterligare 1 person) 12 b Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse (1 dansk och 1 svensk) Martin Duus väljs. Rasmus Viemose väljs. Rasmus Viemose väljs. Beslutningspunkter 13 Forretningsorden Forretningsorden godkänns med förändringar under 5 enligt bilaga 13. Stefan utses till sammankallande för en grupp med syfte att se över SSØ:s formål och ta fram ett visions- och missionsdokument inrättas. 14 Godkendelse af regnskab Sekretariatets förslag till bokslut antas. Beslutas att 2005 års resultat fonderas till en projektpulje från vilken studenter kan söka bidrag till projekt i enlighet med SSØ:s formål. Beslutas att forretningsudvalget får bevilja upp till DKK till projekt. Beslutas att tills vidare inte begära ut det beviljade bidraget från Øresundsuniversitetet. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

6 BILAG 4 Beslutas att ge Stefan K. Madsen teckningsrätt för utgifter i samband med konferensen. 15 Øresund Science Journal Joakim har undersökt möjligheterna för en journal. Den bör betona det transnationella och det tvärvetenskapliga. SSØ måste ta ställning till om journalen ska ha ett näringslivs- eller akademiskt fokus, samt om journalen ska bygga på open access eller om man ska ta betalt för den. Till nästa möte ska Joakim presentera ett beslutsförslag. Formalia 16 Næste møde Nästa möte hålls den 3 maj, någonstans i Sverige. 17 Eventuelt Inget eventuellt tas upp. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

7 BILAG 4 BILAG b Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg (valdes i november, sitter på övertid) Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Erik Stenberg (valdes i september, sitter på övertid) Emma Wetterstrand (valdes i september, sitter på övertid) Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: Rasmus Viemose SE: Elisabet Månsson (sitter på övertid) Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

8 BILAGA 13 BILAG 4 Forretningsorden for StudentSamarbetet Øresund 1 Navn og parter StudentSamarbetet Øresund (SSØ) er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. Studentergruppen ved hver af de følgende universiteter/højskoler har hver en stemme ved hvert møde: Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Danmarks Design Skole (DDS) har observatør og deltager ret, men ikke stemme ret i henhold til DDS status som associerede medlemmer af Øresundsuniversitet. Stemmen administreres på lige fod af de studenterpolitiske organisationer ved universitetet/højskolen. Dette er op til de enkelte organisationer at gøre dette. Alle studerende ved medlems universiteterne/højskolerne kan deltage og tale til møderne 2 Formål SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. 3 SSØ-konferencer SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 1

9 BILAGA 13 BILAG 4 Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. 4 SSØ-møder Der skal afholdes et SSØ-møde før hvert rektorforsamlingsmøde (ordinære møder). Andre SSØ-møder afholdes efter behov. (se evt. forslag til mødekalender) SSØ-møder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det er et krav, at mindst tre studenterorganisationers repræsentanter er enige om at afholde mødet. Mødets dagsorden fastsættes senest 1 uge før mødet. 5 Beslutninger, stemmeprocedure og udtalelser Eftersom SSØ er et samarbejde, kan SSØ ikke tage beslutninger for de medvirkende studenterorganisationer. Et SSØ-møde eller en SSØ-konference kan tage en handlingsbeslutning, dog kun med henvisning til det pågældende møde eller konference og dem, der deltog. Borttaget: ikke Borttaget: en organisation, men Ved møder, konferencer og høringer, hvor der mod forventning, er nødt til at ske afstemning, har hver uddannelsesinstitution, der har underskrevet denne forretningsorden 1 (én) stemme. Kun en studenterorganisations udpegede repræsentant kan have stemmeret. SSØ-møder er beslutningsdygtige når mindst 4 af uddannelsesinstitutionerne er tilstede. Dog skal der være mindst en repræsentant fra hver side af Øresund. Hvis 1/3 af stemmerne er imod, anses forslaget for at være blokeret. I tilfælde af stemme lighed kan Forretningsudvalget afgøre sagen, dog kun hvis mere en 2/3 af universiteterne har afgivet stemme. Udtalelser på SSØs vegne kan gøres af de uddannelsesinstitutioner, der har taget en beslutning og henviser kun til SSØ som den platform, der skabte udtalelsen. Indvalgte i fra, og aktive i, SSØ udtale sig som sådant. 6 Forretningsorden og budget Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. På årets første møde godkendes regnskabet. 7 Repræsentanter i Studentbrokomitéen SSØ vælger tre-fem repræsentanter til Studentbrokomitéen (SBK), som repræsentanter for de studerende. Det skal tilstræbes at der er ligelig fordeling mellem repræsentanter fra Sverige og Danmark. En valgperiode er normalt af 1 års varighed. For at opnå kontinuitet bør der være valg til minimum to af posterne hvert halve år. 8 Repræsentanter i Rektorforsamlingen (RF) og Rektorforretningsudvalget (RFU) SSØ har fire repræsentanter i RF. Disse repræsentanter repræsenterer SSØ og dermed alle studerende under Øresundsuniversitetet. Repræsentanterne vælges normalt for en 1-årig periode. For at sikre kontinuiteten vælges hvert semester én repræsentant fra den danske side og én repræsentant for den svenske side. Disse vælges på et SSØ-møde. SSØ har to repræsentanter i Rektorforretningsudvalget (RFU), som vælges af og blandt de fire repræsentanter i RF. Valget finder sted i forbindelse med hvert nyvalg til RF jf. stk. 1. De øvrige repræsentanter i Rektorforsamlingen er suppleanter til denne post og kan deltage møderne, hvis de ordinære repræsentanter er forhindret i at deltage. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 2

10 BILAGA 13 BILAG 4 9 Forretningsudvalg og tegningsperson De fire repræsentanter i RF udgør SSØs forretningsudvalg og tager sig således af den daglige kontakt til sekretariatet og den forretningsførende institution i det omfang sådanne eksisterer. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede de ordinære SSØ-møder i samarbejde med sekretariatet. Af og blandt de fire repræsentanter vælges en kontaktperson. Valget finder sted på deres førstkommende møde efter der er sket nyvalg jf. 8 stk. 1. Kontaktpersonen er den primære kontakt mellem forretningsudvalget og den sekretariatsførende institution samt den forretningsførende institution. Kontaktpersonen tegner SSØ udadtil. Supplement til forretningsorden: Vejledende mødekalender med obligatoriske dagsordenspunkter Første møde i året: Mødet afholdes typisk i februar (kan dog slås sammen med næste møde efter behov). 1. Godkendelse af regnskab 2. Vedtagelse af eventuelle ændringer i forretningsordenen Andet møde i året: Mødet afholdes inden forårsmødet i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i april). 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen Tredje møde i året: Mødet afholdes typisk i september (kan dog slås sammen med næste møde efter behov) Primært arbejdsmøde. Fjerde møde i året: Mødet afholdes inden andet møde i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i slut oktober eller starten af november) 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen 3. Vedtagelse af forslag til budget 4. Evaluering af forretningsorden Det er selvfølgelig altid muligt at indskyde flere møder efter behov. Repræsentanterne i de forskellige organer mødes efter behov, dog skal repræsentanterne i Rektorforsamlingen mødes efter andet og fjerde møde og vælge eller genvælge en kontaktperson. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 3

11 BILAG 9 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg (valdes i november, sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Erik Stenberg (valdes i september, sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Emma Wetterstrand (valdes i september, sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: Rasmus Viemose SE: Elisabet Månsson (sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

12 Øresund d. 20/ Journal: /00 Ref: BLF/BS Møde i Øresundsuniversitetets Rektorforsamling Tid: Torsdag d. 4 maj, kl Sted: Københavns Universitet, Amager Lokale: Njalsgade København S Dagsorden: Formalia 1. Mødet åbnes 2. Valg af justeringsperson 3. Godkendelse af dagsorden Informationspunkter 4. Baltic Sea Venture Final 2007 bilag Forsknings- og Udviklingskomiteen for Øresund PM 6. Samarbejde med Centre for Videregående Uddannelser PM 7. Biblioteksnetværket PM 8. Øvrige punkter Diskussions og beslutningspunkter 9. Øresund Iværksætter Akademi bilag Øresund Summer University bilag Territoriel Sammenhæng/Interreg IV bilag A Arne Jacobsebs Alle A BOX 117 N Bjarke L. Frandsen, Chefkonsulent 2300 København S SE LUND E T F F M W W

13 12. Årsrapport for 2005 med økonomisk resultat bilag Væsentlige punkter i OECD rapporten ved PM professor Peter Kresl 14. Diskussion af OECD rapporten PM 15. Eventuelt Rektorforsamlingen efterfølges at et arrangement hvor OECD styregruppen, ØSR bestyrelsen og væsentlige samarbejdspartnere i ministerier, regionale og lokale offentlige myndigheder, platformsformænd og deres direktører samt erhvervslivsrepræsentanter inviteres med. Vi regner med ca. 40 personer ekstra. Formålet er dels at formidle OECD rapportens indhold til dem og i tilknytning til dette at skabe en mødesplads hvor rektorforsamlingen kan få en uformel snak med nøglepersoner i ØUs omverdenskonakter. Program Præsentation af OECD rapporten om universiteternes impact på den regionale udvikling i Øresund Buffet Professor Peter Karl Kresl, Bucknell University 2

14 Journal: /00 Ref: BLF/BS PROMEMORIA Øresundsuniversitetets Rektorforsamling d. 4/ Dagsordenspunkter 4. Baltic Sea Venture Final Baltic Sea Knowledge Region projeket sluttede med udgangen af marts De 3 projektpartnere (Culminatum Oy Helsinki, TuTech Hamburg og ØU) har i slutfasen af projektet diskuteret potentielle fremtidige samarbejdsområder. Den første konkrete samarbejdside er afholdelsen af en Baltic Sea Venture Final i Erfaringerne fra testarrangemenet d. 26/ (se bilag ) var yderst positive og ØU sekretariatet er nu i gang med identificering af relevante forretningsplankonkurrencer, venture capital organisationer mv. Udover Culminatum og TuTech er Venture Cup Danmark, Venture Cup Sweden og Venture Cup Finland involveret i projektet. I fælleskab planlægges der et større møde inden sommer hvor relevante samarbejdspartnere vil blive inviteret med henblik på en mere detaljeret planlægning af konkurrencens struktur og niveau. De konkurrende projekter/nystartede virksomheder skal have et vist niveau for at gøre arrangementet interessant for venture capitalister. Der arbejdes også med ideer om mentorordninger for de nystartede virksomheder mv. 5. Forsknings- og Udviklingskomiteen for Øresund Ø-forsk holder et afsluttende møde med de projekter som har fået støtte i august Dermed har Ø-forsk eksisteret i knap 7 år. Øforsk har uddelt i alt 35 millioner sek til forsknings- og udviklingsprojekter i Øresundsregionen og har arbejdet med en særlig metode til identificering af projekter. Ø-forsk vil formulere et testamente over projektet og planlægger at holde et afsluttende møde med politikere, ministerier og andre relevante perter primo 2007 hvor testamentet vil blive offentliggjort. Formanden for Ø-forsk rektor Lars Pallesen vil kort informere om forløbet. A Arne Jacobsebs Alle A BOX 117 N Bjarke L. Frandsen, Chefkonsulent 2300 København S SE LUND E T F F M W W

15 6. Samarbejde med Centre for Videregående Uddannelser Rektorskonferensen beslöt i november 2006 att undersöka möjligheterna att associera sk CVU:er till ÖU. Inledande sonderingar har företagits. Då CVU-konstruktionerna i Danmark är under omorganisation bedöms det som lämpligats att spara fortsatta överläggningar tills de nya strukturerna är klara. 7. Biblioteksnetværket November 2005 blev der etableret en Øresundslåneordning för studerande, forskare och anställda vid Øresundsuniversitetets medlemsuniversitet. Studenter, forskare och anställda kan nu få ett lånekort vid respektive universitets bibliotek. Studenter får lånekortet mot uppvisande av fotolegitimation och studentkort. Anställda får lånekort mot uppvisande av fotolegitimation och anställningsbevis, lönesedel eller dylikt. Vid utfärdandet av lånekortet informeras låntagaren om vilka lånevillkor som gäller och förbinder sig att följa dessa. Utfärdandet av ett lånekort innebär att låntagaren får använda samlingarna enligt de regler som gäller på respektive långivande bibliotek. 9. Øresund Iværksætter Akademi Öresund entreprenörsakademi beskrivs i bilaga Den fortsatta processen hanteras av rektorsutskottet och styrgruppen. Rektorskonferensen bör dock fatta beslut om strukturen för den kommande styrelse för entreprenörskademin och framför allt universitetsrepresentationen i styrelsen. Styrgruppens förslag till styrelse är följande: universitetsrepresentanter 5 Öresundsuniversitetet 1 näringslivsrepresentanter 5 plus ordförandeposten studenter 2 HUR och Region Skåne 2 Bakgrunden til den något stora styrelsen är en önskan från finansiärerna om en bred näringslivsrepresentation. Förslag till beslut:

16 Rektorskonferensen beslutar om sammansättning av styrelse, inkl fördelning av de fem universitetsplatserna. 10. Øresund Summer University Øresund Summer University er beskrevet i bilag Forslag til beslutning: Øresund Summer University videreføres efter den anbefaling, som er beskrevet i bilagets punkt 2: Sammenfattende forslag." 11. Territoriel Sammenhæng/Interreg IV Ärendet presenteras ytterligare på sammanträdet. 12. ØU/ØSR årsrapport for 2005 Årsrapporten är i år bredare upplagd än tidigare. Den omfattar också i stort samtliga aktiviteter under ÖU paraplyet. Den kommer efter behandlingen den 4. maj att få en bra lay out. Förslag till beslut: Årsrapporten godkännes. 13. OECD rapporten En af rapportens forfattere, professor Peter Karl Kresl fra Bucknell University, kommer til Øresund og præsenterer OECD rapport. Selve rapporten er på trapperne men desværre ikke helt færdig og det bliver således et indblik før offentliggørelsen. Peter Karl Kresl vil give en fyldestgørende præsentation kl medens han ved selve rektorforsamlingsmødet under punkt 13, er blevet bedt om at fremhæve væsentlige punkter som han mener rektorforsamlingen bør hæfte sig ved. På baggrund af disse punkter er der afsat tid under punkt 14 til en første kort diskussion af undersøgelsen. A Arne Jacobsebs Alle A BOX 117 N Bjarke L. Frandsen, Chefkonsulent 2300 København S SE LUND E T F F M W W

17 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 bilag D16: Baltic Sea Venture Final Baltic Sea-KR Regions of Knowledge Pilot Action KNRG-CT February 2006 Prepared by: Bjarke L. Frandsen 1

18 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 Table of Contents PART I INTRODUCTION BACKGROUND OBJECTIVES THE VENTURE CUP CONCEPT...4 PART II BALTIC SEA VENTURE FINAL PROCES AND CONTENT OF BSVF RESULTS.6 PART III CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS....8 ANNEX ANNEX ANNEX

19 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 PART I INTRODUCTION 1.1 BACKGROUND Early stage private equity and business angel financing is often critically dependent on personal contacts. It is also very often linked to public funding schemes: most public grant providers only providing the funding if private investment is in evidence. It is often very much tied to a regional geographical area. The entrepreneur has an advantage, if he or she is well connected with persons of credibility in the private investment community who are based locally. On the other hand a local market for early stage finance is often a major limitation in accessing finance, and so one of the key aspects of opening up access to early stage finance is to provide a means for personal contacts to be established from a wider catchment area. Dealing with venture capitalists can be a challenging exercise for the entrepreneur. Negotiations where everybody more or less knows each other or at least have references on each other often results in venture capitalists trying to hard ball entrepreneurs because they know who they are dealing with and what their situation is. Negotiations between entrepreneurs and venture capitalist who have little knowledge of each other will often be to the advantage of the entrepreneur because the venture capitalist will have a more open and respectful attitude towards the entrepreneur. At the same time investors normally wish to spread risk and therefore often co-invest in a company with a number of other investors. Opening up new European interregional networks of contacts should therefore be beneficial to all parties. Providing access for the entrepreneurs to a larger number of investors would probably also introduce some element of competition between venture capitalists which would certainly improve the situation for the entrepreneurs. 1.2 OBJECTIVES The objective of the early stage finance work package in BSKR was to reflect on the means to improve access to particularly early stage finance. This has been done at several levels. A review of the situation in the three partner regions has been carried out (deliverables D13, D13, D14) and comparing these to draw conclusions on the overall picture (deliverable D15). What has emerged however is the conclusion that there is a lot offered in each of the three regions- these are very mature regions as far as providing for example business plan competitions but little to link opportunities further afield. Therefore it was decided that this BSKR activity should focus on establishing an event which could provide a forum for facilitating personal links between financiers and business angels on an inter-regional basis and support entrepreneurs in presenting ideas to more internationally orientated investors. The focus in line with the general interest of BSKR are entrepreneurial activity linked to university spin-outs. The Baltic Sea Venture Final initiative developed by the project combines the existing of the venture cup concept a business plan competition run to a set format and support by the Venture Cup organisation with the BSKR network. The event itself provides the opportunity to organize presentations of screened ideas to financiers from the partner regions. 3

20 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG THE VENTURE CUP CONCEPT Venture Cup is a business plan competition developed in United States of America where it has worked with great results for many years. The Venture Cup concept has spread to a number of other countries such as Australia, Germany, Norway, Denmark, Sweden and Finland the last 4 joined in a Venture Cup Nordic Network. In general participating teams must have at least one person related to a university or business school in the respective country (as a student at bachelor level, master level, PhD, MBA or as scientist or first-year graduate). The purpose of Venture Cup is to help participants to turn their research and business idea into a professional business plan with support from an extensive network of venture capital organizations, corporate managers, advisors, science parks and academics. The reason for the Venture Cup success in the Nordic Countries is that the concept has been a new and very helpful tool to help getting more knowledge from universities turned into business. Throughout the competition, all participants have access to frequent motivational events, educational seminars and workshops to gain insights into how to improve their business plan and to establish network with other entrepreneurs, advisors and venture capitalists. In short, the Venture Cup business plan competition is build upon the following elements: Apart from the educational aspect of the competition, Venture Cup also provides the participants with a network and a range of resources which they can make use of in order to write the best possible business plan. Interviews with teams that have participated in Venture Cup in Denmark during the last couple of years state that the main benefits from participating in Venture Cup have been: Input to and validation of business idea Input and feedback on business plan Coaching on the business side 4

21 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 Interesting and fruitful network(s) Incentive to start the company Insightful advice on strategy, patents, marketing and operations Seal of quality (door opener) Access to upstart/seed capital Experience on how to make a venture presentation Public relations Annex 1 gives a short description of the competition phases. 5

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 290-8' årgang - 03.02.2006 Version 1.0 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen Publisher:

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

Going Global With Personas

Going Global With Personas Going Global With Personas Lene Nielsen 1, Kira Storgaard Nielsen 1, Jan Stage 2, and Jane Billestrup 2 1 IT University of Copenhagen, Rued Langgaardsvej 7, 2300 Copenhagen S, Denmark 2 Aalborg University,

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr. 496 [Blank page] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere