Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Danmarks Design Skole (DDS) Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Kristianstad Studentkår (www.ksk.nu) inbjuder alla studentkårer till möte onsdagen den 3 maj kl Till Kristianstad kommer ni enklast med Öresundtåg: Från Avgång Ankomst København H 13:43 Malmö C 14:28 Lund C 14:42 Kristianstad C 15:40 Väl i Kristianstad gör ni bruk av kartan ni kan ni hitta på hitta.se för att hitta till kåren på Stridsvagnsvägen 8A. SSØ står för transportkostnader om ni skickar kvitton till någon av följande adresser: SSØ Studenterrådet ved c/o LUS Københavns Universitet Sandgatan 2 Fiolstræde 10 SE Lund DK-1171 København K Alla intresserade är välkomna, så bjud gärna in andra. Meddela gärna sekretariatet om ni kommer på mötet eller ej. Väl mött Marcus Johansson Kristianstad Studentkår David Ganrot SSØ-sekretariatet SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

2 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 maj 2006, kl Krstistianstad Studenkår Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Se bilag 4. Informationspunkter 5 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 6 Tour de promo 7 Nyt fra SSØ-sekretariatet 8 Nyt fra Øresundsuniversitetet Valärenden 9 Rektorskonferensen En svensker skal vælges. Se bilag Studentbrokommittén En svensker, og eventuelt yderligere en anden person, skal vælges. Se bilag Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse En svensker skal vælges. Se bilag 9 11 Beslutningspunkter 12 Rektorforsamlingens møde Se bilag 12 for dagsorden. Bilagene vil blive udsendt på SSØ-listen når ØU har sendt dem ud. 13 Studentbrokommitténs möte Mødesdokumenterne vil blive udsendt på SSØlisten når ØU har sendt dem ud. 14 Konference evaluering Punktet omhandler feedback som skal bruges af planlægningsgruppen på CBS til at skrive deres endelige evaluering som vil blive forelagt næste møde igen. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

3 15 Skal København have et superuniversitet? På konferencen blev det besluttet at arbejde på et debatmøde om dette. 16 SSØ Vision and Mission Statements Vil blive præsenteret på mødet. Efterfølgende er det, jf. konferencen, meningen at de skal sendes rund til debat i Studenterrådne forudsat mødet godkender dem. 17 Øresund Academic Journal Se bilag 17 a & b. 18 Ansøgning til midler fra projektpuljen En ansøgning har inkommet fra Stardust Netværket, CBS. Se biag SSØ på engelsk Det ville vare godt hvis der fandtes et engelsk navn for StudentSamarbetet Øresund. Hvad med Student Collaboration Øresund eller Student Unions Collaboration Øresund? Formalia 20 Næste møde 21 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

4 StudentSamarbetet Øresund BILAG 4 Referat Möte den 1 april 2006 Copenhagen Business School Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Hjalte Højsgard Rasums Viemose Michael Folmer Katja Sløk Troels Liebe Bentsen Joakim Kromann Mike Zernichow Mads Holmen Kim Bechsgaard Meddelat förhinder Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Lone Søgaard Ciesla Högskolan Kristianstad (HKr) Marcus Johansson Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Lovise Krog Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Mads Albæk Københavns Universitet (KU) Martin Duus (KU) Lunds Universitet (LU) Tilde Dahlqvist StudentSamarbetet Øresund David Ganrot Övriga Thorsteinn H. Fridriksson Nick Brøckner Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Stefan hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Stefan väljs till dirigent. David väljs till referent. 3 Godkendelse af dagsorden En ny 12 b Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse (1 dansk och 1 svensk) infogas. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

5 4 Referat fra forrige møde Referatet godkänns. BILAG 4 Informationspunkter 5 Nyt fra Rektorudvalget Stefan informerar. 6 Nyt fra Studentbrokomitéen Inget fanns att rapporttera. 7 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Kim ska skriva till DSB och försöka få till ett möte med dem. Skånetrafiken kommer eventuellt att införa studentrabatter och det kan vara en idé att vänta med att träffa DSB tills de har gjort det. 8 Tour de promo Stefan har ännu inte varit runt på SSØ:s medlemsuniversitet. Han avvaktar möjligheten att göra det i samband med att erhvervsakademin ska presenteras. 9 Nyt fra SSØ-sekretariatet David informerar om att SSØ:s hemsida äntligen är uppe. 10 Nyt fra Øresundsuniversitetet Ingen representant från Øresundsuniversitetet kunde närvara vid mötet och SSØ-sekretariatet har inte mottagit någon information. Valärenden (se bilag b) 11 Rektorskonferensen (1 dansk och 1 svensk) 12 Studentbrokommittén (1 dansk, 1 svensk och ev. ytterligare 1 person) 12 b Øresund Entrepreneurship Academy s styrelse (1 dansk och 1 svensk) Martin Duus väljs. Rasmus Viemose väljs. Rasmus Viemose väljs. Beslutningspunkter 13 Forretningsorden Forretningsorden godkänns med förändringar under 5 enligt bilaga 13. Stefan utses till sammankallande för en grupp med syfte att se över SSØ:s formål och ta fram ett visions- och missionsdokument inrättas. 14 Godkendelse af regnskab Sekretariatets förslag till bokslut antas. Beslutas att 2005 års resultat fonderas till en projektpulje från vilken studenter kan söka bidrag till projekt i enlighet med SSØ:s formål. Beslutas att forretningsudvalget får bevilja upp till DKK till projekt. Beslutas att tills vidare inte begära ut det beviljade bidraget från Øresundsuniversitetet. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

6 BILAG 4 Beslutas att ge Stefan K. Madsen teckningsrätt för utgifter i samband med konferensen. 15 Øresund Science Journal Joakim har undersökt möjligheterna för en journal. Den bör betona det transnationella och det tvärvetenskapliga. SSØ måste ta ställning till om journalen ska ha ett näringslivs- eller akademiskt fokus, samt om journalen ska bygga på open access eller om man ska ta betalt för den. Till nästa möte ska Joakim presentera ett beslutsförslag. Formalia 16 Næste møde Nästa möte hålls den 3 maj, någonstans i Sverige. 17 Eventuelt Inget eventuellt tas upp. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

7 BILAG 4 BILAG b Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg (valdes i november, sitter på övertid) Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Erik Stenberg (valdes i september, sitter på övertid) Emma Wetterstrand (valdes i september, sitter på övertid) Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: Rasmus Viemose SE: Elisabet Månsson (sitter på övertid) Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

8 BILAGA 13 BILAG 4 Forretningsorden for StudentSamarbetet Øresund 1 Navn og parter StudentSamarbetet Øresund (SSØ) er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. Studentergruppen ved hver af de følgende universiteter/højskoler har hver en stemme ved hvert møde: Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Danmarks Design Skole (DDS) har observatør og deltager ret, men ikke stemme ret i henhold til DDS status som associerede medlemmer af Øresundsuniversitet. Stemmen administreres på lige fod af de studenterpolitiske organisationer ved universitetet/højskolen. Dette er op til de enkelte organisationer at gøre dette. Alle studerende ved medlems universiteterne/højskolerne kan deltage og tale til møderne 2 Formål SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. 3 SSØ-konferencer SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 1

9 BILAGA 13 BILAG 4 Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. 4 SSØ-møder Der skal afholdes et SSØ-møde før hvert rektorforsamlingsmøde (ordinære møder). Andre SSØ-møder afholdes efter behov. (se evt. forslag til mødekalender) SSØ-møder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det er et krav, at mindst tre studenterorganisationers repræsentanter er enige om at afholde mødet. Mødets dagsorden fastsættes senest 1 uge før mødet. 5 Beslutninger, stemmeprocedure og udtalelser Eftersom SSØ er et samarbejde, kan SSØ ikke tage beslutninger for de medvirkende studenterorganisationer. Et SSØ-møde eller en SSØ-konference kan tage en handlingsbeslutning, dog kun med henvisning til det pågældende møde eller konference og dem, der deltog. Borttaget: ikke Borttaget: en organisation, men Ved møder, konferencer og høringer, hvor der mod forventning, er nødt til at ske afstemning, har hver uddannelsesinstitution, der har underskrevet denne forretningsorden 1 (én) stemme. Kun en studenterorganisations udpegede repræsentant kan have stemmeret. SSØ-møder er beslutningsdygtige når mindst 4 af uddannelsesinstitutionerne er tilstede. Dog skal der være mindst en repræsentant fra hver side af Øresund. Hvis 1/3 af stemmerne er imod, anses forslaget for at være blokeret. I tilfælde af stemme lighed kan Forretningsudvalget afgøre sagen, dog kun hvis mere en 2/3 af universiteterne har afgivet stemme. Udtalelser på SSØs vegne kan gøres af de uddannelsesinstitutioner, der har taget en beslutning og henviser kun til SSØ som den platform, der skabte udtalelsen. Indvalgte i fra, og aktive i, SSØ udtale sig som sådant. 6 Forretningsorden og budget Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. På årets første møde godkendes regnskabet. 7 Repræsentanter i Studentbrokomitéen SSØ vælger tre-fem repræsentanter til Studentbrokomitéen (SBK), som repræsentanter for de studerende. Det skal tilstræbes at der er ligelig fordeling mellem repræsentanter fra Sverige og Danmark. En valgperiode er normalt af 1 års varighed. For at opnå kontinuitet bør der være valg til minimum to af posterne hvert halve år. 8 Repræsentanter i Rektorforsamlingen (RF) og Rektorforretningsudvalget (RFU) SSØ har fire repræsentanter i RF. Disse repræsentanter repræsenterer SSØ og dermed alle studerende under Øresundsuniversitetet. Repræsentanterne vælges normalt for en 1-årig periode. For at sikre kontinuiteten vælges hvert semester én repræsentant fra den danske side og én repræsentant for den svenske side. Disse vælges på et SSØ-møde. SSØ har to repræsentanter i Rektorforretningsudvalget (RFU), som vælges af og blandt de fire repræsentanter i RF. Valget finder sted i forbindelse med hvert nyvalg til RF jf. stk. 1. De øvrige repræsentanter i Rektorforsamlingen er suppleanter til denne post og kan deltage møderne, hvis de ordinære repræsentanter er forhindret i at deltage. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 2

10 BILAGA 13 BILAG 4 9 Forretningsudvalg og tegningsperson De fire repræsentanter i RF udgør SSØs forretningsudvalg og tager sig således af den daglige kontakt til sekretariatet og den forretningsførende institution i det omfang sådanne eksisterer. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede de ordinære SSØ-møder i samarbejde med sekretariatet. Af og blandt de fire repræsentanter vælges en kontaktperson. Valget finder sted på deres førstkommende møde efter der er sket nyvalg jf. 8 stk. 1. Kontaktpersonen er den primære kontakt mellem forretningsudvalget og den sekretariatsførende institution samt den forretningsførende institution. Kontaktpersonen tegner SSØ udadtil. Supplement til forretningsorden: Vejledende mødekalender med obligatoriske dagsordenspunkter Første møde i året: Mødet afholdes typisk i februar (kan dog slås sammen med næste møde efter behov). 1. Godkendelse af regnskab 2. Vedtagelse af eventuelle ændringer i forretningsordenen Andet møde i året: Mødet afholdes inden forårsmødet i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i april). 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen Tredje møde i året: Mødet afholdes typisk i september (kan dog slås sammen med næste møde efter behov) Primært arbejdsmøde. Fjerde møde i året: Mødet afholdes inden andet møde i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i slut oktober eller starten af november) 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen 3. Vedtagelse af forslag til budget 4. Evaluering af forretningsorden Det er selvfølgelig altid muligt at indskyde flere møder efter behov. Repræsentanterne i de forskellige organer mødes efter behov, dog skal repræsentanterne i Rektorforsamlingen mødes efter andet og fjerde møde og vælge eller genvælge en kontaktperson. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 3

11 BILAG 9 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg (valdes i november, sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Elisabet Månsson Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Rasmus Viemose SE: Erik Stenberg (valdes i september, sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Emma Wetterstrand (valdes i september, sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: Rasmus Viemose SE: Elisabet Månsson (sitter på övertid) Ska väljas på mötet. Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

12 Øresund d. 20/ Journal: /00 Ref: BLF/BS Møde i Øresundsuniversitetets Rektorforsamling Tid: Torsdag d. 4 maj, kl Sted: Københavns Universitet, Amager Lokale: Njalsgade København S Dagsorden: Formalia 1. Mødet åbnes 2. Valg af justeringsperson 3. Godkendelse af dagsorden Informationspunkter 4. Baltic Sea Venture Final 2007 bilag Forsknings- og Udviklingskomiteen for Øresund PM 6. Samarbejde med Centre for Videregående Uddannelser PM 7. Biblioteksnetværket PM 8. Øvrige punkter Diskussions og beslutningspunkter 9. Øresund Iværksætter Akademi bilag Øresund Summer University bilag Territoriel Sammenhæng/Interreg IV bilag A Arne Jacobsebs Alle A BOX 117 N Bjarke L. Frandsen, Chefkonsulent 2300 København S SE LUND E T F F M W W

13 12. Årsrapport for 2005 med økonomisk resultat bilag Væsentlige punkter i OECD rapporten ved PM professor Peter Kresl 14. Diskussion af OECD rapporten PM 15. Eventuelt Rektorforsamlingen efterfølges at et arrangement hvor OECD styregruppen, ØSR bestyrelsen og væsentlige samarbejdspartnere i ministerier, regionale og lokale offentlige myndigheder, platformsformænd og deres direktører samt erhvervslivsrepræsentanter inviteres med. Vi regner med ca. 40 personer ekstra. Formålet er dels at formidle OECD rapportens indhold til dem og i tilknytning til dette at skabe en mødesplads hvor rektorforsamlingen kan få en uformel snak med nøglepersoner i ØUs omverdenskonakter. Program Præsentation af OECD rapporten om universiteternes impact på den regionale udvikling i Øresund Buffet Professor Peter Karl Kresl, Bucknell University 2

14 Journal: /00 Ref: BLF/BS PROMEMORIA Øresundsuniversitetets Rektorforsamling d. 4/ Dagsordenspunkter 4. Baltic Sea Venture Final Baltic Sea Knowledge Region projeket sluttede med udgangen af marts De 3 projektpartnere (Culminatum Oy Helsinki, TuTech Hamburg og ØU) har i slutfasen af projektet diskuteret potentielle fremtidige samarbejdsområder. Den første konkrete samarbejdside er afholdelsen af en Baltic Sea Venture Final i Erfaringerne fra testarrangemenet d. 26/ (se bilag ) var yderst positive og ØU sekretariatet er nu i gang med identificering af relevante forretningsplankonkurrencer, venture capital organisationer mv. Udover Culminatum og TuTech er Venture Cup Danmark, Venture Cup Sweden og Venture Cup Finland involveret i projektet. I fælleskab planlægges der et større møde inden sommer hvor relevante samarbejdspartnere vil blive inviteret med henblik på en mere detaljeret planlægning af konkurrencens struktur og niveau. De konkurrende projekter/nystartede virksomheder skal have et vist niveau for at gøre arrangementet interessant for venture capitalister. Der arbejdes også med ideer om mentorordninger for de nystartede virksomheder mv. 5. Forsknings- og Udviklingskomiteen for Øresund Ø-forsk holder et afsluttende møde med de projekter som har fået støtte i august Dermed har Ø-forsk eksisteret i knap 7 år. Øforsk har uddelt i alt 35 millioner sek til forsknings- og udviklingsprojekter i Øresundsregionen og har arbejdet med en særlig metode til identificering af projekter. Ø-forsk vil formulere et testamente over projektet og planlægger at holde et afsluttende møde med politikere, ministerier og andre relevante perter primo 2007 hvor testamentet vil blive offentliggjort. Formanden for Ø-forsk rektor Lars Pallesen vil kort informere om forløbet. A Arne Jacobsebs Alle A BOX 117 N Bjarke L. Frandsen, Chefkonsulent 2300 København S SE LUND E T F F M W W

15 6. Samarbejde med Centre for Videregående Uddannelser Rektorskonferensen beslöt i november 2006 att undersöka möjligheterna att associera sk CVU:er till ÖU. Inledande sonderingar har företagits. Då CVU-konstruktionerna i Danmark är under omorganisation bedöms det som lämpligats att spara fortsatta överläggningar tills de nya strukturerna är klara. 7. Biblioteksnetværket November 2005 blev der etableret en Øresundslåneordning för studerande, forskare och anställda vid Øresundsuniversitetets medlemsuniversitet. Studenter, forskare och anställda kan nu få ett lånekort vid respektive universitets bibliotek. Studenter får lånekortet mot uppvisande av fotolegitimation och studentkort. Anställda får lånekort mot uppvisande av fotolegitimation och anställningsbevis, lönesedel eller dylikt. Vid utfärdandet av lånekortet informeras låntagaren om vilka lånevillkor som gäller och förbinder sig att följa dessa. Utfärdandet av ett lånekort innebär att låntagaren får använda samlingarna enligt de regler som gäller på respektive långivande bibliotek. 9. Øresund Iværksætter Akademi Öresund entreprenörsakademi beskrivs i bilaga Den fortsatta processen hanteras av rektorsutskottet och styrgruppen. Rektorskonferensen bör dock fatta beslut om strukturen för den kommande styrelse för entreprenörskademin och framför allt universitetsrepresentationen i styrelsen. Styrgruppens förslag till styrelse är följande: universitetsrepresentanter 5 Öresundsuniversitetet 1 näringslivsrepresentanter 5 plus ordförandeposten studenter 2 HUR och Region Skåne 2 Bakgrunden til den något stora styrelsen är en önskan från finansiärerna om en bred näringslivsrepresentation. Förslag till beslut:

16 Rektorskonferensen beslutar om sammansättning av styrelse, inkl fördelning av de fem universitetsplatserna. 10. Øresund Summer University Øresund Summer University er beskrevet i bilag Forslag til beslutning: Øresund Summer University videreføres efter den anbefaling, som er beskrevet i bilagets punkt 2: Sammenfattende forslag." 11. Territoriel Sammenhæng/Interreg IV Ärendet presenteras ytterligare på sammanträdet. 12. ØU/ØSR årsrapport for 2005 Årsrapporten är i år bredare upplagd än tidigare. Den omfattar också i stort samtliga aktiviteter under ÖU paraplyet. Den kommer efter behandlingen den 4. maj att få en bra lay out. Förslag till beslut: Årsrapporten godkännes. 13. OECD rapporten En af rapportens forfattere, professor Peter Karl Kresl fra Bucknell University, kommer til Øresund og præsenterer OECD rapport. Selve rapporten er på trapperne men desværre ikke helt færdig og det bliver således et indblik før offentliggørelsen. Peter Karl Kresl vil give en fyldestgørende præsentation kl medens han ved selve rektorforsamlingsmødet under punkt 13, er blevet bedt om at fremhæve væsentlige punkter som han mener rektorforsamlingen bør hæfte sig ved. På baggrund af disse punkter er der afsat tid under punkt 14 til en første kort diskussion af undersøgelsen. A Arne Jacobsebs Alle A BOX 117 N Bjarke L. Frandsen, Chefkonsulent 2300 København S SE LUND E T F F M W W

17 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 bilag D16: Baltic Sea Venture Final Baltic Sea-KR Regions of Knowledge Pilot Action KNRG-CT February 2006 Prepared by: Bjarke L. Frandsen 1

18 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 Table of Contents PART I INTRODUCTION BACKGROUND OBJECTIVES THE VENTURE CUP CONCEPT...4 PART II BALTIC SEA VENTURE FINAL PROCES AND CONTENT OF BSVF RESULTS.6 PART III CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS....8 ANNEX ANNEX ANNEX

19 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 PART I INTRODUCTION 1.1 BACKGROUND Early stage private equity and business angel financing is often critically dependent on personal contacts. It is also very often linked to public funding schemes: most public grant providers only providing the funding if private investment is in evidence. It is often very much tied to a regional geographical area. The entrepreneur has an advantage, if he or she is well connected with persons of credibility in the private investment community who are based locally. On the other hand a local market for early stage finance is often a major limitation in accessing finance, and so one of the key aspects of opening up access to early stage finance is to provide a means for personal contacts to be established from a wider catchment area. Dealing with venture capitalists can be a challenging exercise for the entrepreneur. Negotiations where everybody more or less knows each other or at least have references on each other often results in venture capitalists trying to hard ball entrepreneurs because they know who they are dealing with and what their situation is. Negotiations between entrepreneurs and venture capitalist who have little knowledge of each other will often be to the advantage of the entrepreneur because the venture capitalist will have a more open and respectful attitude towards the entrepreneur. At the same time investors normally wish to spread risk and therefore often co-invest in a company with a number of other investors. Opening up new European interregional networks of contacts should therefore be beneficial to all parties. Providing access for the entrepreneurs to a larger number of investors would probably also introduce some element of competition between venture capitalists which would certainly improve the situation for the entrepreneurs. 1.2 OBJECTIVES The objective of the early stage finance work package in BSKR was to reflect on the means to improve access to particularly early stage finance. This has been done at several levels. A review of the situation in the three partner regions has been carried out (deliverables D13, D13, D14) and comparing these to draw conclusions on the overall picture (deliverable D15). What has emerged however is the conclusion that there is a lot offered in each of the three regions- these are very mature regions as far as providing for example business plan competitions but little to link opportunities further afield. Therefore it was decided that this BSKR activity should focus on establishing an event which could provide a forum for facilitating personal links between financiers and business angels on an inter-regional basis and support entrepreneurs in presenting ideas to more internationally orientated investors. The focus in line with the general interest of BSKR are entrepreneurial activity linked to university spin-outs. The Baltic Sea Venture Final initiative developed by the project combines the existing of the venture cup concept a business plan competition run to a set format and support by the Venture Cup organisation with the BSKR network. The event itself provides the opportunity to organize presentations of screened ideas to financiers from the partner regions. 3

20 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG THE VENTURE CUP CONCEPT Venture Cup is a business plan competition developed in United States of America where it has worked with great results for many years. The Venture Cup concept has spread to a number of other countries such as Australia, Germany, Norway, Denmark, Sweden and Finland the last 4 joined in a Venture Cup Nordic Network. In general participating teams must have at least one person related to a university or business school in the respective country (as a student at bachelor level, master level, PhD, MBA or as scientist or first-year graduate). The purpose of Venture Cup is to help participants to turn their research and business idea into a professional business plan with support from an extensive network of venture capital organizations, corporate managers, advisors, science parks and academics. The reason for the Venture Cup success in the Nordic Countries is that the concept has been a new and very helpful tool to help getting more knowledge from universities turned into business. Throughout the competition, all participants have access to frequent motivational events, educational seminars and workshops to gain insights into how to improve their business plan and to establish network with other entrepreneurs, advisors and venture capitalists. In short, the Venture Cup business plan competition is build upon the following elements: Apart from the educational aspect of the competition, Venture Cup also provides the participants with a network and a range of resources which they can make use of in order to write the best possible business plan. Interviews with teams that have participated in Venture Cup in Denmark during the last couple of years state that the main benefits from participating in Venture Cup have been: Input to and validation of business idea Input and feedback on business plan Coaching on the business side 4

21 D16: Baltic Sea Venture Final February 2006 BILAG 12 Interesting and fruitful network(s) Incentive to start the company Insightful advice on strategy, patents, marketing and operations Seal of quality (door opener) Access to upstart/seed capital Experience on how to make a venture presentation Public relations Annex 1 gives a short description of the competition phases. 5

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Cleantech. Accelerator

Cleantech. Accelerator Cleantech Accelerator Cleantechs muligheder Udgangspunkt Næste innovationsbølge Global efterspørgsel Er vi et skridt foran? Klimatopmøde 2009 Stærk elite Stor pipeline Stærkt fundament Vækst Faglig udfordring

Læs mere

Presentation for DTU Vækstfonden and more

Presentation for DTU Vækstfonden and more Presentation for DTU Vækstfonden and more Vækstfonden i dag Vækstfondens strategi VF s nye strategi understøtter... Finansiel afkast VF s mission og vision VISION At det danske venturemarked bliver det

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere