GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN THORSAGER Ordinær generalforsamling afholdt mandas den Tilstede: Der var deltagelse fra nr. 1,2,3, 4, 5, 6,7, 10, l2d, l2g, l2h, l2k, 16, 18, 20,22,268, 26C, 26D, 268, 26L, 30 og 32. Derudover var der fuldmagter fra nr. 8, 9, I l, l2a, l2c, l2f, 14,24,26H,26I og 28. Fuldmagter til bestyrelsen vedrørte alene beslutning om vedtæglsændringer. Dagsorden ifølge lovene: la. Velkomst - valg af dirigent: Formanden Johan (12G) bød velkommen til mødet. Anni (3) blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. lb. Valg af referent: Mikael (7) blev valgt til referent. Da Nina (5) er ny, blev der lavet en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende. Johan (l2g) gjorde opmærksom pil, at da der skal ske flere afstemninger, er det vigtigt, at der er styr på antallet af deltagere samt fuldmagterne. 2. Bestyrelsens beretning for år 2008: Johan (12G) konstaterede, at det har været et stille ar i Thorsager. Der har igennem de seneste par tr været en del indbrud Reerslev. Grundejerforeningen har afholdt et arrangement for hele byen om forebyggende foranstaltninger mod indbrud. Johan (12G) berettede, at foreningen har en antenneforsikring på DKK og en forsikring på DKK, der dækker personskader på fælles arbejdsdage. Derudover har foreningen en erhvervsansvarsforsikring, som dækker ulykker på legepladsen, såfremt denne er i god vedligeholdelsesmæssig stand. Johan (12G) har bedt om at få det på skrift fra Top Danmark, og vil arbejde for, at vi ffir det. Johan (12G) har undersøgt, hvad en kautionsforsikring hos Top Danmark koster. En kautionsforsikring skal sikre at foreningen lever op til at beskyte aktiverne i banken på bedste vis. Prisen er DKK hver år. Forsikringen er dyr, og bestyrelsen har derfor besluttet at foreslå en vedtægtsændring, for på anden vis at sikre foreningens aktiver i banken. Grønt udvalg har sørget for, at der er lagt dug og ny flis ud ved elefanten. Der har været rotter i Søbo, men der har ikke været nogle i længere tid. Johan (l2g) opfordrer til, at man ikke fodrer med brød i søen. Fællesantennen har fyldt godt for bestyrelsen, da vi skal stilling til dens fremtid. Der er fremsat forslag om antenneforholdene til behandling på GF. Der er i Reerslev opsat anlæg til grundvandsrensning fra jordforureningen ved kirken, samt et anlæg ved kirken der "damper" forureningen væk. Grundejerfesten i 2008 blev desværre blevet aflyst, og 6n af årsagerne var, at der var studenterfest den valgte dag. Johan (l2g) takkede for et godt arbejde i bestyrelsen. Herefter rettede Johan (l2g) en stor tak til antenneudvalget og t1l grønt udvalg for et godt stykke arbejde. Foreningen har en stabil økonomi, der regnskabsmæssigt styres godt af kasserer Mie (20). Også tak til hende.

2 Lene (26) spurgte til foreningens hjemmeside. Sidens kvalitet skyldes, at den laptop som foreningens hjemmeside lå på, blev stjålet fra Sigrid (2). Siden kan derfor ikke opdateres. Johan (12G) indstiller til den kommende bestyrelse, at hjemmesiden bringes op på niveau. Formandens beretning blev godkendt. 3. Aflæqgelse af regnskab: Mie (20) gennemgik regnskabet, og konstaterede at alle havde betalt deres kontingent. Foreningen kom ud med et overskud ptt28.904,39 DKK. Hovedparten af dette beløb sættes over på hensættelseskontoen, hvor vi ffir en god rente. Foreningen har fået en erstatning på DKK i forbindelse de overvågningsboringer, der er etableret på Thorsager. Egenkapitalen er ,74 DKK. Peter (10) spurgte, om der var et indskud i foreningen. Mie (20) svarede at tilbagebetalingen af indskuddet på de 500 DKK klares via refusionsopgørelsen ved indflyning. Regnskabet blev godkendt. 4 Rettidiet indkomne forslas: Der er 4 forslag: Forslag 4a er en vedtægtsændring: 4a Til sikring af foreningens formue oprettes en konto, hvorfra der kun kan hæves med underskrift fra kasseren og mindst et medlem af bestyrelsen. En vedtægtsændring kræver flertal, og skal godkendes af Byrådet i HTK. Der er 23 boliger til stede samt afgivet 11 fuldmagter. I alt34 boliger er repræsenteret, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer, der kræver 50oÅ fremmøde og2l3 flertal blandt de fremmødte. Vedtages forslag 4a ikke, skal der tegnes en kautionsforsikring til DKK om året. Susanne (6) er stemmetæller. lngen stemte imod, hverken fremmødte eller fuldmagter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og sendes videre til byrådet i HTK Johan (12G) oplyste, at der skal betales en tinglysningsafgift på ca DKK. Forslag 4b er en vedtæglsændring. 4b Formand og kasserer er kontingentfri i det år, hvor de er blevet valgt. Johan (12G) begrundede forslaget med, at det er nemmere at foretage en vedtægtsændring frem for at have punktet til afstemning hvert år på GF. Lone (32) mente ikke, at det var nødvendigt med en vedtægtsændring, så at fremtidige bestyrelser ikke er bundet at denne nye vedtægt. Johan (12G) svarede på bestyrelsens vegne, at der skal "være rent bord", så der ikke er noget at være i tvivl om. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og sendes videre til byrådet i HTK Forslag 4c 4c Bestyrelsen har modtaget forslag om at antenneforholdene bringes i orden, således at vi atter kan se DRiZ. Anni (3) motiverede sit forslag med, at DR 2 er en "mustcarrykanal". Martin (22) sagde, at forholdet bliver bragt i orden med den ny antennepakke, hvis forslag 1 eller 2blev vedtaget. Johan (l2g) foreslog at 4c søges dækket af forslag 4d. Forslag 4d 4d I henhold til generalforsamlingens beslutning i år 2008 skal bestyrelsen fremlægge forslag til overgang til digitalmodtagelse af TV-signal. Bestyrelsen vil beskrive tre alternativer og vedlægger tre budgetforslag. Johan (l2g) oplyste, at det til brug for generalforsamlingen omdelte budget indeholder en fejl i forslag I (der skal ikke betales copydanafgift eller licens til TV3 og TV3+), hvorfor et revideret budget blev delt rundt. Det uddelte reviderede budget er vedlagt dette referat.

3 Martin (22) fremlagde de 3 antenneforslag. Digital TV er den nye verden med flere muligheder. Der findes 2 digitale formater MPEG2 som allerede er forældet, og den nye standard, som hedder MPEG4. MPEG2 udgar i20ll. Der bliver ikke sendt analogt signal efter l Vi har ikke som fællesantenne forpligtigelse til at sende andet end mustcarrykanaler. Man kan se det nye digitale TV uden antenne, da signalet som udsendes fra Hove senderen er et meget stærkt signal. Johan (12G) viste en digital modtager box med en kabelstump som "antenne", og redegjorde for det uproblematiske i at bruge en sådan til at tage mustcarrykanaler ned for boliger på Thorsager. Forslag I Alle husstande vil modtage digitalt signal fra fællesantennen, herunder de svenske gratis kanaler. Man vil ikke længerer modtage TV3 og TV3+ fra fællesantennen. Anni (3) spurgte, om vi kan gå over til MPEG4 i morgen. Martin (22) sagde at MPEG4 signalet først kommer per l-ll2009.indtil denne dato vil vi modtage MPEG2 signalet. Betalings-TV kommer også i MPEG4 format. Her kan man købe en betalingspakke gennem det svenske Boxer - dette kræver muligvis en ekstra investering på fællesantennen påca DKK. Der kommer en ny radio antenne, da den eksisterende er i stykker. Man vil kunne benytte det eksisterende antennestik. Der vil ikke være analogt signal, og man skal have en digitalmodtager/ boks pr. TV i husstanden, såfremt man ikke kan modtage i MPEG2A4PEG4 format på sit nuværende tv. Man vil få et bedre billede, da signalet er meget kraftigt fra Hove senderen, og dekodningen finder sted ude i husstanden. Ændringer klares i fællesantennen. Med løsning 1 undgar vi debat om kanalvalg, da hver enkelt husstand kan tilvælge individuelle løsninger, men til en forventelig højere pris for fx at få adgang til TV3 og TV3+. Anlægget laves, så det kan håndtere Boxer. Der laves ikke noget specielt ved antennen. Vedligeholdelse sker inden for rammerne af eksisterende vedligeholdelse. Investeringsramme ca DKK plus evt DKK for at håndtere Boxer. Forslag 2 Nyt digitalt og analogt signat. Man modtager de samme digitale kanaler som i dag. Forskellen til forslag I er, at man kan modtage analogt signal for DR, DR2, TV2 samt TV3 og TV3+ i alle TV og optagere i husstanden. Husstandene skal ikke opsætte digitale bokse ved hver enhed. Godt signal på både analog og digital. Signalet er i stereo. Der skal kun ændres kanaler et sted i husstanden. Man har mulighed for at lave kanal tilvalg via Boxer. Det er en meget stor investering. Hver husstand skal påregne 500 DKK ekstra i vedligeholdelse om året per husstand. TV3 og TV3+ vil fortsat være en høj årlig omkostning. Man behøver ikke at skifte sit TV med forslag2,men4:3 formatet udgår og erstattes med l6:9 pr Frands (3) sagde, at i forslag 2 kan man bruge sin eksisterende DVD og video optagere direkte. I forslag 1 skal man foretage valget direkte på Boxer-boksen. Med forslag 1 skal man se og optage den samme kanal. Dette er ikke tilfældet i forslag 2,hvor man kan optage på 6n kanal og se TV på en anden. Forslag 3 Ingen fællesantenne. Husstandene skal selv opsætte en digital modtagerbox per TV. Man kan ikke se svenske kanaler. Ingen analog antenne, ingen radio antenne. Der spørges til kvaliteten, hvortil Martin (22) siger, at kvaliteten på digitalt TV er høj. Der kan være problemer med signalet på tilvalgskanalerne, såfremt Boxer ikke sender fra Hove. Anni (3) henviste til vedtæ$erne om, at der skal være fællesantenne, og henviste til et evt. behov for ændring af vedtægterne, hvis forslag 3 vedtages. Johan (12G) henviste til kommunens mturdtlige tilkendegivelse om, "at foreningen vil kunne nedlægge fællesantennen og opsætte parabol antenner, bare de ikke opsættes på husene". Sigrid (2) spørger om forslag I ikke medfører større udgifter. Martin (22) oplyser, at man kan fastholde kontingentet på samme niveau som nu. Den eneste udgift er tilvalg af kanaler i form af Boxer. Frands (3) spørger om forslag 2 ville være billigere såfremt, at man ikke havde TV3 og TV3+ med i forslaget. Frands (3) ser forslag 2 som den nemmeste løsning for husstande med ældre TV. Jens (26C): Hvad med signalet i Søbo? Martin (22) oplyser, at det også bliver godt. Jørgen (l2d) fremhæver, at der er andre tilbud, såsom internet baserede løsninger. Martin (22) vil ikke kommentere dette, da han arbejder i TDC. Jørgen (12D) fremhæver, at der skal betales for

4 kanaler. Martin (22) fremfører, at der kommer mindst gratiskanaler. Per (1) spørger til TV via internettet og hastighed. Martin (22)bekræfter, at man skal have l0 megabit til et TV-signal, og pt. kan vi kun tage 6-8 Megabit ind i Thorsager. Martin (22) mener dog, at tv via internettet kan være et godt alternativ på sigt. Lene (26E) bringer en id6 på banen, om at antenneinstallationen betales i rater, så vi er sikre på at alt virker korrekt før sidste rate er betalt. Anni (3) beder om, at det i referatet skrives, at den nye bestyrelse forpligtes hertil. Såfremt Martin (22) vælges ind i den nye bestyrelse, så vil han personligt følge op på kvaliteten af signalet i Søbo. Morten (18) spørger om, at hvis man far 20 megabit ud til hjemmene, kan den eksisterende kabling så drive denne kapacitet? Martin (22) svarer, at såfremt man kan modtage et telefonsignal, så kan disse kabler også håndtere op til 100 megabit. Martin (22) giver en sidste opsummering af de tre forslag. Den billigste løsning er forslag 3 med DKK i arligt kontingent. Forslag 1 indebærer køb af nyt anlæg, dette er den næst-dyreste løsning, og forslag 2 indebærer ligeledes indkøb af nyt anlæg. I forslag I og2 er der i budgettet foreslået, at kontingentet fastholdes på nuværende niveau. Forskellen mellem de to modeller er, hvor meget der trækkes af foreningens beholdninger. Forslag 2 er det dyreste, men man kan bevare eksisterende TV-udstyr uden at skulle sætte bokse op ved hvert TV og hver optager. Her bevares samtidig TV3 og TV3+. Forslag 2 koster DKK. Per (1) ønsker at få bekræftet, at hvis man har forslag l, skal man købe TV3 og TV3+ separat for hver enkelt husstand? Martin (22) ja det skal man - det koster omkring 119 DKK pr. måned. Per (1) mener, at det samlet set så vil koste ca DKK, hvis alle i foreningen, hver for sig tilkøber de to kanaler, hvilket er langt dyrere end den fællesomkostning, der i dag fremgår af foreningens regnskab på DKK. Martin (22) fremfører, at fordelen ved, at vælge forslag 1 og 3 er, at man får total valgfrihed til selv at vælge de ekstrakanaler, som man i hver enkelt husstand har lyst til. Frands (3) siger at den billigste løsning er forslag 2, hvis man ønsker at fastholde den nuværende standard og siunme kanalvalg, som vi kender det i dag. Johan (12G) svarer, at det kun er korrekt fordi Per og Frands forudsætter, at alle ønsker TV3 og TV3. Der aftroldes en vejledende afstemning for at lurdere holdningen til de tre forslag. Susanne (6) er stemme optæller. Kurt (4) minder om, at hver husstandhar 2 stemmer. Resultat: 20 stemmer for forslag2,,24 stemmer for forslag I og 6 stemmer for forslag 3. Forslag 3 udgår, og der stemmes om forslag 1 og forslag 2. Dette foregar ved skriftlig afstemning. Anni (3) beder om bestyrelsens opbakning til, at der gennemføres en fomyet afstemning om forslag 1 og forslag 2. Bestyrelsen bakker op om, at der stemmes om forslag 1 og forslag 2, således at de som stemte på forslag 3 nu får mulighed for at stemme på enten forslag 1 eller forslag 2. Susanne (6) og Anni (3) tæller stemmerne, og der er afgivet 2 blanke stemmer, 22 stemmer på forslag 2 og23 stemmer på forslag I Antennelosning nr. I vedtages ved simpeltflerlal! Lene (26E) udtaler, at "det er for dårligt at de tre antenneforslag ikke blev distribueret i beboernes postkasser - gerne dagen før i stedet for at de blev udleveret på GF - i så fald, havde man bedre kunne sætte sig ind i de tre forslag". Dette tager bestyrelsen ad notam! Johan (12G) gennemgar det korrigerede budget (forslag 1 til budget for 2009, som svarer til netop trufne beslutning under punkt 4). Der er regnet med et kontingent pil2.550 DKK. Indtæster: DKK ved 4l betalende medlemmer. Rente indtægt på DKK Udeifter: Græsslåning DKK, Snerydning DKK, Grønt udvalg DKK, Refusion arbejdsdage DKK (hvis alle skal have refusion), IT DKK, Forsikring DKK (Inkl. antenne forsikring), Antenne anlæg (anskaffelse i forbindelse med forslag l) DKK

5 El-afgift 500 DKK, Møder DKK, Fester DKK Årets underskud DKK Susanne (6) fremfører, at der muligvis er en ekstra udgift til en Boxer-modtager på ca DKK. Dette bekræftes af Martin (22) ogjohan (12G). Budgettet godkendes med defaldne bemærkninger om, at budgettet skøl tilføjes DKK til en Boxer-adgang 6. Valg af formand: Johan (12G) er villig til genvalg. Johan (12G) blev genvalgl med applaus. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Den siddende bestyrelse blev genvalg: Johnny (268) - Kenneth (26D) - Palle (32) - Kurt (4) - Charlotte (7) og Max (20) Martin (22) genvælges som suppleant, mens Mie (20) genvælges som kasserer 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Her blev Lone (32) genvalgt som revisor, mens Betina (1) blev genvalgt som revisorsuppleant 9. Vals til foreninsens stående udvals: a) Grønt udvalg: Her var der genvalg til: Palle (32) - Johnny (268) - Bettina (1) - Jesper (2) - b) Antenneudvalg: Her var der genvalg til: Kenneth (26D) -Martin(22) Birgitte (8) c) Festudvalg Der er pt. ingen deltagere i festudvalget. Der var ingen der meldte sig, så der blev ikke nedsat et festudvalg. Axni (3) foreslog, at bålpladsen bruges mere, og at gode id6er overgives til bestyrelsen Det besluttes, at bestyrelsen kan nedsætte et festudvalg. Gode ideer til fælles arrangementer er velkomne! 10. Eventuelt: Nina (5) spørger, om der kommer et nyt gyngestativ. Johnny (268) fra grønt udvalg oplyser, at der kommer et nyt gyngestativ i maj Næste eronne doee er den oe Lene (26E) opfordrer til, at alle opsamler sin hunds efterladenskaber. Frands (3) spørger, om petanquebanen bliver brugt. Det foreslås grønt udvalg, at man undlader lugning af petanquebanen, eller at den nedlægges, såfremt banen alligevel ikke bruges. Da der ikke var flere indlæg til dette punkt, takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet til Johan (12G) for en afsluttende bemærkning. Johan (12G) takkede også, og sagde afslutningsvis at nu går antennearbejdet i gang. Reerslev, den Mikael Mortensen (referent) Johan Galster (formand) Anni Kær Pedersen (dirigent)

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær qeneralforsamlinq GF Thorsaoer 9-3 2011

Ordinær qeneralforsamlinq GF Thorsaoer 9-3 2011 Ordinær qeneralforsamlinq GF Thorsaoer 9-3 2011 Deltagere: Bettina (1), Per(1), Jesper(2), Anni (3), Palle (32), Charlotte (7), Mikael (7), Susanne (12B), Johan (12c), Else (121), Mie (20), Martin (22),

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

2') Bestyrelsens beretnin g for 2007 : Formanden indledte med at bemærke, at det forgangne år ikke havde været særlig dramatisk.

2') Bestyrelsens beretnin g for 2007 : Formanden indledte med at bemærke, at det forgangne år ikke havde været særlig dramatisk. REFERAT Ordinær generalforsamling aftroldt den i3. marts 2008. Tilstede: Der var deltagelse fra nr. 4,5,6,7, 8, 10, 11, l2g, 268,26G,26I,26L,32 Dagsorden ifølge lovene: 1) Velkomst - valg af dirigent:

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Grundejerforeningen Fyrrelunden REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 20. MAJ 2012 Formanden, Jesper Helsøe, bød den talrigt fremmødte forsamling velkommen og opfordrede til en præsentationsrunde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

ifølge vedtægterne skal finde sted i marts. Man valgte dog at fortsætte generalforsamlingen.

ifølge vedtægterne skal finde sted i marts. Man valgte dog at fortsætte generalforsamlingen. Referat qeneralforsamlinq GF Thorsaqer den 124 2010 Deltagere: Betina (1), Per (1), Jesper (2), Frans (3), Susanne (6), Mikael (7), Bob (8), Peter (10), Camilla/Christer (12A), Jørgen/Susanne (12D), Johan

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Agenda 2012 0) Velkommen v/ Jyske Bank Velkommen v/ Formanden 2) Valg af Dirigent + Referent 3) Formandens beretning 4) Regnskab til godkendelse 5)

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere