Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Henrik Lolle, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen, Ulrik Kjær og Torben Fridberg PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004)', som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Henrik Lolle, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen, Ulrik Kjær og Torben Fridberg. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-18456). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-18456: Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004). Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Henrik Lolle, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen, Ulrik Kjær og Torben Fridberg. DDA-18456, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1186 respondenter, 142 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (155 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Henrik Lolle, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen, Ulrik Kjær og Torben Fridberg, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i november 2005 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af

3 denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-18456: Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004). Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV FEBRUAR 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004)

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: medborgerskab; samfundsborger; etnisk minoritet; ekstremist; politisk aktivitet; social aktivitet; foreningsmedlemsskab; borgerrettighed; lovforslag; danske politikere; medmenneskelig tillid; FN; international organisation; dansk politik; offentlig myndighed; korruption; demokrati; kontanthjælp; rettighed; folkekirken; gudstjeneste; social placering; valg; partipræference. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-18456: Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004). Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Henrik Lolle, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen, Ulrik Kjær og Torben Fridberg. DDA-18456, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Dansk Data Arkiv datafil (1186 respondenter, 142 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (155 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: s1003. Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): David Hedegaard Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Bjarne Hjorth Andersen (B) Torben Fridberg (C) Jørgen Goul Andersen (D) Johannes Andersen (E) Lars Torpe (F) Mette Tobiasen (G) Ole Borre (H) Lise Togeby (I) Hans Jørgen Nielsen (J) Ulrik Kjær (K) Jens Christian Tonboe (L) Henrik Lolle. (A) Sociologisk Institut (B) Socialforskningsinstituttet (C) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (D) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (E) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (F) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (G) Institut for Statskundskab (H) Institut for Statskundskab (I) Institut for Statskundskab (J) Institut for Statskundskab (K) Institut for Samfundsudvikling og Planlægning (L) Aalborg Universitet. (A) Linnésgade 22, 1361 KØBENHAVN K (B) Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K (C) Aalborg Universitet, 9220 AALBORG ØST (D) Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø (E) Aalborg Universitet, 9220 AALBORG ØST (F) Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø (G) Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C (H) Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C (I) Københavns Universitet, 1130 KØBENHAVN K (J) Odense Universitet, 5230 ODENSE M (K) Aalborg Universitet, 9220 AALBORG ØST (L) Institut 2, 9000 AALBORG.

8 Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: Us ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Hvad vil det sige at være en god borger? Hvordan fungerer demokratiet i Danmark? Hvad er et godt samfund? Det er nogle af emnerne i 'Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004)'. ISSP (International Social Survey Programme) er et større internationalt projekt med deltagelse af 39 lande. ISSP gennemfører årligt undersøgelser, der dækker vigtige emner indenfor samfundsvidenskaben. Den danske del af undersøgelsen er ledet af professor Jørgen Goul Andersen, Ålborg Universitet og dataindsamlingen og den tekniske behandling af materialet er foretaget af Socialforskningsinstituttet. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 2000 enheder i oprindelig stikprøve; 814 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1186 respondenter; 142 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Svarprocent 60,3. Det arkiverede studies fuldstændighed: 114 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Rykkere blev udsendt til respondenter, der ikke havde returneret spørgskemaet. Derefter blev der forsøgt med telefoninterview. Respondenterne blev forsøgt kontaktet mindst 5 gange, før de blev opgivet. BETINGELSER VED REANALYSE

9 Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Jørgen Goul Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG ØST. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: tværnationale studier. ISSP (International Social Survey Programme) er et større internationalt projekt med deltagelse af 39 lande. ISSP gennemfører årligt undersøgelser, der dækker vigtige emner indenfor samfundsvidenskaben.. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets størrelse. Husstandens karakteristika: børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Børn 0-17 år. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: varighed i år. Der spørges både til skole-, erhvervs- og videregåendeuddannelse. Sociale klasse: respondenten: egen bedømmelse. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: identifikation med/præferencer for parti. Religion: respondenten: medlemsskab af større kirkesamfund; respondenten: hyppighed af kirkegang. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING 'Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004)' blev oprindelig indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Henrik Lolle, Mette

10 Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen, Ulrik Kjær og Torben Fridberg. Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober juni DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i november 2005 fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Ålborg Universitet med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1186 af respondenter) V0003 UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 Undersøgelsesnummer SFI's Undersøgelsesnummer US V0004 BUNDTNUMMER start 14, bredde 3 Bundtnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 BUNDTID start 17, bredde 6 Bundtid Variablen er kodet i intervallet V0006 SKEMATYPE start 23, bredde 1 Skematype Skema 0

12 At være god samfundsborger Tekst 1: Der findes forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt for at være en god samfundsborger. Hvis man ser på din personlige opfattelse, på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, at det er slet ikke vigtigt, og 7 betyder, at det er meget vigtigt, hvor vigtigt er det så: V0007 STEMME V. OFF. VALG start 24, manglende data: = 9 Spm. 1: Altid at stemme ved offentlige valg (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0008 ALDRIG SNYDE I SKAT start 25, manglende data: = 9 Spm. 2: Aldrig at forsøge at snyde i skat (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100

13 V0009 FØLGE LOVE OG FORORDNING start 26, manglende data: = 9 Spm. 3: Altid at følge love og forordninger (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0010 ØJE MED OFF. MYNDIGHED start 27, manglende data: = 9 Spm. 4: Altid at holde øje med hvad offentlige myndigheder foretager sig (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0011 AKTIV I FORENINGER start 28, manglende data: = 9 Spm. 5: At være aktiv i sociale og politiske foreninger (Sæt ét kryds i hver vandret linie)

14 Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0012 TANKEGANG HOS ANDRE start 29, manglende data: = 9 Spm. 6: At prøve at forstå tankegangen hos folk med andre holdninger (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0013 VARER POL. GRUNDE start 30, manglende data: = 9 Spm. 7: At vælge varer ud fra politiske, etiske eller miljømæssige grunde, også selv om de koster lidt mere (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99

15 V0014 HJL. DÅRLIGERE STILLET start 31, manglende data: = 9 Spm. 8: At hjælpe folk i Danmark, der er dårligere stillet end én selv (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0015 HLP FOLK I VERDEN start 32, manglende data: = 9 Spm. 9: At hjælpe folk i resten af verden, der er dårligere stillet end én selv (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0016 UDFØRE MILITÆRTJENESTE start 33, manglende data: = 9 Spm. 10: At være villig til at udføre militærtjeneste, hvis det blev nødvendigt (Sæt ét kryds i hver vandret linie)

16 Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Grupper i samfundet Tekst 2: Der findes en række grupper i samfundet: V0017 RELIGIØSE EKSTREMISTER start 34, manglende data: = 9 Spm. 11: Skal religiøse ekstremister have lov til at holde offentlige møder? (Kun ét kryds) Skal helt sikkert have lov Skal muligvis have lov Skal muligvis ikke have lov Skal helt sikkert ikke have lov Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0018 VÆLTE REG. HOLDE MØDER start 35, manglende data: = 9 Spm. 12: Skal folk, der ønsker at vælte regeringen med magt, have lov til at holde offentlige møder? (Kun ét kryds) Skal helt sikkert have lov Skal muligvis have lov

17 Skal muligvis ikke have lov Skal helt sikkert ikke have lov Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0019 FORDØM. ANDRE RACER start 36, manglende data: = 9 Spm. 13: Skal folk, der er fordømmende overfor andre racer eller etniske grupper, have lov til at holde offentlige møder? (Kun ét kryds) Skal helt sikkert have lov Skal muligvis have lov Skal muligvis ikke have lov Skal helt sikkert ikke have lov Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 Politiske og sociale aktiviteter Tekst 3: Der findes forskellige former for politiske og sociale aktiviteter. For hver af følgende aktiviteter vil jeg bede dig om at angive, - Om du har gjort nogle af tingene inden for det seneste år, - Om du har gjort nogle af tingene på et tidligere tidspunkt, - Om du ikke har gjort nogle af tingene, men måske vil gøre det, - Eller om du ikke har gjort nogle af tingene og agter heller ikke under nogen omstændighed at gøre det. V0020 UNDERSKRIFTSINDSAMLING start 37, manglende data: = 9 Spm. 14: Skrevet under på en underskriftsindsamling (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år

18 Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0021 BOYCOTTET VARER start 38, manglende data: = 9 Spm. 15: Boykottet eller bevidst købt bestemte varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0022 DELTAGET DEMONSTRATION start 39, manglende data: = 9 Spm. 16: Deltaget i en demonstration (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0023 DELTAGET POL. MØDE start 40, manglende data: = 9 Spm. 17: Deltaget i et politisk møde (Sæt ét kryds i hver vandret linie)

19 Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0024 KONTAKTET POLITIKER start 41, manglende data: = 9 Spm. 18: Kontaktet eller forsøgt at kontakte en politiker eller en embedsmand for at fremlægge mine synspunkter (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0025 GIVET/INDSAMLET PENGE start 42, manglende data: = 9 Spm. 19: Givet eller indsamlet penge til støtte for sociale eller politiske aktiviteter (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0026 KONTAKTET MEDIERNE start 43, manglende data: = 9 Spm. 20: Kontaktet eller optrådt i medierne for at udtrykke mine synspunkter

20 (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0027 DELTAGET I POL. FORUM start 44, manglende data: = 9 Spm. 21: Deltaget i et politisk forum eller en diskussionsgruppe via Internettet (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 Foreninger eller sammenslutninger Tekst 4: Folk tilhører nogen gange forskellige foreninger eller sammenslutninger. Angiv for hver af de følgende foreninger om du: - Er medlem og deltager aktivt, - Er medlem, men ikke deltager aktivt, - Tidligere har været medlem, men er det ikke længere, - Aldrig har været medlem. V0028 TILHØRER POL. PARTI start 45, manglende data: = 9 Spm. 22: Et politisk parti

21 (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Er medlem og deltager aktivt Er medlem, men deltager ikke aktivt Har tidligere været medlem Har aldrig været medlem Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0029 TILHØRER FAGFORENING OL start 46, manglende data: = 9 Spm. 23: En fagforening, erhvervsorganisation eller en faglig sammenslutning (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Er medlem og deltager aktivt Er medlem, men deltager ikke aktivt Har tidligere været medlem Har aldrig været medlem Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0030 TILHØRER KIRKE OA. start 47, manglende data: = 9 Spm. 24: En kirke, eksempelvis folkekirken, eller en anden religiøs sammenslutning (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Er medlem og deltager aktivt Er medlem, men deltager ikke aktivt Har tidligere været medlem Har aldrig været medlem Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0031 TILHØRER KLUB, FORENING start 48, manglende data: = 9

22 Spm. 25: En sportsklub, fritidsklub eller kulturel forening (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Er medlem og deltager aktivt Er medlem, men deltager ikke aktivt Har tidligere været medlem Har aldrig været medlem Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0032 TILHØRER FRIV. FORENING start 49, manglende data: = 9 Spm. 26: Andre frivillige foreninger og sammenslutninger (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Er medlem og deltager aktivt Er medlem, men deltager ikke aktivt Har tidligere været medlem Har aldrig været medlem Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Rettigheder i et demokrati Tekst 5: Der er forskellige opfattelser af folks rettigheder i et demokrati. På en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder slet ikke vigtigt og 7 betyder meget vigtigt, hvor vigtigt er det: V0033 RIMELIG LEVESTANDARD start 50, manglende data: = 9 Spm. 27: At alle borgere har en rimelig levestandard (Sæt ét kryds i hver vandret linie)

23 Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0034 MINDRETALS RETTIGHEDER start 51, manglende data: = 9 Spm. 28: At de offentlige myndigheder respekterer og beskytter mindretals rettigheder (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0035 BEHANDLER ALLE LIGE start 52, manglende data: = 9 Spm. 29: At de offentlige myndigheder behandler alle lige, uanset deres position i samfundet (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst

24 svarprocent: 99 V0036 BORGERNES SYNSPUNKTER start 53, manglende data: = 9 Spm. 30: At politikerne lytter til borgernes synspunkter, før de træffer beslutninger (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0037 BORGERNE DELTAGER start 54, manglende data: = 9 Spm. 31: At borgerne får flere muligheder for at deltage, når der skal træffes politiske beslutninger (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0038 CIVIL ULYDIGHED start 55, manglende data: = 9 Spm. 32: At borgerne har mulighed for at udøve civil ulydighed, når de er imod offentlige myndigheders handlinger

25 (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Regeringen, politikere og medborgerskab Tekst 6: I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn: V0039 INGEN INDFLYDELSE start 56, manglende data: = 9 Spm. 33: Folk som jeg har ingen indflydelse på, hvad regeringen foretager sig (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0040 REGERING BEKYMRER SIG start 57, manglende data: = 9 Spm. 34: Jeg tror ikke regeringen bekymrer sig ret meget om, hvad folk som jeg mener (Sæt ét kryds i hver vandret linie)

26 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0041 GOD FORSTÅELSE POLITIK start 58, manglende data: = 9 Spm. 35: Jeg føler, at jeg har en ret god forståelse for de vigtige politiske emner i Danmark (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0042 INFORMERET OM POLITIK start 59, manglende data: = 9 Spm. 36: Jeg tror, at de fleste mennesker i Danmark er bedre informeret om politik og regeringens aktiviteter, end jeg er (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Tekst 7: Forestil dig, at Folketinget overvejede et lovforslag, som du

27 finder er uretfærdigt og skadeligt. V0043 KUNNE GØRE NOGET start 60, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvis det var tilfældet, hvor sandsynligt er det så, at du alene eller sammen med andre ville være i stand til at forsøge at gøre noget ved det? (Kun ét kryds) Meget sandsynligt Ret sandsynligt Ikke særlig sandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0044 FOLKETINGET BEHANDLE start 61, manglende data: = 9 Spm. 38: Hvis du får stablet noget på benene, hvor sandsynligt er det så, at Folketinget ville behandle dine synspunkter seriøst? (Kun ét kryds) Meget sandsynligt Ret sandsynligt Ikke særlig sandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0045 INTERESSERET I POLITIK start 62, manglende data: = 9 Spm. 39: Hvor interesseret er du personligt i politik? (Kun ét kryds) Meget interesseret Noget interesseret

28 Kun lidt interesseret Slet ikke interesseret Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Tekst 8: I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? V0046 TRÆFFER RIGT. BESLUT. start 63, manglende data: = 9 Spm. 40: For det meste kan man godt gå ud fra, at politikerne træffer de rigtige beslutninger (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0047 PERS. VINDINGS SKYLD start 64, manglende data: = 9 Spm. 41: De fleste politikere er kun involeret i politik for deres egen personlige vindings skyld (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0048 ANDRE UDNYTTE DIG start 65, manglende data: = 9

29 Spm. 42: Hvor ofte tror du andre mennesker vil forsøge at udnytte dig, hvis de får muligheden for det, og hvor ofte tror du, de vil forsøge at være fair overfor dig? (Kun ét kryds) Vil altid forsøge at udnytte én Vil for det meste forsøge at udnytte én Vil for det meste forsøge at være fair Vil altid forsøge at være fair Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0049 STOLE PÅ DE FLESTE start 66, manglende data: = 9 Spm. 43: Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker eller synes du at man ikke kan være forsigtig nok, når man har med andre at gøre? (Kun ét kryds) Man kan næsten altid stole på de fleste mennesker Man kan som regel stole på de fleste mennesker Man kan som regel ikke være forsigtig nok Man kan aldrig være forsigtig nok Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0050 DISKUTERER POLITIK start 67, manglende data: = 9 Spm. 44: Hvor ofte diskuterer du politik, når du er sammen med venner, familie eller kolleger? (Kun ét kryds) Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Ved ikke

30 Uoplyst svarprocent: 100 V0051 FORSØGE AT OVERBEVISE start 68, manglende data: = 9 Spm. 45: Hvis du har en stærk mening om et politisk emne, hvor ofte forsøger du så at overbevise dine venner, familie eller kolleger om, at de bør dele dine synspunkter? (Kun ét kryds) Ofte Nu og da Sjældent Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Internationale spørgsmål Tekst 9: Nu vil vi gerne høre din mening om internationale spørgsmål. V0052 HOLDNING TIL FN start 69, manglende data: = 9 Spm. 46: Hvis du tænker på FN, hvilket af følgende synspunkter kommer tættest på dit? (Kun ét kryds) FN har alt for meget magt FN har den rette mængde magt FN har for lidt magt Jeg ved ikke, hvad FN er Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100

31 V0053 INTERNATIONALE ORGAN. start 70, manglende data: = 9 Spm. 47: Hvilket af følgende to udsagn kommer tættest på din holdning? (Kun ét kryds) I internationale organisationer bør beslutninger overlades til repræsentanter for de nationale regeringer I internationale organisationer bør borgerorganisationer inddrages direkte i beslutningsprocessen Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0054 MENNESKERETTIGHEDER start 71, manglende data: = 9 Spm. 48: Hvilket af følgende to udsagn kommer tættest på din holdning? (Kun ét kryds) Hvis et land groft overtræder menneskerettighederne, bør FN gribe ind Selvom menneskerettighederne overtrædes groft skal landets suverænitet respekteres, og FN skal ikke gribe ind Jeg ved ikke, hvad FN er Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Dansk politik Tekst 10: Hvis du tænker på dansk politik, hvor enig eller uenig er du så i følgende udsagn? V0055 POLITISKE PARTIER

32 start 72, manglende data: = 9 Spm. 49: Politiske partier tilskynder folk at blive aktive i politik (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0056 REELE VALGMULIGHEDER start 73, manglende data: = 9 Spm. 50: Politiske partier giver ikke vælgerne reele politiske valgmuligheder (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0057 FOLKEAFSTEMNINGER start 74, manglende data: = 9 Spm. 51: Folkeafstemninger er en god måde at træffe politiske beslutninger på (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig

33 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0058 OPTÆL./INDBERET. STEMME start 75, manglende data: = 9 Spm. 52: Hvis du tænker på det seneste folketingsvalg i Danmark, hvor ærligt var det, når det drejer sig om at optælle og indberette stemmerne? (Kun ét kryds) Meget ærligt Ret ærligt Hverken ærligt eller uærligt Ret uærligt Meget uærligt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0059 FØRE KAMPAGNE start 76, manglende data: = 9 Spm. 53: Hvis du tænker på det seneste folketingsvalg i Danmark, hvor retfærdigt var det, når det drejer sig om partiernes og kandidaternes muligheder for at føre kampagne? (Kun ét kryds) Meget ærligt Ret ærligt Hverken ærligt eller uærligt Ret uærligt Meget uærligt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0060 YDE BORGERNE SERVICE start 77, manglende data: = 9 Spm. 54: Hvis du tænker på de offentlige myndigheder i Danmark, hvor engageret er de, når det drejer sig om at yde borgerne service?

34 (Kun ét kryds) Meget engageret Ret engageret Kun lidt engageret Slet ikke engageret Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0061 ALVORLIGE FEJL RETTET start 78, manglende data: = 9 Spm. 55: Når offentlige myndigheder i Danmark begår alvorlige fejl, hvor sandsynligt er det, at de vil blive rettet? (Kun ét kryds) Meget sandsynligt Ret sandsynligt Kun lidt sandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0062 KORRUPTION OFF. SEKTOR start 79, manglende data: = 9 Spm. 56: Hvor udbredt tror du korruption er i den offentlige sektor i Danmark? (Kun ét kryds) Stort set ingen er involveret Nogle få personer er involveret En del personer er involveret Mange personer er involveret Stort set alle er involveret Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99

35 Demokratiet i Danmark Tekst 11: På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder meget dårligt og 10 betyder meget godt. V0063 DEMOKRATIET FUNGERER start 80, manglende data: = 99 Spm. 57: Hvor godt fungerer demokratiet i Danmark i dag? (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Meget dårligt Meget godt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0064 DEMOKRATI 10 ÅR SIDEN start 82, manglende data: = 99 Spm. 58: Og hvad med for 10 år siden? Hvor godt fungerede demokratiet i Danmark dengang? (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Meget dårligt

36 Meget godt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0065 DEMOKRATIET OM 10 ÅR start 84, manglende data: = 99 Spm. 59: Og hvad med om 10 år? Hvor godt tror du demokratiet vil fungere i Danmark til den tid? (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Meget dårligt Meget godt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0066 DEMOKRATIETS RETTIGHED start 86, manglende data: = 9 Spm. 60: Her er nogle holdninger til det danske politiske system. Hvilket af følgende udsagn kommer tættest på dit synspunkt? (Kun ét kryds) Demokratiske rettigheder skal under ingen omstændigheder kunne begrænses af regeringen Når regeringen finder det nødvendigt skal den kunne begrænse demokratiske rettigheder Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98

37 Brug af medier Tekst 12: I gennemsnit, hvor ofte: V0067 LÆSE POL. STOF start 87, manglende data: = 9 Spm. 61: Læser du det politiske stof i en avis (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Hver dag dage om ugen dage om ugen Sjældnere end 1-2 dage om ugen Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0068 SER POL. NYHEDER start 88, manglende data: = 9 Spm. 62: Ser du politiske nyheder på TV (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Hver dag dage om ugen dage om ugen Sjældnere end 1-2 dage om ugen Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0069 LYTTER POL. NYHEDER start 89, manglende data: = 9 Spm. 63: Lytter du til politiske nyheder i radioen (Sæt ét kryds i hver vandret linie)

38 Hver dag dage om ugen dage om ugen Sjældnere end 1-2 dage om ugen Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0070 INTERNET POL. NYHED start 90, manglende data: = 9 Spm. 64: Bruger du Internettet til at skaffe politiske nyheder eller information (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Hver dag dage om ugen dage om ugen Sjældnere end 1-2 dage om ugen Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 Forhold til andre mennesker Tekst 13: Jeg har nu nogle spørgsmål om dit forhold til andre mennesker. På en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, at det slet ikke er vigtigt, og 7 betyder, at det er meget vigtigt, hvor vigtigt er det følgende så for dig personligt. V0071 RESPEKTERER ANDRE start 91, manglende data: = 9 Spm. 65: Når du møder folk for første gang, hvor vigtigt er det at gøre eller sige noget, der viser at du respekterer dem?

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin. DDA-0302 -------- Datamateriale ------------- Regionplandebat på Bornholm 1976 --------------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere