Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport"

Transkript

1 Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport

2

3 Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016

4 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Tabelrapport 6

6

7 1 Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af Studieområdet på htx. Tabelrapporten viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt samtlige undervisere på htx med censorerfaring fra Hovedformålet med evalueringen er at belyse og vurdere, i hvilket omfang og hvordan intentionerne bag og formålet med studieområdet på hhx realiseres, således som det er beskrevet i 1 i læreplanen. Evalueringen skal på den baggrund pege på forhold i det formelle grundlag (læreplanen) og i den lokale forståelse og udmøntning heraf på skolerne, der virker godt hhv. mindre godt i forhold til at realisere intentionerne. Som led i dette har evalueringen følgende fem overordnede evalueringsspørgsmål: 1 Hvordan forstår lærere, ledere og elever formålet med studieområdet, herunder særligt formålet om at udvikle elevernes studiekompetencer? 2 Hvordan arbejdes der med at realisere formålet på skolerne, og i hvilken grad understøtter læreplanens rammer dette arbejde? 3 I hvilken grad og hvordan skabes sammenhæng og progression i studieområdet på langs af de tre dele? 4 Hvordan fungerer prøverne i studieområdet til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? 5 Hvilket udbytte får eleverne af studieområdet, som det vurderes af censorerne og eleverne selv? Svarprocenten for spørgeskemaundersøgelsen er opgjort til følgende: 51. Evaluering af studieområdet på htx 5

8 2 Tabelrapport Baggrundsoplysninger 1. Har du fungeret som underviser i et eller flere forløb i SO, i løbet af de seneste tre skoleår (august juni 2015)? (N=84) Ja % Nej 1 1 % Total % 2. Hvilket fag har du undervist i i SO? (N=83) Biologi 6 7 % Bioteknologi 3 4 % Dansk % Design 1 1 % Engelsk % Fysik % Kemi % Kommunikation/it % Matematik % Samfundsfag 8 10 % Teknologi % Teknologihistorie 6 7 % Teknikfag % Total % Note: Da respondenter har mulighed for at afgive flere svar summerer totalen til over 100 % Evaluering af studieområdet på htx 6

9 Prøver og bedømmelse 3. Oplever du, at der i læreplanen er klare retningslinjer for, hvad der skal være i elevernes prøvemapper? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % Total % 4. Hvordan vurderer du generelt kvaliteten af elevernes prøvemapper? (N=84) Hø j kvalitet 1 1 % Overvejende hø j kvalitet % Overvejende lav kvalitet % Lav kvalitet 3 4 % Total % 5. Drøftede du og eksaminator elevernes prøvemapper inden prøven fandt sted? (N=84) Ja, ved formøde på prøvedagen % Ja, via mail % Ja, via telefonmøde % Nej, vi drøftede ikke prøvemapperne før prøven 9 11 % Andet 9 11 % Total % Note: Da respondenter har mulighed for at afgive flere svar summerer totalen til over 100 % 6. Forelå der en undervisningsbeskrivelse, ved den seneste eksamen i SO, som du var censor i? Ja % Nej % Total % Evaluering af studieområdet på htx 7

10 7. Hvor enig eller uenig er du i, at den undervisningsbeskrivelse der forelå til prøven indeholdt de relevante oplysninger? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig 6 11 % Uenig 0 0 % Total % 8. I hvilken grad er det din oplevelse, at du og eksaminator havde samme forståelse af, hvad der kendetegner en god prøvemappe? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 0 0 % Total % 9. Gav prøveformen med mundtlig præsentation af elevernes prøvemappe og efterfølgende samtale gode eller dårlige muligheder for at give en helhedsvurdering af, hvorvidt eleverne opfyldte de faglige mål i SO? Gode % Overvejende gode % Overvejende dårlige % Dårlige 2 2 % Total % 10. Hvor let eller svært var det ved den seneste eksamen, du var censor ved, at anvende bedømmelseskriterierne i læreplanen til at vurdere, om eleverne havde opfyldt de faglige mål for SO? Eleverne skal kunne 10a. Begrunde udvælgelsen af de udvalgte arbejder i prøvemappen og relatere arbejderne til hinanden og til de faglige mål for SO? Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 8 10 % Total % Evaluering af studieområdet på htx 8

11 10b. Kombinere viden og metoder fra forskellige fag? Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 3 4 % Total % 10c. Anvende faglig viden og metoder i forbindelse med innovative processer og konkret problemløsning? Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 9 11 % 10d. Vælge og anvende formidlingsform, skriftligt, mundtligt og visuelt? Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 4 5 % Total % 10e. Søge, vurdere og anvende information? Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 4 5 % Total % 10f. Overholde formelle krav til dokumentation? Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 5 6 % Total % Evaluering af studieområdet på htx 9

12 10g. Vælge og anvende studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer? Let % Overvejende let % Overvejende svært % Svært 5 6 % Total % 11. I hvilken grad havde du og eksaminator samme forståelse af, hvad der kendetegner en god præstation ved prøven i SO? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 5 6 % Slet ikke 0 0 % Total % 12. I hvilken grad havde du og eksaminator forskellige vurderinger af eksaminanderne ved prøven, som skyldtes 12a. At vi havde forskellige forståelser af bedømmelseskriterierne I hø j grad 4 5 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % 12b. At vi havde forskellige forståelser af, på hvilket niveau eleverne skulle kunne mestre de faglige mål I hø j grad 6 7 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Evaluering af studieområdet på htx 10

13 12c. At elevernes præstation var forskellig set fra to forskellige fag I hø j grad 8 10 % I nogen grad 8 10 % I mindre grad % Slet ikke % 13. I hvilken grad indgik følgende forhold i vurderingen af eleverne under eksaminationen? 13a. Elevernes evne til at reflektere over deres egen progression i løbet af det samlede SOforløb I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 4 % Total % 13b. Elevernes evne til at vise, at de har opnået de faglige mål i studieområdet I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 0 0 % Total % 13c. Elevernes evne til at vise, at de har tilegnet sig kernestoffet i studieområdet I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 9 11 % Slet ikke 1 1 % Total % Evaluering af studieområdet på htx 11

14 13d. Elevernes evne til at anvende kernestoffet til at reflektere over, hvordan de formulerer og løser problemer på tværs af fag I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % Total % 14. Repræsenterede du og eksaminator to forskellige fagområder (naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt, teknologisk, humanistisk)? Ja % Nej % Total % 15. Er det din erfaring som censor, at eleverne generelt vurderes ensartet ved den afsluttende prøve i SO på tværs af tekniske gymnasier? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 7 9 % 16. I hvilken grad vurderer du, at det vil være hensigtsmæssigt med en supplerende prøve i SO i 2. g? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Evaluering af studieområdet på htx 12

15 Censorernes vurdering af elevernes udbytte af SO 17. I hvilken grad oplever du, at studieområdet samlet set... 17a. Giver eleverne et læringsudbytte, som stemmer overens med de faglige mål for studieområdet I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 2 % Total % 17b. Ruster eleverne til at anvende forskellige arbejdsformer, herunder projekt- og gruppearbejdsformer I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 6 7 % Total % 17c. Giver eleverne et læringsudbytte som de ikke får i andre fag på htx I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 9 11 % Total % 17d. Giver eleverne et læringsudbytte som kommer eleverne til gode i arbejdet i andre fag på htx I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 6 7 % Total % Evaluering af studieområdet på htx 13

16 17e. Ruster eleverne til at tage en videregående uddannelse I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 10 % Total % 17f. Opfylder de overordnede mål med htx-uddannelsen I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 2 % Evaluering af studieområdet på htx 14

17 Forståelse af formålet 18. Der er flere forskellige formål med studieområdet. I hvilken grad lægger du vægt på følgende formål som vigtige for studieområdet? 18a. At sætte eleverne i stand til at anvende uddannelsens studie- og arbejdsmetoder. I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 9 11 % Slet ikke 1 1 % 18b. At udvikle elevernes kritiske sans i anvendelsen af faglig viden og faglige metoder. I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 9 11 % Slet ikke 0 0 % 18c. At give eleverne indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskabelige forhold og valg af fremstillingsprocesser gennem arbejde med teori og praktik i værksteder og laboratorier. I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 0 0 % 18d. At give eleverne indsigt i betydningen af fagligt samspil i arbejdet med løsning af praktisk-teoretiske, virkelighedsnære problemstillinger af naturvidenskabelig, teknologisk, humanistisk og samfundsmæssig karakter. I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 0 0 % Evaluering af studieområdet på htx 15

18 18e. At styrke elevernes evne til at forholde sig analytisk, reflekterende og ansvarligt til deres omverden. I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % 18f. At styrke elevernes egen udvikling, herunder valg af videregående uddannelse og egen studiepraksis. I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % Evaluering af studieområdet på htx 16

19 Arbejdet på skolerne: Hvordan vurderes de faglige mål for SO og lærernes arbejde med dem? 19. I hvilken grad er det muligt for dig som underviser, at omsætte de faglige mål for SO i din undervisning, hvad angår 19a. - Metoder? Fx vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder og arbejdsformer I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 5 6 % Slet ikke 1 1 % 19b. - Samspil mellem fag? Fx producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % 19c. - Videnskab og vidensformer? Fx redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % 20. Hvilket udsagn om antallet af faglige mål i SO er du mest enig i? Antallet af faglige mål er passende % Der er for mange faglige mål % Der er for få faglige mål 1 1 % Ved ikke 6 8 % Total % Evaluering af studieområdet på htx 17

20 21. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om de faglige mål i studieområdet samlet set? 21a. De faglige mål understøtter formålet med studieområdet Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig 4 5 % Uenig 2 2 % 21b. De faglige mål er klart formuleret Enig 9 11 % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 5 6 % 21c. De faglige mål er nemme at omsætte til praksis i undervisningen Enig 7 9 % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig 9 11 % Total % 21d. Lærerne har samme opfattelse af, hvad de faglige mål betyder Enig 1 1 % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig % Evaluering af studieområdet på htx 18

21 21e. Eleverne formår at omsætte de faglige mål til praksis i undervisningen Enig 1 1 % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig % Evaluering af studieområdet på htx 19

22 Arbejdet på skolerne: Hvordan fungerer det faglige samspil i SO? 22. Er der et fælles skriftligt grundlag til lærernes brug for undervisningen i SO på det tekniske gymnasium, du underviser på? Ja % Nej % 23. Hvordan oplever du graden af styring i forhold til planlægning af SO på det tekniske gymnasium, du underviser på? Jeg oplever et behov for mindre styring 7 9 % Jeg oplever en passende grad af styring % Jeg oplever et behov for mere styring % 24. Hvilket udsagn om antallet af fastsatte faglige samspilsbindinger er du mest enig i? Antallet af fastsatte faglige samspilsbindinger er passende % Der er for mange fastsatte faglige samspilsbindinger % Der er for få fastsatte faglige samspilsbindinger 3 4 % 25. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med sammensætningen af de i læreplanen fastsatte faglige samspilsbindinger set i forhold til elevernes udbytte? Tilfreds 6 7 % Overvejende tilfreds % Overvejende utilfreds % Utilfreds 8 10 % Evaluering af studieområdet på htx 20

23 26. I hvilken grad har du samarbejdet med andre undervisere om følgende elementer i din undervisning i studieområdet? 26a. Planlægning af undervisningen I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 5 6 % Slet ikke 1 1 % 26b. Gennemførelse af undervisningen I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 1 1 % 26c. Evaluering af undervisningen I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 5 6 % 27. I hvilken grad har du som underviser i de enkelte forløb i studieområdet indflydelse på følgende: 27a. Hvilke faglige mål der indgår i SO-forløbet I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % Evaluering af studieområdet på htx 21

24 27b. Hvordan der sikres progression og sammenhæng i forhold til tidligere og kommende SOforløb I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 10 % 27c. Hvilke arbejdsformer der skal anvendes i SO-forløbet I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 4 % 27d. Hvilke elevprodukter SO-forløbet skal munde ud i I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 6 7 % Slet ikke 3 4 % 27e. Hvilke evalueringsformer der benyttes i SO-forløbet I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 5 6 % 28. Hvordan vurderer du generelt samspillet mellem fagene i forbindelse med din undervisning i SO? Godt 9 11 % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 3 4 % Evaluering af studieområdet på htx 22

25 29. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at skabe et godt samspil mellem fagene i dine SO-forløb? 29a. Manglende fælles forståelse af formål og mål med studieområdet imellem lærerne I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 6 7 % 29b. Egen og/eller kollegers manglende viden om faglige mål og metoder i andre fag I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % 29c. Begrænset opfølgning på elevernes brug af portfolio I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 29d. Forskelle mellem fagenes faglige mål og metoder I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 8 10 % Evaluering af studieområdet på htx 23

26 29e. For lidt afsat tid I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 29f. Forskelligt fagligt ambitionsniveau blandt lærerne I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 6 7 % 29g. Manglende organisatorisk understøttelse af fagligt samspil på skoleniveau I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Evaluering af studieområdet på htx 24

27 Arbejdet på skolerne: Hvordan arbejdes der med progression og sammenhæng? 30. I hvilken grad er der progression i den enkelte klasses forløb i studieområdet, når det gælder? 30a. Hvilke didaktiske principper der ligger til grund for forløbene? I hø j grad 6 7 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 5 6 % Ved ikke 8 10 % 30b. Hvilke arbejdsformer der indgår i forløbene? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 4 % Ved ikke 3 4 % 30c. Hvilke elevprodukter forløbene munder ud i? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % Ved ikke 3 4 % 30d. Hvilke evalueringsformer der benyttes i forløbene? I hø j grad 6 7 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 4 5 % Evaluering af studieområdet på htx 25

28 31. Benytter I jer på dit gymnasium af følgende tiltag for at skabe sammenhæng i elevernes samlede forløb i studieområdet? 31a. En tovholder/so-koordinator gennem hele forløbet Ja % Nej % 31b. Møder i SO-teams Ja % Nej 8 10 % 31c. Fælles oplæg Ja % Nej % 31d. Redskaber/skabeloner som går igen for eleverne i de forskellige forløb Ja % Nej % 31e. En progressionsplan for det samlede SO-forløb Ja % Nej % 31f. En fælles studieplan for studieretningen Ja % Nej % Evaluering af studieområdet på htx 26

29 32. I hvilken grad koordineres følgende elementer mellem de forskellige forløb i studieområdet? 32a. At forløbene skemamæssigt ligger hensigtsmæssigt i forhold til hinanden I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 5 6 % 32b. Hvilke dele af kernestoffet der indgår i de forskellige forløb I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 2 % 32c. Hvilke faglige mål der arbejdes med i de forskellige forløb I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 4 % 32d. Hvilke kompetencer eleverne skal opnå i de forskellige forløb I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 2 % Evaluering af studieområdet på htx 27

30 33. Hvilke barrierer oplever du, der kan være for at skabe progression mellem de forskellige forløb i SO? (N=82) At det ikke er de samme fag, der indgår i de forskellige forløb % At det ikke er de samme lærere, der indgår i de forskellige forløb % At lærerne ikke har den samme opfattelse af formålet med SO % At de forskellige forløb ligger tidsmæssigt langt fra hinanden % At de forskellige forløb har forskelligt fokus og indhold % At der ikke er tilstrækkelig videndeling mellem lærerne på tværs af de forskellige forløb % At der ikke er tilstrækkelig koordinering mellem de forskellige forløb % At der mangler en plan for progression på skoleniveau % At det er uklart i rammerne, hvori progressionen skal bestå % Jeg oplever ingen barrierer 6 7 % Andet, skriv hvad: 8 10 % Total % Note: Da respondenter har kunne afgive flere svar summerer totalen til over 100% 34. I hvilken grad fungerer arbejdet med portfolio som redskab for eleverne til at sikre progression og sammenhæng på tværs af forløbene i SO? I hø j grad 1 1 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 35. I hvilken grad fungerer elevernes portfolio som et redskab for eleverne, i forbindelse med at de skal samle deres prøvemappe? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 2 % 36. I hvilken grad oplever du, at undervisningen i SO samlet set forbereder eleverne til den afsluttende prøve i 3. g? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 2 % Evaluering af studieområdet på htx 28

31 37. I hvilken grad vurderer du, at følgende elementer ruster eleverne til den afsluttende prøve i studieområdet? 37a. Grundforløbsprøven i 1. g I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % 37b. Den formative evaluering i de enkelte forløb I hø j grad 5 6 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % 37c. Arbejdet med portfolio I hø j grad 9 11 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 5 6 % Total % 37d. Den vejledning eleverne modtager inden de skal lave prøvemappen I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 6 7 % Slet ikke 0 0 % Evaluering af studieområdet på htx 29

32 37e. Arbejdet med at lave prøvemappen I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad 3 4 % Slet ikke 1 1 % 38. I hvilken grad oplever du, at eleverne prioriterer SO i forhold til det, som SO fylder i uddannelsen? I hø j grad 3 4 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 39. Hvordan vurderer du, at læreplanen for SO fungerer som styringsredskab for arbejdet med SO i sin helhed? Godt 4 5 % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 5 6 % 40. I hvilken grad er det muligt at leve op til de i læreplanen beskrevne rammer om at tone undervisningen i SO efter elevernes studieretninger? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 5 % Evaluering af studieområdet på htx 30

33 41. Hvordan vurderer du de faglige måls ambitionsniveau set i forhold til elevernes mulighed for at nå målene inden for den afsatte tid i SO? For hø jt % Passende % For lavt 9 11 % Ved ikke 1 1 % Evaluering af studieområdet på htx 31

34 Censorernes samlede vurdering af SO 42. Hvad er samlet set din vurdering af SO, dvs. idéen om at afsætte en fast timeramme til fagligt samspil og flerfaglige forløb med det formål at ruste eleverne til videre uddannelse? God idé % Overvejende god idé % Overvejende dårlig idé % Dårlig idé 7 8 % Total % 43. Hvordan vurderer du samlet set, at SO fungerer i praksis i sin nuværende udformning på det tekniske gymnasium, du underviser på? Godt 7 8 % Overvejende godt % Overvejende dårligt % Dårligt 7 8 % Total % 44. Hvor enig eller uenig er du i, at SO ressourcemæssigt er en god investering i forhold til det samlede udbytte af SO? Enig % Overvejende enig % Overvejende uenig % Uenig % Total % 45. I hvilken grad vurderer du, at indholdet i SO harmonerer med htx-uddannelsens profil? I hø j grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 2 2 % Total % Evaluering af studieområdet på htx 32

35 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

STUDIEOMRÅDET EKSAMEN 2015 FRA GYMNASIEELEV TIL STUDERENDE SEMESTER PÅ ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM

STUDIEOMRÅDET EKSAMEN 2015 FRA GYMNASIEELEV TIL STUDERENDE SEMESTER PÅ ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM STUDIEOMRÅDET EKSAMEN 2015 FRA GYMNASIEELEV TIL STUDERENDE 2.-6. SEMESTER PÅ ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM DISPOSITION! Indledning! Oversigt over udvælgelse af mål! Opfyldelse af SO-mål! Konkrete eksempler!

Læs mere

Hjælp til SO-prøven 2014

Hjælp til SO-prøven 2014 BILAG Hjælp til SO-prøven 2014 Prøveform og PowerPoint OM PRØVEN SO står for StudieOmrådet og dækker over alt det, man skal kunne som studerende, som ikke hører til et bestemt fag. Studieområdet skal gøre

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Studieområdet. Fra gymnasieelev til studerende. Af Dygtig Anonymsen semester OTG

Studieområdet. Fra gymnasieelev til studerende. Af Dygtig Anonymsen semester OTG Studieområdet Fra gymnasieelev til studerende Af Dygtig Anonymsen 2. 6. semester OTG Disposition Indledning Skematisk SO2-oversigt Opfyldelse af SO2-mål Konkrete eksempler Evaluering Side 2 af 20 Indledning

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Naturfag 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed,

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2015 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen. Vil

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Almen studieforberedelse og studieområdet Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Kort om EVA s undersøgelse EVA er i gang med et treårigt projekt der undersøger hvordan syv gymnasieskoler,

Læs mere

HTX. Tættere på virkeligheden

HTX. Tættere på virkeligheden TEKNISK GYMNASIUM HTX Tættere på virkeligheden Unikt studiemiljø Tættere på hinanden $ Velkommen til HTX I denne brochure kan du læse om HTX Lillebælt og den studentereksamen, du kan tage hos os. At uddanne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Afsætning A hhx, august 2017

Afsætning A hhx, august 2017 Bilag 22 Afsætning A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi.

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Teknologi B htx, august 2017

Teknologi B htx, august 2017 Bilag 81 Teknologi B htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Hvorfor erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i eux-forløb? Øget sammenhæng

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser INDHOLD Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser Bilag 2 knytter sig til baggrundsrapporten til evalueringen af 7-trinsskalaen, som omhandler kortlægningen og analysen af karaktergivningen. Formålet med bilag

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g Indholdsfortegnelse 1. KLASSEN... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter... 4 4. Klassens studiemiljø og den

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Screening En del af det faglige stof, der skal behandles

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Teknologiforståelse 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Teknologiforståelse er et almendannende og studieforberedende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende. Det behandler og udfolder

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Status på den nye pædagoguddannelse. Sammenfattende analyse

Status på den nye pædagoguddannelse. Sammenfattende analyse Status på den nye pædagoguddannelse Sammenfattende analyse 1 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Status på den nye pædagoguddannelse Sammenfattende analyse 2016 Status på den nye pædagoguddannelse 2016 Danmarks

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017 Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig 2013 2017 FIP 30. marts 2017 Hvilke væsentlige forskelle? Justering af kernestof mm Ændring af prøveformer Disposition: 1. Hurtig præsentation af

Læs mere

Teknologi B særligt gymnasialt fag til brug for tekniske eux-forløb, august 2018

Teknologi B særligt gymnasialt fag til brug for tekniske eux-forløb, august 2018 Bilag eux 8 Teknologi B særligt gymnasialt fag til brug for tekniske eux-forløb, august 2018 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og

Læs mere

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN 1 Kity - 2013 STUDIEPLAN Indholdsfortegnelse 1. Studieretningens faglige mål og profil... 2 1.1 Studieretningens faglige profil... 2 1.2 Fra elev til studerende - studiekompetencer og studieteknik... 2

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere