Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Til orientering Orientering til Økonomiudvalget om Transportministerens godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen Vedlagt findes Transportministerens godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen af 27. juni Godkendelsen indebærer, at anlægsaktiviteter fra 1. juli 2014 har kunnet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets nye bekendtgørelser (Byggepladsbekendtgørelsen og Nabopakkebekendtgørelsen) vedr. metrobyggeriet Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Peter Bønløkke Metroselskabet har den 5. august 2014 oplyst, at der er udsendt ca kompensationstilbud til berørte naboer på baggrund af det nye reguleringsregime. Heraf er ca på nuværende tidspunkt underskrevet af naboer. Derudover har 3 naboer tilkendegivet, at de ønsker genhusning og 18 naboer har tilkendegivet, at de ønsker, at Metroselskabet overtager deres lejlighed. Metroselskabets vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg kompensation, genhusning og overtagelse er vedlagt til orientering. Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag for Lov om en Cityring anlæggelse af metro Cityringen af 27. juni 2014, som beskriver Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af tilsyns- og genhusningsopgaver efter den nye regulering. Center for Byudvikling Rådhuset 1599 København V Telefon EAN nummer

2 MINISTEREN Metroselskabet I/S Københavns Kommune Frederiksberg kommune Dato J. nr. 27. juni Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon Godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen I medfør af 4, stk. 3, i lov om en Cityring, og efter høring af Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, godkendes de ændringer i anlægget af Cityringen, som er beskrevet i Transportministeriets Supplerende VVM for Cityringen, VVM-redegørelse (april 2014). Godkendelsen indebærer, at anlægsaktiviteterne på Cityringens byggepladser fra og med den 1. juli 2014 kan udføres i overensstemmelse med godkendelsen og reglerne i bl.a. bekendtgørelse nr. 676 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (byggepladsbekendtgørelsen). Byggepladsbekendtgørelsen er udstedt på baggrund af vurderingerne i Supplerende VVM for Cityringen, og bekendtgørelsens grænseværdier for støj mv. ligger inden for den påvirkning af omgivelserne, der er vurderet i den supplerende VVM-redegørelse. I henhold til 4, stk. 4, i lov om en Cityring træder denne godkendelse i stedet for en VVM-tilladelse efter planloven. Det bemærkes, at den supplerende VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden fra den 10. april til den 5. juni 2014, og et udkast til byggepladsbekendtgørelsen var i høring fra den 9. maj til den 6. juni Der henvises herom til "Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen". Hvidbogen er, ligesom byggepladsbekendtgørelsen og den supplerende VVM-redegørelse, tilgængelig på Transportministeriets hjemmeside (www.trm.dk). Med venlig hilsen Magnus Heunicke

3 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg kompensation, genhusning og overtagelse 18. juli 2014 CR X version 2.0 Side 1 af 16

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kompensation 4 3. Genhusning 9 4. Overtagelse af bolig Indhentning af oplysninger i folkeregistret Spørgsmål m.v. 16 CR X version 2.0 Side 2 af 16

5 1. Indledning Folketinget har vedtaget en ændring af Cityringloven, der medfører, at Metroselskabet skal tilbyde kompensation m.v. til de beboere ved metroarbejdspladserne, der berøres af anlægsarbejde med et vist støjniveau om aftenen og om natten. Transportministeren har udstedt to bekendtgørelser. Den ene indeholder regler om det tilladte støjniveau. Den anden indeholder regler om beboeres ret til kompensation, genhusning og overtagelse af boliger ( Nabopakkebekendtgørelsen ). I vejledningen redegøres der for reglerne om kompensation, genhusning og overtagelse. Husstanden kan vælge mellem: Kompensation Genhusning Overtagelse Spørgsmål questions/translation Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: If you have any questions or need translation, please contact: Metroselskabet I/S Metrovej København S Telefon: E mail: CR X version 2.0 Side 3 af 16

6 2. Kompensation 2.1 Hvem har krav på kompensation? En husstand har krav på kompensation, når en af følgende betingelser er opfyldt: Husstanden udsættes for støj over 60 db(a) i aftenperioden, dvs. i tidsrummet kl på hverdage og kl på lørdage, søndage og helligdage. Husstanden udsættes for støj over 55 db(a) i natperioden, dvs. i tidsrummet kl på hverdage og kl på lørdage, søndage og helligdage. Det er husstandens beboere over 18 år med folkeregisteradresse i boligen, der har krav på kompensation. Ved husstand forstås samtlige beboere i boligen uanset relationen mellem dem. Det er ikke afgørende, om beboeren er lejer, ejer eller andelshaver. 2.2 Hvordan får man kompensation? De beboere, der er berettiget til kompensation, vil modtage et tilbud om kompensation fra Metroselskabet. Hvis du ønsker at acceptere tilbuddet, skal du returnere det i underskrevet stand inden 1. september Hvis du ønsker at acceptere tilbuddet efter denne frist, skal du orientere Metroselskabet, der herefter sender et nyt tilbud. Husstandens modtagelse af kompensation er betinget af, at samtlige husstandens beboere over 18 år med folkeregisteradresse i boligen underskriver tilbuddet. Hvis du tidligere har indgået aftale med Metroselskabet om erstatning for støjgener i forbindelse med udvidet arbejdstid eller aftale om genhusning eller aflastningsbolig, medfører din underskrivelse af tilbuddet, at den tidligere aftale bortfalder. Hvis du ikke underskriver tilbuddet om kompensation, gælder den tidligere aftale fortsat. Bemærk, at de tidligere indgåede aftaler om erstatning omfatter en kortere periode end den, der tilbydes kompensation for efter Nabopakkebekendtgørelsen. 2.3 Hvordan udbetales kompensationen? Kompensationen udbetales normalt hver måned til de beboere, der har underskrevet og returneret tilbuddet om kompensation. Udbetaling sker til beboerens NemKonto. Hvis beboerne ikke ønsker en ligelig fordeling af kompensationen eller ønsker udbetaling til en anden konto end NemKonto, kan dette anføres i tilbuddets bilag 1. Første udbetaling Første udbetaling sker hurtigst muligt efter Metroselskabet har modtaget det underskrevne tilbud om kompensation, dog tidligst i den første måned, hvor boligen berøres af et støjniveau, der udløser ret til kompensation. CR X version 2.0 Side 4 af 16

7 Den første udbetaling omfatter 3 måneders kompensation. Derved får beboeren mulighed for at finansiere eventuelle støjdæmpende foranstaltninger i boligen. Udbetalingen af 3 måneders kompensation på én gang gælder ikke for personer, der senere flytter ind i boligen eller for bofæller, der i løbet af den samlede anlægsperiode fylder 18 år. Hvis Metroselskabet først modtager det underskrevne tilbud om kompensation efter den kompensationsgivende anlægsfase er påbegyndt, udbetales kompensationen med bagudrettet virkning. Kompensationen tillægges ikke renter. Senere udbetalinger Efter beboeren har modtaget den første udbetaling, og de tre første kompensationsgivende måneder er gået, vil kompensationen blive udbetalt den 15. i den måned, kompensationen vedrører, eller den førstkommende bankdag, hvis den 15. falder på en lørdag, søndag eller helligdag. Særlig forudbetaling til etablering af støjdæmpende tiltag Hvis boligens facade yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), er der mulighed for, at husstanden kan få forudbetalt en større andel af den samlede forventede kompensation til etablering af støjdæmpende tiltag for isolering af facaden. Dette gælder kun for husstande, der ikke er berettiget til maksimal kompensation (100 %), og det forudsætter, at husstanden kan fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at boligfacaden yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), og at omkostningen ved etablering af støjdæmpende tiltag vil være højere end tre måneders kompensation. Fraflytning og tilflytning Hvis det fremgår af folkeregistret, at en beboer er flyttet fra boligen, stoppes udbetalingen af kompensation til denne beboer. Hvis der er tilbageværende beboere på adressen, fordeles den fraflyttede beboers andel af kompensationen mellem de tilbageværende beboere efter deres indbyrdes fordeling. Hvis det fremgår af folkeregistret, at en beboer er fyldt 18 år, eller at en ny beboer er flyttet ind, sættes udbetalingen af kompensation til de øvrige beboere, der har underskrevet tilbuddet om kompensation, i bero. Metroselskabet sender et nyt tilbud, som alle beboere skal underskrive og returnere, hvorefter udbetalingen af kompensation genoptages. Hvis en helt ny husstand flytter ind i boligen, modtager den nye husstand et tilbud om kompensation, dog uden 3 måneders forudbetaling. 2.4 Hvad dækker kompensationen? Kompensationen dækker generne forbundet med det støjende arbejde, som Metroselskabets entreprenør kan udføre om aftenen og om natten. Desuden dækker kompensationen andre gener forbundet med anlægget af Cityringen, herunder gener forbundet med lastbiltrafik og trafik i øvrigt, støv, luft, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation mv. Der er ved udmålingen af kompensationsniveauet taget hensyn til, at kompensationen dækker generne forbundet med bygge og anlægsstøj, som indeholder tone og impulsstøj. 2.5 Hvordan beregnes kompensationen? Kompensationen opgøres pr. bolig og er uafhængig af, hvor mange personer der bor i boligen. Kompensationen opgøres ud fra antallet af værelser samt det tilladte støjniveau, boligens vinduer CR X version 2.0 Side 5 af 16

8 ifølge støjudbredelseskortene må berøres af ved støj i henholdsvis aften eller natperioden. Der betales således erstatning på baggrund af det arbejde, der er mest støjende: Enten arbejdet i aftenperioden eller arbejdet i natperioden. Antal værelser Antallet af værelser i boligen er baseret på oplysninger i BBR (Bygnings og Boligregistret). Hvis du mener, at værelsesantallet er forkert registreret i BBR, kan boligens ejer henvende sig til kommunen for at få rettet fejlen. Når værelsesantallet er ændret i BBR, skal du i tilbuddet om kompensation anføre Værelsesantal er ændret i BBR. Når du returnerer det underskrevne tilbud til Metroselskabet, skal du vedlægge en kopi af BBR meddelelsen. Herefter påbegynder Metroselskabet udbetalingen af kompensation i henhold til det ændrede værelsesantal. Hvis der er et væsentligt misforhold mellem antallet af værelser og boligens areal, som det kan være tilfældet, hvis boligen er udført hovedsageligt uden indre skillevægge, døre eller værelser (newyorkerlejlighed), eller hvis størstedelen af de øvrige boliger i opgangen har samme størrelse, men flere værelser, kan Metroselskabet i kompensationstilbuddet opgradere værelsesantallet, således at beboeren kan få en højere kompensation. Det kræver, at beboeren henvender sig til Metroselskabet, der herefter eventuelt besigtiger boligen og foretager en konkret vurdering af, om beboerens kompensation skal opgøres ud fra et højere antal værelser. Støjniveau Det arbejde, der skal udføres på en metroarbejdsplads, er inddelt i anlægsfaser, og det tilladte støjniveau er normalt forskelligt fra anlægsfase til anlægsfase. For hver metroarbejdsplads og hver anlægsfase er der udarbejdet et støjudbredelseskort. Støjudbredelseskortene kan ses på Metroselskabets hjemmeside, eller rekvireres hos Metroselskabet. Kompensationen opgøres pr. måned. Hvis der skiftes anlægsfase i løbet af en måned, eller hvis to anlægsfaser overlapper hinanden, beregnes kompensationen ud fra det støjudbredelseskort, der giver beboeren krav på den højeste kompensation. Hvis en boligs vinduer berøres af flere forskellige tilladte støjniveauer i én anlægsfase, har beboeren krav på kompensation efter det højeste støjniveau. Hvis der i én anlægsfase både foregår anlægsarbejde med et vist støjniveau i aftenperioden og i natperioden, vil der både være et støjudbredelseskort, der viser den tilladte støj om aften og et støjudbredelseskort, der viser den tilladte støj om natten. Kompensationen beregnes ud fra det støjudbredelseskort, der giver beboeren krav på den højeste kompensation. Kompensation for støj i henholdsvis aftenperioden og natperioden i samme anlægsfase lægges ikke sammen. Hvis entreprenøren i en kortere periode udfører anlægsarbejdet med et lavere støjniveau end det, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af støjudbredelseskortene, påvirker det ikke beboerens krav på kompensation. CR X version 2.0 Side 6 af 16

9 Kompensation pr. måned pr. bolig for støj i aftenperioden Kompensationskategori Antal værelser 55<dB 60 0 % 60 <db % 65 <db % 70 <db % 75 <db 100 % 1 0 kr kr kr kr kr. 2 0 kr kr kr kr kr. 3 0 kr kr kr kr kr. 4 0 kr kr kr kr kr. Over 4 0 kr kr kr kr kr. Kompensation pr. måned pr. bolig for støj i natperioden Kompensationskategori Antal værelser 55<dB % 60 <db % 65 <db % 70 <db % 75 <db 100 % kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr kr kr kr kr. Afskærmede boliger Hvis en bolig ligger afskærmet fra metroarbejdspladsen af foranliggende boliger, der ifølge støjudbredelseskortet er berettiget til kompensation, er beboeren i den afskærmede bolig berettiget til halv kompensation. Det forudsætter, at følgende betingelser alle er opfyldt: Den afskærmede bolig har fælles væg med en eller flere af de foranliggende boliger. Den afskærmede bolig og de foranliggende boliger deler hovedtrappe. I den afskærmede boligs adresse indgår betegnelsen mf. eller et dørnummer. Alle de foranliggende boliger er berettiget til kompensation. Den halve kompensation beregnes i forhold til den eller de foranliggende boliger, der er berettiget til den højeste kompensation. Ændringer i anlægsfaserne Det bemærkes, at anlægsfasernes forventede varighed i tilbuddet om kompensation er anført ud fra den varighed, der er angivet i den supplerende VVM redegørelse. Det er ikke sikkert, at anlægsfaserne vil have den angivne varighed, og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at præcisere varigheden af faserne nærmere. Metroselskabet vil løbende informere beboeren nærmere CR X version 2.0 Side 7 af 16

10 herom, således at beboeren har mulighed for at disponere i forhold til valget mellem kompensation og genhusning. Metroselskabet orienterer desuden beboeren, når anlægsfaserne skifter, hvis det har betydning for kompensationens størrelse. Når den sidste kompensationsgivende anlægsfase er afsluttet, og den månedlige udbetaling af kompensation ophører, orienterer Metroselskabet ligeledes beboeren. Metroselskabet orienterer også beboeren, hvis en anlægsfase i væsentlig grad forlænges eller forkortes, og dette har betydning for udbetalingen af kompensation. 2.6 Skattefrihed og ydelser fra det offentlige Kompensationen og beløb udbetalt i forbindelse med genhusning skal ikke medregnes ved opgørelsen af beboerens skattepligtige indkomst. Kompensationen og beløb udbetalt i forbindelse med genhusning indgår ikke ved vurderingen af, om beboeren har ret til ydelser fra det offentlige. 2.7 Afvisning af tilbuddet om kompensation Hvis beboeren ikke kan acceptere det fremsendte tilbud, kan sagen behandles af Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. Beboeren skal i dette tilfælde ikke underskrive tilbuddet. Metroselskabet sørger for at indbringe sagen, når beboeren har oplyst, at sagen ønskes behandlet af Ekspropriationskommissionen. Beboeren vil modtage kompensation i overensstemmelse med det fremsendte tilbud, indtil Ekspropriationskommissionen har truffet afgørelse i sagen. Hvis Ekspropriationskommissionen finder, at beboeren er berettiget til en højere erstatning end den, der fremgår af tilbuddet, efterbetaler Metroselskabet differencen til beboeren. CR X version 2.0 Side 8 af 16

11 3. Genhusning 3.1 Hvem har krav på genhusning? En husstand har krav på genhusning, når en af følgende betingelser er opfyldt: Husstanden er i mindst tre på hinanden følgende måneder berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. skemaerne på side 7. Husstandens bolig berøres af støj i aftenperioden over 60 db(a) eller støj i natperioden over 55 db(a), og en eller flere af beboerne er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., herunder at beboeren kan dokumentere helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold f.eks. ved en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. Facaden på husstandens bolig yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), og husstanden kan fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at det af tekniske eller fredningsmæssige årsager ikke vil være muligt at iværksætte støjdæmpende tiltag for isolering af facaden. Genhusning forudsætter, at beboeren har bopæl i den støjramte bolig. 3.2 Hvornår kan man blive genhuset fra? Beboeren kan tidligst blive genhuset 3 måneder inden påbegyndelsen af den første anlægsfase, der berettiger beboeren til genhusning. Beboeren kan senest anmode om genhusning 3 måneder inden afslutningen af den sidste anlægsfase, der berettiger beboeren til genhusning. Beboeren vil modtage kompensation, indtil genhusningen påbegyndes, såfremt beboeren har underskrevet og returneret aftalen om kompensation. 3.3 Genhusningsordninger Der er to genhusningsordninger: Kompensationsordningen: Husstanden indgår en almindelig aftale om kompensation, der kan bruges helt eller delvist til genhusning. Huslejeordningen: Husstanden indgår ikke en almindelig aftale om kompensation, men får i stedet refunderet udgifterne til husleje i genhusningsboligen. 3.4 Fælles for de to genhusningsordninger I det følgende beskrives nogle forhold, der gælder for begge genhusningsordninger. Hvis du ønsker at blive genhuset, skal du selv finde genhusningsboligen og indgå lejekontrakt med udlejer. Hvis du ikke selv kan finde en passende erstatnings eller genhusningsbolig, kan du rette henvendelse til Metroselskabet, der videresender sagen til kommunen, som vil anvise en kommunal CR X version 2.0 Side 9 af 16

12 bolig til din husstand, der så vidt muligt er sammenlignelig med din hidtidige bolig i størrelsen, beliggenhed og pris. Beboerne kan ikke flytte tilbage eller opsige genhusningsboligen, før genhusningsaftalen er udløbet, medmindre dette aftales med Metroselskabet. Genhusning omfatter samtlige beboere i husstanden, og hver husstand har kun krav på én genhusningsbolig. Hvis en eller flere beboere ønsker at fraflytte genhusningsboligen, før genhusningsperioden er udløbet (f.eks. ved skilsmisse), er det Metroselskabet uvedkommende. Ved begge genhusningsordninger afholder Metroselskabet følgende dokumenterede udgifter: Depositum eller beboerindskud og forudbetalt leje til genhusningsboligen. Det fulde depositum eller beboerindskud skal tilbagebetales til Metroselskabet, når genhusningsboligen opsiges af beboeren. Beboerens flytteudgifter ved ud og indflytning, dog maksimalt kr. ekskl. moms pr. flytning, i alt maksimalt kr. ekskl. moms pr. husstand. De første kr. ekskl. moms udbetales sammen med eventuel refusion af depositum eller beboerindskud. De resterende kr. ekskl. moms til dækning af udgifter for fraflytning af genhusningsboligen udbetales/modregnes, når depositum eller beboerindskud tilbagebetales til Metroselskabet. Hvis der er difference mellem det udbetalte beløb til dækning af flytteudgifter og de faktisk afholdte, dokumenterede udgifter, kan Metroselskabet kræve differencen tilbagebetalt. Udgifterne forbundet med istandsættelse, hvis genhusningsboligen skal afleveres istandsat ved fraflytning. Beboeren skal i forbindelse med ind og udflytning af genhusningsboligen orientere Metroselskabet om tidspunktet for besigtigelse, således at Metroselskabet har mulighed for at være repræsenteret. Beboeren skal desuden sende Metroselskabet kopi af de rapporter, der udarbejdes i forbindelse med ind og udflytning. Hvis genhusningsboligen skal afleveres istandsat, afholder Metroselskabet rimelige udgifter til istandsættelsen. Beboeren skal derfor efter nærmere aftale give Metroselskabet adgang til genhusningsboligen i ryddet stand og klar til istandsættelse forud for lejekontraktens ophør. Istandsættelsen udføres af håndværkere udpeget af Metroselskabet. Beboeren afholder selv udgifter for skader, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af beboeren eller andre, som beboeren har givet adgang til genhusningsboligen. Udgifter til nødvendige indretninger i genhusningsboligen for personer med særlige behov. Metroselskabet skal acceptere disse udgifter, inden beboeren etablerer indretningerne. Metroselskabet afholder ikke udgifter til udbedring af almindelige mangler i boligen. Forholdet til den fraflyttede bolig Beboeren afholder samtlige forbrugsudgifter forbundet med den fraflyttede bolig, herunder omkostningerne til vand, varme og el. I genhusningsperioden har beboeren adgang til den fraflyttede bolig, men boligen må ikke udlejes eller anvendes til beboelse eller erhverv af beboeren eller af andre. Hvis Metroselskabet konstaterer, CR X version 2.0 Side 10 af 16

13 at den fraflyttede bolig anvendes i strid med ovenstående, er Metroselskabet berettiget til at ophæve genhusningsordningen og kræve udbetalte beløb tilbagebetalt. Hvis beboeren fraflytter en ejer eller andelsboligforening, kan der være vedtægter om bopælspligt el.lign., der skal fraviges. Det er beboerens ansvar at få accept til fravigelse af disse bestemmelser i genhusningsperioden. 3.5 Særligt om kompensationsordningen Kompensationsordningen indebærer, at beboeren indgår en almindelig aftale om kompensation, der kan bruges helt eller delvist til genhusning. Beboeren modtager maksimal kompensation (100 %), mens beboeren er genhuset. Når beboeren flytter tilbage, vil beboeren igen modtage den kompensation, som det tilladte støjniveau ved boligen udløser ret til. Hvis du ønsker at blive genhuset, skal du selv finde en genhusningsbolig. Størrelsen af huslejeudgiften til genhusningsboligen er Metroselskabet uvedkommende. Når beboeren har fundet en erstatningsbolig, kan beboeren rette henvendelse til Metroselskabet. Metroselskabet vil herefter sende et tilbud om yderligere kompensation ved genhusning, som bl.a. vil indeholde bestemmelser om Metroselskabets refusion af diverse flytteudgifter. 3.6 Særligt om huslejeordningen Huslejeordningen indebærer, at beboeren ikke indgår en almindelig aftale om kompensation, men i stedet får refunderet udgifterne til husleje i genhusningsboligen. Hvis du ønsker at blive genhuset, skal du selv finde en genhusningsbolig, der ved huslejeordningen skal være passende for husstanden. Genhusningsboligen skal godkendes af Metroselskabet, inden der kan indgås aftale om genhusning efter huslejeordningen. Den månedlige udgift til genhusningsboligen skal så vidt muligt svare til det beløb, som den maksimale kompensation (100 %) ville udgøre. Hvis beboeren ikke bliver enig med Metroselskabet om en passende genhusningsbolig, eller hvis Metroselskabet ikke kan imødekomme beboerens anmodning om genhusning på baggrund af beboerens særlige følsomhed over for støj og vibrationer, indbringer Metroselskabet hvis beboeren ønsker det sagen for Ekspropriationskommissionen, der herefter træffer en afgørelse. Beboeren vil ikke modtage kompensation, mens beboeren er genhuset, og beboeren vil heller ikke modtage differencen mellem den maksimale kompensation (100 %) og huslejen i genhusningsboligen. Når genhusningsaftalen udløber, og beboeren flytter tilbage, vil beboeren igen modtage kompensation, hvis det tilladte støjniveau ved boligen udløser ret til kompensation. 3.7 Genhusningsperiodens udstrækning Beboeren kan blive genhuset i op til 3 måneder før den første anlægsfase, der berettiger beboeren til genhusning og frem til afslutningen af den sidste anlægsfase, hvor beboeren er berettiget til genhusning. Hvis beboeren er berettiget til genhusning i flere anlægsfaser, der ikke er sammenhængende, og beboeren har valgt at blive genhuset efter kompensationsordningen, kan beboeren anmode CR X version 2.0 Side 11 af 16

14 Metroselskabet om at forhøje den månedlige kompensation i den mellemliggende anlægsfase til maksimal kompensation (100 %), således at beboeren kan blive boende i genhusningsboligen i én sammenhængende periode. Dette forudsætter dokumentation for, at den forhøjede kompensation anvendes til brug for at flytte i en anden bolig. Hvis beboeren er genhuset efter huslejeordningen, kan beboeren ligeledes anmode om, at genhusningsperioden forlænges i den mellemliggende periode. Hvis anlægsfasernes varighed forlænges, orienterer Metroselskabet beboeren i god tid forinden, således at beboeren ikke opsiger genhusningsboligen for tidligt. Hvis anlægsfasernes varighed forkortes, orienterer Metroselskabet ligeledes beboeren, således at genhusningsboligen kan opsiges, og beboeren kan flytte tilbage til sin hidtidige bolig. CR X version 2.0 Side 12 af 16

15 4. Overtagelse af bolig 4.1 Hvem har krav på overtagelse? En ejer eller andelshaver har krav på overtagelse, når en af følgende betingelser er opfyldt: Ejeren eller andelshaveren er i mindst tre på hinanden følgende måneder berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. skemaerne ovenfor. Ejeren eller andelshaveren berøres af støj i aftenperioden over 60 db(a) eller støj i natperioden over 55 db(a), og en eller flere af husstandens beboere er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., herunder at beboeren kan dokumentere helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold f.eks. ved en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. Metroselskabets overtagelse af boligen forudsætter, at ejeren eller andelshaveren har bopæl i boligen, at ejerforeningens eller andelsboligforeningens vedtægter tillader Metroselskabet som ejer, eller at en generalforsamlingsbeslutning muliggør dette, at boligen lovligt kan overtages af Metroselskabet, og at der ikke tidligere er indgået aftale eller truffet afgørelse om genhusning af husstanden eller refusion af udgifter i forbindelse med flytning til en erstatningsbolig. Ejeren eller andelshaveren skal ved anmodningen om overtagelse vedlægge ejerforeningens eller andelsboligforeningens vedtægter samt alle øvrige oplysninger, som har betydning for fastsættelse af prisen. Det kan bl.a. være oplysninger om, at boligen er delvist udlejet. Metroselskabet vurderer herefter, om det vil være i overensstemmelse med vedtægterne, at Metroselskabet overtager boligen. Hvis vedtægterne forhindrer Metroselskabet i at overtage boligen, orienterer Metroselskabet beboeren. Beboeren kan herefter forsøge af få vedtægterne ændret eller opnå en dispensation fra vedtægterne f.eks. på ejerforeningens eller andelsboligforeningens generalforsamling. Metroselskabet bistår ikke beboeren i denne proces. Hvis overtagelsen ikke sker, vil beboeren fortsat have krav på kompensation. Hvis ejeren eller andelshaveren er berettiget til overtagelse, kan Metroselskabet anmodes herom efter den 1. juli 2014 og frem til 3 måneder før afslutningen af den sidste anlægsfase, der gør ejeren eller andelshaveren berettiget til overtagelse. Ejeren eller andelshaveren er berettiget til kompensation, indtil overtagelse finder sted, såfremt beboeren har underskrevet og returneret aftalen om kompensation. 4.2 Aftalens indgåelse Ejeren eller andelshaveren skal skriftligt anmode Metroselskabet om at overtage boligen. CR X version 2.0 Side 13 af 16

16 Inden 14 arbejdsdage efter Metroselskabets modtagelse af anmodningen, vil Metroselskabet vurdere, hvorvidt betingelserne for overtagelse er opfyldt. Hvis Metroselskabet er enig i, at betingelserne for overtagelse er opfyldt, indhenter Metroselskabet en vurdering af boligens værdi i handel og vandel (markedspris) hos en uafhængig, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Ejeren eller andelshaveren vil blive kontaktet af ejendomsmægleren for at arrangere en besigtigelse. Metroselskabet sender herefter et tilbud om overtagelse af boligen baseret på ejendomsmæglerens vurdering. Hvis ejeren eller andelshaveren accepterer tilbuddet, vil overtagelsen kunne finde sted snarest muligt. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke ønsker overtagelse alligevel, kan ejeren eller andelshaveren vælge, at Metroselskabet ikke skal overtage boligen, og ejeren eller andelshaveren vil fortsat have krav på kompensation. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke kan acceptere den tilbudte pris, men fortsat ønsker overtagelse, eller hvis Metroselskabet finder, at betingelserne for overtagelse ikke er opfyldt, kan ejeren eller andelshaveren indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen. Ved indbringelse af sagen for Ekspropriationskommissionen bortfalder Metroselskabets tilbud, og Ekspropriationskommissionen fastsætter et nyt overtagelsestilbud. Hvis beboeren eller Metroselskabet ikke kan acceptere Ekspropriationskommissionens tilbud, kan sagen indbringes for Taksationskommissionen. Ved indbringelse for Taksationskommissionen bortfalder Ekspropriationskommissionen tilbud, som erstattes af Taksationskommissionens tilbud. Beboeren kan under hele processen fortryde sin anmodning om overtagelse. Det gældende tilbud er altid det senest afgivne tilbud i processen. Man kan ikke vende tilbage og vælge et tidligere afgivet tilbud. Der udbetales kompensation, mens kommissionerne behandler sagen og helt indtil overtagelsen finder sted. CR X version 2.0 Side 14 af 16

17 5. Indhentning af oplysninger i folkeregistret Folkeregisteret (CPR) Metroselskabet har indhentet oplysninger om beboerne i de støjramte boliger via folkeregisteret (CPR). Ifølge lov om det centrale personregister kan offentlige myndigheder indhente oplysninger, som er registreret i CPR registret, hvis de har brug for oplysningerne. Metroselskabet indhenter løbende følgende oplysninger: Fornavn og efternavn på de beboere, som er registreret på adressen Oplysning om beboernes CPR nummer Oplysning om tidspunkt for beboernes tilflytning og eventuelle fraflytning Beboerens CPR nummer er indhentet med henblik på, at Metroselskabet kan tilbyde beboeren kompensation m.v. og efterfølgende udbetale kompensationen til beboerens NemKonto. CPRnummeret videregives ikke til de øvrige beboere på adressen, men anvendes udelukkende til at identificere den enkelte beboer, herunder beboerens NemKonto. De oplysninger, som Metroselskabet har indhentet fra CPR registret, vil ikke blive benyttet til andre formål af Metroselskabet, herunder vil oplysningerne ikke blive sammenstillet med andre personoplysninger, som Metroselskabet er i besiddelse af. Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til andre. Oplysningerne slettes senest i forbindelse med ophør af anlægget af metrostationerne. Du har ret til at henvende dig til Metroselskabet for at få at vide, hvilke oplysninger selskabet behandler om dig. Hvis du mener, at der er fejl i folkeregistret (CPR), fordi der i folkeregistret er registeret en person på adressen, som ikke bor på adressen, skal du henvende dig til kommunens borgerservice for at få fejlen rettet. Du skal i tilbuddet om kompensation anføre Fjernet fra CPR ud for personens navn. Når Metroselskabet ved den næste løbende indhentning af oplysninger fra CPR kan konstatere, at personen ikke længere er registreret på adressen, påbegynder Metroselskabet udbetalingen af kompensation til de rette beboere. Hvis du ikke har et CPR nummer Hvis du ikke har et CPR nummer, kan du kontakte Metroselskabet. Kontaktoplysninger fremgår nedenfor. CR X version 2.0 Side 15 af 16

18 Spørgsmål m.v. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: If you have any questions or need translation, please contact: Metroselskabet I/S Metrovej København S Telefon: E mail: Hvis du ønsker at få din sag behandlet af Ekspropriationskommissionen, og du i henhold til Nabopakkebekendtgørelsen selv skal indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen, skal du kontakte Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. Du kan finde yderligere oplysninger på Ekspropriationskommissionens hjemmeside (www.komoe.dk). CR X version 2.0 Side 16 af 16

19 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Administrationsgrundlag for Lov om Cityringen anlæggelse af metro Cityringen Resumé Dette notet beskriver den nye regulering for anlæg af metro Cityringen, som har virkning fra 1. juli Kommunen skal efter reglerne tilbyde genhusning, såfremt de hertil berettigede borgere og Metroselskabet ikke kan opnå enighed om en aftalt genhusning. Kredsen af berettigede borgere fastlægges på baggrund af kriterier fastsat på bekendtgørelsesniveau. Reglerne fastsætter grænser for støj, som byggepladserne må give anledning til. Reglerne åbner mulighed for, at der kan arbejdes på alle Cityringens byggepladser døgnet rundt. Reglerne fastsætter endvidere, at der ikke må forekomme væsentlige gener eller forurening fra byggepladserne i form af støv, vibrationer, lys, m.v. Forvaltningen skal fortsat være tilsynsmyndighed i forhold til en eventuel forurening. Reglerne om håndhævelse og tilsyn er ændret i forhold til den hidtil gældende regulering, således at forvaltningen fx ikke længere har mulighed umiddelbar mulighed for at stoppe for generende støj fra byggepladserne. 1. Indledning Folketinget har den 11. juni vedtaget lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven. Loven trådte i kraft den 27. juni Den 27. juni er de tilhørende bekendtgørelser om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen (nabopakkebekendtgørelsen) og forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) blevet offentliggjort. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. juli. Notatet redegør for hvordan forvaltningen vil administrere bekendtgørelsernes forhold om genhusning, samt tilsyn med støj mv. fra byggepladserne. 2. Regulering af støj og andre gener (Byggepladsbekendtgørelsen) Byggepladsbekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for: Det tilladte støjniveau for hver enkelt byggeplads Aktiviteter som ikke er omfattet af grænseværdier Metroselskabets egenkontrol og afrapportering, herunder indsendelse af støjmålinger og redegørelser for støj og renere teknologi Håndhævelse af reglerne Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mette Koch Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved større byggeog anlægsprojekter Njalsgade 13 Postboks København V Telefon EAN nummer

20 Andre forhold Grænser for støj fra byggeriet Bekendtgørelsen fastsætter grænseværdier for støj for alle metrobyggepladser i dag/aften/natte-perioden fordelt på forskellige faser af byggeriet. Der er desuden fastsat en grænse for det maksimale støjniveau om natten målt over et minut, en såkaldt peak-grænse. Støjgrænserne er fastsat ud fra den konkrete støj den enkelte byggeplads giver anledning til, baseret på oplysningerne i VVMredegørelsen. Grænserne giver mulighed for, at der kan arbejdes på pladserne hele døgnet. Undtagelse af særligt støjende aktiviteter En række af de mest støjende aktiviteter er uden øvre støjgrænse, hvilket medfører at den almindelige støjgrænse sættes ud af kraft i de konkrete perioder, hvor de særligt støjende aktiviteter udføres. De enkelte aktiviteter har en tidsmæssig udstrækning fra 2-4 timer og op til 2 måneder. Metroselskabet skal varsle udførelse af sådanne ekstra støjende aktiviteter overfor tilsynsmyndigheden (TMF) og beboere mindst tre dage inden de udføres. Undtagelsen af de særligt støjende aktiviteter, betyder, at naboerne i perioder kan blive udsat for støj om aftenen og om natten, der er højere end de støjgrænser, der er fastsat i byggepladsbekendtgørelsen, og som ligger til grund for fastsættelsen af om kompensation for den enkelte bolig i medfør af Nabopakkebekendtgørelsen. Forvaltningen vil derfor ikke have grundlag for at håndhæve de fastsatte støjgrænser, i de kortere eller længere perioder, hvor der udføres støjende aktiviteter, som er omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Kontrollen med overholdelse af de fastsatte støjgrænser foregår dels som en egenkontrol, der er pålagt Metroselskabet, og dels ved at forvaltningen på baggrund af indsendte støjmålinger skal føre tilsyn med, at støjgrænserne overholdes. Metroselskabets egenkontrol Metroselskabet skal udføre egenkontrol med de fastsatte støjgrænser, og iværksætte foranstaltninger såfremt grænserne overskrides. Metroselskabet skal i den forbindelse sørge for, at der bliver udført kontinuerlige støjmålinger som dokumenterer støjniveauet fra byggepladserne. Hvis grænserne overskrides skal Metroselskabet hurtigst muligt sikre at disse overholdes, herunder standse aktiviteter som giver anledning til overskridelserne. Som dokumentation for overholdelse af støjgrænserne skal Metroselskabet sende støjmålingerne til Teknik- og Miljøforvaltningen senest to arbejdsdage efter de er udført. Side 2 af 7

21 Håndhævelse af reglerne Når støjmålingerne er modtaget i forvaltningen, skal tilsynsmyndigheden føre tilsyn med, at de fastsatte støjniveauer overholdes, og sikre at ulovlige forhold ophører. Forvaltningen skal desuden sikre, at de støjmålinger som indsendes, er fyldestgørende. Forvaltningen har umiddelbart en række administrative redskaber til at gribe ind, såfremt støjgrænseværdierne overskrides. Ifølge bekendtgørelsen kan forvaltningen i tilfælde af konstaterede overskridelser af det tilladte støjniveau: Give pålæg om at redegøre for årsagen til overskridelserne Indskærpe at overskridelsen skal bringes til ophør Hvis overskridelsen er vedholdende, gentagende eller væsentlig eller hvis indskærpelsen ikke er efterkommet, give pålæg om, at: overtrædelsen skal bringes til ophør, der skal foretages foranstaltninger for at forebygge fremtidige gener Metroselskabet skal have en repræsentant til stede på byggepladsen eller, Metroselskabet skal udarbejde en handlingsplan for at nedbringe støjen Anmelde manglende efterlevelse af pålæg, samt gentagne og væsentlige overskridelser af støjgrænser til politiet Ved manglende opfyldelse af pålæg, eller ved gentagne og væsentlige overskridelser af støjgrænserne stoppe en eller alle aktiviteter. Dette skal ske efter høring af transportministeren. Transportministeren kan dog beslutte, at en sag om forbud skal behandles af transportministeren i stedet for forvaltningen efter en såkaldt call-in procedure. Forvaltningen har endelig mulighed for at indskærpe eller give pålæg i tilfælde af, at der ikke rettidigt indsendes støjmålinger, eller hvis støjmålingerne er ukorrekte eller ufyldestgørende. Forvaltningen kan i den forbindelse give pålæg om, at forholdet skal lovliggøres, og at der laves en intensiveret kontrol af måleudstyret. Andre forhold Bekendtgørelsen fastsætter desuden, at byggeriet ikke må give anledning til væsentlige gener fx i form af støv, vibrationer, lys mv. Forvaltningen kan i tilfælde af konstaterede gener pålægge, at overtrædelsen bringes til ophør eller der iværksættes foranstaltninger for at forebygge fremtidige gener. Side 3 af 7

22 Bekendtgørelsen fastsætter ikke grænser eller normer, som indikerer hvad der skal betragtes som væsentlige gener. Dette kan især blive problematisk, når det gælder vibrationer, hvor det ikke fremgår om forvaltningen skal benytte de retningslinjer miljømyndigheden i øvrigt anvender. Det kan bemærkes, at lysgener fra byggepladser ikke i øvrigt er et forhold som reguleres i miljøbeskyttelsesloven, men derimod af byggemyndigheden. Derfor findes der ikke indenfor miljøområdet en praksis for, hvornår noget betragtes som en væsentlig lysgene. Konsekvenser for håndhævelse og tilsyn Efter forvaltningens opfattelse, medfører de nye regler, at forvaltningen ikke længere kan: Give påbud om at støjen skal begrænses yderligere Anvise konkrete støjdæmpende foranstaltninger Stille krav til udførelse af støjdokumentationen Stoppe byggeriet/aktiviteter her og nu Foretage selvhjælpshandlinger Forvaltningens adgang til at lave fysiske tilsyn er blevet begrænset i forhold der vedrører støj. Tilsyn med støjforhold kan med den nye bekendtgørelse udelukkende ske, hvis hensigten er, at dokumentere overtrædelse af støjreglerne. Et tilsynsbesøg kræver således, at der foreligger en konstateret overskridelse af støjgrænserne. Forvaltningen skal desuden orientere Metroselskabet mindst 24 timer inden tilsynsbesøget gennemføres. Bekendtgørelsens regler betyder, at forvaltningen ikke får mulighed for at føre uanmeldte tilsyn med støjforhold, fx i forbindelse med naboklager, ligesom det er heller ikke muligt at gribe ind med det samme, hvis en aktivitet udføres på en måde, som giver anledning til generende støj. Administration af støjregler og andre gener fra byggeriet De støjgrænser, som er fastlagt i Nabopakkebekendtgørelsen og Byggepladsbekendtgørelsen, er afgørende for både omfanget af nabogener og naboernes ret til kompensationer. Bekendtgørelsens grænseværdier er absolutte, og der er ikke indlagt en usikkerhedsmargen, hvorfor forvaltningen vil reagere på enhver konstateret overskridelse. Forvaltningen vil derfor administrere lovgivningen på følgende måde. Den indsendte støjmåling sammenholdes med grænseværdien i den konkrete fase Side 4 af 7

23 Såfremt der er overskridelser, kontrolleres om der er varslet aktiviteter uden øvre støjgrænse Hvis der ikke er modtaget et varsel, om at der vil blive udført særligt støjende i det tidsrum hvor overskridelsen er fundet sted, vil forvaltningen bede om indenfor 24 timer at få redegjort for årsagen hertil og omstændighederne i øvrigt. På baggrund af redegørelsen og overskridelsens karakter vil forvaltningen tage stilling til, om der er grund til at meddele pålæg eller foretage anden håndhævelse Kendetegnet ved den nye reguleringsmåde er, at den er bagudrettet og med en vis forsinkelse. Årsagen er at forvaltningen udelukkende har mulighed for at kunne reagere på de støjmålinger, som bliver tilsendt to arbejdsdage efter de er udført. Det er forvaltningens forventning, at der typisk vil gå mere end en uge, inden TMF har fået oplysninger som er tilstrækkelige til at meddele et pålæg for at bringe en overskridelse af støj til ophør. Hvis forvaltningen modtager en henvendelse angående andre former for gener fra byggeriet fx støv eller vibrationer, vil forvaltningen så vidt muligt føre tilsyn med genen på byggepladsen. Forvaltningens reaktion er begrænset til at foretage politianmeldelse af evt. konstaterede forhold. Forvaltningen vil løbende være i dialog med transportministeriet om reglernes rette forståelse i tilfælde af fortolkningstvivl. Kommunikation I forlængelse af de nye regler opdateres Metro-siden på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden findes oplysninger om hvilke støjgrænser der gælder for de enkelte pladser, og det det fremgår om der er anmeldt undtagelser, således at der ikke gælder en øvre støjgrænse. Hjemmesiden vil også komme til at indeholde oplysninger om, hvordan forvaltningen kan føre tilsyn med støj og øvrige gener, og hvor borgere skal henvende sig med spørgsmål om kompensation. Det vil desuden fremgå, at borgerne kan henvende sig til forvaltningens metrotilsyn, hvis de oplever andre gener fra byggeriet På hjemmesiden offentliggøres dagligt Metroselskabets måleresultater for hver enkelt plads sammenholdt med grænseværdier, samt forvaltningens reaktion på eventuelle overskridelser. 3. Genhusning (Nabopakkebekendtgørelsen) Reglerne i nabopakken er, at Metroselskabet og beboerne selv finder en løsning i form af genhusning eller kompensation. Der er af Metroselskabet fastlagt en personkreds ca. 400 husstande, der er berettigede til den højeste kompensation eller midlertidig genhusning. Side 5 af 7

24 Det betyder, at Metroselskabet står for informationen og kontakten til beboerne, og den 28. maj 2014 har selskabet udsendt den relevante information til de berettigede. Brevene er fulgt op med telefoniske henvendelser, og selskabet er pr. 18. juni kommet i kontakt med 289 beboere. Af de 289 har 3 tilkendegivet ønsker om genhusning. Det kan dog på dette tidspunkt ikke udelukkes, at antallet stiger efter at metroselskabet har været i dialog med alle de beboere, som er berettigede til genhusning. Socialforvaltningen er underrettet om, hvilke husstande der er omfattet med henblik på at kunne yde særlig støtte til personer, der ifølge Socialforvaltningens forudgående kendskab skønnes at kunne have behov derfor. Der vedlægges Procesbeskrivelse for fremsendelse af tilbud om kompensation m.v. fra Metroselskabet. Såfremt Metroselskabet og husstanden når frem til, at kommunen skal bistå med en midlertidig genhusning, anmoder Metroselskabet Teknik- og Miljøforvaltningen herom og medsender de relevante dokumenter. Der forventes indgået en aftale mellem Metroselskabet og kommunen om administrationen af opgaven. Hvis kommunen skal foretage genhusningen, vil det ske på samme måde som genhusninger i forbindelse med byfornyelse, og den nye lov giver kommunen hjemmel til at anvende de boliger, der bliver til overs fra den boligsociale anvisning og til genhusning i forbindelse med byfornyelsen. Københavns Kommune har udliciteret genhusningsadministrationen efter byfornyelsesloven til et advokatfirma. Kontrakten omfatter også genhusningsopgaver, som kommunen måtte blive pålagt i henhold til ny lovgivning. Den praktiske fremgangsmåde er derefter: Genhusningsadministratoren sender beboerne en ønskeseddel, hvor de kan angive deres ønsker til genhusningslejligheden. Beboeren returnerer ønskesedlerne. Genhusningsadministratoren matcher ønskerne med de lejligheder, der er til rådighed. Genhusningsadministratoren hjælper beboeren med at flytte i nødvendigt omfang og betaler udgifterne (inden for de rammer, der er fastlagt i loven). Genhusningsadministratoren betaler huslejen i den midlertidige lejlighed (indenfor de rammer, der er fastlagt i loven). Side 6 af 7

25 Beboeren betaler lejen eller andre udgifter i den permanente lejlighed. Beboeren melder ikke flytning til folkeregistret. Genhusningsadministratoren sender regninger kvartalsvis til Metroselskabet. Genhusningsadministratoren hjælper beboeren med at flytte tilbage i fornødent omfang og betaler udgifterne. Efter de hidtidige tilbagemeldinger fra beboerne ser det ud til, at der vil være tale om et begrænset antal genhusninger i forbindelse med Metrobyggeriet, som kommunen potentielt skal medvirke til. 4. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser Afgørelser truffet af Natur- og Miljøklagenævnet om metrocityringen er bortfaldet ved ikrafttrædelsen af den nye lov. / Hans Christian Karsten centerchef Side 7 af 7

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 29. august 2014 CR-X-81-0241 version

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen)

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Transport- og Bygningsministeriets vurdering af støj ved metrobyggepladser Transport- og

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: trm@trm.dk; mba@trm.dk 18-03-2014 Sagsnr. 2014-0039942 Dokumentnr.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9.

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9. Fra: Ole Møller Sendt: 18. september 2013 17:05 Til: tilsynet@statsforvaltningen.dk Cc: By-ogMiljoudvalget@frederiksberg.dk; borgmesteren@frederiksberg.dk; 'Peter Schøller Rasmussen' Emne: j.nr. 2013-613/63:

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested 1 Aftalens parter Der er indgået aftale mellem følgende parter om drift

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund #split# Peter Sønderled Pedersen Bollegade 33 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 24-11-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-121-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere