Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked"

Transkript

1 Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension følgende: Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Det årlige barseludligningsbidrag (bidraget), jf. lovens 4, udgør 825 kr. for månedslønnede og er grundlaget for beregning af satserne i bilag Arbejdsgivere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning, Barsel.dk. Barsel.dk administreres af Arbejdsmarkedets tillægspension. Stk. 2. Undtaget fra bidragspligt er 1) Private arbejdsgivere, hvor alle ansatte er omfattet af en godkendt decentral barseludligningsordning, jf. lovens 5, eller hvor alle ansatte er omfattet af en offentlig barseludligningsordning. 2) Offentlige arbejdsgivere. 3) Private arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne. 3. Arbejdsgivere fritages for at betale bidrag til Barsel.dk for følgende lønmodtagere: 1) Elever under 25 år, som er registreret i Arbejdsgivernes Elevrefusion, og som arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag til, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 20, stk. 4. 2) Lønmodtagere, som har en ugentlig arbejdstid på under 9 timer. 3) Lønmodtagere, for hvem der ikke er bidragspligt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget for arbejdsgivere, hvor alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk. Bidraget opkræves via Samlet Betaling, som er en fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag. Stk. 2. Arbejdsgivere, der både beskæftiger lønmodtagere omfattet af Barsel.dk og lønmodtagere omfattet af en decentral barseludligningsordning, skal selv beregne, indbetale og indberette bidraget til Arbejdsgivernes Tillægspension. Kapitel 2 Beregning af bidrag for arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner bidraget kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders periode. Stk. 2. Bidraget for hvert kvartal til Barsel.dk beregnes ved at dividere det indbetalte ATP-bidrag i en forudgående periode med et fuldt ATP-bidrag for et kvartal, og multiplicere dette med det fastsatte kvartalsbidrag for Barsel.dk. Det fulde ATP-bidrag for et kvartal beregnes på grundlag af bidraget for en månedslønnet, jf. 15, stk. 1 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. De forudgående perioder er følgende: Kvartal Periode (ATP-bidrag) Forfaldsdag (Barsel.dk-drag) 1. kvartal. 2. marts. 1. juni 1. juli 2. Kvartal. 2. juni 1. sept. 1. oktober 3. Kvartal 2. sept. 1. dec. 1. januar 4. Kvartal 2. dec. 1. marts. 1. april

2 Kapitel 3 Beregning og indbetaling af bidrag for arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk 6. Arbejdsgiverne skal selv beregne bidraget, hvis de både beskæftiger lønmodtagere omfattet af Barsel.dk og af en decentral barseludligningsordning eller en offentlig barseludligningsordning. Bidraget for lønmodtagere til Barsel.dk beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved opgørelse af lønperiodens timetal anvendes reglerne om opgørelse af lønperiodens timetal og fordeling af timer i forhold til lønperioder i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 4 og 5. Stk. 2. Bidraget beregnes ved anvendelse af de i bilag 1 angivne bidragssatser. Satserne er beregnet på grundlag af det årlige barseludligningsbidrag for en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet lønmodtager. Stk. 3. For lønmodtagere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilag 1. Stk. 4. Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales bidrag for, efter reglerne om beregning af bidrag i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2, stk. 6 og Barseludligningsbidraget for kvartal forfalder til betaling og har sidste rettidige betalingsdag på følgende tidspunkter: Kvartal Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdag 1. kvartal 1. april 14. april 2. kvartal 1. juli 14. juli 3. kvartal 1. oktober 14. oktober 4. kvartal 1. januar 20. januar Stk. 2. Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidraget ved hvert kvartals udløb. Stk. 3. Falder sidste rettidige betalingsdag efter stk. 1 på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag. Stk. 4. Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag. Stk. 5. Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension 8. Arbejdsgivere, der benytter et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller er tilmeldt Nets Betalingsservice eller Informationsservice kan indbetale via Nets. 9. Arbejdsgiveren skal indberette det samlede kvartalsvise bidrag til Barsel.dk for hver lønmodtager. Indberetning kan ske via et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller via Barsel.dks hjemmesider. Stk. 2. En arbejdsgiver, der i et kvartal ikke har beskæftiget lønmodtagere omfattet af barseludligningsordningen, skal give Barsel.dk meddelelse herom i forbindelse med den kvartalsvise indberetning. Stk. 3. En arbejdsgiver skal indberette for de elever, som arbejdsgiveren er fritaget for at indbetale bidrag for, jf. 3, nr. 1. Bidraget skal indberettes med 0 kr. Kapitel 4 Beregning af bidrag ved en arbejdsgivers overgang til/fra en decentral barseludligningsordning eller en offentlig barseludligningsordning og ved ophør som arbejdsgiver 10. En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som tilsluttet en decentral barseludligningsordning eller en offentlig barseludligningsordning, skal betale et forholdsmæssigt bidrag til Barsel.dk svarende til forholdet mellem perioden omfattet af Barsel.dk og hele kvartalet. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver udmeldes af en decentral barseludligningsordning eller en offentlig barseludligningsordning i løbet af et kvartal. Stk. 2. En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som tilsluttet både af Barsel.dk og en decentral barseludligningsordning eller en offentlig barseludligningsordning, skal selv beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag, jf Stk. 3. Hvis en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal arbejdsgiveren betale bidrag beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet.

3 11. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være tilsluttet både Barsel.dk og en decentral barseludligningsordning til kun at være tilsluttet Barsel.dk, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i 6-9. Herefter beregner Arbejdsmarkedets Tillægspension de kvartalsvise bidrag efter reglerne i 5. Stk. 2. Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være tilsluttet både Barsel.dk og den decentral barseludligningsordning til kun at være omfattet af en decentral barseludligningsordning eller omvendt, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i 6-9. Stk. 3. Ved ophør eller ejerskifte i et kvartal skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale bidrag indtil ophør eller ejerskifte efter reglerne i 6-9. Kapitel 5 Andre bestemmelser om bidrag 12. Arbejdsgiveren skal benytte samme CVR/SE-nr. ved indbetaling af bidrag og ved ansøgning om lønrefusion. Stk. 2. Tilbagebetaling af bidrag og morarenter sker via NemKonto. 13. Sker indbetaling af bidraget ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale morarenter af bidraget med 1 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra kvartalets udløb. 14. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og morarenter, når særlige omstændigheder taler herfor. 15. Krav på bidrag og morarenter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. 16. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag og morarenter. 17. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne overskydende bidrag og morarenter i forfaldne bidrag og morarenter, samt i for meget udbetalt lønrefusion 18. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidraget, morarenter og refusion, jf. lovens 10, stk. 2. Kapitel 6 Lønrefusion 19. Efter lovens 2 udbetales en supplerende lønrefusion op til det beløb, der er fastsat efter lovens 3, stk. 1, i de perioder, der er nævnt i 21-23, til en arbejdsgiver, der har udbetalt løn, og som efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 39 er berettiget til barseldagpengerefusion fra kommunen for den løn, der er udbetalt under orloven. Stk. 2. Refusionen efter lovens 3 udgør forskellen mellem barseldagpenge og løn under barsel inden for et fast kroneloft på 159,75 kr. pr. time. Stk. 3. Der kan ikke udbetales lønrefusion efter stk. 1, når arbejdsgiveren er omfattet af en godkendt decentral ordning, og lønmodtageren er tilsluttet denne. Stk. 4. Såfremt der for en lønmodtager for samme dag bliver udbetalt løn med ret til lønrefusion efter stk. 1 fra flere arbejdsgivere, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til. Stk. 5. Lønmodtagere, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag, jf. 4, kan udløse en lønrefusion til arbejdsgiveren, jf. lovens 2. Stk. 6. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner lønrefusionen på grundlag af de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter fra Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen, jf. 28. Perioder med ret til lønrefusion før fødsel eller adoption 20. Ret til lønrefusion efter 19 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov: 1) Til moderen i 4 uger før forventet fødsel, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 6, stk. 1. 2) Til kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 1. 3) Til kommende adoptanter, der skal modtage et barn i Danmark, og som opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig, før modtagelse af barnet, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 4.

4 Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, der er forbeholdt den ene af forældrene 21. Ret til lønrefusion efter 19 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov: 1) Til en mor, der holder orlov i de første 2 uger efter fødslen efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 7, stk. 1, 1. pkt. 2) Til en adoptivforælder, der holder 2 ugers orlov umiddelbart efter modtagelsen af barnet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 6. 3) Til en far, der holder fædreorlov i 2 uger efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 7, stk. 3. 4) Til en af adoptivforældrene, som ikke har holdt orlov i 2 sammenhængende uger med lønrefusion efter nr. 2, og som holder orlov i 2 uger efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 8, stk. 6. Stk. 2. Lønrefusion efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun udbetales for en sammenhængende periode af 2 uger. Stk. 3. Lønrefusion efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan udbetales over flere delperioder i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 12. Stk. 4. Ved opgørelse af refusionsperioden, når lønrefusionen efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, for hvilke den orlovsberettigede har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til dagpenge for under fuld orlov. Perioder med ret til lønrefusion efter fødsel eller adoption, som kan deles af forældrene 22. Ret til lønrefusion efter 19 omfatter arbejdsgivere, der har udbetalt løn under orlov til forældre, udover de i 21 og 22 nævnte perioder, i en samlet periode på 21 uger pr. fødsel eller adoption, jf. dog stk. 7. Stk. 2. Lønrefusion efter stk. 1 kan udbetales over flere delperioder, herunder kan refusion udbetales for kortere perioder end én uge i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 12. Stk. 3. Ved opgørelse af lønrefusionsperioder efter stk. 1 og 2, medregnes for en lønmodtager i en uge det antal timer, for hvilke den pågældende har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til barseldagpenge for under fuld orlov. Stk. 4. Retten til at få udbetalt lønrefusion ophører på det tidspunkt inden for kvartalet, hvor der samlet er ydet refusion for forældrene efter stk. 1 i 21 uger. Stk. 5. Såfremt begge forældre får udbetalt løn med ret til refusion på den sidste dag, hvor der er ret til lønrefusion efter stk. 1, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til. Stk. 6. Til perioden efter stk. 1 medregnes indtil den 1. oktober 2007 perioder, hvor der er ydet lønrefusion efter stk. 1. Stk. 7. Til perioden efter stk. 1 medregnes fra den 1. oktober 2007 alle perioder udover de i 22 nævnte perioder, hvor der efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 39 er ydet barseldagpengerefusion til en arbejdsgiver for løn, der er udbetalt under orlov efter barnets fødsel eller efter det adopterede barns modtagelse. Lønudgifter som refusionen dækker 23. Til lønindtægt, der kan udløse lønrefusion, jf. lovens 2, regnes de indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1: 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning. 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold. 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler. 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 3. Lønindtægten opgøres efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 4. Lønrefusionen udgør forskellen mellem det maksimale barseldagpengebeløb pr. time, der kan udbetales efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 35, stk. 1, og timelønnen opgjort efter stk. 1-3 inden for kroneloftet, jf. 19, stk. 2. Udbetaling 24. Arbejdsgivernes Tillægspension udbetaler kvartalets beregnede lønrefusion udbetales bagud via NemKonto ved anvendelse af det CVR/SE-nr., som arbejdsgiver har benyttet ved indbetaling af bidrag til Barsel.dk og ved sin ansøgning til Udbetaling Danmark om barseldagpengerefusion. Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne lønrefusion i forfaldne bidrag og morarenter samt i tidligere for meget udbetalt lønrefusion.

5 Kapitel 7 Administration og klage 25. Afgørelser truffet af Beskæftigelsesministeriet i medfør af loven og bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension kan inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. 26. Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen skal senest ved udgangen af hvert kvartal videregive oplysninger om udbetaling af barseldagpengerefusion til Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder oplysninger om: 1) Det ugentlige timetal, som den dagpengeberettigede er berettiget til dagpenge i. 2) Hvilken bestemmelse i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, som den barseldagpengeberettigede er berettiget til dagpenge efter. 3) Det ugentlige timetal, som der er udbetalt dagpengerefusion for. 4) Arbejdsgiveres indberetninger af lønoplysninger og ændringer heri. 5) Barnets CPR-nr. 27. Arbejdsgivere, der er fuldt omfattet af Barsel.dk skal for samtlige lønmodtagere indberette Cpr-nr. og koden for Barsel.dk til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister. Stk. 2. Arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk skal for de lønmodtagere, der er omfattet af Barsel.dk, indberette Cpr-nr. og koden for Barsel.dk til indkomstregistret. 28. Efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension skal arbejdsgivere videregive nærmere oplysninger til brug for beregning og opkrævning af bidrag og beregning og udbetaling af refusion. 29. Administratorer af decentrale barseludligningsordninger skal løbende og i elektronisk form indberette oplysninger om de arbejdsgivere, der er omfattet af den decentrale barseludligningsordning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter retningslinjer, der er fastsat af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indberetningen vedrørende et kvartal skal indsendes inden kvartalets udløb. Stk. 2. Indberetning af oplysninger efter stk. 1 kan tidligst få virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori oplysningerne er indberettet. Stk. 3. Administratorer af decentrale barseludligningsordninger skal endvidere efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om lønmodtagere, der er omfattet af den decentrale barseludligningsordning. 30. Offentlige registre skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af Barsel.dk. 31. Arbejdsgivernes Elevrefusion skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere oplysninger om elever, der ikke skal betales bidrag for, til Barsel.dk, jf Kommunerne skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barseludligningsordning udlevere de oplysninger, som er nævnt i 26. Stk. 2. Offentlige registre, Arbejdsgivernes Elevrefusion og Arbejdsmarkedets Tillægspension skal efter anmodning fra en administrator af en decentral barseludligningsordning udlevere oplysninger, der er nødvendige for administrationen af den decentrale barseludligningsordning. 33. Oplysninger indhentet i CPR-registret kan videregives til ATP eller en decentral barseludligningsordning, såfremt oplysningerne er nødvendige for administrationen af Barsel.dk eller en decentral barseludligningsordning. Kapitel 8 Tilsyn og kontrol 34. Arbejdsmarkedets Tillægspension påser overholdelsen af lovens 2, stk. 3, og 4, stk. 1, samt af kroneloftet, jf. 3, stk. 1, i loven og 20, stk. 2, i denne bekendtgørelse. 35. For hvert regnskabsår udarbejder Arbejdsmarkedets Tillægspension et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Beskæftigelsesministeriet. Stk. 3. Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med loven og forskrifter i henhold til loven. Stk. 4. Årsregnskabet er offentligt tilgængeligt.

6 36. Årsregnskabet for Barsel.dk skal revideres af en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension udnævner revisoren, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage. Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og revisor give Beskæftigelsesministeriet en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold. Stk. 3. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at vedkommende har revideret dette. Stk. 4. Revisor har altid ret til at deltage i Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet. Stk. 5. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem. Kapitel 9 Straffebestemmelser 37. Den arbejdsgiver, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for udbetaling af refusion, indbetaling af bidrag eller i forbindelse med godkendelse af en decentral barseludligningsordning, straffes med bøde, jf. lovens 12. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Kapitel 10 Ikrafttrædelse- og overgangsregler 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 om barseludligning på det private arbejdsmarked ophæves. 39. Bidrag efter 5 opkræves første gang via Samlet Betaling for januar kvartal Bidragene har forfaldsdag den 1. juli 2013 og beregnes på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i perioden 2. marts juni Herefter beregnes bidrag på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i en forudgående 3-måneders periode. Stk. 2. De hidtil gældende regler i 5, 7 og i bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 om barseludligning på det private arbejdsmarked finder anvendelse på bidrag, der har forfaldsdag den 1. juli 2012, den 1. oktober 2012 og den 1. januar Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner og opkræver ikke bidrag med forfaldsdag den 1. april 2013, som vedrører ATP-indbetalingerne for oktober kvartal Ved fastsættelse af det årlige bidrag for 2013 indregnes det herved opståede manglende provenu i bidraget for 2013 vedrørende januar kvartal 2013, april kvartal 2013, juli kvartal 2013 og oktober kvartal Stk. 4. Arbejdsgivere, som selv skal beregne og indbetale bidrag, jf. 6-9, skal ikke indbetale bidrag til Barsel.dk for oktober kvartal De hidtil gældende regler i 19, 24 og 26 i bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 om barseludligning på det private arbejdsmarked finder anvendelse frem til den 1. december 2012, hvor Udbetaling Danmark overtager udbetaling af barseldagpenge fra kommunerne. Beskæftigelsesministeriet, den xx. juni 2012 Mette Frederiksen /

7 Bilag 1 Satser for barseludligningsbidrag, jf. 1 Barseludligningsbidraget, jf. 5, stk. 2, udgør 181,25 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsansat. Barseludligningsbidraget, jf. 6, stk. 2, udgør: Timeinterval Bidrag Kr. Månedslønnede: (Timer pr. måned) Mindst 117 (fuldtid) 60,00 Mindst 78 - under 117 (2/3 tid) 40,00 Mindst 39 - under 78 (1/3 tid) 20,00 Under dages lønnede: (Timer i 14-dages periode) Mindst 54 (fuldtid) 31,00 Mindst 36 - under 54 (2/3 tid) 21,00 Mindst 18 - under 36 (1/3 tid) 10,50 Under 18 0 Ugelønnede: (timer pr. uge) Mindst 27 (fuldtid) 15,50 Mindst 18 - under 27 (2/3 tid) 10,50 Mindst 9 - under 18 (1/3 tid) 5,00 Under 9 0 Løsarbejdere pr. Time 0,4

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem 14. november 1989 EB/AI Cirkulære nr. 508. Til medlemmerne. Vedr.: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bidrag for 1990. I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked BEK nr 910 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-2824 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1385 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3119 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 b, stk. 6, 66 c, stk. 4, og 66 d, stk. stk. 2, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved 1 i lov nr. 1530

Læs mere

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner:

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner: Til Aftale-Håndbogens abonnenter Dok.nr: 48752 Ref.:/kim E-mail:kim@frinet.dk 14. januar 2011 Revision af FRI s Aftale-Håndbog./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende

Læs mere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere ATP-vejledning - for arbejdsgivere 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilmelding af arbejdsgivere... 3 3. Hvem skal du betale ATP-bidrag for?... 3 4. Din beregning af ATP-bidraget, som du tilbageholder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 860 af 24/08/2012 Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j. nr. 064.87L.311 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 761 af 22/06/2016 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 16/08023. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49, 51, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov om

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning af

Læs mere

Forslag. Lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 2012/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-10299 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge BEK nr 1109 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0011241 Senere ændringer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 812 af 21/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 18/08290 Senere ændringer til forskriften LOV nr 706 af 08/06/2017

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning

Vedtægter for. GLS-A-Barseludligning Vedtægter for GLS-A-Barseludligning April 2011 2 1 Navn og hjemsted Ordningens navn er GLS-A-Barseludligning. GLS-A-Barseludligning har hjemsted i Århus. 2 Formål og idegrundlag I henhold til de for GLS-A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven (Fællesopkrævning af bidrag

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 624 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge UDKAST Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 1511 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere