AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016"

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen, jf. dog afsnittet vedrørende bevillingsniveau under de generelle bemærkninger. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger.

2

3 Konto/sprogram (1. kr.) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.1 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration

4 Konto/sprogram (1. kr.) 1.2 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift 446 Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Drift Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion

5 Konto/sprogram (1. kr.) 5.25 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift 9.91 Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, 2.11 nr. 4) 7 Advokatbistand (pgf. 72) Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling (pgf. 159 og 16) Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf , stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf , stk. 3, nr. 8) 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 2 Ledelse og administration Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 2 Ledelse og administration Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift 5.48 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift -142 Ældreboliger Lejeindtægter -297

6 Konto/sprogram (1. kr.) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 2 Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 12) 2 Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ledelse og administration Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11) Kvindekrisecentre (pgf. 19) Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 5 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Drift Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundhedslovens pgf. 142) Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundhedslovens pgf ) 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 11) Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)

7 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (pgf. 163) Ledelse og administration Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift 8.43 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 2 Ledelse og administration Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift 14 Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 1.92 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Administrationsudgifter overført til hovedkonto

8 Konto/sprogram (1. kr.) 1.3 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BV Ældreboliger

9 Konto/sprogram (1. kr.) 1.4 Familieområdet - Ikke decentraliseret område Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift BV Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift BV Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 12.

10 Konto/sprogram (1. kr.) 1.5 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg BV VH - salg af bygninger og grunde - (AB ) Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) -38 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) Driftssikring af boligbyggeri Anlæg BV Servicearealtilskud - (AB ) Rammebevilling til realisering af anlægsplanen - (AB ) Elev - Serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig (AB ) 3 Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm - (KB ) 2 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg BV Elev - 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - Boligdel 36 alemene boliger - (AB ) Skødstrup - 12 almene boliger - (AB ) 5.87

11 Konto/sprogram (1. kr.) 1.6 Overførsler socialområdet, styrbare BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 1 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 1) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 16 i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32 stk. 8) Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og

12 Konto/sprogram (1. kr.) 1.41 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Grundtilskud til produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 844 funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 12) 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift 58 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 35. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Drift Administration vedrørende jobcentre

13 Konto/sprogram (1. kr.) 1.43 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret område BV Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Drift Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 2.9 undervisningsforløb Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a Tolkeudgifter 7 18 til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb 1.41 ifølge integrationslovens 24 f 19 til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf ,stk. 4 i integrationsloven) 1 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 1 3 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 11 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Drift 53 9 til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i 53 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 3, 5, 8 og 9) Sociale formål Drift Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, 81 b) vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 3.91

14 Konto/sprogram (1. kr.) 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler med 5 pct. refusion (Lov om en 35 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 1) Statsrefusion Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering 4, , og 16 minus gruppering Revalidering Revalidering Drift Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 5 pct refusion 6 Tilskud til selvstændig virksomhed med 5 pct. refusion (Lov om aktiv 511 socialpolitik pgf. 65) Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 3, 6 pg , minus 91 og Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 4 til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i 211 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 5 pct. refusion ( 63 og 64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i 1.64 målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 5 pct refusion (grp. 4, 8, 9, 12, 11, 12, 16 og 17) Ressourceforløb Drift Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion res-sourceforløb 5 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct refusion ressourceforløb/aktive tilbud 15 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct refusion 18 Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 2.6 beskæftigelsesindsats 31 b-31 f Statsrefusion Refusion af udgifter 5 pct. refusion minus grp Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2. 2 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 3. 3 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 3. 8 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 45.

15 Konto/sprogram (1. kr.) 9 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, grp minus grp Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov 148 om aktiv beskæftigelsesindsats 75 c) 9 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 13 med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 1 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 61 par. 7 i LAB 11 til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om 298 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) 12 til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 17 til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv 24. beskæftigelsesindsats ( 8, stk. 2, 2. punktum) 18 ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 8.5 kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 1-12) Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til årige med % refusion

16 Konto/sprogram (1. kr.) 1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke decentraliseret område Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Drift Ydelse til udlændinge BV Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge BV Statsrefusion Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge BV Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge BV Repatriering Drift Hjælp til repatriering BV Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refusion BV Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) BV Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a BV (pgf. 18) 12 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3) BV Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) BV Statsrefusion Refusion af varmetillæg BV Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BV Førtidspension med 5 pct. refusion Drift Førtidspension med 5 pct. refusion BV Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. refusion BV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. refusion BV Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar Drift Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. BV januar 23 1 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion BV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion BV Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra1. januar Drift Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra1. BV januar 23

17 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Førtidspension med 35 pct. refusion BV Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering BV Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion BV Sygedagpenge med 5 pct. refusion BV Sygedagpenge med 5 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. BV pgf. 19 a 5 Sygedagpenge med 5 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i lov om BV sygedagpenge 6 Sygedagpenge med 3 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. BV pgf. 62, stk. 3, i lon om sygedagpenge 8 Løntilskud med 5 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse BV 6 6 med løntilskud, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 9 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BV Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 3, 5, 8 og 9) BV Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 8, 9 og 12) BV Refusion af sygedagpenge med 3 pct. refusion (grp. 6 og 1) BV Kontanthjælp Drift Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i BV 7 7 kapitel 17 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (pgf. 1, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik) 4 Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i passive perioder BV Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år BV med 3 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 16 Særlig støtte med 3 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 3 BV pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13,pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 19 Kontanthjælp til personer fyldt 6 år uden ret til social pension og til BV asylansøgere med 3 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 2 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 3 pct. refusion ( 25, stk.1, BV nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov BV om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov BV om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 ilov om social service) 93 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov BV om aktiv socialpolitik) 94 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion (pgf. 92 i Lov BV om aktiv socialpolitik) 97 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 92 og 94 BV Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 13, 16, 17, 18-2 BV minus grp. minus gruppering 97 4 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 6 minus grp. 91, 93 BV og 95 med 35 pct. refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 1 BV pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27,27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63)

18 Konto/sprogram (1. kr.) Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion BV Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Uddannelseshjælp med 5 pct. refusion i aktive perioder (inklusive BV aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 2 Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i aktive perioder (inklusive BV aktiveringstillæg); jf i lov om aktiv socialpolitik 4 Særlig støtte med 5 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 1 med 3 pct. refusion BV Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 5 pct. refusion (Lov om BV aktiv beskæftigelsesindsats 51) 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 3 pct. refusion (pgf. BV , 25 a, og 26, stk. 5, jf. pgf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 15 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 5 pct. refusion BV Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 1 og 11 med 5 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 5 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering 4, , BV og 16 minus gruppering 93 4 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 5, 1, 14 BV minus gruppering Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige BV efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 19, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6 Dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag BV Dagpenge i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag BV Dagpenge i passive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag BV Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 5 pct. kommunal BV -3-3 medfinansiering 11 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 7 pct. kommunal BV medfinansiering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Drift Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 5 BV pct. refusion 6 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordningen BV med 5 pct. refusion 5.58 Revalidering Revalidering Drift Merudgifter til bolig under revalidering med 5 pct. (Lov om aktiv BV socialpolitik pgf. 64 og 64a) 2 Revalideringsydelse med 3 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv BV socialpolitik) 8 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med BV pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og Lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. BV refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk.2) 12 Revalideringsydelse med 5 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) BV vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 5 pct. BV refusion

19 Konto/sprogram (1. kr.) 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf i Lov BV om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 94 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 3, 6 pg BV , minus 91 og 93 4 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på BV gruppering 8, 11, 97 og 98 minus 92 9 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 2, minus 94 BV Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 1, stk. 1, pgf. 14, stk. BV og pgf. 14 a i Lov om aktiv socialpolitik) 1 Ledighedsydelse under ferie med 5 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) BV Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. BV refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65pct. BV refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 3 pct. refusion BV (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i BV Lov om aktiv socialpolitik) 2 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 3 pct. refusion (pgf. 74 a, BV stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 9 vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse BV udbetalt med 65 pct. refusion (pgf. 14, stk. 1 og 2) 12 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter 67a i Lov om en BV aktiv beskæftigelsesindsats 13 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusion, jf. pgf. 14, BV stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 16 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion, jf 14, stk. BV i lov om aktiv socialpolitik 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 7 f i lov om BV en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 7 g i BV lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 5 pct. BV refusion (grp. 4, 8, 9, 12, 11, 12, 16 og 17) 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede BV personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refu 8 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 3 pct. BV refusion ( grp. 1, 1, 11, 18, 19, 2, 13 og 14, minus grp. 19) Ressourceforløb Drift pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv BV Statsrefusion Refusion af udgifter 3 pct. refusion minus grp. 91 BV Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BV Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse BV

20 Konto/sprogram (1. kr.) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. refusion, jf. pgf. BV i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 8 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannese med BV pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 13 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion, jf. pgf. BV c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 14 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 pct. refusion, jf. BV pgf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 Jobrotation med 1 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, BV stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 12 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion statslige og regio-nale BV arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 13 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion private arbejdsgivere, BV jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion kommunale BV ar-bejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og BV beskæftigede samt jobrotation med 1 pct. refusion (grp. 13, 14, 16 og 17) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 15 kun for udgifter vedr Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede BV med 5 pct. refusion (grp. 6, 7, og 8) 6 Refusion af udgifter til løntilskud med 5 pct. refusion (grp ) fra BV Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats BV pgf. 55) Servicejob Drift 1.5 Servicejob BV Statsrefusion Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob) BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift 182 Sekretariat og forvaltninger BV

21 Konto/sprogram (1. kr.) 1.45 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d 13 til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 1.87 danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 11 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge anskuddannelseslovens 2 c, stk Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift 7 Beskæftigelsesordninger 7

22 Konto/sprogram (1. kr.) 1.71 Administration - Decentraliseret område BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni

23 Konto/sprogram (1. kr.) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.1 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret område BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni

24 Konto/sprogram (1. kr.) 2.11 Arealudvikling, Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål

25 Konto/sprogram (1. kr.) 2.12 Arealudvikling, Ikke-decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg BV Ramme for boligindtægter - (3965) AB 213 Lisbjerg Bygade Lokalplan (AB ) Byudvikling ved Bryggervej LP (AB ) KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer - (KB ) Erhvervsformål Anlæg BV Ramme for erhvervsindtægter (e2) - (2489) KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer - (KB ) Ubestemte formål Anlæg BV KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-1)

26 Konto/sprogram (1. kr.) 2.21 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål Skorstensfejerarbejde Drift -26 Skorstensfejerarbejde Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling

27 Konto/sprogram (1. kr.) 2.22 Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift BV til byfornyelse Indfasningsstøtte Driftssikring af boligbyggeri Drift BV Støtte til opførelse af boliger Statsrefusion BV Beboerindskudslån i almene boliger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift BV Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 1.65

28 Konto/sprogram (1. kr.) 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift -985 Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Drift Fælles formål Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Ledelse og administration Arbejder for fremmed regning Drift Arbejder for fremmed regning Parkering Drift Parkering Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vejvedligeholdelse m.v Ledelse og administration Belægninger m.v Drift Belægninger m.v Vintertjeneste Drift Vintertjeneste Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

29 Konto/sprogram (1. kr.) 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret område BV Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Fælles formål Busdrift Drift Busdrift

30 Konto/sprogram (1. kr.) 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret område BV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Parkering Drift Parkering Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter

31 Konto/sprogram (1. kr.) 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg BV AB Ramme boligudgifter (b1) - (AB ) KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, boliger - (KB-XX ) Erhvervsformål Anlæg BV AB Ramme erhversvudgifter (e1) - (AB ) KB "Smukke veje" - (KB-XX ) 363 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv - (KB-XX-235-2) Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg BV Byggemodning - Aarhus Ø - (6342) Beder - Bering landevejen - (AB ) 7.32 Herredsvej, forlægning - (AB ) Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS - (AB ) Supercykelsti - (AB ) AB 213 VVM-Undersøgelse Letbane, etape (AB ) AB 214 projekter til klimatilpasning, Lystrup - (AB ) Ringgadens sydlige hængsel - (AB ) 3.39 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-1) K.B Stianlæg - (KB-XX-235-2) KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-5) KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-6) KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-7) KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-9) KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-1) KB Fremkommelighedspulje - (KB-XX ) KB Broer og fortove, vedligeholdelse - (KB-XX ) 3.88 KB Skoleveje, forlig (KB-XX ) Kollektiv trafik Fælles formål Anlæg BV Busprioritering på randersvej - (657) KB Opholdshuse - (KB-XX-235-8) 555

32 Konto/sprogram (1. kr.) 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Ledelse og administration Kirkegårde Kirkegårde Drift Kirkegårde Ledelse og administration Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Naturforvaltningsprojekter Natura Drift -2.4 Natura Skove Drift Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fælles formål Jordforurening Drift Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Drift Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Ledelse og administration 6.55 Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Øvrige ordninger og anlæg Drift 3. Øvrige ordninger og anlæg 3.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter BEVILLINGSOVERSIGT en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 214 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 092 Deltagerbetaling 200 Ledelse og administration

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 61 KONTANTHJÆLP; AKTIVERING OG SYGEDAGPENGE 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budget (G2 niveau) høring

Budget (G2 niveau) høring Vejen kommune 9 9 215 1 Budget 216 19 ( niveau) høring Struktur og tekst (1. kr) M / BF 216 BO 217 BO 218 BO 219 138.25 56.15 Regn 14 (16 152.621 58.343 OB215 (16 151.53 56.62 1 dvalget for Teknik og miljø

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere