Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt"

Transkript

1 Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns hospitalsindlæggelse. I det tilfælde anvendes tjenestefri med løn, årsag op til 10 dages indl. for børn. Fraværet er refusionsberettiget. KMD BPO håndterer manuelt anmodning og hjemtagelse af refusion. DP480. For MTM og MKB/BA håndteres refusionen af de centrale afdelinger. Hjemmeboende barn syg Omsorgsdage Anvendes ved hjemmeboende barns 1. og 2. sygedag. Anvendes til indberetning af omsorgsdage. Gælder for børn til og med det kalenderår, hvor barnet er fyldt 7 år, inkl. fødselsåret. Vælg hvilket barn omsorgsdagen vedrører. Det er kun børn der opfylder betingelserne, der Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve dage. Fraværstimer til og med en halv arbejdsdag = ½ omsorgsdag. F.eks. planlagt tjeneste fra kl , omsorgsdag fra kl = ½ omsorgsdag. Fraværsårsagen tjenestefri med løn giver ikke refusion. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis: - barnet er under 18 år, og - har ophold hos den ansatte, og - fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og - det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Omsorgsdage følger kalenderåret. Omsorgsdage kan i visse tilfælde (f.eks. i barnets første leveår) overføres til kommende år. Se E-learning vedr. overfør- Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 1 af 22 Redigeret maj 2015

2 vises. Omsorgsdage kan kun indberettes en dag ad gangen, ikke som en periode. sel og tilhørende huskeseddel om i hvilke tilfælde der kan overføres. Fravær vedr. graviditet/barsel Graviditetsgener Anvendes ved fravær pga. graviditetsgener. Har medarbejderen nedsat tjeneste pga. graviditetsgener, anvendes fraværskoden Nedsat tjeneste graviditetsgener. Overførsel foretages i RI Fravær/nær under Overfør og udbetal tid RI Fravær/nærvær: Der skal oprettes barselssag, før der kan indberettes fravær. Barselssagen oprettes under Barsel i RI Fravær/Nærvær. KMD BPO/MTM/MKB indhenter på baggrund af indberetning af fravær. Ligger Barsel i umiddelbar forlængelse af Graviditetsgener, skal perioden med Graviditetsgener afsluttes 4 uger før terminsdatoen og Barsel indberettes med startdato 4 uger før terminsdato for at opnå fuld. Saldo for omsorgsdage kan trækkes i rapporter under RI Fravær/Nærvær. Den gravide kontaktes af Udbetaling Danmark i den digitale postkasse, hvis Udbetaling Danmark ønsker lægelig dokumentation. OBS. Der skal kun oprettes én barselssag pr. graviditet/ adoption. Nedsat tjeneste graviditetsgener Anvendes ved nedsat tjeneste som følge af graviditetsgener. RI Fravær/nærvær: Der skal oprettes barselssag, før der kan indberettes fravær. Barselssagen oprettes under Barsel Hvis der indberettes refusionsberettiget fravær, hvor slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. KMD BPO/MTM/MKB indhenter på baggrund af indberetning af fravær. Den gravide kontaktes af Udbetaling Danmark i den digitale postkasse, hvis Udbetaling Danmark ønsker Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 2 af 22 Redigeret maj 2015

3 Barsel fædre/ reg. partner Anvendes ved fars eller registreret partners 14 dages sammenhængende periode. Barsel fædre/reg. partner skal udelukkende anvendes ved afholdelse af de 2 ugers fædreorlov, der ligger indenfor de første 14 uger barselsforløbet. Efterfølgende barselsorlov med løn (7+ 6 uger) skal indberettes som Barsel. Forældreorlov uden løn for fædre eller registrerede partnere skal indberettes som Barsel uden løn over en måned eller barsel uden løn under en måned. i RI Fravær/Nærvær. Fraværet kan indberettes vha. Gentagelse i RI Fravær/Nærvær. Se evt. e-learning om indberetning af nedsat tjeneste. Nedsat tjeneste indberettes altid med slutdato. Kan kun indberettes fremad. RI Fravær/nærvær: Der skal oprettes barselssag, før der kan indberettes fravær. Barselssagen oprettes under Barsel i RI Fravær/Nærvær. Hvis der indberettes refusionsberettiget fravær, hvor slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. KMD BPO/MTM/MKB indhenter på baggrund af indberetning af fravær. Indberettes refusionsberettiget fravær, hvor slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. lægelig dokumentation. OBS. Der skal kun oprettes én barselssag pr. graviditet/ adoption. Barsel Anvendes ved almindelig barselsorlov med løn. Barsel anvendes også til faderens (og registreret partners) uger med løn. RI Fravær/nærvær: Der skal oprettes barselssag, før der kan indberettes fravær. Barselssagen oprettes under Barsel i RI Fravær/Nærvær. Faktisk fødselsdato registreres Der indhentes automatisk på baggrund af indberetning af fravær. Ligger Barsel i umiddelbar forlængelse af Graviditetsge- Moders ret til barsel opnås 8 uger før dato for forventet fødsel. Eksempel: Forventet fødsel: (onsdag) Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 3 af 22 Redigeret maj 2015

4 Ved fædreorlov (første 14 dage) anvendes koden Barsel fædre/reg. Partner. Barsel skal anvendes, hvis der afholdes udskudt orlov med løn. Barsel skal anvendes, ved delvis genoptagelse af arbejde, hvor der skal udbetales løn for fraværstimer. Kan indberettes ved hjælp af gentagelse ved faste aftaler. I sjældne tilfælde med delvis genoptagelse af arbejdet med max. 80 % af tidligere arbejdstid anvendes fraværsarten Barsel. Dette forudsætter at der er tale om udskydelse af ret til løn under orloven. automatisk via Cpr-registret i RI Fravær/Nærvær. RI Lønservice: Hvis medarbejderen får cykelog/eller beklædningsgodtgørelse skal dette stoppes, da det ikke udbetales under barselsorlov uanset om det er med eller uden løn. Tillægget stoppes under Ændringer Faste tillæg/fradrag. ner, skal perioden med Graviditetsgener afsluttes 4 uger før terminsdatoen og Barsel indberettes med startdato 4 uger før terminsdato for at opnå fuld. Hvis der indberettes refusionsberettiget fravær, hvor slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. Første dag med Barsel : (torsdag) OBS. Senest 8 uger efter fødsel indberettes slutdato for Barsel. Der skal afleveres dokumentation for, at der er en dagpengeret. På borger.dk kan medarbejderen finde oplysninger om barselsuger med dagpengeret. Et samlet overblik over barselsforløb til hvert barn findes i RI under menupunktet Barsel. Barsel uden løn Er udgået. Se årsagskoder BU over en md. med dp eller BU over en md. uden dp Allerede indberettet fravær fortsætter som Barsel uden løn og skal ikke ændres. Barn indlagt efter fødsel Anvendes hvis barnet indlægges indenfor 46 uger efter fødslen og barselsorloven skal forlænges. RI Fravær/Nærvær: Barns indlæggelse indberettes samtidig med enten barsel med løn eller barsel uden løn. Bliver barnet indlagt i perioden med løn, forlænges barsel med Medarbejderen skal give besked til Udbetaling Danmark om barns indlæggelse med dokumentation for indlæggelse, således at Udbetaling Danmark forlænger dagpengeretten. Dokumentation for indlæggelse fra hospital eller læge skal afleveres. Fravær med løn kan højest forlænges med 3 måneder. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 4 af 22 Redigeret maj 2015

5 Barsel delvis genoptagelse af arbejde Er udgået. Se årsagskoder BU under en md. med dp eller BU under en md. uden dp. indlæggelsesperioden. Sker indlæggelsen i perioden uden løn, forlænges perioden barsel uden løn med indlæggelsesperioden. Allerede indberettet fravær fortsætter som Barse delvis genoptagelse af arbejde og skal ikke ændres. BU over en md. med dp Barsel uden løn over en måned og med dagpenge. (fuldt fravær i 30 dage eller mere) Anvendes ved afholdelse af forældreorlov uden løn med dagpenge i umiddelbar forlængelse af Barsel samt ved forlænget orlov med nedsatte dagpenge og reduceret pensionsindbetaling (8 eller 14 uger). Ferie må dog gerne indberettes ind imellem barsel med løn og barsel uden løn. Anvendes ved afholdelse af udskudt barsel over en måned, som er uden løn og med dagpenge. Der er tale om udskudt barsel, når en medarbejder har genoptaget arbejdet i fuldt omgang efter den oprindelige barsels- /forældreorlovsperiode og derefter ifølge aftale med arbejdsgiver afholder barsel i en given periode. Anvendes ved fædres eller registre- RI Fravær/nærvær: Fravær indberettes i RI Fravær/nærvær. Forlænges orloven med dagpenge (8 eller 14 uger) skal slutdato for BU over en md. med dp være den sidste dag i den forlængede orlov og der skal ske indberetning til KMD BPO via RI Lønservice for at pensionsbidrag bliver fordelt over orlovsperioden med forlængelse Ved BU over en md. med dp fra f.eks skal der udbetales delvis løn for perioderne og Timer til udbetaling i delvise perioder beregnes ud fra mødetidsplan eller gennemsnitlig Ved ophør af periode med Barsel tager Udbetaling Danmark kontakt til medarbejderen for information om forældreorlovens tilrettelæggelse. Indberettes orlov uden løn i forlængelse af barsel med løn, efter at barsel med lønperioden er afsluttet, får Udbetaling Danmark ikke automatisk besked om afholdelse af orlov uden løn, og dermed får medarbejderen ikke barselsdagpenge. Hvis orlov uden løn i forlængelse af barsel med løn indberettes efter Barsel er afsluttet, skal KMD BPO have besked om at der skal dannes DP400a. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kon- Eksisterer der ingen barselssag, oprettes denne under Barsel i RI Fravær/Nærvær. Der skal afleveres dokumentation for, at der er en dagpengeret. På borger.dk kan medarbejderen finde oplysninger om barselsuger med dagpengeret. Husk at indberette BU over en md. med dp i god tid inden barsel afsluttes! Det anbefales, at BU over en md. med dp indberettes når barselsskemaet modtages fra medarbejderen for at sikre udbetaling af dagpenge til medarbejderen. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 5 af 22 Redigeret maj 2015

6 rede partners barsel uden løn over en måned med dagpenge. Barsel skal anvendes, hvis der afholdes udskudt orlov med løn. arbejdstid, hvis der ikke er en mødetidsplan. I RI Fravær/nærvær under menupunktet orlov uden løn kan timer for delvise periode afviges, hvis de ikke stemmer overens med faktiske arbejdstimer i perioden. taktes. Ved indberetning af barsel uden løn (udskudt barsel), der ligger mere end 7 dage efter tidligere fravær på grund af barsel, dannes dagpengeskema DP400A. Skattefradraget reduceres. Udbetaling Danmark anvender hovedkort. Der afregnes sædvanligt pensionsbidrag. KMD BPO/MTM/MKB anmelder fraværet og medarbejderen kontaktes af Udbetaling Danmark med henblik på udbetaling af barselsdagpenge. Der optjenes ferie og 6. ferieuge med løn. BU over en md. uden dp Barsel uden løn over en måned og uden dagpenge. (fuldt fravær i 30 dage eller mere) Anvendes ved afholdelse af forældreorlov uden løn uden dagpenge i umiddelbar forlængelse af Barsel. Ferie må gerne indberettes ind imellem. Anvendes ved afholdelse af udskudt barsel over en måned, som er uden løn og uden dagpenge. Der er tale om udskudt barsel, når en medarbejder har genoptaget arbejdet i fuldt omgang efter den oprindelige barsels-/forældreorlovsperiode og derefter ifølge aftale med arbejdsgiver afholder barsel i en given periode. Anvendes ved fædres eller registrerede partners barsel uden løn over RI Fravær/nærvær: Fravær indberettes i RI Fravær/nærvær. Ved BU over en md. uden dp fra f.eks skal der udbetales delvis løn for perioderne og Timer til udbetaling i delvise perioder beregnes ud fra mødetidsplan eller gennemsnitlig arbejdstid, hvis der ikke er en mødetidsplan. I RI Fravær/nærvær under menupunktet orlov uden løn kan timer for delvise periode afviges, hvis de ikke stemmer overens med faktiske arbejdstimer i perioden. Barselsorlov uden dagpengeret. Der dannes ikke DP400A. Eksisterer der ingen barselssag, oprettes denne under Barsel i RI Fravær/Nærvær. Er der ingen dokumentation for dagpengeret, anvendes barsel uden løn over en måned uden dagpenge. Skattefradraget reduceres ikke. Der afregnes ikke pensionsbidrag. Der optjenes ikke ferie og 6. ferieuge med løn. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 6 af 22 Redigeret maj 2015

7 en måned uden dagpenge. Barsel skal anvendes, hvis der afholdes udskudt orlov med løn. BU under en md. med dp. Barsel uden løn under en måned og med dagpenge. Anvendes ved aftale om delvis genoptagelse af arbejde efter orlov, hvor der skal ske løntræk for fraværstimer. Eksempelvis med fast fravær hver onsdag (og hvor fraværet er uden løn). Anvendes i forbindelse med den aftalebaserede udskydelse af orlov med dagpengeret (max. 32 uger). Anvendes i forbindelse med faste aftaler med dagpengeret, eksempelvis fast ugentlig fridag. Anvendes ved fædres eller registrerede partners barsel uden løn under en måned med dagpenge. Indberetning af barsel uden løn under en måned resulterer i løntræk for det indberettede fravær. RI Fravær/nærvær: Indberettes i RI fravær/nærvær. Afholdelse af delvis genoptagelse af arbejde efter orlov eller udskudt orlov med aftale om fravær i perioder med faste tidspunkter kan indberettes ved hjælp af gentagelse Afholdes udskudt barsel som en del af en dag, indberettes BU under en md. med dp pr. dag med anførsel af tidsrum inden for tjenesten. Afholdes udskudt barsel over flere sammenhængende dage indberettes den samlede periode med start- og slutdato. Medarbejderen kontaktes automatisk af Udbetaling Danmark med henblik på udbetaling af dagpenge. Indberettes fravær, hvor slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. Ved BU under en md. med dp dannes dagpengeanmodning til Udbetaling Danmark. Dagpengeanmodning dannes ved hver indberetning, hvis der er 7 dage uden fravær på grund af udskudt barsel mellem indberetningerne. Eller hvis fraværet er mindre end 4 timer pr. uge. Ved faste aftaler med, eksempelvis en periode med en fast ugentlig fridag, oprettes dagpengeanmodningen kun ved første indberetning. Eksisterer der ingen barselssag, oprettes denne under Barsel i RI Fravær/Nærvær., at det er fraværet der registreres med denne årsagskode i Fravær/nærvær. Der skal afleveres dokumentation for, at der er en dagpengeret. På borger.dk kan medarbejderen finde oplysninger om barselsuger med dagpengeret. Vigtigt. Hvis løntræk ved fravær på hele dage ikke svarer til gennemsnitlig arbejdstid, skal der laves mødetidsplan. Skattefradraget reduceres ikke. Udbetaling Danmark anvender bikort. Der afregnes sædvanligt Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 7 af 22 Redigeret maj 2015

8 pensionsbidrag. BU under en md. uden dp. Barsel uden løn under en måned og uden dagpenge. Anvendes ved aftale om delvis genoptagelse af arbejde efter orlov, hvor der skal ske løntræk for fraværstimer. Eksempelvis med fast fravær hver onsdag (og hvor fraværet er uden løn). Anvendes i forbindelse med den aftalebaserede udskydelse af orlov (max. 32 uger). Anvendes i forbindelse med faste aftaler, eksempelvis fast ugentlig fridag. Anvendes ved fædres eller registrerede partners barsel uden løn under en måned med dagpenge. Indberetning af barsel uden løn under en måned resulterer i løntræk for det indberettede fravær. RI Fravær/nærvær: Indberettes i RI fravær/nærvær. Afholdelse af delvis genoptagelse af arbejde efter orlov eller udskudt orlov med aftale om fravær i perioder med faste tidspunkter kan indberettes ved hjælp af gentagelse Afholdes udskudt barsel som en del af en dag, indberettes BU under en md. med dp pr. dag med anførsel af tidsrum inden for tjenesten. Afholdes udskudt barsel over flere sammenhængende dage indberettes den samlede periode med start- og slutdato. Barselsorlov uden dagpengeret. Der dannes ikke DP400A. Der optjenes ferie og 6. ferieuge med løn. Eksisterer der ingen barselssag, oprettes denne under Barsel i RI Fravær/Nærvær. Er der ingen dokumentation for dagpengeret, anvendes barsel uden løn under en måned uden dagpenge., at det er fraværet der registreres med denne årsagskode i Fravær/nærvær. Vigtigt. Hvis løntræk ved fravær på hele dage ikke svarer til gennemsnitlig arbejdstid, skal der laves mødetidsplan. Skattefradraget reduceres ikke. Der afregnes ikke pensionsbidrag. Der optjenes ikke ferie og 6. ferieuge med løn. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 8 af 22 Redigeret maj 2015

9 Fravær vedr. sygdom Delvis syg Anvendes hvis en medarbejder går syg hjem i løbet af arbejdsdagen. Fraværet indberettes med det tidsrum medarbejderen er fraværende på dagen og med slutdato samme dag. RI Fravær/nærvær: Starttid og sluttid for dagens fravær indberettes Fraværet er ikke refusionsberettiget og tæller ikke med som en del af arbejdsgiverperioden. Delvis syg må ikke forveksles med Nedsat Tjeneste. Er medarbejderen fortsat syg den følgende dag startes alm. Sygefravær op jf. beskrivelse ovenfor. Sygdom Fraværet anmeldes først til bopælskommunen, når det registrerede fravær overstiger 30 dage. De 30 dage er inklusiv registreringer af Nedsat tjeneste. Dog anmeldes fravær for medarbejdere ansat i fleksjob og nyansatte umiddelbart efter registrering af fravær. Startdato for fraværsperiode indberettes straks ved sygemelding. Der må ikke indberettes slutdato førend medarbejderen er raskmeldt og mødt på arbejde igen. Sygdom anvendes ikke når medarbejder går syg hjem. Her anvendes delvis syg. Der oprettes refusionssag hos bopælskommunen, når det indberettede fravær overstiger arbejdsgiverperioden på 30 dage, med mindre der er tale om medarbejdere ansat i fleksjob eller nyansatte. For MTM og MKB/BA håndteres i de centrale afdelinger. Hvis der indberettes refusionsberettiget fravær hvis slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. at sygdom skal indberette som løbende fravær (ikke enkeltdag) for at sikre korrekt refusion. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 9 af 22 Redigeret maj 2015

10 Nedsat tjeneste Fraværet anmeldes først til bopælskommunen, når det registrerede fravær overstiger 30 dage. De 30 dage er inklusiv registreringer af Sygdom. Dog anmeldes fravær for medarbejdere ansat i fleksjob og nyansatte umiddelbart efter registrering af fravær. Anvendes ved medarbejders delvise raskmelding eller sygemelding. Fraværet kan med fordel indberettes vha. funktionen Gentagelse. Se e- learning. Nedsat tjeneste indberettes altid med slutdato og kan kun indberettes fremad. Anvendes også ved sygdom på en dag, hvor der er andet fravær, f.eks. drypvis barsel et par timer om eftermiddagen. Sygefraværet først på dagen indberettes med nedsat tjeneste. Der oprettes refusionssag hos bopælskommunen, når det indberettede fravær overstiger arbejdsgiverperioden på 30 dage, med mindre der er tale om medarbejdere ansat i fleksjob eller nyansatte. Er det indberettede fravær under 4 timer pr. uge, afsluttes refusionssagen! En eventuel ny refusionssag starter først op, når det efterfølgende fravær igen overstiger 30 dage (arbejdsgiverperioden) med minimum 4 timer pr. uge. Vær derfor opmærksom på, at få registreret fraværet på minimum 4 timer pr. uge på arbejdsdage også i uger med helligdage, barn syg, feriedage, seniordage, omsorgsdage mv. Hvis der er fuldt fravær i en hel uge (fravær indberettet på alle dage fra mandag til fredag) som følge af afholdelse af ferie fortsætter den sammenhængende refusionsperiode med nedsat tjeneste (altså også selv om der i disse uger ikke er registreret mindst 4 timers fravær). OBS: Starter NS-fraværet indenfor de første 31 fraværsdage, skal aftalen om nedsat tjeneste indberettes senest på 30. fraværsdag med slutdato tidligst på 31. fraværsdag og med de aftalte fraværstimer. Formålet er at sikre, at fraværet anmeldes rettidigt til bopælskommunen. OBS: Hvis der ikke registreres NS-fravær på datoer indenfor 14 dage efter sidste fraværsdag lukkes den eksisterende sag, og der starter en ny arbejdsgiverperiode op, hvis der indberettes efterfølgende NS-fravær. Der kan med fordel indgås fast aftale med medarbejderen om tidspunkter for fravær vedr. nedsat tjeneste, således at fraværet kan indberettes fremadrettet i RI Fravær/nærvær. Derved minimeres risikoen for mistet. Opus Fravær lukker refusionssager efter ca. 3 uger uden registrering af nedsat Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 10 af 22 Redigeret maj 2015

11 KMD BPO håndterer anmodning og hjemtagelse af. For MTM og MKB/BA håndteres i de centrale afdelinger. Hvis der indberettes refusionsberettiget fravær, hvor slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. tjeneste, og nogle gange nægter bopælskommunen at genåbne disse refusionssager. Meningen med fraværsarten nedsat tjeneste er ikke at registrere faktisk arbejdstid, men derimod faste, fremadrettede aftaler om reduceret arbejdstid. Sygdom 56-aftale Anvendes ved kronisk sygdom hvor der er indgået 56-aftale. Fraværsarten anvendes både ved hele fraværsdage, samt ved fravær på timebasis på enkelte dage. Af hensyn til indberettes nedsat tjeneste på grund af 56-aftale som nedsat tjeneste ved sygdom. Kan kun benyttes i forlængelse af fuldtids sygemelding på grund 56-aftale. Se beskrivelsen ved nedsat tjeneste. Nedsat tjeneste på grund af 56- aftale uden forudgående fuldtids Fraværsperioden skal indberettes med slutdato og skal ligge inden for den periode, hvortil der er bevilliget og oprettet 56-fravær. Starttid og sluttid for dagens fravær indberettes, hvis ikke der er tale om fuldt fravær. RI Lønservice: Aftale om oprettelse af 56-aftale indberettes i via RI Lønservice under ændringer / 56 KMD BPO håndterer anmodning og hjemtagelse af. For MTM og MKB/BA håndteres i de centrale afdelinger. Hvis der indberettes refusionsberettiget fravær, hvor slutdato er længere tilbage i tid end tre måneder, dannes der ikke automatisk refusionssag. I så tilfælde skal KMD BPO kontaktes. For MTM og MKB/BA skal den centrale afdeling kontaktes. Der kan ikke indberettes 56-fravær før der er indberettet en 56-aftale. Der kan ikke indberettes 56 fravær uden slutdato, der ligger indenfor bevillingsdatoen. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 11 af 22 Redigeret maj 2015

12 sygemelding skal indberettes som enkelte dage. Der kan ikke indberettes 56-fravær hvis ikke der er indberettet en 56- aftale. Arbejdsskade Der oprettes refusionssag hos Bopælskommunen, når det indberettede fravær overstiger arbejdsgiverperioden på 30 dage. Både arbejdsgiver og medarbejderen får besked fra bopælskommunen, når aftalen er ved at udløbe. Anvendes vedr. fravær som følge af arbejdsskade. Arbejdsskade skal anmeldes i Arbejdsskadesystemet. Arbejdsskade indberettes med startdato ved sygemelding. Der må ikke indberettes slutdato førend medarbejderen er raskmeldt og mødt på arbejde igen. Der oprettes refusionssag hos Bopælskommunen, når det indberettede fravær overstiger arbejdsgiverperioden på 30 dage. Der skal oprettes en arbejdsskadesag i OPUS på PA30 - arbejdsskade. Ved spørgsmål i den forbindelse kan Forsikringsservice i Borgmesterens Afdeling kontaktes. Nedsat tjeneste arbejdsskade Anvendes vedr. fravær på nedsat tid som følge af arbejdsskade. Samme som nedsat tid på grund af sygdom Samme som nedsat tid på grund af sygdom Samme som nedsat tid på grund af sygdom. Virksomhedspraktik Anvendes når en sygemeldt medarbejder får tilbudt praktik på egen arbejdsplads i forbindelse med afklaring om beskæftigelse. Indberettes som virksomhedspraktik i de perioder/timer, hvor medarbejderen er på arbejdspladsen. Kan indberettes samtidig med Beregning af sker også i perioder med virksomhedspraktik., at Nedsat tjeneste arbejdsskade kan kun anvendes. Når der er oprettet en arbejdsskade. Registrering af virksomhedspraktik kan give et overblik over praktiktimer og kan have værdi til statistikformål. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 12 af 22 Redigeret maj 2015

13 Fravær vedr. ferie 6. ferieuge timer Anvendes ved afholdelse af 6. ferieuge. fravær på grund af sygdom, nedsat tid og arbejdsskade. Hele tjenesten eller en del af tjenesten angivet ved starttid og sluttid. Anvendes kun til 6. Ferieuge i afviklingsåret. 6. ferieuge, der er overført fra tidligere år, står som ferietimer. Denne afvikles derfor som almindelig ferie (Ferietimer, FE). 6. ferieuge godkendt under sygdom Anvendes ved afholdelses af 6. ferieuge, som er godkendt af ydelses- /dagpengekontoret under sygdom. Ved afholdelse af 6.ferieuge i en sygdomsperiode indberettes 6. ferieuge godkendt under sygdom samtidig med fravær. Der skal være fravær både før og efter perioden med 6. ferieuge godkendt under sygdom. Kan anvendes ved fravær på grund af sygdom og arbejdsskade. 6. ferieuge godkendt under nedsat tid: Dage med nedsat tid i ferieperioden slettes. Efterfølgende indberettes 6. ferieuge godkendt under sygdom. Det er vigtigt at der foreligger accept fra dagpengesagsbehandleren på at der kan afholdes ferie. I modsat fald kan ferie blive opfattet som en raskmelding hvilket starter en ny arbejdsgiverperiode i forhold til refusion. Indberetning af 6. ferieuge godkendt under sygdom overføres til Dagpenge og der udbetales ikke refusion under ferien. 6. ferieuge kan overføres under RI Fravær/Nærvær. Anvendes kun til 6. Ferieuge i afviklingsåret. 6. ferieuge, der er overført fra tidligere år, står som ferietimer. Denne afvikles derfor som almindelig ferie (Ferietimer, FE). 6. ferieuge kan overføres under RI Fravær/Nærvær Ferietimer Anvendes ved afholdelse af ferie Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 13 af 22 Redigeret maj 2015

14 Følger afholdelsesrækkefølgen, som er: Overført ferie Ferie med løn Ferie uden løn Ferie godkendt under sygdom Anvendes ved afholdelses af ferie, som er godkendt af ydelses- /dagpengekontoret under sygdom. Ved afholdelse af ferie i en sygdomsperiode indberettes ferie godkendt under sygdom samtidig med fravær. Der skal være fravær både før og efter perioden med ferie godkendt under sygdom. Kan anvendes ved fravær på grund af sygdom og arbejdsskade. Ferie godkendt under nedsat tid: Dage med nedsat tid i ferieperioden slettes. Efterfølgende indberettes ferie godkendt under sygdom. Det er vigtigt at der foreligger accept fra dagpengesagsbehandleren på at der kan afholdes ferie. I modsat fald kan ferie blive opfattet som en raskmelding hvilket starter en ny arbejdsgiverperiode i forhold til refusion. Indberetning af ferie godkendt under sygdom overføres til Dagpenge og der udbetales ikke refusion under ferien. Sygdomsramt ferie karens. Skal bruges fra den 1. maj Anvendes ved de 5 første sygedage under ferie i ferieåret. Medregnes som afholdt ferie. Sygdomsramt ferie karens indberettes samtidig med ferie. Er medarbejderen fortsat syg efter 5 karensdage og ferien ikke afsluttet indberettes Sygdomsramt ferie erstatning I forbindelse med erstatningsferie ved sygdom skal der afleveres lægelig dokumentation. En medarbejder, der har optjent 25 dages ferie, har ved sygdom ret til erstat- Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 14 af 22 Redigeret maj 2015

15 ningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret. Sygdomsramt ferie erstatning. Skal bruges fra den 1. maj Overarbejde og Afspadsering Anvendes til optælling af ferietimer, der skal erstattes. Ferietimer til erstatning kan ses RI under tidssaldi. Timerne er vejledende og vil ikke blive nedskrevet ved senere ferieafholdelse. Saldoen kan bruges som hjælp til at finde medarbejdere, som evt. skal have overført ferie. Saldoen bliver nulstillet ved afviklingsårets slut. Er medarbejderen fortsat syg efter 5 karensdage og ferien ikke afsluttet indberettes Sygdomsramt ferie erstatning samtidig med Sygdom Ferien afsluttes efter karensperioden og feriesaldoen opskrives med restferien. Sygdom indberettes umiddelbart efter ferien, samtidig indberettes Sygdomsramt ferie erstatning i perioden for restferie. Eksempel. Planlagt ferie fra Syg fra Sygdomsramt ferie karens indberettes fra Ferien afsluttes Sygdom indberettes fra og samtidig indberettes Sygdomsramt ferie erstatning fra Arbejdsgiverperioden starter fra indberetning Sygdom og Sygdomsramt ferie erstatning Ved mindre end 25 dages optjent ferie er retten til erstatningsferie forholdsvis mindre. Det er vigtigt, at få afsluttet ferien efter karensdagene og startet sygdom direkte efter. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 15 af 22 Redigeret maj 2015

16 Afspadsering timer Anvendes ved afvikling af optjent afspadsering. Afspadsering optjenes med nærværsart som hensættes (f.eks. timer hensættes 1:1) Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Saldo kan ses i Tidssaldi under RI Fravær/Nærvær. Anvendes af grupper der kører afspadseringsregnskab i lønsystemet. Der er særlige koder til dagplejere Timer hensættes 1:1 Anvendes ved optjening af afspadseringstimer. Anvendes af grupper der kører afspadseringsregnskab i lønsystemet. Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Saldo kan ses under Tidssaldi i RI Fravær/Nærvær. Saldo reduceres ved brug af fraværsart Afspadsering timer Overarb. 50% hensættes Anvendes ved optjening af afspadseringstimer jf. overenskomst. Saldo reduceres ved brug af fraværsart Afspadsering timer Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Saldo kan ses under Tidssaldi i RI Fravær/Nærvær. Overarb. 100% hensættes Anvendes ved optjening af afspadseringstimer jf. overenskomst. Saldo reduceres ved brug af fravær- Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Saldo kan ses under Tidssaldi i RI Fravær/Nærvær. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 16 af 22 Redigeret maj 2015

17 sart Afspadsering timer Overarb. 50% alt udbet. Anvendes jf. overenskomst. Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Overarb.100% alt udbet. Anvendes jf. overenskomst. Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Overarb. 50%, tillæg udbetales Overarb. 100%, tillæg udbetales Afspadsering dage Aftenmøde 1 dags afspads Anvendes jf. overenskomst. Anvendes jf. overenskomst. Afvikling af afspadseringsdage for dagplejere. Anvendes for dagplejere Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Anvendes ikke for brugere der indberetter overarbejde og afspadsering i andre systemer. Kun til dagplejere. Kun til dagplejere. Aftenmøde 0,5 dags afspads Anvendes for dagplejere Kun til dagplejere. Overarbejde 50% dagplejere Anvendes af dagplejere Kun til dagplejere. Tillidshverv Organisationsmøde Anvendes udelukkende når tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant har deltaget i møde, som berettiger til AKUT refusion. Resulterer i AKUT-refusion Registrering af fravær for TR. Foretages for at indhente AKUT-refusion. På baggrund af tjenestestedets indberetning udskriver Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 17 af 22 Redigeret maj 2015

18 Resulterer i AKUT refusion. Ved fravær, der ikke berettiger til AKUT refusion, kan anvendes tjenestefri med løn med årsag tillidsarbejde uden refusion og sender KMD/KMD BPO regning til den faglige organisation. Kopi af regning oploades i personalemappen. Betalingen konteres direkte på tjenestestedet. Det indberettede fravær skal være det samme som det antal timer, som fremgår på blanketten. Tillidsmandskursus Anvendes udelukkende når tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant har deltaget i kursus, som berettiger til AKUT refusion. Resulterer i AKUT refusion. Ved fravær, der ikke berettiger til AKUT refusion, kan anvendes tjenestefri med løn med årsag tillidsarbejde uden refusion Resulterer i AKUT-refusion Registrering af fravær for TR. Foretages for at indhente AKUT-refusion. På baggrund af tjenestestedets indberetning udskriver og sender KMD/KMD BPO regning til den faglige organisation. Kopi af regning oploades i personalemappen. Betalingen konteres direkte på tjenestestedet. Det indberettede fravær skal være det samme som det antal timer, som fremgår på blanketten. Udøvelse af hverv Anvendes hvis oplyst af faglig organisation. Må kun benyttes når den faglige organisation har indkaldt og der gives AKUT refusion. Resulterer i AKUT-refusion Registrering af fravær for TR. Foretages for at indhente AKUT-refusion. På baggrund af tjenestestedets indberetning udskriver og sender KMD/KMD BPO Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 18 af 22 Redigeret maj 2015

19 Resulterer i AKUT refusion. Ved fravær, der ikke berettiger til AKUT refusion, kan anvendes tjenestefri med løn med årsag tillidsarbejde uden refusion regning til den faglige organisation. Kopi af regning oploades i personalemappen. Betalingen konteres direkte på tjenestestedet. Det indberettede fravær skal være det samme som det antal timer, som fremgår på blanketten. Tjenestefrihed og Orlov Tj.fri uden løn, red. pens. Anvendes blandt andet til tabt arbejdsfortjeneste. Tjenestefri uden løn under en måned. Tjenestefri uden løn, med reduktion af pensionsindbetaling. Registreringen indebærer løntræk via lønart Orlov med løn Anvendes f.eks. ifm uddannelsesorlov. Anvendes ikke i forbindelse med barsel Tjenestefri Anvendes til tjenestefri med løn: Fridage i henhold til Aarhus Kommunes Tjenestefrihedsregulativ. Tillidsarbejde uden refusion. Plejeorlov. Op til 10 dages indlæggelse for børn. Behandling for kronisk sygdom. Efter særlig aftale med leder. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 19 af 22 Redigeret maj 2015

20 Tjenestefri uden løn Seniordage mv. Seniordage Tjenestefri uden løn under en måned. Anvendes ved afvikling af seniordage, herunder Seniordage ift. central aftale mellem KL og KTO/Sundhedskartellet, overenskomst og individuelt aftalte seniordage. Pensionsafregning påvirkes ikke af løntrækket. Registreringen medfører løntræk via lønart Der sker ikke reduktion af det pensionsbidrag der skal afregnes til pensionskassen. Oplysninger om lokalt aftalte seniordage indberettes i RI Lønservice under Ændring Senior-/Fritvalgsordning (findes kun i MBU). Seniordage timeafvikling Fritvalgsdage Øvrigt fravær Frihed i henhold til overenskomst (FO-dage) Seniordage afvikling i timer - iht. central aftale mellem KL og KTO/Sundhedskartellet, overenskomst og individuelt aftalte seniordage Anvendes ved afvikling af fritvalgsdage. Gælder for medarbejdere, som optjener fritvalgsdage efter deres overenskomst. Systemet lægger årsagen ind i kalenderen. Skal ikke indberettes FO-dage. Kun til grupper omfattet af arbejdstidsaftalerne og 79.03, ansatte i kommunernes ældre- og sundheds- og handicapområde Frihed i h.t. overenskomst Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 20 af 22 Redigeret maj 2015

21 indgår som fraværsårsag i rapporter i RI Fravær/Nærvær. Søgne-helligdag Skal ikke indberettes. Dannes automatisk i henhold til overenskomst. Ved afholdelse af ferie i en sygdomsperiode indberettes stop af sygefravær pr. dagen før ferien og start af sygefravær dagen efter ferie. Ved denne fremgangsmåde sikrer systemet, at der ikke startes ny arbejdsgiverperiode op i forhold til refusion. Det er vigtigt at der foreligger accept fra dagpengesagsbehandleren på at der kan afholdes ferie. I modsat fald kan ferie blive opfattet som en raskmelding hvilket starter en ny arbejdsgiverperiode i forhold til refusion. Specialdag Hvis der f.eks er registreret ferie uden løn i en uge, hvor der også er registreret en søgne/helligdag, reduceres løntræk for ferieperioden med det antal arbejdstimer der ligger på dagen med søgne/helligdag. Skal ikke indberettes. Anvendes for Grupper, der har halve fridage, f.eks. 1. Maj, grundlovsdag, 24/12 og 31/12 KMD BPO har i april 2015 oprettet specialdage på allerede ansatte AC er. I december 2015 opretter KMD BPO specialdage for Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 21 af 22 Redigeret maj 2015

22 Systemet lægger årsagen ind i henhold til overenskomst. AC er, der bliver ansat den eller senere. Fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær Side 22 af 22 Redigeret maj 2015

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær september 2017 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær september 2017 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns hospitalsindlæggelse.

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Hjemmeboende barn syg Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere september 2017 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere september 2017 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Hjemmeboende barn syg Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 Indhold...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Arbejdsgang for barsel/adoption

Arbejdsgang for barsel/adoption Acadre: 15/10954 Arbejdsgang for barsel/adoption 1/11 Revideret den 14. juni 2016 Indhold Meddelelse om graviditet... 3 Graviditetsgener... 3 Faktisk fødsel... 4 Fædreorlov... 4 Barselsaftale... 4 Bekræftelse

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Denne vejledning beskriver kort den overordnede proces vedr. fraværsadministration på AU. 1 Registrering af fravær Medarbejders fravær registreres på

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Program Optjening af ferie under sygdom og barsel Sygdom som feriehindring Mulighed for at holde ferie trods sygdom

Læs mere

SEKRETÆRKONFERENCE 2012

SEKRETÆRKONFERENCE 2012 SEKRETÆRKONFERENCE 2012 ANSÆTTELSESVILKÅR Ledere, lærere og børnehaveklasseleder Overenskomst mellem FM og LC (FSL) Tilskudsbetingelse Benyt ansættelsesbrev på vores hjemmeside Pædagogiske personale Evt.

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere