Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013"

Transkript

1 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan

2 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at fremme integrationen mellem den svenske og danske side af sundet til gavn for borgere og virksomheder i hele regionen. Komiteens arbejde er hjulpet på vej af en række ydre og indre omstændigheder, ikke mindst åbningen af Øresundsbron i 2000 og velvilje fra den svenske og danske stat samt EU. I takt med udviklingen er behovene imidlertid også blevet større. Der er derfor behov for, at komiteens indsats styrkes. Det kan gøres ved, at komiteen ikke blot peger på problemer og muligheder, men også medvirker til at løse problemer og at indfri mulighederne i samspil med alle relevante aktører. Komiteen skal med andre ord blive mere handlingsorienteret. Derudover er der behov for en styrkelse af komiteens analytiske kræfter. Komiteen udfører i dag analyser gennem eller sammen med andre aktører. Og det skal vi blive ved med. Men komiteen skal blive bedre til at sætte dagsordener og til at indlejre den viden, som analyserne giver, i organisationen. Der er også behov for, at komiteen vurderer sin informationsindsats for at sikre, at den rigtige information på den mest effektive måde når ud til de rigtige målgrupper. Öresundskomiteen har ultimo 2011 fået tilladelse til igen at deltage i Interreg-projekter, og tanken er at udnytte denne mulighed der, hvor komiteen har en prioriteret og strategisk interesse. Men først og fremmest er der stærkt behov for at styrke den økonomiske vækst. Selv om vi på begge sider af sundet forhåbentligt har overstået de værste dele af finanskrisen, udestår en vigtig udfordring med at skaffe vækst og arbejdspladser i et Europa, som vil være præget af offentlige gældsproblemer og en stigende global konkurrence i en del år. Der er derfor behov for mere innovation, for bedre udnyttelse af regionens kreative kompetencer, for et langt mere integreret arbejdsmarked og for en styrket infrastruktur dvs. netop de indsatsområder, som vores strategi for Øresund, ÖRUS, rummer. Der er også behov for en styrket kulturel indsats, som på sigt kan understøtte en fælles identitet for borgerne i regionen. At gøre Øresundsregionen til vækstlokomotiv for hele Skandinavien og at skabe en Øresundsidentitet kan ikke gøres på kort tid det kræver et langt, sejt træk. Handlingsplanen for 2013 er derfor kombineret med strategiske målsætninger for udmøntning af ÖRUS på 3-4-årigt sigt. 2

3 VIDEN OG INNOVATION Flerårigt sigte Anvendelse af og udveksling af viden mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv er vigtig for skabelsen af vækst og arbejdspladser. På begge sider af Øresund arbejdes der for at fremme samspillet mellem universiteter og erhvervsliv. Alligevel er regionens virksomheder ikke innovative nok. Effekten af forsknings- og innovationsindsatsen på virksomheder måles blandt andet gennem EU s CIS-undersøgelser (Community Innovation Surveys). De nyeste CIS-tal er fra Her fremgår det at andelen af omsætningen, der stammer fra innovation er lav i både Sverige og Danmark sammenlignet med EU27. For Danmark var tallet i ,4 pct., mens det var Sverige var 9,2 pct. I EU27 var tallet i gennemsnit 13,3 pct. (Eurostat). Udnyt kompetencerne på tværs af Sundet Det er et problem, at vi i Øresundsregionen ikke udnytter vi hinandens styrker indenfor viden og innovation godt nok. Tværtimod har området snarere tabt noget af pusten med nedlæggelse af Øresund Science Region og Øresundsuniversitetet. Nedlæggelsen har skabt et tomrum. Der er behov for nye initiativer, og her kan Öresundskomiteen gøre en forskel. Det er dog vigtigt, at nye aktiviteter tænkes grundigt igennem, så tidligere strukturelle problemer som eksempelvis konkurrencen mellem de enkelte universiteter samt udfordringer i relation til national lovgivning og finansiering inddrages. Samtidig er et godt samarbejde en forudsætning for, at vi fortsat kan trække investeringer og forskningsmidler til regionen. Det er centralt at sammentænke nye initiativer med de projekter, der allerede er sat i gang for at udnytte de grænseregionale fordele. I alt er der 26 projekter i gang om viden og innovation i Øresundsregionen. Projekterne er navnlig finansieret af INTERREG IVA. Projekterne omfatter eksempelvis klyngeinitiativer, universitetssamarbejde samt entreprenørskab og innovation. Eksempler på projekter er: Medicon Valley En lifescience region i verdensklasse, der er et nyt Interreg projekt. Projektet skal skabe en ny vision for Medicon Valley og markedsføre regionen. En vigtig del af projektet et også at styrke klyngens internationale relationer. Øresund Materials Innovation Community, (ØMIC fase 2), hvor målet er at bygge et stærkt og dynamisk materialevidenskabeligt innovationsmiljø i Øresundsregionen. ESS og MAX IV På den svenske side af Øresund arbejder TITA projektet for at støtte den regionale og erhvervsmæssige udvikling i forbindelse med ESS og MAXIV etableringen. Også på den danske side af Øresund arbejdes der på at forberede integrationen af forskningsanlæggene med regionens vidensinstitutioner og erhvervsliv. Det er vigtigt at sikre en overordnet øresundsregional planlægning og koordinering omkring integrationen af ESS og MAXIV. 3

4 Få studerende på tværs af Sundet En anden udfordring er, at antallet af studerende, der læser kurser eller hele universitetsuddannelser på den anden side af Øresund, er lavt. En barriere er de danske meritregler. En anden og ny barriere er de studieafgifter, der er indført i Reglerne rammer svenske studerende, der ønsker at læse enkelte fag i Danmark. Antallet af studerende, der modtog studiestøtte til en videregående uddannelse på den anden side af Sundet i Øresundsregionen, var under personer i Der er ikke lavet opgørelser over antallet, der tog enkeltstående kurser. Der er i alt ca studerende på videregående uddannelser i Øresundsregionen. (TendensØresund 2010) De flerårige målsætninger er: At forskningen (målt på anvendelse og kvalitet) indenfor flere af regionens kerneområder er blandt de bedste i Europa. 1 Kerneområderne er lifescience, cleantech, IKT, materialevidenskab og fødevarer. At en stigende andel af studerende i området har taget fag på den anden side af Sundet. At regionens virksomheder har fået forbedret deres innovationsrate gennem bedre udnyttelse af viden og erfaringerne på begge sider af Sundet. 2 Forslag til initiativer i 2013: Komiteen vil tage initiativ til at støtte de erhvervsmæssige muligheder for anvendelse af ESS og MAXIV på øresundsregionalt niveau. I løbet af 2012 skal det afklares, hvordan komiteen bedst støtter dette. Komiteen vil opdatere og udvikle detaljeret statistisk til analyser af de erhvervsmæssige øresundsregionale styrkeområder. Komiteen vil fremme samarbejdet mellem regionens universiteter. Komiteen vil fremme et eller to nye klyngeinitiativer. Det søges afklaret i løbet af 2012 på hvilke områder, der vil være størst øresundsregional merværdi. Alle ovennævnte initiativer vil tage udgangspunkt i et nært og tæt samarbejde med medlemsorganisationerne. 1 Dette er en kompleks analyse. Men relevante indikatorer kan være antallet af universiteter fra regionen, der er i top i JTU top100 verdensliga for akademisk forskning. Et kvantitativt mål for den industribaserede forskning er eksempelvis antal patenter indgivet indenfor kerneområderne. 2 Dette måles nationalt med brug af Eurostats analyse af virksomheders innovationsrate (CIS). Om muligt vil vi bruge regionale CIS tal. 4

5 KLIMA OG CLEANTECH Flerårigt sigte Klima og bæredygtig udvikling er ikke udpeget som selvstændigt temaområde i ØRUS, men udgør et tværgående emneområde. Området er centralt som løsning på både den globale klimaudfordring og som en måde at skabe arbejdspladser på. Visionen er, at Øresundsregionen i 2020 skal være Europas mest klimasmarte region. Både den svenske og den danske del af Øresundsregionen er præget af styrkepositioner indenfor klima og cleantech. Begge sider rummer initiativer indenfor sol, vind, biobrændsel etc. Sydsverige er præget af en lang række både strategiske og konkrete tiltag. Vigtigt er eksempelvis Lund Universitet og de ca. 250 cleantech-virksomheder i Skåne. På den anden side af Sundet er den Østdanske cleantech klynge i 2010 opgjort til at omfatte 522 virksomheder med samlet omkring medarbejdere. Endvidere er der på den danske side en lang række centrale vidensinstitutioner. (Baseret på en analyse udført af Cowi for Öresundskomiteen og andre aktører). Men kompetencerne er ikke ens. Eksempelvis er vindmøller højt prioriteret på den danske side. I Skåne er der mere fokus på biobrændsler. Den øresundsregionale merværdi ligger i at udnytte de forskellige kompetencer. Der er i denne strukturfondsperiode sat 15 projekter i gang med dette formål. Eksempler på projekter er Øresund Ecomobility og Energy Øresund. Den flerårige målsætning er: Øresundsregionen er i 2020 Europas mest klimasmarte region målt på udviklingen i CO 2 -udslippet i forhold til BRP, eksporten af cleantech produkter samt etableringen af nye cleantech virksomheder. Forslag til initiativer i 2013: I 2012 gennemfører Öresundskomiteen en analyse af mulighederne og merværdien ved at arbejde sammen om klima og cleantech. Analysen skal resultere i konkrete anbefalinger og projektforslag. Indsatsen i 2013 baseres på disse anbefalinger. At koordinere en fælles strategisk indsats for at tiltrække Expo 2022 til regionen. Expo 2022 kan medvirke til at synliggøre regionens kompetencer. Samtidig kan Expo 2022 fungere som løftestang for udvikling af kompetencerne. Öresundskomiteens rolle kunne også være at bidrage med viden til en ansøgning. Produktionen af statistik om klima- og cleantech gennem Interreg projektet ØRESTAT III. Eksempelvis om regionens CO 2- udledning og den økonomiske betydning af regionens cleantech virksomheder. 5

6 KULTUR OG OPLEVELSER Flerårigt sigte Øresundsregionen har et stort kulturelt potentiale, som skal udnyttes bedre end hidtil. Vi har forudsætninger for i højere grad end i dag at placere os på det europæiske kulturelle landkort som en region med et dynamisk og mangfoldigt kulturliv. Kultur er et stærkt redskab til at skabe sammenhængskraft og identitet i Øresundsregionen. Det er derfor vigtigt at øge forståelsen for den kulturelle mangfoldighed i regionen. Vi bør også øge kendskabet til hinandens kultur og sprog, bl.a. gennem bedre muligheder for at se dansk TV i Skåne og svensk TV i Danmark. På dette område er udviklingen desværre gået den forkerte vej i de sidste år. En vigtig forudsætning for samvær og kulturel udveksling er selvsagt sprogforståelse, og på længere sigt kan øget sprogkendskab være et mål for komiteens arbejde. Der er også fokus på kulturområdet i bred forstand både I EU, i begge vores lande på statsligt niveau og på regionalt og kommunalt niveau, i spørgsmålet om at udvikle erhvervskompetencer. Disse kompetencer kan både være afsæt for nye arbejdspladser i kreative brancher og en kilde til innovation i resten af erhvervslivet. ÖRUS peger på: Global synlighed event, Kultur for, med og af børn og unge Oplevelsesøkonomi og kreative brancher. Sekretariatet vil i de kommende år arbejde med alle tre prioriteter. Kulturområdet er det eneste område i Øresundskomiteen, der har sit eget, politiske arbejdsudvalg. Dette udvalg vil også fremover være tæt involveret i udviklingsarbejdet. De flerårige målsætninger er: Som kulturregion bliver Øresundsområdet et stadig mere integreret kulturmarked målt ved den andel af kulturbesøg, som sker på tværs af Sundet i forhold til kulturbesøg på egen side Beskæftigelsen i kultur- og oplevelseserhvervene i Øresundsområdet stiger i de kommende år. Komiteen vil bl.a. igangsætte initiativer på følgende områder i de kommende år: Eventstrategi for Øresundsregionen Med vedtagelsen af Eventstrategi for Øresundsregionen i Öresundskomiteen den 27. april 2012 vil der være skabt grundlag for at indlede et tættere samarbejde om store elitesportsbegivenheder og internationale mesterskaber på højt niveau. Breddeidrætten er imidlertid også en vigtig kulturintegrator, ikke mindst for børn og unge. Derfor suppleres eventstrategien med en ansøgning til et Interreg-projekt, der skal belyse barrierer og muligheder for at etablere regelmæssige turneringer over Sundet under udvalgte idrætsforbund ikke mindst på børne- og ungeområdet. Øresund Event Center, der netop er etableret 1. februar 2012, skal være operatør på de fleste opgaver. Øresundskomiteen vil især lægge vægt på: At rammebetingelserne for store sports- og kulturevents i regionen forbedres 6

7 At betingelserne for et sammenhængende kulturarbejdsmarked i Øresund forbedres At der udvikles fælles systemer til markedsføring, billetsalg og et sammenhængende offentligt transportsystem, der gør det muligt for borgerne at besøge regionens kulturinstitutioner At følge udviklingen af den grænseregionale publikumsdynamik via indsamling af statistik til øresundsdatabasen Örestat. Kommunesamarbejde i Øresund Arbejdsgruppen for kultur og fritid har i november 2011 givet sekretariatet i opdrag at undersøge mulighederne for en øresundsregional kulturaftale som et supplement til især Kulturaftalen i Hovedstadsregionen, KulturPlan Skåne samt øvrige Kulturaftaler på Sjælland. Strategien er, ved hjælp af midler fra Interregprogrammet over de næste to år, at kortlægge ønsker og muligheder for at udfylde en sådan aftale. Kultur for, med og af børn og unge Kultur for børn og unge er et tema som søges implementeret gennem den øresundsregionale kulturaftale. Oplevelsesøkonomi og andre kreative brancher Oplevelsesøkonomisk vækst, innovation baseret på kultur samt øget samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv er et centralt indsatsområde. Et eksempel herpå er samspil mellem kulturinstitutioner og kreative virksomheder om udvikling af nye samarbejdsmodeller og anvendelsen af nye teknologier, som vil blive søgt fremmet via et Interreg-projekt. Det vil også være oplagt for vores region at udnytte den fokus, EU-Kommissionen har på oplevelseserhvervene og andre kreative brancher både hvad angår rammebetingelser og økonomisk vækst samt for iværksætteri på området. Med vedtagelsen af EU- Kommissionens nye kulturprogram Et kreativt Europa (for perioden ) satses der således på en udvikling af Europas kreative sektor med et budget på over 1 mia. euro. Det vil i den forbindelse være en god ide at bygge relationer til EU-Kommissionens nye European Creative Industry Alliance. Øresundskomiteen vil især lægge vægt på at bidrage til at skabe rammebetingelser, der kan understøtte produktudvikling og iværksætteri i de kreative brancher. Komiteen vil endvidere udbygge arbejdet med at lave statistik for erhvervsaktiviterne på kulturområdet samt lave målinger af kendskabet til sprog og kulturbesøg. 7

8 Forslag til initiativer i 2013: Komiteen vil etablere et innovationsnetværk for forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner og kreative brancher og sammen med andre aktører arrangere en international konference om ny teknologi og oplevelsesdesign. Komiteen vil som en del af arbejdet med den bilaterale kulturaftale arrangere en konference om et fælles kulturarbejdsmarked i Øresund. Komiteen vil i samarbejde med kommunerne arrangere Kulturens Motionsdag for børn og unge i Øresund. 8

9 ARBETSMARKNAD Flerårig sikt När bron öppnade lyftes visionen om en gemensam arbetsmarknad där företag och medborgare fritt skulle kunna röra sig över nationsgränserna. Den fasta förbindelsen skulle bidra till att minska arbetslösheten i regionen. Den gemensamma arbetsmarknaden skulle också bidra till att skapa samhällekonomiska vinster. Därmed skulle tillväxten öka i såväl regionen som för de båda nationalstaterna. Sedan bron öppnade har pendlingen över Sundet ökat från till nästan idag. De senaste åren har antalet pendlare minskat något som en följd av lågkonjunkturen. Öresundsbrons svenska pendlare har sedan år 2000 gett ett ökat tillskott till den danska ekonomin. Enbart under 2010 skapade pendlingen 5,5 miljarder DKK i ekonomisk tillväxt för det danska samhället. Samtidigt sparade de svenska a-kassorna 1,5 miljarder SEK i ersättningar om året. Om man jämför Öresundsregionen med andra gränsregioner i världen visar det sig att det finns potential för en ännu starkare integration i denna region. En region där pendlingen går åt båda håll beroende på vilka sektorer som saknar arbetskraft och utifrån utbud och efterfråga av kompetens. På längre sikt kommer ett skattesystem som gynnar integrationen främja detta ännu mer. Den bästa måttstocken för arbetsmarknadsintegration är antalet pendlare över Sundet. Det är oklart och osäkert hur mycket pendlingen kommer att öka de kommande åren. I en prognos från TendensØresund räknar man med en fördubbling av antalet pendlare fram till För att en sådan ökning ska komma till stånd krävs det ett antal politiska beslut på nationell nivå för att lösa de gränshinder som hämmar integrationen över Sundet. Dessa beslut är ännu inte tagna. På mellanlångsikt (3-4 år) är det knappast sannolikt med en ökning av pendlandet med mer än procent- detta under förutsättning att antalet gränshinder minskar och att informationsinsatserna utvecklas så att medborgarna på båda sidor Sundet upplever det mere enkelt att hantera exempelvis skatte- och pensionsregler. Sex gränshinder har lösts sedan Öresundskomiteens rapport 33 hinder, utmaningar och möjligheter - presenterades i juli Detta kan jämföras med att det löstes 16 hinder under perioden dvs. två om året. Under de kommande åren kommer Öresundskomiteen att fortsätta arbetet med att nedbryta gränshinder. Detta görs bland annat utifrån de identifierade gränshinder som finns dokumenterade i denna rapport. I vil komiteen bla prioritere samtidigt arbejde i de to lande, revalidering og autorisationer. Öresundskomiteen ska arbeta tätt och strategiskt tillsammans med kommitténs gränshindersarbetsgrupp, Gränshinderforum och de båda regeringarnas nordiska samarbetsministrar. De fleråriga målsättningarna är: Att 3-4 gränshinder tas bort om året. Att arbetsmarknaden på båda sidor Sundet blir integrerat så mycket att pendlingen fram till 2016 ökar med minst 10%, vilket betyder en ökning till minst

10 Tillväxtanalyser Tillväxtanalysen ska vara ett instrument i gränshindersarbetet. Den ska dessutom bidra till att sätta öresundsfrågorna på den nationella agendan i de båda nationalstaterna. Lösningsorienterade seminarier Att aktivt bryta ned gränshinder genom lösningsorienterade seminarier riktade till berörda parter över nationsgränsen. Arrangemangen ska ske i samarbete med Gränshinderforum. Socialförsäkrings- arbetsmarknads- och skattefrågor är relevanta ämnen att fokusera på. Näringslivsnätverk Att verka för att utveckla ett näringslivsnätverk. Detta nätverk ska bl.a. bestå av direktörer från de internationella storföretagen och de kreativa näringarna i Öresundsregionen. Företagen ska få möjlighet till att vara med och påverka utvecklingen av arbetsmarknaden i regionen. Detta ska ske genom att de får möjlighet delta i diskussioner om regionens utveckling. Därmed har de möjlighet att aktivt bidra till att driva gränshindersfrågorna till nationell nivå. Detta nätverk ska verka långsiktigt och bidra till att företagen blir delaktiga i integrationen och utvecklingen av en gemensam region. Säkra och vidarutveckla informationstjänsterna till medborgare och företag i Öresundsregionen Att aktivt bidra till vidareutvecklingen av informationstjänsten Øresunddirekt och Øresunddirektbusiness. Därmed säkras synligheten av arbetsmarknaden och regler och ramar för arbetssökande och arbetsgivare på båda sidor Sundet. Säkra arbetskraftsförsörjningen i Öresundregionen Att aktivt verka för att säkra den framtida arbetskraftsförsörjningen. Genom att bli bättre att behålla arbetskraften i regionen och attrahera kvalificerad arbetskraft från utlandet. Man ska dessutom säkra att de som står utanför arbetsmarknaden i Öresundsregionen ges möjlighet att komma in. Ungdomar och dess framtid är ett område som kommer vara viktigt att fokusera på under denna period. Öresundskomiteen kommer under denna period att utveckla en framtidspanel som kan fungera som ett verktyg för att möta denna typ av utmaningar. Förslag till initiativ för 2013: Att arrangera 1-2 lösningsorienterade gränshindersseminarier tillsammans med Gränshindersforum. Att arrangera 1-2 möten om relevanta näringslivsfrågor för Öresundsregionen med Näringslivsnätverket. 10

11 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET Fleråriga mål Öresundskomiteens fokus de kommande åren är att fortsätta arbetet med att samordna regionala aktörer kring infrastrukturfrågor. Sekretariatet ska också skapa nätverk mellan relevanta nationella och regionala myndigheter i Sverige och Danmark. Detta är centralt för att lyfta Öresundsregionens prioriteringar på en nationell nivå. Avsikten är också att öka bevakningen av det europeiska transportperspektivet. Arbetet samordnas bland annat av arbetsgruppen av tjänstemän från medlemsorganisationerna, som koordineras av sekretariatet. Gruppen följer också arbetet inom ÖRUS-området tillgänglighet och mobilitet. Samordning sker också med andra externa aktörer. Det fleråriga målet inom detta område är att: Öka förståelsen hos aktörer och beslutstagare i Sverige och Danmark för att tillgänglighet och mobilitet är avgörande för global konkurrenskraft. Öka förståelsen för att trafikplanering och investering måste ske i ett europeiskt perspektiv. Främja den inomregionala tillgängligheten för att stärka Öresundsregionen som en sammanhållen arbetsmarknads- och bostadsregion. Politiska prioriteringar De politiskt prioriterade frågorna i ÖRUS är sedan tidigare HH-förbindelsen, Kastrups utveckling, höghastighetståg till Öresund via Kastrup, tillgänglighet i hela Öresundsregionen och Fehmarn Bält-förbindelsens utveckling. En fast HH-förbindelse är införd i den svenska nationella planeringen. Området kräver dock vidare insatser både i Sverige och Danmark. Sekretariatet kommer därför att tillsammans med andra aktörer medverka till att väcka opinion för behovet av en HHförbindelse. Detta sker bland annat genom samarbete med HH-gruppen. Även Kastrups utveckling prioriteras i ÖRUS. Detta drivs genom Global Connected och via opinionsbildning för höghastighetsbanor till Kastrup. I samverkan med andra aktörer bildar sekretariatet också opinion för att knyta samman Kastrup och de nordiska huvudstäderna med höghastighetsbanor, och vidare ut till Europa via Fehmarn Bält. Sekretariatet koordinerar därför sitt arbete med relevanta projekt och bevakar aktuella utredningar i Sverige och Danmark. Inomregional tillgänglighet Tillgängligheten i Öresundsregionen ska stärkas genom att göra det så enkelt som möjligt för medborgare att färdas i regionen. Ett gemensamt pendlarkort och gemensamma betalningssystem, som gäller i hela Öresundsregionen, vore en stark signal om en sammanhållen storstadsregion. Tillgång till Internet och mobiltelefoni när man nyttjar kollektivtrafiken i Öresundsregionen är också en viktig fråga för att göra kollektivtrafiken konkurrenskraftig. TEN-T och EU-arbete Interreg-projektet IBU Öresund har bidragit till att skapa en bättre förståelse för Öresundsregionen i ett europeiskt transportperspektiv. Detta är viktigt att bevaka vidare. 11

12 Under kan Öresundskomiteens medlemsorganisationer enligt policyprogrammet TEN-T ta del av nationell EU-finansiering via Connecting Europe Facility Detta inkluderar att bygga saknade länkar och avveckla flaskhalsar, främst i gränsregioner. Det kommer därför att bli viktigt för Öresundskomiteens sekretariat att i samverkan med medlemsorganisationernas EU-kontor i Bryssel följa arbetet på EU-nivå framöver. Gröna transporter Sekretariatet ska förbättra sin samverkan med gröna transportinitiativ, så som Green STRING Corridor-projektet och Interreg-projektet COINCO II. Vidare är det också viktigt för sekretariatet att bevaka diskussionen och utvecklingen kring en förbindelse i korridoren mellan Helsingørmotorvägen och Køge. Detta är ett relevant led för HH-förbindelsen, och kan också presentera en trafiklösning för att leda trafik utanför Köpenhamn. DSA och STRING Vidare är det viktigt att främja Fehmarn Bält-förbindelsens utveckling. Öresundskomiteens sekretariat ska därför samverka med det nya STRING-sekretariatet. Det nyetablerade sekretariatet arbetar för den strategiska och politiska utvecklingen av Fehmarn Bältförbindelsen i STRING-området. Samarbete inom ramen för DSA (Den Skandinaviska Arenan) är också viktigt inom detta område. Förutom att ett flertal förtroendeutvalda i Öresundskomiteen ingår i DSA:s styrelse och STRING:s politiska ledning, så ingår Öresundskomiteens sekretariat i DSA:s sekretariat och STRING:s Steering Group av tjänstemän. Utveckla infrastruktursamarbetet inom den Nordiska Triangeln Sekretariatet ska fortsätta att knyta kontakter med viktiga aktörer inom ramen för den Nordiska Triangeln. Hittills har samarbetet med Göteborg/Oslo-regionen varit starkare och därför bör kontakter även knytas till Mälardals- och Stockholmsregionen. På sikt är visionen att våra nordiska huvudstäder ska vara ihopbunda med spårbundna höghastighetsbanor. Förslag till initiativ 2013: Ta initiativ till att centrala riksdagsmedlemmar och folketingsmedlemmar inom trafikområdet träffas. Utveckla samarbetet med huvudstadsregionerna inom den Nordiska Triangeln. Utöka vår samverkan med DSA och STRING i den politiska intressebevakningen och kommunikationsarbetet. 12

13 POLITISK INTRESSEBEVAKNING Flerårig sikt Nyckeln till ett effektivt arbete är att Öresundskomiteen samverkar med andra befintliga aktörer som arbetar för att nå samma mål som pekas ut i handingsplanen. Detta gäller inte minst kommuner och regioner i Öresundsregionen. Kommande år bör även fokus läggas på att utveckla samarbetet med olika näringslivsorganisationer på båda sidor av Sundet. Efter valet till Folketinget 2011 har sekretariatet arbetat planmässigt för att stärka kännedomen om Öresundskomiteen och våra prioriterade frågor bland nationella politiker i Danmark. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år. Interreg-medel är ett mycket viktigt verktyg för att skapa konkreta projekt för att nå målen i ÖRUS. Det är därför avgörande att Öresundsregionens aktörer samlas kring ett program för perioden som kan understödja regionens tillväxt. Det fleråriga målet är: att Öresundskomiteen skall vara en naturlig auktoritet med stor trovärdighet och kännedom i båda våra länder. Ambitionen är att vi ska ha större genomslagskraft än organisationer med samma resurser. Återkommande aktiviteter under kommande år: Folkemødet på Bornholm Sekretariatet ska fortsatt utveckla Öresundshuset på Folkemødet på Bornholm. Vi samverkar där med våra medlemmar kring seminarium och andra aktiviteter. Arrangemanget är viktigt för att etablera Öresundskomiteen som en stark aktör i den danska politiska debatten. Almedalsveckan i Visby Öresundshuset i Almedalen ska fortsätta att utvecklas. Fokus är att få ännu bättre spets i seminarierna med nationella representanter. Vi har skapat en plattform där flera aktörer gemensamt samverkar för att driva opinionsarbete på nationell nivå i Sverige. Arbetet med Öresundshuset i Almedalen ska även fortsätta under kommande år för att ha en långsiktighet i opinionsbildningen. Stärkta kontaktnät med riksdags- och folketingsledamöter Sekretariatet skall fortsätta utveckla och underhålla kontaktnät med parlamentariker på nationell dansk och svensk nivå. Möten mellan danska och svenska parlamentariker ska arrangeras. Öresundskomiteen i Bryssel Sekretariatet ska fortsätta med att bygga ut kontaktnätet i Bryssel. Inte minst via flera av våra medlemmars kontor i Bryssel. Ett nätverksarbete emellan dessa Brysselkontor ska fortsätta. En strategi för att peka ut prioriterade frågor att driva på europeisk nivå ska tas fram. 13

14 Kongresser och konferenser Sekretariatet ska delta på nationella politiska kongresser i såväl Sverige som Danmark. Även vid andra större konferenser som är politiskt prioriterade ska vi vara representerade. Öresundstinget Vårt Öresundsting arrangeras årligen och ska användas i vårt opinionsbildande arbete. Tidpunkten bör dock beaktas under kommande år så att inte konferensen riskerar krocka med valrörelser i Danmark (november 2013) och i Sverige (september 2014). Förslag till initiativ i 2013: Vi behöver ta fram en plan för att underhålla och utveckla vårt kontaktnät på nationell nivå i Stockholm och Köpenhamn. Detta ska ske i samverkan med medlemsorganisationerna. Syftet är även att bistå nationella parlamentariker och tjänstemän med kunskapsunderlag och information. Sverige är ordförande för Nordiska Ministerrådet 2013, vilket vi ska använda som möjlighet att fokusera på Öresundsregionen som positivt exempel. 14

15 KOMMUNIKATION Flerårigt sigte Kendskabet til Øresundsregionen som mere end en geografisk betegnelse og Öresundskomiteens arbejde er for lille. Interessen for Øresundsspørgsmål er lav i de nationale parlamenter. Manglen på kendskab og interesse er en hæmsko for komiteens arbejde. Målet er derfor at gøre øresundsspørgsmål synlige i hele Danmark og i hele Sverige. Det er også et mål at gøre Öresundskomiteen mere synlig og derved styrke den som platform for komiteens medlemmer i medier og i debatter. Der bør både stræbes efter et større folkeligt kendskab til Øresund og efter større kendskab til og interesse for Øresundsspørgsmål hos beslutningstagere i den offentlige og den private sektor. For at nå disse mål skal informationsindsatsen nytænkes og der børsatses på nye kommunikationsformer og sociale medier. Informationsindsatsen skal selvsagt gå hånd i hånd med den politiske interessevaretagelse og komiteens øvrige arbejde. Som grundlag for en styrket kommunikationsindsats foreslås det at lave en kendskabsanalyse i løbet af Analysen skal afdække kendskabet til Øresundsspørgsmål og til Öresundskomiteen i det politiske landsskab samt blandt regionens borgere. Analysen skal bruges som grundlag for en langsigtet kommunikationsstrategi, som skal sikre at der er en sammenhæng mellem de budskaber komiteen sender ud, og det faktiske kendskab der er til regionen og dens styrker, muligheder og udfordringer. Kanaler og aktiviteter Det politiske arbejde i Öresundskomiteen, forretningsudvalget og i Kulturudvalget skal gøres synlig for offentligheden. Det sker inden for rammen af forskellige kanaler som kan deles ind i 7 hovedkategorier: 1. Arrangementer Almedalen, Folkemødet, Tinget, Öresundskomiteen i Bruxelles, politiske kongresser, Ambassader i Stockholm, mm. 2. Dags- og fagpressen Sekretariatet understøtter formandskabet, forretningsudvalget Öresundskomiteen og udvalg i forhold til kommunikation med pressen. Pressekontakten målrettes mod de for sagen mest relevante medier på begge sider af Sundet. 3. Trykt materiale og annoncering Info-materiale om komiteen, publikationer, rapporter. 4. Netværk Kommunikationsindsatsen samtænkes med de netværk Öresundskomiteen medvirker i: Forum for Markedsføring, AEBR, DSA, STRING. 5. Analyse og dokumentation Komiteen udfører analyser sammen med andre aktører, bl. a omkring Tendens Øresund som udkommer hvert andet år. I 2013 vil sekretariatet være ansvarlig for opdateringen af 15

16 Med helt nye nøgletal har Öresundskomiteen et godt værktøj til at servicere politikere, pressen og borgere og skabe større synlighed, debat og ikke mindst legitimitet for Öresundskomiteen, som den instans man skal kontakte, hvis man vil have opdateret øresundsstatistik Öresundskomiteens hjemmeside er en vigtig kanal i kommunikationsarbejdet og den er et værktøj der kan skabe identitet omkring komiteen og Øresundsspørgsmålene. 7. Sociale medier Udviklingen med de sociale medier og brugen af ny teknologi i kommunikationen er eksploderet de senere år. Öresundskomiteen ønsker at følge med denne udvikling og teste mulighederne for at markere sig i mediebilledet på nye måder. Fx kan kan filmediet benyttes og i stedet for trykt materiale laves der film, som lægges på hjemmesiden og YouTube, og fx korte klip, hvor Öresundskomiteens politikere udtaler sig om deres vision for Øresundsregionen eller interviews med relevante ministre. Der skal laves en strategi for brugen af sociale medier, så Öresundskomiteen kan arbejde mere målrettet med digitale medier. 16

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Vibeke Storm, Rasmussen, Region

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces Bilag: 1 Forslag til ramme

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Side 4-5 Interreg: Nyt program i støbeskeen for Øresundsregionen

Side 4-5 Interreg: Nyt program i støbeskeen for Øresundsregionen ÖRESUNDSBREV JUNI 2012 Side 2 Katarina Erlingson: Vi skal være europas mest attraktive Region Side 4-5 Interreg: Nyt program i støbeskeen for Øresundsregionen Side 9 Velkommen: Eventstrategi for Öresundsregionen

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Öresundskomiteens nye ordförande brinner för arbetsmarknadsfrågor och Östersjön. Öresundkomiteens handlingsplan. Interreg IIIA på vej mod Interreg IVA

Öresundskomiteens nye ordförande brinner för arbetsmarknadsfrågor och Östersjön. Öresundkomiteens handlingsplan. Interreg IIIA på vej mod Interreg IVA I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A J 2 0 0 5 3 4 7 8 Öresundskomiteens nye ordförande brinner för arbetsmarknadsfrågor och Östersjön Öresundkomiteens handlingsplan Interreg

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport.

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Agenda Maj/juni 2015 17-18 juni 18 juni 18 juni 19 juni 22 juni 24 juni 25 juni ECR konference i Amsterdam CO2

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY KU s analyse af de socio økonomiske strukturer i: THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY Regional udvikling: tillgänglighet, näringsliv og arbejdsmarked Kristian Bothe 2. juli 2013 Seminar Almedalsbiblioteket

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsförslag om gemensam nordisk kraftsamling mot narkotika 1. Udvalgets forslag foreslår, at att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Opdateret oktober 2015 Handlingsplan 2015 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Opdateret oktober 2015 Handlingsplan 2015 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet Opdateret oktober Handlingsplan til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet INLEDNING Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälsoområdet har fyra mål: 1.

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere