Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008"

Transkript

1 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling skaber engagement, arbejdsglæde og ansvarlighed hos de ansatte, og er med til at fremme udviklingen i Assens Kommune frem mod at blive en af Regionens bedste arbejdspladser. Derfor vil Assens Kommune sikre et højt informationsniveau for ledere og medarbejdere. Kommunikationspolitikken fastlægger en række principper for, hvad god kommunikation er: God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation Kommunikation tænkes ind i alle aktiviteter og beslutninger Alle har ansvaret for at skabe god kommunikation Al kommunikation foregår i et enkelt og letforståeligt sprog Kommunikation er dialog med brugerne Kommunikationen er gennemtænkt, målrettet og har et klart defineret formål 1.2 Mål Alle ansatte har kendskab til kommunens og områdets/institutionens mål. Alle har adgang til de informationer, der er vigtige, for at de kan løse deres arbejdsopgaver bedst muligt og servicere borgeren optimalt. Assens Kommunes lederuddannelse skal aktivt understøtte kommunikationspolitikken. Brugerne skal opleve Assens Kommune som en åben og moderne organisation, der lægger vægt på et højt informationsniveau, og som aktivt søger dialog med såvel ansatte som omverdenen. 1.3 Succeskriterier Hovedparten af medarbejderne skal kende kommunens og områdets/institutionens mål på eget arbejdsområde. Alle medarbejdere skal opleve, at de har adgang til de for sagsbehandlingen nødvendige informationer. Alle ledere skal på kommunens lederuddannelse have gennemgået et forløb omhandlende kommunikationspolitikken. Hovedparten af brugerne skal opleve Assens Kommune som en åben og moderne organisation med et højt informationsniveau. Hovedparten af brugerne skal opleve, at det er nemt at komme i dialog med Assens Kommune.

2 1.4. Tiltag Afrapportering. Der udvikles et koncept for opfølgning på kommunikationsstrategien, så det er muligt årligt at afrapportere på indsats og effekt på området. Måling af kommunikationsindsats. Der udvikles et koncept for, hvordan kommunikationsindsatsen kan måles henholdsvis internt og eksternt. Uddannelsesforløb i kommunikation for ledelsen. Kommunikationskurser. Der tilbydes kurser/kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i målrettet kommunikation. Informationsmateriale udarbejdes om kommunens kommunikationspolitik. 2.0 Intranettet Mediet giver ledelsen mulighed for at kommunikere hurtigt, præcist og samtidigt til alle ansatte. Udover den nærmeste leder er intranettet den primære informationskilde for alle ansatte i Assens Kommune. Det betyder, at alle relevante informationer om organisationen findes på intranettet, og at alle ansatte forventes løbende at holde sig orienteret via dette medie. 2.1 Mål Alle ansatte skal adgang til intranettet. Alle relevante informationer for opgaveløsningen skal findes på intranettet. Intranettet skal minimere mailtrafikken. Når beslutninger træffes og nye initiativer sættes i gang, skal der informeres om dette på intranettet. 2.2 Succeskriterier Alle skal have adgang til intranettet. Medarbejdere og ledelsen skal have en stor grad af tilfredshed med de informationer, som de kan hente på intranettet. Den interne mailtrafik skal reduceres. 2.3 Tiltag og redskaber Intranettet skal udbygges og være tilgængelig for alle medarbejdere (decentrale medarbejdere udstyres eventuelt med et personligt log in). Alle områder skal udpege redaktører, der er ansvarlig for at vedligeholde og opdatere deres respektive område på intranettet. 3.0 Extranettet Extranettet er en elektronisk arbejdsplads for byrådets politikere og udvalgene. Målet med extranettet er at give politikerne nem adgang til alle relevante informationer, baggrundsoplysninger m.v. 3.1 Mål Extranettet understøtter byrådet og udvalgene i det daglige arbejde. 2

3 Extranettet tilbyder relevant og struktureret information, baggrundsviden og værktøjer. 3.2 Succeskriterier Extranettet er den centrale informations- og kommunikationskilde mellem administrationen og politikerne. 3.3 Tiltag Udvikling. Extranettet skal løbende udbygges og forbedres. 4.0 Nyhedsbrev Assens Kommunes nyhedsbrev er et vigtigt redskab i den interne kommunikation. Nyhedsbrevet giver ledelsen mulighed for at informere alle ansatte. Desuden har områderne mulighed for at formidle viden på tværs af organisationen samt at informere om tiltag, handlinger og beslutninger af generel interesse. Alle har derfor mulighed for at få et indlæg i nyhedsbrevet, hvis indlægget skønnes at være af generel oplysende karakter. Det er lederens ansvar at videreformidle nyhedsbrevet på steder, hvor medarbejderne ikke har pc-adgang. 4.1 Mål Nyhedsbrevet skal samle og styrke tilhørsforholdet for alle ansatte til Assens Kommune, så kommunen fremstår som én samlet organisation på tværs af områder og faggrænser. Nyhedsbrevet skal udkomme hver 2. eller 3. uge. Nyhedsbrevet skal være tilgængeligt for alle ansatte via intranettet. 4.2 Succeskriterier Hovedparten af de ansatte læser eller orienterer sig om organisationen i nyhedsbrevet. Alle ansatte skal have adgang til nyhedsbrevet via intranet. 4.3 Tiltag Udgivelsesplan. Der skal udarbejdes en plan for udgivelsen af nyhedsbrevet for Revidering af det redaktionelle koncept for nyhedsbrevet. 5.0 Dagsordener og referater Mange informationer i Assens Kommune formidles via dagsordener og referater. Formidlingen har derfor både et internt og eksternt sigte, da målgruppen både er ansatte, ledelse og politikere, men også pressen, borgere og samarbejdspartnere. 5.1 Mål Dagsordener og referater skal skrives i et sprog, der er forståeligt for alle målgrupper. 3

4 Det skal være klart, hvad beslutningen er samt baggrund for og konsekvenser af denne. Alle dagsordener og referater fra fx byråd, udvalg, direktion, chefmøder og MEDsystemet er tilgængelige på intranettet og hjemmesiden. 5.2 Succeskriterier Dagsordener og referater skal skrives i et sprog, der er forståeligt for alle målgrupper. Alle dagsordener og referater er tilgængelige på intranettet og hjemmesiden. 5.3 Tiltag Evaluering. Der følges op på, om sproget i dagsordener og referater lever op til kommunens sprogpolitik i form af en årlig stikprøvekontrol af dagsordener og referaters forståelighed. 6.0 Personaleblad Assens Kommunes personaleblad er et vigtigt strategisk kommunikationsredskab, der skal højne informationsniveauet blandt alle ansatte i kommunen. Et eksternt produceret personaleblad giver mulighed for at præsentere bløde historier og længere baggrundsartikler Både ledere og medarbejdere kan aktivt bidrage med ideer og indlæg til bladet. På den måde sikres et bredt indhold, og at der er relevant indhold for alle Mål Personalebladet skal samle og styrke tilhørsforholdet og være identitetsskabende for alle ansatte til Assens Kommune, så kommunen fremstår som én samlet organisation på tværs af områder og faggrænser. 6.2 Succeskriterier Første nummer af personalebladet skal udkomme i Tiltag Forslag til koncept og budget til personaleblad udvikles. 7.0 Borgeravis Kommunen udgiver en trykt borgeravis med information om kommunen og udviklingen i kommunen. 7.1 Mål Borgeravisen skal samle og styrke borgernes tilhørsforhold til kommunen og være identitetsskabende for kommunen. Borgeravisen skal sikre, at kommunens borgere er informeret om vigtige beslutninger samt kommunens holdninger, tiltag og ydelser på strategisk udvalgte områder. Borgeravisen skal udkomme til alle kommunens borgere. 4

5 7.2 Succeskriterier Hovedparten af borgerne skal have kendskab til borgeravisen. Mindst halvdelen af alle borgere over 18 år skal have læst i den. 7.3 Tiltag 2 borgeraviser produceres årligt forår og efterår. 8.0 Sprog og dialog God kommunikation mellem borgere og kommunen er afgørende for kommunens muligheder for at yde borgeren en god service. Dårlig kommunikation eller mangelfuld information efterlader borgeren med en dårlig oplevelse og indtryk af Assens Kommune. Alle borgere, brugere, foreninger, virksomheder, organisationer m.v. har krav på en god service og professionel betjening, når de er i kontakt med Assens Kommune. Enhver kontakt med kommunen skal opleves positivt og entydigt, uanset om dialogen foregår personligt, telefonisk, skriftligt eller via de elektroniske medier. Sprogbruget er en væsentlig del af kontakten med brugerne. I Assens Kommune skal vores kommunikation være målrettet og foregå i et klart, lettilgængeligt og forståeligt sprog, uanset om kommunikationen er skriftlig eller mundtlig. Mange borgere stifter bekendtskab med kommunen via telefonen. Det er derfor vigtigt, at telefonbetjeningen er venlig og effektiv. Det er særligt vigtigt, at Call-Centret fungerer tilfredsstillende for brugerne, men alle ansatte i administrationen såvel som på institutionerne er naturligvis forpligtet til at hjælpe brugerne, så de hurtigst muligt guides videre til rette instans eller sagsbehandler. 8.1 Mål Enhver dialog skal altid tage udgangspunkt i brugerens situation. Sproget skal være klart, lettilgængeligt og forståeligt. Modtageren skal kunne handle på baggrund af de givne mundtlige eller skriftlige informationer. Fagsprog benyttes kun i dialog med fagfolk. Call-Centret skal fungere tilfredsstillende for brugerne. 8.2 Succeskriterier Hovedparten af brugerne, der er i kontakt med Assens Kommune, oplever, at kommunikationen med kommunen er god og professionel, og at relevante informationer gives. Brugerne har en overvejende positiv opfattelse og oplevelse af sproget i kommunens breve, pjecer, informationsfoldere, tekster på hjemmesiden osv. Brugerne har en overvejende positiv opfattelse og oplevelse af Assens Kommunes mundtlige kommunikation, herunder sprogbrug, sprogtone, tilgængelighed. Alle henvendelser besvares inden for de fastlagte svarfrister. 5

6 8.3 Tiltag og redskaber Sprogkurser. Alle ansatte, der ofte laver skrivelser m.v. til borgerne, tilbydes et kursus i det gode brev. Sprogpjece. For at understøtte sprogkurserne, udarbejdes der en pjece med gode råd og tips til mundtlig og skriftlig kommunikation, som alle ansatte modtager. Sprogambassadører. Der nedsættes et sprogambassadørkorps bestående af frivillige repræsentanter fra forskellige dele af organisationen. Korpset mødes regelmæssigt, hvor forskellige sprogtemaer er på programmet. Ambassadørerne har desuden som opgave at være konsulenter for deres kolleger i forhold til at læse korrektur, komme med gode råd til sprog m.v. Opdateret liste over alle administrative ansattes telefonnumre og arbejdsopgaver er tilgængelig på hjemmesiden og intranettet. Servicekravene til telefonbetjeningen defineres og afklares med henblik på at udvikle et kursustilbud til medarbejderne. Den gode telefonkultur hjælpes på vej vha. undersøgelser, kulturforandrende processer, politikker. 9.0 Hjemmeside er et af kommunens vigtigste kommunikationsredskaber i forhold til borgere, pressen, samarbejdspartnere osv. Samtidig benyttes hjemmesiden også af ledere, ansatte og politikere til at holde sig informeret om kommunen. Assens Kommunes hjemmeside skal derfor sikre et højt informationsniveau om kommunens aktiviteter og serviceydelser overfor alle interesserede. Aktiviteterne på hjemmesiden skal sikre åbenhed og tilgængelighed i forhold til kommunens måde at varetage opgaver og aktiviteter på. Hjemmesiden er derfor kendetegnet ved at være anvendelig og overskuelig. Desuden opdateres hjemmesiden løbende, da fx pressen ofte bringer historier fra hjemmesiden. Hjemmesiden er derfor et medie alle ansatte skal være opmærksomme på i forhold til at fortælle de gode historier om Assens Kommune. Endvidere bruges hjemmesiden aktivt i forhold til at inddrage borgerne i politiske processer og beslutninger. Ligesom at der på hjemmesiden findes permanente og brugervenlige selvbetjeningsløsninger til gavn for borgere og erhvervsliv. 9.1 Mål Sikre åbenhed, tilgængelighed og gennemskuelighed i kommunens arbejde og opgaveløsning. Selvbetjeningsløsningerne skal løbende udbygges og forbedres, så borgerne får mulighed for en mere fleksibel kommunal service døgnet rundt. Hjemmesiden sikrer mulighed for, at borgerne kan komme i dialog med politikerne, ligesom hjemmesiden bruges aktivt i forbindelse med borgerinddragelsesprocesser. Siderne skal være overskuelige og anvendelige i deres opbygning og skrevet i et lettilgængeligt og forståeligt sprog. Assens Kommunes hjemmeside skal være blandt landets bedste kommunale hjemmesider. 6

7 9.2 Succeskriterier Mindst halvdelen af kommunens borgere skal kende hjemmesiden. Der skal være stor tilfredshed blandt hjemmesidens brugere med Assens Kommunes hjemmeside. Der skal være udvikling og vækst i antallet af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. 9.3 Tiltag og redskaber Hjemmesiden er under opbygning og udvikling. Følgende tiltag sikrer, at hjemmesiden fremstår opdateret og professionel: Redaktører er udpeget indenfor hvert område. Det er redaktørernes opgave at sikre, at deres respektive hjemmesider er opdaterede og løbende udbygges. Redaktørmøder skal etableres og afholdes en gang i kvartalet, hvor status på hjemmesidens drøftes, og nye tiltag diskuteres. Fælles cms-system. For at sikre en ensartet og genkendelig linje i Assens Kommunes kommunikation og for at spare penge på individuelle it-løsninger, skal alle decentrale institutioner på sigt kobles op på det samme cms-system som kommunens hjemmeside Borgerinddragelse Assens Kommune har særligt fokus på at fremme dialog og borgerinddragelse som led i kommunens udvikling. Assens Kommune har et højt informationsniveau om organisationens aktiviteter og serviceydelser. Informationen er målrettet og tilgængelig. Borgerne skal inddrages i politiske processer og beslutninger. Det betyder, at der i alle politiske beslutninger skal indgå overvejelser i forhold til den måde, borgerinddragelsen skal foregå på Mål Kommunen vil arbejde tæt sammen med borgere, foreninger og virksomheder om kommunens udvikling Det gælder alle områder af den kommunale virksomhed. Kommunen bygger på nærdemokrati, og der skal udvikles nye former for dialog og borgerinddragelse Succeskriterier Hovedparten af brugerne, der er i kontakt med Assens Kommune, oplever, at kommunikationen med kommunen er god og professionel, og at relevante informationer gives. Det skal i 2010 dokumenteres, at borgerne oplever nye relationer og et givende samspil med kommunen Tiltag Politik og strategi for borgerinddragelse udarbejdes. 7

8 11.0 Design og visuel identitet Assens Kommune har en klar visuel profil som én fælles virksomhed, og designlinjen understøtter, at kommunen er en professionel, moderne og seriøs organisation. Designet er professionelt, kvalitetspræget og entydigt, så borgerne hurtigt kan identificere afsenderen som Assens Kommune. Samtidig skal det fælles design medvirke til, at medarbejderne føler sig som en del af den samme virksomhed og bidrage til at skabe en fælles identitet. Det fælles designprogram gælder for alle kommunens administrative områder samt decentrale institutioner Mål Designet professionaliserer den visuelle kommunikation, så den såvel eksternt som internt signalerer, at Assens Kommune er én virksomhed, der løser mange forskellige opgaver. Det fælles design er kendt af og bruges konsekvent af ansatte og samarbejdspartnere. Derved opnås kendskab til og udbredelse af den visuelle identitet. Assens Kommune fremstår som én virksomhed samtidig med, at decentrale virksomheder kan profilere sig individuelt, men inden for rammerne af den fælles grafiske identitet Succeskriterier Hovedparten af alle ansatte i Assens Kommune kender til og anvender designmanualen og brev- og pjeceskabelonerne. Halvdelen af borgerne kender til Assens Kommunes nye kommunevåben og visuelle identitet Tiltag og redskaber Skabeloner er udviklet til de mest almindelige designopgaver, herunder brevpapir, visitkort, præsentationer og pjecer. Skabelonerne anvendes som standard og findes på alle pc-arbejdspladser. Skabelonerne gør det nemt at anvende det fælles design samtidig med, at dette så vidt muligt er ensartet. Designguiden findes i en trykt form. Desuden er den tilgængelig på både intranettet og hjemmesiden. Designguiden revideres og genoptrykkes i 2008 i forbindelse med, at en række nye designelementer præsenteres og implementeres. Ligeledes evalueres der på hele papir- og pjecelinjen med henblik på justeringer og tilføjelser. Logoprogram udarbejdes så alle decentrale institutioner kan få eget logo på papirlinjen og pjecer. Logo-programmet skal sikre, at alle logoer er rentegnede og anvendelige i forhold til at blive gengivet på tryk Markedsføring Assens Kommune ønsker gennem en målrettet og langsigtet markedsføring at tiltrække og fastholde borgere og erhvervsvirksomheder. 8

9 Kommunen skal derfor markedsføres som en attraktiv og moderne bosætningskommune med gode udviklingsmuligheder og et højt serviceniveau. Markedsføring af kommunen understøtter så vidt muligt kommunens værdier og underbygger et positivt image Mål Assens Kommune skal være et godt sted at bo, leve og virke i Succeskriterier Vækst i tilflyttere både i forhold til borgere og erhvervsvirksomheder Omverden har et positivt kendskab til Assens Kommune 12.3 Tiltag Bosættermesse. Assens Kommune deltager i en bosættermesse i København i foråret 2007 mhb. på at markedsføre kommunen som et godt sted at bo og leve. Branding af kommunen, herunder undersøgelse af mulighederne for at nedsætte et brandboard, gennemføre en imageanalyse og udarbejde en samlet brandingstrategi for kommunen. Overordnet plan for markedsføring af kommunen udarbejdes i forhold til tilflyttere, herunder tilflyttermateriale og procedurer for velkomst af nye tilflyttere Presse- og mediekontakt I Assens Kommune ønsker vi et professionelt og åbent forhold til pressen og medierne. Medierne spiller en væsentlig rolle, både når vi skal profilere kommunen og i forhold til at formidle informationer til borgerne. Mediernes måde at omtale Assens Kommune påvirker både borgere og medarbejderes syn på kommunen. Positiv omtale af kommunen er væsentlig i forhold til at tiltrække nye medarbejdere. Pressekontakten til medierne har derfor høj prioritet i hverdagen. Kontakten til pressen skal være aktiv og fremadrettet. Det er vigtigt, at alle ledere og medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver kontaktet af pressen, og når de selv ønsker at komme i medierne. Assens Kommune vil være en åben og tilgængelig kommune. Det kommer til udtryk ved et åbent, offensivt og professionelt samarbejde med pressen. Pressehåndteringen understøtter så vidt muligt kommunens værdier og underbygger et positivt image Mål Assens Kommune markerer sig aktivt i medierne. Der er en klar og offensiv pressestrategi med gode kontakter til pressen indenfor alle fagområder. Alle ansatte er bekendt med regler for udtaleret og procedurer for pressekontakt. Dvs. hvem der udtaler sig om hvad, hvordan og hvornår. Samarbejde med pressen har høj ledelsesmæssig fokus i Assens Kommune Succeskriterier Vækst i positive historier om Assens Kommune. Tilfredshed i pressen med Assens Kommunes pressehåndtering. 9

10 13.3 Tiltag og redskaber Pressevejledning udarbejdes med retningslinjer for presse og mediehåndtering. Vejledningen indeholder blandt andet regler for udtaleret, gode råd og tips når ansatte kontaktes af en journalist samt hvad de gør, hvis de selv har en god historie osv. Pjecen uddeles til alle ansatte og findes på intranettet. Medietræning. For at professionalisere forholdet til medierne og ruste organisationen bedre til kontakten med pressen gennemføres et modulopdelt medietræningsforløb for politikere, direktion, fag- og stabschefer samt Kommunikation. Daglig pressehåndtering skal understøtte Assens Kommunes ønske om en progressiv tilgang til medierne. Det betyder, at vi aktivt formidler de gode historier. Historierne er med til at give et nuanceret billede af Assens Kommunes opgaveløsning samt formidle organisationens holdninger og værdier. Samtidig ønsker Assens Kommune at være på forkant med emner og historier, der kan være kritiske. Det er derfor vigtigt, at ledere og medarbejdere er opmærksom på at få opbygget et beredskab, der kan informere pressen målrettet, faktuelt og rettidigt, hvad enten det drejer sig om en god eller dårlig historie. Det er vigtigt, at henvendelser til pressen koordineres, at budskabet er klart, og at det er tydeligt, hvem der udtaler sig og på vegne af hvem. Hjemmesiden er den primære informationskanal i forhold til borgere og pressen. Pressemeddelelser benyttes aktivt af Assens Kommune til at informere medierne og andre interesserede om nyheder, beslutninger og faktuelle forhold. Pressemeddelelser udsendes centralt fra Kommunikation og skal være målrettede, kortfattede og indeholde et konkret budskab eller en nyhed. Pressemøder afholdes forud for hvert byrådsmøde, hvor dagsordenen drøftes, og hvor der samtidig er mulighed for at informere om nye tiltag i kommunen. Afhængig af budskabet eller nyheden kan pressemøder bruges aktivt i kontakten med pressen, da sådanne møder giver mulighed for uddybning og dialog. Intern information før ekstern. Ansatte og ledere orienteres så vidt muligt før medierne om beslutninger og nye tiltag Krisepolitik Assens Kommune har en særskilt krisepolitik, der har til formål at håndtere deciderede krisesituationer eller vanskelige situationer. Kriser og krisesituationer håndteres altid af ledelsen. Krisepolitikken er derfor et særskilt arbejdsredskab for ledelsen Mål At være på forkant med situationer, så det så vidt muligt undgås, at sager udvikler sig til deciderede kriser. At håndtere kriser og krisesituationer bedst muligt i forhold til pressen og de involverede, så dårlig omtale af Assens Kommune minimeres, og de involverede parter føler, at der tages hånd om dem. Alle ledere og medarbejdere kender til regler for udtaleret i krisesituationer og til kriseguiden. 10

11 14.2 Succeskriterier Pressen skal føle sig professionelt behandlet af kommunen. Der skal være så få negative sager med Assens Kommune i medierne som muligt. Når der er en negativ sag, skal det være synligt, at kommunen har styr på og håndterer krisen i overensstemmelse med retningslinjerne i kriseguiden Tiltag Kriseguide udarbejdes. Guiden er et arbejdsredskab til brug i krisesituationer og indeholder regler for udtaleret, vigtige telefonnumre samt informationer om krisehåndtering. Guiden opdateres løbende. Krisehåndtering indlægges som et selvstændigt modul i mediehåndteringsforløbet og tilbydes til politikere, direktion, fag- og stabschefer, Kommunikation samt til ledere af de tidligere amtsinstitutioner Revision og evaluering Ansatte i Assens Kommune har som afsendere af budskaber ansvaret for, at kommunikationen lever op til målet. Modtageren afgør, om det lykkes. Kommunikationsstrategien revideres en gang årligt, hvor udvalgte områder indenfor intern og ekstern kommunikation måles og evalueres bl.a. via spørgeskemaer og interviews. Resultaterne bliver formidlet videre til ledelsen i de enkelte områder og bliver brugt til at videreudvikle og forbedre den interne og eksterne kommunikation i Assens Kommune. 11

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Retningslinje for design i Region Nordjylland

Retningslinje for design i Region Nordjylland Retningslinje for design i Region Nordjylland Formål Formålet med regionens design er at sikre en sammenhængende og ensartet visuel identitet, der skaber genkendelse hos modtageren. Retningslinjen beskriver

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikation i Assens Kommune

Kommunikation i Assens Kommune Kommunikation i Assens Kommune 2 Indhold Forord............................................................3 Hvorfor en Kommunikationspolitik?..................................4 Værdier i Kommunikationspolitikken.................................4

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere