Omsætning af fast ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætning af fast ejendom"

Transkript

1 EjendOms2_Realkredit, of 13 Omsætning af fast ejendom 2. Realkredit Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt Projektrelevans: Finansiering af ejendoms dispositioner. Ansvar. Alternativer til realkredit: Gældsbrev og ejerpantebrev Realkredit institutionen - Den oprindelige idé. Balanceprincippet Procedure for kreditfinanciering og lånedokumenter Lånetyper og tilbagebetalingsmetoder Opgave: Spørgsmål? 1. Projektrelevans: Hvorfor om Realkredit? Frasalg, arealoverførsel: Relaksering af delareal A for pant. Panthaver er ofte en realkredit-institution Rådgivningsansvar: Lsp skal klart markere omfang af rådgivning. Nye regler vedr. uskadelighedsattest (DannelseTrans, s 90-91) Generelt: Realkredit er vigtig faktor i ejendomsmarkedet Realkreditinstitutionen medfører i praksis, at planregler implementeres Behov for kendskab til nabo-professioners arbejde Kort omtale af andre financieringskilder end realkredit, jfr Kursusbeskrivelsen Relaksering af areal fra pant 1/2 Relaksation (latin: relaxatio, lettelse eller afslappelse). En relaksationspåtegning er en påtegning eller tilføjelse (allonge) til et pantebrev med pant i fast ejendom, hvor panthaver accepterer, at en del af den pantsatte ejendoms areal udgår af pantet. Påtegningen er en forudsætning for at få dommerattesten efter TL 23

2 EjendOms2_Realkredit, of 13 Relaksering 2/2 En allonge skal identificere det pantebrev, som den føjes til: Tinglyst pantebrev på N sider for Kreditor, stort Beløb kr, lyst Dato på ejendommen Matrikelbetegnelse Påtegningen: Undertegnede kreditor medeler herved samtykke til at areal betegnet Delareal på XX m2 udgår af pantet. Pantebrevet udgør herefter N+1 sider Dato Underskrift (KreditorRep) Andre påtegninger, TL 21 Ved sammenlægning eller arealoverførsel med pant i det overførte areal skal der finde et opgør sted mellem panthaverne, TL 21. I praksis påtegner kreditor i fornødent omfang pantebreve om, at Kreditor accepterer foranstående (Tinglyst) pantebrev(e), der identificeres som anført En allonge kan henvise til flere pantebreve fra samme kreditor i samme ejendom (sparer papir, underskrifter, tinglysningsafgift) Rådgiveransvar 1/2 Det påhviler den berigtigende advokat at rådgive sin klient om.. muligheden for med et pengeinstitut at indgå kurskontrakt og til at rådgive om konsekvensen af en evt undladelse af kurssikring.. Efter fremkomst af lånetilbud skal den berigtigende advokat vurdere, om der er en yderligere kursrisiko, og i så fald orientere.. eventuelle, særlige vilkår, eksempelvis inkonvertible lån. En tilsidesættelse af pligten til vejledning om kurssikring og belåning er i strid med god advokatskik. - Hvis lsp. konciperer skøde i arealoverførselssag bør grænser for rådgiveransvar, herunder om belåning, fremgå skriftligt. Rådgiveransvar 2/2 Advokaten har et selvstændigt ansvar for, at klienten har fået den fornødne, kvalificerede rådgivning og skal positivt sikre sig, at det er sket. Såfremt advokaten imidlertid har konkret viden om, at klienten har drøftet handlens finansiering med et pengeinstitut, er advokaten ikke forpligtet til også selv at rådgive, hvilket er blevet statueret i kendelse af 13/ ( ) og kendelse af 20/ ( ). [Advokatn]ævnspraksis vedrørende berigtigende advokats rådgivning om kurssikring og om valg af lånetype, af fuldmægtig Pia Birkegård, nævnssekretariatet.

3 EjendOms2_Realkredit, of Financieringskilder: Alternativer og realkredit Hvordan skaffer man sig kontanter? Generelt svar: Sælge andre aktiver eller låne. Forudsætninger: Kreditor K har penge som han vil låne ud mod renter og sikkerhed, Debitor D vil låne. Privat lån: Gældsbrev, ofte tillige håndpant i Ejerpantebrev, eller Sælgerpantebrev. - Ureguleret. Banklån: Personlig hæftelse ved G & E. - God skik tilstræbes gennem Pengeinstitutankenævnet under Finansrådet. Kreditforeningslån: Hæftelse hovedsageligt i fast ejendom. - Lovreguleret. Gældsbrev og Ejerpantebrev Kreditor K og Debitor D laver aftale, der nedfældes i Gældsbrev Gældsbrevet omtaler et Ejerpantebrev, som D tinglyser i sin ejendom og giver K 'i hånden' (i realiteten i bankbox). D kan derfor ikke transportere (afhænde) gældsbrevet, og K får herved samme type sikkerhed som håndpant i løsøre. Ejerpantebrevet indeholder en klausul om, at misligholdelse giver K ret til at anmode fogedretten om at afholde tvangsauktion Hvis D ikke betaler sine afdrag, kan K gå til fogden. Provenu fra tvangsauktion tilfalder panthavere (incl K) i prioritetsorden Ulemper ved private lån Låntager D er afhængig af Långiver K, både ved stiftelse af lån og i lånets løbetid. Afhængighed er søgt begrænset ved: Regler om åger, nu Aftalelovens 31 om (svag) ugyldighedsgrund at udnytte en andens vanskeligheder, manglende indsigt. Andersen m fl: Dansk Privatret (Tidligere) regler om maksimalrente In 1545, England fixed a legal maximum interest; any amount in excess of the maximum was usury. The practice of setting a legal maximum on interest rates later was followed by most.. other Western nations. "Usury." Encyclopædia Britnnaica (I DK og dele af Tyskland) at etablere kreditforeninger efter Kreditforeninger - Behovet Øget behov for lån ved overgang til selveje. Pengeøkonomi erstatter bytteøkonomi Långiverforening efter Københavns brand Kreditors rentetilsvar er begrænset af maksimalrente. Kreditor opnår større sikkerhed ved (i fællesskab) at stille krav om pant i ejendom. A F Bergsøe (1839) Tyske erfaringer, ingen statstilskud, krav om systematisk amortisering (tilbagebetaling) af lånet

4 EjendOms2_Realkredit, of 13 Kreditforeninger - Rammelov 1851 Efter Grundlovens foreningsfrihed (1849) lov om Kreditforeninger. Låntagerforeninger med følgende rammer: Kreditforeningslån op til 60% af ejendomsværdi; skal amortiseres Obligationer med fast rente (evt større end 4 %) og løbetid; ingen stempelafgift på obligationer Balanceprincippet: Værdien af en serie obligationer skal svare til værdien af tilsvarende lån Indenfor en serie hæfter låntagere solidarisk med en del af deres øvrig formue Balanceprincippet: To pengestrømme i balance 1. Realkreditinstitutterne (RK) sælger obligationer på Børsen, og får til gengæld penge, der financierer lånet, mens 2. Lånerne pantsætter deres ejendom, og bytter pantebrevet mod penge (lånet) fra RK. 2. Lånere afdrager lån + rente mv til RK, mens 1. RK betaler rente til obligationsejere Balanceprincippet: Afdragsprofil og løbetid for obligationsudstedelse (1) og for långivning (2) skal harmonere, så der bliver balance mellem de samlede indbetaling fra låntagere og RK's samlede udbetaling til obligationsejerne. Robust mod udsving i renten. Kreditforeninger - Oprindeligt specialisering mht geografi og ejendomstyper I foreningen vælger medlemmerne (låntagere) repræsentanter, der foretager ejendomsvurdering (mhp kreditgivning: langsigtet, forsigtigt) fører tilsyn med vedligeholdelse af belånte ejendomme, eksempelvis Østifternes Kreditforening År Kreditforeningers rolle over tid Beholdninger i sparekasser, banker og kreditforeninger (% af bruttofaktorindkomst) Banker Sparekasser Kreditforeninger Møller, Michael et al: Dansk realkredit gennem 200 år. 1997, side 61

5 EjendOms2_Realkredit, of 13 Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersens tale 30. april /2... I den nye lov om realkreditlån, som Folketinget for tiden behandler, bevares grundpillerne i realkreditten. Der sker fornyelser, som giver låntagerne flere valgmuligheder, bl.a. mulighed for afdragsfrihed i en lang periode, nemlig op til 10 år. Men grundlaget er fortsat balanceprincippet, som kræver en høj grad af overensstemmelse mellem vilkårene for lånene og de udstedte obligationer. I årenes løb har der fra realkredittens side ofte været fremsat ønsker om en ophævelse eller i alt fald en væsentlig opblødning af balanceprincippet. Vi har fra Nationalbankens side altid frarådet at gå længere end til helt marginale opblødninger. Balanceprincippet er væsentligt for at fastholde obligationernes guldrandede status og det har haft stor betydning for, at danske realkreditobligationer har fået en meget høj rating. Balanceprincippet er fundamentalt set en meget simpel måde at foretage risikostyring på. Måske er realkreditproduktet ikke noget fantasifuldt produkt, men det er til gengæld et enkelt, godt og billigt produkt, som også giver små låntagere adgang til bolig- og erhvervsfinansiering på kapitalmarkedsvilkår. (fremhævet hér) Bodil Nyboe Andersens tale 30. april /2..i Mexico [er man] ved at etablere et realkreditsystem, der henter en række af de fundamentale træk fra det danske. Det amerikanske finansministerium og et konsulentfirma har været mellemmænd i processen og har peget på, at den danske model var enestående både med hensyn til effektivitet, transparens, sikkerhed og beskyttelse af såvel låntagernes som investorernes interesser.... [ Mere herom hos Værdipapircentralen, der driver systemet VP bag mexicansk realkreditsystem Udgivelsesdato: IT-udvikling uden grænser Udgivelsesdato Kreditforeninger og arealplanlægning - Implementering af planregler Kreditforeningernes betydning for byudviklingen (fra 1960erne til ca 1980erne): Kreditforeningslån nødvendigt for at financiere køb for stort set alle Banker giver byggelån, som når byggeriet er færdigt konverteres til kreditforeningslån Kreditforeninger kræver attest fra landinspektør om, at offentlig og privat regulering er overholdt Konsekvens: Byggeri gøres straks færdigt + Planlægning virker i praksis

6 EjendOms2_Realkredit, of 13 Forsøg på en vurdering: Realkreditinstitutionen Sikkerhed i fast ejendom + solidarisk hæftelse -> Lav rente Kreditforen's krav om sikkerhed -> lovlige ejend.dispositioner Pensionskasser m fl's køb af obligationer -> Både pensionssikker pengeanbringelse og samtidig høj standard i boligforsyning Opgaver (til anden pause) Hvordan meddeles relaksationspåtegning? Hvilke hovedtyper af kreditforeningslån findes? Hvilke alternative lånemuligheder eksisterer ved siden af kreditforeningslån? Hvad har realkeditsystemet betydet for ejendomsudvikling i DK? 4. Den normale finansiering af ejerboliger Finansiering sammensættes typisk af størst muligt realkreditlån, evt et sælgerpantebrev, samt en kontant udbetaling. Parcelhuse og ejerlejligheder kan belånes op til 80 procent af værdien med realkreditlån. Af de resterende 20 procent af prisen udgør et sælgerpantebrevet normalt procent. Resten er den kontante udbetaling. Realkreditlån Sælgerpantebrev Udbetaling I alt (handelspris) Realkreditlån: Procedure og dokumenter (hovedtræk) Realkreditvurdering: Foretages af kreditforeningens folk Lånetilbud fra RKF + pantebrev, formular B (- A til private lån) Tinglysning af underskrevet pantebrev Obligationssalg for et tilsvarende beløb Udbetaling af provenu (Hovedstol - (kurstab ))

7 EjendOms2_Realkredit, of 13 Kreditforeningslån - Formaliseret som UseCase 1/3 Aktivitet Kontekst Aktører Trigger Variationer Ejer pantsætter ejendom for at få likvid kapital Ejendomsoverdragelse, bebyggelse/ ombygning, omprioritering Aktive: Ejer, bank, kreditforening, tinglysningskontor, børsen Passive: Andre panthavere, RibersKI Ejer beder banken om assistance (ikke krav, men almindeligt) Ægtefælle skal underskrive pantebreve, Lov om ægteskabets retsvirkninger 18 Kreditforeningslån - Processens delaktiviteter, 1-5 (2/3) Ejer rekvirerer (via bank) låneansøgning fra Kreditforening(er) Ejer vælger Kreditforening og fremsender låneansøgning med bilag (d) [se (d) nedenfor] Kreditforeningen vurderer ejendommen (a) og (efter 1980erne) låneren Kreditforening fremsender lånetilbud (b) og realkreditpantebrev (c) (eller begrunder afslag) Ejer underskriver realkreditpantebrev og sender det med kopi og originalt skøde (via banken) til Tinglysningskontor, evt. tillige med rykningstilsagn fra efterstående panthavere Kreditforeningslån - Processens delaktiviteter, 6-8 (3/3) Tinglysningskontoret prøver underskrivers beføjelser og pantebrevets prioritetsstilling, indfører i tingbog, påtegner om tinglysning og returnerer til Anmelder Ejer sender (via bank) tinglyst pantebrev til Kreditforening, og beder om udbetaling af lån Kreditforening sælger på ejers vegne Obligationer på Børsen. En del af Salgsprovenuet bruges til evt udbetaling af eksisterende lån efter aftale, mens resten overføres til ejerens konto. (a) Realkreditvurdering Kreditforeningens vurdering af ejendommens handelsværdi Mere langsigtet, forsigtig ('gennemsnit af flere fornuftige købere..') I princippet uafhængig af offentlig ejendomsvurdering, egne folk Grundlag for lånetilbud, max 80% af værdi (fritidshus 60%)

8 EjendOms2_Realkredit, of 13 Indeholder (b) Lånetilbud Lånetype (e) Beløb (hovedstol) Nominel rente (nominel = det der står på papiret, forskellig fra ydelsens andel af provenuet) Løbetid samt kreditoplysninger Kreditoplysninger (= Forbrugerinformation) Lånebeløb (salgssum minus kurstab, kurtage, RKgebyrer, tinglysningsafgift, mv) Kreditomkostninger (rente, RKadministrations-bidrag, stiftelsesomkostninger) Årlige omkostninger i procent (Kreditomkostning i % af lånebeløb) Samlet beløb til betaling (lånebeløb + kreditomkostning) Amortisationsforløb (ydelse pr. termin over alle terminer) Løbetid og indfrielsesvilkår mv. f eks gebyr ved tilbagerykning af indestående lån (c) Realkreditpantebrev danner grundlag for udbetaling af lån, skal indeholde klausul om forfald ved ejerskifte (formular B) angive foranstående, tinglyste lån være underskrevet (alle ejere, samt ægtefælle) være vitterligheds- bevidnet (ægte underskrift, myndig, dato) være tinglyst anmærkningsfrit (ikke frivilligt, som skøde!) Yderligere dokumenter, der skal forelægges realkreditinstituttet: (d) Bilag til låneansøgning Tingbogsattest Skøde Forsikringspolice vedr brand mv (ved bebygget ejendom) Kvitteringer for betaling af andre pantebreve BBR-meddelelse Sidste slutopgørelse (indkomst, formue) Lønseddel for de sidste 2-3 måneder

9 EjendOms2_Realkredit, of 13 (e) Typer af realkreditlån - Låneprodukter Obligationslån (fast rente, hovedstol svarer til udstedte obligationer, provenu kursafhængigt) Kontantlån (hovedstol svarer til kursværdi af udstedte obligationer, ydelse kursafhængig, kurstab fradragsberettiget) Rentetilpasningslån, f.eks. flekslån. Rentetilpasning sker enten hvert år, hvert 2., 3., 4. eller 5. år. Eurolån; rentetilpasning sker enten hvert år, hvert 2., 3., 4. eller 5. år. Variabelt forrentede lån med renteloft (~Flexlån med max rente) Tilbagebetalingsmetoder S =Serielån (fast afdrag, dvs stor ydelse i starten, faldende i løbetiden). A =Annuitetslån (fast ydelse, dvs stor rentedel i starten -> skattefradrag + reduceret afdrag i starten). M =Mixlån (kombination af auitets- og serielån, stabil ydelse efter skat). Afdragsfrie lån giver boligejere adgang til 30-årige huslån med afdragsfri periode på op til en 10 år. Det betyder, at man i en kortere eller længere periode kan vælge kun at betale rente og bidrag på sit realkreditlån og derved udskyde afbetalingen på lånet til senere. - Særligt dækkede obligationer (SDO'er) på vej cf. Sus. Nielsen, 2004: 19f + Ordbog om realkredit + Realkreditrådet Serielån

10 EjendOms2_Realkredit, of 13 Annuitetslån Valgmuligheder Valg af lånetyper 1/3 Løbetid (30, 20, >=10 år) Rente: Fast eller variabel (rentetilpasning) Provenue, dvs den sum man får i hånden efter salg af obligationer; Kursbetinget Ydelse pr termin Konsekvenser Beskatning Konverteringsmuligheder, f eks til anden lånetype, lavere rente Type Obligationslån vs. kontantlån: 4 valg, der alle skaffer kr kontant Rente % Restgæld kr Obligation restgæld Netto kr/år Sum af ydelser Kurs Kurstab kr Kont6% 6, , Oblg6% 6, , Kont7% 7, , Oblg7% 7, , Nettoydelse: Ydelsen pr år efter besparelse i skat Sum: Efter 30 år Steen Friis: Fleksibilitet og sikkerhed koster (november 2002) Se sidst

11 EjendOms2_Realkredit, of 13 Valg af lån 3/3 Realkreditrådet Forside > Statistik > Prisguide Realkreditrådets Prisguide Realkreditrådet offentliggør 2 gange om året sammenligning af omkostninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån hos BRFKredit, Nordea Kredit, Nykredit og Realkredit Danmark... Prisguiden omtaler nu også afdragsfrie lån. Renteudvikling for realkreditobligationer, opgjort på ugebasis Realkreditrådet: Forside > Statistik > Byggerente Realkreditlovgivning 1/2 Udøvelse af realkreditvirksomhed er reguleret ved realkreditlovgivningen. Realkreditlån ydes mod registreret (tidligere: tinglyst) pant i fast ejendom. Realkreditlån må ikke ydes mod sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebreve og skadesløsbreve. ( 2) Instituttets långivning og obligationsudstedelse skal være reguleret af et balanceprincip ( 18) Max Løbetid (30 år) ( 4) Visse private andelsboliger 35 år Lånegrænse (80%) ( 5) Alment boligbyggeri højere Værdiansættelse forsigtig ( 10, stk 3) "eventuel risiko for ændringer i markeds- eller strukturforhold" mod pantebrev i fast ejendom ( 11), men lempelser mod sikkerhed ( 8) De enkelte ejendomskategorier skal nærmere fastlægges af Finanstilsynet ( 14)

12 EjendOms2_Realkredit, of 13 Realkreditlovgivning 2/2 LBK nr 1412 af 10/12/2007 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., regulerer produktet og ikke organisationen (som forening eller bank). Suppleres af Lov om financiel virksomhed. BEK nr 148 af 29/02/2008 om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 1148 af 05/12/2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling BEK nr 718 af 21/06/2007 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring BEK nr 687 af 20/06/2007 om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer samt bl a 3 bekg. om 'indberetning', f eks af overtagne ejendomme Udbydere af financiering R = Realkredit (kreditforening, hypotekforening, reallåne-fond, realkreditfond), herunder alle ejerskiftelån i real-kreditinstitutter. Også når de optages af køber. B = Bank, sparekasse, stat eller kommune (herunder Kongeriget Danmarks Hypotekbank/Finansstyrelsen). P = Private lån (private pantebreve, pensionskasser, forsikringsselskaber). (Koder fra Salgsindberetning) Realkredit - Resumé Realkreditinstitutionen, og dens fordele bl a for billige lånemuligheder og for implementering af (lokal)planer. - Mexico Fremgangsmåden ved ændret belåning herunder: hensyntagen til rettighedshavere Hørt om alternative låneformer: Banklån, privatlån Stubkjær, Aalborg Universitet EjendOms - 2. Realkredit ISP, AaU; Forår 2008 Fleksibilitet og sikkerhed koster Af sekretariatschef Steen Friis, ADVODAN (Nov. 2002) Fastforrentede obligationslån er fortsat populære, fordi de giver sikkerhed for ydelsen og mulighed for konverteringer. Til gengæld er de ikke det billigste alternativ. Fastforrentede obligationslån med en løbetid på 20 eller 30 år udgør stadig en stor del af kreditforeningernes udlån. Fordelene er, at ydelsen er kendt geem hele lånets levetid, at lånene kan indfries uden skattemæssige konsekvenser, og at det er en fleksibel låneform, der giver mulighed for konvertering op og ned. Konklusionen af en økonomisk betragtning er imidlertid, at låntager betaler for fordelene. I mange tilfælde vil et rentetilpasningslån eller et kontantlån være mere fordelagtig end det fast forrentede obligationslån. Stor fortjeneste på rentetilpasningslån Rentetilpasningslån har været en god forretning, siden de blev introduceret i 1996, fordi den korte rente har været markant lavere end den lange. Låntagere, der har haft rentetilpasningslån i hele perioden eller i

13 EjendOms2_Realkredit, of 13 hovedparten af den, har afdraget mere og haft en lavere ydelse end låntagere, der har haft fastforrentede lån. De har med andre ord tjent godt på at leve med den usikkerhed om den fremtidige rente, som er en del af rentetilpasningslånene. Ved at fordele fortjenesten over resten af lånets løbetid kan de kalkulere størrelsen af den rentestigning, der vil neutralisere deres fortjeneste, og den kan godt vise sig at være betragtelig. Anderledes forholder det sig med låntagere, der er på vej i markedet. De må fæste lid til prognoser om renteudviklingen og afveje, om den nuværende rekordlave rente kan nå at give dem en tilstrækkelig fortjeneste til at opveje den rentestigning, som givet følger, når der falder mere ro over verdensøkonomien. I de overvejelser indgår også længden af et eventuelt nyt rentetilpasningslån. Hvis der er en tro på, at den korte rente stiger på kort sigt, kan et lån med rentetilpasning efter tre år eller mere være en mulighed. Herefter kan det eventuelt erstattes med et fast forrentet lån, hvis rente dog ikke kan forudsiges på nuværende tidspunkt. Rentetilpasningslån kan i øvrigt indfries til enhver tid, men da de bygger på inkonverterbare obligationer, er det ikke muligt at indfri lånet med kontanter til kurs 100 uden for tidspunktet for rentetilpasning. Indfrielse sker ved at købe de bagvedliggende obligationer, også selv om kursen er over 100. Lavere nettoydelse ved kontantlån Kontantlån udgør efterhånden kun en lille del af de samlede lån, fordi de opfattes som mindre fleksible end obligationslån og ikke med fordel kan konverteres til en højere rente. Det skyldes, at kursgevinster ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån optaget eller overtaget den 1. januar 1996 eller senere med visse undtagelser beskattes. Men det gør ikke automatisk kontantlån mindre attraktive. Et kontantlån udbetales kontant til kurs 100, og i modsætning til obligationslån er provenuet kendt, hvorimod ydelsen først kendes, når de bagvedliggende obligationer sælges, eller hvis der indgås en fastkursaftale. Da kurstabet ved kontantlån omregnes til renter, er nettoydelsen lavere end ved obligationslån, hvor der ikke er fradrag for kurstabet - en fordel, der naturligvis minimeres i takt med en eventuel fortsat nedsættelse af den skattemæssige værdi af rentefradrag. Overvejelse om valg mellem kontantlån og obligationslån hænger således meget nøje sammen med forventningerne om fremtidige muligheder for konvertering til en højere rente. Nævnspraksis vedrørende berigtigende advokats rådgivning om kurssikring og om valg af lånetype [Uddrag, alene domme om erstatningsansvar] Af fuldmægtig Pia Birkegård, nævnssekretariatet - Advokatnævnet kan ikke tage stilling til spørgsmålet om en advokats erstatningsansvar, idet dette henhører under domstolenes afgørelse. Af domspraksis vedrørende erstatningsansvar for mangelfuld rådgivning i forbindelse med ejendomshandel kan nævnes tre domme, der tydeligt beskriver omfanget af rådgivningspligten: U Ø. Retten lagde til grund, at den berigtigende advokat havde pligt til at kontrollere belåningen i ejendommen, og at advokaten ikke orienterede køberen om, at der var særlige indfrielsesvilkår, idet lånet var inkonvertibelt. Det blev bemærket, at forholdene omkring udbud af realkreditlån på tidspunktet for handlen burde have givet advokaten anledning til nærmere undersøgelser af lånevilkårene. Advokaten blev anset for erstatningsansvarlig. U98.344V. Retten fandt, at advokaten havde pligt til at rådgive om kurssikring og omhyggeligt at forklare sine klienter om kurssikringens funktion og den økonomiske risiko ved ikke at kurssikre, sammenholdt med udgiften til kurssikring. Retten udtalte videre, at advokatrådgivning i forbindelse med sædvanlig ejendomshandel vedrørende et enfamilieshus må tage udgangspunkt i, at klienten ingen interesse har i at løbe en væsentlig økonomisk risiko i håb om at opnå en økonomisk gevinst ved kursudsving. Endelig lagde retten vægt på, at en advokat ikke kan undlade den beskrevne rådgivning eller begrænse pligten til at yde rådgivning ved at henvise til andre rådgivere. Retten gik herefter ind i en nærmere undersøgelse af om det passerede på et møde mellem advokaten og klienterne kunne anses for at opfylde rådgivningspligten. Retten pålagde advokaten erstatningspligt for klienternes tab ved manglende kurssikring. U Ø. Retten udtalte indledningsvis, at i enhver ejendomshandel må vilkårene for de lån, som køber skal overtage, anses for en meget væsentlig bestanddel af købet. Rådgivning herom er en klar advokatopgave Der er tale om en klar advokatpligt, som gælder uafhængigt af det ansvar, som ejendomsmægleren har for af egen drift at give oplysning om særlige indfrielsesvilkår, fordi der er tale om retlige forhold, hvorom ejendomsmægleren ikke kan forudsættes at have de samme juridiske kvalifikationer som en advokat. Retten fandt efter de nærmere omstændigheder, at advokaten ikke havde opfyldt sin rådgivningspligt og pålagde ham erstatningsansvar.

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Omsætning af fast ejendom

Omsætning af fast ejendom EjendOms2_Realkredit, 2006 1 of 12 Omsætning af fast ejendom 2. Realkredit Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2006 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projektrelevans: Finansiering af

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

REALKREDIT FINANSIERING I DANMARK

REALKREDIT FINANSIERING I DANMARK REALKREDIT FINANSIERING I DANMARK Grafisk Design Jørn Moesgård as Tryk EJ Graphic A/S I n d h o l d s f o r t e g n e l s e 03 Indledning................................................ 5 Realkreditsystemet

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information Nederby 3, 7884 Tlf.: 97 59 32 68, Fax.: 97593288 p.olesen@ofir.dk - www.dithus.dk/fur Salgsopstilling Adresse Ulstedvej 5, Ulsted, 7884 Fur Sag nr. 06-16 Dato 20. oktober 2014 Beskrivelse Sommerhusgrund

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Stor grund til bolig eller projekt

Stor grund til bolig eller projekt Stor grund til bolig eller projekt Sdr. Højrupvejen 15, 575 Ringe Stor byggegrund på 1986m2 Grunden er beliggende i Havndrup. Havndrup er et landsbysamfund med ca. 9 indbyggere i Fåborg Midtfyn kommune

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21511191 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Drømmer I om at bygge jeres drømmehus?

Drømmer I om at bygge jeres drømmehus? Drømmer I om at bygge jeres drømmehus? Væverholm 36 2970 Hørsholm Sags nr. 14005 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Salgsopstilling.

Salgsopstilling. info@cmsnetbolig.dk Salgsopstilling Adresse Skovfyrren 24, Ulvshale, 4780 Stege Sag nr. 47801003 Dato 13. april 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere