Omsætning af fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætning af fast ejendom"

Transkript

1 EjendOms2_Realkredit, of 13 Omsætning af fast ejendom 2. Realkredit Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt Projektrelevans: Finansiering af ejendoms dispositioner. Ansvar. Alternativer til realkredit: Gældsbrev og ejerpantebrev Realkredit institutionen - Den oprindelige idé. Balanceprincippet Procedure for kreditfinanciering og lånedokumenter Lånetyper og tilbagebetalingsmetoder Opgave: Spørgsmål? 1. Projektrelevans: Hvorfor om Realkredit? Frasalg, arealoverførsel: Relaksering af delareal A for pant. Panthaver er ofte en realkredit-institution Rådgivningsansvar: Lsp skal klart markere omfang af rådgivning. Nye regler vedr. uskadelighedsattest (DannelseTrans, s 90-91) Generelt: Realkredit er vigtig faktor i ejendomsmarkedet Realkreditinstitutionen medfører i praksis, at planregler implementeres Behov for kendskab til nabo-professioners arbejde Kort omtale af andre financieringskilder end realkredit, jfr Kursusbeskrivelsen Relaksering af areal fra pant 1/2 Relaksation (latin: relaxatio, lettelse eller afslappelse). En relaksationspåtegning er en påtegning eller tilføjelse (allonge) til et pantebrev med pant i fast ejendom, hvor panthaver accepterer, at en del af den pantsatte ejendoms areal udgår af pantet. Påtegningen er en forudsætning for at få dommerattesten efter TL 23

2 EjendOms2_Realkredit, of 13 Relaksering 2/2 En allonge skal identificere det pantebrev, som den føjes til: Tinglyst pantebrev på N sider for Kreditor, stort Beløb kr, lyst Dato på ejendommen Matrikelbetegnelse Påtegningen: Undertegnede kreditor medeler herved samtykke til at areal betegnet Delareal på XX m2 udgår af pantet. Pantebrevet udgør herefter N+1 sider Dato Underskrift (KreditorRep) Andre påtegninger, TL 21 Ved sammenlægning eller arealoverførsel med pant i det overførte areal skal der finde et opgør sted mellem panthaverne, TL 21. I praksis påtegner kreditor i fornødent omfang pantebreve om, at Kreditor accepterer foranstående (Tinglyst) pantebrev(e), der identificeres som anført En allonge kan henvise til flere pantebreve fra samme kreditor i samme ejendom (sparer papir, underskrifter, tinglysningsafgift) Rådgiveransvar 1/2 Det påhviler den berigtigende advokat at rådgive sin klient om.. muligheden for med et pengeinstitut at indgå kurskontrakt og til at rådgive om konsekvensen af en evt undladelse af kurssikring.. Efter fremkomst af lånetilbud skal den berigtigende advokat vurdere, om der er en yderligere kursrisiko, og i så fald orientere.. eventuelle, særlige vilkår, eksempelvis inkonvertible lån. En tilsidesættelse af pligten til vejledning om kurssikring og belåning er i strid med god advokatskik. - Hvis lsp. konciperer skøde i arealoverførselssag bør grænser for rådgiveransvar, herunder om belåning, fremgå skriftligt. Rådgiveransvar 2/2 Advokaten har et selvstændigt ansvar for, at klienten har fået den fornødne, kvalificerede rådgivning og skal positivt sikre sig, at det er sket. Såfremt advokaten imidlertid har konkret viden om, at klienten har drøftet handlens finansiering med et pengeinstitut, er advokaten ikke forpligtet til også selv at rådgive, hvilket er blevet statueret i kendelse af 13/ ( ) og kendelse af 20/ ( ). [Advokatn]ævnspraksis vedrørende berigtigende advokats rådgivning om kurssikring og om valg af lånetype, af fuldmægtig Pia Birkegård, nævnssekretariatet.

3 EjendOms2_Realkredit, of Financieringskilder: Alternativer og realkredit Hvordan skaffer man sig kontanter? Generelt svar: Sælge andre aktiver eller låne. Forudsætninger: Kreditor K har penge som han vil låne ud mod renter og sikkerhed, Debitor D vil låne. Privat lån: Gældsbrev, ofte tillige håndpant i Ejerpantebrev, eller Sælgerpantebrev. - Ureguleret. Banklån: Personlig hæftelse ved G & E. - God skik tilstræbes gennem Pengeinstitutankenævnet under Finansrådet. Kreditforeningslån: Hæftelse hovedsageligt i fast ejendom. - Lovreguleret. Gældsbrev og Ejerpantebrev Kreditor K og Debitor D laver aftale, der nedfældes i Gældsbrev Gældsbrevet omtaler et Ejerpantebrev, som D tinglyser i sin ejendom og giver K 'i hånden' (i realiteten i bankbox). D kan derfor ikke transportere (afhænde) gældsbrevet, og K får herved samme type sikkerhed som håndpant i løsøre. Ejerpantebrevet indeholder en klausul om, at misligholdelse giver K ret til at anmode fogedretten om at afholde tvangsauktion Hvis D ikke betaler sine afdrag, kan K gå til fogden. Provenu fra tvangsauktion tilfalder panthavere (incl K) i prioritetsorden Ulemper ved private lån Låntager D er afhængig af Långiver K, både ved stiftelse af lån og i lånets løbetid. Afhængighed er søgt begrænset ved: Regler om åger, nu Aftalelovens 31 om (svag) ugyldighedsgrund at udnytte en andens vanskeligheder, manglende indsigt. Andersen m fl: Dansk Privatret (Tidligere) regler om maksimalrente In 1545, England fixed a legal maximum interest; any amount in excess of the maximum was usury. The practice of setting a legal maximum on interest rates later was followed by most.. other Western nations. "Usury." Encyclopædia Britnnaica (I DK og dele af Tyskland) at etablere kreditforeninger efter Kreditforeninger - Behovet Øget behov for lån ved overgang til selveje. Pengeøkonomi erstatter bytteøkonomi Långiverforening efter Københavns brand Kreditors rentetilsvar er begrænset af maksimalrente. Kreditor opnår større sikkerhed ved (i fællesskab) at stille krav om pant i ejendom. A F Bergsøe (1839) Tyske erfaringer, ingen statstilskud, krav om systematisk amortisering (tilbagebetaling) af lånet

4 EjendOms2_Realkredit, of 13 Kreditforeninger - Rammelov 1851 Efter Grundlovens foreningsfrihed (1849) lov om Kreditforeninger. Låntagerforeninger med følgende rammer: Kreditforeningslån op til 60% af ejendomsværdi; skal amortiseres Obligationer med fast rente (evt større end 4 %) og løbetid; ingen stempelafgift på obligationer Balanceprincippet: Værdien af en serie obligationer skal svare til værdien af tilsvarende lån Indenfor en serie hæfter låntagere solidarisk med en del af deres øvrig formue Balanceprincippet: To pengestrømme i balance 1. Realkreditinstitutterne (RK) sælger obligationer på Børsen, og får til gengæld penge, der financierer lånet, mens 2. Lånerne pantsætter deres ejendom, og bytter pantebrevet mod penge (lånet) fra RK. 2. Lånere afdrager lån + rente mv til RK, mens 1. RK betaler rente til obligationsejere Balanceprincippet: Afdragsprofil og løbetid for obligationsudstedelse (1) og for långivning (2) skal harmonere, så der bliver balance mellem de samlede indbetaling fra låntagere og RK's samlede udbetaling til obligationsejerne. Robust mod udsving i renten. Kreditforeninger - Oprindeligt specialisering mht geografi og ejendomstyper I foreningen vælger medlemmerne (låntagere) repræsentanter, der foretager ejendomsvurdering (mhp kreditgivning: langsigtet, forsigtigt) fører tilsyn med vedligeholdelse af belånte ejendomme, eksempelvis Østifternes Kreditforening År Kreditforeningers rolle over tid Beholdninger i sparekasser, banker og kreditforeninger (% af bruttofaktorindkomst) Banker Sparekasser Kreditforeninger Møller, Michael et al: Dansk realkredit gennem 200 år. 1997, side 61

5 EjendOms2_Realkredit, of 13 Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersens tale 30. april /2... I den nye lov om realkreditlån, som Folketinget for tiden behandler, bevares grundpillerne i realkreditten. Der sker fornyelser, som giver låntagerne flere valgmuligheder, bl.a. mulighed for afdragsfrihed i en lang periode, nemlig op til 10 år. Men grundlaget er fortsat balanceprincippet, som kræver en høj grad af overensstemmelse mellem vilkårene for lånene og de udstedte obligationer. I årenes løb har der fra realkredittens side ofte været fremsat ønsker om en ophævelse eller i alt fald en væsentlig opblødning af balanceprincippet. Vi har fra Nationalbankens side altid frarådet at gå længere end til helt marginale opblødninger. Balanceprincippet er væsentligt for at fastholde obligationernes guldrandede status og det har haft stor betydning for, at danske realkreditobligationer har fået en meget høj rating. Balanceprincippet er fundamentalt set en meget simpel måde at foretage risikostyring på. Måske er realkreditproduktet ikke noget fantasifuldt produkt, men det er til gengæld et enkelt, godt og billigt produkt, som også giver små låntagere adgang til bolig- og erhvervsfinansiering på kapitalmarkedsvilkår. (fremhævet hér) Bodil Nyboe Andersens tale 30. april /2..i Mexico [er man] ved at etablere et realkreditsystem, der henter en række af de fundamentale træk fra det danske. Det amerikanske finansministerium og et konsulentfirma har været mellemmænd i processen og har peget på, at den danske model var enestående både med hensyn til effektivitet, transparens, sikkerhed og beskyttelse af såvel låntagernes som investorernes interesser.... [ Mere herom hos Værdipapircentralen, der driver systemet VP bag mexicansk realkreditsystem Udgivelsesdato: IT-udvikling uden grænser Udgivelsesdato Kreditforeninger og arealplanlægning - Implementering af planregler Kreditforeningernes betydning for byudviklingen (fra 1960erne til ca 1980erne): Kreditforeningslån nødvendigt for at financiere køb for stort set alle Banker giver byggelån, som når byggeriet er færdigt konverteres til kreditforeningslån Kreditforeninger kræver attest fra landinspektør om, at offentlig og privat regulering er overholdt Konsekvens: Byggeri gøres straks færdigt + Planlægning virker i praksis

6 EjendOms2_Realkredit, of 13 Forsøg på en vurdering: Realkreditinstitutionen Sikkerhed i fast ejendom + solidarisk hæftelse -> Lav rente Kreditforen's krav om sikkerhed -> lovlige ejend.dispositioner Pensionskasser m fl's køb af obligationer -> Både pensionssikker pengeanbringelse og samtidig høj standard i boligforsyning Opgaver (til anden pause) Hvordan meddeles relaksationspåtegning? Hvilke hovedtyper af kreditforeningslån findes? Hvilke alternative lånemuligheder eksisterer ved siden af kreditforeningslån? Hvad har realkeditsystemet betydet for ejendomsudvikling i DK? 4. Den normale finansiering af ejerboliger Finansiering sammensættes typisk af størst muligt realkreditlån, evt et sælgerpantebrev, samt en kontant udbetaling. Parcelhuse og ejerlejligheder kan belånes op til 80 procent af værdien med realkreditlån. Af de resterende 20 procent af prisen udgør et sælgerpantebrevet normalt procent. Resten er den kontante udbetaling. Realkreditlån Sælgerpantebrev Udbetaling I alt (handelspris) Realkreditlån: Procedure og dokumenter (hovedtræk) Realkreditvurdering: Foretages af kreditforeningens folk Lånetilbud fra RKF + pantebrev, formular B (- A til private lån) Tinglysning af underskrevet pantebrev Obligationssalg for et tilsvarende beløb Udbetaling af provenu (Hovedstol - (kurstab ))

7 EjendOms2_Realkredit, of 13 Kreditforeningslån - Formaliseret som UseCase 1/3 Aktivitet Kontekst Aktører Trigger Variationer Ejer pantsætter ejendom for at få likvid kapital Ejendomsoverdragelse, bebyggelse/ ombygning, omprioritering Aktive: Ejer, bank, kreditforening, tinglysningskontor, børsen Passive: Andre panthavere, RibersKI Ejer beder banken om assistance (ikke krav, men almindeligt) Ægtefælle skal underskrive pantebreve, Lov om ægteskabets retsvirkninger 18 Kreditforeningslån - Processens delaktiviteter, 1-5 (2/3) Ejer rekvirerer (via bank) låneansøgning fra Kreditforening(er) Ejer vælger Kreditforening og fremsender låneansøgning med bilag (d) [se (d) nedenfor] Kreditforeningen vurderer ejendommen (a) og (efter 1980erne) låneren Kreditforening fremsender lånetilbud (b) og realkreditpantebrev (c) (eller begrunder afslag) Ejer underskriver realkreditpantebrev og sender det med kopi og originalt skøde (via banken) til Tinglysningskontor, evt. tillige med rykningstilsagn fra efterstående panthavere Kreditforeningslån - Processens delaktiviteter, 6-8 (3/3) Tinglysningskontoret prøver underskrivers beføjelser og pantebrevets prioritetsstilling, indfører i tingbog, påtegner om tinglysning og returnerer til Anmelder Ejer sender (via bank) tinglyst pantebrev til Kreditforening, og beder om udbetaling af lån Kreditforening sælger på ejers vegne Obligationer på Børsen. En del af Salgsprovenuet bruges til evt udbetaling af eksisterende lån efter aftale, mens resten overføres til ejerens konto. (a) Realkreditvurdering Kreditforeningens vurdering af ejendommens handelsværdi Mere langsigtet, forsigtig ('gennemsnit af flere fornuftige købere..') I princippet uafhængig af offentlig ejendomsvurdering, egne folk Grundlag for lånetilbud, max 80% af værdi (fritidshus 60%)

8 EjendOms2_Realkredit, of 13 Indeholder (b) Lånetilbud Lånetype (e) Beløb (hovedstol) Nominel rente (nominel = det der står på papiret, forskellig fra ydelsens andel af provenuet) Løbetid samt kreditoplysninger Kreditoplysninger (= Forbrugerinformation) Lånebeløb (salgssum minus kurstab, kurtage, RKgebyrer, tinglysningsafgift, mv) Kreditomkostninger (rente, RKadministrations-bidrag, stiftelsesomkostninger) Årlige omkostninger i procent (Kreditomkostning i % af lånebeløb) Samlet beløb til betaling (lånebeløb + kreditomkostning) Amortisationsforløb (ydelse pr. termin over alle terminer) Løbetid og indfrielsesvilkår mv. f eks gebyr ved tilbagerykning af indestående lån (c) Realkreditpantebrev danner grundlag for udbetaling af lån, skal indeholde klausul om forfald ved ejerskifte (formular B) angive foranstående, tinglyste lån være underskrevet (alle ejere, samt ægtefælle) være vitterligheds- bevidnet (ægte underskrift, myndig, dato) være tinglyst anmærkningsfrit (ikke frivilligt, som skøde!) Yderligere dokumenter, der skal forelægges realkreditinstituttet: (d) Bilag til låneansøgning Tingbogsattest Skøde Forsikringspolice vedr brand mv (ved bebygget ejendom) Kvitteringer for betaling af andre pantebreve BBR-meddelelse Sidste slutopgørelse (indkomst, formue) Lønseddel for de sidste 2-3 måneder

9 EjendOms2_Realkredit, of 13 (e) Typer af realkreditlån - Låneprodukter Obligationslån (fast rente, hovedstol svarer til udstedte obligationer, provenu kursafhængigt) Kontantlån (hovedstol svarer til kursværdi af udstedte obligationer, ydelse kursafhængig, kurstab fradragsberettiget) Rentetilpasningslån, f.eks. flekslån. Rentetilpasning sker enten hvert år, hvert 2., 3., 4. eller 5. år. Eurolån; rentetilpasning sker enten hvert år, hvert 2., 3., 4. eller 5. år. Variabelt forrentede lån med renteloft (~Flexlån med max rente) Tilbagebetalingsmetoder S =Serielån (fast afdrag, dvs stor ydelse i starten, faldende i løbetiden). A =Annuitetslån (fast ydelse, dvs stor rentedel i starten -> skattefradrag + reduceret afdrag i starten). M =Mixlån (kombination af auitets- og serielån, stabil ydelse efter skat). Afdragsfrie lån giver boligejere adgang til 30-årige huslån med afdragsfri periode på op til en 10 år. Det betyder, at man i en kortere eller længere periode kan vælge kun at betale rente og bidrag på sit realkreditlån og derved udskyde afbetalingen på lånet til senere. - Særligt dækkede obligationer (SDO'er) på vej cf. Sus. Nielsen, 2004: 19f + Ordbog om realkredit + Realkreditrådet Serielån

10 EjendOms2_Realkredit, of 13 Annuitetslån Valgmuligheder Valg af lånetyper 1/3 Løbetid (30, 20, >=10 år) Rente: Fast eller variabel (rentetilpasning) Provenue, dvs den sum man får i hånden efter salg af obligationer; Kursbetinget Ydelse pr termin Konsekvenser Beskatning Konverteringsmuligheder, f eks til anden lånetype, lavere rente Type Obligationslån vs. kontantlån: 4 valg, der alle skaffer kr kontant Rente % Restgæld kr Obligation restgæld Netto kr/år Sum af ydelser Kurs Kurstab kr Kont6% 6, , Oblg6% 6, , Kont7% 7, , Oblg7% 7, , Nettoydelse: Ydelsen pr år efter besparelse i skat Sum: Efter 30 år Steen Friis: Fleksibilitet og sikkerhed koster (november 2002) Se sidst

11 EjendOms2_Realkredit, of 13 Valg af lån 3/3 Realkreditrådet Forside > Statistik > Prisguide Realkreditrådets Prisguide Realkreditrådet offentliggør 2 gange om året sammenligning af omkostninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån hos BRFKredit, Nordea Kredit, Nykredit og Realkredit Danmark... Prisguiden omtaler nu også afdragsfrie lån. Renteudvikling for realkreditobligationer, opgjort på ugebasis Realkreditrådet: Forside > Statistik > Byggerente Realkreditlovgivning 1/2 Udøvelse af realkreditvirksomhed er reguleret ved realkreditlovgivningen. Realkreditlån ydes mod registreret (tidligere: tinglyst) pant i fast ejendom. Realkreditlån må ikke ydes mod sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebreve og skadesløsbreve. ( 2) Instituttets långivning og obligationsudstedelse skal være reguleret af et balanceprincip ( 18) Max Løbetid (30 år) ( 4) Visse private andelsboliger 35 år Lånegrænse (80%) ( 5) Alment boligbyggeri højere Værdiansættelse forsigtig ( 10, stk 3) "eventuel risiko for ændringer i markeds- eller strukturforhold" mod pantebrev i fast ejendom ( 11), men lempelser mod sikkerhed ( 8) De enkelte ejendomskategorier skal nærmere fastlægges af Finanstilsynet ( 14)

12 EjendOms2_Realkredit, of 13 Realkreditlovgivning 2/2 LBK nr 1412 af 10/12/2007 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., regulerer produktet og ikke organisationen (som forening eller bank). Suppleres af Lov om financiel virksomhed. BEK nr 148 af 29/02/2008 om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 1148 af 05/12/2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling BEK nr 718 af 21/06/2007 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring BEK nr 687 af 20/06/2007 om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer samt bl a 3 bekg. om 'indberetning', f eks af overtagne ejendomme Udbydere af financiering R = Realkredit (kreditforening, hypotekforening, reallåne-fond, realkreditfond), herunder alle ejerskiftelån i real-kreditinstitutter. Også når de optages af køber. B = Bank, sparekasse, stat eller kommune (herunder Kongeriget Danmarks Hypotekbank/Finansstyrelsen). P = Private lån (private pantebreve, pensionskasser, forsikringsselskaber). (Koder fra Salgsindberetning) Realkredit - Resumé Realkreditinstitutionen, og dens fordele bl a for billige lånemuligheder og for implementering af (lokal)planer. - Mexico Fremgangsmåden ved ændret belåning herunder: hensyntagen til rettighedshavere Hørt om alternative låneformer: Banklån, privatlån Stubkjær, Aalborg Universitet EjendOms - 2. Realkredit ISP, AaU; Forår 2008 Fleksibilitet og sikkerhed koster Af sekretariatschef Steen Friis, ADVODAN (Nov. 2002) Fastforrentede obligationslån er fortsat populære, fordi de giver sikkerhed for ydelsen og mulighed for konverteringer. Til gengæld er de ikke det billigste alternativ. Fastforrentede obligationslån med en løbetid på 20 eller 30 år udgør stadig en stor del af kreditforeningernes udlån. Fordelene er, at ydelsen er kendt geem hele lånets levetid, at lånene kan indfries uden skattemæssige konsekvenser, og at det er en fleksibel låneform, der giver mulighed for konvertering op og ned. Konklusionen af en økonomisk betragtning er imidlertid, at låntager betaler for fordelene. I mange tilfælde vil et rentetilpasningslån eller et kontantlån være mere fordelagtig end det fast forrentede obligationslån. Stor fortjeneste på rentetilpasningslån Rentetilpasningslån har været en god forretning, siden de blev introduceret i 1996, fordi den korte rente har været markant lavere end den lange. Låntagere, der har haft rentetilpasningslån i hele perioden eller i

13 EjendOms2_Realkredit, of 13 hovedparten af den, har afdraget mere og haft en lavere ydelse end låntagere, der har haft fastforrentede lån. De har med andre ord tjent godt på at leve med den usikkerhed om den fremtidige rente, som er en del af rentetilpasningslånene. Ved at fordele fortjenesten over resten af lånets løbetid kan de kalkulere størrelsen af den rentestigning, der vil neutralisere deres fortjeneste, og den kan godt vise sig at være betragtelig. Anderledes forholder det sig med låntagere, der er på vej i markedet. De må fæste lid til prognoser om renteudviklingen og afveje, om den nuværende rekordlave rente kan nå at give dem en tilstrækkelig fortjeneste til at opveje den rentestigning, som givet følger, når der falder mere ro over verdensøkonomien. I de overvejelser indgår også længden af et eventuelt nyt rentetilpasningslån. Hvis der er en tro på, at den korte rente stiger på kort sigt, kan et lån med rentetilpasning efter tre år eller mere være en mulighed. Herefter kan det eventuelt erstattes med et fast forrentet lån, hvis rente dog ikke kan forudsiges på nuværende tidspunkt. Rentetilpasningslån kan i øvrigt indfries til enhver tid, men da de bygger på inkonverterbare obligationer, er det ikke muligt at indfri lånet med kontanter til kurs 100 uden for tidspunktet for rentetilpasning. Indfrielse sker ved at købe de bagvedliggende obligationer, også selv om kursen er over 100. Lavere nettoydelse ved kontantlån Kontantlån udgør efterhånden kun en lille del af de samlede lån, fordi de opfattes som mindre fleksible end obligationslån og ikke med fordel kan konverteres til en højere rente. Det skyldes, at kursgevinster ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån optaget eller overtaget den 1. januar 1996 eller senere med visse undtagelser beskattes. Men det gør ikke automatisk kontantlån mindre attraktive. Et kontantlån udbetales kontant til kurs 100, og i modsætning til obligationslån er provenuet kendt, hvorimod ydelsen først kendes, når de bagvedliggende obligationer sælges, eller hvis der indgås en fastkursaftale. Da kurstabet ved kontantlån omregnes til renter, er nettoydelsen lavere end ved obligationslån, hvor der ikke er fradrag for kurstabet - en fordel, der naturligvis minimeres i takt med en eventuel fortsat nedsættelse af den skattemæssige værdi af rentefradrag. Overvejelse om valg mellem kontantlån og obligationslån hænger således meget nøje sammen med forventningerne om fremtidige muligheder for konvertering til en højere rente. Nævnspraksis vedrørende berigtigende advokats rådgivning om kurssikring og om valg af lånetype [Uddrag, alene domme om erstatningsansvar] Af fuldmægtig Pia Birkegård, nævnssekretariatet - Advokatnævnet kan ikke tage stilling til spørgsmålet om en advokats erstatningsansvar, idet dette henhører under domstolenes afgørelse. Af domspraksis vedrørende erstatningsansvar for mangelfuld rådgivning i forbindelse med ejendomshandel kan nævnes tre domme, der tydeligt beskriver omfanget af rådgivningspligten: U Ø. Retten lagde til grund, at den berigtigende advokat havde pligt til at kontrollere belåningen i ejendommen, og at advokaten ikke orienterede køberen om, at der var særlige indfrielsesvilkår, idet lånet var inkonvertibelt. Det blev bemærket, at forholdene omkring udbud af realkreditlån på tidspunktet for handlen burde have givet advokaten anledning til nærmere undersøgelser af lånevilkårene. Advokaten blev anset for erstatningsansvarlig. U98.344V. Retten fandt, at advokaten havde pligt til at rådgive om kurssikring og omhyggeligt at forklare sine klienter om kurssikringens funktion og den økonomiske risiko ved ikke at kurssikre, sammenholdt med udgiften til kurssikring. Retten udtalte videre, at advokatrådgivning i forbindelse med sædvanlig ejendomshandel vedrørende et enfamilieshus må tage udgangspunkt i, at klienten ingen interesse har i at løbe en væsentlig økonomisk risiko i håb om at opnå en økonomisk gevinst ved kursudsving. Endelig lagde retten vægt på, at en advokat ikke kan undlade den beskrevne rådgivning eller begrænse pligten til at yde rådgivning ved at henvise til andre rådgivere. Retten gik herefter ind i en nærmere undersøgelse af om det passerede på et møde mellem advokaten og klienterne kunne anses for at opfylde rådgivningspligten. Retten pålagde advokaten erstatningspligt for klienternes tab ved manglende kurssikring. U Ø. Retten udtalte indledningsvis, at i enhver ejendomshandel må vilkårene for de lån, som køber skal overtage, anses for en meget væsentlig bestanddel af købet. Rådgivning herom er en klar advokatopgave Der er tale om en klar advokatpligt, som gælder uafhængigt af det ansvar, som ejendomsmægleren har for af egen drift at give oplysning om særlige indfrielsesvilkår, fordi der er tale om retlige forhold, hvorom ejendomsmægleren ikke kan forudsættes at have de samme juridiske kvalifikationer som en advokat. Retten fandt efter de nærmere omstændigheder, at advokaten ikke havde opfyldt sin rådgivningspligt og pålagde ham erstatningsansvar.

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Betænkning nr. 732 København 1975 ISBN 87 503 1699 0 Fi 00,1-82-bet. 3 Indholdsfortegnelse Indledning. 11 Side Kapitel

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

UP7: Ejendomsoverdragelse

UP7: Ejendomsoverdragelse UP7: Ejendomsoverdragelse, 2004 1 of 12 UP7: Ejendomsoverdragelse Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet,

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere