N O TAT. Finanslov for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O TAT. Finanslov for 2010"

Transkript

1 N O TAT Finanslov for 2010 Regeringen og Dansk Folkeparti har den 11. november indgået en samlet aftale om finansloven for Der blev forinden indgået en række delforlig, hvor flere partier står bag de enkelte elementer. Finanslovsaftalen for 2010 indeholder en række elementer med betydning for kommunerne. Nedenstående beskrives og kommenteres de væsentligste initiativer med betydning for kommunerne. Lånepuljer til kommunale anlægsinvesteringer Regeringen og Dansk Folkeparti er med finanslovsaftalen for 2010 blevet enige om at afsætte to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010 til kommunale anlægsinvesteringer. Heraf målrettes de 2 mia. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne og 1 mia. kr. til øvrige områder, herunder investeringer i veje. Den 30. november 2009 Jnr Ø40 Sagsid Ref MHL Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /8 Baggrunden for lånepuljerne er, at investeringsniveauet i de kommunale budgetter ligger i størrelsesordenen 17 mia. kr., hvilket er betydeligt under de 20 mia. kr., der blev skabt finansiering til i økonomiaftalen for KL har i en pressemeddelelse den 12. november udtrykt tilfredshed med de forbedrede lånemuligheder, som finansloven skaber. KL diskuterede det budgetterede investeringsniveau med regeringen på et politisk møde den 2. november. Her redegjorde KL for, at bl.a. svigtende indtægter fra salg af jord har medført finansieringsmæssige begrænsninger i forhold til at realisere det anlægsniveau, der blev forudsat i aftalen. KL gennemførte efterfølgende en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne angående mulighederne for at øge anlægsniveauet, såfremt regeringen skaber de finansieringsmæssige muligheder herfor. KL kunne på den baggrund orientere regeringen om, at langt hovedparten af kommunerne ligger inde med grydeklare anlægsprojekter,

2 der kan realiseres ved forbedrede lånemuligheder. Regeringen imødekommer med finan s- lovsaftalen dette behov. Loft over prisen på udbragt mad til ældre Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre et prisloft på 45 kr. pr. dag for en hovedret pr. 1. juli Loftet gælder for ældre i eget hjem, som er visiteret til madservice. Med finansloven for 2009 blev der indført et prisloft på kr. pr. måned for ældres betaling for madservice i plejebolig og plejehjem. Regeringen har afsat 25 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 til forslaget. Forslaget er et indgreb i det kommunale selvstyre, hvor det er op til de lokalt valgte politikere at fastsætte skat/serviceforholdet i den enkelte kommune herunder forholdet mellem finansiering via skat eller egenbetaling. Forslaget vil tilgodese alle borgere uanset deres indtægts- og formueforhold, ligesom det ikke tager højde for, om borgerne bor dyrt eller billigt. Forslaget går dermed imod KL s strategi om at fokusere indsatsen på den svageste gruppe af ældre. KL har endnu ikke vurderet de økonomiske konsekvenser af forslaget og kan dermed ikke vurdere, om de 50 mio. kr. årligt er dækkende. Forslaget vil endvidere bidrage til det demografiske udgiftspres på ældreområdet i de kommende år. Løft af servicen til ældre i kommunerne Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 300 mio. kr. ekstra i 2010 og frem til bedre ældrepleje i kommunerne. Midlerne er et tillæg til de beløb, der tidligere er afsat til ældreområdet. Kommunerne får pengene i bloktilskuddet for 2010, men efter en særlig demografisk nøgle baseret på antallet af ældre i kommunen. Denne nøgle anvendes i forvejen til fordelingen af to eksisterende ældrepulje, som er blevet fordelt siden KL er enig i, at der er behov for flere midler til ældreområdet for at kompensere for de demografiske udfordringer, der er på området samt øgede antal af borgere med kroniske sygdomme fx livsstilssygdomme og demens. De ældre kan derfor ikke forvente en generelt højere service, men kommunerne vil få et bedre grundlag til at opretholde det eksisterende serviceniveau. Aftale om afbureaukratisering Med udgangspunkt i regeringens udspil Mere tid til velfærd har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale om afbureaukratisering. Aftalen betyder, at stort set alle forenklingsforslagene i regeringens udspil gennemføres. I forhold til det oprindelige udspil er der enkelte juste- 2

3 ringer ift. tilsyn, forebyggende hjemmebesøg og ældreråd på ældreområdet. Desuden skal forenklingsforslagene på folkeskoleområdet forhandles med forligspartierne på folkeskoleområdet, inden de kan gennemføres. Herudover er der en række forslag på særligt ældreområdet, der skal drøftes med satspuljepartierne. Endelig kan nævnes, at en række af forslagene indgår i Barnets Reform. Det fremgår af finanslovsaftalen, at forenklingerne af de statslige regler vil frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 233 mio. kr. i 2010 og 455 mio. kr. årligt fra 2011 eksklusiv forenklingsforslagene på folkeskoleområdet og i Barnets Reform. De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne og kan omprioriteres til borgernær service, jf. den gensidighedsaftale om frig ø- relse af ressourcer til borgernær service som blev indgået i forbindelse med økonomiaftalen for Endelig fremgår det af aftalen, at partierne i 2011 vil gøre status over kommunernes indsats for at forenkle egne regler, proceskrav mv. KL er positiv overfor aftalen om afbureaukratisering. Med aftalen vil der blive gennemført en række væsentlige forenklinger af statslige regler. Størstedelen af forenklingsforslagene er kommet fra KL og kommunerne. Det skal understreges, at KL endnu ikke har været inddraget i og set grundlaget for de økonomiske estimater, der er knyttet til forenklingsforslagene. KL har derfor ikke på nuværende tidspunkt kunnet vurdere de økonomiske estimater. Udmøntning af satspulje Styrket indsats mod ungdomskriminalitet Forslaget vedrører opfølgning på regeringens udspil om ungdomskriminalitet Mere konsekvens, opfølgning og omsorg en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Forslaget indebærer bl.a. en række ændringer af servicelovens regler om særlig støtte til unge. Forslaget skal ses i samme n- hæng med betænkning nr. 1508/2009 fra Ungdomskommissionen. Der afsættes 486 mio. kr. hertil i perioden 2010 til Lovforslagets hovedformål er, at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet. KL og kommunerne vil gerne være med til at løfte den kommunale del af den kriminalitetsfor e- byggende opgave. KL støtter mange af Ungdomskommissionens forslag. KL har tidligere i forbindelse med Ungdomskommissionens anbefalinger fremhævet følgende: at kommunerne ikke skal betale for de unge, der sidder i fængsel. at der ikke bør indføres statslig overvågning og kontrol af kommunernes indsats via Ankestyrelsen. 3

4 at KL ikke ønsker at forholde sig til hverken sænkning af den kriminelle lavalder eller strafudmåling. Barnets Reform Forslaget vedrører en række ændringer af reglerne om særlig støtte til udsa t- te børn og unge. Den politiske aftale om Barnets Reform indeholder tre indsatsområder: 1. Nærhed og omsorg, 2. Styrkelse af børns rettigheder og den tidlige indsats og 3. Kvalitet i indsatsen. Alle tre indsatsområder indeholder en lang række forslag. Lovforslaget følger op på et gennemført udredningsarbejde. Der afsættes 928 mio. kr. til Barnets Reform i perioden 2010 til KL er generelt positiv over for den politiske aftale om Barnets Reform. KL har dog tidligere i forbindelse med regeringens udspil om Barnets Reform fremhævet følgende: At plejefamilier ikke bør ansættes på almindelige ansættelsesvilkår. Plejefamilier anses som udgangspunkt som selvstændige og ikke ansatte. At en yderligere udvidelse af Ankestyrelsens egen driftsbeføjelse vil indskrænke kommunernes handle- og råderum. At der ikke bør afbureaukratiseres ét sted for så at sætte ind med nye proceskrav et andet sted fx aftalens forslag om minimum to samtaler årligt med barnet på anbringelsesstedet samt mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på anbringelse s- stederne. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud Regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 70 mio. kr. i en ansøgningspulje frem til 2013 ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien. Midlerne skal anvendes til at skabe bedre adgang til psykiatriske behandlingstilbud ved at styrke den akutte indsats i psykiatrien, fx via en udvidelse af åbningstider, oprettelse af psykiatrisk hotline for bl.a. unge mv. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger. En bedre adgang til akutte psykiatriske tilbud vurderes at være til gavn for kommune r- ne, fordi det vil aflaste presset på de kommunale tilbud, og dermed måske mindske den opgaveglidning, der opleves meget markant på det psykiatriske område, hvor snitfladerne mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien ikke er særlig klare. Det er vigtigt,, at der er let adgang til de akutte tilbud, hvorfor en prioritering heraf må antages at være positiv. En hotline særligt målrettet de unge kan også være med til at styrke indsatsen overfor debuterende unge. Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien samt tvungen opfølgning Der afsættes i alt 255 mio. kr. i en ansøgningspulje fordelt med 45 mio. kr. i 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter 4

5 udskrivning, herunder evaluering af ordningen. Pengene gives til regione r- ne. Det er KL s opfattelse, at der er behov for at styrke den behandlingspsykiatriske indsats i lokalt regi. Det er imidlertid vigtigt at have fokus på, om de opsøgende teams har overlap til den socialpsykiatriske indsats, og at de opsøgende teams koordinerer deres indsats med den socialpsykiatriske indsats. Arbejdet i de opsøgende psykoseteams for unge ru m- mer fx en uddannelses- og beskæftigelsesdimension. Endelig er det værd at bemærke, at når den ambulante indsats styrkes, så kan det medføre, at flere borgere behandles i eget hjem. Den ekstra opgave, det medfører for kommunerne, kan det ikke ud af satspuljeaftalen udledes, at regeringen og satspuljeparterne tager højde for. KL vil nøje følge forsøgsordningen om tvungen opfølgning og de konsekvenser, det måtte have for betingelserne for at arbejde med borgeren i eget hjem, at det bliver muligt for behandlingspsykiatrien at benytte tvang udenfor psykiatrisk sygehus. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Der afsættes 95 mio. kr. over fire år til en opsøgende tværfaglig indsats i fx områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper. De pågældende tilbud kan bl.a. være målrettet sund kost, fysisk aktivitet eller rygning. Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen. Det er positivt, at der afsættes midler til kommunale indsatser med henblik på at mindske den sociale ulighed på sundhedsområdet. Men det er problematisk at midlerne gives tidsbegrænset til enkeltkommuneprojekter. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller sundhedsrisici Der afsættes 46 mio. kr. over fire år til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier. Sundhedsplejersker og kommunelæger skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Det er positivt at der afsættes midler til kommunale indsatser med henblik på at mindske den sociale ulighed på sundhedsområdet. Men det er problematisk at midlerne gives tidsbegrænset til enkeltkommuneprojekter. Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Der blev i sidste års satspuljeaftale afsat i alt 72,1 mio. kr. i årene til at iværksætte en række sundhedsinitiativer over for socialt udsatte. I dette 5

6 års satspuljeaftale forøges puljen med i alt 58,3 mio. kr. i årene Ansøgningskriterierne udvides til at omfatte forsøg med medicinsk rygestop for udsatte grupper og afprøvning af diætistvejledning og motionsvejledning for udsatte grupper. KL er af den opfattelse, at der er behov for en udbygning af sundhedstilbud til de udsatte grupper. Men det er også KL s opfattelse, at en lang række af disse sundhedstilbud skal leveres af det ordinære sundhedssystem. Der er derfor behov for stør-re fokus på at få det ordinære sundhedssystem, til at etablere sundhedstilbud, som de udsatte grupper kan drage nytte af. Frit valg af hjælpemidler og boligindretning Forslaget indebærer, at borgere med funktionsnedsættelse får frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Konkret kan borgeren mod merbetaling fx vælge et dyrere hjælpemiddel, der ligesom kommunens foreslåede hjælpemiddel efterlever borgerens behov. Forslaget forventes at træde i kraft den 1. juli Der afsættes midler til dækning af udgifter til information og rådgivning til borgeren, planlægning, administration mv. Der afsættes 6,3 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011, 10,5 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i Det er KL s vurdering, at forudsætningerne og betingelserne for indførelse af en sådan frit-valgs ordning bliver nødt til at fremgå eksplicit i lovgivningen. Sagen har ikke været DUT-drøftet mellem regeringen og KL, og det er derfor helt afgørende, at det afsatte beløb i Finansloven er i overensstemmelse med de faktiske merudgifter forbundet med indførelsen af frit valg. En række kommuner har således oplevet, at udgifterne til hør e- apparater er vokset markant i de seneste år, bl.a. som konsekvens af en lignende finansieringsmodel. Der er derfor en risiko for, at forslaget medfører merudgifter til selve hjælpemidlerne og boligindretningen, der går ud over det beløb som regeringen foreslår som kompensation. Ændringer af handle-/betalingskommunereglerne til bedre styring af socialområdet Forslaget harmoniserer reglerne på socialområdet, så visitationskompetencen fremadrettet ligger hos den kommune, der har finansieringsansvaret. I dag er ansvaret delt på voksenområdet, idet den oprindeligt anbringende kommune har betalingsansvaret, mens opholdskommunen har visitationskompetencen. Med forslaget vil betalingskommunen fremover fortsat have visitationskompetencen. Men kommunen vil kunne delegere denne kompetence til bopælskommunen, hvor det måtte være relevant. Omlægningen vil ikke ændre på borgerens retsstilling eller reglerne for det personrettede tilsyn. 6

7 Forslaget udmønter økonomiaftalen for I økonomiaftalen fremgår det, at regeringen forpligter sig på at fremsætte lovforslag, der ændrer reglerne for visitations- og betalingsansvar på voksenhandicapområdet med virkning fra Forslaget efterkommer således KL s ønske om, at regelsættet på området ændres med henblik på at styrke styringsmuligheden på området. Et ønske der i foråret 2010 blev fremsat af en lang række kommuner. KL har i et udvalgsarbejde medvirket til udformning af, hvordan modellen for regelændringen sammensættes. KL forventer dermed, at lovforslaget indeholder den i udvalgsarbejdet aftalte model. Overbygning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 blev der aftalt et løft af området på 150 mio. kr. årligt fra Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet relevante fagpersoner og interessenter, som frem til efteråret 2010 får til opgave at vurdere behovet for at etablere en overbygning til den særlige ungdomsuddannelse, herunder kortlægge blandt andet målgruppens omfang og omfanget af eksisterende tilbud til målgruppen samt afklare, hvordan uddannelsen i givet fald ville kunne tilrettelægges og finansieres mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at processen omkring den nævnte arbejdsgruppe får et mere heldigt forløb end processen omkring USB/STU. KL forventes derfor at deltage i arbejdsgruppen fra starten af og i et eventuelt forslag skal der være balance mellem opgaver og finansiering. Erfaringerne fra arbejdet med USB/STU, hvor KL ikke var med fra starten, var at forhandlingerne om finansieringen trak ud og blev meget komplicerede. Baggrunden for forslaget skønnes at være et ønske fra handicaporganisationerne. Flere årige i uddannelse og job Indsatsen for de unge mellem 15 og 17 år skal styrkes. Dette gøres blandt andet ved, at kommunerne får mulighed for at give tilbud til unge under 18 år, som ikke er i gang med uddannelse eller arbejde. Det kan være tilbud om vejleding og opkvalificering, virksomhedspraktik, mentorstøtte eller hjælpemidler samt yde befordringsgodtgørelse. Indsatsen skal koordineres med UU, der fortsat har ansvaret for unge under 18 år. KL vil primært være opmærksom på, om den økonomiske ramme på 8 mio. kr. i 2010 og derefter 20 mio. kr. årligt er tilstrækkelige. Udgifterne er ikke omfattet af rådighedsbeløbet, hvilket KL må være tilfreds med. 7

8 Ny chance til unge En styrket indsats overfor de unge ledige mellem 18 og 30 år indeholder flere elementer. De væsentligste er tidlig aktivering af de unge samt initiativet Ny chance til unge årige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere skal have et aktivt tilbud efter en måneds ledighed frem for efter 3 måneder, som reglerne er i dag. Reelt oprettes der hermed en ny målgruppe for de unge under 30 år, så der fremover bliver 5 og ikke 4 som ellers var følgen af de nye ungeregler, der trådte i kraft 1. august. (oprindeligt var der 10 målgrupper, som blev reduceret til 4, og nu etablerer man altså en 5. målgruppe). Tilbuddet skal have en varighed på 6 måneder. Det fremgår ikke eksplicit, hvorvidt de 6 måneder skal være i sammenhæng. KL vil arbejde på, at kravet om varighed på 6 måneder ikke bliver formuleret så rigidt, at det i praksis bliver vanskeligt at opfylde kravet, jf. problemstillingen omkring de fo r- sikrede unge med uddannelse, der reelt kun kan få offentlige løntilskudsjob. Denne pr o- blemstilling vil KL i øvrigt forsøge at få løst, når LAB-loven nu skal åbnes som følge af ungeaftalen. Ny chance til unge indebærer, at der gives et særligt tilskud til kommuner, der får flere unge med mere end 12 måneders ledighed i virksomhedspraktik eller løntilskud. Der afsættes i alt 76 mio. kr. i årene Kommunerne får udbetalt et a conto beløb, som efterfølgende skal afregnes i forhold til, hvor mange flere unge der er kommet i virksomhedsrettet aktivitet. Der bliver opsat nationale måltal får både indsats og resultater. Modellen ligner til forveksling det tidligere Ny Chance til alle-initiativ. Principielt burde initiativet finansieres via bloktilskuddet, men inden for den givne ramme skal KL arbejde på, at ordningen bliver så let at administrere som muligt. Desuden skal KL have fokus på, at ordningen tilrettelægges, så dens stærkeste incitament bliver at få unge i uddannelse og job. Et virksomhedsrettet tilbud er ikke et mål i sig selv, selvom det i mange tilfælde er et vigtigt skridt på vejen. 8

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat.

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat. Direktionssekretariatet j. nr KBN 18. november 2009 Aftale om finanslov for 2010. Der er den 12. november 2009 indgået aftale om finansloven for 2010. Dette notat indeholder en beskrivelse af de hovedpunkter

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kommuner

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Finansloven for 2009. Den 10. november 2008. Ref RHB. rhb@kl.dk. Dir 3370 3277. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S.

Finansloven for 2009. Den 10. november 2008. Ref RHB. rhb@kl.dk. Dir 3370 3277. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. NOTAT Finansloven for 2009 Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 10. november indgået en samlet aftale om finansloven for 2009. Der blev forinden indgået en række delforlig. Finanslovsaftalen

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL har den 21 december 2016 modtaget udkast til lovforslag om

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi N O TAT Finanslov for 2012 Regeringen og Enhedslisten har den 20. november 2011 indgået en samlet aftale om finansloven for 2012. Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne.

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere