Bruxelles, den COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruxelles, den COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG. til"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196) Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme DA DA

2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196) Warszawa, den Præambel Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme Europarådets medlemsstater og de øvrige parter, der undertegner denne konvention, og der tager i betragtning, at Europarådets formål er at tilvejebringe en nærmere forening mellem dets medlemmer, der anerkender værdien af at styrke samarbejdet med konventionens øvrige parter, der ønsker at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af terrorisme og imødegåelse af især offentlige opfordringer til at begå terrorhandlinger samt rekruttering til og oplæring af andre i at begå terrorhandlinger, der er bevidst om, at stigningen i antallet af terrorhandlinger og den voksende terrortrussel giver anledning til dyb bekymring, der er bevidst om de terrorramtes uholdbare situation og i denne sammenhæng på ny bekræfter deres dybtfølte solidaritet med terrorofrene og deres familier, der anerkender, at terrorhandlinger og de i konventionen omhandlede strafbare handlinger, uanset af hvem de begås, ikke under nogen omstændigheder kan anses for berettigede af politiske, filosofiske, ideologiske, racemæssige, etniske, religiøse eller andre lignende grunde, og som minder om, at alle parterne er forpligtede til at forebygge sådanne strafbare handlinger eller, hvis de ikke forhindres, da at iværksætte retsforfølgning og sikre, at de kan straffes med sanktioner, som tager hensyn til deres alvorlige karakter, der minder om behovet for at styrke kampen mod terror og på ny bekræfter, at alle foranstaltninger, der træffes for at forebygge eller bekæmpe terrorhandlinger, skal overholde retsstatsprincippet og de demokratiske værdier, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt andre folkeretlige bestemmelser, herunder de bestemmelser i humanitær folkeret, der måtte finde anvendelse, der anerkender, at denne konvention ikke har til formål at berøre anerkendte retsprincipper om ytringsfrihed og foreningsfrihed, der minder om, at terrorisme alt efter sin natur eller sammenhæng har til formål at skræmme en befolkning i alvorlig grad, uretmæssigt tvinge en regering eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller alvorligt destabilisere DA 2 DA

3 eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale struktur, er blevet enige om følgende: Artikel 1 Terminologi 1. I denne konvention forstås ved "terrorhandling" enhver af de strafbare handlinger, der er omfattet af og defineret i en af de traktater, der er opregnet i bilaget. 2. Ved deponering af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument kan en stat eller Det Europæiske Fællesskab, som ikke er deltager i en af de traktater, der er opregnet i bilaget, erklære, at den pågældende traktat ved anvendelse af denne konvention over for den pågældende part skal anses for ikke at være omfattet af bilaget. Erklæringen ophører med at være gældende, så snart traktaten træder i kraft for den part, der har afgivet erklæringen, idet parten skal underrette Europarådets generalsekretær om en sådan ikrafttræden. Artikel 2 - Formål Formålet med denne konvention er at øge parternes bestræbelser på at forebygge terrorisme og terrorismens negative virkninger på den fulde udøvelse af menneskerettighederne, særligt retten til liv, både gennem foranstaltninger, der skal træffes på nationalt plan, og ved internationalt samarbejde under behørig hensyntagen til de gældende multilaterale eller bilaterale traktater eller aftaler mellem parterne. Artikel 3 National forebyggelsespolitik 1. Hver part træffer passende foranstaltninger, særligt inden for uddannelse af de retshåndhævende myndigheder og andre organer samt inden for uddannelse, kultur, information, medier og oplysning af offentligheden, til at forebygge terrorhandlinger og disses negative virkninger, samtidig med at parten overholder menneskerettighedsforpligtelserne, der er fastlagt i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt andre folkeretlige forpligtelser, såfremt disse gælder for den pågældende part. 2. Hver part træffer de foranstaltninger, der er nødvendige, for at forbedre og udvikle samarbejdet mellem de nationale myndigheder med henblik på at forebygge terrorhandlinger og disses negative virkninger ved bl.a.: a) at udveksle oplysninger b) at forbedre den fysiske beskyttelse af personer og faciliteter c) at forbedre uddannelses- og koordineringsplaner i forbindelse med civile katastrofesituationer. 3. Hver part fremmer tolerance ved at opfordre til tværreligiøs og tværkulturel dialog, der i givet fald kan omfatte ikkestatslige organisationer og andre af civilsamfundets elementer med henblik på at forebygge spændinger, der kan bidrage til, at der begås terrorhandlinger. DA 3 DA

4 4. Hver part bestræber sig på at oplyse offentligheden om eksistensen af, årsagerne til, alvoren af samt truslen fra terrorhandlinger og de i konventionen omhandlede strafbare handlinger og overvejer at opfordre offentligheden til at yde sine kompetente myndigheder faktuel og specifik bistand, der kan bidrage til at forebygge terrorhandlinger og de i denne konvention omhandlede strafbare handlinger. Artikel 4 Internationalt samarbejde om forebyggelse Parterne bistår og støtter hinanden efter bedste evne, hvor det er hensigtsmæssigt, med henblik på at styrke deres evne til at forebygge, at der begås terrorhandlinger, herunder ved udveksling af oplysninger og god praksis samt ved uddannelse og andre fælles bestræbelser af forebyggende karakter. Artikel 5 Offentlig opfordring til at begå en terrorhandling 1. I denne konvention forstås ved "offentlig opfordring til at begå en terrorhandling" at udbrede eller på anden vis gøre en meddelelse til offentligheden tilgængelig med den hensigt at tilskynde til en terrorhandling, hvis denne adfærd, uanset om der direkte plæderes for terrorhandlinger eller ej, medfører fare for, at der begås en eller flere terrorhandlinger. 2. Hver part vedtager de foranstaltninger, som er nødvendige for at definere en ulovlig og forsætlig offentlig opfordring til at begå en terrorhandling, jf. stk. 1, som en strafbar handling i henhold til national ret. Artikel 6 Rekruttering til at begå terrorhandlinger 1. I denne konvention forstås "rekruttering til at begå terrorhandlinger" at hverve en anden person til at begå eller deltage i en terrorhandling eller til at slutte sig til en sammenslutning eller en gruppe med det formål at bidrage til, at sammenslutningen eller gruppen begår en eller flere terrorhandlinger. 2. Hver part vedtager de foranstaltninger, som er nødvendige for at definere ulovlig og forsætlig rekruttering til at begå terrorhandlinger, jf. stk. 1, som en strafbar handling i henhold til national ret. Artikel 7 Oplæring i at begå terrorhandlinger 1. I denne konvention forstås ved "oplæring i terrorhandlinger" at give instruktion i fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller i andre konkrete metoder eller teknikker med det formål at udføre en terrorhandling eller medvirke til, at den begås, med viden om, at det er hensigten, at de givne færdigheder skal bruges til dette formål. 2. Hver part vedtager de foranstaltninger, som er nødvendige for at definere ulovlig og forsætlig oplæring i terrorhandlinger, jf. stk. 1, som en strafbar handling i henhold til national ret. Artikel 8 Uden betydning, om der rent faktisk begås en terrorhandling For at en handling udgør en strafbar handling som omhandlet i konventionens artikel 5-7, er det ikke nødvendigt, at der faktisk begås en terrorhandling. DA 4 DA

5 Artikel 9 Forsøg og medvirken 1. Hver part vedtager de foranstaltninger, som er nødvendige for at definere følgende som strafbare handlinger i henhold til national ret: a) medvirken til en strafbar handling som omhandlet i konventionens artikel 5-7 b) organisering af eller pålæg til andre om at begå en strafbar handling som omhandlet i konventionens artikel 5-7 c) medvirken til, at en gruppe personer, der handler med et fælles formål, begår en eller flere strafbare handlinger som omhandlet i konventionens artikel 5-7. Denne medvirken skal være forsætlig og skal enten: i) foretages i den hensigt at fremme gruppens kriminelle virksomhed eller formål, når virksomheden eller formålet indebærer, at en strafbar handling begås som omhandlet i konventionens artikel 5-7 eller ii) foretages med viden om, at gruppen har til hensigt at begå en strafbar handling som omhandlet i konventionens artikel Hver part vedtager ligeledes de foranstaltninger, der er nødvendige for at definere forsøg på at begå en strafbar handling, jf. konventionens artikel 6 og 7, som strafbare handlinger i henhold til og i overensstemmelse med national ret. Artikel 10 Juridiske personers ansvar 1. Hver part vedtager i overensstemmelse med sine retsprincipper de foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det muligt at drage juridiske personer til ansvar for deltagelse i de strafbare handlinger, der er omhandlet i konventionens artikel 5-7 og Med forbehold af partens retsprincipper kan juridiske personers ansvar være strafferetligt, civilretligt eller administrativt. 3. Dette ansvar berører ikke det strafferetlige ansvar, som de fysiske personer, der har begået de strafbare handlinger, ifalder. Artikel 11 Sanktioner og foranstaltninger 1. Hver part vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige, for at de strafbare handlinger, som er omhandlet i konventionens artikel 5-7 og 9, kan straffes med sanktioner, der er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende. 2. Forudgående, endelige domme, der er afsagt i fremmede stater, for strafbare handlinger som omhandlet i denne konvention kan i det omfang, det efter national ret er muligt, tages i betragtning ved udmålingen af straffen i overensstemmelse med national ret. 3. Hver part sikrer, at juridiske personer, der drages til ansvar i henhold til artikel 10, kan pålægges effektive, forholdsmæssige og afskrækkende strafferetlige eller ikkestrafferetlige sanktioner, herunder økonomiske sanktioner. DA 5 DA

6 Artikel 12 Betingelser og garantier 1. Hver part sikrer, at kriminaliseringen efter konventionens artikel 5-7 og 9 fastsættes, gennemføres og anvendes under overholdelse af menneskerettighedsforpligtelserne, særligt retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og religionsfrihed, jf. konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt andre folkeretlige forpligtelser, såfremt disse gælder for den pågældende part. 2. Fastsættelsen, gennemførelsen og anvendelsen af kriminaliseringen efter konventionens artikel 5-7 og 9 er endvidere undergivet proportionalitetsprincippet med hensyn til de legitime mål, der forfølges, samt nødvendigheden deraf i et demokratisk samfund, og udelukker enhver form for vilkårlighed eller diskriminerende eller racistisk behandling. Artikel 13 Beskyttelse, erstatning og støtte til ofre for terrorisme Hver part vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte og støtte ofre for terrorisme, der er begået på partens eget område. Sådanne foranstaltninger kan gennem hensigtsmæssige nationale ordninger, medmindre andet fremgår af national lovgivning, omfatte bl.a. økonomisk bistand og erstatning til ofre for terrorisme samt deres nære familie. Artikel 14 Retlig kompetence 1. Hver part træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at fastlægge sin retlige kompetence med hensyn til de strafbare handlinger, der er omhandlet i konventionen: a) når den strafbare handling begås på den pågældende parts område b) når den strafbare handling begås ombord på et fartøj, der sejler under den pågældende parts flag, eller i et fly, der er registreret i henhold til den pågældende parts lovgivning c) når den strafbare handling begås af en statsborger fra den pågældende part. 2. Hver part kan ligeledes fastlægge sin retlige kompetence med hensyn til de strafbare handlinger, der er omhandlet i konventionen: a) når den strafbare handling sigtede på eller medførte, at en i konventionens artikel 1 omhandlet strafbar handling blev begået på den pågældende parts område eller mod en statsborger fra den pågældende part b) når den strafbare handling sigtede på eller medførte, at en i konventionens artikel 1 omhandlet strafbar handling blev begået mod stats- eller regeringsfaciliteter i udlandet tilhørende den pågældende part, herunder den pågældende parts diplomatiske eller konsulære lokaler c) når den strafbare handling sigtede på eller medførte, at en i konventionens artikel 1 omhandlet strafbar handling blev begået i et forsøg på at tvinge den pågældende part til at foretage eller undlade at foretage en bestemt handling d) når den strafbare handling begås af en statsløs person, som har fast bopæl på den pågældende parts område e) når den strafbare handling begås ombord på et fly, der drives af den pågældende parts regering. DA 6 DA

7 3. Hver part træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at fastlægge sin retlige kompetence med hensyn til straffene for de i konventionen omhandlede strafbare handlinger, i tilfælde hvor den formodede gerningsmand befinder sig på dens område, og den ikke udleverer den pågældende til en part, hvis retlige kompetence er baseret på en kompetenceregel, der ligeledes eksisterer i den anmodede parts ret. 4. Denne konvention udelukker ikke nogen strafferetlig kompetence, der udøves i henhold til national lovgivning. 5. Når mere end én part påberåber sig straffemyndighed over en formodet strafbar handling, som er omhandlet i denne konvention, skal de berørte parter, hvor det er hensigtsmæssigt, rådføre sig med hinanden for at afgøre, hvor det er mest hensigtsmæssigt at foretage retsforfølgning. Artikel 15 Efterforskningsforpligtelse 1. Når en part har fået meddelelse om, at en person, der har begået eller formodes at have begået en strafbar handling som omhandlet i denne konvention, muligvis befinder sig på partens område, træffer den pågældende part de foranstaltninger, som er nødvendige i henhold til national ret for at undersøge oplysningerne i meddelelsen. 2. Når betingelserne herfor er til stede, træffer den part, på hvis område gerningsmanden eller den formodede gerningsmand befinder sig, passende foranstaltninger i henhold til national ret for at sikre den pågældendes tilstedeværelse med henblik på retsforfølgning eller udlevering. 3. En person, over for hvem de i stk. 2 omhandlede foranstaltninger træffes, har ret til: a) uden ophold at sætte sig i forbindelse med den nærmeste relevante repræsentant for den stat, hvori den pågældende er statsborger, eller som af andre grunde er beføjet til at beskytte den pågældendes rettigheder, eller, hvis vedkommende er statsløs, den stat på hvis område vedkommende har fast bopæl b) at modtage besøg af en repræsentant for den pågældende stat c) at blive oplyst om sine rettigheder i henhold til litra a) og b). 4. De i stk. 3 omhandlede rettigheder skal udøves i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser i den part, på hvis område gerningsmanden eller den formodede gerningsmand befinder sig, dog under forudsætning af at de pågældende love og bestemmelser gør det muligt fuldt ud at tilgodese formålet med de rettigheder, der gives i henhold til stk Bestemmelserne i stk. 3 og 4 berører ikke den ret, som enhver part, som har krav på kompetence i henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), og stk. 2, litra d), har til at anmode Den Internationale Røde Kors-Komité om at sætte sig i forbindelse med og besøge den formodede gerningsmand. Artikel 16 Undladelse af at anvende konventionen Denne konvention finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor en strafbar handling som omhandlet i artikel 5-7 og 9 begås inden for en enkelt stat, hvori den formodede gerningsmand er statsborger, og på hvis område den formodede gerningsmand befinder sig, og ingen anden stat har hjemmel i konventionens artikel 14, stk. 1 eller 2, til at udøve kompetence, idet det DA 7 DA

8 forudsættes, at bestemmelserne i konventionens artikel 17 og efter omstændighederne finder anvendelse i disse tilfælde. Artikel 17 Internationalt samarbejde i straffesager 1. Parterne yder hinanden størst mulig bistand i forbindelse med strafferetlig efterforskning, straffesager eller udleveringsager i forbindelse med de i konventionens artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger, herunder bistand til at fremskaffe bevismateriale i deres besiddelse, som er nødvendigt for sagen. 2. Parterne opfylder deres forpligtelser i henhold til stk. 1 i overensstemmelse med de traktater eller andre aftaler om gensidig retlig bistand, de måtte have indgået med hinanden. Findes der ikke sådanne traktater eller aftaler, yder parterne hinanden bistand i overensstemmelse med national ret. 3. Parterne samarbejder med hinanden i så vid udstrækning, som den anmodede parts relevante ret, traktater, aftaler og ordninger giver mulighed for, om strafferetlig efterforskning eller sager vedrørende de strafbare handlinger, for hvilke en juridisk person kan ifalde ansvar i den anmodende part i henhold til konventionens artikel Hver part kan overveje at oprette yderligere mekanismer med henblik på med andre parter at dele oplysninger eller bevismateriale, som er nødvendige for at kunne pålægge strafferetligt, civilretligt eller administrativt ansvar i henhold til artikel 10. Artikel 18 Udlevering eller retsforfølgning 1. Den part, på hvis område den formodede gerningsmand befinder sig, skal, når den har kompetence i overensstemmelse med artikel 14, hvis den ikke udleverer personen, uden undtagelse, og uanset om den strafbare handling er begået på partens område eller ej, uden ugrundet ophold overgive sagen til sine kompetente myndigheder med henblik på retsforfølgning i overensstemmelse med sin egen lovgivning. De pågældende myndigheder træffer deres afgørelse efter samme retningslinjer, som i henhold til partens lovgivning anvendes ved enhver anden strafbar handling af alvorlig karakter. 2. Hvis en part i henhold til national lovgivning kun må udlevere eller på anden vis overgive en af sine statsborgere på den betingelse, at personen sendes tilbage til den pågældende part for at afsone den straf, der er resultatet af den retsforfølgning, som anmodningen om udlevering eller overgivelse angår, og denne part samt den part, der anmoder om udlevering af personen, er enige om denne betingelse og andre betingelser, som de måtte finde passende, er en sådan betinget udlevering eller overgivelse tilstrækkelig til at opfylde den i stk. 1 omhandlede forpligtelse. Artikel 19 Udlevering 1. De i konventionens artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger skal i enhver udleveringstraktat mellem parterne, som er indgået, før denne konvention træder i kraft, anses for omfattet af de strafbare handlinger, der ifølge en sådan traktat kan medføre udlevering. Parter, der efterfølgende indgår udleveringstraktater med hinanden, forpligter sig til i alle sådanne udleveringstraktater at regne sådanne strafbare handlinger for handlinger, der medfører udlevering. DA 8 DA

9 2. Hvis en part, som kun foretager udlevering på grundlag af en traktat herom, modtager en anmodning om udlevering fra en anden part, med hvilken den ikke har indgået nogen udleveringstraktat, kan den anmodede part beslutte at betragte denne konvention som det retlige grundlag for udlevering med hensyn til de i konventionens artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger. For udleveringen gælder i øvrigt de betingelser, der er fastsat i den anmodede parts lovgivning. 3. Parter, der ikke gør udlevering betinget af, at der består en traktat herom, anser gensidigt de i konventionens artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger som strafbare handlinger, der kan medføre udlevering på de betingelser, der er fastsat i den anmodede parts lovgivning. 4. For så vidt angår udlevering mellem parterne skal de i konventionens artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger om nødvendigt anses som begået ikke blot der, hvor de fandt sted, men også på de parters område, som har faslagt deres kompetence i henhold til artikel Bestemmelserne i samtlige traktater og aftaler om udlevering, der er indgået mellem parterne vedrørende de i konventionens artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger, skal anses for ændret i forholdet mellem parterne i det omfang, sådanne bestemmelser er uforenelige med denne konvention. Artikel 20 Udelukkelse af den politiske undtagelsesklausul 1. For så vidt angår udlevering eller gensidig retlig bistand skal ingen af de i konventionens artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger anses for en politisk strafbar handling eller for en strafbar handling, der har forbindelse med en politisk strafbar handling, eller for en strafbar handling, der udspringer af politiske motiver. En anmodning om udlevering eller retlig bistand på grundlag af en sådan strafbar handling kan derfor ikke afvises alene med den begrundelse, at den angår en politisk strafbar handling eller en strafbar handling, der har forbindelse med en politisk strafbar handling, eller en strafbar handling, der udspringer af politiske motiver. 2. For så vidt det ikke berører anvendelsen af artikel i konventionen om traktatretten, der blev indgået i Wien den 23. maj 1969, på de andre artikler i denne konvention, kan enhver stat eller Det Europæiske Fællesskab ved undertegnelsen eller deponeringen af partens ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument til konventionen erklære, at parten forbeholder sig ret til ikke at anvende stk. 1 for så vidt angår udlevering på grundlag af en i konventionen nævnt strafbar handling. Parten forpligter sig til at anvende dette forbehold fra sag til sag med en behørigt begrundet afgørelse. 3. Hver part kan helt eller delvist tilbagekalde et forbehold, der er taget i henhold til stk. 2, ved til Europarådets generalsekretær at afgive en erklæring, som træder i kraft fra datoen for dens modtagelse. 4. En part, der har taget forbehold i henhold til stk. 2, kan ikke kræve, at en anden part anvender stk. 1; hvis dens forbehold er delvist eller betinget, kan den dog kræve, at denne artikel finder anvendelse i det omfang, den selv har accepteret den. 5. Forbeholdet gælder for en periode på tre år fra konventionens ikrafttrædelsesdato for den pågældende part. Et sådant forbehold kan dog forlænges med perioder af samme længde. DA 9 DA

10 6. Europarådets generalsekretær giver den pågældende part varsel om forbeholdets udløb 12 måneder før forbeholdets udløb. Senest tre måneder før udløbet giver parten Europarådets generalsekretær meddelelse om, at den opretholder, ændrer eller tilbagekalder sit forbehold. Hvis en part giver Europarådets generalsekretær meddelelse om, at den opretholder sit forbehold, skal den redegøre for de grunde, der berettiger opretholdelsen. Ved manglende meddelelse fra den pågældende part giver Europarådets generalsekretær parten meddelelse om, at dens forbehold automatisk anses for at være forlænget med en periode på seks måneder. Hvis den pågældende part før udløbet af denne periode undlader at give meddelelse om, at den har til hensigt at opretholde eller ændre sit forbehold, bortfalder forbeholdet. 7. Hvis en part ikke udleverer en person under anvendelse af dette forbehold, overgiver den efter at have modtaget en udleveringsanmodning fra en anden part uden undtagelse og uden ugrundet ophold sagen til sine kompetente myndigheder med henblik på retsforfølgning, medmindre den anmodende stat og den anmodede stat træffer anden aftale. Med henblik på retsforfølgning i den anmodede part træffer de kompetente myndigheder deres afgørelse efter samme retningslinjer, som i henhold til partens lovgivning anvendes ved enhver anden alvorlig lovovertrædelse. Den anmodede part giver uden ugrundet ophold meddelelse om sagens endelige udfald til den anmodende part og til Europarådets generalsekretær, som fremsender det til det i artikel 30 omhandlede samråd mellem parterne. 8. Afgørelsen om at afvise udleveringsanmodningen på grundlag af forbeholdet skal omgående fremsendes til den anmodende part. Hvis der ikke inden for rimelig tid er truffet en retslig afgørelse i sagen i den anmodede part i henhold til stk. 7, kan den anmodende part give Europarådets generalsekretær meddelelse herom, og denne forelægger parterne sagen til samråd, jf. artikel 30. Ved samråd overvejes sagen, der afgives en udtalelse om, hvorvidt afslaget er i overensstemmelse med konventionen, og den forelægges Ministerkomitéen, således at denne kan udstede en erklæring herom. Ved udøvelsen af sit hverv efter dette stykke er Ministerkomitéens sammensætning begrænset til de deltagende stater. Artikel 21 Diskriminationsklausul 1. Intet i denne konvention skal fortolkes således, at det pålægger nogen forpligtelse til udlevering eller retlig bistand, hvis den anmodede part har vægtige grunde til at antage, at anmodningen om udlevering for en af de i artikel 5-7 og 9 omhandlede strafbare handlinger eller om retlig bistand vedrørende sådanne strafbare handlinger er fremsat med det formål at tiltale eller straffe en person på grund af dennes race, religion, nationalitet, etniske oprindelse eller politiske overbevisning, eller at imødekommelse af anmodningen kunne skade den pågældendes stilling af nogen af disse grunde. 2. Intet i denne konvention skal fortolkes således, at det pålægger nogen forpligtelse til udlevering, hvis den person, som udleveringen angår, risikerer at blive udsat for tortur eller for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 3. Intet i denne konvention skal fortolkes således, at det pålægger nogen forpligtelse til udlevering, hvis den person, som udleveringsanmodningen angår, risikerer dødsstraf eller, hvis lovgivningen i den anmodede part ikke giver mulighed for livstidsstraf, for livstidsstraf uden mulighed for prøveløsladelse, medmindre den anmodede part i henhold til gældende udleveringstraktater er forpligtet til udlevering, såfremt den anmodende part afgiver en efter den anmodede parts opfattelse tilstrækkelig garanti DA 10 DA

11 for, at den pågældende person ikke vil blive idømt dødsstraf, eller at en sådan eventuelt idømt straf ikke vil blive fuldbyrdet, eller at den pågældende ikke vil blive udsat for livstidsstraf uden mulighed for prøveløsladelse. Artikel 22 Videregivelse af oplysninger uden forudgående anmodning 1. Uden at det berører deres egen efterforskning eller retsforfølgning kan en parts kompetente myndigheder uden forudgående anmodning til en anden parts kompetente myndigheder fremsende oplysninger, der er indhentet i forbindelse med deres egen efterforskning, når de finder, at videregivelse af sådanne oplysninger kan hjælpe den part, der modtager oplysningerne, til at indlede eller gennemføre efterforskning eller retsforfølgning eller kan føre til en anmodning fra den pågældende part i henhold til denne konvention. 2. Den part, der giver oplysningerne, kan i henhold til sin nationale lovgivning pålægge den part, der modtager oplysningerne, betingelser for brugen af sådanne oplysninger. 3. Den part, der modtager oplysningerne, er bundet af disse betingelser. 4. Hver part kan imidlertid til enhver tid ved at afgive en erklæring til Europarådets generalsekretær erklære, at den forbeholder sig ret til ikke at være bundet af de betingelser, der pålægges den af den part, der giver oplysningerne i medfør af stk. 2, medmindre den modtager forudgående meddelelse om arten af de oplysninger, der vil blive givet, og indvilger i overførslen af dem. Artikel 23 Undertegnelse og ikrafttræden 1. Denne konvention er åben for undertegnelse for alle Europarådets medlemsstater, Det Europæiske Fællesskab samt ikkemedlemsstater, der har deltaget i dens udarbejdelse. 2. Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accepteller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær. 3. Denne konvention træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, hvor seks undertegnende parter, heraf mindst fire af Europarådets medlemsstater, har udtrykt deres samtykke til at være bundet af konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk For så vidt angår enhver undertegnende part, der efterfølgende udtrykker samtykke til at være bundet af konventionen, træder den i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, hvor parten har udtryk sit samtykke til at være bundet af konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2. Artikel 24 Tiltrædelse af konventionen 1. Efter denne konventions ikrafttræden kan Europarådets Ministerkomité efter at have konsulteret parterne og opnået deres enstemmige samtykke dertil opfordre enhver stat, der ikke er medlem af Europarådet og ikke har deltaget i udarbejdelsen af konventionen, til at tiltræde den. Beslutningen skal træffes med det flertal, der er fastsat i artikel 20, litra d), i Europarådets statut, og med enstemmighed blandt repræsentanterne for de parter, der har beføjelse til at deltage i Ministerkomitéen. DA 11 DA

12 2. For så vidt angår stater, der tiltræder konventionen i medfør af stk. 1, træder konventionen i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet hos Europarådets generalsekretær. Artikel 25 Territorialt anvendelsesområde 1. Hver stat eller Det Europæiske Fællesskab kan på tidspunktet for undertegnelsen eller ved deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument angive, inden for hvilket område eller hvilke områder denne konvention skal finde anvendelse. 2. Hver part kan på et senere tidspunkt ved erklæring til Europarådets generalsekretær udvide anvendelsen af denne konvention til ethvert andet område, der er angivet i erklæringen. For så vidt angår et sådant område træder konventionen i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for generalsekretærens modtagelse af en sådan erklæring. 3. Enhver erklæring, der afgives i henhold til ovenstående to stykker, kan for så vidt angår ethvert område, der er anført i en sådan erklæring, tilbagetrækkes ved notifikation stilet til Europarådets generalsekretær. Tilbagetrækningen træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder fra datoen for generalsekretærens modtagelse af en sådan notifikation. Artikel 26 Konventionens retsvirkninger 1. Denne konvention supplerer gældende multilaterale eller bilaterale traktater eller aftaler mellem parterne, herunder bestemmelserne i Europarådets traktater som følger: den europæiske konvention om udlevering, der blev åbnet for undertegnelse i Paris den 13. december 1957 (ETS nr. 24) den europæiske konvention om gensidig retlig bistand i straffesager, der blev åbnet for undertegnelse i Strasbourg den 20. april 1959 (ETS nr. 30) den europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme, der blev åbnet for undertegnelse i Strasbourg den 27. januar 1977 (ETS nr. 90) tillægsprotokollen til den europæiske konvention om gensidig retlig bistand i straffesager, der blev åbnet for undertegnelse i Strasbourg den 17. marts 1978 (ETS nr. 99) den 2. tillægsprotokol til den europæiske konvention om gensidig retlig bistand i straffesager, der blev åbnet for undertegnelse i Strasbourg den 8. november 2001 (ETS nr. 182) ændringsprotokollen til den europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme, der blev åbnet for undertegnelse i Strasbourg den 15. maj 2003 (ETS nr. 190). 2. Såfremt to eller flere parter allerede har indgået en aftale eller traktat om spørgsmål, der er omhandlet i denne konvention, eller på anden måde har reguleret deres indbyrdes forhold for så vidt angår disse spørgsmål, eller såfremt de måtte gøre det i fremtiden, er de berettiget til at anvende denne aftale eller traktat eller regulere deres forhold i overensstemmelse hermed. Hvis parterne imidlertid regulerer deres DA 12 DA

13 indbyrdes forhold for så vidt angår de i denne konvention omhandlede spørgsmål på anden måde end den, der er foreskrevet i konventionen, skal det ske på en måde, der ikke er uforenelig med konventionens formål og principper. 3. Parter, der er medlem af Den Europæiske Union, skal i deres indbyrdes forhold, uden at dette berører formålet med denne konvention, og uden at det berører dens fulde anvendelse over for andre parter, anvende fællesskabsregler og EU-regler, for så vidt der findes fællesskabs- eller EU-regler, der regulerer det pågældende emne og kan finde anvendelse på den konkrete sag. 4. Konvention berører ikke en parts eller en enkeltpersons øvrige rettigheder, forpligtelser eller ansvar i henhold til folkeretten, herunder den humanitære folkeret. 5. Denne konvention gælder ikke for væbnede styrkers aktiviteter under en væbnet konflikt, sådan som disse udtryk forstås efter den humanitære folkeret, som gælder derfor, eller for aktiviteter foretaget af en stats militærstyrker under udøvelse af deres officielle hverv, for så vidt andre bestemmelser i folkeretten gælder derfor. Artikel 27 Ændringer til konventionen 1. Hver part, Europarådets Ministerkomité eller samrådet mellem parterne kan foreslå ændringer til denne konvention. 2. Europarådets generalsekretær underretter parterne om ethvert forslag til ændringer. 3. Enhver ændring, der foreslås af en part eller af Ministerkomitéen, skal meddeles til samrådet mellem parterne, som fremsender sin udtalelse om den foreslåede ændring til Ministerkomitéen. 4. Ministerkomitéen behandler den foreslåede ændring samt en eventuel udtalelse afgivet af samrådet mellem parterne og kan godkende ændringen. 5. Teksten til enhver ændring, der godkendes af Ministerkomitéen i henhold til stk. 4, skal fremsendes til parterne til accept. 6. Enhver ændring, der godkendes i henhold til stk. 4, træder i kraft den 30. dag efter, at alle parter har underrettet generalsekretæren om deres accept deraf. Artikel 28 Ajourføring af bilaget 1. Hver part eller Ministerkomitéen kan foreslå ændringer med henblik på ajourføring af listen over traktater i bilaget. Disse forslag til ændringer må kun vedrøre universelle traktater, som er indgået inden for De Forenede Nationers rammer, som specifikt beskæftiger sig med international terrorisme, og som er trådt i kraft. Europarådets generalsekretær underretter parterne om sådanne forslag til ændringer. 2. Efter høring af de parter, som ikke er medlem af Europarådet, kan Ministerkomitéen vedtage et forslag til ændring med det i artikel 20, litra d), i Europarådets statut fastsatte flertal. Ændringen træder i kraft efter udløbet af en periode på et år efter den dato, hvor den blev fremsendt til parterne. I denne periode kan enhver part underrette Europarådets generalsekretær om indsigelser mod ændringens ikrafttræden for så vidt angår den pågældende part. 3. Hvis en tredjedel af parterne giver generalsekretæren meddelelse om indsigelse mod ændringens ikrafttræden, træder ændringen ikke i kraft. DA 13 DA

14 4. Hvis mindre end en tredjedel af parterne giver meddelelse om indsigelse, træder ændringen i kraft for de parter, som ikke har givet meddelelse om indsigelse. 5. Når en ændring først er trådt i kraft i overensstemmelse med stk. 2, og en part har givet meddelelse om indsigelse mod ændringen, træder ændringen i kraft for så vidt angår den pågældende part på den første dag i den måned, der følger efter den dato, hvor den underretter Europarådets generalsekretær om sin accept. Artikel 29 - Tvistbilæggelse I tilfælde af en tvist mellem parterne for så vidt angår fortolkning eller anvendelse af denne konvention forsøger de at afgøre tvisten ved forhandling eller andre mindelig midler efter eget valg, herunder indbringelse af tvisten for en voldgiftsinstans, hvis afgørelse skal være bindende for parterne, eller for Den Internationale Domstol, efter aftale mellem de berørte parter. Artikel 30 Samråd mellem parterne 1. Parterne holder periodisk samråd med hinanden med henblik på: a) at komme med forslag til at lette eller forbedre den effektive anvendelse og gennemførelse af konventionen, herunder afdækning af eventuelle problemer samt virkningerne af erklæringer, der er afgivet i henhold til konventionen b) at udtale sig om, hvorvidt en afvisning af udlevering, der forelægges for dem i henhold til artikel 20, stk. 8, er i overensstemmelse med konventionen c) at fremsætte forslag til ændring af konventionen i henhold til artikel 27 d) at afgive udtalelse om et forslag til ændring af konventionen, der meddeles dem i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3 e) at udtale sig om ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af konventionen samt at fremme udveksling af oplysninger om betydelige udviklingstendenser inden for jura, politik eller teknologi. 2. Samrådet mellem parterne skal indkaldes af Europarådets generalsekretær, når denne finder det nødvendigt, og under alle omstændigheder når et flertal af parterne eller Ministerkomitéen anmoder herom. 3. Parterne modtager bistand fra Europarådets sekretariat til udførelse af deres funktioner i henhold til denne artikel. Artikel 31 Opsigelse 1. Enhver part kan på ethvert tidspunkt opsige denne konvention ved notifikation til Europarådets generalsekretær. 2. En sådan opsigelse træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for generalsekretærens modtagelse af notifikationen. DA 14 DA

15 Artikel 32 Notifikation Europarådets generalsekretær underretter Europarådets medlemsstater, Det Europæiske Fællesskab, de ikkemedlemsstater, der har deltaget i udarbejdelsen af denne konvention, samt enhver stat, der har tiltrådt eller er blevet opfordret til at tiltræde denne konvention, om: a) enhver undertegnelse b) deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter c) enhver dato for denne konventions ikrafttræden i henhold til artikel 23 d) erklæringer i henhold til artikel 1, stk. 2, artikel 22, stk. 4, og artikel 25 e) enhver anden handling, notifikation eller meddelelse vedrørende denne konvention. Til bekræftelse heraf har de undertegnede, der er behørigt bemyndigede hertil, undertegnet denne konvention. Udfærdiget i Warszawa den 16. maj 2005 på engelsk og fransk, idet begge tekster skal have samme gyldighed, i ét eksemplar, der deponeres i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær fremsender bekræftede genparter heraf til Europarådets medlemsstater, til Det Europæiske Fællesskab, til de ikke-medlemsstater, der har deltaget i udarbejdelsen af denne konvention, samt til de stater, der er blevet opfordret til at tiltræde den. Bilag 1. Konvention om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer, undertegnet i Haag den 16. december Konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed, indgået i Montreal den 23. september Konvention om forebyggelse af og straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede personer, herunder diplomatiske repræsentanter, vedtaget i New York den 14. december International konvention imod gidseltagning, vedtaget i New York den 17. december Konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer, vedtaget i Wien den 3. marts Protokol til bekæmpelse af ulovlige voldshandlinger i lufthavne, der betjener den internationale civile luftfart, udfærdiget i Montreal den 24. februar Konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, udfærdiget i Rom den 10. marts Protokol til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinentalsokkelen, udfærdiget i Rom den 10. marts International konvention til bekæmpelse af terrorbombninger, vedtaget i New York den 15. december 1997 DA 15 DA

16 10. International konvention til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, vedtaget i New York den 9. december International konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme, vedtaget i New York den 13. april Ændringen af bilaget blev vedtaget af ministerrepræsentanterne på deres møde (den 11. september 2008, punkt 10.1) og trådte i kraft den 13. september 2009 i overensstemmelse med konventionens artikel 28. DA 16 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her): BKI nr 92 af 14/10/1977 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-1977 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 59 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse af den internationale konvention af 15. december 1997 til bekæmpelse af terrorbombninger

Bekendtgørelse af den internationale konvention af 15. december 1997 til bekæmpelse af terrorbombninger BKI nr 29 af 19/09/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-10-2002 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 63 Senere ændringer til forskriften Oversættelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3) 2002F0475 DA 09.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED Bekendtgørelse nr. 103 af 25. oktober 1973 af konvention af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed. 1) Ved kgl. resolution af 2. januar 1973 har Danmark

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi DE FORENEDE NATIONER 2000 Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1)

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) Nr. 17 12. juni 2003 Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) KAPITEL 1 Generelle forhold Konventionens formål Definitioner KAPITEL II Generelle principper vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2)

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2) BKI nr 104 af 11/12/1972 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-02-1973 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 56 Senere ændringer til forskriften BKI nr 68 af 02/09/1980 Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) De i denne konvention deltagende stater, som finder, at i overensstemmelse med de i De forenede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder.

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder. Viðgerð á fólkatingi KONVENTION OM BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG MENNESKELIG VÆRDIGHED I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF BIOLOGI OG LÆGEVIDENSKAB: KONVENTION OM MENNESKERETTIGHEDER OG BIOMEDICIN

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION Strasbourg, 2000 Den europæiske landskabskonvention På det718. møde i Europarådets Ministerkomité har medlemmerne : vedtaget teksten til den europæiske landskabskonvention,

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 171 Offentligt AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER - 2 - Kongeriget

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION Firenze, den 20. oktober 2000 Indledning De kontraherende medlemsstater i Europarådet, som tager hensyn til Europarådets mål om at opnå større enighed mellem dets medlemmer

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

det strafferetlige værn mod terrorisme

det strafferetlige værn mod terrorisme Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme Betænkning nr. 1474 København 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Markedsføring og prisoplysning 1458 Betænkning

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes: BEK nr 872 af 22/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-359-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Danish version/version danoise

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som ændret ved 11. tillægsprotokol

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som ændret ved 11. tillægsprotokol Danish version/version danoise Oversættelse Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som ændret ved 11. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950)

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) (Ændret ved 3., 5., 8. og 11. Tillægsprotokol) Under henvisning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder,

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950)

Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (1950) (Ændret ved 3., 5., 8. og 11. Tillægsprotokol) Under henvisning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 51 Offentligt Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatarsregering,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 12. 10. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Læs mere

TAGER I BETRAGTNING, at sådanne handlinger giver anledning til alvorlig bekymring for hele det internationale samfund,

TAGER I BETRAGTNING, at sådanne handlinger giver anledning til alvorlig bekymring for hele det internationale samfund, BKI nr 12 af 23/04/1998 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-05-1998 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 62 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af Konvention af 10. marts 1988 til

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) 15571/1/11 REV 1 COPEN 272 PARLNAT 278 CODEC 1695 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

De høje kontraherende parter skal sikre enhver person under deres jurisdiktion de rettigheder og friheder, som er nævnt i denne konventions afsnit I.

De høje kontraherende parter skal sikre enhver person under deres jurisdiktion de rettigheder og friheder, som er nævnt i denne konventions afsnit I. Pligt til at respektere menneskerettighederne Art. 1. De høje kontraherende parter skal sikre enhver person under deres jurisdiktion de rettigheder og friheder, som er nævnt i denne konventions afsnit

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere