KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING"

Transkript

1 Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur I.1. Den høje vækst var trukket af både indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel. I anden halvdel af 2006 faldt væksten i den indenlandske efterspørgsel, idet især stigningen i det private forbrug aftog. Ledigheden er det seneste år faldet med ca personer, og beskæftigelsen er steget med ca personer. Den høje efterspørgsel er blevet tilfredsstillet af stigende indenlandsk produktion, men er også i vidt omfang tilfredsstillet af en markant stigning i importen, som er steget med godt 10 pct. i 2005 og knap 15 pct. i De kommende år forventes en mere afdæmpet konjunkturudvikling med en vækst på omkring 1½ pct. om året. Muligheden for at øge produktionen vil blive begrænset af, at dansk økonomi befinder sig nær kapacitetsgrænsen, og at den demografiske udvikling i arbejdsstyrken er negativ. Produktionen ventes derfor kun at stige i takt med udviklingen i produktiviteten i de kommende år. En eventuel stigning i efterspørgslen, der overstiger stigningen i dansk produktion, vil slå ud i øget import. Muligheden for at øge produktionen ved øget beskæftigelse, der enten kan komme i stand ved en lavere ledighed eller et øget arbejdsudbud, vurderes at være begrænset uden nye tiltag i arbejdsmarkeds- og skattepolitikken eller en øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Kapitlet er færdigredigeret den 14. maj

2 Figur I.1 Bidrag til BNP-vækst Pct.point BNP Eksport Indenlandsk efterspørgsel Import -9 Anm.: Kilde: Overgang til prognoseperiode er markeret med lodret streg. Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM s databank og egne beregninger. Hovedtræk i konjunkturvurderingen Væksten i efterspørgslen normaliseres Aftagende vækst i dansk eksport Afdæmpning i forbrugsvæksten, men udsigt til fornyet fremgang Den høje vækst i BNP de seneste to år har været trukket af både en høj indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel. I de kommende år ventes væksten i både den indenlandske og udenlandske efterspørgsel gradvis at aftage. Væksten i den samlede efterspørgsel ventes at falde fra godt 6 pct. i 2006 til godt 2½ pct. i 2009, jf. tabel I.1. Væksten på de danske eksportmarkeder har været høj i de senere år især i Sverige og Tyskland, der er Danmarks to vigtigste aftagerlande. I de kommende år ventes eksportvæksten at aftage i takt med, at væksten på eksportmarkederne normaliseres. Væksten i det private forbrug var meget kraftig i 2005 og første halvår af 2006, men aftog betragteligt i andet halvår. En række indikatorer tyder på, at den lavere vækst i det private forbrug er fortsat ind i Forbrugertilliden er således faldet, men fra et højt niveau, og væksten i detailomsætningen har været forholdsvis begrænset. I positiv retning trækker imidlertid, at de private formuer er meget høje. I de kommende år ventes forbruget at stige med om- 26

3 kring 2½ pct. om året, hvilket er lidt mere end væksten i de disponible indkomster. Mere behersket udvikling i boligpriserne Høj aktivitet i byggeriet Beskæftigelsen er toppet Ledigheden har nået bunden Huspriserne steg kraftigt frem til midten af 2006, men er derefter stagneret. De seneste tal for udviklingen i kontantpriserne for enfamiliehuse viser meget beskedne stigningstakter. Det nuværende høje prisniveau og forventninger om en lille rentestigning trækker i retning af, at stigningstakterne vil være begrænsede i de kommende år. Tilsvarende vil et stort og voksende antal huse til salg lægge en dæmper på prisstigningerne, og det kan ikke afvises, at der kommer nominelle fald i huspriserne. Det vurderes imidlertid, at en afdæmpning i stigningstakten er mere sandsynlig, og det antages derfor, at huspriserne vil følge forbrugerpriserne de kommende år. Der har været en kraftig vækst i byggeriet, og især boligbyggeriet er steget markant, hvilket har øget beskæftigelsen i byggeriet på trods af meget lav ledighed i branchen. Den kraftige vækst har bl.a. været mulig, fordi udenlandsk arbejdskraft har kunnet opfylde en del af den store efterspørgsel efter arbejdskraft. Boliginvesteringerne forventes i de kommende år at forblive på et højt niveau, men stigningen vil dog blive mere afdæmpet. Beskæftigelsen steg sammenlagt med mere end personer i 2005 og 2006 og ventes at stige med yderligere ca personer fra 2006 til 2007, hvilket bringer beskæftigelsen op på et historisk højt niveau. Den demografiske udvikling vil dog i de kommende år lægge et nedadgående pres på beskæftigelsen. Ledigheden er faldet med over personer siden begyndelsen af 2004, og arbejdsløsheden nåede med udgangen af 2006 ned på knap personer. Dette vurderes at være ca personer under det strukturelle niveau. Det forventes, at ledigheden vil forblive i omegnen af dette niveau i de nærmeste år, da efterspørgslen også i de kommende år vil ligge på et relativt højt niveau. Det antages dog, at der vil være en tendens til en svagt voksende ledighed, idet efterspørgselspresset ikke ventes at blive helt så stort som i de seneste par år. 27

4 Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen Årets Mængdestigning priser Mia. kr Pct Privat forbrug 796 4,2 3,4 1,8 2,4 2,5 Offentligt forbrug 418 1,1 1,2 1,5 1,1 1,1 Offentlige investeringer 30 3,0 6,6-4,0 2,0 2,0 Boliginvesteringer ,7 8,1 7,1 1,9 2,6 Erhvervsinvesteringer 230 7,7 13,4 5,3 3,1 3,3 Lagerændringer 10-0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 Indenlandsk efterspørgsel i alt ,3 4,9 2,4 2,1 2,2 Eksport i alt 849 7,3 9,6 6,3 3,7 3,4 Vareeksport 539 5,1 5,7 4,7 3,6 3,4 heraf industrivarer 356 7,4 6,8 6,1 5,4 5,5 Tjenesteeksport ,8 17,0 9,1 3,9 3,3 Efterspørgsel i alt ,3 6,5 3,7 2,6 2,7 Import i alt ,8 14,0 7,8 5,2 5,0 Vareimport 531 8,1 12,9 7,6 5,6 6,1 heraf industrivarer 426 7,9 15,3 7,8 5,9 6,3 Tjenesteimport ,6 16,1 8,1 4,4 3,0 Bruttonationalprodukt ,1 3,2 1,8 1,4 1,4 Bruttoværditilvækst ,6 3,2 1,7 1,3 1,3 heraf private byerhverv 830 4,0 4,3 1,7 1,6 1,8 28

5 Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat Pct Forbrugerpriser 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2 Eksportpriser 5,8 2,3 0,7 1,3 1,4 Importpriser 3,8 2,9 0,3 1,0 1,2 Timelønomkostninger 2,7 3,1 4,3 4,5 4,5 Kontantpris på boliger 17,4 21,1 3,8 2,0 2, Ændring i pers Arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse personer Ledighed Mia. kr Betalingsbalance Offentlig saldo Tilgodehavende i udlandet Offentlig bruttogæld Pct Realvækst i aftagerlande 2,5 3,6 2,9 2,7 2,6 Vækst i udlandets timelønomkostninger 2,5 2,4 2,8 2,9 2,8 Ændring i den effektive kronekurs -0,4 0,1 1,7 0,2 0,0 10-årig obligationsrente 3,4 3,8 4,0 4,4 4,8 Timeproduktivitet i private byerhverv 1,5 0,7 0,0 1,4 1,4 Anm.: Mængdestigning i Lagerændringer angiver vækstbidraget til BNP. Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde, og at ændringen i udlandsgælden er lig saldoen på betalingsbalancen. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM s databank, Bureau of Labour Statistics, EcoWin og egne beregninger. Arbejdsstyrken på et højt niveau Antallet af personer i arbejdsstyrken er vokset kraftigt i de seneste år, og det er bl.a. sket ved tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Antallet af personer i arbejdsstyrken ventes at ligge på et relativt højt niveau i de kommende år. Det gen- 29

6 nemsnitlige timetal for de beskæftigede er også steget noget i dette konjunkturopsving og ventes at stige svagt de kommende år. Hvis stigningen i tilgangen af udenlandsk arbejdskraft eller stigningen i den gennemsnitlige arbejdstid bliver større end antaget i prognosen, vil det betyde, at produktionen kan vokse hurtigere end stigningen i timeproduktiviteten. Svag produktivitetsudvikling i 2006 og 2007 Tiltagende lønstigninger Indenlandsk inflationspres Høj importvækst Stigningen i timeproduktiviteten var kun ¾ pct. i 2006, og i 2007 ventes timeproduktiviteten at stagnere. En medvirkende årsag til den ringe udvikling i timeproduktiviteten kan være, at det er grupper med lavere kvalifikationer, der er kommet i beskæftigelse i de senere år. I de kommende år ventes det, at produktiviteten vil stige svarende til den seneste historiske trend, som skønnes at være ca. 1,4 pct. Lønstigningstakten har været relativt behersket de seneste år set i lyset af den meget lave ledighed. I de kommende år ventes lønstigningstakten at tiltage til ca. 4½ pct. Den højere lønstigningsfaktor skal ses på baggrund af det stramme arbejdsmarked og de indgåede overenskomster, der særligt på normallønsområdet resulterede i aftaler om relativt høje lønstigningstakter. De høje lønstigninger indebærer reallønsstigninger udover stigningen i timeproduktiviteten, og de indebærer dermed en forværring af lønkonkurrenceevnen. I de seneste år har stigningen i forbrugerpriserne været på godt 2 pct. De relativt høje importprisstigninger, som især skyldes de høje oliepriser, har givet et pres op ad på inflationen. Dette er dog blevet modvirket af relativt lave indenlandske omkostningsstigninger. I de kommende år ventes de indenlandske omkostninger at tiltage i takt med de højere lønstigninger, mens importpriserne ventes at holde stigningerne i forbrugerpriserne nede. Inflationen forventes at stige til 2¼ pct. i slutningen af prognoseperioden. Importen er steget mere end stigningen i efterspørgslen skulle tilsige. Det underbygger vurderingen af, at dansk økonomi befinder sig nær kapacitetsgrænsen, idet stigninger i efterspørgslen kun i begrænset omfang kan tilfredsstilles af dansk produktion. I takt med at væksten i efterspørgslen aftager, forventes også væksten i importen at falde, men der er 30

7 i hele perioden udsigt til fortsat stigende importkvote som følge af stadig stigende globalisering. Betalingsbalanceoverskuddet falder Finanspolitikken bidrager også i de kommende år til væksten men genindførelsen af SP dæmper væksten i 2008 Importen ventes i hele perioden at vokse kraftigere end eksporten, hvilket resulterer i, at overskuddet på betalingsbalancen i prognoseperioden falder fra ca. 40 mia. kr. i 2006 til ca. 10 mia. kr. i Varebalancen ventes allerede i år at blive negativ, og et stigende overskud på tjenestebalancen opvejer således ikke faldet i nettoeksporten af varer. Overskuddet på de offentlige finanser har de seneste par år ligget omkring 70 mia. kr., og der ventes et overskud i samme størrelsesorden i år. I det kommende år ventes overskuddet at aftage som følge af den lavere økonomiske vækst og lavere indtægter fra olie- og gasudvindingen i Nordsøen. Finanspolitikken forventes ligesom de seneste år at give et positivt bidrag til væksten, om end mindre end i de senere år. Det er først og fremmest det offentlige forbrug, der bidrager til aktiviteten i økonomien, men også skattestoppets nominalprincip påvirker væksten positivt. Hertil kommer, at det er antaget, at satsen for arbejdsmarkedsbidraget nedsættes i 2008 som følge af et forventet overskud i arbejdsmarkedsfonden, jf. boks I.5. Den positive finanseffekt i 2008 modvirkes dog delvist af genindførelsen af den Særlige Pensionsopsparing (SP). Ændringer i konjunkturvurderingen Konjunkturvurderingen er foretaget ved hjælp af Det Økonomiske Råds Sekretariats makroøkonometriske model SMEC og de senest tilgængelige statistiske oplysninger. Nationalregnskabet foreligger frem til 4. kvartal 2006, mens flere indikatorer rækker ind i 1. kvartal Lavere privat forbrug end ventet Væksten i 2006 blev som skønnet i efterårets prognose, jf. tabel I.2. Stigningen i det private forbrug var dog godt 1 pct.point lavere end forventet, men da dansk økonomi befinder sig tæt på kapacitetsgrænsen, resulterede den lavere forbrugsvækst primært i en lavere import. 31

8 Tabel I.2 Skøn for dansk økonomi, efterår 2006 og forår 2007 Efterår 2006 Forår Mængdestigning i pct Privat forbrug 4,5 3,1 2,4 2,3 3,4 1,8 2,4 2,5 Offentligt forbrug 0,7 1,3 1,1 1,1 1,2 1,5 1,1 1,1 Offentlige investeringer 2,0 2,0 2,0 2,0 6,6-4,0 2,0 2,0 Boliginvesteringer 9,6 4,8 2,5 1,7 8,1 7,1 1,9 2,6 Erhvervsinvesteringer 13,8 4,3 2,5 2,4 13,4 5,3 3,1 3,3 Lagerændringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 Indl. efterspørgsel i alt 5,0 2,9 2,1 2,0 4,9 2,4 2,1 2,2 Vareeksport 9,3 4,2 3,7 3,4 5,7 4,7 3,6 3,4 Tjenesteeksport 17,0 5,2 3,2 3,6 17,0 9,1 3,9 3,3 Efterspørgsel i alt 7,2 3,4 2,5 2,5 6,5 3,8 2,6 2,6 Vareimport 18,6 6,8 4,7 4,3 12,9 7,6 5,6 6,1 Tjenesteimport 12,0 4,9 3,8 3,8 16,1 8,1 4,4 3,0 Bruttonationalprodukt 3,3 2,1 1,6 1,6 3,2 1,8 1,4 1,4 BVT i private byerhverv 4,1 2,4 1,9 1,7 4,3 1,7 1,6 1, Ændring i personer Arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse personer Ledighed Pct Forbrugerpriser 2,3 1,8 2,1 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2 Eksportpriser 2,1 1,2 1,4 1,5 2,3 0,7 1,3 1,4 Importpriser 2,7 1,0 1,0 1,1 2,9 0,3 1,0 1,2 Timelønomkostninger 3,3 4,3 4,6 4,5 3,1 4,3 4,5 4,5 Realvækst i aftagerlande 3,1 2,7 2,5 2,5 3,6 2,9 2,7 2,6 10-årig obligationsrente 3,9 4,1 4,5 4,8 3,8 4,0 4,4 4,8 Timeprod. i priv. byerhv. 2,1 2,0 2,0 2,0 0,7 0,0 1,4 1, Mia. kr Betalingsbalance Offentlig saldo Anm.: Lagerændringer angiver vækstbidraget til BNP, dvs. lagerændringerne målt i pct. af BNP det foregående år. Forbrugerpriserne angiver væksten i deflatoren for det private forbrug. 32

9 Mere afdæmpet indenlandsk efterspørgsel Højere beskæftigelse, men lavere produktivitet Nedjustering af produktiviteten i 2007 Fortsat risiko for overophedning Den stærke indenlandske efterspørgsel aftog noget i anden halvdel af 2006, og den beherskede vækst især i det private forbrug fortsatte i starten af Væksten i det private forbrug ventes at tiltage igen i løbet af Faldet i den indenlandske efterspørgsel modvirkes af en større forventet vækst i eksporten som følge af en opjustering af skønnet for væksten i vores aftagerlande. Når væksten i Danmark alligevel nedjusteres i 2007, hænger det sammen med, at en større del af efterspørgslen forventes tilfredsstillet af import. På den baggrund er væksten i 2007 nedjusteret med godt ¼ pct.point i forhold til skønnet i efteråret. Beskæftigelsen steg i 2006 ca personer mere end ventet i 2006, hvilket havde som modstykke, at stigningen i produktiviteten blev lavere end ventet. I slutningen af året, hvor den tidligere prognose blev udarbejdet, er ledigheden for det pågældende år stort set kendt. Derfor indebærer fejlskønnet for beskæftigelsen et tilsvarende fejlskøn for stigningen i arbejdsstyrken. Stigningen i beskæftigelsen var især kraftig i anden halvdel af 2006 samtidig med, at væksten i produktionen aftog. Det indebærer, at produktivitetsstigningen især i anden halvdel af 2006 var skuffende lav. Det ventes ikke, at beskæftigelsen vil begynde at falde i 2007, og da væksten i produktionen ventes at være lavere i 2007 end 2006, er produktivitetsvæksten nedjusteret i Det har i de seneste prognoser været vurderingen, at det høje efterspørgselspres ikke ville føre til en overophedning, da en række ventiler i økonomien skønnes at være i stand til at tage noget af trykket i økonomien. Det drejer sig især om en øget importkvote og en stigning i arbejdsstyrken. Samtidig forventes stigningen i lønningerne at være begrænset på trods af det stramme arbejdsmarked. Det ser ud til, at de nævnte ventiler har virket, da både importkvoten og arbejdsstyrken delvist i form af udenlandsk arbejdskraft er steget betragteligt det seneste år. Der er dog fortsat risiko for, at den høje efterspørgsel vil føre til en overophedning af økonomien. Det skyldes, at produktivitetsudviklingen i disse år er væsentligt dårligere end forventet i efteråret, sam- 33

10 tidigt med at ledigheden ligger under det strukturelle niveau. Den langsigtede vækst nedjusteret Den langsigtede vækst i timeproduktiviteten er blevet revideret ned, hvilket skal ses i lyset af de senere års lave vækst i timeproduktiviteten. Kapitalapparatet målt i forhold til beskæftigelsen er ikke vokset, selvom investeringerne i de senere år har ligget på et relativt højt niveau. Det forventes, at det langsigtede niveau for produktivitetsvæksten vil svare til den historiske udvikling siden begyndelsen af 1990 erne. En lavere stigningstakt i timeproduktiviteten indebærer, at skønnet for den potentielle langsigtede vækst reduceres. Samtidig er muligheden for at øge beskæftigelsen særdeles begrænset. Det skyldes, at ledigheden ligger under det strukturelle niveau, og at den demografiske udvikling indebærer en faldende arbejdsstyrke, som dog i et vist omfang kan modvirkes af en øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Det er således en nedrevision af timeproduktiviteten, der er baggrunden for nedjusteringen af væksten, og ikke en ændret vurdering af efterspørgselsvæksten. I.2 International baggrund Høj vækst i verdensøkonomien I de kommende år ventes lidt lavere vækst Den globale vækst var høj i 2006, og der er udsigt til en fortsat høj om end lidt lavere vækst i år. Verdensøkonomien er i høj grad præget af udviklingen i den amerikanske økonomi, hvor der er indtruffet en afmatning i væksten, mens der er tegn på fremgang i de europæiske og asiatiske økonomier. Risikobilledet præges fortsat af de globale ubalancer og omfanget af den amerikanske afmatning. I de kommende år ventes en anelse lavere vækst i den globale økonomi. Det skyldes primært, at vækstraten i USA frem til 2009 ventes at være under de 3 pct. om året, der er estimeret til at være potentialet. Samtidig ventes en relativ gunstig udvikling fremadrettet for de europæiske og asiatiske økonomier, hvor trendvæksten i Euroland og Japan er lidt under 2 pct. om året. Vækstfordelingen i den globale økonomi ser således ud til at blive mere balanceret i det indeværende år, jf. figur I.2. 34

11 Figur I.2 Pct. 8 6 Vækst i USA og Euroland USA Euroland Kilde: Se bilagstabel I Lavere vækst i USA Lyse udsigter i Euroland og Asien Væksten i USA har de senere år primært været drevet af et hurtigt voksende privat forbrug, som er blevet stimuleret af høje boligpriser og en lempelig finanspolitik. Boligmarkedet har på det seneste udviklet sig svagere end forventet, formuegevinsterne er dermed blevet mindre, og et væsentligt bidrag til væksten er faldet bort. Afdæmpningen på boligmarkedet ventes at fortsætte, hvilket vil lægge en dæmper på resten af økonomien i den kommende tid. I 2007 skønnes væksten bl.a. på den baggrund at blive reduceret til knap 2¼ pct., jf. tabel I.3. I Euroområdet har mange lande i 2006 oplevet et opsving i økonomien. BNP-væksten i Euroland var således 2,7 pct., hvilket er den højeste vækst siden Opsvinget er funderet på fremgang i både eksport og indenlandsk efterspørgsel. Væksten i det private forbrug understøttes af stigende beskæftigelse. Fremdriften i den indenlandske efterspørgsel ventes delvist at opveje afdæmpningen i eksportvæksten. Fremadrettet ventes således fortsat en gunstig udvikling i Euroland dog med lidt lavere vækstrater end sidste år. I Asien er væksten meget høj i en række lande, hvor den især er drevet af stigende eksport. Dette gør sig særligt gældende for Kina, som siden 2003 har haft en årlig vækstrate på over 10 pct. I Japan, som fortsat er Asiens største økonomi, er 35

12 vækstpotentialet noget mindre, og det igangværende opsving vil næppe føre til vækstrater over 2 pct. Tabel I.3 Hovedtræk i den internationale konjunkturvurdering Pct Realvækst USA 3,3 2,2 2,8 3,0 Euroland 2,7 2,3 2,2 2,1 DK's aftagerlande 3,6 2,9 2,7 2,6 Inflation USA 2,8 2,2 2,3 2,0 Euroland 2,0 1,9 1,8 1,7 Lønomkostninger USA 3,8 3,7 3,6 3,6 Tyskland 0,7 2,3 2,6 2,6 Pengepolitiske renter USA 5,00 5,20 4,90 4,75 Euroland 2,76 3,83 4,00 4,00 Lange renter USA 4,80 4,70 4,75 4,80 Tyskland 3,80 4,10 4,40 4, Dollar pr. tønde Oliepris, Brent-olie Dollar pr. euro Dollar/euro-kurs 1,26 1,34 1,36 1,36 Anm.: Kilde: Inflationen angiver stigningstakten for deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet. Lønudviklingen angiver stigningstakten for timelønomkostningerne i industrien. De lange renter er renten på 10-årige statsobligationer. EcoWin og egne skøn. 36

13 Moderat inflation På længere sigt antages uændret oliepris Faldende renter i USA og stigende renter i Euroland På sigt vil de lange renter nærme sig hinanden Inflationspresset i verdensøkonomien er moderat, jf. figur I.3a. Afdæmpningen af væksten i den amerikanske økonomi samt faldet i olieprisen i efteråret har fået inflationen i USA til at falde til 2,6 pct., hvilket dog stadig er et relativt højt niveau. I Euroland og Japan ligger inflationen lavt, og det vurderes, at den forventede vækst er forenelig med nogenlunde uændret inflation. Olieprisen ligger aktuelt mellem dollar pr. tønde, jf. figur I.3b. Olieprisen har igennem flere år været stærkt svingende under indtryk af usikkerhed i Mellemøsten, og generelt har den høje vækst i verdensøkonomien presset prisen opad. Flere faktorer kan ventes at påvirke olieprisen, såsom den fortsat ustabile situation i Mellemøsten og EU s overvejelser om overgang til alternative energiformer. Faktorerne trækker i hver sin retning, og betydningerne er svære at forudsige. Det antages, at olieprisen fremadrettet vil forblive omkring det aktuelle niveau, således at den gennemsnitlige oliepris i 2007 og de kommende år bliver 65 dollar pr. tønde. Da USA og Euroland befinder sig på forskellige stadier i konjunkturcyklen, er der forskel på pengepolitikken i de to områder, jf. figur I.4a. Afmatningen i den amerikanske økonomi ventes at medføre et stop i rentestigningerne, og på lidt længere sigt antages Fed at lempe pengepolitikken for at normalisere renten. I Euroland ventes centralbanken kun at foretage begrænsede renteforhøjelser, eftersom det inflationære pres ikke forventes at blive stort. Den lange rente i Tyskland steg i april måned til 4,2 pct., mens den lange rente i USA faldt til 4,6 pct., jf. figur I.4b. Stigende korte renter i Europa ventes at føre til gradvist stigende lange renter. Det antages, at den lange amerikanske rente vil være stort set uændret på trods af de forventede pengepolitiske lempelser, og det indebærer dermed, at rentespændet mellem den lange rente i Tyskland og den lange rente i USA indsnævres i prognoseperioden. I slutningen af prognoseperioden antages de lange renter i såvel USA som Europa at ligge i nærheden af 4¾ pct. 37

14 Figur I.3a Inflation Figur I.3b Nominel oliepris Pct USA Euroland Japan Dollar pr. tønde Anm.: Kilde: Inflationskurverne angiver den procentvise stigning i forbrugerpriserne i forhold til samme måned året før. Seneste observation for USA og Euroland er april 2007 og for Japan marts Olieprisen er prisen på Brent-olie. Seneste observation er april EcoWin. Figur I.4a Pengepolitiske renter i USA og Euroland Figur I.4b Lange renter i USA og Tyskland Pct. 7 6 USA Euroland 8 7 USA Tyskland Anm.: Kilde: Den lange rente angiver renter på 10-årige statsobligationer. Seneste observation er april EcoWin. Fald i dollar/eurokursen Dollaren er faldet i værdi fra 1,2 dollar pr. euro i starten af 2006 til knap 1,4 dollar pr. euro i april 2007, jf. figur I.5. Det er tæt på det lave niveau, som dollaren nåede i Hastigheden, hvormed dollaren deprecierer over for euroen, har det seneste halve år ligget på et relativt højt niveau svarende til omkring 10 pct. år/år. Faldet i dollaren kan opfattes som en del af de finansielle markeders reaktion på henholdsvis den lavere vækst og det betydelige underskud på den amerikanske betalingsbalance. Som nævnt senere i dette afsnit, er det ikke usandsynligt, at der vil ske et yderligere 38

15 fald i dollarkursen, men det er i denne prognose rent beregningsteknisk antaget, at den aktuelle dollarkurs på knap 1,4 dollar pr. euro fastholdes inden for prognoseperioden. Figur I.5 Dollar pr. euro 1.40 Dollar/euro-kurs Anm.: Seneste observation er april Kilde: EcoWin I de følgende afsnit gennemgås de tre hovedområder i verdensøkonomien og risikofaktorer for den globale vækst. USA Aftagende vækst i USA Svagt boligmarked I løbet af det seneste år løb amerikansk økonomi ind i en afmatning, hvor især det private forbrug udviklede sig svagt. Væksten i 2007 ventes reduceret til knap 2¼ pct. mod 3,3 pct. i I de kommende år ventes økonomien at befinde sig i en moderat lavkonjunktur, hvor væksten kommer til at ligge lidt under den potentielle vækstrate. Afmatningen i BNP-væksten skal bl.a. ses på baggrund af nedgangen på boligmarkedet, hvor udbuddet af boliger er steget, og huspriserne er stagneret, jf. figur I.6b. Boligmarkedet har været karakteriseret ved stor vækst i friværdierne og billige lånemuligheder. Boligmarkedet har dermed været en væsentlig faktor bag de senere års kraftige vækst i det private forbrug. Med stagnerende boligpriser bortfalder en væsentlig stimulans til det private forbrug. 39

16 Bekymring for dele af boligmarkedet Robust arbejdsmarked I de seneste måneder har især de såkaldte sub-prime lån skabt bekymring for udviklingen på det amerikanske boligmarked. Sub-prime lån gives til personer med lav kreditværdighed, hvilket vil sige til personer, der har en forholdsvis høj risiko for at gå konkurs. Der har været en stigning i andelen af folk med lån i denne kategori, som har problemer med at betale afdragene på gælden, og da lånene udgør over 10 pct. af samtlige obligationslån i USA, kan det være et betydeligt usikkerhedsmoment for boligmarkedet. Af de fleste banker vurderes det dog, at krisen omkring sub-prime lånene ikke vil spredes til hele boligmarkedet. Andre indikatorer for udviklingen på boligmarkedet såsom f.eks. byggetilladelser og boligsalg har endnu ikke vist robuste tegn på stabilisering, jf. figur I.6a, og udviklingen på boligmarkedet ventes at sænke væksten i de kommende kvartaler. Den generelle afmatning i den amerikanske økonomi har endnu ikke vist sig på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er svagt stigende, og arbejdsløsheden ligger stabilt på et lavt niveau omkring 4½ pct. Det stramme arbejdsmarked har Figur I.6a Indeks 2001= Byggetilladelser Boligsalg, eksisterende boliger Afmatning på det amerikanske boligmarked Figur I.6b Pct. å/å Huspriser Medianpris, eksisterende boliger Vækst i de amerikanske boligpriser Anm.: Kilde: Huspriserne i figur I.6b er angivet ved OFHEO (Office of Federal Housing Enterprise Oversight), der er et kvartalvis husprisindeks baseret på oplysninger fra USA s to største realkreditinstitutter Freddie Mac og Fannie Mae. Indekset er baseret på værdien, der kan stilles som sikkerhed i boliger, når de købes eller refinansieres. Medianprisen på eksisterende boliger angiver medianobservationen af registrerede salgspriser på eksisterende boliger. Der er anvendt 3-måneders glidende gennemsnit for medianprisen. Seneste observation er marts EcoWin. 40

17 medført stigende lønomkostninger, som har bidraget til en kerneinflation, dvs. inflation ekskl. energi og fødevarer, mellem 2½ pct. og 3 pct. det seneste halve år. Usikkerhed om udviklingen i den amerikanske ledende rente Trods dette inflationsniveau har Fed ikke hævet den ledende rente siden august, hvor renten blev sat op til 5,25 pct. Hovedproblemet for Fed er inflationen sammenholdt med den forholdsvis lave vækst. Inflationen er stadig for høj, mens udsigterne for væksten er dårligere end tidligere. De to nøgletal trækker således i hver sin retning og skaber dermed usikkerhed om renteudviklingen. Det antages, at Fed vil holde renten uændret, og på længere sigt ventes en forsigtig lempelse af pengepolitikken. Dette baseres bl.a. på forventningen om en relativt moderat vækst. Hertil kommer, at det skønnes, at en neutral pengepolitik indebærer et lidt lavere renteniveau. Europa Euroland i fremgang Slovenien med i euroområdet Fremgang i Tyskland I Euroland er der forholdsvis lyse udsigter, idet især tysk økonomi ventes at forsætte den positive udvikling. Væksten i Euroland i 2006 var relativt høj, og fremgangen var at finde i flere lande, jf. figur I.7. Selvom der er forskel på landene, er det overordnede billede for Euroland, at der er udsigt til pæn vækst, selvom den ikke forventes at nå niveauet for Euroområdet blev pr. 1. januar 2007 udvidet med Slovenien og omfatter dermed 13 lande. Da Sloveniens BNP udgør under ½ pct. af det samlede BNP for euroområdet, får Sloveniens tilslutning til euroen kun lille betydning for BNPvæksten i Euroland. Sidste år var væksten i Slovenien 5,2 pct. Ligeledes vil Sloveniens tilslutning til euroen ikke få mærkbar betydning for euroområdets inflation. Dette forstærkes af, at inflationen i Slovenien kun ligger lidt højere end den samlede inflation i euroområdet. En væsentlig drivkraft i euroområdet er Tyskland, som i 2006 havde en forholdsvis høj vækst på 2,9 pct. Udviklingen skyldtes hovedsagligt fremgang i eksport og investeringer, mens væksten i det private forbrug har været moderat. Det var ventet, at momsforhøjelsen fra 16 pct. til 19 pct., 41

18 som blev indført den 1. januar 2007, ville medføre en fremrykning af det private forbrug, men det har kun materialiseret sig i begrænset omfang. Detailsalget steg en del i december, hvilket blev modsvaret af et lidt større fald i januar og efterfulgt af kun svage stigninger i de seneste måneder. Trods en svag udvikling i det private forbrug i starten af indeværende år, ventes nedgangen kun at være af midlertidig karakter, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den stigende forbrugertillid og den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet. Figur I.7 Pct. 6 5 Vækst i udvalgte euro-lande Tyskland Frankrig Spanien Holland Italien Euroland Kilde: Se bilagstabel I Afdæmpede prisstigninger trods momsforhøjelse Faldende ledighed Momsforhøjelsen har endnu ikke medført en stigning i de tyske forbrugerpriser i samme størrelsesorden som momsforhøjelsen selv. Den beskedne stigning i inflationen til knap 2 pct. i april måned tyder på, at virksomhederne på kort sigt har valgt kun at lægge en del af momsforhøjelsen over på forbrugerne. På det tyske arbejdsmarked er der strukturelle problemer, og ledigheden toppede i starten af 2005 med godt 12 pct. Siden da er ledigheden faldet. I april måned nåede arbejdsløsheden ned på 9,2 pct. Faldet i ledigheden skyldes i høj grad konjunkturfremgangen med stigende eksport og investeringer. For at forbedre strukturerne på arbejdsmarkedet har den tyske regering gennemført en række reformer (de såkaldte 42

19 Hartz-reformer), som har til formål at reducere langtidsledigheden ved bl.a. at reducere varigheden af dagpengeydelsen markant. Der ser dog ud til fortsat at være behov for reformer til at reducere den strukturelle ledighed, som OECD vurderer ligger på omkring 7 pct. Positive forventninger Offentligt budgetunderskud mindskes Stabilitets- og Vækstpagten På trods af strukturelle problemer understøttes de lyse udsigter for den tyske økonomi af flere indikatorer. Ifo-indikatoren, som angiver erhvervsledertilliden, ligger på et stabilt højt niveau og er endda steget de seneste måneder. Tilsvarende er ZEW-indikatoren, som angiver analytikeres og investorers forventninger til den økonomiske udvikling de kommende seks måneder, steget siden november. Forbrugertilliden viser også tegn på købelyst hos den tyske befolkning. Udviklingen i disse indikatorer tyder på, at momsforhøjelsen kun får en begrænset effekt på det private forbrug og BNP-væksten. Tyskland har længe haft underskud på det offentlige budget, men stram finanspolitik og den gunstige konjunktursituation har hjulpet budgetkonsolideringen på vej. Sidste år kom budgetunderskuddet således ned på 1,7 pct. af BNP og dermed klart under 3 pct. kravet for overholdelse af Stabilitetsog Vækstpagten. Den tyske regering venter, at budgetunderskuddet for 2007 vil mindskes yderligere. Andre lande i euroområdet har også budgetunderskud, og flere lande har haft store problemer med at opfylde 3 pct. kravet i Stabilitets- og Vækstpagten. Frankrig har således de seneste fem år haft et for stort budgetunderskud, men underskuddet kom dog i 2006 lige under 3 pct. af BNP. Som følge af finanspolitiske tiltag i 2007 såsom et udgiftsloft på offentlige udgifter og færre offentlige ansatte, ventes også Frankrig at få mindsket underskuddet yderligere. I Italien har en EU-dom betydet, at Italien skal tilbagebetale store dele af momsen på firmabiler for samt sænke den fra 2006 og frem, hvilket har medvirket til at øge budgetunderskuddet til 4,4 pct. i I år ventes underskuddet dog at mindskes til lidt under 3 pct. Grækenland og Portugal har ligeledes haft betydelige offentlige budgetunderskud i 2006 på hhv. 2,6 pct. og 3,9 pct. af BNP. 43

20 ECB hæver renten Gang i hjulene i britisk økonomi Norge er tæt på kapacitetsgrænsen Reformer og høj vækst i Sverige I Euroland har inflationen ligget under 2 pct. siden september 2006, hvilket indebærer, at ECB s målsætning om, at holde inflationen under, men tæt på 2 pct., er overholdt. ECB har hævet renten gradvist siden slutningen af 2005, og den ledende rente er nu 3,75 pct. Den seneste rentestigning fandt sted i marts med begrundelsen om opadrettede inflationsrisici. En yderligere rentestigning i 2007 er forventet, da der stadig er bekymring for en høj vækst i pengemængden samtidig med en høj vækst i euroområdet. I en række europæiske lande uden for euroområdet er der også udsigt til pæn vækst. I Storbritannien ventes væksten at blive godt 2¼ pct. i Væksten er primært drevet af det private forbrug, som bliver stimuleret af stigende beskæftigelse og en fornyet stigning i huspriserne. Norge befinder sig i en højkonjunktur, hvor væksten især drives af en stærk indenlandsk efterspørgsel. Beskæftigelsen befinder sig på sit hidtil højeste niveau, og ledigheden har været faldende gennem hele 2006 og er nået ned på 2,7 pct. Lønvæksten og inflationen er dog indtil videre kun steget moderat, hvilket kan skyldes, at Norge har oplevet en forholdsvis stor indvandring af udenlandsk arbejdskraft primært fra de nye EU-lande og andre nordeuropæiske lande. Det stramme arbejdsmarked udgør dog en klar risikofaktor for overophedning af den norske økonomi. Ligesom Norge befinder Sverige sig i en situation, hvor væksten er meget høj. Økonomien voksede i 2006 med hele 4,7 pct., og væksten var bredt funderet på både forbrug, investeringer og eksport. Den høje vækst ventes at fortsætte i 2007, bl.a. fordi det forventes, at økonomien stimuleres af en række reformer, som den nye svenske regering har gennemført, jf. boks I.1. Reformerne indeholder elementer, som skal stimulere arbejdsudbuddet. I øjeblikket er det svenske arbejdsmarked forholdsvis stramt med en ledighed omkring 5 pct., men den svenske regering venter, at arbejdsudbuddet vil stige mere end efterspørgslen efter arbejdskraft som følge af reformerne. Lykkes det at øge arbejdsudbuddet tilstrækkeligt, forventes den svenske økonomi at vokse med godt 3¾ pct. i 2007 og knap 3 pct. i

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 29 Dansk økonomi 2008-10 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2008-10. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2010 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende internationalt opsving og finanspolitiske problemer I kølvandet på finanskrisen fulgte den kraftigste økonomiske tilbagegang

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2005 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Opsvinget fortsætter i år, men aftager i 2006-07 Opsvinget i dansk økonomi, der startede i slutningen af 2003, ventes at fortsætte

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. Dansk Økonomi efterår 2000. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. Dansk Økonomi efterår 2000. I.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2000 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Opsving i udlandet positivt for væksten i Danmark Indenlandsk efterspørgsel og nettoeksport bidrager til væksten fra 2001 Væksten

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi efterår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Lav vækst de kommende år I de kommende år er der udsigt til en markant lavere vækst, end det har været tilfældet i de seneste år,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2004

ECB Månedsoversigt September 2004 LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 2. september 2004 at fastholde minimumsbudrenten på Eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere