Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering"

Transkript

1 Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været fastholdt af kreditklemmens jernnæve. Adgangen til kapital og finansiering er afgørende for erhvervslivet, både til investeringer, til at dække uventede, men mere forbigående udgifter, og generelt til at sikre en hensigtsmæssig drift uden at skulle belaste sin økonomi ved at hensætte mange midler til at dække udsving i betalinger. Dansk erhvervsliv og dermed dansk økonomi lider fortsat mere end seks år efter finanskrisens begyndelse under, at finanssektoren har begrænset udlån og opstrammet kreditvilkår efter finanskrisen. Kreditklemmen har sat erhvervslivet under hårdt pres Medlemsundersøgelse viser tydeligt kreditklemmens virkning Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser giver et klart billede af kreditklemmens forløb og anatomi, jf. figur 1. Mens andel af afslag har fluktueret meget, så er andelen af virksomheder, der opgiver at søge om lån, stigende. Figur 1 Andel virksomheder der har ansøgt om finansiering, og andel heraf der har fået afslag i Mange virksomheder opgiver på forhånd at søge om finansiering/likviditet pga. kreditklemmen 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% Andel ansøgt Andel afslag Andel der har søgt, gns. forår 2010-sommer 2012 Andel der har søgt, gns. efterår Kilde: Dansk Erhverv, løbende analyser med stort antal virksomheder, i febreuar 2015 i alt 449 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 6

2 Fra 2010 til midt-2012 havde i gennemsnit omkring 24 pct. af virksomhederne søgt om finansiering. For perioden efter midt-2012 til i dag var det 20 pct. Den tilsvarende andel, der får afslag på låneanmodninger, er derimod uændret (28 pct. hhv. 27 pct.). Det vidner om, at mange virksomheder efterhånden på forhånd opgiver at søge om finansiering, selvom de har både behov og fornuftige projekter. Høje danske låneomkostninger hæmmer SMV ers konkurrenceevne De danske små og mellemstore virksomheder (SMV ere) betaler en højere rente, end tilsvarende virksomheder betaler hos vores nærmeste naboer og største samhandelspartnere. Således var den gennemsnitlige rente for lån til SMV ere i januar 2015 på 3,4 pct. i Danmark, mens den var 2,6 pct. i Tyskland og 2,1 pct. i Sverige. Dette er desværre ikke et enkeltstående tilfælde, idet renteniveauet for de danske SMV ere siden starten af 2008 med undtagelse af december 2011 konstant har været højere end både det svenske og det tyske renteniveau, jf. figur 2. I Danmark betaler SMV ere en højere rente end i vores nabolande Sverige og Tyskland Figur 2 Den gennemsnitlige nominelle rente på lån til SMV ere, ,0 7,0 6,0 5,0 Danmark Tyskland Sverige 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2005M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Kilde: Den Europæiske Centralbank og egne beregninger. Anm.: Den angivne nominelle rente er den af ECB snævert definerede effektive rente på lån til SMV ere, hvor lån til SMV ere er defineret som nye lån på op til 1 mio. euro (svarende til 7,5 mio.kr.) med en rentebinding på maksimalt 1 år bevilget til ikke-finansielle virksomheder. Renterne er beregnet som et 3 måneders glidende gennemsnit. DANSK ERHVERV 2

3 Indtil begyndelsen af 2008 fulgtes det danske og det tyske renteniveau for lån til SMV ere ad, men herefter har renteniveauet i de to lande haft en markant forskellig udvikling. Ligeledes var der op til finanskrisens udbrud først på efteråret 2008 en tilnærmelse af renteniveauerne for lån til SMV ere i Danmark og i Sverige, men herefter har også disse udviklet sig forskelligt. Konsekvenserne af disse renteforskelle kan illustreres med et eksempel. Hvis der tages udgangspunkt i omfanget af nye lån på op til 1 mio. euro (svarende til 7,5 mio. kr.) med en rentebinding på maksimalt 1 år i Danmark i 2014, så er den samlede renteudgift omkring 248 mio.kr. over den tilsvarende renteudgift, hvis danske SMV ere kunne have lånt til de tyske rentesatser i hele 2014, mens den samlede ekstra renteudgift er på godt 305 mio.kr., hvis der sammenlignes med de renter, som SMV ere har kunnet låne til i Sverige i hele 2014, jf. tabel 1. Danske SMV ere har en merrenteudgift ved at låne til de danske renter, ift. hvis de kunne låne til de tyske eller svenske renter for SMV ere Tabel 1 Den ekstra renteudgift for SMV ere med små lån i Danmark ift. hvis lånene var optaget i Sverige eller Tyskland til respektive gennemsnitlige renter Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger Ekstra renteudgift Gennemsnitlig nominel rente Sverige 305 mio.kr. 2,68 % Tyskland 248 mio.kr. 2,88 % Anm.: De til beregningerne anvendte gennemsnitlige nominelle rente er den af ECB snævert definerede effektive rente på lån til SMV ere, hvor lån til SMV ere er defineret som nye lån på op til 1 mio. euro (svarende til 7,5 mio.kr.) med en rentebinding på maksimalt 1 år bevilget til ikke-finansielle virksomheder. De respektive renteudgifter er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige rente i 2014 anvendt på omfanget af nye små lån i Danmark i 2014 og med en dansk gennemsnitlig nominel rente i 2014 på 3,72 pct. SMV ere har typisk i højere grad end store virksomheder et behov for lånefinansieret kapital til at realisere deres investeringsprojekter. Prisen på disse lån er derfor af afgørende betydning for antallet af investeringsprojekter, som SMV erne har mulighed for at igangsætte. Desto højere renter de finansielle institutioner forlanger for at låne ud til SMV erne, desto færre investeringsprojekter vil i givet fald være rentable, hvilket i sidste ende vil kunne aflæses på omfanget af væksten og beskæftigelsen både i den enkelte virksomhed, men også i den danske økonomi. Antallet af realiserede investeringsprojekter begrænses ved en høj pris på finansiering Når danske SMV ere ikke kan finansiere sig lige så billigt som i vores nabolande Sverige og Tyskland, så går det hen og bliver et konkurrencemæssigt problem for de danske SMV ere. Finansieringsomkostningerne overvæltes i sidste ende i salgspriserne, hvorfor det positive spænd mellem danske og fx svenske renter kan blive udslagsgivende, når en køber skal vælge mellem et dansk og et tilsvarende svensk produkt. Konkurrencemæssigt problem for de danske SMV ere med den dyrere finansiering DANSK ERHVERV 3

4 Stor renteforskel på lån til SMV ere og store virksomheder Renterne på lån til de små og mellemstore virksomheder er sammenlignet med renterne på lån til de store virksomheder relativt højere i Danmark, end de er hos vores naboer i Sverige og Tyskland. Således var renteforskellen mellem små og store lån i januar 2015 på 2,2 procentpoint i Danmark, mens renteforskellen var 1,2 procentpoint i Tyskland og små 0,4 procentpoint i Sverige på samme tidspunkt. Større forskel mellem renter på lån til SMV ere og store virksomheder i Danmark end i vores nabolande Frem til sensommeren 2008 var renteforskellen mellem små og store lån i Danmark på nogenlunde samme niveau som i Sverige og Tyskland, men herefter accelererede den danske renteforskel, mens renteforskellen i vores nabolande forblev på et nogenlunde uændret niveau eller ligefrem faldt en anelse i et par år, jf. figur 3 på næste side. Tiltagende rentespænd mellem små og store lån i Danmark Mens renterne på små og store lån i vores nabolande stort set er fulgtes ad nedad det første års tid efter finanskrisens start for herefter at svinge forholdsvist synkront sammen, så har renterne på små og store lån i Danmark haft et langt mindre synkront forløb, hvor et vedvarende fald i renterne på de store lån har øget renteforskellen gennem perioden. Der er ikke som sådan noget unaturligt i, at de finansielle institutioner kræver større risikopræmier for mere risikable engagementer i en tid med mange konkurser og voldsom økonomisk turbulens, men når forholdene bedres, og erhvervsklimaet bliver bedre, hvilket det faldende antal konkurser bl.a. vidner om, så må det forventes, at risikopræmierne nedjusteres. Dette synes bestemt ikke at være det billede, som vi ser. Ikke samme synkrone bevægelse i renterne på små og store lån i Danmark, som i vores nabolande Sammenlignes renteforskellen i Danmark med den tilsvarende i hhv. Sverige og Tyskland bliver udfordringerne for de danske SMV ere udstillet, og figur 3 viser med al tydelighed, at lånemarkedet i Danmark er stærkt skævvredet i forhold til lånemarkedet i vores nabolande. Dette på trods af, at erhvervsdemografien i de tre lande ligner hinanden til forveksling. ii Lånemarkedet i Danmark er stærkt skævvredet ift. lånemarkederne i vores nabolande Når man har en erhvervsdemografi, der er karakteriseret ved mange SMV ere og få store virksomheder, så er det specielt problematisk, at investeringsmulighederne baseret på lånefinansieret kapital for danske SMV ere er så vanskelige sammenlignet med lånemulighederne i vores nabolande. Det er de private virksomheder og herunder ikke mindst SMV erne, der skal trække Danmark ud af krisen og skabe vækst fremadrettet, men dette bliver vanskeliggjort af de meget høje renter, de danske finansielle institutioner kræver af danske SMV ere. Problemerne med manglende billig adgang til lånefinansieret kapital for SMV ere resulterer sammen med erhvervsdemografien i færre investeringer i Danmark end i vores nabolande DANSK ERHVERV 4

5 Figur 3 Forskel i renten på små og store lån i Danmark, Tyskland og Sverige, ,5 3,0 2,5 2,0 Danmark Tyskland Sverige 1,5 1,0 0,5 0,0 2005M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Kilde: Den Europæiske Centralbank og egne beregninger. Anm.: Rentespændet mellem den nominelle (effektive) rente på lån til SMV ere og renten på lån til store virksomheder, hvor lån til SMV ere er defineret som nye lån på op til 1 mio. euro (svarende til 7,5 mio.kr.) med en rentebinding på maksimalt 1 år bevilget til ikke-finansielle virksomheder, mens lån til store virksomheder er defineret som nye lån på over 1 mio. euro (svarende til 7,5 mio.kr.) med en rentebinding på maksimalt 1 år bevilget til ikke-finansielle virksomheder. Renteforskellene er beregnet som et 3 måneders glidende gennemsnit. Kreditklemme skaber strukturændring i finanssektoren Over de senere år har banksektoren begrænset erhvervsudlånene i stor stil, jf. figur 4. I et vist omfang er dette blevet modsvaret af en udvidelse af realkreditinstitutters udlån til private. Da realkreditlån gives ud fra sikkerhed i fysiske aktiver, hvilket betyder, at denne udvikling har været til relativ ugunst for de virksomheder, der ikke har et væsentligt kapitalapparat i form af bygninger, maskiner mv. Konsekvensen har med andre ord været, at især virksomheder i servicesektoren er blevet ramt af de senere års kreditklemme. Kreditklemmen har reduceret erhvervsudlånene meget markant; realkredit har i en vis grad kompenseret herfor, men er typisk mindre relevante for virksomheder i servicesektoren DANSK ERHVERV 5

6 Figur 4 Udviklingen i finanssektorens udlån til erhverv, mia. kr mar 05 jul 05 nov 05 mar 06 jul 06 nov 06 Kilde: Danmarks Nationalbank mar 07 jul 07 nov 07 mar 08 Anm.: Pga. databrud i den statistiske opgørelsesform kan figuren ikke føres længere frem end 2013 jul 08 nov 08 mar 09 jul 09 nov 09 mar 10 jul 10 nov 10 mar 11 jul 11 nov 11 mar 12 Realkreditinstitutter Pengeinstitutter I alt jul 12 nov 12 mar 13 En anden udvikling, der har kendetegnet de senere år, er, at i takt med at den traditionelle bankfinansiering er blevet reduceret, er en underskov af alternative finansieringskilder blomstret frem. Det gælder eksempelvis crowdfunding og forskellige lånekreditter fra Vækstfonden og lignende aktører. Selvom dette alternative investeringsmarked fortsat er i sin vorden, så er potentialet betydeligt, navnlig omkring iværksætterprojekter og nystartede virksomheder, der har gode idéer, men ingen faste aktiver at stille sikkerhed med. Der findes eksempler på projekter, der er blevet crowdfinansieret for ganske betydelige beløb. Alternative finansieringsformer vinder frem og er kommet for at blive Selvom der er begyndende tegn på en opblødning i kreditgivningen, og dansk økonomi så småt nærmer sig en fremgang, er disse alternative finansieringsformer givetvis kommet for at blive, og de vil uden tvivl vokse sig betydeligt større i årene fremover. Det betyder, at erhvervslivet i fremtiden formentlig vil have adgang til flere forskellige finansieringskilder og derved være mere robust over for kreditklemmer som den, vi har oplevet siden Tegn på opblødning, men lang vej hjem Den markante kreditsammentrækning i erhvervsudlånene blev akkompagneret af en betragtelig opstramning i kreditpolitikken hos de finansielle institutioner (banker og realkreditinstitutter). Det er vist i figur 5, som illustrerer, hvor stor en andel af finanssektorens institutioner, der har lempet hhv. opstrammet deres kreditvilkår til erhvervslivet. Endelig tegn på lempelse af kreditvilkår i finanssektoren, men der er lang vej tilbage til en normaltilstand DANSK ERHVERV 6

7 Som det ses, er der generelt sket en opstramning. En tendens, der først lader til at være brudt i 4. kvartal 2014 formentlig under indtryk af en vis forbedring i den generelle økonomiske situation i dansk økonomi. Det er naturligvis klart, at der efter en årrække med stramninger skal betydelige lettelser til, før udlånspolitikken vender tilbage til en normalsituation, og problemerne med kreditklemmen vil nærme sig en løsning. Med andre ord: dansk erhvervsliv lider fortsat under en kreditklemme, og der skal væsentlige forbedringer til, snarere end blot enkeltstående gode nyheder, før man kan tale om, at kreditsituationen er tilbage på et normalt leje. Figur 5 Finanssektorens ændringer i kreditvilkår vedr. udlån til erhverv i seneste kvartal, Nettotal (dvs. andelen, der har lempet deres kreditpolitik minus den andel, der har opstrammet deres kreditpolitik) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 Kilde: Danmarks Nationalbank DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering er sjette nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 19. marts OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Michael H.J. Stæhr på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.d., cand. scient. oecon.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA og økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. NOTER i Anm.: der er stillet spørgsmålene: Har din virksomhed inden for de seneste tre måneder ansøgt om nyt lån eller forlængelse af eksisterende kredit? og Har din virksomhed i denne periode fået afslag på anmodning om lån eller forlængelse af eksisterende lån? ii Se fx Eorostat, Key figures on European business with a special feature on SMEs. European Union, DANSK ERHVERV 8

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Kina: ikke længere kun produktionsland

Kina: ikke længere kun produktionsland Kina: ikke længere kun produktionsland AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA., MA., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, BA.POLIT, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere