Gentofte Kommune 21. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune 21. september 2014"

Transkript

1

2 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i Budgetaftalen bygger videre på aftalen for med særlig fokus på, at skatterne holdes i ro, og at udvikle og færdiggøre de meget store anlægsprojekter på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn, Gentofte Sportspark og den nyindkøbte skole (CIS) på Hellerupvej samt implementeringen af skolereformen og en bæredygtig struktur på daginstitutionsområdet. Der er mellem forligspartierne enighed om, at de store projekter har et forløb, som også kræver et særligt fokus også i et tidsperspektiv. Forligspartierne er derfor enige om, at budgetforliget er 2-årigt. Forligsparterne udtrykker sin tilfredshed med det brede samarbejde, hvor 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer står bag kommunens budget, og vil løbende drøfte og samarbejde om budgetterne udmøntning og opfølgning, herunder særligt omkring de store projekter, samt sikre en organisering, der muliggør dette. Fortsat robust økonomi Forligspartierne er enige om, at en robust økonomi i balance er en forudsætning for, at kommunen fortsat kan tilbyde en høj service og brugervenlighed. Samtidig er der enighed om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2015 forventes at være landets laveste. Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift. Økonomisk ansvarlighed betyder kontinuerlig effektivisering, og omfatter også nye måder at løse opgaverne på i samarbejde med blandt andet andre kommuner, private, pårørende, frivillige og organisationer. Bedre velfærd i fremtiden er ikke nødvendigvis mere af det samme, men at selve kerneopgaven, og måden den skal løses på, tænkes anderledes. Teknologien er et vigtigt element for denne nytænkning. Og når vi høster gevinsterne af investeringer i teknologi, giver det råd til at skabe nye initiativer, uden at balancen i kommunens økonomi sættes over styr. Da Gentofte Kommune solgte Nesa-aktierne i 2004, blev der i bred enighed lavet en strategi for anvendelsen af midlerne. Den strategi har de skiftende kommunalbestyrelser fulgt. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en prioriteret anvendelse af de resterende Nesa-midler. Nesa-midlerne skal fremadrettet ses som en investeringsbeholdning og anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Effektiviseringerne fra de projekter, der finansieres af puljen, skal løbende opgøres og tilbageføres fra området til investeringsbeholdningen, så der skabes plads og råderum til nye projekter. Den økonomiske politik skal stadig være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance samt budgetdisciplin. Som en naturlig følge heraf, skal kommunens lånemuligheder anvendes til delvis mellemfinansiering af moderniseringen og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over taksterne. Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem Regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning. 1

3 Gentofte Kommune 21. september 2014 Konkurrenceudsættelse Gentofte Kommune skal konkurrenceudsætte, hvor det er relevant, så borgerne sikres god service til den rette pris, hvad enten servicen tilbydes af kommunale eller privatansatte medarbejdere. Forligsparterne er enige om, at der i forbindelse med konkurrenceudsættelse skal indarbejdes relevant krav til sikkerhedsstillelse i kommunens kontrakter med private leverandører, så kommunen i videst muligt omfang kan sikre, at aftalte ydelser fortsat kan leveres til borgerne uden omkostninger for kommunen i tilfælde af, at en leverandør ikke opfylder sin leveringsforpligtelse. Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) I forbindelse med den nye Beskæftigelsesreforms implementering rettes henvendelse til organisationerne i LBR for at drøfte grundlag for dialog i en fremtidig struktur. Aktive borgere og fællesskaber I fremtidens kommune skal sætte fokus på borgernes ansvar for eget og deres nærmestes liv, hvor borgeren med afsæt i egen situation og ressourcer spiller en aktiv rolle og så vidt muligt bliver hjulpet til at kunne selv. Forligsparterne er enige om fortsat at have fokus på, hvordan de teknologiske muligheder kan understøtte borgerens mulighed for at være selvhjulpen. I fremtidens kommune engagerer borgerne sig i at skabe aktiviteter og løse opgaver i lokalsamfundet. Derfor er forligspartierne enige om, at borgernes initiativer skal understøttes på forskellig vis alt efter initiativets karakter. Forskellige fællesskaber, forskellige bydele og forskellige aldersgrupper lægger op til en differentieret og målrettet understøttelse. Kommunen skal udvikle og understøtte frivilligt arbejde og aktive borgere ved at tilbyde hjælp, råd og vejledning. Borgerne kan desuden søge om økonomisk støtte til at realisere deres projekter gennem eksisterende puljer indenfor social-, kultur- og fritidsområdet. Kunst i det offentlige rum I Gentofte Kommune udfolder kunst i det offentlige rum sig primært gennem en række permanente værker, der spænder fra historiske monumenter og mindesten, klassiske og moderne skulpturer til bygningsværker med kunstneriske relieffer og udsmykninger. Værkerne er nøje udvalgt og forbundet med de steder, de er placeret, for at skabe et rigt bymiljø med kunst og kulturminder. Flere helt centrale værker er rejst på baggrund af borgernes egne initiativer som eksempelvis Skovserpigen i Skovshoved, en trompe l oeil på Jægersborg Alle og som et af de seneste eksempler Kenn André Stillings Alfabet Turèll på Dan Turells Plads i Vangede. Bogbørserne er en nutidig vinkel på kunst i Gentoftes offentlige rum, der involverer borgerne direkte i selve funktionen og brugen af værket. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at Gentofte Kommune fortsat skal imødekomme og understøtte borgernes initiativer til at præsentere kunst af høj kvalitet i det offentlige rum. Arkitektur Gentofte Kommune har en tradition for at prioritere æstetik, så kommunens bygninger og arealer fremstår smukke, og så det giver borgerne en god oplevelse at færdes i byrummet i en kommune, som fremstår helstøbt og harmonisk med respekt for kulturarv og planlægning og med samtidig blik for fornyelse. Forligsparterne finder det vigtigt, at der også fremadrettet fokuseres på og drøftes en sammenhængende arkitekturpolitik, der sætter rammerne for og samtidig giver inspiration til kommunens arkitektoniske udvikling og fornyelse. 2

4 Gentofte Kommune 21. september 2014 Byrum Det er vigtigt, at Gentofte Kommune bevarer også enkeltheder i sit særkende. Forligsparterne ønsker derfor, at der i 2015 afsættes midler til at sikre istandsættelse af kommunens karakteristiske plakatsøjler, designet af Engelhardt for snart 100 år siden. Bellevue Arbejdet med at gennemføre helhedsplanen for Bellevue skal fortsættes. Der afsættes derfor midler til at fortsætte med næste fase i renovering og modernisering. Partierne bag budgetaftalen lægger derfor også vægt på, at kontakten med staten intensiveres, så staten opfylder sine forpligtelser som delejer af området. Åbent bibliotek og udvidelse af Jægersborg Bibliotek Forligsparterne glæder sig over de gode erfaringer, der er med åbent bibliotek i Gentofte Kommune, og den fleksibilitet, det giver kommunens borgere. Parterne er derfor enige om at udvide ordningen i 2015 til også at gælde Gentoftegade bibliotek. I løbet af 2015 skal der desuden igangsættes en proces med henblik på at finde en løsning for at etablere åbent bibliotek også på Ordrup bibliotek. Jægersborg Bibliotek har i nogle år fungeret som åbent bibliotek. For at udvide mulighederne for aktiviteter for borgerne i lokalområdet er der i budgetforliget på baggrund af forslag fra Jægersborg Biblioteks Venner afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum. Charlottenlund slot Eksisterende lejere af Charlottenlund Slot forventes at fraflytte med udgangen af Forligspartierne er enige om i 2015 at undersøge mulighederne for at benytte Charlottenlund slot til kulturtelle formål samt undersøge mulige forretningsmodeller for driften under den forudsætning, at udgifter til slottets istandsættelse og indretning samt bygningsdrift er udgiftsneutralt for Gentofte Kommune. Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden Partierne bag budgetaftalen ønsker den bedste kvalitet også for de yngste børn. Fortsat udvikling af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet er en af vejene til dette og er derfor en højt prioriteret indsats. Arbejdet med denne udvikling tager afsæt i tydelige kvalitetskriterier, der understøtter høj kvalitet i alle dagtilbud, den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og gode rammer for en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledere. På baggrund af tilbagemeldinger fra samtlige institutioner ultimo 2014, vil der primo 2015 være et solidt grundlag for den videre udvikling af en bæredygtig struktur. Der skal være både tryghed, leg og læring i børnenes hverdag i kommunens tilbud. Forligspartierne ønsker fortsat fokus på børns udvikling af sprog, motorik og fællesskaber. Samtidig ønsker partierne bag budgetforliget at øge fokus på udvikling af børns digitale kompetencer, så børnene i Gentofte Kommune rustes bedst muligt til fremtidens samfund. Det er erfaringen at veltilrettelagte digitale læringsforløb fremmer fx børns innovations-, samarbejds- og kommunikationsevne. Samtidig med at børnenes digitale evner og dannelse styrkes. Der afsættes derfor midler til opbygning af det digitale fundament samt afledt drift. Forligspartierne lægger vægt på, at der kontinuerligt er fokus på det enkelte barns trivsel. Med henblik på at styrke viden om det enkelte barns potentialer og udvikling giver projektet Kvalitet i Børnehøjde et stærkt 3

5 Gentofte Kommune 21. september 2014 fundament for at understøtte realisering af visionen med fokus på det enkelte barns læring, udvikling af sociale- og personlige kompetencer og barnets sundhed. Læring uden Grænser Gentofte Kommune har gode resultater på skoleområdet. Vores elever har generelt gode forudsætninger, men de gode forudsætninger må aldrig blive en sovepude. Derfor ønsker partierne bag budgetaftalen kontinuerligt fokus på synlig læring med udfordringer, udvikling og kontinuerlig fremdrift for den enkelte elev i alle aktiviteter, så den enkelte løfter sig mest muligt, fagligt og socialt. Folkeskolereformen afstedkommer en stor omstilling af folkeskolerne i alle landets kommuner. Forligspartierne vil følge området tæt med fokus på både ressourcer og indhold. Forligspartierne ønsker, at de mange og gode erfaringer fra arbejdet med kreativitet i GFO erne videreføres til brug i den understøttende undervisning på mellemtrinnet. Tankerne med den understøttende undervisning taler for at udvikle og give eleverne særlige kreative kompetencer, der kan understøtte og supplere den øvrige undervisning med et kreativt islæt. Denne kombination kan skabe en større helhed og sammenhæng i elevernes læringsdag. I udskolingen giver den brede vifte af valgfag samme mulighed for eleverne. Partierne bag budgetaftalen ønsker fortsat at understøtte udvikling af de eksisterende læringsmiljøer, herunder mere fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler samtidig med en helhedsløsning med dobbelt-udnyttelse af de fysiske miljøer, så kapaciteten kan udnyttes gennem hele dagen - både til læringsmiljøer for børn og unge og til forberedelse for vidensmedarbejdere. Gentofte Kommune har dygtige og engagerede lærere og pædagoger, men kvalitet i undervisningen kræver, at de voksne, som eleverne møder i deres hverdag, får mulighed for at udnytte deres ressourcer og potentialer optimalt. Forligspartierne ønsker derfor, at der er fokus på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. I starten af 2015 igangsættes kompetenceudvikling af alle medarbejdere i skoleområdet over de næste år med henblik på, at alle har indsigt og kompetencer i synlig læring. Projektet gennemføres sammen med de øvrige kommuner i 4K samarbejdet med Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og Rudersdal. Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at Gentofte Kommune har en af landets højeste inklusionsprocenter. Forligspartierne finder det vigtigt, at læring og trivsel for alle børn er pejlemærke for hele inklusionsdrøftelsen. Partierne finder det endvidere vigtigt at fastholde så mange børn som muligt i normalskolen, så børn bliver i deres nærmiljø, og alle børn også lærer, at forskellighed er en styrke. Ved at udvide kompetencecentrene kan kommunen understøtte flere børn i normalskolen. Udvidelsen skal rummes indenfor det eksisterende budget, da andre udgiftskrævende tiltag, som individuel støtte eller tilbud udenfor kommunen, kan reduceres. Som et led i ønsket om at styrke fællesskab og inklusion er det vigtigt, at der indrettes skærmende miljøer, som kan understøtte differentieret læring. Det er vigtigt, at der tages hensyn til de børn, som har særlige behov, der ikke kan rummes i folkeskolen. Partierne bag budgetforliget har derfor afsat 5 mio. kr. i 2015 til at udvide den specialpædagogiske indsats, herunder Søgårdsskolen. Ved at udvide indsatsen kan flere Gentoftebørn undervises i Gentofte Kommune og kan derfor hentes hjem fra tilbud i andre kommuner og således blive i deres nærmiljø. 4

6 Gentofte Kommune 21. september 2014 De mange initiativer på skoleområdet kræver investeringer og vedligeholdelse. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte midler til geninvesteringer og afledt drift af digital læring på skoleområdet. Ligeledes afsættes midler til ombygning af toiletter og garderobefaciliteter på Tjørnegårdsskolen. CAMPUS Gentofte Kommune har i overensstemmelse med budgetaftale 2014 erhvervet CIS-bygningerne på Hellerupvej. Bygningerne skal bruges til at skabe et fyrtårn for unges uddannelse med fokus på udvikling af de mange talenter. Skolen skal samtidig fungere som kommunens kompetencecenter for innovation og iværksætteri, hvor andre af kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser kan søge inspiration og viden. Forligsparterne finder det vigtigt, at anvendelsen af bygningerne på Hellerupvej ses i sammenhæng med Campus på Hartmansvej, så synergieffekter kan opnås. Ved hjælp af partnerskaber med eksterne aktører (eksempelvis erhvervsvirksomheder, større finansielle virksomheder, Institut for Fremtidsforskning, Fonden for Entreprenørskab) vil folkeskoler og lokale ungdomsuddannelser kunne tilbyde læringsforløb for kommunens unge med tættere tilknytning til det private erhvervsliv og en mere direkte kobling til samfundets nuværende og fremtidige behov, end hvad der i dag er normalt. Dette er i god overensstemmelse med hensigterne i folkeskolereformen og visionen Læring uden grænser om en mere åben skole, der i højere grad samarbejder med (lokal)samfundet. Forligspartierne ønsker, at kommunen undersøger, hvordan skolen kan blive knyttet tættere på det omkringliggende samfund, fx ved skabelsen af et lokalt iværksættermiljø, hvor lokaler udlejes til små innovative virksomheder, eller ved at tilbyde lokaler til at oprette erhvervsuddannelser i Gentofte Kommune. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at bygningsdriften og udgifterne til skabelse af aktiviteter skal være selvfinansierende. Forligspartierne ønsker at følge udviklingen og ønsker en organisering, der muliggør dette. Ung og i gang! Alle unge i Gentofte Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse og udfordres til toppen af deres potentiale, så de er klar til videreuddannelse eller job. Derfor er forligspartierne enige om at fortsætte arbejdet på tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. Samtidig realiseres Ledetråde for det gode ungeliv som fælles afsæt for Gentofte Kommunes ungeindsatser. Som led i Erhvervsuddannelsesreformen opretter kommunen en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, obligatoriske introduktionskurser for eleverne i 8. klasse og fokuseret vejledningsindsats i udskolingen. Partierne bag budgetaftalen ønsker fokus på, at unge i sårbare og udsatte positioner understøttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal der fortsat arbejdes med en mangfoldighed af forskellige tiltag og veje til at støtte dem, som f.eks. Særtog til Uddannelse, ViTo, brug af mentorer og Kvisten et tilbud til unge med psykiske udfordringer. Ligesom der i 2015 i forbindelse med Campus skal oprettes et aktivitetshus for udsatte unge i samarbejde med en NGO. Forligspartierne ønsker en særlig fokus på unge med misbrugsproblemer, herunder de udfordringer et øget forbrug af hash medfører. I starten af 2015 gives der en status på området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag. 5

7 Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune har mange tilbud til unge. Forligspartierne ønsker, at der kommer en mere tværgående tilgang til fritidstilbuddene set i lyset af folkeskolereformen. De unge skal bruge klubber, lounges, skolen, fritidsklubberne, musikbunkeren mm. Med ejerskab og medbestemmelse bliver de unge en central ressource og drivkraft for deres egne aktiviteter. Partierne bag aftalen er derfor enige om, at tilbud til unge fortsat skal skabes og drives med afsæt i, at de unge kan, vil og skal selv. Skaterområdet Helligdommen, Musikbunkeren og det Det Grå Pakhus på Teglgårdsgrunden er eksempler på, at en lyttende og involverende tilgang giver målrettede tilbud, som de unge har lyst til at bruge og får udbytte af blandt andet i form af fællesskab og identitet. Idræt og fritid for alle Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at skabe de bedste rammer for et aktivt og varieret idræts- og fritidsliv for alle. Derfor vil vi i forlængelse af de sidste års budgetaftaler fortsætte udbygningen af Gentofte Sportspark med etablering af nye haller, forbedre fodboldstadion og skabe nye faciliteter til skoleatletik. Forligspartierne ønsker, at der sideløbende med færdiggørelsen af den igangværende fase foretages en analyse af, hvilke behov der er for yderligere udvikling af sportsparken i en næste fase. Vi vil give både bredden og eliten i Gentofte Kommune de bedste betingelser og derfor udvikle tilbud til begyndere i alle aldre i samarbejde med foreningerne samt fortsætte med at udvikle tilbuddene til talenterne på Bakkegårdsskolen og de tre gymnasier med idrætsordning. Forligspartierne ønsker, at det skal være nemt at bevæge sig i hverdagen, og kommunens arealer skal inspirere til bevægelse. Vi vil derfor fortsat udbygge øvrige idrætsfaciliteter som fx bevægelsesklare områder og bruge byens rum til at tilskynde til aktiviteter. I et fremadrettet perspektiv skal forholdene for motionsløbere omkring kystvejen forbedres. Der undersøges muligheder for fondsstøtte. Med baggrund i undersøgelsen om idrætspas til udsatte børn og unge ønsker forligspartierne at indføre en forsøgsordning i ét år med idrætspas til udsatte børn og unge i Gentofte Kommune. Idrætspasset skal give endnu flere børn og unge mulighed for at dyrke idræt i foreningslivet. Palladium og rideklubber Idrætsklubberne i Gentofte Kommune skal have tidssvarende faciliteter. Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler til Palladium-bygningen, men bygningens stand har vist sig at kræve yderligere istandsættelse. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der skal afsættes yderligere midler til klublokalerne på Hellerup Havn. Desuden har partierne bag budgetaftalen besluttet at afsætte 3 mio. kr. i 2015 til rideklubberne, så de kan få hjælp til at leve op til de nye lovkrav i deres fysiske rammer. Det grå pakhus I sidste års budgetaftale blev der afsat midler til at etablere Det grå Pakhus som brugerstyret tilbud i sommermånederne. Da målgruppen er i en alder, hvor interesser og sociale sammenhænge hurtigt kan skifte, ønsker forligspartierne at ansætte en kreativ og organisatorisk medarbejder nogle timer ugentligt i perioden april til og med september for at sikre støtte til et stabilt og åbent tilbud for kommunens unge. 6

8 Gentofte Kommune 21. september 2014 Ren by - hver dag Forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommune skal være en ren kommune, som fremstår renholdt og vel vedligeholdt. Pladser, fortove, gadeforløb, parker, strande og havne skal være indbydende for borgerne at færdes og opholde sig i. Affald og graffiti skal fjernes umiddelbart. Storskrald på fortove og skæmmende containere i gaderummet skal henstå i kortest mulig tid. Også indvendigt skal kommunens bygninger fremtræde ryddelige og rengjorte. Derfor skal kommunes skoler sætte " ren skole - hver dag" på dagsordenen. Kommunen kan gøre meget og gå forrest, men en ren by får vi kun med aktiv indsats fra borgerne. Vi har rigtig gode erfaringer med de to årlige Ren by kampagner, hvor aktive borgere fjerner affald fra grønne områder, ligesom der også fjernes affald fra pladser og veje. Forligspartierne er derfor enige om at arbejde for, at vi alle - gennem hele året har opmærksomheden på at rydde op efter os selv og andre. Gentofte Kommune vil indlede et samarbejde om projekt "Ren by - hver dag" med foreninger, borgere, frivillige, institutioner og andre interessenter. Sammen med borgerne vil vi afdække behov og gode initiativer, der kan motivere os alle til at tage et medansvar for en ren kommune fx gennem brug af SMS-tjenester og sociale medier. For at styrke nye initiativer har forligspartierne afsat midler i 2015 og 2016 til projektet. Der afsættes desuden midler til beplantning i kommunens bydelscentre. WiFi i det offentlige rum Primo 2015 forventes Folketinget at ændre teleloven, så kommunerne på udvalgte steder kan stille trådløse forbindelser gratis til rådighed. Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes forskellige scenarier for, hvilke sikkerhedsmæssige krav det stiller, samt hvad omkostningen vil være hertil. Opgradering af vejbelægninger Parterne bag budgetaftalen finder det vigtigt, at kommunen prioriterer den løbende vedligeholdelse af vejnettet med henblik på at sikre, at vejnettet ikke nedbrydes, men bevarer sin værdi, jf. kommunens belægningsstrategi. I forbindelse med retablering af vejbelægninger efter gravearbejder fjernvarme, spildevandsprojekter m.v. opleves flere steder store ujævnheder i vejenes belægning med gener til følge for færdslen/bilister. Forligspartierne ønsker, at der er fokus på at opgradere vejbelægningen på steder, hvor den ikke opleves tilfredsstillende. Derfor påbegyndes i en retablering af prioriterede strækninger med finansiering inden for det eksisterende budget til planlagt vedligeholdelse. Lysmaster Partierne bag budgetforliget er enige om, at Gentofte Kommune i 2015 forhandler om at overtage hele ejerskabet af vejbelysningen (lysmasterne) fra Dong med henblik på fremadrettet at opnå en billigere drift. Vedligeholdelse af kommunens bygninger Kommunens bygningsmasse skal løbende vedligeholdes til gavn for de nuværende brugere af ejendommene og med sigte på, at de værdier og muligheder, der er bundet i bygningsmassen, bevares. Den løbende vedligeholdelse skal også sikre, at renoveringsudgifterne ikke på et senere tidspunkt bliver unødigt store. For at bringe den samlede bygningsmasse op på et solidt vedligeholdelsesniveau er der i 7

9 Gentofte Kommune 21. september 2014 tidligere års budgetaftaler afsat i alt ca. 200 mio. kr. ud over det almindelige vedligeholdelsesbudget i perioden 2011 til Forligspartierne ønsker, at det sikres, at kommunens ejendomme fremadrettet fastholdes på dette vedligeholdelsesniveau. I løbet af 2015 skal administrationen derfor kvalificere og dokumentere grundlaget for det budgetmæssige vedligeholdelsesbehov. Klima Forligspartierne ønsker fortsat et stort fokus på klimatilpasning, herunder håndtering af oversvømmelser ved skybrud og havvandsstigninger. Det skal ske gennem implementering af kommunens kommende Spildevandsplan og indenfor de ni særlige risikoområder for oversvømmelse, der er udpeget i tillæg til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning for Gentofte Kommune. Der skal konkretiseres løsninger for de ni risikoområder i perioden Indledningsvist skal borgere, virksomheder mv. i risikoområderne inddrages. Forligsparterne afsætter i 2015 konkret 5,5 mio. kr. til at istandsætte vejafvandingssystemet, som er i kritisk stand, på den sydlige del af Kystvejen. Vejafvandingssystemet på den nordlige del af Kystvejen istandsættes i 2014 i forbindelse med Nordvands nedlægning af bassinledning og kan således istandsættes inden for budgettet. Den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal implementeres i Skovshoved Havn Partierne bag budgetaftalen imødeser med tilfredshed færdiggørelsen af projektet ved Skovshoved Havn i Projektet vil give alle kommunens borgere et væsentligt bidrag til de rekreative tilbud i området. Det gode liv - i nye rammer Partierne bag budgetaftalen står fuldt ud bag og vil følge det vedtagne og kommende projek med modernisering og udbygning af de fysiske rammer for sociale institutioner på børneområdet og dag- og botilbud på voksenområdet på Bank-Mikkelsens Vej - Det gode liv i nye rammer samt opførelsen af de almene familieboliger. Partierne ser frem til resultatet af den arkitektkonkurrence, som udskrives for området i andet halvår Partierne understreger vigtigheden af, at projektet både bidrager til en modernisering af de mange institutioner og tilbud til de nuværende målgrupper af børn og voksne, og at det samtidig skaber en fleksibilitet, så de fysiske rammer også vil kunne rumme fremtidens behov og målgrupper. Det er en stor styrke ved moderniseringsprojektet, at det åbner området op, så der skabes sammenhæng og mulig synergi med det øvrige Vangede. Forligspartierne ønsker, at der etableres en dialogproces med alle interesserede i lokalmiljøet for at få input til aktiviteter og nye fællesskaber, som både respekterer de nuværende beboere og brugeres særlige behov, og åbner op for inklusion i forhold til lokalsamfundet. Socialpsykiatrisk støttecenter Nogle borgere har brug for støtte i hverdagen for at kunne leve et normalt og selvstændigt liv. Forligspartierne vil støtte op om de svagere borgere i Gentofte Kommune, så kommunen gennem rådgivning kan hjælpe borgere til at kunne selv. Der er derfor afsat midler i budgettet til et socialpsykiatrisk støttecenter i Drosselbo. 8

10 Gentofte Kommune 21. september 2014 Støttecentret skal være base for bostøtterne og støttekontaktpersonordningen og skal varetage rådgivning til borgere med psykiske lidelser. Der skal indrettes en café, og støttecentret skal kunne gennemføre social udredning i konkrete borgersager. Støttecentret vil give bedre mulighed for at lave et samspil mellem Hjemmevejlederteamet og Socialpsykiatrisk team, så der kan bygges videre på de gode erfaringer med fælles gruppeforløb om fx anvendelse af IT og sunde madvaner på tværs af målgrupperne. Ved at komme ind i et større hus, vil det være muligt for især Socialpsykiatrisk team at dele borgerne op i grupper efter behov, alder og interessefællesskaber. Forligspartierne lægger vægt på vurderingen af, at det vil kunne tiltrække flere af særligt de unge borgere til. Nye indsatser på ældreområdet I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014 blev det aftalt, at indsatsen i forhold til ældre skulle øges (Ældremilliarden). Partierne bag budgetaftalen er enige om, at Gentofte Kommune fortsat skal benytte muligheden for at få tilført ekstra midler fra staten til ældreområdet. Gentofte Kommune har derfor søgt puljen om en række projekter og fortsætter arbejdet i Et af de nye projekter i 2015 er en klippekortordning. Den omfatter hjemmeboende ældre, der er visiteret til personlig pleje, og som der sammen med en hjælper får mulighed for 4 gange årligt at få 2 timers ledsagelse til en selvvalgt aktivitet (besøg, indkøb, Cafébesøg). Genoptræning I Gentofte Kommune vægtes genoptræning højt. Det er vigtigt at hjælpe borgere med fysiske udfordringer til at blive så selvhjulpne som muligt, da det øger folks livskvalitet at kunne klare sig selv. Tilsvarende er det vigtigt at hjælpe borgere i den erhvervsaktive alder hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. For at kunne imødekomme det øgede behov for genoptræning har forligspartierne afsat midler til flere lokaler til genoptræningsindsatsen samt til drift heraf. Medarbejderne som drivkraft Engagerede og dygtige medarbejdere er også en forudsætning for fortsat udvikling af kommunens opgaveløsning sammen med borgerne. Partierne bag aftalen fastholder derfor fokus på at sikre Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever, at deres potentialer kommer i spil og hvor der er rum til at udvikle sig fagligt. I en tid med mange forventninger, store reformer og øget kompleksitet er det vigtigt at fastholde fokus på kompetenceudvikling med henblik på at give medarbejdere, ledere og organisationen tilstrækkelig robusthed til at de kan præsterer og trives i en kompleks hverdag i konstant forandring. Projektet Fremtidens tillidsrepræsentant og leder, som har vist sig at tjene til inspiration for mange andre kommuner, fortsættes, som en væsentlig del af organisationens udvikling. 9

11 21. september 2014 Resultatbudget Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag Budgetoverslag Netto-mio. kr Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter (netto) Finansiering i alt Drift (serviceudgifter) Drift (øvrige udgifter) Pris- og lønstigninger drift Afdrag på lån Driftsudgifter og afdrag på lån i alt Strukturelt driftsresultat Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger Øvrige skattefinansierede anlæg netto Pris- og lønstigninger anlæg Resultat skattefinansieret område Det takstfinansierede område Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - Anlæg Resultat forsyningsvirksomheder Øvrige finansposter Balanceforskydninger (netto) Låneoptagelse Hævet af investeringsbeholdningen Øvrige finansposter i alt Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året Investeringsbeholdning ultimo året 1) = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2014 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr ) Ingen deponeringsforpligtelse ultimo 2016

12 Politiske ændringer til budgetforslag kr. 21. september 2014 Drift I alt Teknik- og Miljøudvalget 1 Ren By hver dag Beplantning i bydelscentre Teknik- og miljøudvalget i alt Kultur-og Fritidsudvalget 3 Det grå Pakhus - afledt drift ved bemanding 5 sommermåneder Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget 4 Afledt drift ved geninvestering til digital læring på skoleområdet, jf. anlæg 5 Aktivitetshus for udsatte unge i forbindelse med Campus Børne- og Skoleudvalget i alt Socialudvalget 6 Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v. (jf. anlæg)) Socialudvalget i alt Økonomiudvalget 7 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (afledt drift, jf. anlæg) 8 Gevinster ved digitalisering og modernisering Genbevillingspulje Økonomiudvalget i alt Drift i alt (serviceudgifter) Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

13 Anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget 10 Vejafvandingssystemet på Kystvejen Helhedsplan Bellevue Plakatsøjler Beplantning i bydelscentre Nye cykelstier Trafiksikkerhedsplan Energihandlingsplan for kommunens ejendomme Teknik- og miljøudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget 17 Palladium Rideklubber Jægersborg Bibliotek. Udvidelse med aktivitetsrum Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børn- og Skoleudvalget 20 Specialpædagogiske område Tjørnegårdsskolen - Ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen 22 Geninvestering digital læring på skoleområdet Digitalisering og læring 0-6 år Børne- og Skoleudvalget i alt Socialudvalget 24 Behov for ekstra lokaler som følger af kraftig stigende genoptræningsaktivitet m.v. (plus afledt drift) 25 Implementering af Socialpsykiatriplanen Indretning af Drosselbo og Dueslaget samt istandsættelse 26 Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud Socialudvalget i alt Økonomiudvalget 27 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (plus afledt drift) 28 Fortsat lederudvikling Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme Økonomiudvalget i alt Anlæg i alt Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

14 Finansiering I alt 30 Lån - mellemfinansiering af moderniseringen af Bank-Mikkelsensvej 31 Frigivelse fra Investeringsbeholdning til Velfærdsteknologi, digitalisering mv. og tilbageførsel af gevinster Finansiering i alt ÆNDRINGER I ALT Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

15 Politiske ændringer til budgetforslag Noter 21. september 2014 Drift Teknik- og Miljøudvalget 1 Ren By hver dag Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2015 til et forsøg med nye initiativer i Ren By kampagnen. 2 Beplantning i bydelscentre Afledte driftsudgifter til beplantning på Ordrupvej og Jægersborg Alle samt til hundeposer. Kultur- og Fritidsudvalget 3 Det grå Pakhus - afledt drift ved bemanding 5 sommermåneder Der afsættes milder til ansættelse af en medarbejder 25 timer ugentligt i perioden april til og med september for at sikre et stabilt og åbent tilbud samt milder til drifften af Pakhuset. Børne- og Skoleudvalget 4 Afledt drift ved geninvestering til digital læring på skoleområdet, jf. anlæg Afledte driftsudgifter til ekstra supportbehov som følge af BOS' 1:1-koncept, jf. anlæg. 5 Aktivitetshus for udsatte unge i forbindelse med Campus 2 årigt projekt med aktivitetshus for udsatte unge inspireret af erfa fra Fryshuset i Sverige. Skal ske i samarbejde med NGO og ved søgning af fonde til aktiviteter mv. Socialudvalget 6 Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v. (jf. anlæg)) Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v.,jf. anlæg Økonomiudvalget 7 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (afledt drift, jf. anlæg) Afledte driftsudgifter som følge af investeringerne i velfærdsteknologi mv. 8 Gevinster ved digitalisering og modernisering De løbende investeringer i ny teknologi og moderniseringer giver mulighed for en mere effektiv drift med indhentning af økonomiske gevinster. 9 Genbevillingspulje For at gvie institutioner mulighed for at gennemføre prioriterede projekter afsættes en genbevillingspulje, som gør det muligt at anvende dele af de opsparede genbevillinger. Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

16 Anlæg Teknik- og Miljøudvalget 10 Vejafvandingssystemet på Kystvejen Arbejdet med kystsikringen har vist, at vejvandsafledningssystemet er i meget dårlig/kritisk stand. Til renovering af vejafvandingen på strækningen fra Cafe jorden rundt og til Skovshoved Havn, afsættes 5,5 mio. kr. Vejafvandingen på den nordlige del af kystvejen, fra Skovshoved Havn til Bellevue, renoveres i 2014 og 2015, i forbindelse med Nordvands nedlægning af bassinledning. Denne udgift er indeholdt i nuværende budget. 11 Helhedsplan Bellevue Til udførelse af fase 2 i helhedsplanen for Bellevue Strandpark, skal der afsættes yderligere midler til Gentofte Kommunes andel af de kamtakkede bygninger. 12 Plakatsøjler Mange af kommunes kendte plakatsøljer, designet af Engelhardt, skal renoveres. Til brug for dette skal der udarbejdes nye støbeforme til søjlerne. 13 Beplantning i bydelscentre Der afsættes midler til beplantning (blomsterkasser) på Ordrupvej og Jægersborg Alle samt til opsætning af standere med hundeposer i bydelscentrene. 14 Nye cykelstier Det afsatte budget til nye cykelstier fastholdes i 2015 og 2016, mens investeringbehovet fremadrettet vurderes i løbet af de kommende år. 15 Trafiksikkerhedsplan Det afsatte budget til trafiksikkerhedsplanen fastholdes i 2015 og 2016, mens investeringbehovet fremadrettet vurderes i løbet af de kommende år. 16 Energihandlingsplan for kommunens ejendomme Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til Kulur- og Fritidsudvalget 17 Palladium Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler til Palladium-bygningen, men bygningens stand har vist sig at kræve yderligere istandsættelse. For at sikre at der kan gennemføres funktionsforbedringer afsættes yderligere midler til projektet. 18 Rideklubber Der afsættes 3 mio. kr. i 2015 til rideklubberne med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer. 19 Jægersborg Bibliotek. Udvidelse med aktivitetsrum Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum på baggrund af forslag fra Jægersborg biblioteks venner. Børne- og Skoleudvalget 20 Specialpædagogiske område Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 til at udvide den specialpædagogisk indsats, herunder på Søgårdsskolen. Ved at udvide indsatsen kan flere gentoftebørn undervises i Gentofte Kommune og kan derfor hentes hjem fra tilbud i andre kommuner og blive i deres nærmiljø. 21 Tjørnegårdsskolen - Ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen Til ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen afsættes 2,0 mio. kr. i Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

17 22 Geninvestering digital læring på skoleområdet Omfatter vedligeholdelse af det nuværende niveau ift BYOD, 1:1 og den trådløse infrastruktur på skolerne. Herudover omfatter investeringsønsket også et mindre beløb årligt (1 mio. kr.) til fortløbende udvikling af den digitale læringspraksis og -udbredelse. Finansieres af Investeringsbeholdningen. 23 Digitalisering og læring 0-6 år Udvikling og implementering af digital leg og læring i institutionerne på 0-6 års området samt forbedrede digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer med forældrene. Finansieres af Investeringsbeholdningen. Socialudvalget 24 Behov for ekstra lokaler som følger af kraftig stigende genoptræningsaktivitet m.v. (plus afledt drift) Tranehaven oplever en øget efterspørgsel for genoptræning, som presser de fysiske rammer. Der er derfor i samspil med den i øvrigt øgede aktivitet på sundhedsområdet brug for at finde ekstra lokaler på i alt ca. 250 m2, som planlægges lejet. Der afsættes midler til istandsættelse af lokalerne. Det bemærkes, at indgåelse af et evt. lejemål medfører, at der skal deponeres et beløb svarende til 10 års leje. 25 Implementering af Socialpsykiatriplanen Indretning af Drosselbo og Dueslaget samt istandsættelse Til etableringen og indretningen af støttecenter i Drosselbo og lokaler til Igenbrug afsættes midler i Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til Økonomiudvalget 27 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (plus afledt drift) Fremtidens kommunale service skabes og formes i tæt dialog med borgerne og trækker i høj grad på det potentiale, der ligger i den teknologiske udvikling. Det handler både om en ny måde at kommunikere med borgerne på, om udbredelse af velfærdsteknologi samt om at gøre den fysiske kommune smartere ved hjælp af eksempelvis sensorer og de data, som de genererer. For at realisere dette potentiale tilføres investeringspuljen til velfærdsteknologi midler i 2015 og Der afsættes endvidere udgifter til at dække den afledte drift. Finansieres af Investeringsbeholdningen. 28 Fortsat lederudvikling Der afsættes midler til fortsat at gennemføre intern lederudvikling, der styrker sammenhængen, og som bidrager til at implementere Gentofte Kommunes strategier. 29 Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

18 Finansiering 30 Lån - mellemfinansiering af moderniseringen af Bank-Mikkelsensvej Gentofte Kommune har i ledig låneramme fra investeringer i udbygningen af Skovshoved Havn, Energihandlingsplanen mv. Den ledige låneramme anvendes først til at nedbringe kommunens deponeringsforpligtelser og efterfølgende bruges den ledig låneramme til delvis at mellemfinansiere moderniseringen af Bank-Mikkelsesvej, som endeligt vil blive betalt over taksterne. 31 Frigivelse fra Investeringsbeholdning til Velfærdsteknologi, digitalisering mv. og tilbageførsel af gevinster Investeringerne i digitalisering, digital læring og velfærdsteknologi finansieres fra Investeringsbeholdningen med løbende tilbageførsel af gevinsterne fra investeringerne. Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016 FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016 VISION, TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE Gentofte et godt sted at bo, leve og arbejde Gentofte Kommune vil fortsat være kendt for: Dette afsnit

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 16.45 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere