Gentofte Kommune 21. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune 21. september 2014"

Transkript

1

2 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i Budgetaftalen bygger videre på aftalen for med særlig fokus på, at skatterne holdes i ro, og at udvikle og færdiggøre de meget store anlægsprojekter på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn, Gentofte Sportspark og den nyindkøbte skole (CIS) på Hellerupvej samt implementeringen af skolereformen og en bæredygtig struktur på daginstitutionsområdet. Der er mellem forligspartierne enighed om, at de store projekter har et forløb, som også kræver et særligt fokus også i et tidsperspektiv. Forligspartierne er derfor enige om, at budgetforliget er 2-årigt. Forligsparterne udtrykker sin tilfredshed med det brede samarbejde, hvor 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer står bag kommunens budget, og vil løbende drøfte og samarbejde om budgetterne udmøntning og opfølgning, herunder særligt omkring de store projekter, samt sikre en organisering, der muliggør dette. Fortsat robust økonomi Forligspartierne er enige om, at en robust økonomi i balance er en forudsætning for, at kommunen fortsat kan tilbyde en høj service og brugervenlighed. Samtidig er der enighed om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2015 forventes at være landets laveste. Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift. Økonomisk ansvarlighed betyder kontinuerlig effektivisering, og omfatter også nye måder at løse opgaverne på i samarbejde med blandt andet andre kommuner, private, pårørende, frivillige og organisationer. Bedre velfærd i fremtiden er ikke nødvendigvis mere af det samme, men at selve kerneopgaven, og måden den skal løses på, tænkes anderledes. Teknologien er et vigtigt element for denne nytænkning. Og når vi høster gevinsterne af investeringer i teknologi, giver det råd til at skabe nye initiativer, uden at balancen i kommunens økonomi sættes over styr. Da Gentofte Kommune solgte Nesa-aktierne i 2004, blev der i bred enighed lavet en strategi for anvendelsen af midlerne. Den strategi har de skiftende kommunalbestyrelser fulgt. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en prioriteret anvendelse af de resterende Nesa-midler. Nesa-midlerne skal fremadrettet ses som en investeringsbeholdning og anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Effektiviseringerne fra de projekter, der finansieres af puljen, skal løbende opgøres og tilbageføres fra området til investeringsbeholdningen, så der skabes plads og råderum til nye projekter. Den økonomiske politik skal stadig være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance samt budgetdisciplin. Som en naturlig følge heraf, skal kommunens lånemuligheder anvendes til delvis mellemfinansiering af moderniseringen og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over taksterne. Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem Regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning. 1

3 Gentofte Kommune 21. september 2014 Konkurrenceudsættelse Gentofte Kommune skal konkurrenceudsætte, hvor det er relevant, så borgerne sikres god service til den rette pris, hvad enten servicen tilbydes af kommunale eller privatansatte medarbejdere. Forligsparterne er enige om, at der i forbindelse med konkurrenceudsættelse skal indarbejdes relevant krav til sikkerhedsstillelse i kommunens kontrakter med private leverandører, så kommunen i videst muligt omfang kan sikre, at aftalte ydelser fortsat kan leveres til borgerne uden omkostninger for kommunen i tilfælde af, at en leverandør ikke opfylder sin leveringsforpligtelse. Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) I forbindelse med den nye Beskæftigelsesreforms implementering rettes henvendelse til organisationerne i LBR for at drøfte grundlag for dialog i en fremtidig struktur. Aktive borgere og fællesskaber I fremtidens kommune skal sætte fokus på borgernes ansvar for eget og deres nærmestes liv, hvor borgeren med afsæt i egen situation og ressourcer spiller en aktiv rolle og så vidt muligt bliver hjulpet til at kunne selv. Forligsparterne er enige om fortsat at have fokus på, hvordan de teknologiske muligheder kan understøtte borgerens mulighed for at være selvhjulpen. I fremtidens kommune engagerer borgerne sig i at skabe aktiviteter og løse opgaver i lokalsamfundet. Derfor er forligspartierne enige om, at borgernes initiativer skal understøttes på forskellig vis alt efter initiativets karakter. Forskellige fællesskaber, forskellige bydele og forskellige aldersgrupper lægger op til en differentieret og målrettet understøttelse. Kommunen skal udvikle og understøtte frivilligt arbejde og aktive borgere ved at tilbyde hjælp, råd og vejledning. Borgerne kan desuden søge om økonomisk støtte til at realisere deres projekter gennem eksisterende puljer indenfor social-, kultur- og fritidsområdet. Kunst i det offentlige rum I Gentofte Kommune udfolder kunst i det offentlige rum sig primært gennem en række permanente værker, der spænder fra historiske monumenter og mindesten, klassiske og moderne skulpturer til bygningsværker med kunstneriske relieffer og udsmykninger. Værkerne er nøje udvalgt og forbundet med de steder, de er placeret, for at skabe et rigt bymiljø med kunst og kulturminder. Flere helt centrale værker er rejst på baggrund af borgernes egne initiativer som eksempelvis Skovserpigen i Skovshoved, en trompe l oeil på Jægersborg Alle og som et af de seneste eksempler Kenn André Stillings Alfabet Turèll på Dan Turells Plads i Vangede. Bogbørserne er en nutidig vinkel på kunst i Gentoftes offentlige rum, der involverer borgerne direkte i selve funktionen og brugen af værket. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at Gentofte Kommune fortsat skal imødekomme og understøtte borgernes initiativer til at præsentere kunst af høj kvalitet i det offentlige rum. Arkitektur Gentofte Kommune har en tradition for at prioritere æstetik, så kommunens bygninger og arealer fremstår smukke, og så det giver borgerne en god oplevelse at færdes i byrummet i en kommune, som fremstår helstøbt og harmonisk med respekt for kulturarv og planlægning og med samtidig blik for fornyelse. Forligsparterne finder det vigtigt, at der også fremadrettet fokuseres på og drøftes en sammenhængende arkitekturpolitik, der sætter rammerne for og samtidig giver inspiration til kommunens arkitektoniske udvikling og fornyelse. 2

4 Gentofte Kommune 21. september 2014 Byrum Det er vigtigt, at Gentofte Kommune bevarer også enkeltheder i sit særkende. Forligsparterne ønsker derfor, at der i 2015 afsættes midler til at sikre istandsættelse af kommunens karakteristiske plakatsøjler, designet af Engelhardt for snart 100 år siden. Bellevue Arbejdet med at gennemføre helhedsplanen for Bellevue skal fortsættes. Der afsættes derfor midler til at fortsætte med næste fase i renovering og modernisering. Partierne bag budgetaftalen lægger derfor også vægt på, at kontakten med staten intensiveres, så staten opfylder sine forpligtelser som delejer af området. Åbent bibliotek og udvidelse af Jægersborg Bibliotek Forligsparterne glæder sig over de gode erfaringer, der er med åbent bibliotek i Gentofte Kommune, og den fleksibilitet, det giver kommunens borgere. Parterne er derfor enige om at udvide ordningen i 2015 til også at gælde Gentoftegade bibliotek. I løbet af 2015 skal der desuden igangsættes en proces med henblik på at finde en løsning for at etablere åbent bibliotek også på Ordrup bibliotek. Jægersborg Bibliotek har i nogle år fungeret som åbent bibliotek. For at udvide mulighederne for aktiviteter for borgerne i lokalområdet er der i budgetforliget på baggrund af forslag fra Jægersborg Biblioteks Venner afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum. Charlottenlund slot Eksisterende lejere af Charlottenlund Slot forventes at fraflytte med udgangen af Forligspartierne er enige om i 2015 at undersøge mulighederne for at benytte Charlottenlund slot til kulturtelle formål samt undersøge mulige forretningsmodeller for driften under den forudsætning, at udgifter til slottets istandsættelse og indretning samt bygningsdrift er udgiftsneutralt for Gentofte Kommune. Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden Partierne bag budgetaftalen ønsker den bedste kvalitet også for de yngste børn. Fortsat udvikling af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet er en af vejene til dette og er derfor en højt prioriteret indsats. Arbejdet med denne udvikling tager afsæt i tydelige kvalitetskriterier, der understøtter høj kvalitet i alle dagtilbud, den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og gode rammer for en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledere. På baggrund af tilbagemeldinger fra samtlige institutioner ultimo 2014, vil der primo 2015 være et solidt grundlag for den videre udvikling af en bæredygtig struktur. Der skal være både tryghed, leg og læring i børnenes hverdag i kommunens tilbud. Forligspartierne ønsker fortsat fokus på børns udvikling af sprog, motorik og fællesskaber. Samtidig ønsker partierne bag budgetforliget at øge fokus på udvikling af børns digitale kompetencer, så børnene i Gentofte Kommune rustes bedst muligt til fremtidens samfund. Det er erfaringen at veltilrettelagte digitale læringsforløb fremmer fx børns innovations-, samarbejds- og kommunikationsevne. Samtidig med at børnenes digitale evner og dannelse styrkes. Der afsættes derfor midler til opbygning af det digitale fundament samt afledt drift. Forligspartierne lægger vægt på, at der kontinuerligt er fokus på det enkelte barns trivsel. Med henblik på at styrke viden om det enkelte barns potentialer og udvikling giver projektet Kvalitet i Børnehøjde et stærkt 3

5 Gentofte Kommune 21. september 2014 fundament for at understøtte realisering af visionen med fokus på det enkelte barns læring, udvikling af sociale- og personlige kompetencer og barnets sundhed. Læring uden Grænser Gentofte Kommune har gode resultater på skoleområdet. Vores elever har generelt gode forudsætninger, men de gode forudsætninger må aldrig blive en sovepude. Derfor ønsker partierne bag budgetaftalen kontinuerligt fokus på synlig læring med udfordringer, udvikling og kontinuerlig fremdrift for den enkelte elev i alle aktiviteter, så den enkelte løfter sig mest muligt, fagligt og socialt. Folkeskolereformen afstedkommer en stor omstilling af folkeskolerne i alle landets kommuner. Forligspartierne vil følge området tæt med fokus på både ressourcer og indhold. Forligspartierne ønsker, at de mange og gode erfaringer fra arbejdet med kreativitet i GFO erne videreføres til brug i den understøttende undervisning på mellemtrinnet. Tankerne med den understøttende undervisning taler for at udvikle og give eleverne særlige kreative kompetencer, der kan understøtte og supplere den øvrige undervisning med et kreativt islæt. Denne kombination kan skabe en større helhed og sammenhæng i elevernes læringsdag. I udskolingen giver den brede vifte af valgfag samme mulighed for eleverne. Partierne bag budgetaftalen ønsker fortsat at understøtte udvikling af de eksisterende læringsmiljøer, herunder mere fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler samtidig med en helhedsløsning med dobbelt-udnyttelse af de fysiske miljøer, så kapaciteten kan udnyttes gennem hele dagen - både til læringsmiljøer for børn og unge og til forberedelse for vidensmedarbejdere. Gentofte Kommune har dygtige og engagerede lærere og pædagoger, men kvalitet i undervisningen kræver, at de voksne, som eleverne møder i deres hverdag, får mulighed for at udnytte deres ressourcer og potentialer optimalt. Forligspartierne ønsker derfor, at der er fokus på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. I starten af 2015 igangsættes kompetenceudvikling af alle medarbejdere i skoleområdet over de næste år med henblik på, at alle har indsigt og kompetencer i synlig læring. Projektet gennemføres sammen med de øvrige kommuner i 4K samarbejdet med Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og Rudersdal. Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at Gentofte Kommune har en af landets højeste inklusionsprocenter. Forligspartierne finder det vigtigt, at læring og trivsel for alle børn er pejlemærke for hele inklusionsdrøftelsen. Partierne finder det endvidere vigtigt at fastholde så mange børn som muligt i normalskolen, så børn bliver i deres nærmiljø, og alle børn også lærer, at forskellighed er en styrke. Ved at udvide kompetencecentrene kan kommunen understøtte flere børn i normalskolen. Udvidelsen skal rummes indenfor det eksisterende budget, da andre udgiftskrævende tiltag, som individuel støtte eller tilbud udenfor kommunen, kan reduceres. Som et led i ønsket om at styrke fællesskab og inklusion er det vigtigt, at der indrettes skærmende miljøer, som kan understøtte differentieret læring. Det er vigtigt, at der tages hensyn til de børn, som har særlige behov, der ikke kan rummes i folkeskolen. Partierne bag budgetforliget har derfor afsat 5 mio. kr. i 2015 til at udvide den specialpædagogiske indsats, herunder Søgårdsskolen. Ved at udvide indsatsen kan flere Gentoftebørn undervises i Gentofte Kommune og kan derfor hentes hjem fra tilbud i andre kommuner og således blive i deres nærmiljø. 4

6 Gentofte Kommune 21. september 2014 De mange initiativer på skoleområdet kræver investeringer og vedligeholdelse. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte midler til geninvesteringer og afledt drift af digital læring på skoleområdet. Ligeledes afsættes midler til ombygning af toiletter og garderobefaciliteter på Tjørnegårdsskolen. CAMPUS Gentofte Kommune har i overensstemmelse med budgetaftale 2014 erhvervet CIS-bygningerne på Hellerupvej. Bygningerne skal bruges til at skabe et fyrtårn for unges uddannelse med fokus på udvikling af de mange talenter. Skolen skal samtidig fungere som kommunens kompetencecenter for innovation og iværksætteri, hvor andre af kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser kan søge inspiration og viden. Forligsparterne finder det vigtigt, at anvendelsen af bygningerne på Hellerupvej ses i sammenhæng med Campus på Hartmansvej, så synergieffekter kan opnås. Ved hjælp af partnerskaber med eksterne aktører (eksempelvis erhvervsvirksomheder, større finansielle virksomheder, Institut for Fremtidsforskning, Fonden for Entreprenørskab) vil folkeskoler og lokale ungdomsuddannelser kunne tilbyde læringsforløb for kommunens unge med tættere tilknytning til det private erhvervsliv og en mere direkte kobling til samfundets nuværende og fremtidige behov, end hvad der i dag er normalt. Dette er i god overensstemmelse med hensigterne i folkeskolereformen og visionen Læring uden grænser om en mere åben skole, der i højere grad samarbejder med (lokal)samfundet. Forligspartierne ønsker, at kommunen undersøger, hvordan skolen kan blive knyttet tættere på det omkringliggende samfund, fx ved skabelsen af et lokalt iværksættermiljø, hvor lokaler udlejes til små innovative virksomheder, eller ved at tilbyde lokaler til at oprette erhvervsuddannelser i Gentofte Kommune. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at bygningsdriften og udgifterne til skabelse af aktiviteter skal være selvfinansierende. Forligspartierne ønsker at følge udviklingen og ønsker en organisering, der muliggør dette. Ung og i gang! Alle unge i Gentofte Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse og udfordres til toppen af deres potentiale, så de er klar til videreuddannelse eller job. Derfor er forligspartierne enige om at fortsætte arbejdet på tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. Samtidig realiseres Ledetråde for det gode ungeliv som fælles afsæt for Gentofte Kommunes ungeindsatser. Som led i Erhvervsuddannelsesreformen opretter kommunen en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, obligatoriske introduktionskurser for eleverne i 8. klasse og fokuseret vejledningsindsats i udskolingen. Partierne bag budgetaftalen ønsker fokus på, at unge i sårbare og udsatte positioner understøttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal der fortsat arbejdes med en mangfoldighed af forskellige tiltag og veje til at støtte dem, som f.eks. Særtog til Uddannelse, ViTo, brug af mentorer og Kvisten et tilbud til unge med psykiske udfordringer. Ligesom der i 2015 i forbindelse med Campus skal oprettes et aktivitetshus for udsatte unge i samarbejde med en NGO. Forligspartierne ønsker en særlig fokus på unge med misbrugsproblemer, herunder de udfordringer et øget forbrug af hash medfører. I starten af 2015 gives der en status på området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag. 5

7 Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune har mange tilbud til unge. Forligspartierne ønsker, at der kommer en mere tværgående tilgang til fritidstilbuddene set i lyset af folkeskolereformen. De unge skal bruge klubber, lounges, skolen, fritidsklubberne, musikbunkeren mm. Med ejerskab og medbestemmelse bliver de unge en central ressource og drivkraft for deres egne aktiviteter. Partierne bag aftalen er derfor enige om, at tilbud til unge fortsat skal skabes og drives med afsæt i, at de unge kan, vil og skal selv. Skaterområdet Helligdommen, Musikbunkeren og det Det Grå Pakhus på Teglgårdsgrunden er eksempler på, at en lyttende og involverende tilgang giver målrettede tilbud, som de unge har lyst til at bruge og får udbytte af blandt andet i form af fællesskab og identitet. Idræt og fritid for alle Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at skabe de bedste rammer for et aktivt og varieret idræts- og fritidsliv for alle. Derfor vil vi i forlængelse af de sidste års budgetaftaler fortsætte udbygningen af Gentofte Sportspark med etablering af nye haller, forbedre fodboldstadion og skabe nye faciliteter til skoleatletik. Forligspartierne ønsker, at der sideløbende med færdiggørelsen af den igangværende fase foretages en analyse af, hvilke behov der er for yderligere udvikling af sportsparken i en næste fase. Vi vil give både bredden og eliten i Gentofte Kommune de bedste betingelser og derfor udvikle tilbud til begyndere i alle aldre i samarbejde med foreningerne samt fortsætte med at udvikle tilbuddene til talenterne på Bakkegårdsskolen og de tre gymnasier med idrætsordning. Forligspartierne ønsker, at det skal være nemt at bevæge sig i hverdagen, og kommunens arealer skal inspirere til bevægelse. Vi vil derfor fortsat udbygge øvrige idrætsfaciliteter som fx bevægelsesklare områder og bruge byens rum til at tilskynde til aktiviteter. I et fremadrettet perspektiv skal forholdene for motionsløbere omkring kystvejen forbedres. Der undersøges muligheder for fondsstøtte. Med baggrund i undersøgelsen om idrætspas til udsatte børn og unge ønsker forligspartierne at indføre en forsøgsordning i ét år med idrætspas til udsatte børn og unge i Gentofte Kommune. Idrætspasset skal give endnu flere børn og unge mulighed for at dyrke idræt i foreningslivet. Palladium og rideklubber Idrætsklubberne i Gentofte Kommune skal have tidssvarende faciliteter. Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler til Palladium-bygningen, men bygningens stand har vist sig at kræve yderligere istandsættelse. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der skal afsættes yderligere midler til klublokalerne på Hellerup Havn. Desuden har partierne bag budgetaftalen besluttet at afsætte 3 mio. kr. i 2015 til rideklubberne, så de kan få hjælp til at leve op til de nye lovkrav i deres fysiske rammer. Det grå pakhus I sidste års budgetaftale blev der afsat midler til at etablere Det grå Pakhus som brugerstyret tilbud i sommermånederne. Da målgruppen er i en alder, hvor interesser og sociale sammenhænge hurtigt kan skifte, ønsker forligspartierne at ansætte en kreativ og organisatorisk medarbejder nogle timer ugentligt i perioden april til og med september for at sikre støtte til et stabilt og åbent tilbud for kommunens unge. 6

8 Gentofte Kommune 21. september 2014 Ren by - hver dag Forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommune skal være en ren kommune, som fremstår renholdt og vel vedligeholdt. Pladser, fortove, gadeforløb, parker, strande og havne skal være indbydende for borgerne at færdes og opholde sig i. Affald og graffiti skal fjernes umiddelbart. Storskrald på fortove og skæmmende containere i gaderummet skal henstå i kortest mulig tid. Også indvendigt skal kommunens bygninger fremtræde ryddelige og rengjorte. Derfor skal kommunes skoler sætte " ren skole - hver dag" på dagsordenen. Kommunen kan gøre meget og gå forrest, men en ren by får vi kun med aktiv indsats fra borgerne. Vi har rigtig gode erfaringer med de to årlige Ren by kampagner, hvor aktive borgere fjerner affald fra grønne områder, ligesom der også fjernes affald fra pladser og veje. Forligspartierne er derfor enige om at arbejde for, at vi alle - gennem hele året har opmærksomheden på at rydde op efter os selv og andre. Gentofte Kommune vil indlede et samarbejde om projekt "Ren by - hver dag" med foreninger, borgere, frivillige, institutioner og andre interessenter. Sammen med borgerne vil vi afdække behov og gode initiativer, der kan motivere os alle til at tage et medansvar for en ren kommune fx gennem brug af SMS-tjenester og sociale medier. For at styrke nye initiativer har forligspartierne afsat midler i 2015 og 2016 til projektet. Der afsættes desuden midler til beplantning i kommunens bydelscentre. WiFi i det offentlige rum Primo 2015 forventes Folketinget at ændre teleloven, så kommunerne på udvalgte steder kan stille trådløse forbindelser gratis til rådighed. Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes forskellige scenarier for, hvilke sikkerhedsmæssige krav det stiller, samt hvad omkostningen vil være hertil. Opgradering af vejbelægninger Parterne bag budgetaftalen finder det vigtigt, at kommunen prioriterer den løbende vedligeholdelse af vejnettet med henblik på at sikre, at vejnettet ikke nedbrydes, men bevarer sin værdi, jf. kommunens belægningsstrategi. I forbindelse med retablering af vejbelægninger efter gravearbejder fjernvarme, spildevandsprojekter m.v. opleves flere steder store ujævnheder i vejenes belægning med gener til følge for færdslen/bilister. Forligspartierne ønsker, at der er fokus på at opgradere vejbelægningen på steder, hvor den ikke opleves tilfredsstillende. Derfor påbegyndes i en retablering af prioriterede strækninger med finansiering inden for det eksisterende budget til planlagt vedligeholdelse. Lysmaster Partierne bag budgetforliget er enige om, at Gentofte Kommune i 2015 forhandler om at overtage hele ejerskabet af vejbelysningen (lysmasterne) fra Dong med henblik på fremadrettet at opnå en billigere drift. Vedligeholdelse af kommunens bygninger Kommunens bygningsmasse skal løbende vedligeholdes til gavn for de nuværende brugere af ejendommene og med sigte på, at de værdier og muligheder, der er bundet i bygningsmassen, bevares. Den løbende vedligeholdelse skal også sikre, at renoveringsudgifterne ikke på et senere tidspunkt bliver unødigt store. For at bringe den samlede bygningsmasse op på et solidt vedligeholdelsesniveau er der i 7

9 Gentofte Kommune 21. september 2014 tidligere års budgetaftaler afsat i alt ca. 200 mio. kr. ud over det almindelige vedligeholdelsesbudget i perioden 2011 til Forligspartierne ønsker, at det sikres, at kommunens ejendomme fremadrettet fastholdes på dette vedligeholdelsesniveau. I løbet af 2015 skal administrationen derfor kvalificere og dokumentere grundlaget for det budgetmæssige vedligeholdelsesbehov. Klima Forligspartierne ønsker fortsat et stort fokus på klimatilpasning, herunder håndtering af oversvømmelser ved skybrud og havvandsstigninger. Det skal ske gennem implementering af kommunens kommende Spildevandsplan og indenfor de ni særlige risikoområder for oversvømmelse, der er udpeget i tillæg til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning for Gentofte Kommune. Der skal konkretiseres løsninger for de ni risikoområder i perioden Indledningsvist skal borgere, virksomheder mv. i risikoområderne inddrages. Forligsparterne afsætter i 2015 konkret 5,5 mio. kr. til at istandsætte vejafvandingssystemet, som er i kritisk stand, på den sydlige del af Kystvejen. Vejafvandingssystemet på den nordlige del af Kystvejen istandsættes i 2014 i forbindelse med Nordvands nedlægning af bassinledning og kan således istandsættes inden for budgettet. Den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal implementeres i Skovshoved Havn Partierne bag budgetaftalen imødeser med tilfredshed færdiggørelsen af projektet ved Skovshoved Havn i Projektet vil give alle kommunens borgere et væsentligt bidrag til de rekreative tilbud i området. Det gode liv - i nye rammer Partierne bag budgetaftalen står fuldt ud bag og vil følge det vedtagne og kommende projek med modernisering og udbygning af de fysiske rammer for sociale institutioner på børneområdet og dag- og botilbud på voksenområdet på Bank-Mikkelsens Vej - Det gode liv i nye rammer samt opførelsen af de almene familieboliger. Partierne ser frem til resultatet af den arkitektkonkurrence, som udskrives for området i andet halvår Partierne understreger vigtigheden af, at projektet både bidrager til en modernisering af de mange institutioner og tilbud til de nuværende målgrupper af børn og voksne, og at det samtidig skaber en fleksibilitet, så de fysiske rammer også vil kunne rumme fremtidens behov og målgrupper. Det er en stor styrke ved moderniseringsprojektet, at det åbner området op, så der skabes sammenhæng og mulig synergi med det øvrige Vangede. Forligspartierne ønsker, at der etableres en dialogproces med alle interesserede i lokalmiljøet for at få input til aktiviteter og nye fællesskaber, som både respekterer de nuværende beboere og brugeres særlige behov, og åbner op for inklusion i forhold til lokalsamfundet. Socialpsykiatrisk støttecenter Nogle borgere har brug for støtte i hverdagen for at kunne leve et normalt og selvstændigt liv. Forligspartierne vil støtte op om de svagere borgere i Gentofte Kommune, så kommunen gennem rådgivning kan hjælpe borgere til at kunne selv. Der er derfor afsat midler i budgettet til et socialpsykiatrisk støttecenter i Drosselbo. 8

10 Gentofte Kommune 21. september 2014 Støttecentret skal være base for bostøtterne og støttekontaktpersonordningen og skal varetage rådgivning til borgere med psykiske lidelser. Der skal indrettes en café, og støttecentret skal kunne gennemføre social udredning i konkrete borgersager. Støttecentret vil give bedre mulighed for at lave et samspil mellem Hjemmevejlederteamet og Socialpsykiatrisk team, så der kan bygges videre på de gode erfaringer med fælles gruppeforløb om fx anvendelse af IT og sunde madvaner på tværs af målgrupperne. Ved at komme ind i et større hus, vil det være muligt for især Socialpsykiatrisk team at dele borgerne op i grupper efter behov, alder og interessefællesskaber. Forligspartierne lægger vægt på vurderingen af, at det vil kunne tiltrække flere af særligt de unge borgere til. Nye indsatser på ældreområdet I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014 blev det aftalt, at indsatsen i forhold til ældre skulle øges (Ældremilliarden). Partierne bag budgetaftalen er enige om, at Gentofte Kommune fortsat skal benytte muligheden for at få tilført ekstra midler fra staten til ældreområdet. Gentofte Kommune har derfor søgt puljen om en række projekter og fortsætter arbejdet i Et af de nye projekter i 2015 er en klippekortordning. Den omfatter hjemmeboende ældre, der er visiteret til personlig pleje, og som der sammen med en hjælper får mulighed for 4 gange årligt at få 2 timers ledsagelse til en selvvalgt aktivitet (besøg, indkøb, Cafébesøg). Genoptræning I Gentofte Kommune vægtes genoptræning højt. Det er vigtigt at hjælpe borgere med fysiske udfordringer til at blive så selvhjulpne som muligt, da det øger folks livskvalitet at kunne klare sig selv. Tilsvarende er det vigtigt at hjælpe borgere i den erhvervsaktive alder hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. For at kunne imødekomme det øgede behov for genoptræning har forligspartierne afsat midler til flere lokaler til genoptræningsindsatsen samt til drift heraf. Medarbejderne som drivkraft Engagerede og dygtige medarbejdere er også en forudsætning for fortsat udvikling af kommunens opgaveløsning sammen med borgerne. Partierne bag aftalen fastholder derfor fokus på at sikre Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever, at deres potentialer kommer i spil og hvor der er rum til at udvikle sig fagligt. I en tid med mange forventninger, store reformer og øget kompleksitet er det vigtigt at fastholde fokus på kompetenceudvikling med henblik på at give medarbejdere, ledere og organisationen tilstrækkelig robusthed til at de kan præsterer og trives i en kompleks hverdag i konstant forandring. Projektet Fremtidens tillidsrepræsentant og leder, som har vist sig at tjene til inspiration for mange andre kommuner, fortsættes, som en væsentlig del af organisationens udvikling. 9

11 21. september 2014 Resultatbudget Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag Budgetoverslag Netto-mio. kr Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter (netto) Finansiering i alt Drift (serviceudgifter) Drift (øvrige udgifter) Pris- og lønstigninger drift Afdrag på lån Driftsudgifter og afdrag på lån i alt Strukturelt driftsresultat Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger Øvrige skattefinansierede anlæg netto Pris- og lønstigninger anlæg Resultat skattefinansieret område Det takstfinansierede område Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - Anlæg Resultat forsyningsvirksomheder Øvrige finansposter Balanceforskydninger (netto) Låneoptagelse Hævet af investeringsbeholdningen Øvrige finansposter i alt Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året Investeringsbeholdning ultimo året 1) = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2014 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr ) Ingen deponeringsforpligtelse ultimo 2016

12 Politiske ændringer til budgetforslag kr. 21. september 2014 Drift I alt Teknik- og Miljøudvalget 1 Ren By hver dag Beplantning i bydelscentre Teknik- og miljøudvalget i alt Kultur-og Fritidsudvalget 3 Det grå Pakhus - afledt drift ved bemanding 5 sommermåneder Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget 4 Afledt drift ved geninvestering til digital læring på skoleområdet, jf. anlæg 5 Aktivitetshus for udsatte unge i forbindelse med Campus Børne- og Skoleudvalget i alt Socialudvalget 6 Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v. (jf. anlæg)) Socialudvalget i alt Økonomiudvalget 7 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (afledt drift, jf. anlæg) 8 Gevinster ved digitalisering og modernisering Genbevillingspulje Økonomiudvalget i alt Drift i alt (serviceudgifter) Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

13 Anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget 10 Vejafvandingssystemet på Kystvejen Helhedsplan Bellevue Plakatsøjler Beplantning i bydelscentre Nye cykelstier Trafiksikkerhedsplan Energihandlingsplan for kommunens ejendomme Teknik- og miljøudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget 17 Palladium Rideklubber Jægersborg Bibliotek. Udvidelse med aktivitetsrum Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børn- og Skoleudvalget 20 Specialpædagogiske område Tjørnegårdsskolen - Ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen 22 Geninvestering digital læring på skoleområdet Digitalisering og læring 0-6 år Børne- og Skoleudvalget i alt Socialudvalget 24 Behov for ekstra lokaler som følger af kraftig stigende genoptræningsaktivitet m.v. (plus afledt drift) 25 Implementering af Socialpsykiatriplanen Indretning af Drosselbo og Dueslaget samt istandsættelse 26 Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud Socialudvalget i alt Økonomiudvalget 27 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (plus afledt drift) 28 Fortsat lederudvikling Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme Økonomiudvalget i alt Anlæg i alt Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

14 Finansiering I alt 30 Lån - mellemfinansiering af moderniseringen af Bank-Mikkelsensvej 31 Frigivelse fra Investeringsbeholdning til Velfærdsteknologi, digitalisering mv. og tilbageførsel af gevinster Finansiering i alt ÆNDRINGER I ALT Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

15 Politiske ændringer til budgetforslag Noter 21. september 2014 Drift Teknik- og Miljøudvalget 1 Ren By hver dag Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2015 til et forsøg med nye initiativer i Ren By kampagnen. 2 Beplantning i bydelscentre Afledte driftsudgifter til beplantning på Ordrupvej og Jægersborg Alle samt til hundeposer. Kultur- og Fritidsudvalget 3 Det grå Pakhus - afledt drift ved bemanding 5 sommermåneder Der afsættes milder til ansættelse af en medarbejder 25 timer ugentligt i perioden april til og med september for at sikre et stabilt og åbent tilbud samt milder til drifften af Pakhuset. Børne- og Skoleudvalget 4 Afledt drift ved geninvestering til digital læring på skoleområdet, jf. anlæg Afledte driftsudgifter til ekstra supportbehov som følge af BOS' 1:1-koncept, jf. anlæg. 5 Aktivitetshus for udsatte unge i forbindelse med Campus 2 årigt projekt med aktivitetshus for udsatte unge inspireret af erfa fra Fryshuset i Sverige. Skal ske i samarbejde med NGO og ved søgning af fonde til aktiviteter mv. Socialudvalget 6 Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v. (jf. anlæg)) Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v.,jf. anlæg Økonomiudvalget 7 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (afledt drift, jf. anlæg) Afledte driftsudgifter som følge af investeringerne i velfærdsteknologi mv. 8 Gevinster ved digitalisering og modernisering De løbende investeringer i ny teknologi og moderniseringer giver mulighed for en mere effektiv drift med indhentning af økonomiske gevinster. 9 Genbevillingspulje For at gvie institutioner mulighed for at gennemføre prioriterede projekter afsættes en genbevillingspulje, som gør det muligt at anvende dele af de opsparede genbevillinger. Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

16 Anlæg Teknik- og Miljøudvalget 10 Vejafvandingssystemet på Kystvejen Arbejdet med kystsikringen har vist, at vejvandsafledningssystemet er i meget dårlig/kritisk stand. Til renovering af vejafvandingen på strækningen fra Cafe jorden rundt og til Skovshoved Havn, afsættes 5,5 mio. kr. Vejafvandingen på den nordlige del af kystvejen, fra Skovshoved Havn til Bellevue, renoveres i 2014 og 2015, i forbindelse med Nordvands nedlægning af bassinledning. Denne udgift er indeholdt i nuværende budget. 11 Helhedsplan Bellevue Til udførelse af fase 2 i helhedsplanen for Bellevue Strandpark, skal der afsættes yderligere midler til Gentofte Kommunes andel af de kamtakkede bygninger. 12 Plakatsøjler Mange af kommunes kendte plakatsøljer, designet af Engelhardt, skal renoveres. Til brug for dette skal der udarbejdes nye støbeforme til søjlerne. 13 Beplantning i bydelscentre Der afsættes midler til beplantning (blomsterkasser) på Ordrupvej og Jægersborg Alle samt til opsætning af standere med hundeposer i bydelscentrene. 14 Nye cykelstier Det afsatte budget til nye cykelstier fastholdes i 2015 og 2016, mens investeringbehovet fremadrettet vurderes i løbet af de kommende år. 15 Trafiksikkerhedsplan Det afsatte budget til trafiksikkerhedsplanen fastholdes i 2015 og 2016, mens investeringbehovet fremadrettet vurderes i løbet af de kommende år. 16 Energihandlingsplan for kommunens ejendomme Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til Kulur- og Fritidsudvalget 17 Palladium Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler til Palladium-bygningen, men bygningens stand har vist sig at kræve yderligere istandsættelse. For at sikre at der kan gennemføres funktionsforbedringer afsættes yderligere midler til projektet. 18 Rideklubber Der afsættes 3 mio. kr. i 2015 til rideklubberne med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer. 19 Jægersborg Bibliotek. Udvidelse med aktivitetsrum Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum på baggrund af forslag fra Jægersborg biblioteks venner. Børne- og Skoleudvalget 20 Specialpædagogiske område Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 til at udvide den specialpædagogisk indsats, herunder på Søgårdsskolen. Ved at udvide indsatsen kan flere gentoftebørn undervises i Gentofte Kommune og kan derfor hentes hjem fra tilbud i andre kommuner og blive i deres nærmiljø. 21 Tjørnegårdsskolen - Ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen Til ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen afsættes 2,0 mio. kr. i Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

17 22 Geninvestering digital læring på skoleområdet Omfatter vedligeholdelse af det nuværende niveau ift BYOD, 1:1 og den trådløse infrastruktur på skolerne. Herudover omfatter investeringsønsket også et mindre beløb årligt (1 mio. kr.) til fortløbende udvikling af den digitale læringspraksis og -udbredelse. Finansieres af Investeringsbeholdningen. 23 Digitalisering og læring 0-6 år Udvikling og implementering af digital leg og læring i institutionerne på 0-6 års området samt forbedrede digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer med forældrene. Finansieres af Investeringsbeholdningen. Socialudvalget 24 Behov for ekstra lokaler som følger af kraftig stigende genoptræningsaktivitet m.v. (plus afledt drift) Tranehaven oplever en øget efterspørgsel for genoptræning, som presser de fysiske rammer. Der er derfor i samspil med den i øvrigt øgede aktivitet på sundhedsområdet brug for at finde ekstra lokaler på i alt ca. 250 m2, som planlægges lejet. Der afsættes midler til istandsættelse af lokalerne. Det bemærkes, at indgåelse af et evt. lejemål medfører, at der skal deponeres et beløb svarende til 10 års leje. 25 Implementering af Socialpsykiatriplanen Indretning af Drosselbo og Dueslaget samt istandsættelse Til etableringen og indretningen af støttecenter i Drosselbo og lokaler til Igenbrug afsættes midler i Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til Økonomiudvalget 27 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (plus afledt drift) Fremtidens kommunale service skabes og formes i tæt dialog med borgerne og trækker i høj grad på det potentiale, der ligger i den teknologiske udvikling. Det handler både om en ny måde at kommunikere med borgerne på, om udbredelse af velfærdsteknologi samt om at gøre den fysiske kommune smartere ved hjælp af eksempelvis sensorer og de data, som de genererer. For at realisere dette potentiale tilføres investeringspuljen til velfærdsteknologi midler i 2015 og Der afsættes endvidere udgifter til at dække den afledte drift. Finansieres af Investeringsbeholdningen. 28 Fortsat lederudvikling Der afsættes midler til fortsat at gennemføre intern lederudvikling, der styrker sammenhængen, og som bidrager til at implementere Gentofte Kommunes strategier. 29 Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

18 Finansiering 30 Lån - mellemfinansiering af moderniseringen af Bank-Mikkelsensvej Gentofte Kommune har i ledig låneramme fra investeringer i udbygningen af Skovshoved Havn, Energihandlingsplanen mv. Den ledige låneramme anvendes først til at nedbringe kommunens deponeringsforpligtelser og efterfølgende bruges den ledig låneramme til delvis at mellemfinansiere moderniseringen af Bank-Mikkelsesvej, som endeligt vil blive betalt over taksterne. 31 Frigivelse fra Investeringsbeholdning til Velfærdsteknologi, digitalisering mv. og tilbageførsel af gevinster Investeringerne i digitalisering, digital læring og velfærdsteknologi finansieres fra Investeringsbeholdningen med løbende tilbageførsel af gevinsterne fra investeringerne. Politiske ændringsforslag Den Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre

GENTOFTE-PLAN 2016. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag

GENTOFTE-PLAN 2016. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag GENTOFTE-PLAN 216 Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag Titel: Gentofte-Plan 216 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 215 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 2 stk I tabeller kan afrunding medføre,

Læs mere

Budgetaftalen 2015 og 2016

Budgetaftalen 2015 og 2016 Budgetaftalen 2015 og 2016 Gentofte Kommune skal fortsat være et godt sted at bo, leve og arbejde. Et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen gør det muligt, at Gentofte Kommune kan gennemføre den nødvendige

Læs mere

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016 FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2016 VISION, TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE Gentofte et godt sted at bo, leve og arbejde Gentofte Kommune vil fortsat være kendt for: Dette afsnit

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Borgmester Hans Tofts skriftlige beretning ved 2. behandlingen af Gentofte Kommunes budget 2015, onsdag d. 8. oktober 2014

Borgmester Hans Tofts skriftlige beretning ved 2. behandlingen af Gentofte Kommunes budget 2015, onsdag d. 8. oktober 2014 Borgmester Hans Tofts skriftlige beretning ved 2. behandlingen af Gentofte Kommunes budget 2015, onsdag d. 8. oktober 2014 Budgetprocessen Det er med stor tilfredshed, jeg fremlægger budgettet for 2015

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2016

Enhedslistens budgetforslag 2016 s budgetforslag 2016 støtter borger initiativet omkring anvendelsen af Charlottenlund Slot til Kulturpark og deraf følgende udvikling af området. Gentofte Kommune har en af de højeste inklusionsrater omkring

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED 1 Fællesskaber for børn og unge Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere