JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet, at der løbende skal indsamles oplysninger om domme, afsagt efter lovens ikrafttræden 1. juli 2000, således at Retsudvalget kan holdes orienteret om udviklingen på området og således, at der opbygges et grundlag for en evaluering. Denne evaluering blev gennemført i 2010 og er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside. 1 Den foreliggende statistik omhandler nye domme, der er afsagt i perioden fra d. 1. januar 2010 til d. 31. december Der er tidligere udarbejdet redegørelser om domme for perioden 1. juli 2000 til 31. december 2001 og separat for årene 2002 til Der blev ikke udarbejdet en tilsvarende redegørelse for domme afsagt i 2009, idet den samlede evaluering da var under gennemførelse. Der har dog senere vist sig at være interesse for at fortsætte med de årlige redegørelser, hvorfor disse igen bliver udarbejdet. Ved siden af de nye domme omhandler denne redegørelse også oplysninger om forløbet af de foranstaltningsdomme, der blev afsagt i Det sker med henblik på at undersøge om der, i henhold til lovændringen i 2000, er sket en prøvelse af de sager, hvor der ikke er fastsat en længstetid, jf. straffelovens 68 a, stk. 2, 2. pkt. Endvidere undersøges eventuelle forlængelser af længstetiden, jf. straffelovens 68 a, stk. 1 og stk. 3, samt 69 a, stk. 1 og stk. 3. I forhold til de tidligere rapporter fokuseres der nu mere på at belyse udviklingen separat for de psykisk syge (jf. 16, stk. 1, 1. pkt.), de mentalt retarderede ( 16, stk. 1, 2. pkt. og 16, stk. 2) samt personer, der henhører under 69 i det følgende rubriceret under betegnelsen mangelfuldt udviklede m.v. Data til brug for undersøgelsen stammer fra Kriminalregisteret

2 I. NYE DOMME Statistikken over nye domme i 2010 omfatter i alt 855 domme. De 855 domme angår i alt 845 personer, idet ti personer blev idømt en foranstaltning to gange i løbet af Af de 855 domme er 42 af dommene afsagt ved landsretterne. De 855 foranstaltningsdomme repræsenterer en stigning på 26 pct. i forhold til 2008, hvor der blev afsagt 678 domme. Ifølge Danmarks Statistik var antallet i 2009 på 685, så stigningen har ikke været jævn, men særlig stor fra 2009 til Tabel 1 viser i øvrigt, at antallet af foranstaltningsdomme er steget hvert år frem til Faldet i 2007 er antagelig relateret til retsreformen, og de efterfølgende år ses da også en fortsat stigning i antallet af domme. Hvorvidt dette afspejler en reelt vækst i antallet af psykisk syge, mentalt retarderende eller mangelfuldt udviklede lovovertrædere, eller om det afspejler et øget fokus på områder, således at flere lovovertrædere med mentale problemer opdages og får foranstaltningsdomme frem for øvrige strafferetlige afgørelser, vides ikke. Tabel 1. Udvikling i antallet af foranstaltningsdomme samt i andelen af domme uden tidsbegrænsning, i andelen vedrørende alvorlig personfarlig kriminalitet og i andelen, der angår vold mod tjenestemand. 2 Andel uden Andel vedr. alvorlig Andel vedr. vold mod Antal tidsbegrænsning personfarlig kriminalitet nogen i off. tjeneste ( 119) % (156) 48 % (174) 16 % (58) % (204) 47 % (217) 15 % (71) % (223) 41 % (217) 20 % (107) % (222) 39 % (225) 21 % (121) % (273) 37 % (256) 25 % (174) % (285) 37 % (280) 24 % (184) % (222) 39 % (230) 23 % (133) % (257) 39 % (266) 20 % (136) % (306) 35 % (303) 26 % (220) Af tabel 1 ses, at andelen af domme uden tidsbegrænsning i 2010 er en smule mindre, end den har været de foregående år. Med henblik på at belyse, hvorvidt de årlige ændringer i antallet af foranstaltningsdomme angår alle kriminalitetsformer, er det undersøgt, hvorledes udviklingen er i andelen af domme, der vedrører 2 Når antallet af nye foranstaltningsdomme, der er afsagt i de enkelte år, afviger en smule fra de tal, der er anført i rapporterne for de enkelte år, jf. skyldes det, at ankesager ikke kan registreres, før de endelig er afgjort, idet ankesager, der fører til ændringer i foranstaltningen, henføres til året for dommen i 2. instans, mens ankesager, hvor der ikke er sket ændringer i dommen, henføres til året for dommen i 1. instans. 2

3 alvorlig personfarlig kriminalitet. Herved forstås incest, voldtægt, seksualforbrydelser mod børn under 12 år, alvorligere vold ( ), trusler ( 266), vold og trusler mod vidner m.v. ( 123), forvoldelse af fare for andres liv eller førlighed, frihedsberøvelse, drab og forsøg herpå samt brandstiftelse og røveri. Som det ses af tredje kolonne i tabel 1, så var andelen af domme, der angår alvorlig personfarlig kriminalitet, større i især de allerførste år efter lovændringen, men har fra 2004 til 2008 holdt sig nogenlunde konstant. Fra 2008 til 2010 sker der en yderligere mindskning i denne andel. Samtidig viser fjerde kolonne i tabellen, at der i perioden har været en ujævn, men dog overordnet tydelig tendens til stigning i andelen af domme for vold eller trusler mod nogen i offentlig tjeneste. Dette kan tyde på, at væksten i antallet af foranstaltningsdomme nok i nogen grad skal forklares med en større tilbøjelighed til at politianmelde voldelig adfærd mod personale, jf. også rapporten Psykisk sygdom og kriminalitet Foranstaltningsdomme og den dømtes mentale tilstand Af de 855 domme angår de 547 (svarende til 64 pct.) psykisk syge, 109 (svarende til 13 pct.) de mentalt retarderede og 199 (svarende til 23 pct.) de mangelfuldt udviklede. Seks af de 109 personer, der er mentalt retarderede, er det i højere grad ( 16 stk. 1, 2. pkt.). Dette fordelingsmønster svarer til det, der er set de foregående år. Tabel 2. Foranstaltningsdomme 2010 fordelt efter foranstaltningens længstetid og de dømtes mentale tilstand. Psykisk syge Mentalt retarderede Mangelfuldt udviklede m.v. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ingen længstetid % % % 1 år 1 1 % 2 år 1 0,2 % 3 3 % 3 år 3 1 % % 13 7 % 5 år % % % I alt % % % Af tabel 2, der angår dommens eventuelle tidsbegrænsning, fremgår det, at størstedelen af dommene er tidsbegrænsede, og at langt størstedelen af de tidsbegrænsede domme har en længstetid på fem år, mens alene fem domme har en længstetid på under tre år. Af tabellen fremgår desuden, at der er en større andel af de mentalt retarderede end af de psykisk syge og de mangelfuldt udviklede, som er idømt en foranstaltning uden længstetid. 3 Udgivet af Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet

4 1.2. Tidsbegrænsning og foranstaltningens art Ifølge lovændringen i 2000 skal der, når kriminaliteten ikke er af personfarlig karakter, jf. det senere, fastsættes en længstetid for foranstaltningen på fem år, såfremt foranstaltningen medfører eller giver mulighed for, at den dømte anbringes i institution. I sager, hvor foranstaltningen ikke giver mulighed for anbringelse (fx foranstaltninger som alene indebærer tilsyn eller pligt til at følge et ambulant psykiatrisk behandlingsforløb), skal der fastsættes en længstetid, som ikke må overstige tre år. I de sager, der vedrører alvorlig personfarlig kriminalitet, fastsættes i almindelighed ikke en længstetid. Af de i alt 547 domme, som angår psykisk syge personer, giver 514 mulighed for anbringelse, mens 30 medfører, at den dømte skal anbringes i institution eller på hospital, jf. tabel 3. Tre af disse 30 domme angår anbringelse i en sikret afdeling, mens én dom giver mulighed for midlertidig anbringelse i en sikret afdeling. Af de 544 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der for 191 domme (svarende til 35 pct.) ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen, jf. bestemmelserne i straffelovens 68 a, stk. 2, og 69 a, stk. 2, om alvorligere personfarlig kriminalitet. I de andre 353 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der i langt de fleste tilfælde (352 domme) fastsat en længstetid på fem år i overensstemmelse med ordlyden af bestemmelserne i 68 a, stk. 1, og 69 a, stk. 1. Tabel 3. Foranstaltningsdomme fordelt efter foranstaltningens art og længstetid for psykisk syge. Ingen længstetid 2 år 3 år 5 år I alt Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse Behandling med mulighed for anbringelse Anbringelse på hospital/institution Institution med mulighed for midlertidig anbringelse i sikret 1 1 afd. Anbringelse i sikret afdeling/institution I alt De resterende tre domme giver ikke mulighed for anbringelse, hvilket som nævnt indebærer, at der skal fastsættes en længstetid, der ikke overstiger tre år. I to af disse sager er længstetiden fastsat til højst tre år, mens der i én sag er fastsat en længstetid på to år. Af tabellen ses også en enkelt afvigelse fra de nævnte regler om længstetider, idet der er fastsat en længstetid på under fem år, selv om foranstaltningen giver mulighed for anbringelse. 4

5 Tabel 4. Foranstaltningsdomme fordelt efter foranstaltningens art og længstetid for mentalt retarderede. Ingen længstetid 2 år 3 år 5 år I alt Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse Behandling med mulighed for anbringelse Anbringelse på hospital/institution Institution med mulighed for midlertidig anbringelse i sikret afd. 4 4 Anbringelse i sikret afdeling/institution 3 3 I alt Når det drejer sig om de mentalt retarderede, er der 74 domme, som giver mulighed for anbringelse, jf. tabel domme indebærer krav om anbringelse, hvilket er en væsentlig højere andel end blandt de psykisk syge. Af de i alt 93 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der for 47 domme (svarende til 51 pct.) ikke fastsat længstetid for foranstaltningen. Denne andel er ligeledes større for de mentalt retarderede end for de psykisk syge. Som nævnt tidligere, skal der i domme, hvor foranstaltningen ikke giver mulighed for anbringelse, fastsættes en længstetid, der ikke må overstige tre år. Som det ses i tabel 4, er der én afvigelse herfra, hvor længstetiden er fem år. Tabel 5. Foranstaltningsdomme fordelt efter foranstaltningens art og længstetid for mangelfuldt udviklede m.v. Ingen længstetid 1 år 3 år 5 år I alt Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse Behandling med mulighed for anbringelse Anbringelse på hospital/institution 2 2 I alt Af de 199 domme, som er idømt personer med mangelfuld udvikling m.v., medfører de 187 domme anbringelse eller kan gøre det, jf. tabel 5. To af disse er egentlige anbringelsesdomme. I 68 ud af de 187 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der ikke fastsat længstetid. Dette svarer til 36 pct., hvilket svarer til andelen for de psykisk syge. 5

6 1.3. Tidsbegrænsning og kriminalitetens art Der skal i almindelighed ikke fastsættes længstetid i sager, der vedrører personfarlig kriminalitet, jf. 68 a, stk. 2, og 69 a, stk. 2. De kriminalitetsformer, der nævnes i disse bestemmelser, er drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig vold, trusler efter 266, brandstiftelse, voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse eller forsøg på en af disse forbrydelser. Hvorvidt en forbrydelse er omfattet af bestemmelserne, fx har karakter af en alvorlig voldsforbrydelse, afhænger af en konkret vurdering af forbrydelsens beskaffenhed og omstændighederne, under hvilke den blev begået. I sager, der angår andre former for kriminalitet, skal der som udgangspunkt fastsættes en længstetid. Tabel 6. Foranstaltningsdomme fordelt efter kriminalitetens art og foranstaltningens længstetid for psykisk syge. Ingen 2 år 3 år 5 år I alt længstetid Voldtægt m.v. 3 3 Samleje med barn m.v Blufærdighedskrænkelse 4 4 Andre sædelighedsforbrydelser Vold mod tjenestemand Drab 6 6 Forsøg på drab 3 3 Simpel vold Alvorligere vold Vold i øvrigt Brandstiftelse i øvrigt Frihedsberøvelse 1 1 Trusler m.v Tyveri Røveri Andre formueforbrydelser 9 9 Andre straffelovsovertrædelser Særlovsovertrædelser I alt I tabel 6 er foranstaltningsdomme, som er idømt psykisk syge personer, fordelt efter kriminalitetens art. I tilfælde af, at personen er dømt for flere forhold, er det den alvorligste lovovertrædelse, sagen kategoriseres efter. Det skal bemærkes, at Justitsministeriets Forskningskontor i visse tilfælde har ændret den kategorisering, som politiet har foretaget, således at personfarlige forbrydelser i alle tilfælde er prioriteret før ikke-personfarlige forbrydelser. Som det ses af tabellen, er der i intet tilfælde i de sager, som angår manddrab, forsøg herpå og voldtægt m.v., fastsat en længstetid for foranstaltningen. 6

7 I sager om samleje med barn m.v., alvorligere vold ( 245), brandstiftelse efter 181 og røveri er der i en mindre del af sagerne fastsat en længstetid, mens det drejer sig om godt 40 pct. af sagerne om trusler m.v. ( 266 og 123). For så vidt angår andre og typisk mindre alvorlige former for personfarlig kriminalitet, vold mod tjenestemand og simpel vold ( 244), er der i langt hovedparten af sagerne fastsat en længstetid. Sagerne under kategorien Vold i øvrigt angår i ni tilfælde forvoldelse af fare, i ét tilfælde ulovlig tvang og i ét tilfælde uagtsom legemsbeskadigelse. De fire sager uden fastsat længstetid drejer sig i tre tilfælde om forvoldelse af fare og i ét tilfælde om ulovlig tvang. I den ene af de to sager vedrørende Andre sædelighedsforbrydelser, som her drejer sig om besiddelse af børnepornografi ( 235, stk. 2), er der fastsat en længstetid for foranstaltningen. Også i langt de fleste sager vedrørende tyveri er der fastsat en længstetid for foranstaltningen, mens det er sket i alle sager om blufærdighedskrænkelse ( 232). Det samme gælder for andre formueforbrydelser ( 289, 289 a, 290, 291 og 293 a), andre straffelovsovertrædelser (på nær én vedrørende 192a) og særlovsovertrædelser. Andre straffelovsovertrædelser vedrører 119, stk. 3, 139, stk. 1, 158, 159, 171, a og 265. De konkrete sager under særlovsovertrædelserne inkluderer lov om euforiserende stoffer, våbenloven samt færdselslovens bestemmelser om spiritus- og promillekørsel. Tabel 7. Foranstaltningsdomme fordelt efter kriminalitetens art og foranstaltningens længstetid for mentalt retarderede. Ingen 2 år 3 år 5 år I alt længstetid Voldtægt mv. 2 2 Samleje med barn mv Blufærdighedskrænkelse Andre sædelighedsforbrydelser 1 1 Vold mod tjenestemand Drab 1 1 Forsøg på drab 1 1 Simpel vold Alvorligere vold Vold i øvrigt 1 1 Kvalificeret brandstiftelse 1 1 Brandstiftelse i øvrigt Trusler mv Tyveri 7 7 Røveri Andre formueforbrydelser Andre straffelovsovertrædelser 3 3 Særlovsovertrædelser I alt

8 Med hensyn til de mentalt retarderede kan nævnes, at en forholdsvis stor andel af dommene vedrører brandstiftelse, jf. tabel 7. Med hensyn til personfarlig kriminalitet og eventuelt fastsættelse af længstetider følger dommene både for de mentalt retarderede og de mangelfuldt udviklede m.v. i høj grad den fordeling, som er beskrevet for de psykisk syge. I øvrigt bemærkes, at de mentalt retarderede relativt sjældnere end de psykisk syge er dømt for vold mod tjenestemand, men at det dog forekommer noget hyppigere end for de mangelfuldt udviklede m.v., jf. tabel 8. De mangelfuldt udviklede m.v. er derimod lidt hyppigere dømt for simpel eller alvorligere vold, end de psykisk syge og mentalt retarderede er. Tabel 8. Foranstaltningsdomme fordelt efter kriminalitetens art og foranstaltningens længstetid for mangelfuldt udviklede. Ingen 1 år 3 år 5 år I alt længstetid Voldtægt m.v. 1 1 Samleje med barn m.v Blufærdighedskrænkelse Vold mod tjenestemand Simpel vold Alvorligere vold Vold i øvrigt Brandstiftelse i øvrigt Trusler m.v Tyveri Røveri Andre formueforbrydelser Andre straffelovsovertrædelser Særlovsovertrædelser I alt Længstetider for ophold Hvis der idømmes en foranstaltning efter straffelovens 69, som medfører eller giver mulighed for anbringelse i institution eller på hospital, jf. 69 a, stk. 1 og stk. 2, skal der i alle tilfælde fastsættes en længstetid for opholdet. Længstetiden for opholdet kan uanset en eventuel længstetid for foranstaltningen i almindelighed ikke overstige et år. Tabel 9 vedrører de domme, hvor der skal fastsættes en længstetid for opholdet. Som det fremgår af tabellen, er der i 172 af de i alt 187 domme fastsat en længstetid for opholdet på højst ét år. I 14 tilfælde, hvor der gives mulighed for indlæggelse, er der ikke fastsat en længstetid for opholdet. 8

9 Tabel 9. Længstetiden for ophold fordelt efter foranstaltningens art for domme vedrørende 69. Ingen længstetid 6 mdr. 1 år I alt Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for indlæg./anbr Behandling med mulighed for indlæggelse Anbringelse i hospital/institutiton 2 2 I alt II. FORLØB Som nævnt omfatter denne rapport også oplysninger om forløbet af de foranstaltningsdomme, der blev afsagt i Det drejer sig om i alt 686 domme. 4 Af de personer, som dommene angår, er 55 afgået ved døden i den mellemliggende periode. Den yngste var 22 år, mens ti var fyldt 60 år på dødstidspunktet. I gennemsnit blev de afdøde 50 år. Domme vedrørende døde personer er ekskluderet i de følgende analyser. Ligeledes udgår én dom, hvor oplysningerne om foranstaltningens forløb er slettet i Kriminalregisteret. Sletning sker, såfremt dommen er ophævet, og personen er fyldt 80 år. Ydermere udgår tre domme, idet de personer, som disse domme angår, er udvist. Det følgende baseres derfor på i alt 627 foranstaltningsdomme, hvoraf 390 domme angår psykisk syge personer, 81 mentalt retarderede og 155 mangelfuldt udviklede m.v. Dertil kommer én dom, der skyldes forbigående abnorm rus Domme uden længstetid Ifølge straffelovens 68 a, stk. 2, 2. pkt., skal anklagemyndigheden i de sager, hvor der ikke er fastsat en længstetid, indbringe spørgsmålet om ændring eller endelig ophævelse af foranstaltningen for retten fem år efter afgørelsen, medmindre spørgsmålet har været forelagt for retten inden for de sidste to år. Af de i alt 627 domme er der i de 246 ikke fastsat længstetid, og det er for disse, ovennævnte krav gør sig gældende. Som det ses af tabel 10, blev størstedelen af dommene, som angår mangelfuldt 4 I rapporten om nye foranstaltningsdomme afsagt i år 2005 er det anført, at der er afsagt 700 foranstaltningsdomme i Uoverensstemmelsen mellem dette tal og det her anførte skyldes, at der er sket en omrokering vedrørende ankesager. 5 Denne sag er ikke inkluderet i tabellerne og vil ikke blive optalt separat. 9

10 udviklede m.v., ophævet inden for fem år. 6 Vedrørende de psykisk syge blev knap halvdelen af dommene ophævet inden for fem år, 7 mens det gælder en tredjedel af dommene for mentalt retarderede. 8 Tabel 10. Domme uden længstetid fordelt efter den dømtes mentale tilstand samt art af eventuelle kendelser m.v. Mentalt Mangelfuldt Psykisk syge retarderede udviklede m.v. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ophævet inden for fem år % % % Ændret inden for fem år* 10 6 % 5 14 % 4 7 % Prøvet inden for fem år % 5 14 % 2 4 % Sager der er blevet ophævet, ændret eller prøvet efter 5 år % % 5 9 % Oplysninger om ophævelse, ændring eller prøvelse fremgår (endnu) ikke % 3 8 % 3 6 % I alt % % % * To af sagerne ang. psykisk syge har tidligere været prøvet, uden at dette har medført en ændring. **Der er under denne kategori en person, hvor foranstaltningen blev idømt på grund af forbigående abnorm rus. Denne person er ikke medregnet i tabellen. Af tabellen fremgår det endvidere, at nogle sager først er blevet ophævet, ændret eller prøvet efter fem år. For de psykisk syge drejer dette sig om 35 domme, for de mentalt retarderede om 11 domme og for de mangelfuldt udviklede om 5 domme. Derudover er der et mindre antal domme, hvorom der ikke i det foreliggende datamateriale er oplysninger om eventuel ophævelse, ændring eller prøvelse af dommen. Af forløbsanalyserne i de tidligere rapporter fremgår det, at størstedelen af disse domme er blevet indbragt for retten inden for fem år. Sagerne opfylder dermed kravet om tidsgrænsen for indbringelse for retten. Det må formodes, at tilsvarende vil være tilfældet for de sager, denne rapport omhandler. Tabel 11. Domme uden længstetid fordelt efter den dømtes mentale tilstand samt den gennemsnitlige tid fra dom til kendelse m.v. Gennemsnitligt antal år fra dom til ophævelse/ændring/prøvelse Psykisk syge Mentalt retarderede Mangelfuldt udviklede m.v. Ophævet inden for fem år 3,2 3,1 3,1 Ændret inden for fem år 3,9 4,7 2,7 Prøvet inden for fem år 4,2 4,8 4,9 Sager der er blevet ophævet, ændret eller prøvet efter 5 år 5,2 5,2 5,2 6 Forinden er fire af disse sager ændret, og én prøvet. 7 Heraf er to prøvet inden ophævelsen. 8 Én af disse er tidligere blevet ændret. 10

11 Af tabel 11 fremgår den gennemsnitlige tid fra domsdatoen til ophævelse af dommen eller til (første) ændring eller prøvelse. Overordnet set er der ikke store forskelle mellem de tre grupper af dømte. Det bemærkes, at beregningerne kan være baseret på meget få observationer, jf. tabel Ændringer og forlængelser af foranstaltningen Det er ikke kun domme uden tidsbegrænsninger, der kan ændres. Dette kan også ske for de øvrige domme. Der er siden dommen i 2005 og frem til medio februar 2011 det tidspunkt, hvor datamaterialet til brug for denne undersøgelse blev dannet registreret i alt 50 domsændringer for psykisk syge. Disse domsændringer angår både sager med og uden længstetider. For domme med tidsbegrænsning er der for de psykisk syge i alt foretaget 37 domsændringer, og i gennemsnit er der gået 4,9 år fra dom til første domsændring. 9 For domme uden tidsbegrænsning er der foretaget i alt 13 domsændringer, og i gennemsnit er der gået 4,2 år fra dom til første domsændring. For de mentalt retarderede er der foretaget 15 domsændringer i alt, og for de mangelfuldt udviklede er der foretaget 26 domsændringer. Der er gået noget kortere tid, før der sker en ændring af foranstaltningen, for de mangelfuldt udviklede end for de andre dømte, nemlig i gennemsnit 3,3 år for domme med tidsbegrænsning og 2,1 år for domme uden tidsbegrænsning. De mentalt retarderedes domme uden tidsbegrænsning er blevet ændret efter 4,3 år, hvilket nogenlunde svarer til forholdene for de psykisk syge lovovertrædere. For domme med tidsbegrænsning til mentalt retarderede, der er ændret, er det sket efter cirka fire år. Tabel 12. Ændringer af domme med tidsbegrænsning for psykisk syge fordelt efter ændringens art. Forlængelse af foranstaltning Ændring af foranstaltning Forlængelse af institutionsoph. Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse Behandling med mulighed for anbringelse Anbringelse på hospital/institution 2 2 I alt I alt Af de 37 domsændringer, der angår psykisk syge og domme med tidsbegrænsninger, angår de 34 forlængelser af foranstaltningens varighed. Fem domme er forlænget med et år og 29 domme med to år. 10 Forlængelse af den tid, et institutionsophold er fastsat til, jf. 69 a, stk. 1, er sket i én sag. For de mentalt retarderede består ændringernes art i alle de seks tilfælde, der vedrører domme med tidsbegrænsning, af forlængelser af foranstaltningen. 11 I samme type domme er der for mangelfuldt udviklede m.v. foretaget fem forlængelser af foranstaltningen (på to år) og ni forlængelser af institu- 9 I én sag er dommen ændret to gange. 10 Heraf er én dom yderligere forlænget med et år. 11 I fem tilfælde er forlængelsen på to år og i ét tilfælde på et år. I én af disse domme er foranstaltningens art tidligere blevet ændret. 11

12 tionsopholdet i domme med tidsbegrænsning. 12 Det kan tilføjes, at der tilsvarende er foretaget ni forlængelser af institutionsopholdet i domme uden tidsbegrænsning til mangelfuldt udviklede m.v. 13 Tabel 13. Ændringer af domme uden tidsbegrænsning for psykisk syge efter foranstaltningens art. Ændring af foranstaltning Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse 2 Behandling med mulighed for anbringelse 3 Anbringelse på hospital/institution 8 I alt 13 De ændringer, der er foretaget for psykisk syge, der er idømt en foranstaltning uden tidsbegrænsning, angår i alle tilfælde foranstaltningen art, jf. tabel 13. Ikke uventet er der forholdsvis mange anbringelsesdomme, der er ændret. De vil således typisk efter nogle år blive ændret til en dom, der alene giver mulighed for anbringelse. 14 Med hensyn til de mentalt retarderede er der for to foranstaltninger med tidsbegrænsning og for syv uden tidsbegrænsning foretaget en ændring af foranstaltningen. Fem af disse domme er anbringelsesdomme. For de mangelfuldt udviklede m.v. er der i tre tilfælde foretaget en ændring af foranstaltningen i alle tilfælde for domme uden tidsbegrænsning, hvoraf én er en anbringelsesdom Kriminalitet og sanktioner under foranstaltningen Godt halvdelen af de dømte psykisk syge, nemlig 199, svarende til 51 pct., har fået et tiltalefrafald eller en bøde under foranstaltningen, jf. tabel 14. De fleste af de 199, der har fået en sanktion under foranstaltningen, har fået mere end én, idet der er registreret i alt 555 tiltalefrafald eller bøder under sanktionen, altså i gennemsnit knap tre tiltalefrafald/bøder. Blandt de mangelfuldt udviklede m.v. er det også omkring halvdelen, der er blevet idømt en sanktion under foranstaltningen, mens det blandt de mentalt retarderede er en lidt mindre andel. De mentalt retarderede er i gennemsnit registreret for godt to tiltalefrafald/bøder pr. person og de mangelfuldt udviklede m.v. for 2,5. Der ses nogenlunde samme mønster for dømte med og uden tidsbegrænsede foranstaltninger. 12 Fire af disse ni forlængelser er på et år, og de resterende, der vedrører samme dom, er hver på seks måneder. 13 Én af disse ni forlængelser er på ni måneder, syv er på et år, heraf vedrører henholdsvis tre og to samme dom. Den sidste forlængelse er på ca. en måned. 14 Det kan tilføjes, at undersøgelsen yderligere viser, at der i de 390 domme vedrørende psykisk syge er foretaget i alt 59 prøvelser, uden dommen er blevet ændret eller ophævet: Henholdsvis 45 prøvelser for domme uden tidsbegrænsning og 14 for domme med tidsbegrænsning. I gennemsnit er der gået henholdsvis 4,7 og 2,8 år fra dom til første prøvelse. For de mentalt retarderede er der for de 81 domme i alt foretaget 11 prøvelser, uden dommen er blevet ændret eller ophævet, henholdsvis ti prøvelser for domme uden tidsbegrænsning og én for domme med tidsbegrænsning. I gennemsnit er der gået tæt på fem år for domme uden tidsbegrænsning før første prøvelse. Blandt de 155 domme, de mangelfuldt udviklede er idømt, er der foretaget i alt otte prøvelser, uden dommen er blevet ændret eller ophævet, nemlig henholdsvis seks prøvelser for domme uden tidsbegrænsning og to for domme med tidsbegrænsning. I gennemsnit er der gået omkring fire et halvt år for domme uden tidsbegrænsning indtil første prøvelse. 12

13 Tabel 14. Domme fordelt efter den dømtes mentale tilstand og antal nye sanktioner under foranstaltningens forløb. Mentalt Mangelfuldt Psykisk syge retarderede udviklede m.v. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ingen sanktioner under foranstaltningen % % % 1 sanktion % % % 2 sanktioner % 7 9 % 13 8 % 3-5 sanktioner % 6 7 % % Mere end 5 sanktioner 27 7 % 2 2 % 5 3 % I alt % % % Gennemsnitlige antal sanktioner pr. person 2,8 2,2 2,5 20 af de 34 psykisk syge, der har fået forlænget deres foranstaltning eller deres institutionsophold, jf. afsnit 2.2, er registeret for en sanktion under foranstaltningen. Det er ikke muligt med sikkerhed at vide, hvorvidt der er en forbindelse mellem disse hændelser, men det forekommer dog overvejende sandsynligt, at det er tilfældet. Samtidig skal det påpeges, at der i langt de fleste af de tilfælde, hvor der forekommer en sanktion under foranstaltningen, ikke er sket hverken en ændring eller forlængelse af foranstaltningen. Blandt de mangelfuldt udviklede har tre ud af de fem, der har fået forlænget deres foranstaltning, også fået sanktioner under dommen, mens det for de mentalt retarderede drejer sig om tre ud af de seks. Arten af den kriminalitet, der har ført til et tiltalefrafald eller en bøde under foranstaltningen, er angivet i tabel Som det fremgår, drejer det sig i de fleste tilfælde om mindre alvorlige former for kriminalitet. For psykisk syge angår 43 pct. af sagerne færdselsloven og andre særlovsbestemmelser, herunder ganske hyppigt lov om euforiserende stoffer. For de mentalt retarderede drejer det sig om godt en tredjedel af sagerne, mens det for de mangelfuldt udviklede drejer sig om godt halvdelen. Med hensyn til straffelovsovertrædelserne er butikstyveri den hyppigst forekommende kriminalitetstype både blandt de psykisk syge og de mangelfuldt udviklede. Blandt de mentalt retarderede er vold o.l. mod offentlig myndighed den hyppigst forekommende straffelovovertrædelse. Kun 19 af de 555 sanktioner til psykisk syge vedrører alvorligere personfarlig kriminalitet, nemlig seks sager om trusler, seks om alvorligere vold, tre om røveri og fire om brandstiftelse. Blandt de mentalt retarderede angår otte af sagerne alvorligere personfarlig kriminalitet mod ni af sagerne for de mangelfuldt udviklede m.v. 15 Tabellen viser kriminalitetens art for hovedsigtelsen, mens kriminalitetens art for eventuelle bisigtelser ikke er omfattet af tallene. 13

14 Tabel 15. Nye sanktioner fordelt efter kriminalitetens art og dømtes mentale tilstand. Mentalt Mangelfuldt Psykisk syge retarderede udviklede m.v. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Blufærdighedskrænkelse 1 0,2 % 2 3 % 1 1 % Seksualforbrydelser i alt 1 0,2 % 2 3 % 1 1 % Vold o.l. mod offentlig myndighed 41 7 % % 2 1 % Simpel vold 23 4 % 4 6 % 12 6 % Alvorligere vold 6 1 % 7 4 % Trusler 6 1 % 3 4 % 1 1 % Voldsforbrydelser i alt % % 4 2 % Dokumentfalsk 5 1 % 1 1 % % Brandstiftelse 4 1 % 2 3 % 1 1 % Indbrud 22 4 % 1 1 % 6 3 % Butikstyverier mv % 8 11 % % Andre tyverier 37 7 % 1 1 % 4 2 % Brugstyverier 12 2 % 6 8 % 4 2 % Hærværk 17 3 % 1 1 % 10 5 % Underslæb, bedrageri, mandatsvig 5 1 % 1 1 % 1 1 % Røveri 3 1 % 3 4 % Andre formueforbrydelser 3 1 % 4 2 % Ejendomsforbrydelser i alt % % % Øvrige straffelovsbestemmelser 22 4 % 2 3 % 4 2 % Færdselslovovertrædelser % % % Øvrige særlovsovertrædelser % % % I alt % % % 2.4. Ophævelse eller bortfald af foranstaltning Det er ikke muligt at beregne den gennemsnitlige varighed af foranstaltningerne, idet ikke alle domme er ophævet eller bortfaldet. I alt 132 domme var således endnu ikke ophævet på tidspunktet for dataindsamlingen. Af disse 132 domme angår 95 psykisk syge personer, 23 mentalt retarderede personer, 13 mangelfuldt udviklede m.v. Den ene dom angående abnorm rus er desuden heller ikke ophævet. Det er derfor alene de resterende 495 domme, der indgår i tabel Som tidligere nævnt, er 155 af dommene vedrørende psykisk syge uden tidsbegrænsning. 90 af disse domme er ophævet, 15 af dem dog først efter fem år, jf. tabel 16. Alle øvrige domme har tidsbegrænsning på maksimalt fem år og må derfor som udgangspunkt forventes at være bortfaldet. De to domme med en tidsbegrænsning på henholdsvis et og to år bortfalder efter udløbet af deres tidsbegrænsning. Af de 12 domme med en tidsbegrænsning på tre år er de syv bortfaldet efter udløbet af 14

15 de tre år, mens fire er blevet ophævet tidligere, og én først bliver ophævet efter udløbet af fem år. 16 Af de 191 domme med en tidsbegrænsning på fem år, bortfalder 73 efter udløbet af fem år, mens fire overstiger fem år. Den ene dom er forlænget med et år, og tre er forlænget med to år. 17 De øvrige domme ophæves, inden de fem år er forløbet. I øvrigt fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige varighed af samtlige ophævede domme vedrørende de psykisk syge er 3,6 år. Tabel 16. Domme, der er ophævet eller bortfaldet, fordelt efter længstetid og varighed samt den gennemsnitlige varighed for psykisk syge. Under 1 år 1-2 år >2-3 år >3-4 år >4-5 år Over 5 år I alt Gnm. varighed Ingen længstetid ,6 år 1 år 1 1 1,0 år 2 år 1 1 1,8 år 3 år ,5 år 5 år ,7 år I alt ,6 år I alt er 36 af dommene, som vedrører mentalt retarderede personer, er uden tidsbegrænsning, og knap halvdelen af disse domme er ophævet, jf. tabel 17. I øvrigt er 27 af de tidsbegrænsede domme bortfaldet, men 12 er ophævet forinden. Den gennemsnitlige varighed af de ophævede domme svarer ganske meget til den, der er set for psykisk syges domme, nemlig 3,5 år. Tabel 17. Domme, der er ophævet eller bortfaldet, fordelt efter længstetid og varighed samt den gennemsnitlige varighed for mentalt retarderede. Under 1 år 1-2 år >2-3 år >3-4 år >4-5 år Over 5 år I alt Gnm. varighed Ingen længstetid ,7 år 2 år 2 2 1,7 år 3 år ,9 år 5 år ,0 år I alt ,5 år 45 af de 54 domme uden tidsbegrænsning til mangelfuldt udviklede m.v. er ophævet, jf. tabel 18, mens 30 af de tidsbegrænsede domme bortfaldet, og 64 forinden er ophævet. Den gennemsnitlige varighed af de ophævede domme vedrørende mangelfuldt udviklede m.v. er en anelse kortere end for de to øvrige grupper, nemlig på 3,2 år. 16 Dette skyldes en forlængelse af foranstaltningen på to år. 17 Heraf ophæves to domme inden dommens udløb, da de bliver erstattet af en ny dom. Den sidste dom ophører også inden tid, da den domfældte dør. 15

16 Tabel 18. Domme, der er ophævet eller bortfaldet, fordelt efter længstetid og varighed samt den gennemsnitlige varighed for mangelfuldt udviklede. Under 1 år 1-2 år >2-3 år >3-4 år >4-5 år Over 5 år I alt Gnm. varighed Ingen længstetid ,3 år 1 år ,0 år 2 år år 3 år ,7 år 5 år ,3 år I alt ,2 år Som forventet er det, jf. tabel 19, især mange af tilsynsdommene, der er ophævet. Af behandlingsdommene er godt tre fjerdedele blevet ophævet for de psykisk syge, mens kun én af anbringelsesdommene er blevet ophævet. Samme tendens ses for de mentalt retarderede. Blandt de mangelfuldt udviklede m.v. er langt størstedelen af alle domme ophævet. Tabel 19. Domme fordelt efter foranstaltningens art og de dømtes mentale tilstand. Psykisk syge Antal domme Heraf pct. ophævet Mentalt retarderede Antal domme Heraf pct. ophævet Mangelfuldt udviklede m.v. Antal domme Heraf pct. ophævet Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse % % % Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse % % % Behandling med mulighed for anbringelse % % Anbringelse på hospital/institution 16 6 % 5 20 % % Institution med mulighed for midlertidig anbringelse i sikret afdeling 4 25 % Anbringelse i sikret afdeling/institution 5 20 % I alt % % % 2.5. Nye foranstaltningsdomme Ophævelse af en dom er ikke i alle tilfælde udtryk for, at personen er ophørt med at begå kriminalitet. I visse tilfælde ophæves foranstaltningen i forbindelse med idømmelse af en ny foranstaltning. Dette er for de psykisk syge sket i 86 tilfælde og i gennemsnit ca. 3 år efter idømmelsen af den tidligere foranstaltning. Ud over disse 86 sager er der i yderligere otte tilfælde vedrørende psykisk syge idømt en ny foranstaltning nogen tid efter ophævelsen af den gamle. Det kunne forventes, at det primært ville være tidsbegrænsede domme, der blev ophævet og efterfulgt af en ny foranstaltningsdom i forbindelse med ny kriminalitet. Blandt de psykisk syge er to 16

17 tredjedele af de foranstaltninger, der er afløst af nye foranstaltninger, da også tidsbegrænsede, jf. tabel 20. Denne andel er noget mindre for de mentalt retarderede og de mangelfuldt udviklede m.v. Tabel 20. Domme, der er afløst af en ny foranstaltningsdom, fordelt efter arten af den oprindelige foranstaltning og de dømtes mentale tilstand. Psykisk syge Antal domme Heraf pct. med tidsbegrænsning Mentalt retarderede Antal domme Heraf pct. med tidsbegrænsning Mangelfuldt udviklede m.v. Heraf pct. Antal med tids- domme begræns- ning Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse % % % Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse % % % Behandling med mulighed for anbringelse % % Institution med mulighed for midlertidig anbringelse i sikret 1 0 % afdeling Anbringelse i sikret afdeling/institution % I alt % % % Blandt de mentalt retarderede er foranstaltningen i 13 tilfælde ophævet i forbindelse med idømmelsen af en ny foranstaltningsdom. Blandt de mangelfuldt udviklede er dette sket i 29 tilfælde. For de mentalt retarderede er det i gennemsnit sket efter to år og fem måneder, hvor det for de mangelfuldt udviklede er sket efter to år og syv måneder. Af tabel 21 fremgår, hvilken hovedforbrydelse der har ligget bag den nye foranstaltning, der har afløst den tidligere. Næsten to tredjedele af de psykisk syge er dømt for en voldsforbrydelse, først og fremmest sager om vold mod tjenestemand. Sammenlignet med arten af den kriminalitet, der har ført til et tiltalefrafald eller en bøde, jf. tabel 15 ovenfor, er den kriminalitet, der har medført, at der er idømt en ny foranstaltning, gennemgående af alvorligere karakter. Blot tre af sagerne angående de psykisk syge vedrører særlovsovertrædelser, og 43 pct. angår en alvorlig personfarlig forbrydelse. Samme tendenser ses for de mentalt retarderede og de mangelfuldt udviklede. 17

18 Tabel 21. Domme, der er afløst af en ny foranstaltningsdom, fordelt efter arten af ny kriminalitet og mental tilstand. Psykisk syge Mentalt retarderede Mangelfuldt udviklede Antal Procent Antal Procent Antal Procent Voldtægt mv. 1 3 % Utugt mv. 1 3 % Seksualforbrydelser i alt 2 7 % Vold o.l. mod offentlig myndighed % 4 31 % 6 21 % Forsøg på manddrab 2 2 % 1 8 % Simpel vold % 2 15 % 7 24 % Alvorligere vold % 1 8 % 2 7 % Trusler 7 8 % 3 10 % Øvrige voldsforbrydelser 3 3 % Voldsforbrydelser i alt 54 63% 8 62 % % Dokumentfalsk 4 5 % 1 3 % Brandstiftelse 3 3 % 1 8 % 1 3 % Indbrud 1 1 % 2 15 % Butikstyverier mv. 4 5 % 1 3 % Brugstyverier 1 1 % 1 8 % Hærværk 2 2 % 1 3 % Underslæb, bedrageri, mandatsvig % 0 % Røveri 1 1 % 1 8 % 3 10 % Salg af nakotika mv. 1 3 % Øvrige straffelovsbestemmelser 1 3 % Ejendomsforbrydelser i alt % 5 38 % 9 31 % Færdselslovovertrædelser 1 1 % Øvrige særlovsovertrædelser 2 2 % I alt % % % 18

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

avisen I dette nr: LANDSFORENINGEN Marts 2017 Nr. 105

avisen I dette nr: LANDSFORENINGEN Marts 2017 Nr. 105 LANDSFORENINGEN af Patientrådgivere & Bistandsværger i Danmark Marts 2017 Nr. 105 avisen I dette nr: Retspsykiatrisk etik Dagsorden Landsmøde En patientrådgivers hverdag Bistandsværgens erfaringer Foranstaltningsdomme

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet

Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet Dorte Lystrup cand. mag. Ph.d. stud. Kofoedsminde / Aalborg Universitet & Søren Holst cand. scient. soc. Ph.d. stud. Kofoedsminde / Aalborg Universitet

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Årsrapport Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn Årsrapport 2014 Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2014

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Indhold 1 Baggrund:... 3 2 Hovedprincip:... 3 3 Lovgrundlag:...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark.

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark. Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark Årsrapport 2011 April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samrådets medlemmer

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 117 Offentligt KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 977 af 09/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-730-1246 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere