Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave"

Transkript

1 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udgave

2 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) ændret. Med denne ændring har Visitationsafdelingen i Fredericia Kommune oplevet et behov for større informationsniveau til brugerne af BPA-ordningen. Derfor har vi valgt at lave denne håndbog, som beskriver arbejdsgange og opgaver forbundet med en BPAordning. Vi håber, at bogen vil give svar på nogle af de spørgsmål, som du måtte sidde med vedrørende din BPA-ordning. Du er naturligvis velkommen til at kontakte din visitator, hvis du har spørgsmål. Visitations afdelingen Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) Hvad siger loven Hvem er omfattet af ordningen? Betingelse for at få tildelt en BPA-ordning Bevilling/ophør af Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) Vurdering og afgørelse Opfølgning af bevillingen Klageadgang Udmåling af din hjælp Udmåling af timer Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb Udgifter til hjælpere Hvilken indflydelse har BPA på dine tillæg? Hvilke merudgifter bliver dækket efter Servicelovens 100? Forskellige situationer i dagligdagen Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v Din ferie Længerevarende ophold udenfor hjemmet Overførsel / opsparing af timer Hvis du vælger en ekstern arbejdsgiver Frit valg af ekstern arbejdsgiver Arbejdsgiveropgaver, som den eksterne arbejdsgiver løser for dig Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver / skift til ekstern arbejdsgiver Afregning til arbejdsgiver - for hjælperløn og for arbejdsgiveropgaven Kontrol / revision / tilbagebetaling / regulering Hvis du selv eller en nærtstående vælger at være arbejdsgiver Om valgmuligheder CVR registrering Arbejdsgiveropgaverne Ansættelse af hjælpere Afskedigelse af hjælpere Fratrædelse Forsikring af hjælpere Ferie Arbejdspladsvurdering - APV Oplæring/kurser til hjælpere Råd / vejledning Hvis du (eller den nærtstående) vælger selv at udbetale løn Afregning for hjælperløn kontrol /revision /regulering Hvis borgeren vælger, at et firma skal udbetale løn Hvis borgeren vælger, at Fredericia Kommune skal udbetale løn...27

3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Generelt om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 1.1 Hvad siger loven? Servicelovens 95 og 96 stk. 1 gælder voksne (over 18 år) og ifølge den, skal kommunen tilbyde BPA-ordninger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at give en ganske særlig støtte. BPA gives som tilskud til dækning af de udgifter, der er ved at ansætte hjælpere til opgaver i forhold til pleje, overvågning og ledsagelse. Formålet med en BPA-ordning er, at give disse borgere en mulighed for at leve så normalt som muligt og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. 1.2 Hvem er omfattet af ordningen? Det er borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der kan få tildelt en BPA-ordning. Det vil normalt sige personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Servicelovens 95 og 96 stk. 1 er desuden som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv. En borger, der har fået bevilget en BPA-ordning, beholder ordningen så længe, borgeren opfylder betingelserne - også efter det fyldte 65. år. 1.3 Betingelse for at få tildelt en BPA-ordning Det er en betingelse for at få tildelt en BPA-ordning, at du er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Dvs., at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som dine hjælperes daglige leder. Det er desuden en betingelse, at du kan fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, medmindre du indgår en aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om at udføre denne opgave. De vil herefter fungere som arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af dem, der er indgået aftale med. Har du f.eks. haft en hjælpeordning i en årrække, men du er ikke længere i stand til at administrere arbejdslederrollen, så er du ikke længere berettiget til ordningen. Der skal i stedet udarbejdes en handleplan, som indeholder hvilken anden hjælp, der træder i stedet.

4 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Bevilling/ophør af Borgerstyret Personlig Assistance(BPA) 3. Udmåling af din hjælp 2.1 Vurdering og afgørelse Når du har søgt om en BPA-ordning, skal der foretages en sagsbehandling. Det er dig og visitator, der sammen skal lave en skriftlig funktionsevnevurdering. Der skal måske indhentes lægefaglig udtalelse. Hvis BPA-ordningen bevilges, vurderes og udmåles hjælpens omfang i samarbejde med dig. Herefter modtager du en skriftlig bevilling, hvoraf omfanget af bevillingen fremgår. Sagsbehandlingstiden fra ansøgning til afgørelsen om BPA er 1 måned. 2.2 Opfølgning af bevillingen Efter 3 måneder sker den første opfølgning, hvor den bevilgede hjælp evt. justeres. Visitator vurderer på om din BPA-ordning er kommet godt i gang. Herefter sker opfølgningen som udgangspunkt en gang om året, eller hvis der sker ændringer i hjælpebehovet. Ved opfølgningen skal Visitationsafdelingen sikre sig, at hjælpen fungerer efter hensigten, og bl.a.: om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp, om du får den pleje, overvågning og ledsagelse, som var hensigten med ordningen, om du opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver, om du tilrettelægger, og hjælperen udfører arbejdet tilfredsstillende, om der er for hyppige hjælperskift, der kan give anledning til en særlig indsats. Hvis både du og visitatoren synes, at ordningen fungerer tilfredsstillende, kan bevillingen forlænges. Du kan bede om at få justeret ordningen i forhold til bevilling af hjælpertimer på et hvilket som helst tidspunkt, og du skal gøre det ved større udsving både i op eller nedadgående retning i forhold til behovet. Er der alene tale om en mindre justering, kan Visitator relativt hurtigt træffe en beslutning. 2.3 Klageadgang Du vil sammen med afgørelsesbrevet om din BPA-ordning modtage en klagevejledning. Hvis du er utilfreds med afgørelsen, som Visitationsafdelingen har truffet, kan du klage over afgørelsen. Det skal ske inden 4 uger fra, du har modtaget afgørelsesbrevet. Klagen skal sendes til lederen af Visitationsafdelingen, som vil afgøre, om der er behov for en genvurdering af sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, videresender Visitationsafdelingen klagen til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn. 3.1 Udmåling af timer Udgangspunktet for udmålingen af din hjælp er en samlet vurdering af dine behov ud fra en individuel behovsvurdering på baggrund af din funktionsnedsættelse. Som udgangspunktet skal hjælpen normalt dække alle dine behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Dette sker dog ud fra en vurdering af den samlede husstands ressourcer. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner dine hjælpere skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter, og om hjælpen gives i eller uden for hjemmet. Udmålingen skal dog altid laves på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Derfor kan der blive udmålt flere eller færre timer til de enkelte opgaver, end der er angivet i de generelle retningslinjer. En BPA-ordning kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger. Ved en ny BPA-bevilling og ved ændring af bevillingen vil du i afgørelsesbrevet modtage et skema med timeberegningen af hjælpen. Af timeberegningen fremgår det, hvilke opgaver hjælpen omfatter, og hvor mange timer, der er bevilget. Personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler og oplæring af nye hjælpere: Kommunen er forpligtet til at tage højde for timer til personalemøder samt medarbejderudviklingssamtaler, når borgeren har ansat mere end 1 hjælper. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke vil blive tildelt ekstra timer til medarbejderudviklingssamtaler/personalemøder, hvis der kun er ansat 1 hjælper. Samtidig forudsættes det, at medarbejderudviklingssamtaler/personalemøder afholdes indenfor hjælpernes normale arbejdstid samt på en hverdag i tidsrummet

5 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Der udmåles i alt 7,5 time årligt pr. hjælper. Dette svarer til 1,5 time pr. kvartal pr. hjælper til personalemøder og 1,5 time pr. år pr. hjælper til medarbejderudviklingssamtale. Din bevilling omfatter som udgangspunkt ikke særskilt udmåling til nødvendige hjælperkurser, da disse dækkes efter regning af kommunen. 3.2 Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb: Fastsættelsen af timetallet i din BPA-ordning er grundlaget for beregning af det kontante tilskud, du får udbetalt. Fredericia Kommune tager ved beregning af det kontante tilskud udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper, timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale (løntrin 11) Beløbet beregnes, så der tages højde for samtlige tidsbestemte tillæg (aften, nat, weekend og søn-/helligdagstillæg). I beregningen indgår også omkostninger til f.eks. feriepenge, pension, ATP m.v. Der følges op på dette beløb ved den årlige revurdering eller ved ændring af BPA-bevillingen. 3.3 Udgifter til hjælpere Ved udmåling af BPA vil der som regel blive udmålt et særskilt beløb til dækning af direkte og indirekte udgifter i forbindelse med at have hjælpere ansat. Der bliver skelnet mellem behovet for dækning af udgifter til udadrettede aktiviteter og mellem udgifter til hjælperes tilstedeværelse i hjemmet. Beløbet er fastsat til: Udadrettede aktiviteter: 400,00 kr. pr. måned Hjælpers tilstedeværelse i hjemmet: - Borger med plejebehov 400,00 kr. pr. måned - Borger uden plejebehov 200,00 kr. pr. måned Beløbet til hjælperudgifterne udbetales til borgerens NEM konto. Der skal ikke aflægges regnskab for, hvad beløbet er brugt til. Voksenteam 3.4 Hvilken indflydelse har BPA på dine tillæg? Har du fået tilkendt pension før 1. januar 2003, kan du have et bistandstillæg eller et plejetillæg til din pension. Det skal ved afgørelsen om din BPA-ordning vurderes, i hvilket omfang dit tilkendte bistands-/plejetillæg skal indgå ved udmåling af hjælpen. Som udgangspunktet beholder du en del af tillægget til direkte og indirekte hjælperudgifter. Se afsnit 3.3 om udgifter til hjælpere. Resten af tillægget skal som udgangspunkt indgå i betalingen af din BPA-ordning. Det vil fremgå af din afgørelse, i hvilken grad bistands-/plejetillægget indgår i betalingen af BPA. Har du en invaliditetsydelse, kan du modtage denne sammen med BPA-ordningen, og den skal ikke indgå i betalingen som en del af hjælpeordningen. 3.5 Hvilke merudgifter bliver dækket efter Servicelovens 100? Er du under 65 år og har fået bevilget en BPA-ordning, kan du søge om at få dækket merudgifter efter Lov om Social Service 100. Ansøgning skal du sende direkte til: Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Tlf.:

6 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 For at få bevilget dækning af merudgifter skal du have udgifter for over kr. pr. år (2009-pris). Følgende kan bevilges som merudgift: Merudgifter, som er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne, og som vedrører dig selv. Større håndsrækninger som f.eks. hovedrengøring, hæk klipning, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Nødvendige kurser til dig selv, som f.eks. kurser i arbejdsgiver-/arbejdslederopgaver. Følgende bevilges ikke som merudgift: Direkte og indirekte hjælperudgifter. Udgiften er indregnet i det beløb, der gives efter 95 og 96 stk. 1. Se afsnit 3.3. Arbejdslederudgifter. Tilskud er indregnet i det beløb, der gives efter 95 og 96 stk. 1. Se afsnit 3.3. Kurser til handicaphjælpere: Udgiften dækkes efter regning. Se afsnit Merudgifter til transport/leje af hjælpemidler ved ophold udenfor hjemmet. Merudgiftsbevillinger skal revurderes min. 1 gang årligt. 4. Forskellige situationer i dagligdagen. 4.1 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. Sker der ændringer i din situation, bliver du indlagt i mere end 8 dage, forværres dit funktionsniveau m. m., er du forpligtet til at orientere Fredericia Kommune om det. 4.2 Din ferie Ved ferieophold, hvor du forventer et øget behov for hjælpetimer, skal du kontakte visitator med ansøgning om dette. Ansøgningen skal foreligge min. 4 uger før forventet ferie. Opholder du dig uden for dit hjem i mere end 24 timer, skal du sørge for overnatningsmuligheder for dine hjælpere. Udgifter forbundet med ferie, se afsnit 3.3. Har du BPA-ordning efter Servicelovens 96 stk. 1, kan du som udgangspunkt beholde din BPAordning ved ophold i udlandet i op til en måned. Ordninger efter Servicelovens 95 giver ikke mulighed for at tage hjælpen med ud af landet. 4.3 Længerevarende ophold udenfor hjemmet I forbindelse med ophold udenfor hjemmet i mere end en måned (f.eks. længerevarende ferierejser), skal du være opmærksom på, at du ikke uden videre kan tage din BPA-ordning efter Servicelovens 96.1 med. Ved ophold i udlandet udover en måned skal din BPA-ordning som udgangspunkt afsluttes eller sættes i bero. Du skal kontakte visitator før, du indgår endelige aftaler. 4.4 Overførsel / opsparing af timer For ikke at begrænse den nødvendige fleksibilitet i din BPA-ordning, vil det ikke være hensigtsmæssigt at opgøre og afregne uforbrugte timer mere end én gang om året. Det gælder særligt, hvis du ikke får døgnhjælp. Her kan du have behov for at disponere mere frit over hjælpertimerne. Det samme gør sig gældende, hvis du får ekstra timer til dækning af f.eks. weekendophold uden for hjemmet. Du kan dog indgå en aftale med visitator om, at uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Der skal være tale om planlagt opsparing med et konkret formål for øje, f.eks. ferie, kurser, familiesammenkomster, sportsaktiviteter eller lignende. Du skal indsende en skriftlig ansøgning om overførsel af timer til din visitator. Ansøgningen skal indeholde din begrundelse for dit ønske om at overføre timer til næste år.

7 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Du skal være opmærksom på, at hvis Visitationsafdelingen ikke har modtaget ansøgning om overførsel af timer, inden den 15. december, vil timeregnskabet blive nulstillet pr. 1. januar. Din visitator skal, ved større opsparing af timer, være opmærksom på, om den tildelte hjælp er i overensstemmelse med dine behov. Visitator kan som et led i tilsynet med, om du får den fornødne hjælp, bede om at få oplysninger om den faktiske hjælp, du modtager (f.eks. i form af kopi af dine hjælperes timesedler.) 5. Hvis du vælger en ekstern arbejdsgiver 5.1 Frit valg af ekstern arbejdsgiver Har du fået bevilget en BPA-ordning, har du mulighed for at indgå en aftale med en nærtstående (f.eks. en ægtefælle), en forening eller et privat firma om, at tilskuddet overføres til dem. De er herefter arbejdsgiver for dine hjælpere. Fredericia Kommune påtager sig ikke ansvar for, hvordan firmaerne/organisationerne udfører opgaven for dig. Når du vælger en organisation eller et firma til at udføre arbejdsgiveropgaverne for dig, er valget alene dit ansvar. 5.2 Arbejdsgiveropgaver, som den eksterne arbejdsgiver løser for dig Når du vælger en ekstern arbejdsgiver, skal den eksterne arbejdsgiver varetage rollen som arbejdsgiver. De har dermed ansvaret for at administrere hjælpen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til en BPA-ordning, f.eks.: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, arbejdsmarkedsbidrag, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Kommunikation og afrapportering til kommunen. Det er fortsat dit ansvar at varetage rollen som arbejdsleder. Ved arbejdsleder forstås, at du skal: Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for dine hjælpere. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere, herunder afholde ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af dine hjælpere. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Afholde personalemøder. Indberette vagtplaner til ekstern arbejdsgiver ifølge de procedurer, som den eksterne arbejdsgiver har fastsat. Sikre dine hjælperes arbejdsmiljø ifølge de retningslinjer, der er fastsat af den eksterne arbejdsgiver. Vedrørende arbejdsmiljø: Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiveransvaret efter en konkret vurdering fortsat kan påhvile dig selv, når du er arbejdsleder. Det kan det fordi, du tilrettelægger dine hjælperes arbejde, instruerer dem i arbejdsopgaverne og har den reelle indflydelse på deres arbejdsmiljøforhold. 5.3 Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver/skift til ekstern arbejdsgiver Når du vælger en ekstern arbejdsgiver, skal der udarbejdes en treparts aftale mellem dig, din eksterne arbejdsgiver og Fredericia Kommune om arbejdsfordeling, betaling, opsigelse mv. Der vil som minimum være en frist på indeværende måned + 30 dage, inden en aftale om skift til ekstern arbejdsgiver kan træde i kraft. Skift mellem arbejdsgivere kan ske med 3 måneders varsel til visitationsafdelingen. 5.4 Afregning til arbejdsgiver for hjælperløn og for arbejdsgiveropgaven Når du har valgt en ekstern arbejdsgiver, og der er indgået treparts aftale, vil den eksterne arbejdsgiver modtage et honorar til betaling af arbejdsgiveropgaven. Tilskuddet til arbejdsgiveropgave udmåles i henhold til Kommunernes Landsforenings (KL) notat af 26. oktober Beløbet til direkte og indirekte hjælperudgifter vil fortsat blive udbetalt til din NEM konto. 5.5 Kontrol/revision/tilbagebetaling/ regulering Din eksterne arbejdsgiver udarbejder 1 gang årligt et regnskab for tilskud til din BPA-ordning (tilskud til hjælperlønninger). Desuden skal din eksterne arbejdsgiver sørge for, at der bliver udarbejdet en opgørelse over udmålte og forbrugte timer.

8 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Regnskabet og opgørelse over forbrugte og uforbrugte timer skal være Fredericia Kommune i hænde senest 15. marts hvert år. Bliver tilskuddet ikke brugt til de formål, der er nævnt i servicelovens 95 og 96 stk. 1, skal de tilbagebetales til Fredericia Kommune. Dvs. er der brugt færre timer end udmålt, skal disse tilbagebetales til Fredericia Kommune. Du kan dog indgå en aftale med Fredericia Kommune om, at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år. Se afsnit 4.4. Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer til efterfølgende år, kan Fredericia Kommune modregne tilskud til uforbrugte timer i den førstkommende udbetaling. 6. Hvis du selv eller en nærtstående vælger at være arbejdsgiver 6.1 Om valgmuligheder Er du blevet bevilget en BPA-ordning, og har du ikke valgt en ekstern arbejdsgiver, har du flere valgmuligheder i forhold til arbejdsgiveropgaver: Du kan selv vælge at være arbejdsgiver Du kan vælge, at en nærtstående (f.eks. en ægtefælle) skal være arbejdsgiver. Vedrørende lønadministration: Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge selv at stå for lønadministrationen. Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge, at Fredericia Kommune skal varetage de opgaver, der er forbundet med lønadministration. Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kan vælge, at et firma skal varetage de opgaver, der er forbundet med lønadministration. 6.2 CVR registrering CVR er en forkortelse for det Centrale Virksomheds Register. Et af CVR s væsentlige formål er at sikre en registrering af alle virksomheder i Danmark. Det gør de ved at give virksomhederne et unikt 8 cifret nummer, et såkaldt CVR-nummer. Hvis du/en nærtstående vælger selv at være arbejdsgiver, skal du/den nærtstående registreres i CVR. Du kan komme videre med det via nedenstående link:

9 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Arbejdsgiveropgaverne Du skal altid selv varetage arbejdslederopgaverne. Ved arbejdslederopgaver forstås: Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for dine hjælpere. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere, herunder holde ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og den daglig instruktion af dine hjælpere. Afholde personalemøder. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Hvis du/den nærtstående vælger at være arbejdsgiver, skal du/den nærtstående også varetage de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til en BPA-ordning: Ansætte og afskedige hjælpere. Udarbejde ansættelsesbevis til hjælperne. Gennemføre de nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Tegne lovpligtige forsikringer. Udbetale løn og indberette til skat, feriefond, barselsfond, ATP mv. Opgaven kan varetages af dig selv, et privat firma eller kommunen Arkivering. Alle dokumenter skal opbevares mindst 5 år. Det betyder f.eks., at arbejdsgiveren skal gemme ansættelseskontrakter i minimum 5 år efter at en hjælper er fratrådt Ansættelse af hjælpere Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke giver tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år. Når der annonceres efter hjælpere, skal arbejdsgiveren overholde gældende regler om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling. Man må ikke fravælge hjælpere på baggrund af race, religion, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering eller alder. Socialministeriet har givet dispensation, så det er muligt at søge en handicaphjælper på nogenlunde samme alder som arbejdsgiveren. Derudover accepteres det normalt, at der kan søges en handicaphjælper af samme køn, hvis hjælperen skal hjælpe med personlig pleje. Ved ansættelse af en handicaphjælper skal der laves en ansættelseskontrakt. Arbejdsgiveren kan vælge at benytte en standardansættelseskontrakt for handicaphjælpere. Men arbejdsgiveren skal være opmærksom på, om der i ansættelsen er særlige forhold, der skal beskrives yderligere i ansættelseskontrakten. Væsentlige vilkår skal fremgå af ansættelseskontrakten. Det er vigtigt at få angivet specielle ansættelsesbetingelser eller vilkår i kontrakten, eller lade kontrakten henvise til f.eks. en arbejdsbeskrivelse. Løn og ansættelsesforhold for hjælperne er et spørgsmål mellem arbejdsgiver og hjælpere. Fredericia Kommune er ikke forpligtet til at tage højde for dine private aftaler eller særlige aftalte overenskomstmæssige forhold. Hvis arbejdsgiveren vælger at tiltræde en overenskomst, der er dyrere end det tilskud, som Fredericia Kommune udmåler, er merudgiften således for din egen regning. Væsentlige ændringer i hjælperes ansættelsesvilkår skal meddeles med et varsel, der svarer til hjælperens opsigelsesvarsel. Væsentlige vilkårsændringer kan være f.eks. ændring af løn, pension, arbejdstid, ansættelsessted, væsentligt ændrede arbejdsopgaver mv Afskedigelse af hjælpere En arbejdsgiver kan komme ud for at måtte løse en konflikt ved at opsige eller bortvise en hjælper. Hvis en arbejdsgiver med en BPA-ordning er i tvivl om lovligheden i en bortvisning/afskedigelse, kan du hente råd og vejledning. Se afsnit Fratrædelse En hjælper kan opsige sin stilling med de opsigelsesvarsler, der er aftalt i ansættelseskontrakten. Opsigelsen skal ske skriftligt. Ved dødsfald, hvor du selv er arbejdsgiver, indtræder Fredericia Kommune i arbejdsgiverens forpligtelser i opsigelsesperioden Forsikring af hjælpere En arbejdsgiver har pligt til at tegne forsikring for sine ansatte. Forsikringerne skal senest træde i kraft på hjælpers 1. arbejdsdag. Det drejer sig om: Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Rejseforsikring, ved rejser i udlandet

10 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Arbejdsskadestyrelsen har i oktober 2009 oplyst, at ægtefæller normalt ikke vil være omfattet af arbejdsskadeforsikringens personskreds. Det betyder, at en ægtefælle, der er lønnet hjælper, evt. skal oprette en heltidsulykkesforsikring eller forsikres via en særlig ægtefælleforsikring. Læs evt. mere om hjælperforsikring på Handicappedes Gruppeforsikrings hjemmeside: Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) beslutter selv, i hvilket forsikringsselskab hjælperforsikringen skal tegnes. Fredericia Kommune beregner tilskuddet til hjælperforsikringen ud fra Handicappedes Gruppeforsikrings prisniveau for hjælperforsikring. Tilskuddet omfatter tilskud til arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring og rejseforsikring. Tilskuddet til hjælperforsikring udbetales når forsikringen skal betales Ferie Hjælperen har ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår uanset, om der er optjent feriepenge. Hvis hjælperen ikke har optjent feriepenge, må hjælperen selv finansiere ferien. Hjælperen har ret til mindst 15 dages sammenhængende ferie i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Restferie skal, så vidt muligt gives som 5 dages sammenhængende feriedage, men kan placeres på enkeltdage hvis arbejdssituationen kræver dette. Du skal i videst muligt omfang imødekomme hjælperens ønske om ferietidspunkt. Der skal ifølge ferieloven i videst muligt omfang tages hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn. Hvis ferien ikke kan aftales, skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af hovedferie med 3 måneders varsel og afholdelse af restferie med 1 måneds varsel. Vedrørende regler for ferie henvises til: Feriegodtgørelse/feriekort Der opspares 12½ procent i feriegodtgørelse af den optjente løn som udbetales på feriekort. Særlig feriegodtgørelse på 1 % udbetales med lønnen i maj. Udbetaling af feriegodtgørelse Hjælperen modtager et feriekort fra Feriekonto ved ferieårets start. Feriegodtgørelse kan tidligst udbetales til hjælperen en måned før ferie afholdes. Hjælperen skal selv underskrive feriekortet og aflevere det i Borgerservice.

11 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Overførsel af ferie Arbejdsgiver og hjælperen kan aftale, at ferie ud over 20 feriedage kan overføres til næste ferieår. Det er en betingelse for overførsel af ferie, at arbejdsgiveren og hjælperen udfærdiger en skriftlig aftale om overførsel af ferie, og ATP får meddelelse om overførsel af ferie senest den 30. april. Feriehindringer Hvis hjælperen har været forhindret i at afholde ferie, f.eks. på grund af sygdom eller barselsorlov, kan feriegodtgørelsen i visse tilfælde udbetales uden, at der afholdes ferie. Læs mere om ferie på Sygdom Arbejdsgiveren skal fastsætte procedurer for hjælperens sygemelding. Det fremgår af ansættelseskontrakten, til hvem og hvornår hjælperen skal melde sig syg. Arbejdsgiver (borger) skal indberette til Fredericia kommune på særlige fraværsblanketter at hjælperen er syg, ligeledes også raskmelde hjælper igen. Blanketter fås ved henvendelse til visitationsafdelingen. Udgiften til løn under sygdom dækkes efter regning, for de hjælpere, der har haft mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og haft mindst 74 timers arbejde i denne periode. Løn under sygdom er som udgangspunkt grundlønnen i den aftalte arbejdstid + fast påregnelige tillæg i samme periode. Sygdommen skal anmeldes til hjælperens bopælskommune senest ved 4 ugers sygdom. Hvis anmeldelsen ikke modtages rettidigt, kan refusion først opnås fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er modtaget i bopælskommunen. Herefter anmodes normalt om refusion en gang om måneden. Der skal senest anmodes om refusion efter 3 måneder. Ret til refusion mistes for perioder, der ligger mere end 3 måneder forud for refusionsanmodningen. Lægeerklæring Arbejdsgiveren kan forlange en tro og love erklæring fra hjælperen i forbindelse med sygdom. Der kan ikke længere indhentes almindelige lægeerklæringer fra hjælperens læge. I tilfælde af længerevarende sygdom kan der indhentes en anden dokumentation fra hjælperens læge, eller der kan i samarbejde mellem arbejdsgiver, hjælper og hjælperens læge udarbejdes en mulighedserklæring. Udgifter til dokumentation for sygdom eller Mulighedserklæring skal afholdes af arbejdsgiveren. Sygefraværssamtale Ifølge sygedagpengeloven har en arbejdsgiver pligt til at afholde en sygefraværssamtale med en medarbejder senest efter 4 ugers sygdom. Nærmere oplysninger om lægeerklæringer og afholdelse af sygefraværssamtalen kan findes på arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside:

12 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Graviditet/barsel/forældreorlov Hjælperen har ret til fravær efter barselslovens regler. Moderen har ret til fravær 4 uger før forventet fødsel, 14 uger efter fødslen og herefter ret til forældreorlov i op til 32 uger. Faderen har ret til fædreorlov 2 uger i forbindelse med barnets fødsel eller hjemkomst og ret til forældreorlov i op til 32 uger. De 2 uger skal være afsluttet inden for de første 14 uger efter fødslen. Forældreorlov kan forlænges op til 14 uger. Der gælder nogenlunde tilsvarende regler i forbindelse med adoption. Hjælperen har pligt til senest 8 uger efter fødslen at orientere dig om, hvornår arbejdet genoptages, og hvor stor en del af forældreorloven medarbejderen ønsker at holde. Hvis der er aftalt løn under fravær, indhentes refusion fra hjælperens bopælskommune og barsel.dk. Man skal være opmærksom på, at selv om begge forældre har ret til forældreorlov på 32 uger, udbetales kun refusion for i alt 32 uger pr. barn. Hvis kommunen er lønadministrator, kontakter du Fredericia kommunes lønkontor ved fraværets start. Fastansatte: Der betales løn under barsel i den periode hvor der kan opnås tilskud af barselsudligningsordningen. Timelønnet: Der udbetales ikke løn i barselsperioden dagpenge udbetales af bopælskommunen. Fredericia kommune sørger for at indhente refusion for orloven. Barns sygdom Fredericia Kommune udmåler tilskud til BPA-ordninger, så arbejdsgiveren har mulighed for at aftale med hjælperne, at der udbetales løn under barns 1. og evt. 2. Sygedag. Ved barnets 1 og 2 sygedag tages der udgangspunkt i de vilkår, der er gældende for de sammenlignelige faggrupper. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis barnet er under 18 år, og har ophold hos den ansatte, og fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet, og der er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

13 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Pension Der indbetales til arbejdsmarkedspension når retten til dette er optjent, det vil sige man er fyldt 21 år har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommune, amt og region inden for en 8 års periode regnet fra den 1. april. 1999, og mindst 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Der udmåles tilskud, så arbejdsgiveren kan aftale arbejdsmarkedspension. Pensionsordningen skal fremgå af ansættelseskontrakten Arbejdspladsvurdering - APV Arbejdet, som hjælper, er som udgangspunkt omfattet af alle arbejdsmiljølovens regler. Der skal derfor udarbejdes en APV, som mindst en gang hver 3. år skal revideres. Derudover skal APV en revideres, hvis der sker væsentlige ændringer i situationen. Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiver og hjælpere i fællesskab. Regler og gode råd til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Branchevejledningen for handicaphjælpere kan findes på: Nødvendigt plejeudstyr udlånes og vedligeholdes fra Fredericia Kommunes Hjælpemiddelafsnit. Niveauet svarer til niveauet for den kommunale hjemmepleje i Fredericia. Ved behov for udlånshjælpemidler kontaktes Hjælpemiddelafsnittet på Tlf.: Oplæring/kurser til hjælpere Arbejdsgiveren varetager oplæring og daglig instruktion til hjælperne. Ved behov for kursus forventes det at der gøres brug af Kommunalt udbudte kurser, hvis det er muligt. Er der behov, der ikke kan dækkes af de Kommunalt udbudte kurser kan udgiften dækkes efter regning. 6.4 Råd og vejledning I perioden har Servicestyrelsen etableret en særlig rådgivningsfunktion, for borgere med BPA-ordninger, om de juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver- og arbejdslederrollen. Det gælder f.eks. regler om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø og herunder arbejdstider, nødvendige forsikringer for hjælperne, ferielovgivning m.v. Læs mere om rådgivningen på Der udbydes i samme periode også kurser for nye og eksisterende modtagere af BPA-ordninger. Oplysninger om kurserne kan findes på

14 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Du kan også altid kontakte din visitator. 6.5 Hvis du (eller den nærtstående) vælger selv at udbetale løn Afregning for hjælperløn Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) modtager hver måned forud et tilskud fra Fredericia Kommune. Tilskuddet indbetales på arbejdsgiverens erhvervskonto. I tilskudsberegningen er det muligt at se den totale opgørelse. Det er din (eller den nærtståendes) ansvar at få tilskuddet til at slå til. Arbejdsgiveren skal sørge for at: Udbetale løn inkl. tillæg. Indbetale ATP, AES, bidrag til barsel.dk, feriepenge, evt. pension m.v. Indberette A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til Skat. Arbejdsgiveren kan hente råd og vejledning på Kontrol/revision/regulering Du (eller den nærtstående) skal betale alle udgifter, der vedrører dine hjælperes løn, direkte fra erhvervskontoen. Dvs. alle de udgifter, der er medregnet i tilskudsberegningen. Tilskud, der ikke er brugt til de formål, der er nævnt i servicelovens 95 og 96 stk. 1, skal tilbagebetales til Fredericia Kommune efter nærmere aftale. Arbejdsgiveren skal gemme alle bilag i mindst 5 år. På anmodning fra Fredericia Kommune skal arbejdsgiveren aflevere kontoudskrift og kopi af bilag. 6.6 Hvis borgeren vælger, at et firma skal udbetale løn. Du (eller en nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) kontakter selv et firma. Inden arbejdsgiveren underskriver aftale med firmaet, skal din visitator ved Fredericia Kommune godkende firmaets prisniveau. Når Fredericia Kommune har godkendt prisniveauet betales lønadministration efter regning. Der gælder samme regler for kontrol/revision/tilbagebetaling/regulering, som hvis arbejdsgiverne selv udbetaler løn. 6.7 Hvis borgeren vælger, at Fredericia Kommune skal udbetale løn. Når du (eller en nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) har valgt, at Fredericia Kommune skal udbetale løn, overføres tilskuddet til Fredericia kommunes lønkontor. Ved bevægelser på kontoen anføres så mange oplysninger som muligt om ind- eller udbetalingen. (art, modtager, periode, mv.). Der må ikke ske overførsel til/fra dine private konti, og der må ikke være udbetalinger, der vedrører andet end dine hjælperes løn. Arbejdsgiver skal 1 gang årligt i januar aflevere regnskab for, at beløbet er brugt til formålet. Kontoudskrift fra erhvervskontoen vil som udgangspunkt være tilstrækkelig dokumentation. Regnskabet skal afleveres i visitationsafdelingen. Regnskabet skal desuden indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer. Hvis der er forbrugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet tilbagebetales til Fredericia Kommune. (Planlagt hjælp i hjemmet under indlæggelse skal ikke tilbagebetales.) Du kan indgå aftale med Fredericia Kommune om, at et udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Timerne skal som udgangspunkt bruges til det formål, de er bevilget til. Det kan f.eks. være ekstra timer til ferie, der overføres, fordi du sparer sammen til en længere ferie. Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer, kan Fredericia Kommune modregne tilskud til uforbrugte timer i den førstkommende udbetaling.

15 Visitations Afdelingen

Ansættelse af hjælpere Vær opmærksom på, at kommunen ikke yder tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år.

Ansættelse af hjælpere Vær opmærksom på, at kommunen ikke yder tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år. Bilag 3.1 Opdateret 9.06.15. HVIS DU SELV ELLER EN NÆRTSTÅENDE VÆLGER AT VÆRE ARBEJDSGIVER Om valgmuligheder Under forudsætning af at det vurderes at du er i stand til selv at være arbejdsgiver, er der

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Brugervejledning 96. Indledning.

Brugervejledning 96. Indledning. Brugervejledning 96 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om Social Service 96 bevilges til dig, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance 1.0 Hvad er BPA 1.1 Hvad siger loven... side 4 1.2 Personkreds... - 4 1.3 Hvad skal der til for at få bevilliget en BPA-ordning?... - 5 2.0 Bevilling/ophør

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Håndbog til kontant tilskud efter Servicelovens 95

Håndbog til kontant tilskud efter Servicelovens 95 Håndbog til kontant tilskud efter Servicelovens 95 Brugervejledning 95 Tilskudsordning, jf. Lov om Social Service 95 bevilges til dig, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Brugervejledning BPA 96 Indledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA ordning), jf. Lov om Social Service bevilges til dig, der

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Lov om Social Service 95, stk. 3

Lov om Social Service 95, stk. 3 Retningslinjer for tilskud, så en nærtstående kan varetage personlig pleje og praktisk hjælp i ordninger efter Lov om Social Service 95, stk. 3 Gældende fra den 1. september 2014 Formålet med hjælp, som

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere