N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk"

Transkript

1 udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen indtræder i i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk. 1. Indledning Virksomhedsoverdragelseslovens 2 har følgende ordlyd: 2. Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelse, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til: 1. Kollektiv overenskomst eller aftale, 2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og 3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler om lærlingeforhold, uddannelsesaftaler for elever i de erhvervsfaglige grunduddannelser mv., såfremt virksomheden efter overdragelsen godkendes som lære sted eller praktiksted mv. Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på lønmodtageres ret til ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller ydelser til efterladte i henhold til pensionsordninger. Det følger af bestemmelsen, at erhververen indtræder umiddelbart i rettigheder og forpligtelser over for de lønmodtagere, hvis arbejdsforhold bestod ved overdragelsen, og for disse lønmodtagere indtrædes i alle krav, uanset om de vedrører tiden før eller efter overdragelsen. Medarbejderne stilles herved som om, der er tale om ét ubrudt ansættelsesforhold uden arbejdsgiverskifte.

2 2. Forholdet mellem overdrager og erhverver Virksomhedsoverdragelsesloven regulerer forholdet mellem lønmodtagerne og henholdsvis overdrager og erhverver. For så vidt angår retsforholdet mellem overdrager og erhverver bedømmes dette i forhold til den indgåede aftale om overdragelse af opgaven eller i mangel heraf på baggrund af retspraksis om refusion af ældre krav. 1 Udgangspunktet er, at der sker et skyldnerskifte, hvor erhververen indtræder umiddelbart i rettigheder og forpligtelser over for de lønmodtagere, han overtager, mens overdrageren tilsvarende frigøres over for disse lønmodtagere. 2.1 Aftalte virksomhedsoverdragelser Det følger af praksis, at overtagelsesdagen er skæringsdag for opgørelse af løn- og feriekrav mv. Det er sædvanligt, at der ved aftalte virksomhedsoverdragelser udarbejdes en refusionsopgørelse, som fastlægger, hvilke krav der er, og som tager stilling til, hvem der i det indbyrdes forhold mellem overdrager og erhverver hæfter for de enkelte krav. Det følger af retspraksis 2, at det er udgangspunktet, at overdrager hæfter for ældre krav i de situationer, hvor ikke andet følger af overdragelsesaftalen mellem overdrager og erhverver. Følger det af overdragelsesaftalen, at erhververen også hæfter for krav opstået før overdragelsen, må disse klart fremgå af overdragelsesaftalen. Der påhviler således overdrager en vidtgående oplysningspligt, og undladelse af at meddele sådanne oplysninger medfører, at overdrageren bliver erstatningsansvarlig overfor erhververen. Med udgangspunkt i ovenfor nævnte retspraksis vil krav opstået før overdragelse, som ikke udtrykkeligt er specificeret i overdragelsesaftalen eller på anden måde er gjort erhverver bekendt, kunne rejses over for overdrageren af erhververen. 3 1 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave 2009, side 154 ff. 2 U86.567SH, U86.714ØL og U86.948SH. 3 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave 2009, side

3 Erhververen hæfter i det indbyrdes forhold for de krav, der forfalder efter overdragelsen, medmindre andet er aftalt. Det gælder krav som fratrædelsesgodtgørelse, efterløn etc., under forudsætning af, at overdrageren har meddelt de oplysninger, fx om anciennitet, der muliggør erhververs kendskab til kravene. I forhold til den såkaldte trekantsituation, hvor medarbejderne overdrages fra den nuværende leverandør til den fremtidige leverandør kan ordregiver efter omstændighederne blive erstatningsansvarlig for restancer overfor den fremtidige leverandør, såfremt udbyderen ikke medvirker til at oplyse om disse forhold. 4 Lægger parterne til grund, at der ikke foreligger en virksomhedsoverdragelse, vil der naturligvis ikke skulle ske refusion af lønforpligtelser. Konstateres det efterfølgende, at virksomhedsoverdragelsesloven alligevel finder anvendelse, og retter lønmodtagerne herefter overfor erhververen krav om betaling af tilgodehavender optjent før overdragelsen, kan erhververen efter omstændighederne kræve beløbet refunderet hos overdrageren efter samme retningslinier som ovenfor beskrevet. En fejlagtig opfattelse af virksomhedsoverdragelsesloven vil imidlertid ikke indebære, at erhververen kan forlange erstatning for langt opsigelsesvarsel eller fratrædelsesgodtgørelse på grund af, at han indtræder i medarbejderens optjente anciennitet. Sådanne fremtidige eventualforpligtelser ville erhververen heller ikke i normale virksomhedsoverdragelsessituationer kunne få refunderet. 2.2 Faktiske virksomhedsoverdragelser Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse i tilfælde, hvor opgaven videreføres af en ny leverandør, uden at der foreligger en udtrykkelig eller stiltiende aftale herom mellem overdrageren og erhververen, jf. notat Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse. Spørgsmålet er, om der i disse situationer, hvor der ikke er eller kun har været begrænset kontakt mellem overdrageren og erhververen, kan rejses et refusionskrav som følge af, at erhververen må indfri lønmodtagerkrav fra tiden før overdragelsen. Det fremgår af retspraksis 5, at hvor der ikke er nogen form for kontraktforhold mellem overdrager og erhverver heller ikke om overtagelse af aktiver 4 Scandic-dommen U H 5 U VL 3

4 har erhverver ikke et refusionskrav mod overdrageren. Overdrager har ikke forsømt sin oplysningspligt og erhverver bør ved faktiske virksomhedsovertagelser være bevidst om, at der ved overtagelse af virksomheden kan følge ældre lønmodtagerkrav med. Det fremgår endvidere af retspraksis 6, at hvor der er et kontraktforhold, der imidlertid ikke vedrører overtagelse af medarbejdere men enkelte aktiver, vil erhverver have et krav mod overdrager for lønmodtagerkrav fra tiden før overtagelsen. I lyset af praksis må det konkluderes, at der formentlig ikke skal meget til, før erhverver indrømmes et refusionskrav. En aftale mellem overdrager og erhverver om overtagelse af enkelte aktiver er tilstrækkelig til, at erhverver ud fra synspunkter om kontraktudfyldning og forudsætningssynspunkter opnår et refusionskrav. 3. Hvad indtræder erhververen i? Erhververen indtræder umiddelbart i rettigheder og pligter i forhold til de ansættelsesforhold, der består på overtagelsestidspunktet. Overførslen sker ved den faktiske overtagelse af virksomheden, og kan ikke ved aftale mellem overdrager og erhverver udskydes til et senere tidspunkt. 3.1 Ændring af ansættelsesvilkår Det forhold at erhververen fuldt ud indtræder i overdragerens rettigheder og pligter over for lønmodtagerne medfører, at lønmodtagerne kan betragte ansættelsesforholdet under ét med den nye arbejdsgiver som hæftende for alle krav og indtrådt i alle rettigheder og forpligtelser over for dem. I det omfang overdrager og lønmodtager kunne indgå aftale om ændrede ansættelsesvilkår, vil erhverver tilsvarende kunne træffe aftale med lønmodtagerne ved overdragelsen. Erhververen vil ligeledes som udslag af ledelsesretten kunne iværksætte ændringer i samme omfang, som overdrageren ville kunne have gjort. Det fremgår af en udtalelse fra EFTA-domstolen 7, at lønmodtageren ikke kan fraskrive sig dennes rettigheder efter virksomhedsoverdragelsesdirektivet, heller ikke selvom dette sker som led i en samlet ordning, der set under ét stiller lønmodtageren mere gunstigt. Direktivet er på den anden side ikke til hinder for, at lønmodtageren efterfølgende med erhververen indgår aftale om ændrede ansættelsesvilkår, forudsat at dette er i overensstemmelse med national lovgivning. 6 U ØL 7 EFTA-domstolens udtalelse af 25. september 1996, Langeland, E-3/95. 4

5 Det følger ligeledes af funktionærlovens 21, at en funktionær ikke er bundet af aftaler, der forringer hans funktionærlovssikrede rettigheder, fx en aftale i strid med funktionærlovens 2, stk. 8, om ikke at overføre anciennitet, aftale om ny prøvetid eller kortere opsigelsesvarsler, jf. funktionærlovens 2, stk. 2 og stk Inden for de ovenfor nævnte retningslinier er virksomhedsoverdragelsesloven imidlertid ikke til hinder for, at erhververen indgår aftale med lønmodtagerne og/eller deres organisationer om fortsættelse på ændrede vilkår. Såfremt en lønmodtager aftaler forringelse af rettigheder i forhold til en erhverver, er han bundet af denne aftale, når den ikke strider mod de ovennævnte ufravigelige rettigheder. Dette uanset om aftalen er indgået under tilkendegivelse af, at manglende enighed indebærer, at erhververen vil opsige lønmodtageren. Lønmodtageren må som i et løbende ansættelsesforhold vælge mellem to alternativer, opsigelse eller forringede ansættelsesvilkår. Opsiges lønmodtageren må denne, hvis han finder opsigelsen usaglig, rejse krav om en godtgørelse, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 1. Erhververs muligheder for at ændre såvel individuelle som overenskomstmæssige aftaler er i øvrigt i det hele de samme som overdragers Hvilke ansættelsesforhold? Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 2, at erhverver indtræder i de arbejdsforhold der bestod på overtagelsestidspunktet. Der er en række arbejdsforhold, der består, selv om den pågældende ikke arbejder på overtagelsesdagen. Det gælder fx hvor lønmodtageren er syg, er på barselsorlov, har ferie, har fået bevilget orlov, er genindkaldt til militæ r- tjeneste, er midlertidigt hjemsendt på grund af vejrliget o.l. eller er fritaget for tjeneste. I disse situationer forsætter ansættelsesforholdet på de aftalte vilkår. 8 se U89/69H. 9 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave 2009, side

6 Erhverver indtræder ikke i forhold til de lønmodtagere, som er bortvist af overdrager, eller lønmodtagere der er fritstillet eller fratrådt før overtagelsesdagen grundet overdragers opsigelse. Der henvises endvidere til notat; Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse. 4. Kollektiv overenskomst og aftale Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer alene en beskyttelse af den enkelte lønmodtager og ikke en beskyttelse af de organisationer, der er part i de kollektive aftaler. Den enkelte lønmodtager kan påberåbe sig sine individuelle rettigheder såvel efter individuel aftale som efter kollektive overenskomster og aftaler, men overenskomsten som sådan overføres ikke umiddelbart til erhververen som følge af lovens bestemmelser. Virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1, nr. 1 henviser ved kollektiv overenskomst og aftale til alle kollektive overenskomster og aftaler, herunder også til lokale aftaler og kutymer, særoverenskomster o.l. Dette rejser spørgsmålet om, hvornår en kollektiv rettighed også er en individuel rettighed, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven? Loven retter sig til enkeltindividet og det afgørende for afgrænsningen må herefter være, om den enkelte lønmodtager over for sin arbejdsgiver kan påberåbe sig rettigheden, og om den enkelte arbejdsgiver direkte over for den enkelte lønmodtager kan påberåbe sig dennes forpligtelse. Udgangspunktet er, at erhververen skal overholde de normative og neutrale bestemmelser i overenskomsten. Derimod er de obligatoriske bestemmelser ikke en del af aftaleforholdet direkte med lønmodtageren. De obligatoriske bestemmelser regulerer forhold mellem overenskomstens parter (organisationerne). Det henvises til notat; Individuelle og kollektive rettigheder ved virksomhedsoverdragelse for uddybende redegørelse. Lønmodtagerens beskyttelse mod forringelse af overenskomstmæssige rettigheder ligger i, at disse aftaler skal respekteres af erhververen frem til overenskomstens udløb. Efter dette tidspunkt afgør øvrige ansættelsesvilkår (fx funktionærloven eller anden i virksomheden gældende overenskomst), om ansættelsesvilkårene kan ændres og i givet fald med hvilket varsel. De generelle aftaler, der i øvrigt er indgået med organisationerne om lønog arbejdsvilkår, og de lokalaftaler, der måtte være indgået, skal erhververen 6

7 respektere, indtil disse aftaler opsiges eller udløber. Mange aftaler knytter sig til overenskomster og kan alene opsiges sammen med disse, mens andre aftaler indeholder bestemmelser om opsigelsesvarsel og kan dermed opsiges særskilt. Såfremt erhverver ønsker at forringe lønmodtagernes ansættelsesvilkår i forhold til de overenskomstmæssige rettigheder, kan sådanne forringelser først gennemføres ved overenskomstens automatiske udløb, ved udløbet af overenskomstens opsigelsesperiode eller i forbindelse med en ny overenskomsts ikrafttræden. Det kan derimod ikke antages, at individuelle rettigheder støttet på en overenskomst bortfalder automatisk og uden varsel ved overenskomstens udløb. Gennemførelse af forringelser af bestående individuelle ansættelsesvilkår må derfor som udgangspunkt varsles over for den enkelte med den pågældendes opsigelsesvarsel og altså i en situation, hvor erhverver har frasagt sig den kollektive overenskomst, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 4a, tidligst til udløb af den frasagte overenskomst. Indeholder overenskomsten selv bestemmelser om opsigelse af enkelte rettigheder, kan disse opsiges med de aftalte varsler, medmindre aftalen strider mod præceptive regler, fx funktionærlovens 21. Vælger en medarbejder, der har fået varslet forringelser af individuelle vilkår at forblive ansat på de forringede vilkår efter varslingsperiodens og den frasagte overenskomsts udløb, vil dette blive anset for accept af forringe l- sen Løn- og arbejdsforhold fastsat eller godkendt af offentlig myndighed Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1, nr. 2, at erhververen indtræder umiddelbart i løn- og arbejdsforhold fastsat eller godkendt af offentlig myndighed. Det karakteristiske ved bestemmelsen i 2, stk. 1, nr. 2 er, at denne omhandler løn- og arbejdsforhold, der gælder i kraft af en offentlig myndigheds fastsættelse deraf, i modsætning til en aftalt rettighed som omhandlet i 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 3. Det kunne fx være vilkår, der er ensidigt fast af Kommunernes Lønningsnævn, jf. lov om kommunernes styrelse 67, og som ikke har karakter af en kollektiv overenskomst. 10 Se U H. 7

8 Det forekommer imidlertid uklart, hvad indholdet i bestemmelsen i 2, stk. 1, nr. 2 er i praksis. Bestemmelsen ses ikke at have særlig betydning i forbindelse med overdragelse af medarbejdere ved offentlige ordregivers konkurrenceudsættelse af opgaver. 11 Nedenfor gøres nogle bemærkninger vedrørende samspillet mellem en særlig gruppe offentligt ansatte, tjenestemændene, og virksomhedsoverdragelsesloven. 5.1 Tjenestemænd Tjenestemænd er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og har derfor som udgangspunkt ikke pligt til at overgå til en privat leverandør i forbindelse med en udlicitering. Baggrunden herfor er, at en privat virksomhed ikke kan indtræde i rettigheder og pligter i forhold til tjenestemandspension, det særlige disciplinærsystem mv. Der kan aftales særlige vilkår eller indgås frivillige udlånsaftaler, jf. notat Udlån af tjenestemænd. Medarbejdere der er ansat på tjenestemandslignende vilkår vil efter omstændighederne kunne være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette afhænger af en konkret vurdering af i hvor høj grad ansættelsesforholdet er tjenestemandslignende. 12 Der kan endvidere opstå den situation, hvor tjenestemanden vælger at overgå til ansættelse hos erhverver på overenskomstvilkår. I dette tilfælde vil tjenestemanden blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og erhverver skal respekterer de individuelle rettigheder, der følger af tjenstmandsaftaler (som ofte henviser til en kollektiv overenskomst) mv Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1, nr. 3, at erhve r- ver indtræder i de mellem lønmodtager og overdrager indgåede aftaler om 11 Mette Klingsten; Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse, DJØF, 1. udgave 2002, side 214. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave 2009, side Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave 2009, side Se Arbejdsrettens dom af 26. januar 2011 (sag nr. AR ) vedrørende tjenestemandsansatte brandmænds overgang fra Gentofte Kommune til Falck. 8

9 løn- og arbejdsforhold. Dette gælder for aftaler, der fremgår af ansættelsesaftalen og aftaler der er indgået - skriftligt eller mundtligt under ansættelse. Derimod indtræder erhververen ikke efter bestemmelsen i nr. 3 i forpligtelser og rettigheder, der ikke udspringer direkte eller indirekte af en aftale mellem parterne. Overdrager skal loyalt oplyse om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for medarbejderne, men erhverver har også en ret vidtgående pligt til at undersøge de aftalte vilkår og herunder også få fastlagt, hvilke konkrete krav der eksisterer allerede ved overtagelsen. 6.1 Anciennitet mv. Erhverver indtræder i optjent anciennitet. Erhverver indtræder ligeledes i aftalt funktionærstatus eller aftaler om forlængelse af gældende lov- eller overenskomstbestemte opsigelsesvarsler. Fratræder lønmodtageren efter overdragelsen, hæfter erhverver - uanset at opsigelse er afgivet før overdragelsen for de ydelser, der skal udredes ved fratræden, fx fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a. I relation til midlertidige ansættelsesforhold, prøvetid etc., betragtes ansættelsesforholdet under ét, således at erhverver ikke kan beregne en ny midle r- tidig ansættelsesperiode efter funktionærlovens 2, stk. 4, eller en ny prøvetid, jf. funktionærlovens 2, stk. 5. Erhverver indtræder endvidere i forpligtelserne til at afregne eller lade afspadsere optjent overarbejde. Endelig kan overdrager have afgivet løfte til lønmodtager om deltagelse i kurser, efter-/videreuddannelse o.l., der vil påføre erhverver omkostninger. 6.2 Aftalte særvilkår Grænserne for hvad der anses for løn- og arbejdsforhold kan forekomme flydende. Det fremgår bl.a. følgende af retspraksis: Erhververen kunne ikke uvarslet ændre tidspunktet for lønudbetaling fra den sidste torsdag i måneden til sidste hverdag i måneden. Der var tale om en væsentlig misligholdelse af ansættelsesaftalen. 9

10 Påberåbte personalegoder (vask af arbejdstøj, tilskud til fodtøj, gruppeliv s- forsikring) fremgik ikke af ansættelsesaftalen med overdrageren, og det var i øvrigt ikke godtgjort, at lønmodtagerne havde krav på de omtalte goder. 14 Det kan lægges til grund, at vilkår, der er knyttet til ansættelsen som tillæg til lønnen, dvs. fri bolig, fri telefon, værdi af fri bil, aftaler om dækning af repræsentations- og rejeudgifter, kørselsgodtgørelse etc. er omfattet af 2, stk. 1, nr. 3. Løfter om bonus, resultatløn og tantieme mv. er også omfattet i det omfang disse udgør et retskrav. Indebærer virksomhedsoverdragelsen, at det ikke er muligt at bevare goderne, fx fri bolig eller fri bil, er erhververen forpligtet til at betale kompensation svarende til værdien af godet. Kan erhververen ikke opretholde pensionsudbetalingsordningen fx fordi virksomheden ikke længere er overenskomstdækket må erhverver sikre indbetaling af pensionsbidrag på tilsvarende vilkår. Det gælder generelt for aftalte særvilkår, at erhverver og lønmodtager kan frigøre sig herfra på samme vilkår, som var gældende inden overdragelsen. Uden for anvendelsesområdet af 2, stk.1, nr. 3, falder forpligtelser og rettigheder, der ikke hviler på en aftale mellem overdrageren og lønmodtageren, eller er en indirekte konsekvens af en aftale mellem parterne. En forpligtelse der ikke hviler på en aftale er arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader som følge af uforsvarlige forhold hos overdrager. Heller ikke ansvar efter erstatningsansvarslovens 26 om godtgørelse for tort må antages at gå over til erhververen. Særligt vedrørende ferie Ved en virksomhedsoverdragelse skal der altid tages stilling til såvel optjent ferieret som omfang af afholdt ferie. Lønmodtagere, der er antaget månedsvis, og som får løn under ferien i kraft heraf eller efter særskilt aftale/overenskomst, bevarer efter overdragelsen krav på ferie med løn hos erhverver. Ved overtagelsen refunderer overdrager ofte et beløb svarende til den feriegodtgørelse, lønmodtagerne ville have krav på ved fratræden i forbindelse med overdragelsen, men erhverver må 14 Sø- og Handelsrettens dom af (F28/1989 og F32/1990) 10

11 som nævnt udbetale den faktiske løn under feriens afholdelse, ligesom lønmodtagerne har krav på ferietillæg. Erhverver indtræder også i forpligtelserne til at yde ferie med løn/ feriegodtgørelse i det ved overdragelsen løbende ferieår, og omfanget af restferie må således afklares ved overdragelsen, herunder også om ferietillæg er udbetalt. 7. Elever Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 2, at loven finder anvendelse på lærlingeforhold, uddannelsesaftaler for elever i de erhvervsfaglige grunduddannelser mv., såfremt virksomheden efter overdragelsen godkendes som lære- /praktiksted. mv. Udgangspunktet er altså, at der gælder samme retsstilling for elever som for andre lønmodtagere. Erhverver er umiddelbart forpligtet til at indtræde i elevforholdet og herunder til at søge virksomheden godkendt til oplæring. Omvendt er eleven forpligtet til at fortsætte elevforholdet, såfremt erhverver godkendes til at oplære elever. I praksis er der nærmest tale om en formalitet, da erhverver jo overtager og fortsætter den virksomhed eller del af virksomhed, hvor eleven var ansat. Der kan være særlige problemstillinger i forhold til elever, idet disse aftaler tillige er uddannelsesaftaler. Der må således stilles krav til erhververs muligheder for at kunne give en fortsat forsvarlig uddannelse. Hovedreglen er, at uddannelsesaftaler ikke kan opsige af aftalens parter, jf. erhvervsuddannelseslovens 60, stk Dog kan begge parter opsige aftalen i prøvetiden uden angivelse af grund og uden forudgående varsel. Bestemmelsen i 60, stk. 1 udelukker ikke, at parterne i enighed ophæver eller opsiger uddannelsesaftalen. I henhold til erhvervsuddannelseslovens 61, stk. 2 kan uddannelsesaftalen endvidere hæves af hver af parterne (eleven/arbejdsgiveren) på grund af bristede forudsætninger. Der kan være tale om en urigtig forudsætning, hvor den ene part ved indgåelsen af uddannelsesaftalen har svævet i en vildfarelse vedrørende faktiske omstændigheder, og disse faktiske omstændigheder har motiveret denne til at indgå aftalen. 15 Erhvervsuddannelsesloven LBK 510 af 19. maj Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF, 5. udgave 2009, side

12 Endelig kan der være en bristet forudsætning hvorved forstås et forhold, som ville have medført, at en af parterne eller begge parter ikke ville have indgået aftalen, hvis de havde været klar over, hvordan forholdene ville udvikle sig. 8. Ydelser ved alderdom, invaliditet mv. Det anføres i virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 3, at erhververen ikke indtræder i forpligtelsen til at udrede ydelser i forbindelse med alde r- dom og invaliditet eller ydelser til efterladte i henhold til pensionsordninger. Bestemmelsen undtager alene betaling af ydelser til tidligere eller fortsat ansatte lønmodtagere. Udbetaling af pensionsydelse er sikret i henhold til pensionskasseloven. 16 Erhverver indtræder derimod i forpligtelsen til at indbetale bidrag til pensionsordninger, hvis sådanne forpligtelser følger af overenskomster eller aftaler, som erhverver indtræder i. 16 LBK nr af 19. december 2007 Lov om tilsyn med firmapensionskasser. 12

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lov om L0nmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Forord

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-OD-4 Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Mekaniske og elektriske installationer på Guldborgsundtunnelen Entreprise DRI-ME- BY-OD-SJ Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU * udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 6 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE Overdragelse af medarbejdere... 2 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark a/s...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Til medlemmerne. nov. 2009

Til medlemmerne. nov. 2009 Til medlemmerne SKAD Sammenslutning af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark nov. 2009 Funktionærsloven 2 - opsigelse Stk. 1. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere