Sommerhuse stadig båret af en boble

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhuse stadig båret af en boble"

Transkript

1 NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden. Priserne skal formentlig falde lidt endnu, før markedet kommer i ligevægt. Markedet for sommerhuse har udviklet sig som det øvrige boligmarked siden 28, bare værre. Sådan kunne den korte version formuleres om sommerhusmarkedet, siden markedet vendte for fem år siden. Realkreditforeningen har set nærmere på, hvordan sommerhusmarkedet har udviklet sig i forhold til markedet for helårsboliger. Den overordnede tendens er, at der må gives større prisnedslag på sommerhuse, at de har længere liggetid, og at udbuddet er markant større. Antallet af sommerhuse til salg i 211 var så stort, at det ville tage to år og ti måneder at sælge alle huse, hvis husene sælges med den fart, de blev solgt med i 211. For helårshuse var denne periode også lang, et år og otte måneder, men altså knap så lang som for sommerhuse. Nøgletal for helårs- og fritidshuse i 211 Helårshuse Fritidshuse Nedslag i forhold til første udbudspris, (pct.) 12, 15,5 Salgstid, (måneder) 17,5 24,5 Andel af alle ejendomme til salg, (pct.) 3,6 4,7 Ventetid før alle ejendomme er solgt, (måneder) 2,4 33,7 Kilde: Boligmarkedsstatistikken "Sommerhusmarkedet er styret af andre mekanismer end det øvrige boligmarked. Sælgere og købere agerer anderledes, og udviklingen på markedet bliver derfor anderledes. I disse år betyder det, at sommerhusmarkedet er længe om at falde til ro efter boligboblen," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Prisudviklingen Fra 198 frem til omkring 23 fulgtes priserne på sommerhuse og helårshuse nogenlunde ad, men herefter udviklede boblen sig kraftigst på sommerhusmarkedet, og sammenlignet med tiden før 23 ligger sommerhuspriserne stadig 2 pct. højere.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 212 Prisudvikling for sommerhuse og helårshuse = = Sommerhuse Helårshuse Forskellen skyldes, at sommerhuse i større eller mindre grad oplevede en bobleudvikling i alle landets regioner, mens dette på markedet for helårsboliger mest var tilfældet omkring de større byer. For landet som helhed fremstår prisudviklingen derfor mere afdæmpet for helårsboliger end for sommerhuse. I Region Hovedstaden udviste begge markeder en boblelignende udvikling, dog mest markant for sommerhuse. Efterfølgende er priserne på sommerhuse imidlertid faldet mere end priserne på helårshuse, således at den samlede prisstigning over hele perioden er omtrent lige stor for sommerhuse og helårshuse. Dette er ikke tilfældet i de øvrige regioner, og heller ikke på landsplan. Som eksempel er vist udviklingen i Nordjylland, hvor der vanskeligt kan tales om en boligboble på helårsmarkedet, mens sommerhusmarkedet har vist tendenser i den retning. Sommerhusmarkedet har altså udvist bobletendenser og efterfølgende prisfald på en måde, der har flere fællestræk med markedet for helårsboliger i de større byer end i de tyndere befolkede områder, uafhængigt af om sommerhusene var beliggende i disse områder.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse og helårshuse i to regioner index 1992= kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Helårshuse, Nordjylland Helårshuse, Hovedstaden 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 27 Fritidshuse, Nordjylland Fritidshuse, Hovedstaden Kilde: Boligmarkedsstatistikken på Realkreditforeningens hjemmeside 3. kvt kvt kvt kvt kvt index 1992= Fællestræk mellem storbyboliger og sommerhuse Der kan være fællestræk mellem de større byers boligmarked og sommerhusmarkedet. Aktørerne på begge disse markeder er formentlig i høj grad familier med relativt høj indkomst. Denne gruppe oplevede under højkonjunkturen både en væsentlig indkomstfremgang og forbedrede lånemuligheder, hvilket kan have påvirket sommerhusmarkedet og husmarkedet i de større byer på samme måde. Ligeledes medvirkede de afdragsfrie lån og synet på sommerhuse som et investeringsobjekt til pensionsformål til at presse priserne op. Dertil kommer, at stigende friværdier på helårsboliger også kan stimulere efterspørgslen efter fritidshuse. Har man tilstrækkelig friværdi i sin helårsbolig, har man mulighed for at finansiere hele købesummen med billige realkreditlån mod pant i begge boliger. Har man ingen friværdi, er man henvist til at finansiere 4 pct. at købesummen på anden vis. Dermed kan stigende priser medføre stigende efterspørgsel efter fritidshuse og dermed stigende priser også på dette marked. Disse forhold kan være med til at forklare prisstigningerne og bobleudviklingen, men det er naturligvis uvist, om de kan forklare hele prisudviklingen, og om man derfor kan regne med, at boligboblen er 'tømt for luft' og prisniveauerne tæt på et ligevægtsniveau. De lange salgstider og det store udbud kunne tyde på, boligboblen endnu ikke er helt tømt for luft for fritidshusenes vedkommende. Derfor er sommerhusmarkedet simpelt hen mere trægt og endnu ikke nået så langt i normaliseringsprocessen som helårsmarkedet. Er det tilfældet, må men forvente yderligere prisfald i de kommende år.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 212 På købersiden er et sommerhus måske mere noget, man godt kunne tænke sig, frem for noget man absolut behøver. Derfor venter man gerne på det rigtige hus til den rigtige pris. Man har, lige som sælgerne, mindre travlt. Alt i alt kommer prismekanismen til at fungere langsommere. Ny (og dyrere) ejerskifteforsikring Huseftersynsordningen er ændret fra 1. maj 212. Ordningen byder på større sikkerhed for parterne i ejendomshandler. Udvidet dækning kan komme til at drive priserne for ejerskifteforsikringerne så meget i vejret, at de købere, som netop skulle have glæde af den udvidede dækning, vælger ejerskifteforsikringer fra. Huseftersynsordningen er ændret pr. 1. maj 212. Ændringerne betyder større sikkerhed for både køber og sælger i en hushandel. Det gælder som hidtil, at sælger af en bolig kan begrænse sit mangelsansvar ved at stille en tilstandsrapport og et tilbud på ejerskifteforsikring - inkl. halvdelen af forsikringspræmien - til rådighed for køber før købsaftalen indgås. Så er det op til køber at beslutte, om ejerskifteforsikringen skal tegnes. Køber overtager risikoen for de mangler, som ikke er afdækket i tilstandsrapporten eller gennem tegning af ejerskifteforsikring. Ændringerne af ordningen består i hovedtræk i, at beskrivelsen af huset i tilstandsrapporten bliver mere fyldig, så køber kan vurdere behovet for udbedringer og udgifter hertil. Det er endnu for tidligt at afgøre, hvorvidt de nye udvidede forsikringsdækninger får betydning for efterspørgslen på et forsikringsprodukt, som forsikringsbranchen ikke altid har været lige fornøjede med at udbyde, fordi produktet ikke har været rentabelt. Det er imidlertid omvendt et godt argument for parterne i en bolighandel, for det faktum rummer solid dokumentation for, at der er købere der har fået erstatning for skjulte mangler, som de ellers selv havde haft risikoen for at udbedre. Priserne på ejerskifteforsikringerne forventes at stige som følge af de udvidede forsikringsdækninger. Endnu usikre forlydender taler om foruroligende prisstigninger på flere hundrede procent.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 212 Bliver de afledte prisstigninger imidlertid i et leje, der overstiger de oprindeligt forudsatte max. 5 pct., er der imidlertid ikke tvivl om, at det vil kunne aflæses på efterspørgslen. I de senere år har der i forvejen været en faldende tendens til at tegne ejerskifteforsikring. I en del år er der tegnet ejerskifteforsikring i ca. 8 pct. af handler med parcelhuse, men i 21 (seneste år der er data for) er den andel faldet til ca. 6 pct. Det kan skyldes mange forhold, og det dækker muligvis over regionale forskelle, men bider tendensen sig fast som følge af voldsomme prisstigninger, er det foruroligende og stik imod intentionen med ændringerne i Huseftersynsordningen. Faktabox Udvidelsen af ejerskifteforsikringens dækning omfatter: 1. Information om tagets restlevetid. 2. Information om el-installationerne, deres funktionalitet og lovlighed. 3. Information om vvs-installationernes funktionalitet og lovlighed. 4. Udgifterne til opdatering til nutidig standard ved udbedring af skade/ulovlighed. 5. Udgifter til genhusning i op til 12 måneder mens huset er ubeboeligt pga. udbedring af skade. 6. Forenkling af vilkår om selvrisiko. 7. Dertil kommer information om radonforekomst og generel beskrivelse af kloaksystemerne, herunder forskelle på nyt og gammelt samt estimat på restlevetider.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 212 Nye krav til bestyrelser Finanstilsynet skyder over målet Finanstilsynet går for vidt i sit seneste udspil til styrkelse af kompetencerne i de finansielle bestyrelser. Det mener Realkreditforeningen. Særlige kompetencekrav til specifikke bestyrelsesmedlemmer er ikke vejen frem. Finanstilsynet har i øjeblikket kraftigt fokus på bestyrelserne i de finansielle virksomheder, og det er tilsynet ikke alene om. Generelt er der kommet mere fokus på dette område; eksempelvis i form af Komitéen for god Selskabsledelse med dens "Anbefalinger for god Selskabsledelse". Tilsynet har på den baggrund sendt et oplæg ud med nye krav til bestyrelserne, og formålet er øget opmærksomhed på bestyrelsernes kompetencer og erfaring. Overordnet set er vi bekymrede for, at tilsynets oplæg vil forrykke den nuværende klare arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion, ligesom det efter vores opfattelse er uhensigtsmæssigt at stille meget detaljerede konkrete kompetencekrav til specifikke medlemmer af bestyrelsen, siger Karsten Beltoft, der er direktør i Realkreditforeningen. Èt element i oplægget er et krav om, at bestyrelser i større finansielle virksomheder fremover skal have mindst ét medlem, der har deltaget i den daglige ledelse af en anden relevant finansiel virksomhed. Intentionen er ifølge Karsten Beltoft god nok, men efter hans opfattelse skyder Finanstilsynet med sit forslag langt over målet. Vi er naturligvis enige i, at bestyrelsesmedlemmerne skal have den viden og erfaring, der er nødvendig i forhold til den forretningsmodel og de særlige risici, som virksomheden har. Det er nødvendigt for at kunne drive forretningen på tilfredsstillende vis. Vi er derimod ikke enige i den metode, som Finanstilsynet anviser, siger han. For realkreditten foreslår Finanstilsynet, at der stilles et specifikt krav om, at ét medlem af bestyrelsen skal have særlig indsigt i balanceprincippet henholdsvis obligationsudstedelse. Det er næppe et konkret problem med de nuværende bestyrelsessammensætninger, men principielt bør det være tilstrækkeligt, hvis denne form for meget detaljeret viden findes andetsteds i organisationen.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 MAJ 212 På samme måde med arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion. Finanstilsynets nye krav leder i retning af, at flere og flere konkrete sager fra den daglige drift reelt ender foran de enkelte bestyrelsesmedlemmer, da de jo er "eksperter". "Det mener vi ikke er hensigtsmæssigt tværtimod skal vi bevare og værne om den nuværende arbejdsdeling, der giver klare linjer", siger Karsten Beltoft.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere