Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. AAB, afd. 46, Baltorpvej 38 - Lånekonvertering * 3. AAB, Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 2, Lundebjerggårdsvej - Lånekonvertering * 4. AAB, afd. 45, Lilletoften - Individuelle forbedringer * 5. AAB, afd. 46, Baltorpvej - Individuelle forbedringer * 6. Baldersbo, afd. 9, Ringtoften - Køkkenforbedring * 7. AAB, afd. 54, Hede-/Magleparken - Individuelle forbedringer * 8. NCC Construction Danmark A/S Opførelse af 100 støttede prive ungdomsboliger ved Sømosen (skema 2) * 9. Ansøgning om supplerende anlægsbevilling - Højagerskolen * 10. Samling af PPR på Møllen og øvrige omflytninger indenfor Børn & Unges område * 11. Overførsel af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til boliglovgivningen * 12. Forslag til fysiske ændringer i forlængelse af beslutning om ændring af Paddehten Lundebjerggårdsvej, børnehuset, Lilletoften samt 10'eren, Liljevangsvej * 13. Dogme revision 2004 * 14. Forslag til broreparioner anlægsbevilling * 15. Renovering af infrastrukturen på Lautrupgård, 2. etape - anlægsbevilling *

2 1. Meddelelser Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. AAB, afd. 46, Baltorpvej 38 - Lånekonvertering Resumé AAB, afd. 46, har i brev af 26. januar 2005 ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af en frivillig konvertering. Godkendelsen af pantebrevsudstedelse og konvertering sker på grundlag af Almenboliglovens 29 og Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1. Redegørelse Der er oprindeligt optaget et lån til forbedringsarbejder i afdelingens ejendom. Der er tale om ustøttede lån. Det oprindelige lån havde en hovedstol på 1,140 mio.kr., som nu er nedbragt til 0,586 mio.kr. (obligionsrestgælden), mens lånebeløbet udgør 0,599 mio.kr., som udgør restgælden inkl. låneomkostninger. Ustøttede lån konverteres efter Konverteringsbekendtgørelsens 5. Den ydelsesreduktion, der opnås ved konverteringen, anvendes til en nedsættelse af lejen, jf. 8 i bekendtgørelsen. Ydelsesnedsættelsen fremgår af det fremsendte lånetilbud. Bilag AAB s ansøgning af 26. januar 2005 vedlagt kopi af lånetilbud. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår,

3 udstedelsen af pantebrevet i forbindelse med konverteringen godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og konverteringen godkendes efter Konverteringsbekendtgørelsens 10. Beslutning Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 2: Tiltrådt. 3. AAB, Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 2, Lundebjerggårdsvej - Lånekonvertering Resumé AAB har på vegne af Kommunefunktionærernes Boligforening i brev af 16. februar 2005 ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af en frivillig konvertering. Godkendelsen af pantebrevsudstedelse og konvertering sker på grundlag af Almenboliglovens 29 og Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1. Redegørelse Der er oprindeligt optaget et lån til forbedringsarbejder i afdelingens ejendom. Der er tale om ustøttede lån. Det ene oprindelige lån havde en hovedstol på 1,650 mio.kr., som nu er nedbragt til 0,565 mio.kr. (obligionsrestgælden), mens lånebeløbet udgør 0,550 mio.kr., som udgør restgælden inkl. låneomkostninger. Det andet oprindelige lån havde en hovedstol på 2,802 mio.kr., som nu er nedbragt til 2,138 mio.kr. (obligionsrestgælden), mens lånebeløbet udgør 2,148 mio.kr., som udgør restgælden inkl. låneomkostninger. Ustøttede lån konverteres efter Konverteringsbekendtgørelsens 5. Den ydelsesreduktion, der opnås ved konverteringen, anvendes til nedsættelse af lejen, jf. 8 i bekendtgørelsen. Ydelsesnedsættelsen fremgår af det fremsendte lånetilbud. Bilag

4 AAB s ansøgning af 16. februar 2005 vedlagt kopi af lånetilbud. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, Udstedelsen af pantebrevene i forbindelse med konverteringen godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og Konverteringen godkendes efter Konverteringsbekendtgørelsens 10. Beslutning Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 3: Tiltrådt. 4. AAB, afd. 45, Lilletoften - Individuelle forbedringer Resumé AAB anmoder i brev af 22. juni 2004 om Kommunalbestyrelsens godkendelse af køkkenrenovering i selskabets afd. 45, herunder om optagelse af realkreditlån til finansiering af arbejderne. I perioden fra 22. juni 2004 har det indgående været undersøgt, om tilbudsindhentningsreglerne gælder for de planlagte arbejder. Konklusionen på undersøgelserne er, reglerne gælder og således skal iagttages. Renoveringsprojektet medfører en midlertidig huslejeforhøjelse, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Redegørelse

5 AAB s renoveringsprojekt omfter udskiftning af køkkeninventar og installioner, herunder relevante følgearbejder i afd. 45, som består af 300 boliger. Årsagen til udskiftningen/renoveringen er et ønske om, give afdelingens beboere mulighed for vælge et nyt og moderne køkken efter eget valg og passende kvalitet til en god og fornuftig finansiering. Den enkelte beboer vælger selv om og hvornår, man ønsker forbedringen udført. Den 25. marts 2004 er der afholdt medlemsmøde om projektets gennemførelse. Afstemningen resulterede i, forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det blev på mødet vedtaget, der på årsbasis kan gennemføres op til 20 køkkenrenoveringer efter princippet "først til mølle". Anskaffelsessum: Anskaffelsessummen er budgetteret til kr. inkl. moms pr. lejlighed, som søges finansieret således: Realkreditlån (maks. 20 x kr. pr. år) kr. I alt kr. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Lejeforhøjelse: Ydelserne på lånet finansieres ved huslejeforhøjelse på baggrund af et 10-årigt realkreditlån, hvorved den nuværende gennemsnitlige årlige husleje på ca. 467 kr. pr. m 2 forøges til ca. 665 kr. pr. m 2, svarende til en stigning på ca. 42 %. Huslejen fordeler sig således på de enkelte lejlighedstyper: Lejligheds- typer Antal boliger Boliger- nes m 2 Nuværende leje kr. pr. Fremtidig leje kr. pr. måned måned 1 værelse værelser værelser værelser

6 Renoveringsarbejderne kræver ikke byggetilladelse, men omftes af reglerne i Bygningsreglement af 1995 om bygningers indretning. Ifølge disse regler skal der ud for arbejdspladser og opbevaringspladser være en fri afstand på mindst 1,1 m. Det fremgår endvidere af reglementet, køkkener ved ombygning kan indrettes, så den fri afstand bliver mindre end 1,1 m, når rummet indrettes hensigtsmæssigt under hensyn til brugen og under forudsætning af, ombygningsarbejdet, efter Kommunalbestyrelsens skøn, ellers ikke kan gennemføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bilag AAB s ansøgning af 22. juni AAB s brev af 8. november 2004 med supplerende oplysninger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg, foreslår den ansøgte køkkenrenovering godkendes, og det godkendes, arbejderne kan gennemføres efter de lempelige bestemmelser i Bygningsreglementet for køkkeners indretning, den løbende anskaffelsessum på maksimalt kr. inkl. moms pr. køkkenudskiftning inden for en samlet ramme på 2,0 mio. kr. pr. år godkendes, den skønnede huslejestigning godkendes, løbende låneramme på kr. pr. køkkenudskiftning godkendes finansieret ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån, under forudsætning af det løbende undersøges, den billigste finansieringsmulighed benyttes ved optagelse af realkreditlån, godkendelsen gives under forudsætning af de gældende regler for indhentning af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse. Beslutning

7 Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 4: Tiltrådt. Søren B. Christiansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 5. AAB, afd. 46, Baltorpvej - Individuelle forbedringer Resumé AAB anmoder i brev af 16. juni 2004 om Kommunalbestyrelsens godkendelse af køkkenrenovering i selskabets afd. 46, herunder om optagelse af realkreditlån til finansiering af arbejderne. I perioden fra 16. juni 2004 har det indgående været undersøgt, om tilbudsindhentningsreglerne gælder for de planlagte arbejder. Konklusionen på undersøgelserne er, reglerne gælder og således skal iagttages. Renoveringsprojektet medfører en midlertidig huslejeforhøjelse, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Redegørelse AAB s renoveringsprojekt omfter udskiftning af køkkeninventar og installioner, herunder relevante følgearbejder i afd. 46, som består af 527 boliger. Årsagen til udskiftningen er et ønske om, give afdelingens beboere mulighed for vælge et nyt og moderne køkken efter eget valg og passende kvalitet til en god og fornuftig finansiering. Den enkelte beboer vælger selv om og hvornår, man ønsker forbedringen udført. Den 18. maj 2004 er der afholdt medlemsmøde om ordningens vedtagelse. Afstemningen resulterede i, forslaget blev vedtaget. Det blev på mødet vedtaget, der på årsbasis kan gennemføres op til 25 køkkenrenoveringer ud over de udskiftninger, der foretages som følge af fraflytning. Anskaffelsessum: Anskaffelsessummen er budgetteret til kr. inkl. moms pr. lejlighed, som søges finansieret således: Realkreditlån (maks. 25 x pr. år) kr. I alt kr.

8 Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Lejeforhøjelse: Ydelserne på lånet finansieres ved huslejeforhøjelse på baggrund af et 10-årigt realkreditlån hvorved den nuværende gennemsnitlige årlige husleje på ca. 525 kr. pr. m 2 forøges til ca. 798 kr. pr. m 2, svarende til en stigning på ca. 52 %. Huslejen fordeler sig således på de enkelte lejlighedstyper: Lejligheds- typer Antal boliger Boligernes m 2 Nuværende leje kr. pr. måned 1 værelse værelser værelser værelser Fremtidig leje kr. ca. pr. måned. Renoveringsarbejderne kræver ikke byggetilladelse, men omftes af reglerne i Bygningsreglement af 1995 om bygningers indretning. Ifølge disse regler skal der ud for arbejdspladser og opbevaringspladser være en fri afstand på mindst 1,1 m. Det fremgår endvidere af reglementet, køkkener ved ombygning kan indrettes, så den fri afstand bliver mindre end 1,1 m, når rummet indrettes hensigtsmæssigt under hensyn til brugen og under forudsætning af, ombygningsarbejdet, efter Kommunalbestyrelsens skøn, ellers ikke kan gennemføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bilag AAB s ansøgning af 16. juni AAB s brev af 8. november 2004 med supplerende oplysninger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår,

9 den ansøgte køkkenrenovering godkendes, og det godkendes, arbejderne kan gennemføres efter de lempelige bestemmelser i Bygningsreglementet for køkkeners indretning, den løbende anskaffelsessum på maksimalt kr. inkl. moms pr. køkkenudskiftning inden for en samlet ramme på 2,5 mio. kr. pr. år, godkendes, den skønnede huslejestigning godkendes, løbende låneramme på kr. pr. køkkenudskiftning godkendes finansieret ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån, under forudsætning af, det løbende undersøges, den billigste finansieringsmulighed benyttes ved optagelse af realkreditlån, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse. Beslutning Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 5: Tiltrådt. Søren B. Christiansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 6. Baldersbo, afd. 9, Ringtoften - Køkkenforbedring Resumé Boligselskabet Baldersbo anmoder i brev af 15. november 2004 om Kommunalbestyrelsens godkendelse af køkkenforbedringer i selskabets afd. 9, herunder om optagelse af realkreditlån til finansiering af arbejderne. I perioden fra 15. november 2004 har det indgående været undersøgt, om tilbudsindhentningsreglerne gælder for de planlagte arbejder. Konklusionen på undersøgelserne er, reglerne gælder og således skal iagttages.

10 Renoveringsprojektet medfører en midlertidig huslejeforhøjelse, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Redegørelse Baldersbo s forbedringsprojekt omfter udskiftning af køkkeninventar og installioner, herunder relevante følgearbejder i afd. 9, som består af 400 boliger. Årsagen til udskiftningen er et ønske om, give afdelingens beboere mulighed for vælge et nyt og moderne køkken efter eget valg og passende kvalitet til en god og fornuftig finansiering. Den enkelte beboer vælger selv om og hvornår, man ønsker forbedringen udført. Den 28. oktober 2004 er der afholdt medlemsmøde om ordningens vedtagelse. Afstemningen resulterede i, forslaget blev vedtaget. På mødet blev det vedtaget, der på årsbasis kan gennemføres maks. 53 køkkenudskiftninger ud over de udskiftninger, der foretages som følge af fraflytning. Efter princippet om "først til mølle". Anskaffelsessum: Anskaffelsessummen er budgetteret til maksimalt kr. inkl. moms pr. lejlighed, som søges finansieret således: Realkreditlån (maks. 53 x pr. år) kr. I alt kr. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Lejeforhøjelse: Ydelserne på lånet finansieres ved huslejeforhøjelse på baggrund af et 10-årigt realkreditlån, hvorved den nuværende gennemsnitlige årlige husleje på ca. 596 kr. pr. m 2 forøges til ca. 704 kr. pr. m 2, svarende til en stigning på ca. 18 %. Huslejen fordeler sig således på de enkelte lejlighedstyper: Lejligheds- typer Antal boliger Boligernes m 2 Nuværende leje kr. pr. måned 3 værelser værelser Fremtidig leje kr. ca. pr. måned.

11 Renoveringsarbejderne kræver ikke byggetilladelse, men omftes af reglerne i Bygningsreglement af 1995 om bygningers indretning. Ifølge disse regler skal der ud for arbejdspladser og opbevaringspladser være en fri afstand på mindst 1,1 m. Det fremgår endvidere af reglementet, køkkener ved ombygning kan indrettes, så den fri afstand bliver mindre end 1,1 m, når rummet indrettes hensigtsmæssigt under hensyn til brugen og under forudsætning af, ombygningsarbejdet, efter Kommunalbestyrelsens skøn, ellers ikke kan gennemføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bilag Baldersbo s ansøgning af 15. november Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den ansøgte køkkenforbedringsplan godkendes, og det godkendes, arbejderne kan gennemføres efter de lempelige bestemmelser i Bygningsreglementet for køkkeners indretning, den løbende anskaffelsessum på maksimalt kr. inkl. moms pr. køkkenudskiftning inden for en samlet ramme på kr. pr. år godkendes, den skønnede huslejestigning godkendes, løbende låneramme på kr. pr. køkkenudskiftning godkendes finansieret ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån, under forudsætning af, det løbende undersøges, den billigste finansieringsmulighed benyttes ved optagelse af realkreditlån, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentning af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse. Beslutning Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 12:

12 Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 6: Tiltrådt. Søren B. Christiansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 7. AAB, afd. 54, Hede-/Magleparken - Individuelle forbedringer Resumé AAB anmoder i brev af 22. juni 2004 om Kommunalbestyrelsens godkendelse af køkkenrenovering i selskabets afd. 54, herunder om optagelse af realkreditlån til finansiering af arbejderne. I perioden fra 22. juni 2004 til nu har det indgående været undersøgt, om tilbudsindhentningsreglerne gælder for de planlagte arbejder. Konklusionen på undersøgelserne er, reglerne gælder og således skal iagttages. Renoveringsprojektet medfører en midlertidig huslejeforhøjelse, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Redegørelse Arbejdernes Andels Boligforening AAB s forbedringsprojekt omfter udskiftning af køkkeninventar og installioner, herunder relevante følgearbejder i afd. 54, som består af 944 boliger. Årsagen til udskiftningen er et ønske om, give afdelingens beboere mulighed for vælge et nyt og moderne køkken efter eget valg og passende kvalitet til en god og fornuftig finansiering. Den enkelte beboer vælger selv om og hvornår, man ønsker forbedringen udført. Den 11. maj 2004 er der afholdt medlemsmøde om ordningens vedtagelse. Afstemningen resulterede i, forslaget blev vedtaget. Det blev på mødet vedtaget, der på årsbasis kan gennemføres op til 90 køkkenudskiftninger ud over de udskiftninger der foretages som følge af fraflytning. Efter princippet om "først til mølle". Anskaffelsessum: Anskaffelsessummen er budgetteret til ,00 kr. inkl. moms pr. lejlighed, som søges finansieret således: Realkreditlån (maks. 90 x ,00 kr. pr. år) kr. I alt kr.

13 Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Lejeforhøjelse: Ydelserne på lånet finansieres ved huslejeforhøjelse på baggrund af et 10-årigt realkreditlån, hvorved den nuværende gennemsnitlige årlige husleje på ca. 609 kr. pr. m 2 forøges til ca. 762 kr. pr. m 2, svarende til en stigning på ca. 25 %. Huslejen fordeler sig således på de enkelte lejlighedstyper: Lejligheds- typer Antal boliger Boligernes m 2 Nuværende leje kr. pr. måned 2 værelser værelser værelser Fremtidig leje kr. ca. pr. måned. Renoveringsarbejderne kræver ikke byggetilladelse, men omftes af reglerne i Bygningsreglement af 1995 om bygningers indretning. Ifølge disse regler skal der ud for arbejdspladser og opbevaringspladser være en fri afstand på mindst 1,1 m. Det fremgår endvidere af reglementet, køkkener ved ombygning kan indrettes, så den fri afstand bliver mindre end 1,1 m, når rummet indrettes hensigtsmæssigt under hensyn til brugen og under forudsætning af, ombygningsarbejdet, efter Kommunalbestyrelsens skøn, ellers ikke kan gennemføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bilag AAB ansøgning af 22. juni AAB s brev af 8. november 2004 med supplerende oplysninger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den ansøgte køkkenforbedringsplan godkendes, og det godkendes, arbejderne kan gennemføres efter de lempelige

14 bestemmelser i Bygningsreglementet for køkkeners indretning, den løbende anskaffelsessum på maksimalt ,00 kr. inkl. moms pr. køkkenudskiftning inden for en samlet ramme på 6,75 mio. kr. pr. år godkendes, den skønnede huslejestigning godkendes, løbende låneramme på ,00 kr. pr. køkkenudskiftning godkendes finansieret ved optagelse 10-årigt realkreditlån, under forudsætning af, det løbende undersøges, den billigste finansieringsmulighed benyttes ved optagelse af realkreditlån, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse. Beslutning Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 7: Tiltrådt. Søren B. Christiansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 8. NCC Construction Danmark A/S Opførelse af 100 støttede prive ungdomsboliger ved Sømosen (skema 2) Resumé NCC Construction A/S afleverede den 14. august 2003 en ansøgning (skema 1) om tilsagn til ststilskud til opførelse af 100 prive ungdomsboliger ved Sømosen med anmodning om Kommunalbestyrelsens testion. Ansøgningen blev testeret samme dag og viderebragt til Erhvervs- og Boligstyrelsen, inden ansøgningsfristens udløb den 15. august Erhvervs- og Boligstyrelsen har den 25. september 2003 meddelt NCC tilsagn om et ststilskud på 21,777 mio. kr. til opførelse af 100 ungdomsboliger fordelt på et bruttoetageareal på m 2. Tilsagnet omfter endvidere en godkendt årlig husleje på

15 925 kr./m 2 (ekskl. forsyningsudgifter) samt et foreløbigt budget på 48,933 mio. kr. I tilsagnet er der meddelt frist for byggestart den 25. juni Områdets nye lokalplan 115 blev først vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. september Herefter var det nødvendigt forhandle en tilretning af vilkårene for nybyggeriets færdigprojektering, og Kommunalbestyrelsen fastste derfor fristen for byggestart den 1. april Redegørelse NCC har den 21. februar 2005 fremsendt skema 2 med anmodning om Kommunalbestyrelsens tilladelse til påbegynde byggeriet. NCC ønsker som bygherre opføre 100 ungdomsboliger ved Sømosen som totalentreprise i eget regi. Projektet, der er udarbejdet af Tage Nielsens Tegnestue A/S, omfter en 2-etagers vinkelbygning omkring en fælles hovedindgang: udvendige skalmure af gule teglsten samt fladt tag (tagpap) svarende til tagkonstruktionerne på Ingeniørhøjskolen og det eksisterende kollegium. Byggeriets udformning samt lejlighedernes fordeling og indretning fremgår af de fremsendte tegninger af byggeriets facader samt planløsningerne for henholdsvis stueetage og 1. sal. Alle 100 ungdomsboliger har eget køkken (integreret i opholdsrummet) og bad. I stueetagen er etableret 6 boliger for selvhjulpne kørestolsbrugere. Fællesfaciliteterne omfter bl.a. 8 fælles køkken/opholdsrum samt 2 fællesvaskerier. Nedenfor er en oversigt over ungdomsboligernes størrelse og den anslåede månedlige husleje: Boliger og husleje Antal boliger Brutto m 2 Husleje ca. kr./md. 1-rum 2-rum 1-rum 2-rum 1-rum 2-rum Alm. boliger Handicapbol En månedlig husleje på kr. vil medføre afledte kommunale udgifter til boligsikring. I forbindelse med hele byggeriets detailprojektering er der foretaget nogle mindre projektændringer, som NCC nærmere har beskrevet i brev af 9. marts Efter detailprojekteringen er det endelige budget opgjort til 46,750 mio. kr. Plan & Byg har den 10. marts 2005 anmodet Socialministeriet om godkende projektændringerne i forhold til det tidligere godkendte skema 1.

16 Ændringerne medfører ingen justering af det foreløbige budget i skema 1. I brevet af 9. marts 2005 har NCC anmodet om, fristen for byggestart fastsættes til den 1. maj 2005, såfremt Socialministeriets godkendelse ikke foreligger den 21. marts Bilag Kopi af NCC s ansøgningsmeriale (skema 1) af 14. august Erhvervs- og Boligstyrelsens brev af 1. oktober 2003 vedlagt kopi af Styrelsens tilsagn af 25. september Kommunalbestyrelsens brev af 17. november 2004 vedrørende fastsættelse af frist for byggestart til den 1. april NCC s ansøgningsmeriale af 21. februar 2005 om godkendelse af skema 2. Ncc s supplerende brev af 9. marts 2005 vedrørende projektændringer. Plan & Byg s ansøgning af 10. marts 2005 til Socialministeriet om godkendelse af projektændringer. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, Kommunalbestyrelsen godkender skema 2 med projektændringer under forudsætning af Socialministeriets godkendelse, og såfremt Socialministeriets godkendelse ikke foreligger den 21. marts 2005, fastsættes fristen for byggestart til den 1. maj Beslutning Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 13: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 8: Tiltrådt.

17 SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET 9. Ansøgning om supplerende anlægsbevilling - Højagerskolen Resumé I 2003 besluttede Kommunalbestyrelsen en samlet ombygning og udvidelse af Højagerskolen for i alt 20 mio. kr. Redegørelse I forbindelse med ombygningsarbejderne i den eksisterende del af skolen er der konsteret problemer med asbest. I forbindelse med fjernelse af asbesten er der ydermere konsteret ulovlig el. Udbedring af el-installionerne koster kr. I den samlede byggesag er der herudover to elementer, som ikke har været budgetteret på forhånd. Etableringen af det pædagogiske servicecenter er særligt med hensyn til inventar (reoler, skranker, mv.) blevet dyrere. Derfor søges om kr. til færdigetablering af det pædagogiske servicecenter. I forhold til nurfag, hvor skolen ikke tidligere har haft faglokaler, mangler der midler til indkøb af udstyr og undervisningsmerialer. Derfor søges om kr. til undervisningsmerialer. Bilag Anlægsskema Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling til projekt nr på i alt 1.2 mio. kr., og beløbet finansieres ved en mindre nettoudgift på andre anlægsprojekter, der indgår i en kommende opfølgning.

18 Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. marts 2005 Punkt 7: Godkendt idet udvalget ønsker et not vedr. den konkrete finansiering eftersendt. Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 14: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 9: Tiltrådt. 10. Samling af PPR på Møllen og øvrige omflytninger indenfor Børn & Unges område Resumé Med henblik på understøtte den organisoriske ændring for PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til også omfte støtteteamet er der udarbejdet forslag til en samlet fysisk placering på Møllen. I forlængelse heraf foreslås, Sundhedsplejen flyttes fra lokalerne på Hedegårdsskolen til de ledige lokaler på Grantofteskolen. Redegørelse I forbindelse med dannelsen af det fælleskommunale UU fraflytter Ungdomsvejledningen Møllen. Der er udarbejdet forslag, til PPR (fra Grantofteskolen) og Støtteteamet (fra Fredegården) kan samles på Møllen. Udgiften hertil er opgjort til kr. til ITarbejdspladser og maling. Det forudsætter tillige de nuværende brugere (IT-skolekonsulent, Komren og LOF) flyttes til henholdsvis Grantofteskolen, Baltorpvej 20B, og andre lokaler. Sundhedsplejen er i dag placeret på Hedegårdsskolen, men har behov for lokaleforbedring. Derfor foreslås, funktionen flytter til de herved ledige lokaler på

19 Grantofteskolen. Inklusive lokaler til IT-skolekonsulenten og Komren er udgifterne hertil opgjort til kr. Herudover skal der anvendes kr. til flytninger og kr. til uforudseende udgifter. Omflytningerne vil frigøre lokalerne på Hedegårdsskolen (der foreligger ingen overvejelser) og lokaler på Fredegården (indgår i Social- og Sundhedsudvalgets overvejelser om pladskapaciteten i Måløv. Bilag Anlægsskema Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr. 3078, med henvisning til, der forventes en mindre nettoudgift på andre anlægsprojekter, der indgår i en kommende opfølgning. Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. marts 2005 Punkt 8: Indstilles til godkendelse idet udvalget ønsker et not vedr. den konkrete finansiering eftersendt. Økonomiudvalgets møde 15. marts 2005 Punkt 15: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 21. marts 2005 Punkt 10: Tiltrådt. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

20 11. Overførsel af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til boliglovgivningen Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2004, pkt. 3 Kommunalbestyrelsen den 20. december 2004, pkt. 15 Resumé Den 2. december 2004 traf Social- og Sundhedsudvalget beslutning om, plejecentrene Rosenhaven, Lindehaven og Kirstinehaven ikke er tidssvarende i henhold til reglerne for overførsel af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til boliglovgivningen og der skal udarbejdes en mere detaljeret handle- og tidsplan for ændring af plejecentrene med henblik på afhændelse og omdannelse af boligdelene således, de kan overføres til boliglovgivningen. Samtidig blev det besluttet, sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen til videre orientering og beslutning i løbet af 1. kvartal Kommunalbestyrelsen tog på sit møde den 20. december 2004 beslutningen til efterretning. Redegørelse I fortsættelse af ovennævnte beslutning er der udarbejdet et not, med forslag til en projektorganision samt et forslag til projekteringsform. Konklusionen kan sammenftes således: Boligdelen, ekskl. eventuelle aflastnings-/genoptræningsboliger i de 3 plejecentre foreslås søgt afhændet til et lokalt boligselskab for etablering af 3 (støttede) almene boligafdelinger, hvortil Ballerup Kommune har visitions- og anvisningsretten. Efter salg valg af boligselskab, udstykning, skødeudarbejdelse, tinglysning mv. fastlægges og udføres nødvendige om- og tilbygninger i de 3 plejecentres bolig- og servicedel efter "Toftehavemodellen" med boligselskabet og Kommunen som bygherrer og efter en organisionsmodel, som skitseret i ovennævnte not. Der foreslås en gennemgribende om- og tilbygning af Rosenhaven mens der sideløbende arbejdes med byggesager på Lindehaven og Kirstinehaven af noget mere beskedent omfang. Der foreslås meddelt en anlægsbevilling på kr. til forundersøgelser og afholdelse af projekt/idé-konkurrence for udvælgelse af rådgiver (arkitekt) til udarbejdelse af udbudsmeriale mv. Beløbet foreslås udlagt af Kommunen, indtil det kan overføres til de enkelte byggesager som en del af grundudgifterne og byggesagsomkostningerne. Det foreslås, boligselskabets bygherrerådgiver i princippet varetager de samme arbejdsopgaver som Baldersbos rådgiver gør på Toftehaven mht. udarbejdelse af skemaer mv. for myndighedsgodkendelser, byggetilsyn/-møder fagligt og økonomisk. De nærmere vilkår for byggerådgivernes opgavevaretagelse mv. foreslås fastlagt efter aftale mellem bygherrerne boligselskabet og Kommunen.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere