Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby."

Transkript

1 Til: Energistyrelsen Amaliegade København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. 1, Ansoger: Samsø Energiselskab Amba. Østerløkkevej Samsø Tlf.: og Fax.: Kontaktperson: Aage Johnsen Nielsen 2. Projektets formål og resultater 2.1 Baggrund I juni 1997 udarbejdede PlanEnergi i samarbejde med ARKE og parter Ira Samsø: Samsø Kommune, Erhvervsrådet, Landboforeningen og Miljø og Energikontoret en plan for hvordan Samsø over en 10-årig periode kan omstille energiforsyningen til vedvarende energi. Med hensyn til varmeforsyningen er det planen at udbygge den kollektive forsyning med 4 nye barmarksprojekter, baseret på, i hovedsagen lokale biomasser. Herved vil den kollektive forsyning komme til at dække ca. 65 % af nettovarmebehuvet. Den kraftige udbygning af det kollektive varmesystem har til formål, at optimere anvendelsen af de lokale energiressurcer. Ulempen ved kollektive systemer er, al ledningstabet er forholdsvis stort. Af den grund er det væsentligt at nettovarmebehovet nedbringes mest muligt. Særligt vigtigt er det, at såkaldte "sorte bygninger" med et uforholdsmæssigt højt varmeforbrug Undes og forbedres, idet dette som effekt kan have, at fremløbstemperaturen kan sænkes, og nettabet dermed mindskes. Hvad angår elforsyningen er det planen, al fremtidens forsyning skal baseres på el produceret på sol-celler, kraftvarmeanlæg men i særlig grad fra vindkraftanlæg. Målet er, at der i gennemsnit skal spares ca. 20 % af det nuværende netlovarmebehov og ca. 25 % af det nuværende elforbrug. For at Samsø kan opnå det ambitiøse mål om at blive selvforsynende med energi baseret på vedvarende energi, er det nødvendigt, at der spares mest muligt på alle energiressourcer, dels for at strække ressourcerne mest muligt og dels for al belaste miljøet mindst muligt.

2 u 2 Metoden til at nå dette mål vil være, at gennemføre energibesparelser i alle øens boliger og bygninger. Syn og registrering skal danne grundlag for disse besparelser. For bygninger beliggende i fremtidige fjernvarmeforsynede områder vil registreringen desuden indgå, som en del af forprojekteiingen af fjernvarmeanlæggene. For bygninger beliggende uden for fjernvarmeområderne, vil energisyn og registrering danne grundlag for, hvilke alternative energisystemer, der kan anbefales til bygningen. Der forventes etableret fjernvarmenet med et halmvarmeværk til forsyning af ovennævnte byer. Halmvarmeværket placeres f.eks. ved Brundby. Desuden etableres der varmepumper ved erhvervsvirksomheder for at udnytte overskudsvarmen herfra. Områdets netlovarmebehov incl. nettab er ca. 47,4 TJ pr. år. Tilslutningseffekten er 6,3 MW og antal afstik og husinstallationer ca. 435 slk. 3 erhvervsvirksomheder forventes tilsluttet Opfyldelsen afmalet med at nedsætte varmeforbruget medfører, at varmebehovet for fjernvarmeværket reduceres og hermed også at selskabsøkonomien forringes pga. et mindre varmesalg. En reduktion af energiforbruget kombineret med en effektiv brændsels anvendelse og generelle ressourcebesparelserer imidlertid alt afgørende for, at Samsø kan blive selvforsynende med vedvarende energi. 2.2 Formål Det er formålet, at udarbejde beslutningsgrundlag for gennemførelse af energi besparende foranstaltninger (EBF) for de respektive bygninger. Det skal ske ved at gennemføre energisyn, hvor der opnås en standardiseret angivelse af bygningens og dens apparaters energimæssige tilstand sammenlignet med andre bygninger. Energisynene skal pege på konkrete muligheder for nedsættelse af varme-, el- og vandforbruget. Der skal fremlægges økonomiske overslagsberegninger for energiforbedringer af boligerne i priorileret rækkefølge m.h.p. størst mulig effekt af investeringerne. I energimærket anføres kun de af konsulenten beregnede standard forbrug. I den fælles databasen registreres samtidig de anbefalede besparelsesmuligheder. I forlængelse af energisynet vil desuden det nuværende og tidliger års forbrug af varme, el og vand blive registreret ud fra ejers oplysninger. < i-', Det andet formål er, at energisynene skal danne basis for dimensionering og forprojektering af fjernvarmesystemet i forsyningsområdet. De indhentede data skal bearbejdes i lidb-programmel "SESAM" eller tilsvarende for den overordnede energiplanlægning. 2.3 Målgruppe Målgruppen for projektet er brugerne i området fordelt på beboelse, kontor, service, erhverv og industri. En anden målgruppe er de involverede håndværkere, planlæggere og rådgivere. 2.4 Formidling af resultater Resultatet af de enkelte energisyn, formidles til de respektive boligejere via energimærke/ energiplan for de enkelte boliger. Det samlede resultat kan udskrives fra databasen og bliver samtidig offentliggjort på Energiselskabels Homepage.

3 3 2.5 Forventet effekt Energisynet i de vameforbrugende bygninger vil resultere i energibesparelses forslag og "Energimærkning" af de pågældene bygninger. Den enkelte ejer kan således ud fra synsrapporten vurdere og beslutte, hvor det er mest rentabelt at sætte ind med energiforbedringer på bygningen. Det er målet, at der, i forhold (il det nuværende energiforbrug, i gennemsnit skal opnås en besparelse på ca. 20 % af varmeforbruget og ca. 25% af elforbruget. Det forventes at der bliver foretaget en række EBF. i forsyningsområdets boliger. Endvidere vil der blive udarbejdet et grundigt dimensioneringsgrundlag for det kollektive forsynings system. 2.6 Særlige argumenter For at opnå de forudsatte og gennemsnitlige varme- og elbesparelser vil det være nødvendigt, al efterisolere de "dårligste boliger" ligesom nedslidte el forbrugende udstyr bør udskiftes. Det vurderes, at delte bedst lader sig gøre gennem tilbud om el gratis energisyn af de pågældende boliger. For at opnå disse ekstraordinære besparelser på energiområdet, er del nødvendigt med en særlig indsats overfor forbrugerne i form af en holdningsbearbejdning mod en mere miljø- og energibevidst adfærd. Her er energisynet et vigligt og præcist værkløj, som giver mulighed, for via personlig kontakt at påvirke og vejlede den enkelle forbruger om, hvor og hvordan de kan opnå de største besparelser i egen bolig. Energisynet vil blive suppleret med oplysningser om det fremtidige kollektive varmeforsyningssystem 3. Fremgangsmåde Samsø Energiselskab har besluttet, at starte med området Ballen, Brundby, Permelille og Ørby, idet det er vurderet, at der er størst mulighed for et succesfuldt resultat, med kollektiv varmeforsyning i dette område. Første skridt er, at foretage energisyn af bygninger og boliger i området, der har et stort energiforbrug. Fasel: Som indledning samles de involverede i projektet, for at aftale metode og fremgangsmåde. Det drejer sig om: Samsø Energi- og miljøkontor (SEM), Samsø Energiselskab (SE), og konsulentgruppen: PlanEnergi (PE), energikonsulent Anders Kjeldmand (AK) og Energiselskabet ARKE. Gennem møder med energigrupper fra de 4 landsbyer og i kontakt med Ældresagen - Samsø og Samsø Kommune forberedes borgermøder og kontakten til boligejerne (SEM og SE). Samtidig beregner/aftaler konsulentgruppen "standardpriser" med de lokale håndværksgrupper. Her tænkes specielt på bygningsisolering, reperalion/udskiftning af vinduer, teknisk isolering og radiatortermostater. Endvidere aftales lånemuligheder med øens to banker. Fase 2: Der afholdes borgermøder, hvor husejerne orienteres om fjernvarmeprojektet og om mulighederne for, at få foretaget energisyn og de energi forbedrende arbejder. Der vil blive sondret mellem følgende muligheder:

4 «* Pensionister der modtager varmehjælp vil få 50% tilskud til energimærke, hvis de gennemfører dele af de anbefalede energiforbedringer. * Energimæssigt utidssvarende boliger vil kunne få et gratis Energimærke. 4 * Alle kategorier af boliger vil kunne få hjælp til al anskaffe elbesparende hårde hvidevarer så billigt som muligt (fælles indkøb i samarbejde med lokale forhandlere). vt Efter borgermødet og i kontakt med energigruppen udsendes der afkrydsnings breve til samtlige 435 husstande, med opfordring om returnering. Det vurderes, at de mest interesserede og aktive vil melde tilbage. Der udarbejdes supplerende skemaer til energisyn vedrørende Hårde Hvidevarer, håndværkertilbud, lånemuligheder, orientering om Ijernvarmemuligheder m.m. Herefter foretages energisyn i de boliger som er energimæssigt utidssvarende. Ved energisynet orienterer konsulenterne boligejerne om fordelene ved tilslutning til fjernvarme. Konsulenterne opfordrer ejerne til, at gennemfører EBF ved henvendelse til deres "normale" håndværker kontakter. Samtidig forsøges nedslidte hårde hvidevare udskiftet som tidligere beskrevet. Fremgangsmåde ved syn af erhverv og større bygninger Inden synet indhentes BBR. oplysninger på bygningerne. Ejerne orienteres skriftligt og der træffes aftale om besøg. Bygningerne gennemgås ud fra afkrydsningsskema som er gældende for energimærkning af større ejendomme. Denne kategori bliver håndteret af ARKE m.h.p. femtidig energistyring af erhvervsvirksomheder og institutioner. Elsparcfonden Elsparefonden vil blive ansøgt om midler således, at der gennem fælles indkøb, kan tilbydes brugerne fordelagtige priser på nye elbesparende hårde hvidevarer, til erstatning for nedslidte hvidevarer. Fase 3: SEM, SE og AK mødes med de lokale energigrupper for at indkredse de utidssvarende boliger, der ikke har meldt tilbage i første omgang. Der lages også drøft,elser med de håndværkere som har lokalt kendskab lil boligerne i området. Der rettes en fornyet henvendelse (personligt hhv. skriftligt) lil de aktuelle boliger m.h.p. alholdelse af de manglende energisyn. Energikonsulenterne foretager energisyn i de aktuelle boliger, som beskrevet under fase 2. Fase 4: resultaterne bearbejdes og beskrives i en "afrapportering" lil: * Den fælles database * Samsø Kommune * De iokale energigrupper * Energiselskabet saml Energi- og Miljøkontoret * Det energiforsyningsselskab der skal etablere det kollektive system Afrapporteringen lægges ind på Energiselskabels Homepage

5 i i 4. Personale Projektansvarlig, ingeniør Karl Henrik Geil fra PlanEnergi. Lokal koordinator Aage Johnsen Nielsen, Samsø Energiselskab Energisyn af boliger foretages af medarbejdere fra energikonsulent og arkitekt Anders Kjeldmand's arkitektkontor og PlanEnergi. Energisyn af erhverv og større bygninger foretages af ARKE i samarbejde med PlanEnergi. Borgersamarbejdet, Søren Hermansen, Samsø Energi og Miljøkontor. S. Tidsplan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 august - september oktober - november november -december januar - februar Budget Fase 1: AK, PE, ARKE 150 timer kr.. Fase 2: AK, PE, ARKE 100 timer kr. Fase 3: AK 50 timer kr. Fase 4: AK, PE 100 limer kr. Assistance og koordinering SE 150 limer å 400 kr. Assistance og koordinering SEM 100 timer å 400 kr. Energisyn incl. oplysning om Hårde Hvidevarer- kampagne og fjernvarmetilslutning af 240 bygninger å kr. (enkelle bygninger kan ligge i det åbne land som foreslået/aftalt) Rejser, møder, borgermøder, udsendelser Uforudset og revision I alt excl. moms kr kr kr kr kr kr.

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning.

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. 1 Til læseren Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. Rapportens opbygning(se også INDHOLD, næste side) Rapporten er inddelt i 3 afsnit:

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere