Elektrificeringen af Danmark Produktion, distribution, forbrug og forbrugerbaserede anvendelsesmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrificeringen af Danmark 1945-1975 - Produktion, distribution, forbrug og forbrugerbaserede anvendelsesmuligheder"

Transkript

1 Elektrificeringen af Danmark Produktion, distribution, forbrug og forbrugerbaserede anvendelsesmuligheder The Electrification of Denmark from Production, Distribution and Consumer Applications of Electricity Af: Kaare Brønlund Madsen Vejleder: Søren Bitsch Christensen Afleveret: 4. august

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Tilgang til problemstilling Elektrificeringen af Danmark Introduktionen af elektriciteten Elektrificeringen af Danmark efter Apparatimplementeringen og det private forbrug Net-udbygning Forbrug og produktion Centrale produktionsenheder og produktionseffektiviseringen Anlæg der anvendes i det jysk-fynske område Fra produktion til forbruger Apparatimplementeringen Introduktion af produkter i husholdningen Introduktion af underholdningsmediet (TV) i danske hjem Undersøgelsens baggrund Det forskningsbaserede materiale Tidsskrifter Statistisk materiale Teoretiske udgivelser og overvejelser Elektrificeringen af Danmark Introduktionen af elektriciteten Elektrificeringen af Danmark efter Sammenslutningen vest for Storebælt (ELSAM) Apparatimplementeringen og det private forbrug Net-udbygning Forbrug og produktion Centrale produktionsenheder og produktionseffektiviseringen Anlæg der anvendes i det jysk-fynske område Fra produktion til forbruger Jord- og søkabler i det primære net(50kv og derover) Luftledninger Realiseringen af nye forsyningslinjer Det sekundære elektricitetsnet og lavspændingsdelen Apparatimplementeringen Introduktionen af produkter i husholdningen Vaskemaskiner i private hjem Køle- og fryseskabe Reklame til den danske husmor Introduktionen af underholdningsmediet (TV) i danske hjem Konklusion Elektrificeringen af Danmark Net-udbygning Apparatimplementeringen The electrification of Denmark from Production, Distribution and Consumer Applications of electricity (Abstract) The electrification of Denmark

3 8.2. Network expansions The implementation of the appliances Conclusion Litteraturliste Litteratur Statistiske udgivelser Tidsskrifter Arkiv/privat arkiv og tekniske rapporter Internet: Bilag...91 Bilag Bilag Bilag Bilag

4 1. Introduktion Elektrificeringen af Danmark Produktion, distribution, forbrug og forbrugerbaserede anvendelsesmuligheder Vi tager, som moderne mennesker en række ting for givet i vores hverdag. At der er vand, når vandhanen åbnes, at der er varme, når radiatoren tændes, og at der er strøm, når brødet skal ristes. Sagt med andre ord, der findes et meget stort og veludbygget net, der forsyner os med de mest basale ting. Kun meget få af os bemærker disse systemer, medmindre noget går galt. Et af de disse systemer er elektricitetsnettet. Et system, hvis implementering i det danske samfund historisk set, er ganske nylig. Fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag har elektriciteten stort set invaderet alle dele af det danske samfund og sat sit præg på mange områder. Lige fra 400kV luftledninger og højspændingsmaster, der snor sig gennem landskabet til de små IC/CPU komponenter, der snart findes overalt i det moderne samfunds elektriske apparater. Elektricitetens indtog i Danmark startede noget mere beskedent og med det primære formål for øje at skabe lys. I og ved de urbane miljøer blev der i perioden omkring år 1900 skabt en række små private elektricitetsværker, der forsynede fortrinsvis private med elektricitet til belysning. De små stationer måtte dog indse at det stigende forbrug og efterspørgselen på elektricitet ikke stod mål med produktionsforholdene. Dertil kom at flere kommunale tiltag var på vej, hvilket vanskeliggjorde driften af de små elektricitetsværker. De kommunale tiltag, forbrugsstigninger og en større efterspørgsel bevirkede i første omgang ikke til en centralisering af elektricitetsproduktionen på landsplan. Produktionen af elektricitet forblev decentral og dette skyldtes hovedsagelig de mange små elektricitetsværker, som skød op i landområderne. Denne decentrale elektricitetsproduktion blev først for alvor vendt til en mere central styret og rationel drift i tiden efter Anden Verdenskrig. Rationaliseringen og centraliseringen betød store omlægninger og udvidelser. Ikke alene på produktionssiden men også på distributionssiden, idet 1950 erne og 1960 erne bød på en langt større efterspørgsel på billig og sikker el. Både det private forbrug og det industrielle forbrug kom i denne periode ud i en rivende udvikling, hvilket stillede store krav til elektricitetsværkerne og elektricitetsnettet. Med den billige og stabile produktion af elektricitet kom også et vælg af nye apparater og maskiner, der specielt i de små private hjem, vendte op og ned på hverdagen for den almindelige dansker. Perioden efter Anden Verdenskrig blev elektricitetspotentialet således udnyttet i lang højere grad end tidligere. 4

5 1950 ernes og specielt 1960 ernes økonomiske højkonjunkturer muliggjorde, at almindelige forbrugere fik chancen for at vaske tøjet i egen maskine, opbevarer maden i køleskabet samt blive underholdt via TV-mediet. Alle disse nye muligheder, der blev taget i brug i 1950 erne og 1960 erne, gjorde med tiden det danske samfund mere sårbart over for en række faktorer. Priserne på kul og olie blev omdrejningspunktet for en stabil og billig produktion i et stadigt mere centraliseret elektricitetsmarked. Den store fokus på billig og stabil elektricitet var ikke kun interessant i forhold til råstofpriserne men også i forhold til produktionsfaciliteterne, der via centraliseringen kunne producere til en billig og ensartet pris. Centraliseringen satte en række teknologiske udviklingstiltag i gang, der gjorde det muligt at producere billigere og mere elektricitet på få produktionsanlæg. Sideløbende men denne udvikling skulle forsyningsnettet også gennemgå forandringer, så forbrugernes efterspørgsel kunne opfyldes. Disse tre hovedområder, det store forbrug af nye elektriske produkter, produktionscentraliseringen og forsyningsudvidelserne beskrevet ovenfor, tegner et billede af en elektricitetsbranche i vækst, men stiller også en række spørgsmål til: Hvilke udfordringer de danske elektricitetsværker stod overfor efter 1945, specielt i forhold til de tekniske løsninger (udbygning af nettet og kraftværker på en hensigtsmæssig måde)? Hvilke tiltag blev der igangsat for at imødekomme den store efterspørgsel på elektricitet, og hvordan blev disse tiltag implementeret? Det overordnede tema for dette speciale vil, som det fremgår ovenfor, være teknisk orienteret. De tekniske aspekter vil dog med fordel kunne suppleres af et samfundsmæssigt aspekt, idet de store udvidelser må bunde i en større efterspørgsel. Dette samfundsmæssige aspekt skal her uddybes, fordi der er tale om et meget specifik område, undersøgelsen sigter mod at behandle. Det er først og fremmest det private forbrug og specielt integrationen af nye elektriske apparater, der her skal analyseres, idet dette udgør en væsentlig del af den forbrugsstigning, der fordrede udvidelserne af elektricitetsnettet og elektricitetsværkerne. Undersøgelsen sigter derfor også på at analysere: Hvilke elektriske produkter blev inkluderet i danskernes hverdag? Hvilken indvirkning havde produkterne på dagligdagsniveau? Hvilken indflydelse havde reklamerne på produktimplementeringen? 5

6 2. Tilgang til problemstilling For at besvare disse spørgsmål er dette speciale inddelt i 3 hovedunderpunkter. Disse er som følger: En belysning af periodens overordnede udviklingsmønstre ved navn: Elektrificeringen af Danmark efter En hovedanalysedel, der omhandler elektricitetsværkernes og elektricitetsnettets udvikling, som overordnet kaldes: Net-udbygning. En analysedel, der omhandler det private forbrug og apparater hos private forbrugere, der har fået navnet: Apparatimplementeringen. På de næste sider forligger der en uddybning af de tre hovedpunkter Elektrificeringen af Danmark Dette underpunkt vil i kort form introducere elektricitetssektorens udvikling og grundlag. Den primære fokus vil være rettet mod årene Da elektrificeringen og dennes udvikling forløber over en historisk set ganske kort periode, vil det være hensigtsmæssigt, at inddrage nogle fokuspunkter, der ligger udenfor den overordnede afgrænsning, idet der herved kan skabes en helhed Introduktionen af elektriciteten Dette underpunkt omhandler en kort introduktion til elektricitetsbranchen før Da den tidlige del af elektrificeringen af Danmark tager sit udgangspunkt i byområderne og der først senere bliver etableret elektricitetsforsyning i landområderne, vil det være naturligt at belyse disse områder hver for sig. Da denne del kun skal medvirke til at få en større forståelse af den primære periode ( ), vil udredningen kun koncentrere sig om nogle hovedpunkter af udviklingen og derved skabe en indledning til de efterfølgende punkter i dette afsnit Elektrificeringen af Danmark efter 1945 Med udgangspunkt i Anden Verdenskrig tager dette afsnit fat på at anskueliggøre periodens generelle udvikling. Dette vil sige introduktion til den økonomiske smalhals i perioden frem til De økonomiske trange kår bliver dog ligesom resten af det danske samfund i 1950 erne og specielt i 1960 erne vendt til en økonomisk vækstsituation. Dette betyder, at 1 Følger specialets overordnede overskriftsstruktur(niveau 1 og 2) og kan også bruges som supplement til indholdsfortegnelsen. 6

7 afsnittet også omhandler en redegørelse for de overordnede effektiviserings- og rationaliseringstiltag med fokus på det organisatoriske og økonomiske Apparatimplementeringen og det private forbrug Herefter følger en kort introduktion til apparatimplementeringen. Fokus vil her være ca Det er netop i denne periode de elektriske hjælpemidler vinder frem på det danske marked. Specielt køleanordninger vinder indpas og gør hverdagen mindre arbejdstung. Den almindelige danskers såkaldte fritid bliver også invaderet af elektriske apparater i perioden. Dette kommer eksempelvis til udtryk via TV-apparater, der specielt i 1950 erne og 1960 erne bliver solgt i stort antal Net-udbygning Dette underpunkt vil i sin helhed omhandle de tekniske udfordringer, der opstod efter Der vil også indgå en række overvejelser omkring rentabilitet, samt forbrugsrelateret statistisk materiale. I den henseende er det vigtigt at pointere, at den danske elforsyning er opdelt i to områder. En vestdansk og en østdansk elektricitetssammenslutning. Denne opdeling skyldes, at der ikke var nogen fast forbindelse over Storebælt, og at der således ikke var en direkte udveksling af elektricitet mellem de sjællandske elværker og de jysk-fynske elværker. Den geografiske opdeling gør det derfor oplagt, at anlægge en undersøgelse, der tager udgangspunkt i en af disse sammenslutninger. Denne analyse vil således tage udgangspunkt i udviklingen af det vestdanske elektricitetsnet. Undersøgelsen af det vestdanske elektricitetsnet må givetvis specificeres yderligere, idet den overordnede centraliseringsstruktur blev grundlagt omkring en række regionale centre. Regionalstrukturen gør det oplagt, at tage udgangspunkt i produktionscentrene for siden hen, at kunne udvide undersøgelsen ud til de enkelte forbrugere i afsnittet: Fra produktion til forbruger Forbrug og produktion Dette afsnit vil grundlæggende søge at analysere de forbrugsstigninger, som fandt sted i perioden. Dette vil indebære en statistisk baseret gennemgang af det materiale, der foreligger omkring de overordnede forbrugsstigninger på henholdsvis det østdanske elektricitetsnet og det vestdanske. Endvidere vil det vestdanske elektricitetsnet og forbrugsområde blive undersøgt separat. Den forbrugsmæssige udvikling gennem perioden for regionerne i det jysk- 7

8 fynske vil i denne sammenhæng også blive undersøgt. Undersøgelsen søger at afdække følgende: Er der tale om en ensartet struktur eller er der specifikke regioner, der skiller sig ud, hvad angår salg og forbrug af elektricitet? Centrale produktionsenheder og produktionseffektiviseringen Et andet og ligeså vigtigt led i analysen er produktionsenhederne eller sagt med andre ord: elektricitetsværkerne. Fokus for dette område vil være på det tekniske og dermed ikke på de politiske problematikker, der opstod under oliekrisen eller atomkraftdebatten. I forhold til det tekniske aspekt vil det være oplagt, at se på effektiviseringen af produktionsforholdene. En kort gennemgang af produktionsforholdet på et centralt elektricitetsværk danner grundlag for en videre undersøgelse af udviklingen indenfor effektiviseringen af elektricitetsproduktionen Anlæg der anvendes i det jysk-fynske område De tekniske aspekter undersøgt i forrige afsnit komplimenters af et konkret studium i den praktiske anvendelse af nye større produktionsfaciliteter med udgangspunkt i de jysk-fynske regioner. Der kan anlægges adskillige analyseparametre for sådan en undersøgelse, men dette underpunkt vil koncentreres omkring kedelkapacitet og trykforøgelser i kedelanlæggene Fra produktion til forbruger Efter at den overordnede elektricitetsproduktion i det foregående afsnit er blevet analyseret, vil det være selve elektricitetsnettet, der skal undersøges nærmere. Ved at inddrage de undersøgelser, der i perioden var fremherskende for nye forsyningsudvidelser, ønsker denne del af specialet, at analysere de tekniske muligheder og overvejelser, der var gældende for forsyningsnettet samt den samfundsmæssige interaktion. Analysen af netudvidelsen skal i første omgang koncentreres omkring det primære højspændingsnet, det sekundære net/lavspændingsdelen samt de muligheder der fandtes i jævn - og vekselstrømsdrift. Dette gøres både ved at inddrage den tekniske udvikling, men også de af strækstrømreglementet udstukne retningslinjer for opførelsen af nye forsyningslinjer for derved, at inddrage samfundets stilling. Specielt ændringen af strækstrømreglementet i 1963 vil være af interesse for denne del af specialet. 8

9 2.3. Apparatimplementeringen Da det må antages, at anvendelsesmulighederne for de elektriske apparater var og er utallige, er det nødvendigt at fortage en udvælgelse af hvilke apparater, der skal undersøges nærmere. Eller rettere hvilke udviklings- og implementeringsforløb denne analyse bør koncentrere sig om. Kriterierne for en udvælgelse af emner, der kan være af interesse for undersøgelsen, vil være om de elektriske apparater har haft en væsentlig indflydelse på den almene danskers hverdag. Apparater, dette må antages at være gældende for, er eksempelvis køle- og fryseskabe, der fik stor betydning indenfor opbevaringen af madvarer samt fremkomsten af TV-mediet, der udvidede danskernes mulighed for underholdning og oplysning. Det er imidlertid ikke nok kun at afgrænse dette område via en udvælgelse af de elektriske emner, der skal undersøges, idet disse forbrugerbaserede produkter kan analyseres ud fra en række punkter. Derfor undersøges produkterne ud fra nogle specifikke punkter Introduktion af produkter i husholdningen Dette område tager udgangspunkt i forbrugernes interesse for produkterne, de lempelser på eksempelvis de huslige arbejdsbyrder de elektriske produkter muliggjorde. Produktgruppen køle/frys og vask skal her danne udgangspunkt. Samtidigt vil det være hensigtsmæssigt, at se på hvordan interessen for disse produkter skabes. Dette indebærer at en række salgs- og reklamemuligheder bliver belyst Introduktion af underholdningsmediet (TV) i danske hjem Undersøgelsen vedrørende elektriske produkter til underholdning eller oplysning er centreret omkring fjernsynet, men idet her er tale om en anden udnyttelse af elektricitetspotentialet end den undersøgt i det tidligere afsnit, vil det være hensigtsmæssigt at undersøge TV-mediet separat. Det er specielt underholdningsmediets indvirkning på hverdagsniveau samt dens anvendelsen blandt befolkningen, der skal undersøges. For at afgrænse yderligere er 1964 valgt som fokusår. 9

10 3. Undersøgelsens baggrund Dette speciale omhandler primært en række tekniske problemstillinger og vil således basere sig på teknisk litteratur og tekniske kilder. Dette vil på nogle punkter nødvendiggøre yderligere forklaringer og redegørelser af det tekniske materiale. Derved må det påregnes, at der figurer teknisk-teoretiske værker som understøttelse. Da de enkelte underpunkter i videst muligt omfang skal ses som dele af en helhed, vil det valgte litteratur- og kildegrundlag blive søgt fremstillet og redegjort for under et. Alligevel må det påregnes, at der forefindes en del litteratur og kilder, der er specifikke for de enkelte underpunkter. Eksempelvis vil litteratur til underpunktet, Elektrificeringen af Danmark, primært være af overordnet karakter. Eksempelvis Birgitte Wistoft mfl. Elektricitetens Aarhundrede: Dansk elforsynings historie bind 1 og 2. Derimod vil litteratur og kilder til underpunktet Net-udbygning tage udgangspunkt i Elektroteknikeren og statistisk materiale. Det sker med henblik på, at kortlægge udvidelserne og analysere de tekniske problematikker. Afsnittet, undersøgelsens baggrund, tæller slutteligt også den overordnede teoretiske vinkel, som denne analyse arbejder ud fra. Tidligere undersøgelser af den danske elektricitetssektors udvikling tager som oftest udgangspunkt i lokale forhold. Dette kommer til udtryk i de mange jubilæumsskrifter samt virksomhedsbeskrivelser, der er publiceret. Set fra et historiefagligt synspunkt er det vanskeligt, at kommentere disse udgivelsers anvendelighed under et, idet disse udgivelser har vidt forskellige målsætninger. Nogle udgivelser er således kendetegnet af ren begivenhedshistorieskrivning, mens andre inddrager analyseparametre i form af virksomhedsstrukturanalyser og lignende. Kvaliteten og kildegrundlaget for disse jubilæumsskrifter må dog siges at variere ganske betydeligt. Eksempelvis benyttes der ofte vidneberetninger fra enkeltpersoner, uden at disse bliver understøttet af andet kildemateriale. Jubilæumsskrifterne kan finde anvendelse ved analysebaserede undersøgelser, da disse udgivelser ofte rummer genoptryk af lokale dokumenter, avisartikler, fotos eller lignende som ellers kan være vanskelige at finde uden lokalkendskab. Antagelsen om de vanskeligt anvendelige jubilæumsskrifter understøttes både af egne iagttagelser, men også af andre der har undersøgt dette område. Eksempelvis Søren Federspiel, der gør opmærksom på jubilæumsskrifternes varierende karakter i Dynamikken bag energien. 2 2 Federspiel s. 32 Dette speciale arbejder med henvisningsforkortelser. Se litteraturlisten for yderligere information 10

11 3.1. Det forskningsbaserede materiale Et værk, der i modsætning til de lokalprægede jubilæumsskrifter søger, at sammenfatte elektricitetsudviklingen og dens indvirkning på det danske samfund er: Elektricitetens Aarhundrede af Birgitte Wistoft. Elektricitetens Aarhundrede er en oversigt over elektricitetens historie i Danmark (Bind 1: og bind 2: ). Værkets fokus er på hvordan og hvorfor Danmark blev elektrificeret? Til at belyse disse spørgsmål foreligger der et stort kildemateriale, således at dette værk fremstår, som en af de største sammenfattende beskrivelser af elektrificeringen. Elektricitetens Aarhundrede er særdeles velegnet til at danne grundlag for en redegørelsesdel 3 samt supplement til en analyse af elektricitetens indvirkning på det danske samfund, fra den tidlige introduktion i slutningen af det 19. århundrede til starten af 1990 erne. Da værket spænder over hele elektrificeringsperioden bliver værket som sagt oversigtspræget og mindre analysebaseret. Derfor berører Elektricitetens Aarhundrede kun ganske kort den tekniske udvikling af elektricitetsbranchen og giver ikke direkte nogen fyldestgørende svar på de spørgsmål, dette speciale søger at analyserer. I forbindelse med udgivelser, der rummer en mere overordnet tilgang til elektricitetsbranchens udvikling, skal Winnie Kristensen Elproduktion fra dampmaskine til atomkraft og Jørgen Rasmussen Energi til magten ligeledes fremhæves. Winnie Kristensen har med udgangspunkt i en studierapport udarbejdet en analyse, der med fokus på den mulige implementering af atomkraft gennemarbejder en lang række problematikker omkring udviklingen af elektricitetsproduktionen fra 1870 til Samtidig fremstilles og redegøres for en række centrale begreber i forhold til konkurrence, centralisering og samarbejde. Analysen komplimenteres af en række grafiske fremstillinger af relevant statistisk materiale. Jørgen Rasmussens 4 Energi til magten er en analyse af de økonomiske, politiske og organisatoriske forhold omkring de danske elektricitetsselskabers udvikling fra 1890 til i dag. 5 Rasmussen benytter også en række kilder af mere teknisk observans til at undersøge ovenfornævnte områder. Dette medfører eksempelvis, at der findes oversigter over elektricitetsnettets udvidelser (i kortform) og der figurerer statistisk materiale. Energi til magten er udarbejdet i forbindelse med et energiforskningsprojekt med titlen: Energi, organisation og samfund (EOS-projekt). 3 Jan Petersen fremhæver dette værk som en gedigen fremstilling af elforsyningens udvikling. Petersen Ny dansk teknologihistorie en kort oversigt og diskussion s Jørgen Rasmussen er lektor ved erhvervsøkonomi og organisationsteori ved AUC. 5 Rasmussen s. 1 11

12 En overordnet tilgang til elektricitetsbranchen og dens udvikling kan i større elle mindre omfang også findes i værker, der omhandler dansk industri og dens udvikling. Eksempelvis kan Ole Hyldtoft og Hans Chr. Johansens, Teknologiske forandringer i dansk industri bind 7 nævnes som et værk, der berører elektrificeringen af Danmark og dele af den teknologiske udvikling af kraftvarmeværkerne. Da fremstillingen arbejder med flere industrielle brancher er der ikke tale om en tilbundsgående analyse af elektricitetsbranchen og dens udvikling. Et værk der i modsætningen Teknologiske forandringer i dansk industri er mere centreret om elektricitetsbranchens problematikker, er Søren Federspiels: Dynamikken bag energien. Dette værk er i sit udgangspunkt en selskabs- og virksomhedsanalyse, foretaget ud fra den sjællandske elektricitetsbranche. 6 Initiativet til denne analyse blev taget i , idet EU varslede med ændringer og liberaliseringstiltag i elektricitetsbranchen, samt det faktum at flere af de fremtrædende kræfter indenfor elektricitetsbranchen var ved at forlade branchen. Dette kan i første omgang betyde en fremstilling, der søger at skrive begivenhedshistorie. Dette er imidlertid ikke tilfældet for Dynamikken bag energien, da det ikke har været meningen med udgivelsen. Værket søger, at analysere og fremstille brydninger i den sjællandske elektricitetsbranche på et forskningsbaseret niveau, således at fremstillingen kan anvendes til at forstå den nuværende elektricitetssektor. Dynamikken bag energiens indhold er som sagt baseret på selskabs- og virksomhedsanalyser på Sjælland, og dette gør den mindre anvendelig som grundlag for denne analyse, der for det første er centreret omkring den vestdanske elektricitetsbranche og for det andet søger at analysere teknologiske aspekter, der primært ligger udenfor de organisatoriske forhold. Alligevel kan undersøgelsen af de sjællandske forhold anvendes som supplement til den overordnede forståelse af den danske elektricitetsbranches organisatoriske forhold. Den sjællandske elektricitetsbranche udgør en betydelig del af den samlede danske elektricitetsbranche og bør derfor ikke negligeres. Derudover skal det påpeges, at der til udgivelsen af Dynamikken bag energien er foretaget en gennemgang af et stort kildemateriale, der ellers kan være vanskeligt at for adgang til. Det må formodes specielt at gælde for de privatarkiver og de privatpersoners erindringer, undersøgelsen har kunnet benytte sig af. De ovenfor anførte værker fokuserer i stort omfang på økonomiske, sociale og politiske faktorer, men kun i mindre omfang på de teknologiske aspekter, som må siges at være et centralt aspekt i udviklingen af elektricitetssektoren. Der ligges i stor grad vægt på det, som 6 Dynamikken bag energien er udgivet af Elkraft System, Elkraft transmission og Energi E2 12

13 må forventes af samfundsfaglige og samfundsøkonomiske fremstilligner, nemlig samfundsrelaterede problematikker. Derfor søger dette speciale, at drage flere teknologiske problemstillinger frem, idet disse ofte bliver overset i politiske, sociale eller økonomiske undersøgelser. Hermed ikke sagt, at der er tale om et usammenhængende system, hvor de teknologiske og samfundsrelaterede problematikker skal analyseres hver for sig. Det er ikke gældende for specialets overordnede struktur, idet elektricitetsbranchen og dennes udvikling i stort omfang skal ses som et system, der interagerer med samfundet på en række niveauer. Interaktionen mellem teknik og samfund er specielt at finde i husstanden og de produkter der i perioden bliver implementer. Et værk der sætter fokus på apparatimplementering i husstanden er Bodil Olesen og Jytte Thorndahls, Da danske hjem blev elektriske Men udgangspunkt i en række interviews redegøres der for flere forskellige typer af apparaters indmarch i de danske hjem. På trods af at der tages udgangspunkt i enkelt personers erindringer er udgivelsen alligevel interessant hvis man ønsker at undersøge husholdningsprodukternes historie. Der figurerer ud over interviewdelen også en mere overordnet redegørelse, eksempelvis for de reklamemæssige aspekter der vedrører salget af nye apparater til husholdningen Tidsskrifter Flere uddrag af tidsskriftet Elektroteknikeren er brugt, som kildegrundlag for specialets analysedel. De artikler fra Elektroteknikeren som anvendes, er skrevet af daværende fremtrædende teknikere og ingeniører. Artiklerne giver et relevant billede af de teknisk/økonomiske overvejelser, som var fremherskende i perioden. Gennemgået er årgangene , men dette er sket på baggrund af en række søgekriterier, der specifikt omhandler kabeldebatten, luftledningsdebatten, net-udbygningen samt apparatimplementeringen. Da kildematerialet vedrørende disse tre områder andrager et ganske betydeligt omfang, har det været nødvendigt at anlægge en række afgrænsningskriterier. Afgrænsningen er foretaget ud fra hvert enkelt tilfælde, hvor det er skønnet nødvendigt. Dette er eksempelvis sket i afsnittet om jord- og søkabler i det primære net (50kV og derover) og afsnittet om luftledninger, hvor der er inddraget et begrænset antal kilder fra Elektroteknikeren. Dette er gjort, idet der foreligger en betænkning fra 1971 (Luftledninger kontra jordkabler ved primære højspændingsanlæg - 50 kv og derover. En teknisk-økonomisk analyse), der danner et overordnet billede af de forhold, der gør sig gældende for jord- og 13

14 søkabler/luftledninger. Henvisninger til Elektroteknikeren under denne del af analysen har primært været tiltænkt til at bekræfte de tekniske problematikker og analyser fremsat i betænkningen fra Uddrag fra de første årgange ( ) er anvendt til at påvise, de af betænkningen fremsatte tekniske overvejelsers tilstedeværelse i periodens første år ( ). Herigennem opnås en afklaring om de tekniske analyser og muligheder, beskrevet i betænkningen, var til rådighed allerede fra starten af perioden. Samtidig har det været muligt gennem Elektroteknikeren at inddrage en række eksempler, hvor kabler og luftledninger finder anvendelse i det danske elektricitetsnet. Til spørgsmålet om hvorfor netop Elektroteknikeren danner et så stor grundlag for analysedelen, skal det fremføres at dette tidsskrift i stort omfang publicere både tekniske, økonomiske og samfundsrelaterede indlæg, der ikke alene forfattes af teknikere og ingeniører. Eksempelvis kan det nævnes, at der findes et stort antal referater fra foredrag afholdt i foreninger med tilknytning til elektricitetsbranchen, hvor foredragsholderen ikke nødvendigvis har en erhvervsmæssig tilknytning til elektricitetsbranchen. 7 Elektroteknikerens indhold er primært af teknisk karakter hvilket vil sige, at læserne skal være i besiddelse af et vist kendskab til tekniske termer og forklaringer. Tidsskriftet er primært henvendt til personer, der har eller har haft tilknytning til elektricitetsbranchen. Ved gennemgangen af Elektroteknikeren er der lagt vægt på, at gengive ikke tidligere anvendte kilder eller retter interessen har været rettere mod at undersøge om der fandtes nye oplysninger, som ikke tidligere har været genstand for en undersøgelse. Da tidsskriftet tidligere har været anvendt som baggrund for undersøgelser af eksempelvis samfundsfaglig karakter, har det været interessant at se på de tekniske indlæg. Dette har dog ikke været ensbetydende med, at indlæg af ikke-teknisk observans er blevet forbigået. Eksempelvis kan Jonas Bruun indlæg nævnes: Højesteretsdom om udgiftsfordeling ved omlægning fra jævn- til vekselstrøm. Jonas Bruun indlæg er fundet via gennemgangen af Elektroteknikeren og ikke via de publicerede undersøgelser, der har haft Elektroteknikeren som grundlag. Slutteligt skal tidsskriftet Elnyt også kort nævnes. Elnyt er Udgivet af ELRA (Elektricitetens Rationelle Anvendelse). ELRA s medlemmer talte Danske Elværkers Forening og 3 elektroinstallatørforeningssammenslutninger (elektroinstallatørforeningerne: Provinsen, København og Protektor). Elnyt er primært et omlysnings- og reklamebaseret tidsskrift, der i dette speciale er anvendt til understøttelse af afsnittet om apparater i danske hjem. Tidsskriftet er ikke gennemgået for hele perioden men kun for en række relevante årgange og skal således ikke kommenteres yderligere her. 7 Eksempelvis H.C. Hansen foredrag i elektricitetsværkernes forening. Hansen: Finansieringsproblemer i forbindelse med offentlige værker s

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003 2. Indledning Temaet på Aalborg Universitets P1 2003 er Det danske samfund i historisk og europæisk/internationalt perspektiv. Det specifikke tema er arbejdsløshed. Inden for dette problemfelt er der en

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem?

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem? De grønlandske bygder hvad kan vi stille op med dem? - en diskussion af bygdernes udvikling, set i lyset af selvstyrets og naalakkersuisuts udmeldinger. Og en beskrivelse af et forslag til øget samhandel

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere