Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05"

Transkript

1 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

2 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: On-line ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. December 2013

3 Indhold Kapitel 1 Resumé og konklusioner Resumé Disposition Kapitel 2 Introduktion til offentlig-private partnerskaber De fleste OPP-projekter forbliver en overvejelse Stigende interesse for OPP i Danmark Kommuner og regioners vurdering af OPP-modellen er begrænset positiv Kapitel 3 Introduktion til barrierer Barrierer for OPP i Danmark Barrierer i interne og eksterne forhold samt rammevilkår Kapitel 4 Barrierer i interne forhold Manglende erfaringer medfører barrierer for kommuner og regioner Kommuner og regioners tilgang og holdning til OPP udgør barrierer Kapitel 5 Barrierer i eksterne forhold Barrierer i finansielle forhold Barrierer i leverandørmarkedet Kapitel 6 Barrierer i rammevilkår Kapitel 7 Drivkræfter for OPP Ingen afgørende drivkræfter for OPP Drivkræfter beskrevet af respondenter og interviewpersoner Fritagelse fra anlægsloft og nedslag i deponeringsforpligtigelse OPP-erfaring gør projekter til aftalt pris en større drivkraft Kapitel 8 Analysetilgang og dataindsamling Analysetilgang... 36

4 8.2 Udvælgelse af cases Interviewundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Brug af data i rapporten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere publikationer om OPP... 41

5 SIDE 5 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Kapitel 1 Resumé og konklusioner 1.1 Resumé Interessen for OPP (offentlig-private partnerskaber) i Danmark er steget over de seneste år. I efteråret 2013 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kendskab til 20 danske OPPprojekter, der er indgået kontrakt om. Endvidere er fem projekter i udbud og flere i forberedelsesfasen. I efteråret 2012 var der indgået kontrakt om 13 OPP-projekter i Danmark. Den stigende interesse kan blandt andet skyldes, at danske erfaringer med OPP er overvejende positive 1. Eksempelvis vurderer alle 13 ordregivere fra de 13 første OPP-projekter, at projekterne i høj eller meget høj grad kan betegnes som en succes. Videre var ni ud af ni projekter færdig til aftalt tid og otte ud af ni blev gennemført til aftalt pris. Det kan blandt andet tilskrives, at OPP-modellen tilskynder kommuner og regioner til at have fokus på totaløkonomi og risikodeling med de private leverandører. Kommuner og regioner oplever dog en række barrierer for at indgå i OPP-projekter. Barriererne bidrager til, at kommuner og regioner fravælger OPP-modellen til bygge- og anlægsprojekter. De barrierer som kommuner og regioner oplever kan især tilskrives deres få erfaringer med OPP-modellen. Kommuner og regioner oplever også en række barrierer, der i høj grad skyldes få erfaringer med OPP blandt potentielle leverandører på markedet for eksempelvis entreprenørydelser og finansiering. Derudover oplever kommuner og regioner barrierer i rammevilkårene for OPP. Mens barriererne kan udgøre forhindringer for, at kommuner og regioner indgår i OPPprojekter, så kan nogle barrierer også være udtryk for, at OPP ikke er den mest velegnede organiseringsmodel til konkrete anlægsprojekter. Fokus i denne rapport er barrierer for OPP, som de opleves af kommuner og regioner. Statens OPP-projekter og de eventuelle barrierer, der opleves på statsligt niveau, bliver ikke behandlet i rapporten. Denne rapport er skrevet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på grundlag af data indsamlet af Rambøll Management Consulting (Rambøll). Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til samtlige kommuner og regioner, samt en interviewundersøgelse med syv kommuner og to regioner. Dataindsamlingen er foregået på tre ledelseslag i kommuner og regioner. Mere specifikt på politisk, administrativt og teknisk niveau. Det er eksempelvis borgmesteren, kommunaldirektøren og den tekniske direktør. I spørgeskemaundersøgelsen har Rambøll sendt spørgeskemaer til de tre ledelseslag i alle kommuner og regioner. Rambøll har modtaget 187 svar ud af mulige, hvilket giver en 1 Det viser en undersøgelsen: Erfaringer fra de danske OPP-projekter, fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i efteråret Der er 309 mulige respondenter, eftersom der er 98 kommuner og fem regioner, der hver især kan afgive tre svar: 309=3*(98+5)

6 SIDE 6 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER svarprocent på 61 pct. Mindst ét ledelseslag har svaret på spørgeskemaet i 93 kommuner og alle fem regioner. I interviewundersøgelsen har Rambøll gennemført tre interviews i de samme ledelseslag i hver af de syv kommuner og to regioner. Ud af disse fire kommuner og to regioner, der har indgået kontrakt om OPP og tre kommuner, der overvejer at indgå i et OPP. Boks 1.1 Hovedkonklusioner 72 pct. af danske kommuner og regioner overvejer at bruge OPP-modellen i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Kommuner og regioner har samtidig en meget positiv holdning til at skabe konkurrence om drift og vedligehold af bygninger. Alligevel gennemfører de kun få bygge- og anlægsprojekter som OPP. Det tilskrives blandt andet, at kommuner og regioner oplever at støde på en række barrierer i processen frem mod at vælge OPP-modellen. De forhold, som kommuner og regioner oplever som barrierer, falder inden for tre kategorier:» Barrierer i interne forhold Barrierer i interne forhold ligger i kommunerne og regionernes forventninger og erfaringer med OPP. De forhold, som kommuner og regioner oplever som de største barrierer, er:» at processen omkring OPP er tids- og ressourcekrævende» at kommunen eller regionen mener, at de selv kan skabe bedre løsninger internt end via OPP» at kommunen eller regionen vurderer, at deres bygge- og anlægsprojekter er for små til OPP» Barrierer i eksterne forhold Barrierer i eksterne forhold eksisterer blandt andet på leverandørmarkedet for entreprenørydelser og finansiering. De største barrierer, som kommuner og regioner oplever i forhold til eksterne forhold, er, at:» prisen på privat finansiering vurderes at være for høj» konkurrencen på leverandørmarkedet vurderes at være svag» potentielle private investorer vurderes at have lav villighed til at påtage sig risici i OPPprojekter» Barrierer i rammevilkår Barrierer i rammevilkår er de barrierer, som opleves i forhold til lovgivning eller af selve OPP-modellens karakteristika. Disse barrierer ligger som udgangspunkt fast og danner rammen om de kommunale og regionale OPP-projekter. Kommuner og regioner oplever de største barrierer i forhold til:» deponeringsreglerne, som indebærer at kommuner og regioners adgang til at benytte privat finansiering sidestilles med anden låntagning» OPP-kontrakters lange løbetider på år, der indsnævrer kommuner og regioners fremtidige muligheder for at disponere frit over egne midler Kommunerne og regionernes vurdering af OPP-modellen afhænger af, om de har erfaring 3 med OPP, eller om de blot har overvejet et projekt. Blandt kommuner og regioner med OPPerfaring svarer knap 60 pct., at OPP-modellen er god eller meget god. Den tilsvarende andel for kommuner og regioner, der blot overvejer et OPP-projekt, er godt en tredjedel. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommuner og regioner ikke ser enkeltstående drivkræfter for OPP, som er af afgørende betydning. Drivkræfterne for OPP, som flest kommuner og regioner er enige om, er, at modellen har fokus på funktion frem for proces, at projekterne 3 Kommuner og regioner med erfaring er defineret ved, at de har vedtaget eller etableret et OPP-projekt. En delmængde af disse kommuner og regioner har indgået kontrakt med en privat OPP-leverandør.

7 SIDE 7 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER forventes færdige til tiden og til den aftalte pris, samt at risikodelingen med OPP-leverandøren er hensigtsmæssig. I interviewundersøgelsen er kommuner og regioner i høj grad enige om, at der er tre centrale drivkræfter for OPP: totaløkonomiske fordele i projekterne, mulighed for at projekter ikke er omfattet af anlægsloftet og nedslag i det deponeringspligtige beløb. Enkelte kommuner og regioner peger på, at deponeringsnedslag er hovedargumentet for at vælge OPP-modellen. I de følgende afsnit omtales barriererne mere udførligt. Oversigt over barrierer En oversigt over de 17 barrierer og deres størrelser, som oplevet af kommuner og regioner, fremgår af figur 1.1. Barriererne er sorteret efter, hvor stor en andel af kommuner og regioner, der oplever, at forholdet i nogen eller høj grad udgør en barriere i beslutningsprocessen om at indgå i et OPP.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Figur 1.1 Kommuner og regioners oplevelse af barrierer I hvilken grad oplever du følgende forhold som barrierer for OPP i beslutningsprocessen i jeres kommune eller region? Deponeringsregler Tids- og ressourcekrævende proces Dyr finansiering Bindingsperiode på år Svag konkurrence på markedet for OPP-projekter Bygge- og anlægsprojekter er for små Kommunen/regionen kan skabe bedre løsninger selv Ønske om at beholde bygherrerollen Manglende erfaringer hos kommunen eller regionen Manglende erfaringer hos andre kommuner/regioner Lav risikovillighed hos investorer Politisk modstand OPP gavner ikke det lokale arbejdsmarked og erhvervsliv Manglende kompetencer hos kommunen/regionen Manglende kompetencer hos rådgivere Manglende kompetencer hos investorer Skatte- og momsregler 0% 20% 40% 60% 80% 100% I nogen eller høj grad Hverken eller I mindre grad eller slet ikke Ved ikke

9 SIDE 9 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Figur 1.1 viser, at kommuner og regioner oplever deponeringsreglerne, processen omkring at etablere et OPP, prisen på privat finansiering og bindingsperioden på år som de største barrierer for at indgå i et OPP-projekt. De 17 barrierer, der er spurgt til i spørgeskemaundersøgelsen, er udvalgt af Rambøll og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Barriererne er blevet valgt på grundlag af en række ekspertinterviews og interviews med kommuner og regioner i forbindelse med denne rapport. Interviewrækken er gennemført forud for spørgeskemaundersøgelsen. Nogle af barriererne er først og fremmest udtryk for, at OPP ikke er velegnet til et konkret projekt. I det omfang, at kommuner og regioner eksempelvis kan skabe bedre løsninger selv end ved at indgå i et OPP, så er der tale om en barriere, som ikke kan eller bør nedbrydes. De 17 barrierer falder inden for tre forskellige kategorier: interne forhold, eksterne forhold og rammevilkår for OPP. De tre kategorier af barrierer adskiller sig fra hinanden ved, at de kan styres og eventuelt nedbrydes af forskellige aktører. Inddelingen i tre grupper skaber et vist overblik over barriererne. Derudover har opdelingen til formål at muliggøre målrettede initiativer, der kan sættes i værk for at nedbryde uhensigtsmæssige barrierer. Barrierer i interne forhold Barrierer i interne forhold ligger i kommunerne og regionernes forventninger og erfaringer med OPP. Det er barrierer, som de selv har mulighed for at påvirke størrelsen på. Det er også de interne forhold, som kommuner og regioner enkeltvist og selvstændigt har bedst mulighed for at nedbryde. Der er syv interne forhold, som opleves at udgøre barrierer for kommuner og regioner. De konkrete barrierer, som kommuner og regioner oplever, er 4 :» at processen omkring OPP er tids- og ressourcekrævende» at kommunen eller regionen selv kan skabe bedre løsninger internt end via OPP» at kommunens eller regionens bygge- og anlægsprojekter er for små» manglende konkrete erfaringer med OPP-projekter hos kommunen eller regionen» et ønske om at beholde bygherrerollen» politisk modstand» manglende kompetencer hos kommunen eller regionen Barrierer i eksterne forhold Barrierer i eksterne forhold eksisterer på leverandørmarkedet for entreprenørydelser og finansiering. samt hos andre kommuner og regioner. Det er således barrierer, som kommuner og regioner ikke selvstændigt kan imødegå eller nedbryde. Dog kan en udvikling af markedet for OPP medvirke til, at disse barrierer kan blive mindre på sigt. Der er syv forhold, som opleves at udgøre eksterne barrierer for kommuner og regioner. De konkrete barrierer, som kommuner og regioner oplever, er 5 : 4 Interne barrierer sorteret efter størrelse i faldende rækkefølge. Det vil sige, at de største barrierer står øverst.

10 SIDE 10 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER» høj pris på privat finansiering» svag konkurrence på markedet for OPP-projekter» lav risikovillighed hos investorer» manglende konkrete erfaringer med OPP-projekter i andre kommuner og regioner» at OPP ikke gavner det lokale eller regionale arbejdsmarked» manglende kompetencer hos investorer» manglende kompetencer hos rådgivere Barrierer i rammevilkår Barrierer i rammevilkår er de barrierer, som opleves i forhold til lovgivning eller af selve OPPmodellens karakteristika. Disse barrierer ligger som udgangspunkt fast og danner rammen om de kommunale og regionale OPP-projekter. Der er tre rammevilkår, som opleves at udgøre barrierer for kommuner og regioner. De konkrete barrierer er 6 :» deponeringsregler, som indebærer at kommuner og regioners adgang til at benytte privat finansiering sidestilles med anden låntagning» bindingsperiode på år, der indsnævrer kommuner og regioners fremtidige muligheder for at disponere frit over egne midler» skatte- og momsregler Drivkræfter for OPP I spørgeskemaundersøgelsen er der blevet spurgt til drivkræfter for OPP. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der ikke er enkelte drivkræfter for OPP, der fremstår som centrale eller særlig afgørende for, at kommuner og regioner vil vælge OPP-modellen. De drivkræfter, der er størst enighed om blandt kommuner og regioner i spørgeskemaundersøgelsen er:» mulighed for at have fokus på funktioner frem for proces» en forventning om eller erfaring med, at projekterne færdiggøres til den aftalte pris» mulighed for hensigtsmæssig risikodeling med OPP-leverandøren I de interviews, som Rambøll har gennemført med en række kommuner og regioner, har interviewpersonerne især forventninger om eller erfaring med to drivkræfter for OPP:» god økonomi i OPP-projekter. Dels ved at samtænke anlæg og drift, dels ved at inddrage private leverandørers kompetencer» fritagelse fra anlægsloftet og nedslag i deponeringsforpligtigelsen Kommuner og regioners vurdering af - og forventninger til brug af - OPP Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommuner og regioners samlede vurdering af OPP som model for bygge- og anlægsprojekter er begrænset positiv. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 40 pct. af respondenterne, at OPP som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen er god eller meget god. Men spørgeskemaundersøgelsen viser også, at kommuner og regioners vurdering af OPP-modellen afhænger af, om de har erfaring 7 med OPP, eller om de blot har overvejet et projekt. Blandt kommuner og regioner med OPP-erfaring svarer knap 60 pct., at OPP-modellen er god eller meget god. Den tilsvarende andel for kommuner og regioner, der blot overvejer et OPP-projekt, er godt en tredjedel. 5 Eksterne barrierer sorteret efter størrelse i faldende rækkefølge. Det vil sige, at de største barrierer står øverst. 6 Barrierer i rammevilkår sorteret efter størrelse i faldende rækkefølge. Det vil sige, at de største barrierer står øverst. 7 Kommuner og regioner med erfaring er defineret ved, at de har vedtaget eller etableret et OPP-projekt. En delmængde af disse kommuner og regioner har indgået kontrakt med en privat OPP-leverandør.

11 SIDE 11 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Spørgeskemaundersøgelsen viser videre, at godt 72 pct. af de deltagende kommuner og regioner har overvejet OPP-modellen i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det har i knap 20 pct. af kommunerne og regionerne i spørgeskemaundersøgelsen ledt til, at man har etableret et OPP-projekt. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen kan flere OPP-projekter forventes over de næste år. Således svarer 42 pct., at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at kommunen eller regionen fremover vil bruge OPP som model for bygge- og anlægsprojekter. 1.2 Disposition Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af OPP og giver en status for antallet af projekter. Derudover giver kapitlet et overblik over kommuner og regioners generelle holdning til konkurrenceudsættelse, vurdering af OPP-modellen og deres forventninger til at bruge modellen fremover. I kapitel 3 introduceres barriererne for OPP, som kommuner og regioner oplever, når de overvejer OPP. Derudover opdeles barriererne i tre grupper, som bliver gennemgået i de efterfølgende kapitler. Kapitel 4-6 er analysekapitler, der gennemgår barrierer i interne og eksterne forhold samt rammevilkår fra kommuner og regioners synspunkt. I kapitel 7 præsenteres de drivkræfter, som kommuner og regioner oplever for OPP. Kapitlet handler især om lånemuligheder og de økonomiske fordele, som OPP har i forhold til andre organiseringsformer for kommunale og regionale bygge- og anlægsprojekter. Kapitel 8 præsenterer rapportens analysetilgang. Herunder dataindsamlingen, der ligger til grund for analyserne, udvælgelsen af kommuner og regioner til interviews samt arbejdsdelingen mellem Rambøll Management Consulting og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

12 SIDE 12 KAPITEL 2 INTRODUKTION TIL OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Kapitel 2 Introduktion til offentlig-private partnerskaber Et offentligt-privat partnerskab (OPP) er en type offentligt-privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig ordregiver og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen også. I et OPP er der tale om, at en offentlig ordregiver overlader de fleste opgaver omkring et anlæg til en privat virksomhed gennem et udbud. Det kan eksempelvis være en skole, en vej eller en svømmehal. Den private virksomhed står for drift af anlægget over en længere periode - typisk år. Derfor har den private leverandør et incitament til at tænke langsigtet og i totaløkonomiske løsninger. OPP er en projektmodel og organisationsform. Boks 2.1 udspecificerer de forskellige elementer i OPP-modellen. Boks 2.1 Hvad er et offentlig-privat partnerskab?» Offentlig-privat partnerskab Et offentlig-privat partnerskab (OPP) samler design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør eller konsortium. En OPP-kontrakt løber typisk i år. I praksis betyder det eksempelvis, at en privat leverandør har ansvaret for at bygge en skole og vedligeholde den i op til 25 år. Den offentlige ordregiver, eksempelvis en kommune, råder over skolen og betaler en fast årlig pris til den private leverandør. Finansieringen af projektet kan være enten offentlig eller privat.» OPP med privat finansiering I et OPP med privat finansiering står den private leverandør for finansieringen igennem hele projektet. Det indbefatter udgifter til anlægslån og udgifter til drift og vedligehold. Derefter betaler den offentlige myndighed løbende til den private leverandør for afskrivninger på anlægget, drift og vedligehold. Ejerskabet af anlægget er typisk privat i hele kontraktperioden. Når kontrakten udløber, kan anlægget enten forblive privat eller købes af den offentlige myndighed til en aftalt pris.» OPP med offentlig finansiering I et OPP med offentlig finansiering står den private leverandør for finansieringen af byggeriet i anlægsfasen. På ibrugtagningstidspunktet betaler den offentlige myndighed typisk hele anlægssummen til den private leverandør. Derved overgår ejerskabet fra leverandøren til den offentlige myndighed. Derefter betaler den offentlige myndighed løbende til den private leverandør for drift og vedligehold. I disse tilfælde indeholder kontrakten ofte en række tiltag, der skal sikre, at leverandøren fortsat har incitament til at opretholde kvaliteten af anlægget. Et af disse tiltag kan være, at den private leverandør skal stille garanti for kvaliteten af anlægget i hele perioden. En garanti er dog forbundet med omkostninger for leverandøren, hvilket øger prisen på OPP-projektet. OPP-projekter kan også indeholde et kommercielt aspekt, hvor den private leverandør får dele af driftsudgifterne dækket ved brugerbetaling. Det ses eksempelvis i nogle OPPsvømmehaller, hvor den private leverandør kan sælge billetter uden for de tidsrum ordregiveren råder over svømmehallen.

13 SIDE 13 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER» Samtænkning af anlæg og drift OPP-modellen samtænker anlæg og drift. Dermed tilskyndes den private leverandør til at tænke totaløkonomisk og bruge innovative løsninger. Eksempelvis når en privat leverandør er ansvarligt for anlæg, drift og vedligeholdelse af en skole i op til 25 år. Hvis der i anlægsfasen eksempelvis anvendes en billig maling, der kræver, at der males igen efter fem år, vil det være den private leverandør, der har udgiften til det fornyede malearbejde. Det er således op til den private leverandør at vurdere, om det er mest omkostningseffektivt at investere i en dyrere langtidsholdbar maling eller den billige maling. Det gør sig gældende i alle beslutninger i anlægsfasen.» Færdig til tiden og til aftalt pris Erfaringer fra de danske OPP-projekter viser, at langt de fleste OPP-projekter er færdige til tiden og til den aftalte pris. Det opnås ved, at den offentlige ordregiver og den private leverandør fordeler projektets risici imellem sig. Typisk bliver en risiko tildelt den part, der er bedst egnet til at forebygge og styre den. Eksempelvis påtager den private leverandør sig oftest risici for forsinkelser af nybyggeri og overskridelser af budgettet. 2.1 De fleste OPP-projekter forbliver en overvejelse I spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for denne rapport, bliver respondenterne spurgt til, om de har overvejet og vedtaget et OPP-projekt. Mens de fleste af spørgeskemaets respondenter svarer, at de har overvejet OPP, så svarer langt størstedelen, at de ikke har vedtaget eller etableret et OPP-projekt. De præcise fordelinger fremgår af figur 2.1. Figur 2.1 Kommuner og regioner, der har overvejet eller vedtaget OPP-projekter Har OPP været overvejet som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? Har kommunen eller regionen vedtaget eller etableret konkrete bygge- og anlægsprojekter som OPP? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Der er stor forskel på andelen af kommuner og regioner, der har overvejet og vedtaget OPPprojekter. Det kan blandt andet skyldes, at det er ikke alle bygge- og anlægsopgaver, som er velegnet til OPP-modellen. Et projekt kan eksempelvis være for småt eller være uinteressant for markedet. Men OPP-modellen er i mange tilfælde et reelt alternativ til eksempelvis traditionelle totalentrepriser. Det politiske niveau i kommuner og regioner beslutter, om et projekt i det hele taget skal udbydes og herunder, om det skal ske som OPP. Antallet af OPP-projekter er derfor også afhængigt af den generelle politiske holdning til at konkurrenceudsætte kommunale opgaver om vedligeholdelse og drift.

14 SIDE 14 KAPITEL 2 INTRODUKTION TIL OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Langt de fleste kommunale og regionale politikere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er positive over for at skabe konkurrence om offentlige opgaver. Det fremgår af figur 2.2. Figur 2.2 Politisk holdning til at konkurrenceudsætte vedligeholdelse og driftsopgaver Hvordan er din holdning i forhold til at skabe konkurrence om vedligeholdelse af bygninger (fx institutioner) og drift af funktioner (fx rengøring) i kommunen/regionen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv eller meget positiv Hverken eller Negativ eller meget negativ Ved ikke Ifølge figur 2.2 er der således ikke noget, der indikerer, at den generelle politiske indstilling til at konkurrenceudsætte offentlige opgaver udgør en barriere i forhold til OPP i kommuner og regioner. Videre er kendskabet til OPP blandt alle tre ledelseslag, det politiske, administrative og tekniske, afgørende for, om OPP bliver valgt til eller ej. Figur 2.3 viser spørgeskemaundersøgelsens respondenters vurdering af eget kendskab til OPP. Figur 2.3 Kendskab til OPP Hvor stort eller lille er dit kendskab til OPP som model for at gennemføre bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stort eller meget stort Hverken stort eller lille Lille eller meget lille Ved ikke Spørgeskemaundersøgelsen viser, at under en tiendedel af respondenterne på alle tre ledelseslag vurderer deres kendskab til OPP som lille eller meget. Det vil sige, at langt de fleste respondenter vurderer, at de mindst har noget kendskab i forhold til at kunne indgå i et OPPprojekt.

15 SIDE 15 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER 2.2 Stigende interesse for OPP i Danmark Interessen for OPP i Danmark er steget over de seneste år. I efteråret 2013 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kendskab til 20 8 danske OPP-projekter. Endvidere er fem projekter i udbud og flere i forberedelsesfasen. OPP-modellen er blevet brugt af både statslige institutioner, regioner og kommuner. En oversigt over danske OPP-projekter fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1 Overblik over danske OPP-projekter Projekt Offentlig myndighed Tidspunkt for indgåelse af kontrakt Projekter udbudt af regioner og kommuner Vildbjerg skole Herning Kommune 2005 Ørstedskolen Langeland Kommune 2008 Arkivfunktioner i Aalborg Aalborg Kommune 2010 Parkeringshus ved Århus Universitetshospital Region Midtjylland 2010 Nordstjerneskolen Gribskov Kommune 2010 Nordstjerneskolen Frederikshavn Kommune 2011 Daginstitution i Hørring Skanderborg Kommune 2011 Parkeringshus ved Randers Regionshospital Region Midtjylland 2011 Svømmebad Randers Kommune 2012 Stråleterapibygning ved Næstved Sygehus Region Sjælland 2012 Parkeringsanlæg i Horsens Region Midtjylland 2013 Plejecenter Kolding Kommune 2013 Projekter udbudt af staten Rigsarkivet Bygningsstyrelsen 2007 Tinglysningsret i Hobro Bygningsstyrelsen 2007 Fire Byretter Bygningsstyrelsen 2010 Motorvej Kliplev-Sønderborg Vejdirektoratet 2010 Vestre Landsret Bygningsstyrelsen 2012 Retten i Roskilde Bygningsstyrelsen 2012 Lokal politistation i Hobro Bygningsstyrelsen 2012 Landsarkivet i Viborg Bygningsstyrelsen Tallet dækker over projekter, der er indgået kontrakt om.

16 SIDE 16 KAPITEL 2 INTRODUKTION TIL OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Oversigten over danske OPP-projekter viser, at 10 9 forskellige kommuner og regioner ud af har benyttet sig af modellen. Selvom der er sket en stigning i antallet af OPP-projekter, er der forsat få sammenlignet med antallet af traditionelle bygge- og anlægsprojekter, som kommuner og regioner igangsætter. Fra 1. november 2012 og et år frem indgik danske kommuner og regioner kontrakter om 131 bygge- og anlægsopgaver 11 hvoraf ni er OPP-projekter. 2.3 Kommuner og regioners vurdering af OPP-modellen er begrænset positiv Spørgeskemaundersøgelsen viser, at et stort flertal på det politiske ledelseslag har en positiv generel holdning til at konkurrenceudsætte visse opgaver, og at de fleste kommuner og regioner har overvejet OPP. Men spørgeskemaundersøgelsen viser også, at den samlede vurdering af OPP-modellen er begrænset positiv set over alle tre ledelseslag. Det fremgår af figur 2.4. Figur 2.4 Vurdering af OPP som model for bygge- og anlægsprojekter Hvordan vurderer du - alt i alt - OPP som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% God eller meget god Hverken god eller dårlig Dårlig eller meget dårlig Ved ikke Den største gruppe af respondenterne på 42 pct. vurderer, at OPP hverken er en god eller dårlig model for bygge- og anlægsprojekter. Den næstestørste andel på 40 pct. af respondenterne vurderer, at OPP-modellen er god eller meget god. Under 20 pct. af respondenterne vurderer modellen til at være dårlig eller meget dårlig eller svarer ved ikke. Kommuner og regioner med erfaring fra et OPP-projekt vurderer modellen til at være markant bedre end dem, der blot har overvejet et. Det kan ses i figur Hertil kommer Jammerbugt Kommune, der indgik kontrakt med en privat leverandør, som siden hen er gået konkurs. Kommunen er i gang med at genudbyde projektet kommuner og 5 regioner. 11 TED Electronic tender daily, opgjort for indgåede aftaler.

17 SIDE 17 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Figur 2.5 Erfarings indflydelse på vurderingen af OPP Hvordan vurderer du alt i alt OPP som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? Kommuner eller regioner med OPP-projekt Kommuner og regioner, der har overvejet OPP 0% 20% 40% 60% 80% 100% God eller meget god Hverken god eller dårlig Dårlig eller meget dårlig Ved ikke 59 pct. af respondenterne fra kommuner og regioner med erfaring fra et konkret OPP-projekt vurderer, at modellen er god eller meget god. Den tilsvarende andel, for respondenter fra kommuner og regioner, der blot har overvejet OPP, er 34 pct. Forskellen kan indikere, at kommuner og regioner bliver positivt overraskede over OPP-modellen, når de tager den i anvendelse. Men forskellen kan også indikere, at nogle kommuner og regioner uafhængigt af erfaring har en positiv vurdering af OPP-modellen og derfor oftere indgår i projekter. Kommuner og regioners forventninger til at bruge OPP-modellen Spørgeskemaundersøgelsen viser, at flere kommuner og regioner end dem med OPP-projekter i 2013 finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de fremover vil anvende OPP. Det fremgår af figur 2.6. Figur 2.6 Kommuner og regioners forventninger om at bruge OPP Hvor sandsynligt eller usandsyndligt er det ifølge dig, at kommunen eller regionen fremover vil anvende OPP som model for bygge- og anlægsprojekter? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sandsynligt eller meget sandsynligt Hverken eller Usandsynligt eller meget usandsynligt Ved ikke Figur 2.6 viser, at 42 pct. af respondenterne vurderer det som sandsynligt eller meget sandsynligt, at kommunen eller regionen vil bruge OPP-modellen fremover. Det er mere end dobbelt så mange som de knap 20 pct. af respondenterne, der er fra kommuner med OPP-erfaring.

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

N y t Off entlig-privat partnerskab

N y t Off entlig-privat partnerskab N y t Off entlig-privat partnerskab Off entlig-private partnerskaber (OPP) har haft en lang og forholdsvis begrænset opstart i Danmark, men i den seneste tid er der kommet mere og mere fokus på OPP. Samtidig

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber Online ISBN 978-87-7029-602-1 Analysen er udarbejdet af en tværministeriel

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen OPP i praksis Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Indledning OPP, erfaringer og modeller OPP-kontrakten udvalgte punkter Nærmere om kommercielle

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

Session 4: OPP et gennembrud på vej?

Session 4: OPP et gennembrud på vej? Session 4: OPP et gennembrud på vej? Rikke Beckman Danielsen, Assistant Director, Deloitte Torben Kyed Larsen, Afdelingschef, Psykiatriens Anlægssekretariat, Region Syddanmark Moderator: Klaus Ahm, Partner,

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud Analyse Analyse af annullationer af EU-udbud 2014 Analyse af annullationer af EU-udbud Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 E-mail:

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Baggrund, Peter Munk Bygherreansvarlig, Ejendomscentret Frederikshavn Kommunes Siden kommunesammenlægning af Skagen, Sæby og Frederikshavn ca. 350.000 brutto

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere