Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05"

Transkript

1 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

2 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: On-line ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. December 2013

3 Indhold Kapitel 1 Resumé og konklusioner Resumé Disposition Kapitel 2 Introduktion til offentlig-private partnerskaber De fleste OPP-projekter forbliver en overvejelse Stigende interesse for OPP i Danmark Kommuner og regioners vurdering af OPP-modellen er begrænset positiv Kapitel 3 Introduktion til barrierer Barrierer for OPP i Danmark Barrierer i interne og eksterne forhold samt rammevilkår Kapitel 4 Barrierer i interne forhold Manglende erfaringer medfører barrierer for kommuner og regioner Kommuner og regioners tilgang og holdning til OPP udgør barrierer Kapitel 5 Barrierer i eksterne forhold Barrierer i finansielle forhold Barrierer i leverandørmarkedet Kapitel 6 Barrierer i rammevilkår Kapitel 7 Drivkræfter for OPP Ingen afgørende drivkræfter for OPP Drivkræfter beskrevet af respondenter og interviewpersoner Fritagelse fra anlægsloft og nedslag i deponeringsforpligtigelse OPP-erfaring gør projekter til aftalt pris en større drivkraft Kapitel 8 Analysetilgang og dataindsamling Analysetilgang... 36

4 8.2 Udvælgelse af cases Interviewundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Brug af data i rapporten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere publikationer om OPP... 41

5 SIDE 5 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Kapitel 1 Resumé og konklusioner 1.1 Resumé Interessen for OPP (offentlig-private partnerskaber) i Danmark er steget over de seneste år. I efteråret 2013 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kendskab til 20 danske OPPprojekter, der er indgået kontrakt om. Endvidere er fem projekter i udbud og flere i forberedelsesfasen. I efteråret 2012 var der indgået kontrakt om 13 OPP-projekter i Danmark. Den stigende interesse kan blandt andet skyldes, at danske erfaringer med OPP er overvejende positive 1. Eksempelvis vurderer alle 13 ordregivere fra de 13 første OPP-projekter, at projekterne i høj eller meget høj grad kan betegnes som en succes. Videre var ni ud af ni projekter færdig til aftalt tid og otte ud af ni blev gennemført til aftalt pris. Det kan blandt andet tilskrives, at OPP-modellen tilskynder kommuner og regioner til at have fokus på totaløkonomi og risikodeling med de private leverandører. Kommuner og regioner oplever dog en række barrierer for at indgå i OPP-projekter. Barriererne bidrager til, at kommuner og regioner fravælger OPP-modellen til bygge- og anlægsprojekter. De barrierer som kommuner og regioner oplever kan især tilskrives deres få erfaringer med OPP-modellen. Kommuner og regioner oplever også en række barrierer, der i høj grad skyldes få erfaringer med OPP blandt potentielle leverandører på markedet for eksempelvis entreprenørydelser og finansiering. Derudover oplever kommuner og regioner barrierer i rammevilkårene for OPP. Mens barriererne kan udgøre forhindringer for, at kommuner og regioner indgår i OPPprojekter, så kan nogle barrierer også være udtryk for, at OPP ikke er den mest velegnede organiseringsmodel til konkrete anlægsprojekter. Fokus i denne rapport er barrierer for OPP, som de opleves af kommuner og regioner. Statens OPP-projekter og de eventuelle barrierer, der opleves på statsligt niveau, bliver ikke behandlet i rapporten. Denne rapport er skrevet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på grundlag af data indsamlet af Rambøll Management Consulting (Rambøll). Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til samtlige kommuner og regioner, samt en interviewundersøgelse med syv kommuner og to regioner. Dataindsamlingen er foregået på tre ledelseslag i kommuner og regioner. Mere specifikt på politisk, administrativt og teknisk niveau. Det er eksempelvis borgmesteren, kommunaldirektøren og den tekniske direktør. I spørgeskemaundersøgelsen har Rambøll sendt spørgeskemaer til de tre ledelseslag i alle kommuner og regioner. Rambøll har modtaget 187 svar ud af mulige, hvilket giver en 1 Det viser en undersøgelsen: Erfaringer fra de danske OPP-projekter, fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i efteråret Der er 309 mulige respondenter, eftersom der er 98 kommuner og fem regioner, der hver især kan afgive tre svar: 309=3*(98+5)

6 SIDE 6 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER svarprocent på 61 pct. Mindst ét ledelseslag har svaret på spørgeskemaet i 93 kommuner og alle fem regioner. I interviewundersøgelsen har Rambøll gennemført tre interviews i de samme ledelseslag i hver af de syv kommuner og to regioner. Ud af disse fire kommuner og to regioner, der har indgået kontrakt om OPP og tre kommuner, der overvejer at indgå i et OPP. Boks 1.1 Hovedkonklusioner 72 pct. af danske kommuner og regioner overvejer at bruge OPP-modellen i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Kommuner og regioner har samtidig en meget positiv holdning til at skabe konkurrence om drift og vedligehold af bygninger. Alligevel gennemfører de kun få bygge- og anlægsprojekter som OPP. Det tilskrives blandt andet, at kommuner og regioner oplever at støde på en række barrierer i processen frem mod at vælge OPP-modellen. De forhold, som kommuner og regioner oplever som barrierer, falder inden for tre kategorier:» Barrierer i interne forhold Barrierer i interne forhold ligger i kommunerne og regionernes forventninger og erfaringer med OPP. De forhold, som kommuner og regioner oplever som de største barrierer, er:» at processen omkring OPP er tids- og ressourcekrævende» at kommunen eller regionen mener, at de selv kan skabe bedre løsninger internt end via OPP» at kommunen eller regionen vurderer, at deres bygge- og anlægsprojekter er for små til OPP» Barrierer i eksterne forhold Barrierer i eksterne forhold eksisterer blandt andet på leverandørmarkedet for entreprenørydelser og finansiering. De største barrierer, som kommuner og regioner oplever i forhold til eksterne forhold, er, at:» prisen på privat finansiering vurderes at være for høj» konkurrencen på leverandørmarkedet vurderes at være svag» potentielle private investorer vurderes at have lav villighed til at påtage sig risici i OPPprojekter» Barrierer i rammevilkår Barrierer i rammevilkår er de barrierer, som opleves i forhold til lovgivning eller af selve OPP-modellens karakteristika. Disse barrierer ligger som udgangspunkt fast og danner rammen om de kommunale og regionale OPP-projekter. Kommuner og regioner oplever de største barrierer i forhold til:» deponeringsreglerne, som indebærer at kommuner og regioners adgang til at benytte privat finansiering sidestilles med anden låntagning» OPP-kontrakters lange løbetider på år, der indsnævrer kommuner og regioners fremtidige muligheder for at disponere frit over egne midler Kommunerne og regionernes vurdering af OPP-modellen afhænger af, om de har erfaring 3 med OPP, eller om de blot har overvejet et projekt. Blandt kommuner og regioner med OPPerfaring svarer knap 60 pct., at OPP-modellen er god eller meget god. Den tilsvarende andel for kommuner og regioner, der blot overvejer et OPP-projekt, er godt en tredjedel. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommuner og regioner ikke ser enkeltstående drivkræfter for OPP, som er af afgørende betydning. Drivkræfterne for OPP, som flest kommuner og regioner er enige om, er, at modellen har fokus på funktion frem for proces, at projekterne 3 Kommuner og regioner med erfaring er defineret ved, at de har vedtaget eller etableret et OPP-projekt. En delmængde af disse kommuner og regioner har indgået kontrakt med en privat OPP-leverandør.

7 SIDE 7 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER forventes færdige til tiden og til den aftalte pris, samt at risikodelingen med OPP-leverandøren er hensigtsmæssig. I interviewundersøgelsen er kommuner og regioner i høj grad enige om, at der er tre centrale drivkræfter for OPP: totaløkonomiske fordele i projekterne, mulighed for at projekter ikke er omfattet af anlægsloftet og nedslag i det deponeringspligtige beløb. Enkelte kommuner og regioner peger på, at deponeringsnedslag er hovedargumentet for at vælge OPP-modellen. I de følgende afsnit omtales barriererne mere udførligt. Oversigt over barrierer En oversigt over de 17 barrierer og deres størrelser, som oplevet af kommuner og regioner, fremgår af figur 1.1. Barriererne er sorteret efter, hvor stor en andel af kommuner og regioner, der oplever, at forholdet i nogen eller høj grad udgør en barriere i beslutningsprocessen om at indgå i et OPP.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Figur 1.1 Kommuner og regioners oplevelse af barrierer I hvilken grad oplever du følgende forhold som barrierer for OPP i beslutningsprocessen i jeres kommune eller region? Deponeringsregler Tids- og ressourcekrævende proces Dyr finansiering Bindingsperiode på år Svag konkurrence på markedet for OPP-projekter Bygge- og anlægsprojekter er for små Kommunen/regionen kan skabe bedre løsninger selv Ønske om at beholde bygherrerollen Manglende erfaringer hos kommunen eller regionen Manglende erfaringer hos andre kommuner/regioner Lav risikovillighed hos investorer Politisk modstand OPP gavner ikke det lokale arbejdsmarked og erhvervsliv Manglende kompetencer hos kommunen/regionen Manglende kompetencer hos rådgivere Manglende kompetencer hos investorer Skatte- og momsregler 0% 20% 40% 60% 80% 100% I nogen eller høj grad Hverken eller I mindre grad eller slet ikke Ved ikke

9 SIDE 9 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Figur 1.1 viser, at kommuner og regioner oplever deponeringsreglerne, processen omkring at etablere et OPP, prisen på privat finansiering og bindingsperioden på år som de største barrierer for at indgå i et OPP-projekt. De 17 barrierer, der er spurgt til i spørgeskemaundersøgelsen, er udvalgt af Rambøll og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Barriererne er blevet valgt på grundlag af en række ekspertinterviews og interviews med kommuner og regioner i forbindelse med denne rapport. Interviewrækken er gennemført forud for spørgeskemaundersøgelsen. Nogle af barriererne er først og fremmest udtryk for, at OPP ikke er velegnet til et konkret projekt. I det omfang, at kommuner og regioner eksempelvis kan skabe bedre løsninger selv end ved at indgå i et OPP, så er der tale om en barriere, som ikke kan eller bør nedbrydes. De 17 barrierer falder inden for tre forskellige kategorier: interne forhold, eksterne forhold og rammevilkår for OPP. De tre kategorier af barrierer adskiller sig fra hinanden ved, at de kan styres og eventuelt nedbrydes af forskellige aktører. Inddelingen i tre grupper skaber et vist overblik over barriererne. Derudover har opdelingen til formål at muliggøre målrettede initiativer, der kan sættes i værk for at nedbryde uhensigtsmæssige barrierer. Barrierer i interne forhold Barrierer i interne forhold ligger i kommunerne og regionernes forventninger og erfaringer med OPP. Det er barrierer, som de selv har mulighed for at påvirke størrelsen på. Det er også de interne forhold, som kommuner og regioner enkeltvist og selvstændigt har bedst mulighed for at nedbryde. Der er syv interne forhold, som opleves at udgøre barrierer for kommuner og regioner. De konkrete barrierer, som kommuner og regioner oplever, er 4 :» at processen omkring OPP er tids- og ressourcekrævende» at kommunen eller regionen selv kan skabe bedre løsninger internt end via OPP» at kommunens eller regionens bygge- og anlægsprojekter er for små» manglende konkrete erfaringer med OPP-projekter hos kommunen eller regionen» et ønske om at beholde bygherrerollen» politisk modstand» manglende kompetencer hos kommunen eller regionen Barrierer i eksterne forhold Barrierer i eksterne forhold eksisterer på leverandørmarkedet for entreprenørydelser og finansiering. samt hos andre kommuner og regioner. Det er således barrierer, som kommuner og regioner ikke selvstændigt kan imødegå eller nedbryde. Dog kan en udvikling af markedet for OPP medvirke til, at disse barrierer kan blive mindre på sigt. Der er syv forhold, som opleves at udgøre eksterne barrierer for kommuner og regioner. De konkrete barrierer, som kommuner og regioner oplever, er 5 : 4 Interne barrierer sorteret efter størrelse i faldende rækkefølge. Det vil sige, at de største barrierer står øverst.

10 SIDE 10 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER» høj pris på privat finansiering» svag konkurrence på markedet for OPP-projekter» lav risikovillighed hos investorer» manglende konkrete erfaringer med OPP-projekter i andre kommuner og regioner» at OPP ikke gavner det lokale eller regionale arbejdsmarked» manglende kompetencer hos investorer» manglende kompetencer hos rådgivere Barrierer i rammevilkår Barrierer i rammevilkår er de barrierer, som opleves i forhold til lovgivning eller af selve OPPmodellens karakteristika. Disse barrierer ligger som udgangspunkt fast og danner rammen om de kommunale og regionale OPP-projekter. Der er tre rammevilkår, som opleves at udgøre barrierer for kommuner og regioner. De konkrete barrierer er 6 :» deponeringsregler, som indebærer at kommuner og regioners adgang til at benytte privat finansiering sidestilles med anden låntagning» bindingsperiode på år, der indsnævrer kommuner og regioners fremtidige muligheder for at disponere frit over egne midler» skatte- og momsregler Drivkræfter for OPP I spørgeskemaundersøgelsen er der blevet spurgt til drivkræfter for OPP. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der ikke er enkelte drivkræfter for OPP, der fremstår som centrale eller særlig afgørende for, at kommuner og regioner vil vælge OPP-modellen. De drivkræfter, der er størst enighed om blandt kommuner og regioner i spørgeskemaundersøgelsen er:» mulighed for at have fokus på funktioner frem for proces» en forventning om eller erfaring med, at projekterne færdiggøres til den aftalte pris» mulighed for hensigtsmæssig risikodeling med OPP-leverandøren I de interviews, som Rambøll har gennemført med en række kommuner og regioner, har interviewpersonerne især forventninger om eller erfaring med to drivkræfter for OPP:» god økonomi i OPP-projekter. Dels ved at samtænke anlæg og drift, dels ved at inddrage private leverandørers kompetencer» fritagelse fra anlægsloftet og nedslag i deponeringsforpligtigelsen Kommuner og regioners vurdering af - og forventninger til brug af - OPP Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommuner og regioners samlede vurdering af OPP som model for bygge- og anlægsprojekter er begrænset positiv. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 40 pct. af respondenterne, at OPP som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen er god eller meget god. Men spørgeskemaundersøgelsen viser også, at kommuner og regioners vurdering af OPP-modellen afhænger af, om de har erfaring 7 med OPP, eller om de blot har overvejet et projekt. Blandt kommuner og regioner med OPP-erfaring svarer knap 60 pct., at OPP-modellen er god eller meget god. Den tilsvarende andel for kommuner og regioner, der blot overvejer et OPP-projekt, er godt en tredjedel. 5 Eksterne barrierer sorteret efter størrelse i faldende rækkefølge. Det vil sige, at de største barrierer står øverst. 6 Barrierer i rammevilkår sorteret efter størrelse i faldende rækkefølge. Det vil sige, at de største barrierer står øverst. 7 Kommuner og regioner med erfaring er defineret ved, at de har vedtaget eller etableret et OPP-projekt. En delmængde af disse kommuner og regioner har indgået kontrakt med en privat OPP-leverandør.

11 SIDE 11 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Spørgeskemaundersøgelsen viser videre, at godt 72 pct. af de deltagende kommuner og regioner har overvejet OPP-modellen i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det har i knap 20 pct. af kommunerne og regionerne i spørgeskemaundersøgelsen ledt til, at man har etableret et OPP-projekt. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen kan flere OPP-projekter forventes over de næste år. Således svarer 42 pct., at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at kommunen eller regionen fremover vil bruge OPP som model for bygge- og anlægsprojekter. 1.2 Disposition Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af OPP og giver en status for antallet af projekter. Derudover giver kapitlet et overblik over kommuner og regioners generelle holdning til konkurrenceudsættelse, vurdering af OPP-modellen og deres forventninger til at bruge modellen fremover. I kapitel 3 introduceres barriererne for OPP, som kommuner og regioner oplever, når de overvejer OPP. Derudover opdeles barriererne i tre grupper, som bliver gennemgået i de efterfølgende kapitler. Kapitel 4-6 er analysekapitler, der gennemgår barrierer i interne og eksterne forhold samt rammevilkår fra kommuner og regioners synspunkt. I kapitel 7 præsenteres de drivkræfter, som kommuner og regioner oplever for OPP. Kapitlet handler især om lånemuligheder og de økonomiske fordele, som OPP har i forhold til andre organiseringsformer for kommunale og regionale bygge- og anlægsprojekter. Kapitel 8 præsenterer rapportens analysetilgang. Herunder dataindsamlingen, der ligger til grund for analyserne, udvælgelsen af kommuner og regioner til interviews samt arbejdsdelingen mellem Rambøll Management Consulting og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

12 SIDE 12 KAPITEL 2 INTRODUKTION TIL OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Kapitel 2 Introduktion til offentlig-private partnerskaber Et offentligt-privat partnerskab (OPP) er en type offentligt-privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig ordregiver og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen også. I et OPP er der tale om, at en offentlig ordregiver overlader de fleste opgaver omkring et anlæg til en privat virksomhed gennem et udbud. Det kan eksempelvis være en skole, en vej eller en svømmehal. Den private virksomhed står for drift af anlægget over en længere periode - typisk år. Derfor har den private leverandør et incitament til at tænke langsigtet og i totaløkonomiske løsninger. OPP er en projektmodel og organisationsform. Boks 2.1 udspecificerer de forskellige elementer i OPP-modellen. Boks 2.1 Hvad er et offentlig-privat partnerskab?» Offentlig-privat partnerskab Et offentlig-privat partnerskab (OPP) samler design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør eller konsortium. En OPP-kontrakt løber typisk i år. I praksis betyder det eksempelvis, at en privat leverandør har ansvaret for at bygge en skole og vedligeholde den i op til 25 år. Den offentlige ordregiver, eksempelvis en kommune, råder over skolen og betaler en fast årlig pris til den private leverandør. Finansieringen af projektet kan være enten offentlig eller privat.» OPP med privat finansiering I et OPP med privat finansiering står den private leverandør for finansieringen igennem hele projektet. Det indbefatter udgifter til anlægslån og udgifter til drift og vedligehold. Derefter betaler den offentlige myndighed løbende til den private leverandør for afskrivninger på anlægget, drift og vedligehold. Ejerskabet af anlægget er typisk privat i hele kontraktperioden. Når kontrakten udløber, kan anlægget enten forblive privat eller købes af den offentlige myndighed til en aftalt pris.» OPP med offentlig finansiering I et OPP med offentlig finansiering står den private leverandør for finansieringen af byggeriet i anlægsfasen. På ibrugtagningstidspunktet betaler den offentlige myndighed typisk hele anlægssummen til den private leverandør. Derved overgår ejerskabet fra leverandøren til den offentlige myndighed. Derefter betaler den offentlige myndighed løbende til den private leverandør for drift og vedligehold. I disse tilfælde indeholder kontrakten ofte en række tiltag, der skal sikre, at leverandøren fortsat har incitament til at opretholde kvaliteten af anlægget. Et af disse tiltag kan være, at den private leverandør skal stille garanti for kvaliteten af anlægget i hele perioden. En garanti er dog forbundet med omkostninger for leverandøren, hvilket øger prisen på OPP-projektet. OPP-projekter kan også indeholde et kommercielt aspekt, hvor den private leverandør får dele af driftsudgifterne dækket ved brugerbetaling. Det ses eksempelvis i nogle OPPsvømmehaller, hvor den private leverandør kan sælge billetter uden for de tidsrum ordregiveren råder over svømmehallen.

13 SIDE 13 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER» Samtænkning af anlæg og drift OPP-modellen samtænker anlæg og drift. Dermed tilskyndes den private leverandør til at tænke totaløkonomisk og bruge innovative løsninger. Eksempelvis når en privat leverandør er ansvarligt for anlæg, drift og vedligeholdelse af en skole i op til 25 år. Hvis der i anlægsfasen eksempelvis anvendes en billig maling, der kræver, at der males igen efter fem år, vil det være den private leverandør, der har udgiften til det fornyede malearbejde. Det er således op til den private leverandør at vurdere, om det er mest omkostningseffektivt at investere i en dyrere langtidsholdbar maling eller den billige maling. Det gør sig gældende i alle beslutninger i anlægsfasen.» Færdig til tiden og til aftalt pris Erfaringer fra de danske OPP-projekter viser, at langt de fleste OPP-projekter er færdige til tiden og til den aftalte pris. Det opnås ved, at den offentlige ordregiver og den private leverandør fordeler projektets risici imellem sig. Typisk bliver en risiko tildelt den part, der er bedst egnet til at forebygge og styre den. Eksempelvis påtager den private leverandør sig oftest risici for forsinkelser af nybyggeri og overskridelser af budgettet. 2.1 De fleste OPP-projekter forbliver en overvejelse I spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for denne rapport, bliver respondenterne spurgt til, om de har overvejet og vedtaget et OPP-projekt. Mens de fleste af spørgeskemaets respondenter svarer, at de har overvejet OPP, så svarer langt størstedelen, at de ikke har vedtaget eller etableret et OPP-projekt. De præcise fordelinger fremgår af figur 2.1. Figur 2.1 Kommuner og regioner, der har overvejet eller vedtaget OPP-projekter Har OPP været overvejet som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? Har kommunen eller regionen vedtaget eller etableret konkrete bygge- og anlægsprojekter som OPP? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Der er stor forskel på andelen af kommuner og regioner, der har overvejet og vedtaget OPPprojekter. Det kan blandt andet skyldes, at det er ikke alle bygge- og anlægsopgaver, som er velegnet til OPP-modellen. Et projekt kan eksempelvis være for småt eller være uinteressant for markedet. Men OPP-modellen er i mange tilfælde et reelt alternativ til eksempelvis traditionelle totalentrepriser. Det politiske niveau i kommuner og regioner beslutter, om et projekt i det hele taget skal udbydes og herunder, om det skal ske som OPP. Antallet af OPP-projekter er derfor også afhængigt af den generelle politiske holdning til at konkurrenceudsætte kommunale opgaver om vedligeholdelse og drift.

14 SIDE 14 KAPITEL 2 INTRODUKTION TIL OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Langt de fleste kommunale og regionale politikere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er positive over for at skabe konkurrence om offentlige opgaver. Det fremgår af figur 2.2. Figur 2.2 Politisk holdning til at konkurrenceudsætte vedligeholdelse og driftsopgaver Hvordan er din holdning i forhold til at skabe konkurrence om vedligeholdelse af bygninger (fx institutioner) og drift af funktioner (fx rengøring) i kommunen/regionen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv eller meget positiv Hverken eller Negativ eller meget negativ Ved ikke Ifølge figur 2.2 er der således ikke noget, der indikerer, at den generelle politiske indstilling til at konkurrenceudsætte offentlige opgaver udgør en barriere i forhold til OPP i kommuner og regioner. Videre er kendskabet til OPP blandt alle tre ledelseslag, det politiske, administrative og tekniske, afgørende for, om OPP bliver valgt til eller ej. Figur 2.3 viser spørgeskemaundersøgelsens respondenters vurdering af eget kendskab til OPP. Figur 2.3 Kendskab til OPP Hvor stort eller lille er dit kendskab til OPP som model for at gennemføre bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stort eller meget stort Hverken stort eller lille Lille eller meget lille Ved ikke Spørgeskemaundersøgelsen viser, at under en tiendedel af respondenterne på alle tre ledelseslag vurderer deres kendskab til OPP som lille eller meget. Det vil sige, at langt de fleste respondenter vurderer, at de mindst har noget kendskab i forhold til at kunne indgå i et OPPprojekt.

15 SIDE 15 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER 2.2 Stigende interesse for OPP i Danmark Interessen for OPP i Danmark er steget over de seneste år. I efteråret 2013 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kendskab til 20 8 danske OPP-projekter. Endvidere er fem projekter i udbud og flere i forberedelsesfasen. OPP-modellen er blevet brugt af både statslige institutioner, regioner og kommuner. En oversigt over danske OPP-projekter fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1 Overblik over danske OPP-projekter Projekt Offentlig myndighed Tidspunkt for indgåelse af kontrakt Projekter udbudt af regioner og kommuner Vildbjerg skole Herning Kommune 2005 Ørstedskolen Langeland Kommune 2008 Arkivfunktioner i Aalborg Aalborg Kommune 2010 Parkeringshus ved Århus Universitetshospital Region Midtjylland 2010 Nordstjerneskolen Gribskov Kommune 2010 Nordstjerneskolen Frederikshavn Kommune 2011 Daginstitution i Hørring Skanderborg Kommune 2011 Parkeringshus ved Randers Regionshospital Region Midtjylland 2011 Svømmebad Randers Kommune 2012 Stråleterapibygning ved Næstved Sygehus Region Sjælland 2012 Parkeringsanlæg i Horsens Region Midtjylland 2013 Plejecenter Kolding Kommune 2013 Projekter udbudt af staten Rigsarkivet Bygningsstyrelsen 2007 Tinglysningsret i Hobro Bygningsstyrelsen 2007 Fire Byretter Bygningsstyrelsen 2010 Motorvej Kliplev-Sønderborg Vejdirektoratet 2010 Vestre Landsret Bygningsstyrelsen 2012 Retten i Roskilde Bygningsstyrelsen 2012 Lokal politistation i Hobro Bygningsstyrelsen 2012 Landsarkivet i Viborg Bygningsstyrelsen Tallet dækker over projekter, der er indgået kontrakt om.

16 SIDE 16 KAPITEL 2 INTRODUKTION TIL OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Oversigten over danske OPP-projekter viser, at 10 9 forskellige kommuner og regioner ud af har benyttet sig af modellen. Selvom der er sket en stigning i antallet af OPP-projekter, er der forsat få sammenlignet med antallet af traditionelle bygge- og anlægsprojekter, som kommuner og regioner igangsætter. Fra 1. november 2012 og et år frem indgik danske kommuner og regioner kontrakter om 131 bygge- og anlægsopgaver 11 hvoraf ni er OPP-projekter. 2.3 Kommuner og regioners vurdering af OPP-modellen er begrænset positiv Spørgeskemaundersøgelsen viser, at et stort flertal på det politiske ledelseslag har en positiv generel holdning til at konkurrenceudsætte visse opgaver, og at de fleste kommuner og regioner har overvejet OPP. Men spørgeskemaundersøgelsen viser også, at den samlede vurdering af OPP-modellen er begrænset positiv set over alle tre ledelseslag. Det fremgår af figur 2.4. Figur 2.4 Vurdering af OPP som model for bygge- og anlægsprojekter Hvordan vurderer du - alt i alt - OPP som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% God eller meget god Hverken god eller dårlig Dårlig eller meget dårlig Ved ikke Den største gruppe af respondenterne på 42 pct. vurderer, at OPP hverken er en god eller dårlig model for bygge- og anlægsprojekter. Den næstestørste andel på 40 pct. af respondenterne vurderer, at OPP-modellen er god eller meget god. Under 20 pct. af respondenterne vurderer modellen til at være dårlig eller meget dårlig eller svarer ved ikke. Kommuner og regioner med erfaring fra et OPP-projekt vurderer modellen til at være markant bedre end dem, der blot har overvejet et. Det kan ses i figur Hertil kommer Jammerbugt Kommune, der indgik kontrakt med en privat leverandør, som siden hen er gået konkurs. Kommunen er i gang med at genudbyde projektet kommuner og 5 regioner. 11 TED Electronic tender daily, opgjort for indgåede aftaler.

17 SIDE 17 BARRIERER FOR OPP VED KOMMUNER OG REGIONERS BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Figur 2.5 Erfarings indflydelse på vurderingen af OPP Hvordan vurderer du alt i alt OPP som model for bygge- og anlægsprojekter i kommunen eller regionen? Kommuner eller regioner med OPP-projekt Kommuner og regioner, der har overvejet OPP 0% 20% 40% 60% 80% 100% God eller meget god Hverken god eller dårlig Dårlig eller meget dårlig Ved ikke 59 pct. af respondenterne fra kommuner og regioner med erfaring fra et konkret OPP-projekt vurderer, at modellen er god eller meget god. Den tilsvarende andel, for respondenter fra kommuner og regioner, der blot har overvejet OPP, er 34 pct. Forskellen kan indikere, at kommuner og regioner bliver positivt overraskede over OPP-modellen, når de tager den i anvendelse. Men forskellen kan også indikere, at nogle kommuner og regioner uafhængigt af erfaring har en positiv vurdering af OPP-modellen og derfor oftere indgår i projekter. Kommuner og regioners forventninger til at bruge OPP-modellen Spørgeskemaundersøgelsen viser, at flere kommuner og regioner end dem med OPP-projekter i 2013 finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de fremover vil anvende OPP. Det fremgår af figur 2.6. Figur 2.6 Kommuner og regioners forventninger om at bruge OPP Hvor sandsynligt eller usandsyndligt er det ifølge dig, at kommunen eller regionen fremover vil anvende OPP som model for bygge- og anlægsprojekter? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sandsynligt eller meget sandsynligt Hverken eller Usandsynligt eller meget usandsynligt Ved ikke Figur 2.6 viser, at 42 pct. af respondenterne vurderer det som sandsynligt eller meget sandsynligt, at kommunen eller regionen vil bruge OPP-modellen fremover. Det er mere end dobbelt så mange som de knap 20 pct. af respondenterne, der er fra kommuner med OPP-erfaring.

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP 9. DECEMBER 2013 Hanne Kristensen Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP Agenda 1. Status for OPP i Danmark 2. Kort om analysedesign

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Bygningsstyrelsens OPP projekter Rigsarkivet Det første statslige OPP projekt. Tinglysningsretten i Hobro: Det første statslige

Læs mere

Erfaringerne med offentligeprivate

Erfaringerne med offentligeprivate Erfaringerne med offentligeprivate samarbejdsformer Signe Primdal Rahbek Slots- og Ejendomsstyrelsens mission Ejendomsvirksomhed vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP). At tilvejebringe kontorlokaler

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger OPP/OPS status og perspektiver Ved Torben Brøgger 2 Status Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber: Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet,

Læs mere

N y t Off entlig-privat partnerskab

N y t Off entlig-privat partnerskab N y t Off entlig-privat partnerskab Off entlig-private partnerskaber (OPP) har haft en lang og forholdsvis begrænset opstart i Danmark, men i den seneste tid er der kommet mere og mere fokus på OPP. Samtidig

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen Statens OPP-projekter Projektleder Njal Olsen 1 Bygningsstyrelsens OPP-projekter Otte bygninger taget i brug siden 2009. To bygninger under opførelse og forventes taget i brug 2014. Ét projekt afventer

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus Sagsnr. 04.04.00-P20-1-15 Version 02 Dato 13-3-2015 Rettet 19-03-2015 Sagsbehandler Mette Thiim Vandkulturhus OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) Egnethedsvurdering Indhold: 1. Formål 2. Konklusion og

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber Online ISBN 978-87-7029-602-1 Analysen er udarbejdet af en tværministeriel

Læs mere

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse 2013 Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-519-2

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer OPP Offentligt-Privat Partnerskab Muligheder og udfordringer Udbud & Indkøb 2. august 2013 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Definition og afgrænsning... 3 3. Danske erfaringer... 4 4. OPP-projekter: Egnethedsvurdering...

Læs mere

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen OPP i praksis Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Indledning OPP, erfaringer og modeller OPP-kontrakten udvalgte punkter Nærmere om kommercielle

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter. Bilag: Caseundersøgelse og survey

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter. Bilag: Caseundersøgelse og survey Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Bilag: Caseundersøgelse og survey SIDE 2 INTRODUKTION Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Undersøgelsen

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere August 2017 SIDE 2 Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Udformning af og udfordringer ved forskellige kontraktformer. Ved partner Tina Braad og partner Torben Brøgger Tirsdag den 24.

Udformning af og udfordringer ved forskellige kontraktformer. Ved partner Tina Braad og partner Torben Brøgger Tirsdag den 24. Udformning af og udfordringer ved forskellige kontraktformer Ved partner Tina Braad og partner Torben Brøgger Tirsdag den 24. november 2015 Entreprisedagen 2 Parametre ved valg af kontraktform - udbudsstrategi

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER September 2009 BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg December 2016 SIDE 2 Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER Alene til undervisningsbrug, kan ikke benyttes som selvstændig retskilde ved Henrik Fausing Nogle væsentlige juridiske begreber: - Hændelighed: Fravær af skyld; der er ingen at bebrejde. (I det indbyrdes

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 3. december 2009 Annette Walter Projektchef OPP og finansiering COWI 1 Agenda OPP som organisationsform Hvad menes med privat finansiering?

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014 OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER December 2014 Modeller for samarbejder og partnerskaber OPP er en organisationsmodel og ikke en finansieringsmodel Parternes respektive kompetencer skal udnyttes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. olhe@kora.dk Analyse og Forskning Analyse og Forskning Udfordringer i forhold til udbud og arbejdspladser

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Målgruppe. Funktionalitet og udnyttelsesgrad. Kompenserende besparelser. OPP fordele og ulemper. Finansieringsmodeller. OPP eller OPS?

Målgruppe. Funktionalitet og udnyttelsesgrad. Kompenserende besparelser. OPP fordele og ulemper. Finansieringsmodeller. OPP eller OPS? Vandkulturhus Målgruppe Funktionalitet og udnyttelsesgrad Kompenserende besparelser OPP fordele og ulemper Finansieringsmodeller OPP eller OPS? Tidsplan og økonomi Videre proces Mulige placeringer Både

Læs mere

Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. REFERAT OPP Kalvebod Brygge 4. juli 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. Mødedeltagere Signe Primdal Kæregaard

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10 Afgjort den 3. juni 2010 138 Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere