1.0 Problemfelt Problemstilling Problemformulering Arbejdsspørgsmål Metode Metodologi Design...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design..."

Transkript

1 1.0 Problemfelt Problemstilling Problemformulering Arbejdsspørgsmål Metode Metodologi Design Videnskabsteori Anvendelse/valg af teori og empiri Kildekritik Teorikritik Afgrænsning Historisk udvikling Bobleteori Det perfekte marked Teori udbud og efterspørgsel Særligt for boligmarkedet Teori investering og rente Investeringsteori Renteteori Teori politisk regulering Empiri danske lånetyper Obligationslån Kontantlån Rentetilpasningslån Lån med afdragsfrihed Lån med renteloft Empiri det politiske boligmarked Empiri statistisk data Empiri kvalitative interviews med Jes Asmussen og Mads D. Jensen Analyse udbud/efterspørgsel Delkonklusion Analyse investering og rente Delkonklusion Analyse politiske regulering Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste

2 1.0 Problemfelt Jeg kan være bekymret for, om boligmarkedet er holdbart. Det er i hvert fald klart, at det ikke kan fortsætte på denne måde. 1 Anders Møller Christensen, Vicedirektør i Nationalbanken Vi har i dette projekt valgt at beskæftige os med de stigende boligpriser. De stigende boligpriser har været et meget omtalt emne i medierne det seneste stykke tid, og er derfor et spændende og aktuelt samfundsemne. Der sættes især spørgsmålstegn ved om de stigende boligpriser kan fortsætte, eller om vi er på vej mod en økonomisk prisboble, der inden for de næste år vil sprække og medføre et krak på boligmarkedet. Der har i det seneste år været en stigning i boligpriserne omkring hovedstaden på knap 25 procent. Dvs. at en ejerlejlighed i hovedstadsområdet, i gennemsnit, er steget med kr. om måneden siden årsskiftet. 2 Set i vores perspektiv er dette en uholdbar stigning, ligesom Jacob Graven, cheføkonom ved Sydbank, også kommer med denne kommentar: Priserne kan heller ikke blive ved med at stige med samme hastighed i en uendelighed. 3 Politiken skiver i deres leder d. 13. december 2005, at det er en problematisk udvikling, som politikerne inde på Christiansborg ikke bare kan vende ryggen til [...]at markedet derfor ikke er bæredygtigt på bare lidt længere sigt. Lederen slutter af med en opfordring til, at politikerne kommer op af stolene, og ikke blot ser til mens boblen bliver større og større. 4 Vi undrer os over, om der fra politisk side ikke er noget incitament til at gøre noget ved de stigende boligpriser, da disse muligvis kan medvirke til en overophedning af økonomien. Heri kan der også ligge en diskussion om, hvorvidt der overhovedet fra regeringens side, er nogen mulighed for at gribe ind og regulere boligpriserne, som det 1 Det ligner en boligboble men økonomerne tøver med dommen Politiken sektion s Mangel på boliger udløser prishop Børsen s Sydbank Codan boligfesten i bund JP sektion s. 1 4 Punktér boligboblen nu. Det haster. Leder i Politiken sektion s. 6 2

3 er set førhen hvor regeringen førte en kontraktiv finanspolitik som eksempelvis Kartoffelkuren 5 i Den politiske frigivelse af lån med afdragsfrihed en faktor, som har været medvirkende til en øget vækst i den danske økonomi. Danskerne har nu muligheden for at besidde flere penge uden umiddelbart at skulle betale af på deres lån. Desuden ser vi at der er kommet rentetilpasningslån, hvor lånerenten følger den nationale rente som i øjeblikket er rekord lav 6. Alt dette medfører en stor risiko for bl.a. samfundsøkonomien, hvis pludseligt renten stiger dramatisk og huspriserne derfor med stor sandsynlighed vil falde. Det altoverskyggende spørgsmål, som vi har tænkt os at gøre til vores genstandsfelt, er hvad der peger på at vi får en boligboble i København? 1.1 Problemstilling Prisudviklingen, på især det Københavnske ejerboligmarked, igennem de sidste år, har medført at boligejerne har oplevet en enorm værditilvækst i deres bolig. De vil dermed kunne sælge deres bolig med en stor fortjeneste. Udsigten til denne fortjeneste kan næsten ikke undgå, at tiltrække flere investorer til markedet, og dermed presse priserne yderligere op. Men hvad er grunden til at netop det Københavnske boligmarked har oplevet denne prisudvikling? Og er der en grænse for disse prisstigninger? Og kan det tænkes at disse prisstigninger bygger på en forventning om en fremtidig fortjeneste? Mange politiske beslutninger har indflydelse på markedet, både direkte og indirekte. Fra politisk side findes der en række værktøjer for at kunne gå ind og regulere på en række markedsmekanismer, for derved at kunne påvirke boligmarked. Dette har vi før set eksempel på med Kartoffelkuren 7. Vi mener derfor det er et vigtigt at fokusere på, hvad politikerne har af makroøkonomiske muligheder for, at kunne gå ind og ændre på markedsmekanismerne og dermed boligmarkedet samt hvilke politiske tiltag, der har haft afgørende indflydelse på boligmarkedet. 5 Se afsnittet: Historisk udvikling. 6 Se figur 12 7 Se afsnittet: Historisk udvikling 3

4 I vores projekt har vi valgt at have en grundantagelse som vil afspejles gennem hele projektet. Denne vil vi igennem projektet prøve at teste gennem falsificeringsmetoder, og jf. vores videnskabsteoretiske tilgang, vil vi udlede en hypotese for finde ud af, om der er mulighed for at den er holdbar. Således leder vores ovenstående problemstillinger os frem til følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Hvilke faktorer peger på, at boligmarkedet i København er ved at udvikle sig i retning af en prisboble? Og hvordan kan dette afhjælpes? Det er således vores hensigt at beskrive de økonomiske faktorer og politiske tiltag, der har været medvirkende til at skabe den prisudvikling, som det Københavnske boligmarked har gennemgået i løbet af de sidste år. I denne forbindelse vil vi undersøge, hvorvidt der er noget der peger på, at boligmarkedet er ved at udvikle sig i retning af en prisboble samt hvorledes en sådan udvikling kan undgås. For at kunne svare fyldestgørende på vores problemformulering, har vi opstillet en række arbejdsspørgsmål, som skal opretholde et kontinuerligt flow gennem rapporten. 1.3 Arbejdsspørgsmål 1) Hvad er en prisboble? 2) Hvilke politiske og økonomiske faktorer har været medvirkende til den voldsomme prisudvikling på ejerboliger i København? 3) Hvilke reguleringsmuligheder har man fra politisk side for, at afdæmpe de voldsomt stigende boligpriser? 4

5 2.0 Metode I dette projekts problemformulering fremgår to dele. Den første, som omhandler boligmarkedets udvikling, er en økonomisk disciplin. Den anden del af projektet, som omhandler hvordan denne udvikling kan afhjælpes, betragter vi som et politologisk fagområde. Vores videnskabsteoretiske overvejelser har hovedsagligt omhandlet de ontologiske synspunkter. Vi mener vores genstandsfelt lægger op til en ontologisk tankegang, hvor der eksisterer en verden udover vores erkendelse. Dette mener vi er et vigtigt punkt, fordi vores hoveddisciplin i projektet er økonomi, der beskæftiger en række mekanismer, der har indflydelse på marked, men de frie markedskræfter er svære at erkende, da de er en svær håndgribelig størrelse. Derfor afgrænsede vores søgen efter en videnskabsteoretisk tilgang sig til demarkationismer og videnskabelige realismer. Vores valg af kritisk rationalisme, bunder dog også i en ontologisk fundering, da det er teorien om hvordan en spekulativ boble kan opstå der er vigtig for vores projekt. Hvis vi ser på den ontologiske positivistiske tilgang til denne teori, vil den ud fra nogle observerede historiske eksempler lave generelle lovmæssigheder 8 f.eks. hvornår en boble vil briste. Derved modsætter den, nogle af de grunde hvormed en boble kan opstå, da en af de grunde til at en boble har mulighed for, at opstå afhænger, i nogen grad af adfærds psykologi, og dette fænomen bliver påvirket af forskellige ting på forskellige tidspunkter. 9 Derfor har vi ud fra en ontologisk overbevisning taget vores videnskabsteoretiske valg, da denne videnskabsteori bekræfter, at verden er i konstant forandring. Det er derfor svært at bestemme generelle lovmæssigheder om verden. Den epistemologiske fremgangsmåde der bliver benyttet i positivismen, ligger op til en induktiv, eller deduktiv metode, hvor der på baggrund af empiriske observationer, skal dannes en teori om generelle lovmæssigheder i forhold til de observerede fænomener, eller teorien skal verificeres ved at se på passende empirisk data. Dette mener vi ikke er en brugbar fremgangsmåde, for at kunne svare fyldestgørende på vores problemformulering, da dette ofte vil blive en søgen efter empiriske data der 8 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s Se afsnittet: Bobleteori 5

6 korresponderer med teorierne. 10 Vi vil teste om den hypotese vi har opstillet, kan falsificeres. Derved opstiller vi nogle teorier der bliver udsat for empiriske test, for at kunne sige i hvor stor udstrækning, at teorierne er brugbare til en besvarelse af vores problemformulering. Projektets videnskabsteoretiske tilgang blev derfor kritisk rationalisme, da denne videnskabsteoretiskes epistemologiske proces tester en problemstilling for at klargøre, om den anvendte teori, empiri eller hypotese er falsk. Dette er en vigtig epistemologisk proces for at kunne forklare netop vores hypotetiske problemstilling, da den prøver at forklare, eller udvikle, et problem frem for at løse det. Vores metodevalg, er endt på den hypotetisk deduktive metode, som vores videnskabsteori lægger op til. Med udgangspunkt i vores teorier, prøver vi at se, hvilke tegn der er på at udviklingen i de københavnske boligpriser er ved at opnå en boblelignende tilstand og dermed udlede en hypotese, der er vores udgangspunkt i den analytiske tilgang som vi har til hele rapporten. Vores grundlæggende hypotese er: Den nuværende prisudvikling, vil føre til et brist på boligmarkedet. 2.1 Metodologi Vi vil i dette kapitel beskrive hvorledes vi har opbygget opgave. Denne gennemgang vil munde ud i et projektdesign, som gerne skulle skabe overblik over, hvordan vi har tænkt os at besvare vores problemformulering, og muligvis falsificere vores hypotese. Desuden skal dette kapitel medvirke til at den røde tråd i projektet fremstår tydeligere. Vi mener at en forudsætning for overhovedet at kunne belyse et emne som prisudviklingen på boligmarkedet, vil det være nødvendigt at belyse de forhold, der har været med til at skabe den situation, som vi befinder os i på nuværende tidspunkt. Derfor har vi valgt at give en kort gennemgang af den historiske udvikling i den danske 10 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare, 2005; s

7 økonomi, siden oliekrisen først i 1970 erne, samt hvilken indflydelse dette har haft på boligmarkedet. Vi har i kraft af vores metodevalg, den hypotetisk deduktive metode, valgt at beskue den empiriske verden ud fra de teorier som vi mener, er relevante for at besvare vores problemformulering. Der vil i begyndelsen af hvert enkelt teoriafsnit, være en begrundelse for, at netop denne teori er relevant. For at nå frem til en vurdering af, om der er en boble på boligmarkedet, bliver vi først nødt til at beskrive, hvad en boble er for en størrelse. Derfor har vi valgt at placere bobleteoriafsnittet først, da denne teori er grundlæggende for resten af rapporten og har været medvirkende til valget af de andre teorier, som vi efterfølgende vil redegøre for. Efter denne gennemgang af det teoretiske fundament, kommer vi med en fremstilling af den empiri, som vi har indsamlet. Det empiriske materiale er både bestående af forskellige former for statistik, beskrivelser af lånemarkedet, politiske tiltag på nationalt og lokalt plan samt kvalitative interviews. Efter denne gennemgang af empirien kommer vi frem til analyserne. Det er her meningen at vi vil teste de valgte teorier overfor den virkelige verden, som er repræsenteret ved den beskrevne empiri, i henhold til vores videnskabsteoretiske tilgang. På baggrund af vores analyser, vil vi til sidst i konklusionen forsøge at falsificere vores hypotese. Rapporten afsluttes herefter med en perspektivering, hvor vi vil forsøge at diskutere projektets perspektiver. 7

8 2.2 Design Problemfelt/indledning Problemstilling Problemformulering Metodologi Videnskabsteori Teori: Det perfekte marked Historisk udvikling Teori: Boble Teori: Udbud/efterspørgsel Teori: Investering og rente Teori: Politisk regulering Empiri: Lånetyper, kvalitative interviews, det politiske boligmarked og statistisk data Analyse: Udbud/efterspørgsel Analyse: Rente Analyse: Politisk regulering Konklusion Perspektivering 8

9 2.3 Videnskabsteori Vi har i dette projekt valgt at tage en kritisk rationalistisk videnskabsteoretisk tilgang, som skal ses i modsætning til positivismen 11. Den er en homogen tradition, og bliver beskrevet som en normativ orienteret disciplin 12. Det er den realistiske ontologi, som er knyttet til den kritiske rationalisme. I denne ontologiske terminologi ses realisme som et undersøgelsesfelt, der eksisterer uafhængigt af vores bevidsthed. Det epistemologiske grundlag også vigtigt for videnskabsteorien. Epistemologi kan oversættes til erkendelsesteori på dansk, og har til opgave at præcisere erkendelsen og hvad der dermed lægger til grund for denne erkendelse 13. Kritiske rationalister ser sandheden som et mål, men må dog erkende at sandheden aldrig med sikkerhed opnås. Det er desuden vigtigt at understrege, at når de kritiske rationalister taler om sandhed, så hentydes til sandhedsbegrebet om analytiske udsagn 14. I forlængelse af den tidligere beskrivelse af erkendelsesbegrebet, må vi lige trække erkendelsesprocessen frem. Det er denne proces, som hele vores opgave hænger op på. Karl R. Popper, som er en af de vigtigste teoretikere indenfor kritisk rationalisme, har fremlagt den således: P 1 TT FE P 2 15 Vi starter med en erkendelse af et problem, som vi så forsøger løst vha. teori. Derefter tester vi teorien med empiriske test, for at kunne udrydde eventuelle fejl. Til sidst vil denne proces så enten føre til en ny problemstilling, eller en bibeholdelse af den gamle. Vi skal dog understrege, at processen altid vil slutte og starte med et problem. 16 Når vi tester vores teori med empiri, så er det for at kunne falsificere den. Dvs. at vi finder ud af om noget er i modstrid med vores udsagn. Teorierne skal altså udsættes for de hårdeste test, hvis de holder, kan vi kalde dem korroboreret 17. Det vil altså sige, at hvis vi bare finder ét falsificerbart udsagn, så kan man dermed med rette sige, at den teoretiske forklaringsmodel ikke er tilstrækkelig til det empiriske genstandsfelt. 11 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s

10 Vi har tidligere beskrevet, at der aldrig endegyldigt kan finde en sandhed i denne videnskabsteoretiske tilgang. Derfor ser de kritiske rationalister i stedet videnskabelig fremskridt som et mål. Disse fremskridt opnås, hvis teorierne opfylder falsifikationskriteriet. Dette skyldes, at der må være en fejl i ens viden, og dermed kan der arbejdes videre med at udbedre fejlen 18. Den kritiske rationalismes epistemologiske tilgang, vil gøre sig gældende gennem hele vores projekt. Vha. vores hypotetisk-deduktive metode vil vi falsificere vores hypotese gennem rapporten, og vi er derfor nødsaget til at udføre empiriske test af teorien. Vi bruger i nogen grad også den kritiske rationalist Alfred Tarskis korrespondanceteori. Da vores hypotese siger, at den nuværende prisudvikling vil føre til et brist på boligmarkedet, prøver vi derfor at teste om udsagnet stemmer overens med virkeligheden. Viser korrespondanceteorien i vores opgave at være fejlagtig, vil der fremkomme nogle helt nye problemstillinger. 19 Vi begynder med at opstille Poppers skematiske erkendelsesproces, så gennemgår vi vores projekt gennem den. Erkendelsen af vores problem er udmærket formuleret gennem problemfeltet. Derefter laver vi the context of discovery, hvor vi fremsætter de teorier som vi finder nødvendige for at besvare vores problemformulering fyldestgørende. Den næste punkt er det væsentligste for projektet, da det er her vores analysedel finder sted, og vores videnskabsteoretiske tilgang kommer også klarest til udtryk i dette punkt, da vi forsøger at bruge den kritisk rationalistiske tankegang til at prøve at falsificere vores hypotese. Til sidst vil det munde ud i to mulige udfald: vores hypotese holder stik vi har anskuet boligsituationen i København korrekt fra begyndelsen. Eller der er en fejl i vores hypotese, hvorefter vi må forsøge at modificere det problem som boligsituationen består i. I vores teoretiske udvælgelsesproces, hvor vi udvælger teorier til fyldestgørende at falsificere vores hypotese, vil vi tage højde for de grundlæggende fire krav, som et teoretisk empirisk system skal opfylde. Dette har Karl R. Popper defineret for at 18 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s Ibid: s

11 definitionen teoretisk, kan opflyde kravet om forklaring og forudsigelse. Disse fire krav er:1) Teorien skal være formuleret af formaliseret udsagn, for at kunne føre til deduktioner. 2) Udsagnene i teorien skal, i logisk forstand, være interne konsistente, da de ellers ikke kan bruges til at lave forklaringer. 3) Teorien skal indeholde nogle syntetiske udsagn, hvor udsagnets prædikat ikke følger subjektets natur. 4) Teoriens udsagn skal i princippet kunne benyttes til at deducere falsificerbare påstande, medmindre at påstandene ikke er observerbare. Disse krav bruger vi til at stille for vores teorier, for at se om er de er gyldige i den kritisk rationalistiske ontologi Anvendelse/valg af teori og empiri I dette projekt inddrager vi fire teorier. Vi ser på udbud/efterspørgsel teorien, rente teorien, teorien for politisk regulering samt en boble teori. Bobleteorien vil dog kun blive brugt som forståelse for hvad det er for et problem, som det københavnske boligmarked står overfor. De tre andre teorier bliver, jf. vores videnskabsteoretiske tilgang, udsat for test gennem vores empiriske materiale, så vi dermed kan forsøge at falsificere vores hypotese. Den empiriske del af projektet vil bestå af statistik omkring boligmarkedet i København, kvalitative ekspert-interviews med en senioranalytiker fra Nordea og en fuldmægtigt i Finansministeriet, der arbejder professionelt med boligmarkedet, beskrivelse at lånetyper samt politiske tiltag, som har været af betydning for boligmarkedet. Ovenstående teorier skal bruges til at operationalisere empirisk data, men det betyder ikke at data, som ikke passer på teorien bliver udeladt. Dette projekts empiriske data har vi forsøgt at finde med udgangspunkt i problemformuleringen, og ikke med udgangspunkt i teorien. Findes der forhold i empirien, som ikke genfindes i teorien, vil der også blive taget hensyn til disse nye oplysninger fra empirien, når der drages slutninger i analysen. 20 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s

12 2.5 Kildekritik Vi er, under indsamlingen af vores empiriske materiale, stødt på nogle problemer som vi i dette afsnit vil gøre rede for, samt beskrive hvilke konsekvenser dette har for vores videre arbejde. Specielt vanskeligt har det været at finde statistisk materiale, der viser data, som vi har haft behov for i forhold til en vurdering af hovedstadsområdet isoleret. Dette har vi opvejet ved at i nogen grad benytte tal som er gældende på landsplan. På trods af dette, mener vi dog, stadigt at vi vil være i stand til at, drage nogle konklusioner som er sigende for København og Hovedstadsområdet, da vi mener at tendenserne i de statistiske tal på landsplan, i høj grad også vil være gældende i København og Hovedstadsområdet. Med hensyn til vores interview, vil vi således også knytte en kommentar, specielt med henblik på de begrænsninger der ligger for, hvad de kan tillade sig at udtale sig om. Det er naturligvis klart at Mads D. Jensen, ikke kan udtale sig om, hvilke tiltag finansministeriet evt. har i skuffen, samt at han ligeledes heller ikke kan udtale sig alt for kritisk om sin politiske chef og den politik som regeringen fører. Ligeledes er Jes Asmussen bundet sine professionelle forpligtelser overfor Nordea, og vil i kraft af disse ikke kunne udtale sig i konflikt med Nordeas virksomheds profil. Vi skal dog understrege, at holdninger og udtalelser der i den henseende kunne anses for at være kontroversielle, efter vores vurdering heller ikke har været fremført, og interviewene hovedsagligt har bidraget til en generel forståelse af emnet, samt en af hhv. Mads D. Jensen og Jes Asmussen personlig vurdering af vores problemstilling. En transskription af de to interviews forefindes som bilag. 2.6 Teorikritik I vores teoretiske afsnit har vi brugt flere teorier som udgangspunkt for vores analyse. Vores genstandsfelt har dog besværliggjort denne proces, da disse teorier ikke har været direkte relateret til vores genstandsfelt. Derfor har vi fortolket på disse teorier for, at gøre dem brugbare i vores analyser om boligmarked. 12

13 I afsnittet om boligboblen har vi, gennem megen søgen, ikke fundet frem til en fyldestgørende teori omkring en boligboble. Derfor er vores teori, om hvad en boligboble består i, blevet konstrueret på baggrund af, de beskrivelser af hvad en aktieboble er og udsagn fra forskellige personer, der har indsigt i hvordan der bliver skabt en boble på boligmarkedet. Til trods for disse begrænsninger i vores udvalgte teorier, har vi vurderet at de stadig vil være brugbare i undersøgelsen af vores problemformulering. 3.0 Afgrænsning Efter at have defineret hvilke problemer vi står overfor i forbindelse med de stigende boligpriser, bliver vi nødt til at afgrænse os i forhold til at få en specifik analyse af hvad det reelt er vi står overfor, og hvad der kan gøres ved det. Vi tager ikke alle boligpriserne med for hele landet, da vi mener det meget hurtigt bliver uoverskueligt, og der vil opstå mange statistiske anomalier, hvis dette indgår i vores analyse. Derfor vælger vi at fokusere på hovedstadsområdet. Grunden til at vi vælger hovedstadsområdet er bl.a. fordi vi her kan se, at de stigende boligpriser har været mest markante og der har været meget medieopmærksomhed netop omkring disse prisstigninger. Vores genstandsfelt, når vi i projektet taler om boligmarkedet, er rettet mod ejerboligmarkedet. Dette har vi valgt at gøre, fordi ejerboligmarkedet er en mere fri markedsform, i forhold til både andels- og lejeboligmarkedet. Det er et marked hvor prisudviklingen i høj grad er styret af de frie markedsmekanismer, og hvor prisen i høj grad bliver fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel. 21 Dette valg er også blevet taget på baggrund af de mange rapporter vi er kommet i besiddelse af, som er udviklet på baggrund af netop dette marked. Vi har altså fravalgt at inddrage andre boligformer og udelukkende beskæftige os med ejerboliger. 21 Pedersen, Kurt, mfl. 2003: s

14 Når vi ser på de politiske muligheder for at regulere på det makroøkonomiske system, har vi afgrænset os fra at inddrage pengepolitik. Dette skyldes, at den øgede internationalisering, der er sket indenfor de finansielle markeder, har gjort, at det reelt længere ikke er muligt fra dansk side, at benytte denne reguleringsform. En ting vi her tager for givet er, at der bruges politiske styringsmidler til, at regulere på de nationaløkonomiske markeder. Disse reguleringer tager udgangspunkt i den keynesianistiske tankegang, som benytter muligheden for, at regulere på det makroøkonomiske system, da de ser markedet som ikke-selvregulerende. Dette skal ses i forhold til den neoklassiske tankegang, der mener at et perfekt fungerende markedssystem, vil sikre størst mulig produktion til den lavest mulige omkostning, så længe der er fuldkommen konkurrence, og mindst mulig politiks regulerende. 22 I den politologiske del har vi afgrænset os til kun at beskrive, hvad det fra politisk side kan laves af reguleringer i den makroøkonomiske model altså de styringsmidler som politikerne har mulighed for at benytte sig af. Vi har ligeledes valgt ikke at beskæftige os med det ideologiske islæt og de enkelte partiers syn på boligmarkedet og reguleringen af dette. 4.0 Historisk udvikling Vi vil i dette afsnit opridse den historiske udvikling i boligpriserne og den generelle vækst i Danmark samt beskrive de forskellige økonomiske indgreb, der er blevet udført, fra oliekrisen i 1970 erne frem til i dag. Det har været en periode både med op og nedture, hvor de forskellige siddende regeringer har brugt diverse økonomiske værktøjer til enten at dæmpe, eller få gang i hjulene i den danske økonomi. Dette afspejler konjunkturerne, som tydelig viser på hvilke tidspunkter, der er blevet grebet ind i de frie markedskræfter kartoffelkuren er et godt eksempel på sådan et indgreb. En beskrivelse af denne vil fremtræde senere i dette afsnit. 22 Jespersen, Jesper 2004: s

15 Oliekrisen i 1973 fik prisen på en tønde råolie til at stige næsten det 4-dobbelte. Dette fik selvfølgelig virkninger på hele verdensmarkedet, men især i Vesteuropa kunne der tales om krise. Folk gik i panik og hamstrede pga. angsten for, at olien var ved at slippe op. Alt dette resulterede derfor i, at et underskud på betalingsbalancen var uundgåelig for vestens industrilande. OPEC-landene prøvede at få gang i økonomien ved at øge importen af forbrugsgoder, men det var ikke nok. Den økonomiske aktivitet var helt nede og resulterede i stor arbejdsløshed 23. I årene meldte der sig endnu en oliekrise på banen. Prisen på en tønde råolie steg nu med det 3-dobbelte og lå nu på 36 $. Dette fik endnu engang underskuddet på betalingsbalancen til at stige og øgede arbejdsløsheden 24. Det er den store afhængighed af olie blandt industrilandene, som gjorde at det blev så stor en krise, som vi så. Til trods for denne negative udvikling i økonomien op igennem 1970 erne, så er de nominelle ejendomspriser steget med det ni-dobbelte siden 1970, mens realpriserne kun er steget 55 %. Der har dog været nogle knæk på kurven siden 1970 og op til i dag jf. figur 1. Figur Netleksikon 24 Netleksikon 25 RD BoligNyt nr. 20 d. 23. januar

16 Tilbage i perioden , så vi et fald i ejendomspriserne, dette skyldtes at der fra politisk side blev ført en kontraktiv finanspolitik. Der blev bl.a. grebet ind i privatforbruget for at begrænse det, og for at forbedre konkurrenceevnen i Danmark gennemførtes en devaluering af kronen. Desuden blev en række skatter og afgifter sat op. Bl.a. steg grundskyldspromillen og momsen 26. Alt dette resulterede så i faldende ejendomspriser. Inflationen var desuden løbet løbsk i 1980 erne, så der opstod et politisk pres for at få den under kontrol, dette resulterede i øget arbejdsløshed 27. Derefter fulgte en 4-årig periode, hvor ejendomspriserne rejste sig, men perioden var præget af ustabilitet, så i 1987 blev der grebet ind fra politisk side med en kontraktiv finanspolitik, der bestod af kartoffelkuren og skattereformen, som resulterede i faldende ejendomspriser endnu engang 28. Skattereformen fik mindsket fradragene fra 72 % til 50 % og det fik naturligt nok folk til at spare op i stedet for at gå ud og låne penge. Med kartoffelkuren fik regeringen indført skatte- og afgiftslove, der bl.a. gik ind og forøgede udgifterne ved at optage lån og gjorde det mere fordelagtigt at optage en boligopsparing 29. Ideen med disse to politiske tiltag var altså at begrænse det lånefinansierede forbrug, men medførte desværre at investeringerne faldt, og beskæftigelsen kunne ikke undgå også at falde 30. Dette kunne ikke undgå at påvirke priserne på ejendomme som dalede de reale priser faldt 16 % frem til 1993 jf. figur 1. Fra 1993 og frem til 2001, har vi haft en høj økonomisk vækst og ejendomspriserne er fulgt med 31. Ejendomspriserne er nemlig blevet fulgt af en ligeså kontinuerlig udvikling i beskæftigelsen jf. figur 1 og 2. Den høje beskæftigelse gør af folk har flere penge på lommen og øger efterspørgslen, som medvirker et opadgående pres på boligpriserne. 26 RD BoligNyt nr. 20 d. 23. januar 2002: s Jespersen, Jesper, 2004: s RD BoligNyt nr. 20 d. 23. januar 2002: s Ibid: s Jespersen, Jesper, 2004: s RD BoligNyt Nr. 20 d. 23. januar 2002: s. 1 16

17 Figur 2 32 Frem til i dag er boligpriserne steget med uformindsket styrke. Forklaringen er den historiske lave rente samt sænkningen af den effektive sats på ejendomsværdiskatten. Noget tyder dog på at renten vil stige en smule de næste par år, og det vil lægge en dæmper på boligpriserne, men ikke medvirke til et egentlig fald Bobleteori I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke udsagn der ligger i en spekulativ boble, og hvordan den vil virke på et boligmarked i tilfælde af, at der skulle opstå en sådan. Vi vil i vores projekt bruge denne teori til at prøve at falsificere udsagnet om, at der er en begyndende boble på det københavnske ejerboligmarked. En spekulativ boble karakteriseres typisk ved, at markedsværdien på et aktiv overstiger aktivets fundamentale værdi, som er givet ved de underlæggende økonomiske forhold. Dette sker i forventning om, at prisen på aktivet er større i morgen, end i dag og den forventede kapitale gevinst ved et videresalg, driver efterspørgslen og derved presser 32 RD BoligNyt Nr. 20 d. 23. januar Vismandsrapport, dansk økonomi efterår 2005 resume 17

18 prisen op. 34 Dette fænomen bliver normalt kaldt en boble, da prisen bliver ved med at stige indtil den brister, og spekulativ fordi væksten er grundet forventningen om fremtidige kapitale gevinster. 35 En boble er rationel, forstået på den måde, at den vil fortsætte med at vokse, så længe at investorerne tror på at den vil vokse. Der er dog den ulempe, at boblen på et tidspunkt brister, fordi hvis prisen stiger uendeligt, vil den på et tidspunkt overstige verdens formue og derfor blive for dyr for alle. Og hvis der ikke er nogen, der har råd til at købe, bliver prisen nødt til at falde. 36 Kendetegnet ved en boble er, at den skal stige hele tiden. For hvis der er en kendt dato for hvornår prisen vil stabiliseres, vil boblen slet ikke kunne opstå, da prisen derefter bliver den samme som aktivets fundamentale værdi. Grunden til dette er, at hvis prisen vil stabilisere sig på et tidspunkt skyldes dette, at aktivets pris har været for lav i forhold til dets fundamentale værdi, og prisstigningen dermed er lig med stigningen i den fundamentale værdi, fordi der ikke findes en spekulativ boble, hvor der er en forventning om, at den skal stoppe med at vokse. 37 En mulighed for, at en boble vil springe inden den overstiger den pris, hvor ingen længere har råd til at købe den, er den såkaldte kortsigtede spekulation. Der findes to former for spekulation en kortsigtet og den langsigtet. Den kortsigtede spekulation går ud på, at spekulanten køber et aktiv og sælger det igen inden for kort tid i forventning om en kapital gevinst. I den langsigtede spekulation investerer man i et aktiv og håber på en stigning på langt sigt. Det er den kortsigtede spekulation, der er skadelig og det er den der kan være med til at få en boble til at briste. Hvis en ejer af et aktiv forventer at prisen snart vil falde, og derfor sælger sit aktiv sideløbende med at en stribe andre ejer også begynder at sælge, vil det resultere i at udbuddet vil stige og prisen falde. Dermed ruller lavinen og kan være med til at boblen brister. 38 Grundet dette vil en boble normalt først blive opdaget, efter at den er sprunget Økonomisk Redegørelse August 2005 finansministeriet s Burda, Michael & Wyplosz, Charles, 2005: s Ibid: s Ibid: s Bilag 1: s Bilag 2: s. 10 og Tale af Bodil Nyboe Andersen i en tale til realkreditrådets årsmøde

19 Denne spekulative bobleteori kan vi overdrage til boligmarkedet, for selve mekanismen er den samme, da en bolig tjener som et investeringsobjekt kapital gevinst, altså hvor der kan opnås en fremtidig gevinst ved at investere i den. Boligen har dog også en nytteværdi, idet der også ønskes tag over hovedet og dermed kan incitamentet til at købe en bolig, ikke udelukkende ses som et investeringsobjekt. 40 Hvis investoren kun har for øje at opnå en kapital gevinst, så foreligger muligheden for at en boble opstår. Det er nemlig i det øjeblik hvor køber udelukkende investerer i en bolig i den tro, at den er mere værd i morgen end i dag risikoen for en spekulativ boble opstår. 41 Derfor opstår en boble i nogen grad på baggrund af boligejernes- og efterspørgernes adfærd, det ses bl.a. ved at kærestepar flytter sammen og beholder begge lejligheder, eller ældre ægtepar der flytter ind i deres sommerhus og udlejer deres helårshus, i stedet for at sælge det for at få større økonomiske gevinst senere. Derfor er det også folks adfærds, omkring det økonomiske der er væsentlig omkring en boble. Hvis en person sælger et hus, kan dette resultere i at flere sælger, og pludselig bliver udbuddet meget stort, og priserne vi falde, dette er også et resultat af folks adfærd. 42 Disse teoretiske udsagn vil vi bruge senere til at se, om der kan laves observationer på boligmarkedet i Købehavn, som peger i retning af en begyndende boligboble. Ud fra dette vil vi prøve at falsificere vores hypotese om, at den nuværende prisudvikling vil føre til et brist på det Københavnske boligmarked. 6.0 Det perfekte marked Vi vil i dette afsnit beskrive det perfekte marked og karakteristikken ved det. Dette gør vi for at give en forståelse af baggrunden bag de økonomiske teorier, vi har valgt at bruge senere i rapporten, og derved give en større forståelse af dem. Der er mange formaliserede udsagn, der skal være opflydt for at der kan tales om det perfekte marked, både fra udbydernes og efterspørgernes side, samt ved selve markedsmekanismen. En af de vigtigste faktorer er, at alle aktører på markedet, både udbyderne og efterspørgerne skal være økonomisk lige, forstået på den måde at ingen 40 Bilag 2: s Ibid: s Plus-Portal.dk 19

20 enkelt aktør kan påvirke prisen. Prisen skal være bestemt af udbud og efterspørgsel. Derved må aktørerne, der udbyder varerne derfor være så små, at de ikke alene, har mulighed for at påvirke prisen. Derfor bliver aktørerne nødt til at acceptere, og udbyde til den pris, som bliver bestemt af udbud/efterspørgsel. 43 På det perfekte marked skal der ligeledes være fri etableringsret, så alle har mulighed for at komme ind som udbyder på marked. Dette betyder i princippet, at omkostningen ved at blive udbyder på markedet er lille, og mere vigtigt, ens for alle. 44 Det er også vigtigt, at der ikke er nogen handelsmæssige omkostninger forbundet med den transaktion, der finder sted mellem udbyder og efterspørger. Sagt på en anden måde, skal der ikke være nogen friktion i transaktionen. Friktion indebærer typisk, at købere betaler mere end markedsværdien af varen, dette kan bl.a. være moms, skat, kurtage etc. 45 Udover disse meget væsentlige faktorer, skal alle have lige og fri adgang til den information der er forbundet ved prisfastsættelsen af en vare. Dette gælder også hvis der er en ændring i rentesatser og andre ændringer der kan påvirke prisen, så skal de på forhånd være kendte, så der skabes et risikofrit marked. 46 Det er disse udsagn der skaber et perfekt marked, og det ligger til grund for de økonomiske teorier som vi herefter vil beskrive. 7.0 Teori udbud og efterspørgsel Vi vil i dette kapitel give en beskrivelse af udbuds- og efterspørgselsteorien, for derved at give et grundlag for at forstå prisdannelsen på boliger. Desuden vil vi give en beskrivelse af hvad der, i den relation, er specielt for boligmarkedet. Det teoretiske udgangspunkt vil derfor være den mikroøkonomiske teori om markedsøkonomi og om udbud/efterspørgsel. Prisdannelsen i markedsøkonomien, er et udtryk for udbud og efterspørgsel af en given vare. 43 Heather, Ken, 2000: s Pedersen, Kurt, mfl., 2003: s Fabozzi, Frank & Modagliani, Franco, 1996: s Christiansen, Michael, 2001: s. 5 20

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 113-139 Debat og kommentarer Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Christian Sinding Bentzen Senioranalytiker, Nykredit: mail: csio@nykredit.dk Udsving

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen DE INDIGNEREDE Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2 Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere