1.0 Problemfelt Problemstilling Problemformulering Arbejdsspørgsmål Metode Metodologi Design...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design..."

Transkript

1 1.0 Problemfelt Problemstilling Problemformulering Arbejdsspørgsmål Metode Metodologi Design Videnskabsteori Anvendelse/valg af teori og empiri Kildekritik Teorikritik Afgrænsning Historisk udvikling Bobleteori Det perfekte marked Teori udbud og efterspørgsel Særligt for boligmarkedet Teori investering og rente Investeringsteori Renteteori Teori politisk regulering Empiri danske lånetyper Obligationslån Kontantlån Rentetilpasningslån Lån med afdragsfrihed Lån med renteloft Empiri det politiske boligmarked Empiri statistisk data Empiri kvalitative interviews med Jes Asmussen og Mads D. Jensen Analyse udbud/efterspørgsel Delkonklusion Analyse investering og rente Delkonklusion Analyse politiske regulering Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste

2 1.0 Problemfelt Jeg kan være bekymret for, om boligmarkedet er holdbart. Det er i hvert fald klart, at det ikke kan fortsætte på denne måde. 1 Anders Møller Christensen, Vicedirektør i Nationalbanken Vi har i dette projekt valgt at beskæftige os med de stigende boligpriser. De stigende boligpriser har været et meget omtalt emne i medierne det seneste stykke tid, og er derfor et spændende og aktuelt samfundsemne. Der sættes især spørgsmålstegn ved om de stigende boligpriser kan fortsætte, eller om vi er på vej mod en økonomisk prisboble, der inden for de næste år vil sprække og medføre et krak på boligmarkedet. Der har i det seneste år været en stigning i boligpriserne omkring hovedstaden på knap 25 procent. Dvs. at en ejerlejlighed i hovedstadsområdet, i gennemsnit, er steget med kr. om måneden siden årsskiftet. 2 Set i vores perspektiv er dette en uholdbar stigning, ligesom Jacob Graven, cheføkonom ved Sydbank, også kommer med denne kommentar: Priserne kan heller ikke blive ved med at stige med samme hastighed i en uendelighed. 3 Politiken skiver i deres leder d. 13. december 2005, at det er en problematisk udvikling, som politikerne inde på Christiansborg ikke bare kan vende ryggen til [...]at markedet derfor ikke er bæredygtigt på bare lidt længere sigt. Lederen slutter af med en opfordring til, at politikerne kommer op af stolene, og ikke blot ser til mens boblen bliver større og større. 4 Vi undrer os over, om der fra politisk side ikke er noget incitament til at gøre noget ved de stigende boligpriser, da disse muligvis kan medvirke til en overophedning af økonomien. Heri kan der også ligge en diskussion om, hvorvidt der overhovedet fra regeringens side, er nogen mulighed for at gribe ind og regulere boligpriserne, som det 1 Det ligner en boligboble men økonomerne tøver med dommen Politiken sektion s Mangel på boliger udløser prishop Børsen s Sydbank Codan boligfesten i bund JP sektion s. 1 4 Punktér boligboblen nu. Det haster. Leder i Politiken sektion s. 6 2

3 er set førhen hvor regeringen førte en kontraktiv finanspolitik som eksempelvis Kartoffelkuren 5 i Den politiske frigivelse af lån med afdragsfrihed en faktor, som har været medvirkende til en øget vækst i den danske økonomi. Danskerne har nu muligheden for at besidde flere penge uden umiddelbart at skulle betale af på deres lån. Desuden ser vi at der er kommet rentetilpasningslån, hvor lånerenten følger den nationale rente som i øjeblikket er rekord lav 6. Alt dette medfører en stor risiko for bl.a. samfundsøkonomien, hvis pludseligt renten stiger dramatisk og huspriserne derfor med stor sandsynlighed vil falde. Det altoverskyggende spørgsmål, som vi har tænkt os at gøre til vores genstandsfelt, er hvad der peger på at vi får en boligboble i København? 1.1 Problemstilling Prisudviklingen, på især det Københavnske ejerboligmarked, igennem de sidste år, har medført at boligejerne har oplevet en enorm værditilvækst i deres bolig. De vil dermed kunne sælge deres bolig med en stor fortjeneste. Udsigten til denne fortjeneste kan næsten ikke undgå, at tiltrække flere investorer til markedet, og dermed presse priserne yderligere op. Men hvad er grunden til at netop det Københavnske boligmarked har oplevet denne prisudvikling? Og er der en grænse for disse prisstigninger? Og kan det tænkes at disse prisstigninger bygger på en forventning om en fremtidig fortjeneste? Mange politiske beslutninger har indflydelse på markedet, både direkte og indirekte. Fra politisk side findes der en række værktøjer for at kunne gå ind og regulere på en række markedsmekanismer, for derved at kunne påvirke boligmarked. Dette har vi før set eksempel på med Kartoffelkuren 7. Vi mener derfor det er et vigtigt at fokusere på, hvad politikerne har af makroøkonomiske muligheder for, at kunne gå ind og ændre på markedsmekanismerne og dermed boligmarkedet samt hvilke politiske tiltag, der har haft afgørende indflydelse på boligmarkedet. 5 Se afsnittet: Historisk udvikling. 6 Se figur 12 7 Se afsnittet: Historisk udvikling 3

4 I vores projekt har vi valgt at have en grundantagelse som vil afspejles gennem hele projektet. Denne vil vi igennem projektet prøve at teste gennem falsificeringsmetoder, og jf. vores videnskabsteoretiske tilgang, vil vi udlede en hypotese for finde ud af, om der er mulighed for at den er holdbar. Således leder vores ovenstående problemstillinger os frem til følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Hvilke faktorer peger på, at boligmarkedet i København er ved at udvikle sig i retning af en prisboble? Og hvordan kan dette afhjælpes? Det er således vores hensigt at beskrive de økonomiske faktorer og politiske tiltag, der har været medvirkende til at skabe den prisudvikling, som det Københavnske boligmarked har gennemgået i løbet af de sidste år. I denne forbindelse vil vi undersøge, hvorvidt der er noget der peger på, at boligmarkedet er ved at udvikle sig i retning af en prisboble samt hvorledes en sådan udvikling kan undgås. For at kunne svare fyldestgørende på vores problemformulering, har vi opstillet en række arbejdsspørgsmål, som skal opretholde et kontinuerligt flow gennem rapporten. 1.3 Arbejdsspørgsmål 1) Hvad er en prisboble? 2) Hvilke politiske og økonomiske faktorer har været medvirkende til den voldsomme prisudvikling på ejerboliger i København? 3) Hvilke reguleringsmuligheder har man fra politisk side for, at afdæmpe de voldsomt stigende boligpriser? 4

5 2.0 Metode I dette projekts problemformulering fremgår to dele. Den første, som omhandler boligmarkedets udvikling, er en økonomisk disciplin. Den anden del af projektet, som omhandler hvordan denne udvikling kan afhjælpes, betragter vi som et politologisk fagområde. Vores videnskabsteoretiske overvejelser har hovedsagligt omhandlet de ontologiske synspunkter. Vi mener vores genstandsfelt lægger op til en ontologisk tankegang, hvor der eksisterer en verden udover vores erkendelse. Dette mener vi er et vigtigt punkt, fordi vores hoveddisciplin i projektet er økonomi, der beskæftiger en række mekanismer, der har indflydelse på marked, men de frie markedskræfter er svære at erkende, da de er en svær håndgribelig størrelse. Derfor afgrænsede vores søgen efter en videnskabsteoretisk tilgang sig til demarkationismer og videnskabelige realismer. Vores valg af kritisk rationalisme, bunder dog også i en ontologisk fundering, da det er teorien om hvordan en spekulativ boble kan opstå der er vigtig for vores projekt. Hvis vi ser på den ontologiske positivistiske tilgang til denne teori, vil den ud fra nogle observerede historiske eksempler lave generelle lovmæssigheder 8 f.eks. hvornår en boble vil briste. Derved modsætter den, nogle af de grunde hvormed en boble kan opstå, da en af de grunde til at en boble har mulighed for, at opstå afhænger, i nogen grad af adfærds psykologi, og dette fænomen bliver påvirket af forskellige ting på forskellige tidspunkter. 9 Derfor har vi ud fra en ontologisk overbevisning taget vores videnskabsteoretiske valg, da denne videnskabsteori bekræfter, at verden er i konstant forandring. Det er derfor svært at bestemme generelle lovmæssigheder om verden. Den epistemologiske fremgangsmåde der bliver benyttet i positivismen, ligger op til en induktiv, eller deduktiv metode, hvor der på baggrund af empiriske observationer, skal dannes en teori om generelle lovmæssigheder i forhold til de observerede fænomener, eller teorien skal verificeres ved at se på passende empirisk data. Dette mener vi ikke er en brugbar fremgangsmåde, for at kunne svare fyldestgørende på vores problemformulering, da dette ofte vil blive en søgen efter empiriske data der 8 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s Se afsnittet: Bobleteori 5

6 korresponderer med teorierne. 10 Vi vil teste om den hypotese vi har opstillet, kan falsificeres. Derved opstiller vi nogle teorier der bliver udsat for empiriske test, for at kunne sige i hvor stor udstrækning, at teorierne er brugbare til en besvarelse af vores problemformulering. Projektets videnskabsteoretiske tilgang blev derfor kritisk rationalisme, da denne videnskabsteoretiskes epistemologiske proces tester en problemstilling for at klargøre, om den anvendte teori, empiri eller hypotese er falsk. Dette er en vigtig epistemologisk proces for at kunne forklare netop vores hypotetiske problemstilling, da den prøver at forklare, eller udvikle, et problem frem for at løse det. Vores metodevalg, er endt på den hypotetisk deduktive metode, som vores videnskabsteori lægger op til. Med udgangspunkt i vores teorier, prøver vi at se, hvilke tegn der er på at udviklingen i de københavnske boligpriser er ved at opnå en boblelignende tilstand og dermed udlede en hypotese, der er vores udgangspunkt i den analytiske tilgang som vi har til hele rapporten. Vores grundlæggende hypotese er: Den nuværende prisudvikling, vil føre til et brist på boligmarkedet. 2.1 Metodologi Vi vil i dette kapitel beskrive hvorledes vi har opbygget opgave. Denne gennemgang vil munde ud i et projektdesign, som gerne skulle skabe overblik over, hvordan vi har tænkt os at besvare vores problemformulering, og muligvis falsificere vores hypotese. Desuden skal dette kapitel medvirke til at den røde tråd i projektet fremstår tydeligere. Vi mener at en forudsætning for overhovedet at kunne belyse et emne som prisudviklingen på boligmarkedet, vil det være nødvendigt at belyse de forhold, der har været med til at skabe den situation, som vi befinder os i på nuværende tidspunkt. Derfor har vi valgt at give en kort gennemgang af den historiske udvikling i den danske 10 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare, 2005; s

7 økonomi, siden oliekrisen først i 1970 erne, samt hvilken indflydelse dette har haft på boligmarkedet. Vi har i kraft af vores metodevalg, den hypotetisk deduktive metode, valgt at beskue den empiriske verden ud fra de teorier som vi mener, er relevante for at besvare vores problemformulering. Der vil i begyndelsen af hvert enkelt teoriafsnit, være en begrundelse for, at netop denne teori er relevant. For at nå frem til en vurdering af, om der er en boble på boligmarkedet, bliver vi først nødt til at beskrive, hvad en boble er for en størrelse. Derfor har vi valgt at placere bobleteoriafsnittet først, da denne teori er grundlæggende for resten af rapporten og har været medvirkende til valget af de andre teorier, som vi efterfølgende vil redegøre for. Efter denne gennemgang af det teoretiske fundament, kommer vi med en fremstilling af den empiri, som vi har indsamlet. Det empiriske materiale er både bestående af forskellige former for statistik, beskrivelser af lånemarkedet, politiske tiltag på nationalt og lokalt plan samt kvalitative interviews. Efter denne gennemgang af empirien kommer vi frem til analyserne. Det er her meningen at vi vil teste de valgte teorier overfor den virkelige verden, som er repræsenteret ved den beskrevne empiri, i henhold til vores videnskabsteoretiske tilgang. På baggrund af vores analyser, vil vi til sidst i konklusionen forsøge at falsificere vores hypotese. Rapporten afsluttes herefter med en perspektivering, hvor vi vil forsøge at diskutere projektets perspektiver. 7

8 2.2 Design Problemfelt/indledning Problemstilling Problemformulering Metodologi Videnskabsteori Teori: Det perfekte marked Historisk udvikling Teori: Boble Teori: Udbud/efterspørgsel Teori: Investering og rente Teori: Politisk regulering Empiri: Lånetyper, kvalitative interviews, det politiske boligmarked og statistisk data Analyse: Udbud/efterspørgsel Analyse: Rente Analyse: Politisk regulering Konklusion Perspektivering 8

9 2.3 Videnskabsteori Vi har i dette projekt valgt at tage en kritisk rationalistisk videnskabsteoretisk tilgang, som skal ses i modsætning til positivismen 11. Den er en homogen tradition, og bliver beskrevet som en normativ orienteret disciplin 12. Det er den realistiske ontologi, som er knyttet til den kritiske rationalisme. I denne ontologiske terminologi ses realisme som et undersøgelsesfelt, der eksisterer uafhængigt af vores bevidsthed. Det epistemologiske grundlag også vigtigt for videnskabsteorien. Epistemologi kan oversættes til erkendelsesteori på dansk, og har til opgave at præcisere erkendelsen og hvad der dermed lægger til grund for denne erkendelse 13. Kritiske rationalister ser sandheden som et mål, men må dog erkende at sandheden aldrig med sikkerhed opnås. Det er desuden vigtigt at understrege, at når de kritiske rationalister taler om sandhed, så hentydes til sandhedsbegrebet om analytiske udsagn 14. I forlængelse af den tidligere beskrivelse af erkendelsesbegrebet, må vi lige trække erkendelsesprocessen frem. Det er denne proces, som hele vores opgave hænger op på. Karl R. Popper, som er en af de vigtigste teoretikere indenfor kritisk rationalisme, har fremlagt den således: P 1 TT FE P 2 15 Vi starter med en erkendelse af et problem, som vi så forsøger løst vha. teori. Derefter tester vi teorien med empiriske test, for at kunne udrydde eventuelle fejl. Til sidst vil denne proces så enten føre til en ny problemstilling, eller en bibeholdelse af den gamle. Vi skal dog understrege, at processen altid vil slutte og starte med et problem. 16 Når vi tester vores teori med empiri, så er det for at kunne falsificere den. Dvs. at vi finder ud af om noget er i modstrid med vores udsagn. Teorierne skal altså udsættes for de hårdeste test, hvis de holder, kan vi kalde dem korroboreret 17. Det vil altså sige, at hvis vi bare finder ét falsificerbart udsagn, så kan man dermed med rette sige, at den teoretiske forklaringsmodel ikke er tilstrækkelig til det empiriske genstandsfelt. 11 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s Ibid: s

10 Vi har tidligere beskrevet, at der aldrig endegyldigt kan finde en sandhed i denne videnskabsteoretiske tilgang. Derfor ser de kritiske rationalister i stedet videnskabelig fremskridt som et mål. Disse fremskridt opnås, hvis teorierne opfylder falsifikationskriteriet. Dette skyldes, at der må være en fejl i ens viden, og dermed kan der arbejdes videre med at udbedre fejlen 18. Den kritiske rationalismes epistemologiske tilgang, vil gøre sig gældende gennem hele vores projekt. Vha. vores hypotetisk-deduktive metode vil vi falsificere vores hypotese gennem rapporten, og vi er derfor nødsaget til at udføre empiriske test af teorien. Vi bruger i nogen grad også den kritiske rationalist Alfred Tarskis korrespondanceteori. Da vores hypotese siger, at den nuværende prisudvikling vil føre til et brist på boligmarkedet, prøver vi derfor at teste om udsagnet stemmer overens med virkeligheden. Viser korrespondanceteorien i vores opgave at være fejlagtig, vil der fremkomme nogle helt nye problemstillinger. 19 Vi begynder med at opstille Poppers skematiske erkendelsesproces, så gennemgår vi vores projekt gennem den. Erkendelsen af vores problem er udmærket formuleret gennem problemfeltet. Derefter laver vi the context of discovery, hvor vi fremsætter de teorier som vi finder nødvendige for at besvare vores problemformulering fyldestgørende. Den næste punkt er det væsentligste for projektet, da det er her vores analysedel finder sted, og vores videnskabsteoretiske tilgang kommer også klarest til udtryk i dette punkt, da vi forsøger at bruge den kritisk rationalistiske tankegang til at prøve at falsificere vores hypotese. Til sidst vil det munde ud i to mulige udfald: vores hypotese holder stik vi har anskuet boligsituationen i København korrekt fra begyndelsen. Eller der er en fejl i vores hypotese, hvorefter vi må forsøge at modificere det problem som boligsituationen består i. I vores teoretiske udvælgelsesproces, hvor vi udvælger teorier til fyldestgørende at falsificere vores hypotese, vil vi tage højde for de grundlæggende fire krav, som et teoretisk empirisk system skal opfylde. Dette har Karl R. Popper defineret for at 18 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s Ibid: s

11 definitionen teoretisk, kan opflyde kravet om forklaring og forudsigelse. Disse fire krav er:1) Teorien skal være formuleret af formaliseret udsagn, for at kunne føre til deduktioner. 2) Udsagnene i teorien skal, i logisk forstand, være interne konsistente, da de ellers ikke kan bruges til at lave forklaringer. 3) Teorien skal indeholde nogle syntetiske udsagn, hvor udsagnets prædikat ikke følger subjektets natur. 4) Teoriens udsagn skal i princippet kunne benyttes til at deducere falsificerbare påstande, medmindre at påstandene ikke er observerbare. Disse krav bruger vi til at stille for vores teorier, for at se om er de er gyldige i den kritisk rationalistiske ontologi Anvendelse/valg af teori og empiri I dette projekt inddrager vi fire teorier. Vi ser på udbud/efterspørgsel teorien, rente teorien, teorien for politisk regulering samt en boble teori. Bobleteorien vil dog kun blive brugt som forståelse for hvad det er for et problem, som det københavnske boligmarked står overfor. De tre andre teorier bliver, jf. vores videnskabsteoretiske tilgang, udsat for test gennem vores empiriske materiale, så vi dermed kan forsøge at falsificere vores hypotese. Den empiriske del af projektet vil bestå af statistik omkring boligmarkedet i København, kvalitative ekspert-interviews med en senioranalytiker fra Nordea og en fuldmægtigt i Finansministeriet, der arbejder professionelt med boligmarkedet, beskrivelse at lånetyper samt politiske tiltag, som har været af betydning for boligmarkedet. Ovenstående teorier skal bruges til at operationalisere empirisk data, men det betyder ikke at data, som ikke passer på teorien bliver udeladt. Dette projekts empiriske data har vi forsøgt at finde med udgangspunkt i problemformuleringen, og ikke med udgangspunkt i teorien. Findes der forhold i empirien, som ikke genfindes i teorien, vil der også blive taget hensyn til disse nye oplysninger fra empirien, når der drages slutninger i analysen. 20 Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch, 2005: s

12 2.5 Kildekritik Vi er, under indsamlingen af vores empiriske materiale, stødt på nogle problemer som vi i dette afsnit vil gøre rede for, samt beskrive hvilke konsekvenser dette har for vores videre arbejde. Specielt vanskeligt har det været at finde statistisk materiale, der viser data, som vi har haft behov for i forhold til en vurdering af hovedstadsområdet isoleret. Dette har vi opvejet ved at i nogen grad benytte tal som er gældende på landsplan. På trods af dette, mener vi dog, stadigt at vi vil være i stand til at, drage nogle konklusioner som er sigende for København og Hovedstadsområdet, da vi mener at tendenserne i de statistiske tal på landsplan, i høj grad også vil være gældende i København og Hovedstadsområdet. Med hensyn til vores interview, vil vi således også knytte en kommentar, specielt med henblik på de begrænsninger der ligger for, hvad de kan tillade sig at udtale sig om. Det er naturligvis klart at Mads D. Jensen, ikke kan udtale sig om, hvilke tiltag finansministeriet evt. har i skuffen, samt at han ligeledes heller ikke kan udtale sig alt for kritisk om sin politiske chef og den politik som regeringen fører. Ligeledes er Jes Asmussen bundet sine professionelle forpligtelser overfor Nordea, og vil i kraft af disse ikke kunne udtale sig i konflikt med Nordeas virksomheds profil. Vi skal dog understrege, at holdninger og udtalelser der i den henseende kunne anses for at være kontroversielle, efter vores vurdering heller ikke har været fremført, og interviewene hovedsagligt har bidraget til en generel forståelse af emnet, samt en af hhv. Mads D. Jensen og Jes Asmussen personlig vurdering af vores problemstilling. En transskription af de to interviews forefindes som bilag. 2.6 Teorikritik I vores teoretiske afsnit har vi brugt flere teorier som udgangspunkt for vores analyse. Vores genstandsfelt har dog besværliggjort denne proces, da disse teorier ikke har været direkte relateret til vores genstandsfelt. Derfor har vi fortolket på disse teorier for, at gøre dem brugbare i vores analyser om boligmarked. 12

13 I afsnittet om boligboblen har vi, gennem megen søgen, ikke fundet frem til en fyldestgørende teori omkring en boligboble. Derfor er vores teori, om hvad en boligboble består i, blevet konstrueret på baggrund af, de beskrivelser af hvad en aktieboble er og udsagn fra forskellige personer, der har indsigt i hvordan der bliver skabt en boble på boligmarkedet. Til trods for disse begrænsninger i vores udvalgte teorier, har vi vurderet at de stadig vil være brugbare i undersøgelsen af vores problemformulering. 3.0 Afgrænsning Efter at have defineret hvilke problemer vi står overfor i forbindelse med de stigende boligpriser, bliver vi nødt til at afgrænse os i forhold til at få en specifik analyse af hvad det reelt er vi står overfor, og hvad der kan gøres ved det. Vi tager ikke alle boligpriserne med for hele landet, da vi mener det meget hurtigt bliver uoverskueligt, og der vil opstå mange statistiske anomalier, hvis dette indgår i vores analyse. Derfor vælger vi at fokusere på hovedstadsområdet. Grunden til at vi vælger hovedstadsområdet er bl.a. fordi vi her kan se, at de stigende boligpriser har været mest markante og der har været meget medieopmærksomhed netop omkring disse prisstigninger. Vores genstandsfelt, når vi i projektet taler om boligmarkedet, er rettet mod ejerboligmarkedet. Dette har vi valgt at gøre, fordi ejerboligmarkedet er en mere fri markedsform, i forhold til både andels- og lejeboligmarkedet. Det er et marked hvor prisudviklingen i høj grad er styret af de frie markedsmekanismer, og hvor prisen i høj grad bliver fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel. 21 Dette valg er også blevet taget på baggrund af de mange rapporter vi er kommet i besiddelse af, som er udviklet på baggrund af netop dette marked. Vi har altså fravalgt at inddrage andre boligformer og udelukkende beskæftige os med ejerboliger. 21 Pedersen, Kurt, mfl. 2003: s

14 Når vi ser på de politiske muligheder for at regulere på det makroøkonomiske system, har vi afgrænset os fra at inddrage pengepolitik. Dette skyldes, at den øgede internationalisering, der er sket indenfor de finansielle markeder, har gjort, at det reelt længere ikke er muligt fra dansk side, at benytte denne reguleringsform. En ting vi her tager for givet er, at der bruges politiske styringsmidler til, at regulere på de nationaløkonomiske markeder. Disse reguleringer tager udgangspunkt i den keynesianistiske tankegang, som benytter muligheden for, at regulere på det makroøkonomiske system, da de ser markedet som ikke-selvregulerende. Dette skal ses i forhold til den neoklassiske tankegang, der mener at et perfekt fungerende markedssystem, vil sikre størst mulig produktion til den lavest mulige omkostning, så længe der er fuldkommen konkurrence, og mindst mulig politiks regulerende. 22 I den politologiske del har vi afgrænset os til kun at beskrive, hvad det fra politisk side kan laves af reguleringer i den makroøkonomiske model altså de styringsmidler som politikerne har mulighed for at benytte sig af. Vi har ligeledes valgt ikke at beskæftige os med det ideologiske islæt og de enkelte partiers syn på boligmarkedet og reguleringen af dette. 4.0 Historisk udvikling Vi vil i dette afsnit opridse den historiske udvikling i boligpriserne og den generelle vækst i Danmark samt beskrive de forskellige økonomiske indgreb, der er blevet udført, fra oliekrisen i 1970 erne frem til i dag. Det har været en periode både med op og nedture, hvor de forskellige siddende regeringer har brugt diverse økonomiske værktøjer til enten at dæmpe, eller få gang i hjulene i den danske økonomi. Dette afspejler konjunkturerne, som tydelig viser på hvilke tidspunkter, der er blevet grebet ind i de frie markedskræfter kartoffelkuren er et godt eksempel på sådan et indgreb. En beskrivelse af denne vil fremtræde senere i dette afsnit. 22 Jespersen, Jesper 2004: s

15 Oliekrisen i 1973 fik prisen på en tønde råolie til at stige næsten det 4-dobbelte. Dette fik selvfølgelig virkninger på hele verdensmarkedet, men især i Vesteuropa kunne der tales om krise. Folk gik i panik og hamstrede pga. angsten for, at olien var ved at slippe op. Alt dette resulterede derfor i, at et underskud på betalingsbalancen var uundgåelig for vestens industrilande. OPEC-landene prøvede at få gang i økonomien ved at øge importen af forbrugsgoder, men det var ikke nok. Den økonomiske aktivitet var helt nede og resulterede i stor arbejdsløshed 23. I årene meldte der sig endnu en oliekrise på banen. Prisen på en tønde råolie steg nu med det 3-dobbelte og lå nu på 36 $. Dette fik endnu engang underskuddet på betalingsbalancen til at stige og øgede arbejdsløsheden 24. Det er den store afhængighed af olie blandt industrilandene, som gjorde at det blev så stor en krise, som vi så. Til trods for denne negative udvikling i økonomien op igennem 1970 erne, så er de nominelle ejendomspriser steget med det ni-dobbelte siden 1970, mens realpriserne kun er steget 55 %. Der har dog været nogle knæk på kurven siden 1970 og op til i dag jf. figur 1. Figur Netleksikon 24 Netleksikon 25 RD BoligNyt nr. 20 d. 23. januar

16 Tilbage i perioden , så vi et fald i ejendomspriserne, dette skyldtes at der fra politisk side blev ført en kontraktiv finanspolitik. Der blev bl.a. grebet ind i privatforbruget for at begrænse det, og for at forbedre konkurrenceevnen i Danmark gennemførtes en devaluering af kronen. Desuden blev en række skatter og afgifter sat op. Bl.a. steg grundskyldspromillen og momsen 26. Alt dette resulterede så i faldende ejendomspriser. Inflationen var desuden løbet løbsk i 1980 erne, så der opstod et politisk pres for at få den under kontrol, dette resulterede i øget arbejdsløshed 27. Derefter fulgte en 4-årig periode, hvor ejendomspriserne rejste sig, men perioden var præget af ustabilitet, så i 1987 blev der grebet ind fra politisk side med en kontraktiv finanspolitik, der bestod af kartoffelkuren og skattereformen, som resulterede i faldende ejendomspriser endnu engang 28. Skattereformen fik mindsket fradragene fra 72 % til 50 % og det fik naturligt nok folk til at spare op i stedet for at gå ud og låne penge. Med kartoffelkuren fik regeringen indført skatte- og afgiftslove, der bl.a. gik ind og forøgede udgifterne ved at optage lån og gjorde det mere fordelagtigt at optage en boligopsparing 29. Ideen med disse to politiske tiltag var altså at begrænse det lånefinansierede forbrug, men medførte desværre at investeringerne faldt, og beskæftigelsen kunne ikke undgå også at falde 30. Dette kunne ikke undgå at påvirke priserne på ejendomme som dalede de reale priser faldt 16 % frem til 1993 jf. figur 1. Fra 1993 og frem til 2001, har vi haft en høj økonomisk vækst og ejendomspriserne er fulgt med 31. Ejendomspriserne er nemlig blevet fulgt af en ligeså kontinuerlig udvikling i beskæftigelsen jf. figur 1 og 2. Den høje beskæftigelse gør af folk har flere penge på lommen og øger efterspørgslen, som medvirker et opadgående pres på boligpriserne. 26 RD BoligNyt nr. 20 d. 23. januar 2002: s Jespersen, Jesper, 2004: s RD BoligNyt nr. 20 d. 23. januar 2002: s Ibid: s Jespersen, Jesper, 2004: s RD BoligNyt Nr. 20 d. 23. januar 2002: s. 1 16

17 Figur 2 32 Frem til i dag er boligpriserne steget med uformindsket styrke. Forklaringen er den historiske lave rente samt sænkningen af den effektive sats på ejendomsværdiskatten. Noget tyder dog på at renten vil stige en smule de næste par år, og det vil lægge en dæmper på boligpriserne, men ikke medvirke til et egentlig fald Bobleteori I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke udsagn der ligger i en spekulativ boble, og hvordan den vil virke på et boligmarked i tilfælde af, at der skulle opstå en sådan. Vi vil i vores projekt bruge denne teori til at prøve at falsificere udsagnet om, at der er en begyndende boble på det københavnske ejerboligmarked. En spekulativ boble karakteriseres typisk ved, at markedsværdien på et aktiv overstiger aktivets fundamentale værdi, som er givet ved de underlæggende økonomiske forhold. Dette sker i forventning om, at prisen på aktivet er større i morgen, end i dag og den forventede kapitale gevinst ved et videresalg, driver efterspørgslen og derved presser 32 RD BoligNyt Nr. 20 d. 23. januar Vismandsrapport, dansk økonomi efterår 2005 resume 17

18 prisen op. 34 Dette fænomen bliver normalt kaldt en boble, da prisen bliver ved med at stige indtil den brister, og spekulativ fordi væksten er grundet forventningen om fremtidige kapitale gevinster. 35 En boble er rationel, forstået på den måde, at den vil fortsætte med at vokse, så længe at investorerne tror på at den vil vokse. Der er dog den ulempe, at boblen på et tidspunkt brister, fordi hvis prisen stiger uendeligt, vil den på et tidspunkt overstige verdens formue og derfor blive for dyr for alle. Og hvis der ikke er nogen, der har råd til at købe, bliver prisen nødt til at falde. 36 Kendetegnet ved en boble er, at den skal stige hele tiden. For hvis der er en kendt dato for hvornår prisen vil stabiliseres, vil boblen slet ikke kunne opstå, da prisen derefter bliver den samme som aktivets fundamentale værdi. Grunden til dette er, at hvis prisen vil stabilisere sig på et tidspunkt skyldes dette, at aktivets pris har været for lav i forhold til dets fundamentale værdi, og prisstigningen dermed er lig med stigningen i den fundamentale værdi, fordi der ikke findes en spekulativ boble, hvor der er en forventning om, at den skal stoppe med at vokse. 37 En mulighed for, at en boble vil springe inden den overstiger den pris, hvor ingen længere har råd til at købe den, er den såkaldte kortsigtede spekulation. Der findes to former for spekulation en kortsigtet og den langsigtet. Den kortsigtede spekulation går ud på, at spekulanten køber et aktiv og sælger det igen inden for kort tid i forventning om en kapital gevinst. I den langsigtede spekulation investerer man i et aktiv og håber på en stigning på langt sigt. Det er den kortsigtede spekulation, der er skadelig og det er den der kan være med til at få en boble til at briste. Hvis en ejer af et aktiv forventer at prisen snart vil falde, og derfor sælger sit aktiv sideløbende med at en stribe andre ejer også begynder at sælge, vil det resultere i at udbuddet vil stige og prisen falde. Dermed ruller lavinen og kan være med til at boblen brister. 38 Grundet dette vil en boble normalt først blive opdaget, efter at den er sprunget Økonomisk Redegørelse August 2005 finansministeriet s Burda, Michael & Wyplosz, Charles, 2005: s Ibid: s Ibid: s Bilag 1: s Bilag 2: s. 10 og Tale af Bodil Nyboe Andersen i en tale til realkreditrådets årsmøde

19 Denne spekulative bobleteori kan vi overdrage til boligmarkedet, for selve mekanismen er den samme, da en bolig tjener som et investeringsobjekt kapital gevinst, altså hvor der kan opnås en fremtidig gevinst ved at investere i den. Boligen har dog også en nytteværdi, idet der også ønskes tag over hovedet og dermed kan incitamentet til at købe en bolig, ikke udelukkende ses som et investeringsobjekt. 40 Hvis investoren kun har for øje at opnå en kapital gevinst, så foreligger muligheden for at en boble opstår. Det er nemlig i det øjeblik hvor køber udelukkende investerer i en bolig i den tro, at den er mere værd i morgen end i dag risikoen for en spekulativ boble opstår. 41 Derfor opstår en boble i nogen grad på baggrund af boligejernes- og efterspørgernes adfærd, det ses bl.a. ved at kærestepar flytter sammen og beholder begge lejligheder, eller ældre ægtepar der flytter ind i deres sommerhus og udlejer deres helårshus, i stedet for at sælge det for at få større økonomiske gevinst senere. Derfor er det også folks adfærds, omkring det økonomiske der er væsentlig omkring en boble. Hvis en person sælger et hus, kan dette resultere i at flere sælger, og pludselig bliver udbuddet meget stort, og priserne vi falde, dette er også et resultat af folks adfærd. 42 Disse teoretiske udsagn vil vi bruge senere til at se, om der kan laves observationer på boligmarkedet i Købehavn, som peger i retning af en begyndende boligboble. Ud fra dette vil vi prøve at falsificere vores hypotese om, at den nuværende prisudvikling vil føre til et brist på det Københavnske boligmarked. 6.0 Det perfekte marked Vi vil i dette afsnit beskrive det perfekte marked og karakteristikken ved det. Dette gør vi for at give en forståelse af baggrunden bag de økonomiske teorier, vi har valgt at bruge senere i rapporten, og derved give en større forståelse af dem. Der er mange formaliserede udsagn, der skal være opflydt for at der kan tales om det perfekte marked, både fra udbydernes og efterspørgernes side, samt ved selve markedsmekanismen. En af de vigtigste faktorer er, at alle aktører på markedet, både udbyderne og efterspørgerne skal være økonomisk lige, forstået på den måde at ingen 40 Bilag 2: s Ibid: s Plus-Portal.dk 19

20 enkelt aktør kan påvirke prisen. Prisen skal være bestemt af udbud og efterspørgsel. Derved må aktørerne, der udbyder varerne derfor være så små, at de ikke alene, har mulighed for at påvirke prisen. Derfor bliver aktørerne nødt til at acceptere, og udbyde til den pris, som bliver bestemt af udbud/efterspørgsel. 43 På det perfekte marked skal der ligeledes være fri etableringsret, så alle har mulighed for at komme ind som udbyder på marked. Dette betyder i princippet, at omkostningen ved at blive udbyder på markedet er lille, og mere vigtigt, ens for alle. 44 Det er også vigtigt, at der ikke er nogen handelsmæssige omkostninger forbundet med den transaktion, der finder sted mellem udbyder og efterspørger. Sagt på en anden måde, skal der ikke være nogen friktion i transaktionen. Friktion indebærer typisk, at købere betaler mere end markedsværdien af varen, dette kan bl.a. være moms, skat, kurtage etc. 45 Udover disse meget væsentlige faktorer, skal alle have lige og fri adgang til den information der er forbundet ved prisfastsættelsen af en vare. Dette gælder også hvis der er en ændring i rentesatser og andre ændringer der kan påvirke prisen, så skal de på forhånd være kendte, så der skabes et risikofrit marked. 46 Det er disse udsagn der skaber et perfekt marked, og det ligger til grund for de økonomiske teorier som vi herefter vil beskrive. 7.0 Teori udbud og efterspørgsel Vi vil i dette kapitel give en beskrivelse af udbuds- og efterspørgselsteorien, for derved at give et grundlag for at forstå prisdannelsen på boliger. Desuden vil vi give en beskrivelse af hvad der, i den relation, er specielt for boligmarkedet. Det teoretiske udgangspunkt vil derfor være den mikroøkonomiske teori om markedsøkonomi og om udbud/efterspørgsel. Prisdannelsen i markedsøkonomien, er et udtryk for udbud og efterspørgsel af en given vare. 43 Heather, Ken, 2000: s Pedersen, Kurt, mfl., 2003: s Fabozzi, Frank & Modagliani, Franco, 1996: s Christiansen, Michael, 2001: s. 5 20

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013 Makrokommentar 28. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom Den varme danske sommer har smittet af på humøret blandt

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 13 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 34 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Fra kapitel 33 AD-AS-diagrammet AD: Negativ hældning

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Teacher 16. december 2008 Opgave 1 Antag, at Phillipskurven for en økonomi er givet ved (B t er inflationen til tid t, B er den forventede inflation til tid t, : er mark-up

Læs mere

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008 Øvelse 5 Tobias arkeprand October 8, 2008 Opgave 3.7 Formålet med denne øvelse er at analysere ændringen i indkomstdannelsesmodellen med investeringer der afhænger af indkomst/produktionen. Den positive

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 12 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 33 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Recap: Økonomien på langt sigt Kapitel 25: Vækst

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Keynesiansk Konjunkturteori. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet

Keynesiansk Konjunkturteori. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet Keynesiansk Konjunkturteori Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet 1 Agenda Hvordan adskiller keynesiansk makroteori sig fra konjunkturmodellen drøftet i kapitel 7? Konstruktion

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 28. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 285 (Alm. del) af 23. marts

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER KONTAKT: Rasmus Hougaard Nielsen (Formand) M.: rasmus@godepenge.dk T.: 51903741. 27. September 2017 BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER Prisen på boliger

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Opgavebesvarelse - Øvelse 3

Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgave 3.2 Lad økonomien være karakteriseret ved følgende adfærdsligninger: a) Løs for ligevægts BNP: derved at vi bruger ligningen. b) Løs for den disponible indkomst: c) Løs

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Rettevejledning til eksamensopgave i Makroøkonomi, 2. årsprøve: Økonomien på kort sigt Eksamenstermin 2005 II

Rettevejledning til eksamensopgave i Makroøkonomi, 2. årsprøve: Økonomien på kort sigt Eksamenstermin 2005 II Rettevejledning til eksamensopgave i Makroøkonomi, 2. årsprøve: Økonomien på kort sigt ksamenstermin 25 II Ad spørgsmål 1: n permanent finanspolitisk lempelse i euroland vil i modellen (1) til (3) manifestere

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 4 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 4 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 3 påpegede mulige gevinster ved

Læs mere

Øvelse 17 - Åbne økonomier

Øvelse 17 - Åbne økonomier Øvelse 17 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 20. januar 2009 Opgave 21.2 Betragt et land, der opererer under faste valutakurser, med den samlede efterspørgsel og udbud givet ved ligninger (21.1) og (21.2)

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere