Generalforsamlingsreferat 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat 2008."

Transkript

1 1 Generalforsamlingsreferat År 2008, den 14. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede var Bestyrelsen: Alice Andreasen, Ewa Jensen, Ydalina Moreno, Gitte Nissen. For administrator, Dansk Financia A/S, mødte Bettina Nielsen. Der er 64 lejligheder i alt, (heraf er 4 kælderrum, der kan lejes/sælges). Ved præsentationsrunde konstateredes det, at ejere af 17 ejerlejligheder var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejeren af de 9 usolgte lejligheder var ikke repræsenteret. I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende DAGSORDEN A. Valg af dirigent. Formanden for bestyrelsen, Alice Andreasen, bød velkommen. Formanden foreslog Bettina Nielsen fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. Referent: Gitte Nissen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formanden for bestyrelsen, Alice Andreasen meddelte: Bestyrelsen ser anderledes ud. Vores gamle formand Anne samt Brian er flyttet fra ejendommen. Undertegnede har overtaget formandskabet, og de øvrige medlemmer er nu Ewa Jensen, Camilla Larsen og de to indkaldte suppleanter Gitte Nissen og Ydalina Moreno. Der mangler således to suppleanter til bestyrelsen. De skal vælges i dag. Den ene post er for 1 år og den anden for 2 år. Yderligere er Gitte, Ydalina og undertegnede på valg til bestyrelsen i år. Sket i året. Vi er blevet færdige med opgangene. Der har været en del problemer med det første firma vi havde ansat til opgaven, da vi ikke var tilfredse med det arbejde de havde udført. Efter lang tids tovtrækkeri fik vi ret og vi har fået kr tilbage. Bestyrelsen forestiller sig at disse skal bruges til udbedring af det værste malerarbejde i opg 7, 9 og 11. Der har været problemer med vandskader i flere opgange som følge at tilstoppede faldstammer, vi har nu renset alle faldstammer undtagen den i nr.9 Der har været mange problemer med vores tage Der er foretaget lapning på gårdsiden af nr. 11, ved tagrenden på nr. 27 og nedløbsrøret ved nr. 15.

2 2 Endvidere har vi haft brug for at leje kran for at reparere tagene flere steder, noget af dette har forsikringen dækket, men langt fra alt. Fortovet på Åløkkevej, ulige side har været forsøgt lappet, men det er nu ujævnt igen. Da vi selv skal betale, hvis der er nogen der falder på det, foreslår bestyrelsen at vi laver det en gang for alle. Dansk Financia. Ole Federsen har været langtidssygemeldt og er nu stoppet hos DF. Der er nu ikke længere en rådgivende ingeniør hos DF. Det betyder at der foreligger en ny kontrakt til underskrivning. Denne har bestyrelsen endnu ikke underskrevet, men vi fortsætter den hidtidige aftale med DF, nu til den billigere pris ,- I forbindelse med Oles sygdom, vil vi i bestyrelsen gerne gøre opmærksom på at vores vicevært Søren har udført et stort stykke arbejde. Vores hjemmeside er på vej op at køre igen. Der kan man finde nyttige tlf numre og mail adresser. Samt læse husorden, vedtægter og nyhedsbreve fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår følgende Kommende projekter Postkasser Det bliver et lovkrav fra 2009 at der skal forefindes postkasser i opgangene. Vi foreslår at det ordnes med det samme. Fortov på Åløkkevej samt hul i vejbelægningen ud for udkørslen Vanløse alle Vedtægtsændringer Vores vedtægter er tilbage fra 1973 med ganske få ændringer, senest i Der er behov for modernisering bl.a. med henblik på fælles lånemuligheder. DF har lovet at bistå os med dette, så det er nu vi har muligheden for at få dem fuldstændigt revideret. Det koster penge hver gang der skal tinglyses et bilag. Forslag til vedtægtsændringer kan sendes til bestyrelsen SENEST 15. juni 2008 (punkt under Evt). Tag Vores tag skal vurderes, og det er sandsynligt at det skal skiftes. Når vi har fået lavet en tilstandsrapport, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Beretningen blev godkendt med følgende opklarende kommentarer: Når vedtægter skal ændres, skal der en ekstraordinær generalforsamling til, hvor 2/3 af medlemmerne deltager eller sender fuldmagter. Hvis der ikke er tilstrækkelig mange stemmeberettigede repræsenteret, skal der indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling. Her kræves det, at 1/3 af de fremmødte stemmer for, før vedtægtsændringerne er godkendt og kan sendes ind til tinglysning.

3 3 C. Bestyrelsens og DF s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. Bettina Nielsen gennemgik det udsendte regnskab for år 2007 incl. specifikation af afholdte vedligeholdelsesudgifter. Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Indtægter:) Lejeindtægt er af kælderrum. Der er færre indtægter fra vaskeriet, da der har været en del reparationer. Der figurerer flere renteindtægter end der plejer, da mange af udgifterne først er betalt meget sent på året. Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Udgifter:) Elektricitetsforbruget er faldet man kan allerede nu se virkningen af den nye opgangsbelysning. Forsikringerne er steget det er en almindelig stigning. Servicefirmaet dvs. Sørens firma har været billigere det skyldes mildere vejr og dermed færre dage med sne. Revisionshonorar er faldet i forhold til budgettet. Det skyldes at DF har presset Grant+Thonton pga at DF har leveret mange kunder til revisionsfirmaet. specielt vedr. side 10 (Note 4 - punktet Større enkeltarbejder) Maling af 9 opgange De ,- kr vi har fået nedslag i prisen pga. for dårligt udført arbejde slår først igennem i Specielt vedr. side 10 (Note 4 punktet Løbende vedligeholdelse) Blikkenslager, maler og murer udgifterne hertil skyldes primært udskiftning af faldstammer. Specielt vedr. side 11 (Note 6 punktet Diverse) (PBS tager gebyr for at fællesudgifter mv. går automatisk. Gebyrerne er steget). Derfor er der alt i alt et mindre underskud på 2.470,-, som opkræves ved næste opkrævning Regnskabet blev godkendt. D. Forelæggelse af årsbudget for 2007 til godkendelse: Under punktet Indtægter: Lavere budgetteret ejerforeningsbidrag. Efter generalforsamlingsbeslutningen sidste år gik den månedlige opkrævning til fællesudgifter tilbage igen til tidl. niveau pr (Der var opkrævet ekstra pr. måned pga. ekstraudgifter vedr. opgangene). Under punktet udgifter: Vand: Posten er steget, fordi der er store afgifter på vandet. Renovation: Posten ligger fast, det trækkes over skatter og afgifter. Elektricitet: Posten er steget, fordi afgifterne er steget. Forsikringer og Kabeltv-grundpakke: steget pga. prisindekset. Budget for servicefirma og trappevask bibeholdes fra sidste års budget. Vi kan ikke vide hvordan sne-situationen bliver i 2008.

4 4 Administrationshonorar er faldet, da vi jo ikke længere har den inspektør-ordning, vi havde, da Ole Federsen og Karsten Lund var i Dansk Financia. Endelig står der nederst på siden vedr. budgetforslag, at fællesudgiftsopkrævningerne foreslås sat op pr. 1.januar 2009 med 5 %. Det er det almindelige prisindeks. Arbejdsplan for 2008: Der sættes postkasser op, Fortov på Åløkkevej og huller i udkørslen ved Vanløse Alle repareres ordentligt. Vi får en rapport fra en rådgivende ingeniør vedr. taget. Herudover vil der være et rådighedsbeløb, der enten bruges til uforudsete reparationsarbejder eller hensættes til anvendelse i Budgetforslaget blev godkendt. E. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at da to bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet i 2007, er begge suppleanter indtil generalforsamlingen trådt ind i bestyrelsen i stedet. Begge suppleanter, Ydalina Moreno, og Gitte Nissen er villige til at stille op til bestyrelsen. Deres to poster, samt Alice Andreasen er på valg iår, og alle tre vælges med akklamation. Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: Formand: Alice Andreasen, Vanløse Alle 27,2.th, 2720 Vanløse (valgt 2008) Camilla Larsen, Vanløse Alle 15, 2. mf, 2720 Vanløse (valgt 2007) Ewa Jensen, Åløkkevej 34, 2.th, 2720 Vanløse (valgt 2007) Ydalina Moreno, Vanløse Alle 11, 3.sal tv, 2720 Vanløse (valgt 2008) Gitte Nissen, Åløkkevej 29, st th, 2720 Vanløse (valgt 2008) Hvervet som bestyrelsesmedlem gælder for to år ad gangen. F. Valg af suppleanter: Dirigenten oplyste, da der ikke er nogen suppleanter længere, skal der vælges to, den ene for et år. Der blev med akklamation valgt to suppleanter: Christian Nygaard, Vanløse Alle 9, 2. tv, 2720 Vanløse (valgt 2008 for to år) Jørgen Hansen, Åløkkevej 36, 1.tv, 2720 Vanløse (valgt 2008 for et år) Hvervet som suppleant gælder normalt for to år ad gangen. G. Valg af statsautoriseret revisor: Grant Thornton Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. H. Indkomne skriftlige forslag : Der var indkommet forslag fra... om oprydning af cykler en tilbagevendende opgave. Vi enes om at den kommer ind under en fælles-opgave-dag, sv.t. havedage mv. præcisering af hvad der er rimeligt med hensyn til støj. Vi enes om, at det kommer under revisionen af Husordenen, punktet tages op under Evt.

5 5 I. Eventuelt. Bestyrelsens foreløbige forslag til revideret Husorden deles rundt og gennemgås. Der foretages enkelte rettelser, og vi enes om, at den reviderede Husorden SENDES MED REFERATET UD LÆG MÆRKE TIL, AT SÅFREMT DER IKKE ER INDLØBET YDERLIGERE ÆNDRINGER TIL ORDLYDEN INDEN d. 15. juni 2008, er den foreløbigt gældende og vil blive sat på opslagstavler og på hjemmesiden. Den kan dog først vedtages ved næste ordinære eller ekstra-ordinære generalforsamling. Revision af Vedtægter. Som nævnt tidligere på generalforsamlingen, er det en længere proces. Bestyrelsen vil gå i gang med vores gennemgang og forslag, MEN OPFORDRER ALLE TIL AT INDSENDE FORSLAG TIL BESTYRELSENS , så vi kan få det med i vores arbejde. Frist senest d. 15. juni I løbet af de næste måneder vil Dansk Financia gennemgå de foreslåede ændringer, så de bliver juridisk korrekte i udformningen. Derefter vil der blive indkaldt til ekstra-ordinær generalforsamling m.h.p. vedtagelse. En væsentlig årsag er behovet for at kunne optage lån og foretage opsparing. Vi har stadig store udgifter foran os, bl.a. tagene. Opklarende oplysninger vedr. Grundfond / opsparing: Bettina N fra DF oplyser, at loven vedr. ejerlejligheder siger, at der ikke må stå væsentlig meget i en opsparing. En for stor opsparing vil blive beskattet som formue. Herudover kommer følgende oplysninger/ spørgsmål fra deltagerne: Tagvinduet i nr. 27 er VÆK. Søren får besked. Trappetrin ved nr. 15 og 17 ser ud til at være ved at knække. Søren får besked. Nedgangen til vaskekælder ved nr. 27: Muren smuldrer. Søren får besked.. Dørpumperne i nr. 9 og 11, og muligvis nr. 7 er udskiftet, men de virker ikke ordentligt. De smækker, så det hele gungrer. Søren får besked. Det foreslås, at der sættes timer-ur på vores tænd-sluk-lamper i opgangene. Det er ikke nødvendigt, at de tænder i dagslys. Sagen undersøges. Der efterlyses nye tusser til White-board-tavlerne. Søren får besked.. Det oplyses, at man selv skal vedligeholde egen træ-terrasse. Der er for nogle år siden vedtaget, at når de skal males op, skal de være brune, samt at man ved henvendelse til Søren (i rimelig tid inden, så han kan nå at skaffe det), kan få olie og maling. Søren får besked. Forespørgsel vedrørende stuelejlighederne i nr. 15 og 17: Der er af en eller anden grund hverken altaner, haver eller udgang fra disse lejligheder. Kan man få det? Sagen må undersøges. Der er tilløb til fælles POJEKTDAGE vedr. FÆLLESHAVERNE, CYKELOPRYDNING, OPSÆTNING AF BETONRØR el.l. til skodning af cigaretter, samt OPSÆTNING AF CYKELSKUR. Alle er velkomne, både med hjælp, gode råd, hyggelige snakkepauser, og til at følge op på dagen med fælles grill. Hold øje med opslag i opgangene. Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes kl. 21,00 Som dirigent: Bettina Nielsen Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig med Alice Andreasen som formand. Referent: Gitte Nissen.

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere