Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017"

Transkript

1 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave (løsgænger) 27. september 2013

2 2 1. Indledning Økonomien i Nyborg Kommune er grundlæggende god vurderet på bæredygtig drift, det likvide beredskab og den langfristede gæld, hvilket er et resultat af en større økonomisk plan samt de strukturændringer der er gennemført i de seneste 4 år. Den gode økonomi har i den politiske aftale om budget 2014 givet mulighed for at hæve serviceniveauet og den faglige kvalitet indenfor bl.a. folkeskoleområdet, børnepasning og ældreområdet. Den langfristede gæld reduceres med 129,073 mio. kr. i perioden fra 2013 til 2017, hvilket yderligere gør Nyborg Kommune til en af de kommuner i landet som har den laveste gæld pr. indbygger. Forligspartierne er enige om at afskaffe dækningsafgiften over en 9-årig periode med 1,5 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 osv. Finansieringen sker via det fald, der sker i renter og afdrag som følge af den faldende gæld. Derudover afskaffes byggesagsgebyret til erhverv. Indkomstskatten udgør 26,4 procent, grundskyld 27,83 promille, dækningsafgift 4,387 promille og kirkeskat 1,14 procent. Forligspartierne er enige om, at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i Der gennemføres fra august 2014 en omfattende reform af folkeskolen, hvor der sker et fagligt løft af kvaliteten i undervisningen. Forligspartierne er enige om at give den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens folkeskoler meget høj prioritet. Samtidig sker der en markant styrkelse af IT på skoleområdet. Skole- og Dagtilbudsudvalget fastlægger på deres møde 2. oktober 2013 en tids- og procesplan for arbejdet med gennemførelse af skolereformen. Byrådet ventes på møde 17. december 2013 at vedtage de overordnede målsætninger. Forligspartierne vil arbejde for, at der i løbet af næste byrådsperiode, i samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner, etableres en ambitiøs campusdannelse i Nyborg. Det skal være et campusområde, der i videst muligt omfang samler uddannelsesaktører på unge og voksenområdet i et fælles uddannelsesmiljø. Campus Nyborg skal skabe bedre sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelse, bedre muligheder for samarbejde på tværs af ungdomsuddannelserne og et mere attraktivt uddannelsesmiljø for unge i uddannelse og voksne i efteruddannelse. Forligspartierne er enige om at fastholde tidligere beslutning om etablering af et internationalt orienteret grundskoletilbud i Nyborg Kommune med virkning fra 1. august Der afsættes midler til opførelse af 40 nye ungdomsboliger på Frisengårdsvej (AB Holmegaarden), der skal understøtte gymnasiets internationale linje med flere boliger til kostskolen m.v. Endvidere afsættes midler til opførelse af 30 familieboliger i Jagtenborg (Højstrup Boligforening). Side 2

3 3 Forligspartierne ønsker at fortsætte og styrke kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene ved at afsætte 2 mio. kr. årligt til styrkelse af normeringen m.v. Med den nye dagtilbudsstruktur er kvaliteten på dagtilbudsområdet allerede blevet øget med oprettelsen af 36 flere vuggestuepladser, halvering af antallet af lukkedage og forbedring af de fysiske rammer. Forligspartierne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. til flere varme hænder i ældreplejen og styrket genoptræning, herunder eksempelvis ansættelse af 11 ekstra social- og sundhedsassistenter. Derudover skal midlerne anvendes til at understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren med henblik på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Der er desuden afsat 8 mio. kr. årligt som følge af udgiftspres på det specialiserede socialområde. Dette betyder, at det nuværende aktivitets- og serviceniveau for udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v. kan fastholdes. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt til asfaltarbejder. Der foretages anlægsinvesteringer for 66,761 mio. kr. i 2014, hvilket er et højt niveau i forlængelse af det historisk meget høje anlægsniveau i , hvor der samlet er foretaget investeringer for 409,376 mio. kr. i kommunale bygninger og infrastruktur m.v. Der er i de kommende år afsat anlægsmidler til nyt idrætsanlæg i Nyborg, etablering af 30 almene boliger i Jagtenborg, opførelse af 40 nye ungdomsboliger på Frisengårdsvej, etablering af cykelsti mellem Frørup og Ørbæk, etablering af flere parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet, igangsættelse af renovering og udvikling af havneområdet, facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning), renovering af tag på Mads Lerches gård, modernisering af folkeskoler og daginstitutioner, etablering af 12 vuggestuepladser i henholdsvis Ravnekær og Skovparken, vedligeholdelse af kommunale bygninger, pulje til landsbyforskønnelse, støtte til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i kommunen. Der er samlet set balance på budgettet og målsætningen om en likviditet på 32 mio. kr. ultimo 2017 er overholdt. Side 3

4 4 2. Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat: Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr INDTÆGTER I ALT Skatter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og Udviklingsudvalg Økonomiudvalg Renter Driftsreserve Driftsbesparelser Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlæg Anlægsudgifter heraf anlægsfond heraf anlægsreserve Anlægsindtægter DRIFTS- OG ANLÆGSRESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S ÅRETS RESULTAT LIKVIDITET Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Likviditet, primo Årets resultat (likviditetsændring) Likviditet, ultimo Side 4

5 5 Driftsresultat incl. renter Der budgetteres med et overskud på 87,530 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2014, hvori der er indregnet ekstraordinært statstilskud på 8,0 mio. kr. i 2014 som særligt vanskeligt stillet kommune. Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,5 mio. kr. i 2014 og fremover til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. Anlægsudgifter og -indtægter Der budgetteres med anlægsudgifter på 66,761 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,830 mio. kr. i Specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 3. Drifts- og anlægsresultat Det budgetteres med et overskud på 31,599 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for Lånedispensation og deponering Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 27,2 mio. kr. i 2014 anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering vedrørende konvertering af ældreboliger til aflastningsboliger samt indgåelse af nye lejeaftaler m.v. Afdrag på gælden Der afdrages 33,711 mio. kr. på kommunens langfristede gæld i Likviditet ultimo Likviditeten budgetteres til 78,425 mio. kr. ultimo 2014 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 56,109 mio. kr. primo Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af Side 5

6 6 3. Driftstilpasninger og nye initiativer TEKNISK OMRÅDE 3.1 Ekstra til asfaltarbejder Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt til asfaltarbejder. 3.2 Videreførelse af landsbypedel Forligspartierne er enige om at afsætte årligt 0,350 mio. kr. til en videreførelse af landsbypedelordningen i Tårup. Erfaringerne med forsøgsprojektet i 2013 har vist sig at fungere meget tilfredsstillende i forhold til bl.a. pasning af grønne arealer og hjælp til sportsklub, skole og børnehave i forhold til maling og små reparationer. Efter evaluering af projektet i Tårup skal der tages stilling til hvorledes ordningen kan udvides til andre områder - eksempelvis som en del af seniorjobordningen. 3.3 Landsbyråd Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere kr. årligt til Landsbyrådenes arbejde. 3.4 Renovering af mur op til Landporten Forligspartierne er enige om at afsætte kr. i 2014 til renovering af mur langs vejen op til Landporten i Nyborg. 3.5 PCB undersøgelse (giftstof i bygninger) Forligspartierne er enige om at afsætte kr. i 2014 til gennemførelse af en PCB undersøgelse af giftstoffer i kommunale bygninger. Der er i 2012 lavet en foreløbig screening for forekomst af PCB i de kommunale bygninger. En stor del af bygningerne kan frikendes på baggrund af opførelsestidspunktet og kendskabet til senere renoveringer. Der er dog ca. 40 bygninger, hvor det er nødvendigt at foretage en mere grundig undersøgelse med udtagning af materialeprøver til laboratorieundersøgelse og luftmålinger i bygninger for at fastslå, om der sker afgivelse af PCB til indeklimaet over de tilladte grænseværdier. Der er indhentet et tilbud på gennemførelse af de nødvendige undersøgelser, der kan fastslå omfanget af PCB i de berørte bygninger. Hvis der kan konstateres for høje værdier kan det blive meget omkostningskrævende at afhjælpe forholdene. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en vurdering af eventuelle afværgeforanstaltninger, da omfanget først vil være kendt, når undersøgelsesresultatet foreligger. Side 6

7 7 FOLKESKOLER OG SFO 3.6 Folkeskolereformen Fra skoleåret, der starter august 2014, gennemføres en omfattende reform af folkeskolen. Børnene skal have en anderledes, mere varieret og længere skoledag. Lærerne skal være sammen med børnene i en større del af deres arbejdstid. Skolernes samvirke med foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelsesinstitutioner osv. skal udbygges. Forældresamarbejdet skal styrkes. Styringen af skolerne skal i højere grad ske efter mål og i mindre grad efter regler. Anvendelse af IT i undervisningen skal udbygges yderligere. Forligspartierne er enige om at prioritere den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens folkeskoler meget høj prioritet. Udgangspunktet for gennemførelsen af folkeskolereformen i Nyborg Kommune er, at der med tilpasningen af skolestrukturen er sikret, at reformen kan gennemføres uden merudgifter. Det skyldes bl.a., at der ikke længere er meget små klasser i kommunens skoler. Med reformen skal alle klasser have lige mange undervisningstimer uanset deres størrelse. Dertil kommer, at der i forbindelse med beslutningerne om ændret skolestruktur blev tilbageført en pulje på 7 mio. kr. pr. år til kvalitetsløft og til realiseringen af den skolepolitik, som Byrådet har vedtaget efterfølgende. Forligspartierne er enige om at fastholde puljen på 7 mio. kr. til udvikling og fornyelse af folkeskolen. Målene i skolepolitikken er fortsat aktuelle. Reformen vil give bredere handlemuligheder i forhold til at realisere målene. At realisere reformen uden merudgifter forudsætter, at man holder sig til forudsætningerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det gælder særligt forudsætningen om, at lærerne i gennemsnit skal undervise 2 klokketimer mere pr. uge. Aftalen mellem KL og regeringen indebærer også, at der både permanent men også midlertidigt for årene 2014 til 2017 afsættes ekstra penge i bloktilskud. Med reformen reduceres udgifterne til SFO og klub. Forligspartierne er enige om at reducere forældrebetalingen tilsvarende. Forligspartierne lægger vægt på, at der i forbindelse med implementeringen af reformen sker den sædvanlige grundige inddragelse af de parter, der berøres af reformen. Partierne er opmærksom på, at de grundlæggende dele af reformen gennemføres pr. 1. august 2014, men at der derudover bliver tale om et løbende udviklingsarbejde i de efterfølgende år. Kvalitetsrapporterne benyttes som systematisk opfølgning på målene i skolepolitikken og til udpegning af nye indsatsfelter. Skole- og Dagtilbudsudvalget fastlægger på deres møde 2. oktober 2013 en tids- og procesplan for arbejdet med gennemførelse af skolereformen. Byrådet ventes på møde 17. december 2013 at vedtage de overordnede målsætninger. 3.7 Etablering af et internationalt orienteret grundskoletilbud I forbindelse med den politiske aftale om budget 2013 blev besluttet, at der med virkning fra 1. august 2014 skal etableres et internationalt orienteret grundskoletilbud i Nyborg Kommune. Forligspartierne er enige om at fastholde denne beslutning. De nye omend begrænsede muligheder, der følger af folkeskolereformen inddrages i den konkrete udformning af et forsøg, der skal godkendes af Undervisningsministeriet. Side 7

8 8 Partierne er enige om, at forsøget etableres som et særligt tilbud i udskolingen, og at det efter nærmere drøftelse med Danehofskolen foreslås placeret der. Danehofskolen ligger geografisk og transportmæssigt godt placeret i forhold til, at elever fra hele kommunen kan søge optagelse. Dertil kommer skolens mangeårige erfaring med internationalt samarbejde. Forsøget udarbejdes med inspiration fra andre kommuner, der har fået godkendt forsøg og således at mest mulig undervisning foregår på engelsk. Også gymnasiets erfaringer på området inddrages. 3.8 Styrkelse af IT på skoleområdet I den politiske aftale om budget vedtog forligspartierne, at de ønsker en undersøgelse af, hvorledes yderligere integration af IT i undervisningen kan understøttes af en ordning, der letter elevers adgang til at råde over egen computer. I januar 2013 vedtog Byrådet desuden en skolepolitik, der bl.a. omhandler banebrydende digital læring, og udvikling af elevernes digitale dannelse. For at gennemføre skolepolitikkens tanker kræves, at det nødvendige udstyr er til rådighed for lærere og elever, og at det trådløse netværk, projektorer, skoleplatformen, interaktive tavler mv. på skolerne løbende vedligeholdes og udskiftes. Der indkøbes herudover et klassesæt med tablets til hver skole og på hver af de store skoler indrettes et test-lokale til anvendelse ved digitale test og prøver. Den konkrete anvendelse planlægges løbende af skoleområdet og kommunens IT-konsulenter. Der stilles en pc til rådighed for hver enkelt elev i klasse, begyndende med 1. klasse fra 1. august Baggrunden er de gode erfaringer, der er opnået med forsøg med digitale læremidler i indskolingen i andre kommuner. Birkhovedskolen har på samme baggrund iværksat forsøg fra august 2013, hvor der er udleveret pc ere til alle 1. klasser. Disse pc ere forventes at have en levetid på 4 år. Skolernes øvrige pc ere vil herefter primært være til rådighed i 0. klasse og på mellemtrinnet samt til de elever i overbygningen, der ikke selv har mulighed for at medbringe eget udstyr. Det forudsættes, at der er 3 elever om hver udlåns-pc. Det er baseret på, at op til 80 % af eleverne i klasse medbringer egen pc i skolen. Målet for antal elever pr. pc når tiltagene er fuldt indfaset: 0. klasse klasse 1 (indfases fuldt ud i perioden ) klasse klasse 3 (80 % medbringer egen pc) Forligspartierne er enige om at afsætte 4,941 mio. kr. i 2014, 4,476 mio. kr. i 2015, 5,320 mio. kr. i 2016 og 4,119 mio. kr. i 2017 til indkøb af IT udstyr og ansættelse af 2 medarbejdere til IT-support på skoleområdet. Den nuværende budgetramme på 1,4 mio. kr. årligt til indkøb af IT på skolerne medgår til finansieringen. Hvis styrkelse af IT på skoleområdet giver den ønskede effekt på indlæring m.v. er forligspartierne indstillet på i 2018 at finde pengene til at videreføre ordningen også for 5 klasse og opefter. Side 8

9 9 3.9 Campus Nyborg Forligspartierne vil arbejde for, at der i løbet af næste byrådsperiode etableres en ambitiøs campusdannelse i Nyborg. Det skal være et campusområde, der i videst muligt omfang samler uddannelsesaktører på unge og voksenområdet i et fælles uddannelsesmiljø. Undervisningsministeren har ved flere lejligheder for nylig signaleret, at en kommende reform af erhvervsuddannelserne vil medføre en lempelse af de lovgivningsmæssige rammer for de selvejende uddannelsesinstitutioner (fx gymnasier og erhvervsskoler) en lempelse, som i højere grad end nu vil muliggøre campusdannelse. Etablering af Campus Nyborg vil skulle gennemføres i et tæt samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner og kommunen. Et sådant samarbejde vil i videste omfang kunne omfatte: Nyborg Gymnasium og HF, Tietgen Nyborg, VUC Fyn i Nyborg, 10. klassecentret, ungdomsskolen, Jobcentret, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) samt evt. en placering af kommunens egne efteruddannelsesaktiviteter. Campus Nyborg skal skabe bedre sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelse, bedre muligheder for samarbejde på tværs af ungdomsuddannelserne og et mere attraktivt uddannelsesmiljø for unge i uddannelse og voksne i efteruddannelse. For eksempel vil det være oplagt at placere 10. klassecentret i campus for dermed at skabe bedre muligheder for reel brobygning og tværgående samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne om uddannelsesforløb. Der er i denne byrådsperiode etableret en væsentligt tættere kontakt mellem kommunen og ungdomsuddannelserne, blandt andet i kraft af Uddannelsesrådet. Forligspartierne vil være opmærksom på, om den kommende reform af erhvervsuddannelserne giver øgede muligheder for at tilbyde flere uddannelsestilbud i Nyborg. Forligspartierne har en vision om Campus Nyborg og ønsker straks i den nye byrådsperiode at indgå i en tæt dialog med parterne om mulighederne for at gennemføre visionen Bygningsvedligeholdelse m.v. ved Rævebakkeskolen Der afsættes yderligere kr. til bygningsvedligeholdelse m.v. ved Rævebakkeskolen. Beløbet dækker ekstra til bygningsvedligeholdelse ved Skovparkafdelingen kr., ventilationsanlæg m.v kr., eftersyn og reparation af grundvandspumper kr. samt snerydning, saltning, ukrudtsbekæmpelse kr. Der er i forvejen afsat kr. i budgettet til vedligeholdelse af grunde og bygninger ved Rævebakkeskolen. Side 9

10 10 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER 3.11 Forhøjelse af normering m.v. i daginstitutioner Med den nye dagtilbudsstruktur er kvaliteten på dagtilbudsområdet øget. Der blev i forbindelse med strukturændringerne oprettet 36 nye vuggestuepladser (Skattekisten 12, Klatretræet 12 og Vibereden 12). Derudover blev antallet af lukkedage halveret. Flere institutioner fik nye lokaler (Skattekisten, Klatretræet, Vibereden) og der blev afsat anlægsmidler i de kommende år til yderligere styrkelse af daginstitutionernes kvalitet. Efter strukturændringerne er yderligere 3 af kommunens daginstitutioner blevet integrerede institutioner. Forligspartierne ønsker at fortsætte og styrke kvalitetsudviklingen ved at afsætte årligt yderligere 2,0 mio. kr. til styrkelse af normeringen m.v. i dagtilbuddene. Skole- og Dagtilbudsudvalget tager stilling til den konkrete udmøntning af midlerne Flere vuggestuepladser Forligspartierne er enige om at øge antallet af vuggestuepladser i Nyborg by med 24 pladser. Faldet i antallet af 3-5 årige i Nyborg by giver mulighed for at finde fysisk plads til etableringen af de ekstra vuggestuepladser. Der skal dog ske mindre ombygninger og anskaffes inventar mv. Dertil afsættes 1,350 mio. kr. i anlægsmidler. Der etableres 12 pladser ved Ravnekæret, som således får i alt 24 vuggestuepladser og en bedre balance mellem antal vuggestuepladser og antal børnehavepladser. De andre 12 pladser etableres ved Skovparkens Børnehave. Dermed bliver yderligere én af kommunens daginstitutioner en integreret institution. Der er nu kun Ådalen, Taarnborg, Hvepseboet og Åhaven som ikke er en integreret institution. Fremadrettet vil der være 4 børnehaver og 10 integrerede institutioner. Ved etableringen af Vibereden i Ullerslev blev oprettet 12 vuggestuepladser, der alle er besat. Der vil være fysisk plads til op til 8 flere pladser. Der afsættes en anlægsramme på kr. til anskaffelse af yderligere inventar mv. Skole- og Dagtilbudsudvalget koordinerer en gradvis udvidelse af antallet af vuggestuepladser på op til 8. Koordineringen skal tage hensyn til det konkrete behov i området og til tilpasning i dagplejen. Driftsudgifterne ved etablering af flere vuggestuepladser finansieres ved tilsvarende reduktion i udgifterne til dagpleje Analyse til optimering af bygninger efter ny daginstitutionsstruktur Forligspartierne er enige om, at afsætte 0,4 mio. kr. i 2014 til ekstern konsulentbistand i forbindelse med en analyse der beskriver mulighederne for optimering af de fysiske rammer efter de gennemførte strukturændringer på daginstitutionsområdet. Der inddrages kvalificeret faglig rådgivning fra arkitekter og pædagoger Brugerundersøgelse af åbningstider i daginstitutioner Forligspartierne er enige om, at der udarbejdes en brugerundersøgelse af behov for ændring af åbningstider i daginstitutionerne. Side 10

11 11 KULTUR- OG FRITID 3.15 Udvidelse af lokaletilskudsordning (svømmeklubber) Ved kommunesammenlægningen blev tilført midler til lokaletilskudsordningen således, at det i den nye kommune var muligt at stille gratis halgulv til rådighed for foreningerne. Ordningen udvides, således at svømmeklubberne tilbydes samme vilkår. Det koster kr. pr. år Indførelse af bookingsystem til idrætshaller m.v. Systemet vil kunne give en bedre service til brugerne og en bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter. Kultur- og Fritidsudvalget finansierer selv anskaffelsen af systemet. Der afsættes årligt kr. fra 2014 og frem til driften af systemet. De årlige driftsudgifter finansieres af en tilsvarende reduktion af kulturpuljen Søndagsåbent ved Nyborg Bibliotek I forlængelse af sidste års budgetaftale om etablering af såkaldt åbent bibliotek i Ørbæk (2013) og Ullerslev (2014), etableres en ordning, hvorefter biblioteket i Nyborg kan holde åbent om søndagen i vinterhalvåret. Der afsættes kr. pr. år hertil. Side 11

12 12 SOCIAL 3.18 Det specialiserede socialområde Der er i budgettet afsat yderligere 8 mio. kr. årligt som følge af udgiftspres på det specialiserede socialområde. Dette betyder, at det nuværende aktivitets- og serviceniveau for udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v. kan fastholdes. Der blev på baggrund af BDO analysen indarbejdet en årlig besparelse i budgettet på 6,5 mio. kr. i 2013 stigende 8,5 mio. kr. fra 2014 og fremefter. Det var BDO analysen forudsat, at mange enkeltsager kunne hjemtages eller omlægges til billigere tilbud. Der er imidlertid ikke lovhjemmel til at flytte en borger uden dennes samtykke og mange borgere har været bosat i udenbys kommuner i mange år og har derfor ikke længere tilknytning til Nyborg Kommune. Den forudsatte besparelse har derfor ikke kunne realiseres fuldt ud. Hertil kommer ekstraordinære takststigninger vedrørende eksterne tilbud (fx. Strandvænget) og tabte rets- og ankesager vedrørende handle- og betalingsforpligtigelsen, som har betydet afledte merudgifter Flytning af Café Danehof fra Slotsmøllen til nyt aktivitetshus i Sprotoften I forbindelse med ombygningen ved Nyborg Slot, er Café Danehof midlertidigt flyttet fra lejede lokaler ved Nyborg Slot til lejede lokaler ved Slotsmøllen. Café Danehof flyttes i 2014 fra lokalerne ved Slotsmøllen til lejede lokaler i et nyt aktivitetshus i Sprotoften, som Andelsboligforeningen Sprotoften opfører. Der lejes 165 m2 til Café Danehof og ud fra den forventede opførelsespris, vil det medføre et krav om deponering eller modregning i lånerammen for 2014 på ca. 3,3 mio. kr. Nyborg Kommune har i 2014 fået en lånedispensation på 27,2 mio. kr. så det vil være muligt at modregne de 3,3 mio. kr. i lånerammen. Den årlige leje i Sprotoften vil være på kr. + forbrug. Den årlige leje i lokalerne i Slotsmøllen er på kr. og den årlige leje i lokalerne ved Nyborg Slot var på kr. Side 12

13 13 ÆLDRE OG SUNDHED 3.20 Flere varme hænder i ældreplejen og styrket genoptræning Forligspartierne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. årligt til ældre borgere, samt styrket genoptræning og rehabilitering til borgere med kræft og kronisk sygdom. Derudover skal midlerne anvendes til at understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren med henblik på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Ved at styrke disse områder, ønsker forligspartierne at højne livsglæden og livskvaliteten hos ældre og borgere med kræft og kronisk sygdom. Samtidigt ønsker forligspartierne at forebygge, at de bliver indlagt og genindlagt på sygehuset. Af det årlige beløb på 5 mio. kr. afsættes 4,3 mio. kr. til basispersonale på ældreområdet og kr. til genoptræning og rehabilitering. Med ekstra 4,3 mio. kr. til basispersonale kan der eksempelvis ansættes 11 ekstra social- og sundhedsassistenter. Flere medarbejdere i ældreplejen skal bl.a. yde særlig omsorg, pleje og træning til ældre med behov for ekstra støtte i hjemmet, bl.a. i tiden efter udskrivelse fra sygehuset. Forligspartierne ønsker også at styrke genoptræning og rehabilitering så borgere med eller efter kræftsygdom eller på grund af kronisk sygdom kan klare de almindelige krav i hverdagen både af fysisk, psykisk eller social karakter. Sundheds- og Ældreudvalget kommer med forslag til konkret udmøntning af midlerne. BESKÆFTIGELSE 3.21 Initiativer til reduktion af overførelsesudgifterne m.v. Der er indarbejdet en reduktion i overførelsesudgifterne som følge af effektiviseringsanalysen af Jobcentret samt nyt skøn for overførelsesudgifterne svarende til økonomiaftalen mellem regeringen og KL for En del af overførelsesudgifterne er omfattet af budgetgarantien, der indebærer, at kommunerne skal tilbagebetale et overskud og får dækket et underskud i efterfølgende år, hvis aktivitets- og ledighedsudviklingen bliver anderledes end forudsat i økonomiaftalen. De økonomiske konsekvenser af effektiviseringsanalysen af Jobcenteret i 2013 betyder en nedbringelse af forsørgelsesudgifterne med 9,1 mio. kr. årligt fra Omvendt er der merudgifter på 3,4 mio. kr. til ansættelse af ekstra sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Der er desuden afsat årlige merudgifter på 0,825 mio. kr. til etablering af flere seniorjob, jf. økonomiaftalen for Beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige er reduceret med 10,520 mio. kr. og udgør 87,816 mio. kr. i alle årene. Side 13

14 14 ERHVERV OG UDVIKLING 3.22 Slottet og Kinasatsning Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014 til ekstraordinære udgifter i forbindelse med Slottet og samarbejdsaftale med det kinesisk firma Gouxin Investment Group Julemarked Forligspartierne er enige om at afsætte kr. årligt til afholdelse af julemarked Danehofmarked Forligspartierne er enige om at afsætte kr. årligt til afholdelse af danehofmarked med ridderturnering Pulje til vej og park (arrangementer) Forligspartierne er enige om at afsætte kr. årligt til afledte udgifter i vej og park som følge af afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med markedsføring af kommunen Medfinansiering af erhvervskonsulent Der er afsat 0,250 mio. kr. årligt til medfinansiering af erhvervskonsulent i samarbejde med Udvikling Fyn Leasing og drift af 2 bypyloner (6 år) Der er afsat 0,130 mio. kr. årligt til leasing og drift af 2 bypyloner over en periode på 6 år. De 2 by-pyloner placeres ved Storebæltsvej og Dyrehavevej. Spot skal bl.a. profilere primært kultur- og sportsbegivenheder, der foregår i Nyborg Kommune. Kommunale kampagner kan ligeledes bruge pylonerne. ADMINISTRATION OG TVÆRGÅENDE 3.28 Afskaffelse af byggesagsgebyr til erhverv Forligspartierne er enige om at afskaffe byggesagsgebyr til erhverv (industri og landbrug). Der opkræves i dag indtægter på samlet ca. 1,1 mio. kr. vedrørende byggesagsgebyrer, hvoraf indtægterne fra industri og landbrug udgør ca. 0,2 mio. kr. Mindreindtægterne på 0,2 mio. kr. finansieres ved omprioriteringer indenfor administrationsområdet Pulje til Uddannelsesrådet Forligspartierne er enige om at afsætte kr. årligt til Uddannelsesrådets arbejde Omprioritering i administrationen Forligspartierne er enige om at reducere administrationens budget med 1 mio. kr. i 2014 til finansiering af projekter i forbindelse med Slottet og samarbejdsaftale med det kinesisk firma Gouxin Investment Group. Endvidere finansieres mindreindtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende afskaffelse af byggesagsgebyret til erhverv indenfor administrationsområdet. Side 14

15 Styrket indsats mod socialt bedrageri Forligspartierne er enige om at udvide kontrolgruppen fra 3 til 4 medarbejdere som led i en styrket indsats mod socialt bedrageri. Merudgifterne finansieres af indtægter ved tilbagebetaling af sociale ydelser m.v. I forbindelse med at opgavevaretagelsen på de objektive sagsområder i 2012/2013 blev flyttet fra kommunerne til Udbetaling Danmark, overgik myndighedsansvaret ligeledes for den sociale kontrol på de berørte områder til Udbetaling Danmark. Aftalen mellem regeringen og KL indebærer imidlertid, at kommunerne fortsat skal kunne foretage kontrol af sociale sager på Udbetaling Danmarks opgaveområder. Herved vil kommunerne fortsat kunne udnytte kendskab til lokalområdet eller nærheden til borgeren, når en sag skal oplyses. Ved overflytningen af de objektive sagsområder til Udbetaling Danmark ændres der ikke ved den kommunale medfinansiering af de berørte ydelser. Derfor vil kommunernes incitament til at afsløre det sociale bedrageri være uændret Tilpasning af elever og praktikpladser til ændret finansiering Der er vedtaget lovforslag L79 om ændring af arbejdsgivernes elevrefusion m.v. med virkning pr. 1. januar 2013, herunder bortfald af ekstraordinære præmie- og bonusordninger fra Fra 2016 bortfalder endvidere trepartsmidler der i 2008 blev givet midlertidigt til øgede udgifter i forbindelse med voksenelevløn og oprettelse af flere praktikpladser svarende til 1,994 mio. kr. i Nyborg fordelt med 0,957 mio. kr. til SOSU-elever, 0,746 mio. kr. til PAUelever og 0,291 mio. kr. til øvrige elever. En målretning af den midlertidige præmie- og bonusordning i 2013 mod elever, der ikke er fyldt 25 år, vil reducere kommunernes indtægter fra ordningen, idet 2/3 af eleverne i kommunerne er over 25 år ved uddannelsesstart. Forligspartierne er enige om, at foretage en tilpasning af elever og praktikpladser svarende til det ændrede finansieringsgrundlag, men hvor gældende dimensioneringsaftale overholdes. Dette indebærer, at der som udgangspunkt kun optages elever under 25 år fremover. Herudover reduceres optaget af administrative elever fra 3 til 2 elever årligt. Dimensioneringsaftalen tages op i KKR. Side 15

16 16 4. Anlægsudgifter- og indtægter ANLÆGSUDGIFTER Der er budgetteret med anlægsudgifter på 66,761 mio. kr. i 2014, 31,304 mio. kr. i 2015, 41,025 mio. kr. i 2016 og 54,270 mio. kr Tabel 2: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Jagtenborg, Løbegangen 1.41 og 2-44, grundkapital 10% Ungdomsboliger Frisengårdsvej (grundkapital 10%) Bygningsvedligeholdelse, pulje Renovering af tag på Mads Lerches gård Landsbyforskønnelse Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning Transport og infrastruktur NFS- Investeringsplan Cykelsti Frørup-Ørbæk (statstilskud 3,6 mio. kr.) Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Renovering af lystbådehavnen Torvepulje anvendes til midtbyen i Nyborg Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Renovering af Svanedamskvarteret Undervisning og kultur Modernisering af folkeskoler Idrætsanlæg, pulje Nyt idrætsanlæg i Nyborg, pulje til NIF projekter Atletikstadion - NIF projekt Sociale opgaver og beskæftigelse Modernisering af daginstitutioner Etablering af flere vuggestuepladser Fællesudgifter og administration m.v Overførelse af uforbrugte bevillinger fra Anlægsreserve Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet I alt Byggemodningsaftale NFS En kommune må ikke uden lovhjemmel yde støtte til eller modtage støtte fra de kommunale forsyningsvirksomheder. Organiseringen af forsyningsområdet i et selvstændigt aktieselskab ændrer ikke grundlæggende ved reglerne om adskillelse af økonomien. De enkelte forsyningsområder skal via taksterne finansiere hele deres virksomhed, og en kommune må ikke yde tilskud til nedbringelse af taksterne. Efter lånebekendtgørelsen har en kommune mulighed for at optage lån til køb af jord til jordforsyning og til eventuelle interne forsyningsvirksomheders investeringer. I forbindelse med udskillelsen af forsyningsområderne i et selvstændigt aktieselskab fratages kommunens mulighed for lånoptagelse på forsyningsområderne. Selskabet vil i stedet have mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer ved låneoptagelse og dermed sikre selskabet likviditet. Eventuelle tilgodehavender og gæld mellem det brugerfinansierede område og det skattefinansierede område skal forrentes med markedsrenten. Side 16

17 17 Når en kommune selv forestår udstykning af byggegrunde afholder kommunen (jordforsyningen) forlods alle byggemodningsomkostninger, herunder etableringen af underordnede forsyningsanlæg. Det er således den, der tager initiativet til udstykningens gennemførelse, der skal bære den økonomiske risiko for at udstykkede parceller bliver solgt. Nyborg Kommune har 17. januar 2012 indgået aftale med NFS A/S vedrørende udlæg i op til maksimalt 10 år i forbindelse med afholdelse af udgifter til byggemodning på forsyningsområdet. NFS A/S s udlæg vedrørende tilslutningsbidrag til regn- og spildevand og byggemodningsbidrag tilbagebetales over en 10-årig periode, hvor Nyborg Kommune løbende afdrager på restgælden, uanset at grundene ikke er solgt, samt at i tilfælde af salg af grundene, udover afdraget, betales hele beløbet til NFS A/S i det enkelte år. 10-års perioden er således den maksimale periode, at tilgodehavendet udestår. NFS A/S s udlæg i perioden forrentes med den til en hver tid værende kassekreditrente i NFS. Renteudgifterne afholdes af Nyborg Kommune (jordforsyningen) som bærer risikoen for at grundene bliver solgt. Aftalen indebærer, at der til NFS A/S skal afregnes 2,538 mio. kr. i 2014, 2,538 mio. kr. i 2015, 2,538 mio. kr. i 2016 og 2,538 mio. kr. i Jagtenborg, Løbegangen 1.41 og 2-44, grundkapital 10% Der afsættes 6,161 mio. kr. i 2014 til grundkapitalindskud i forbindelse med etableringen af nye almene boliger i Jagtenborg i Nyborg (Løbegangen 1.41 og 2-44). Her nyopfører andelsboligforeningen Højstrup Bolig 30 familieboliger til en anskaffelsessum på ca. 61,5 mio. kr. 4.3 Ungdomsboliger Frisengårdsvej (grundkapital 10%) Der afsættes 2,3 mio. kr. i 2014 til grundkapitalindskud i forbindelse med etableringen af ungdomsboliger på Frisengårsvej i Nyborg. Når der foreligger en godkendt lokalplan for området, vil AB Holmegaarden fjerne erhvervslejemålene på Frisengårdsvej 93-99, og opføre 40 ungdomsboliger til en foreløbig anskaffelsessum på ca. 22,5 mio. kr. Opførelse af de 40 nye ungdomsboliger skal være med til at understøtte gymnasiets internationale linje med flere boliger til kostskolen m.v. 4.4 Bygningsvedligeholdelse (pulje) Der er afsat 3,563 mio. kr. årligt til den løbende udvendig bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. 4.5 Renovering af tag på Mads Lerches gård Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2016 til renovering af tag på Mads Lerches gård. 4.6 Pulje til landsbyforskønnelse Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. i 2014 til landsbyforskønnelse. Side 17

18 Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiering i forbindelse med tilskud fra statslig pulje til istandsættelse og nedrivning. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har 24. juni 2013 udmeldt den statslige pulje til Landsbyfornyelse under byfornyelsesloven til de enkelte kommuner, hvor Nyborg er tildelt 1,2 mio. kr. Nyborg Kommune skal hertil bidrage med 0,8 mio. kr., så der samlet er 2,0 mio. kr. til støtte for landsbyforskønnelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i kommunen. Byrådet besluttede på møde 18. juni 2013 at anbefale, at der i forbindelse med budget 2014 blev afsat kommunens andel på 0,8 mio. kr. til nedrivningspuljen. Teknik- og Miljøudvalget har den 26. august 2013 godkendt retningslinjer til procedure for håndtering af midler fra puljen. 4.8 NFS-investeringsplan Der afsættes 0,550 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 til afledte kommunale merudgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Beløbet afsættes til følgeudgifter i forbindelse med NFS s investeringsplan på Lindevej, Nymarksvej, Fjordvej, Ludvig Hansensvej og dele af Knudshovedvej. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger. 4.9 Cykelsti Frørup-Ørbæk (statstilskud 3,6 mio. kr.) Der afsættes 5,340 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiering af cykelsti mellem Frørup og Ørbæk, hvor der er givet statstilskud på 3,6 mio. kr. Den samlede pris for etablering af cykelstien udgør 8,9 mio. kr Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af flere parkeringspladser m.v. i Nyborg, som følge af projekt om Slottet Renovering af lystbådehavnen Der afsættes 6,2 mio. kr. i 2014 til igangsættelse af renovering af broer og boldværker m.v. i lystbådehavnen. Forligspartierne er enige om, at der i 2014 skal vedtages en langsigtet plan for vedligeholdelse og udvikling af hele havneområdet i Nyborg med tilhørende finansiering. Den langsigtede plan skal bl.a. omfatte renovering af nuværende bygninger, etablering af nye fællesfaciliteter m.v., prioritering af nødvendige renoveringer af bolværker, broer, pæle m.m. samt stillingtagen til vinterbådpladser, stativordning, disponering af området. Havneområdet er af stor betydning for de erhvervsdrivende på havnen, for fritidsbrugere, for beboere på havnen og for gæstesejlere og øvrige turister. Mange af brugerne af havnen er organiseret i foreninger som er samlet i Søsportens kontaktudvalg, som kommunen samarbejder med. Området giver også rum til en stribe uorganiserede aktiviteter, dagplejere bruger legepladsen, unge fra byens skoler bruger grillpladserne, cafegæster spadserer rundtur osv. For at kunne udvikle havneområdet skal der fastsættes et ambitionsniveau. I forbindelse med udvikling af Nyborg Slot, spiller havneområdet også en stor og vigtig rolle, for det var jo her man ankom og bevægede sig gennem byen forbi slottet og videre mod vest. I den kommende proces med udvikling af havneområdet inddrages alle relevante interessenter. Det vurderes, at såfremt der afsættes ressourcer til fundraising, vil der være mulighed for at skaffe ekstern finansiering i et vist omfang, især hvis man ønsker at udvikle havneområdet til mere end et basisniveau. Side 18

19 Torvepulje anvendes til midtbyen i Nyborg Forligspartierne er enige om at restbeløb på 1,5 mio. kr. i torvepuljen kan anvendes af Erhvervs- og Udviklingsudvalget til projekter i midtbyen i Nyborg i Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2016 til facaderenovering af Nyborg Rådhus og renovering af torvet i Nyborg svarende til forudsætninger i fondsansøgning vedrørende projekt om Slottet Renovering af Svanedamskvarteret Der afsættes 1,476 mio. kr. i 2014 til renovering af Svanedamskvarteret i Nyborg Vedligeholdelse af idrætsanlæg (pulje) Der er afsat 0,228 mio. kr. i 2014, 1,504 mio. kr. i 2015, 1,504 mio. kr. i 2016 og 3,708 mio. kr. i 2017 vedligeholdelse af idrætsanlæg i hele kommunen. Der er i anvendt en del af puljen til færdiggørelse af projekt vedrørende idrætsanlæg i Nyborg Moderniseringer af folkeskoler Der er i foretaget store anlægsinvesteringer på skoleområdet i forbindelse med den ny skolestruktur m.v. og fremrykning af renoveringsprojekter. Der er afsat en ramme på 2,7 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 til modernisering og vedligeholdelsen af folkeskoler. Midlerne kan også anvendes til udendørs faciliteter ved skolerne. Skole- og Dagtilbudsudvalget kommer med oplæg til Byrådet Nyt idrætsanlæg i Nyborg Nyborg Byråd har 18. juni 2013 efter en totalentreprisekonkurrence valgt et projekt og givet anlægsbevilling på 27,620 mio. kr. til om- og tilbygning af Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF). Der skal udarbejdes lokalplan for området, inden byggeriet kan gå i gang. Dette arbejde afsluttes i starten af 2014, således at byggeriet starter i marts Indtil da sker der en detailprojektering af det vindende tilbud. Anlægsbevillingen er delt op med 0,356 mio. kr. i 2013 og 27,264 mio. kr. i Anlægsbevillingen er finansieret af rådighedsbeløb i 2014 på 18,0 mio. kr. til nyt idrætsanlæg i Nyborg, idrætspuljen i 2014 og 2015, anlægsreserven i 2015 og rammen i 2014 til forøgede driftsudgifter. På mødet 18. juni 2013 gav byrådet tillige anlægsbevilling på 7,887 mio. kr. til en ombygning og renovering af Nyborghallerne. Denne bevilling blev finansieret af rådighedsbeløb i 2013 på 11,0 mio. kr. til nyt idrætsanlæg i Nyborg og idrætspuljen i Endelig vedtog byrådet på mødet 18. juni 2013, at der skal gennemføres en renovering af atletikstadion i sommeren Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,563 mio. kr. til dette formål. Rådighedsbeløbet er finansieret af idrætspuljen. Konsekvensen af disse vedtagelser er, at idrætspuljen først i 2017 er oppe på sit hidtidige niveau. Side 19

20 Modernisering af daginstitutioner Der er i 2012 foretaget en række større anlægsinvesteringer i forbindelse med strukturændringerne på daginstitutionsområdet. Der er afsat en ramme på 1,1 mio. kr. i 2014 og årligt 3,0 mio. kr. fra 2015 til modernisering af daginstitutioner. Der er anvendt 2,0 mio. kr. af anlægsrammen til forhøjelse af normering og kvaliteten i daginstitutioner. Der foretages en analyse af muligheder og behov, med inddragelse af kvalificeret faglig rådgivning fra arkitekter og pædagoger til optimering af de fysiske rammer efter de gennemførte strukturændringerne på daginstitutionsområdet Etablering af flere vuggestuepladser Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 til etablering af 12 vuggestuepladser i henholdsvis Ravnekær og Skovparken. Der er i beløbet endvidere afsat kr. til indkøb af inventar m.v. til etablering af yderligere 8 vuggestuepladser ved Vibereden i Ullerslev Anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 Der overføres restbeløb på 1,5 mio. kr. i torvepuljen fra 2013 til Anlægsfond og anlægsreserve Indtægterne fra forsyningsområdet vedrørende salget af Nyborg Elnet A/S og salget af aktier i DONG Energy A/S er anvendt til finansiering af det historiske høje anlægsniveau og en lang række forskellige anlægsprojekter. Strukturændringer på skole- og daginstitutionsområdet Overtagelse af gadelys fra NFS Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materielgård på Alsvej Landsbyforskønnelse Energibesparende investeringer på skoler (gæld til NFS) Byggemodningsaftale el-delen (gæld til NFS) Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Udvikling af midtbyen Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Kampsportens Hus Byggemodningsaftale NFS Grundkapitalindskud til almene boliger Torvet og facaderenovering i Nyborg Flere parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Cykelsti ved Langå (medfinansiering) Cykelsti Frørup-Ørbæk (medfinansiering) Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Støjvolde (medfinansiering) Renovering af lystbådehavnen Nyt idrætsanlæg i Nyborg Renter og afdrag på nye lån Der er i afsat anlægsreserver på 63,383 mio. kr. i perioden som endnu ikke er disponeret til øremærkede anlægsprojekter. Side 20

21 21 ANLÆGSINDTÆGTER Der er budgetteret med årlige anlægsindtægter på 10,830 mio. kr. i Tabel 3: Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Jagtenborg - udstykning Ravnekærlund, etape 3 - udstykning Kirsebærhaven - udstykning Toftemarken Ellinge - udstykning Mejerivænget - udstykning Erhvervsområde, Romsøvej Indtægter i alt Jagtenborg I udstykningen Jagtenborg har Nyborg Kommune pr. 31. august 2013, 99 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2014 svarer til et salg af 15 grunde til en gennemsnitspris på pr. grund. Priserne varierer mellem kr. til kr. pr. grund Ravnekærlund, etape 3 I udstykningen Ravnekærlund, etape 3 har Nyborg Kommune pr. 31. august 2013, 2 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2014 svarer til et salg af 1 grund i udstykningen Kirsebærhaven, Ullerslev I udstykningen Kirsebærhaven har Nyborg Kommune pr. 31. august 2013, 4 parcelhusgrunde og 1 storparcel til salg. De forventede indtægter i budget 2014 svarer til et salg af 2 grunde i udstykningen Toftemarken, Ellinge I udstykningen Toftemarken i Ellinge har Nyborg Kommune pr. 31. august 2013, 10 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2014 svarer til et salg af 1 grund i udstykningen Mejerivænget, Ørbæk I udstykningen Mejerivænget har Nyborg Kommune pr. 31. august 2013, 4 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2014 svarer til et salg af 2 grunde i udstykningen Erhvervsområde Romsøvej I udstykningen Romsøvej har Nyborg Kommune pr. 31. august 2013, m² ledig erhvervsjord. De forventede indtægter i budget 2014 svarer til et salg af cirka m² jord. Derudover har Nyborg Kommune erhvervsjord til salg følgende steder: m² på Damsgårdvej i Ullerslev, m² på Industrivej i Ørbæk og m² på Lundevænget 14 i Frørup. Side 21

22 22 5. Finansiering og likviditet 5.1 Kommunens likviditet kassebeholdning Forligspartierne er enige om, at der som målsætning skal sikres en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo året i Nyborg Kommune for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen. 5.2 Lånedispensation og deponeringsfritagelse Kommunen har fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse svarende til samlet 27,2 mio. kr. i Forligspartierne er enige om at lånedispensationen anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering vedrørende konvertering af ældreboliger til aflastningsboliger samt indgåelse af nye lejeaftaler m.v. 5.3 Deponerede midler fra forsyningsområdet Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Endvidere er Nyborg Elnet A/S solgt i 2010 svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Indtægterne bruges ikke på driften, men er afsat i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større anlægsinvesteringer. Frigivelsen af deponerede midler er indregnet under finansielle poster. 5.4 Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,5 mio. kr. i 2014 og fremover til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. 5.5 Opdatering af BBR-register og lovliggørelse af privat byggeri BBR-systemet danner grundlag for opkrævningen af ejendomsværdiskat, og derfor er det afgørende, at BBR-registeret afspejler det reelle byggeri. Det kan imidlertid ved sammenligning med digitale kort konstateres, at der er uoverensstemmelse mellem det byggeri, som kommunen har registreret i BBR-systemet og det byggeri, der faktisk er opført i kommunen. Det er i det digitale kortværk registreret ca m² flere bygninger end der er registreret i BBR. Der kan være forskellige årsager til, at der ikke er overensstemmelse mellem kort og BBRregistreringerne. Der vil derfor være behov for at kontakte ejerne af ejendommene, så det kan afklares, hvad der er årsag til fejlene. Der afsættes derfor et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. til sagsbehandling i forbindelse med lovliggørelse af privat byggeri og opdatering af BBR-register. Merudgifterne finansieres af pulje til uforudsete udgifter i 2013 under Teknik- og Miljøudvalget. Side 22

23 23 Nyborg, den 27. september Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave (løsgænger) Side 23

24 24 BILAG Oversigt over bilag til den politiske aftale Bilag 1: Konsekvenser af den politiske aftale 2014 Bilag 1: Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2014 (1. behandling) Bilag 2: Investeringsoversigt 2014 Bilag 3: Lånemuligheder og langfristede gæld Side 24

25 25 Bilag 1 Konsekvenser af den politiske aftale 2014 Ændringer til budgetgrundlag fra 1. behandling i Byrådet 10. september 2013 (økonomisk overblik af 28. august 2013) Ændringer i forhold til 1. behandling Budget Budget Budget Budget Beløb i kr DRIFT: Ekstra til asfaltarbejder Videreførelse af landsbypedel Landsbyråd Renovering af mur op til Landporten PCB undersøgelse (giftstof i bygninger) Opdatering af BBR-register og lovliggørelse af privat byggeri Pulje til uforudsete udgifter under Teknik- og Miljøudvalget Tilskud til omstilling af folkeskolen Anvendelse af pulje til styrkelse af IT på skoleområdet Styrkelse af IT på skoleområdet (model 3) Bygningsvedligeholdelse m.v. på Rævebakkeskolen Forhøjelse af normering m.v. i daginstitutioner Konvertering af dagplejepladser til 24 vuggestuepladser Analyse til optimering af bygninger efter ny daginstitutionsstruktur Udvidelse af lokaletilskudsordning (svømmeklubber) Indførelse af bookingsystem til idrætshaller m.v Reduktion af kulturpuljen Søndagsåbent ved Nyborg Bibliotek Styrkelse af ældre- og sundhedsområdet Pulje til styrkelse af forebyggelse og sundhedsfremme (økonomiaftalen) Julemarked Danehofmarked Pulje til vej og park (arrangementer) Afskaffelse af byggesagsgebyr til erhverv Pulje til Uddannelsesrådet Slottet og Kinasatsning Omprioritering i administrationen (Slottet og Kinasatsning) Omprioritering i administrationen (byggesagsgebyr) Driftsreserve ANLÆG: Ungdomsboliger Frisengårdsvej (grundkapital 10%) Cykelsti Frørup-Ørbæk (samlet 8,9 mio. kr., statstilskud 3,6 mio. kr.) Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Renovering af lystbådehavnen Torvepulje kan anvendes til bymidten i Nyborg i Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Midler fra anlægspulje til daginstitutioner flyttes til drift Etablering af flere vuggestuepladser Finansiering af vuggestuepladser fra anlægspulje til daginstitutioner Renovering af tag på Mads Lerches gård Landsbyforskønnelse Overførelser af uforbrugte bevillinger fra 2013 (torvepulje) Reduktion af anlægsreserver FINANSIERING Yderligere nedsættelse af dækningsafgiften Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25) Vanskeligt stillet kommune Tilskud til omstilling af folkeskolen I ALT Side 25

26 26 Bilag 2 Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2014 (indarbejet i budgetforslag til 1. behandling) Nr. Ændringer til serviceudgifterne Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Teknik- og Miljøudvalg Vejafvandingsbidrag (NFS) Vejvedligeholdelse (overført fra 2013) Skole- og Dagtilbudsudvalg Mistede indtægter fra specialskoler m.v Folkeskolereform (økonomiaftalen) Demografi og ressourcetildeling på dagtilbudsområdet Flytning af Ungdomsskolens heltidsundervisning fra Ørbæk til Nyborg Pulje til madordning i daginstitutioner (fravalgt af bestyrelser) Kultur- og Fritidsudvalg Flytning driftsramme til NIF-projekt til anlæg Tilpasning af budget til aftenskoler og vokenundervisning Kultur og Fritid, lukning af fritidsaktiviteter Nyborgvej 4 Ullerslev Sundheds- og Ældreudvalg Sygehuse og sygesikring Transport til genoptræning Styrkelse af forebyggelse og sundhedsfremme (økonomiaftalen) Demografi og ressourcetildeling på ældreområdet Udlevering af høreapparater overgår til regionen pr. 1/ (DUT) Sundhedsafdeling, fodterapiydelser kr Sundhedsafdeling, begravelseshjælp Sundhedsafdeling, husleje på sundhedshuset Pulje til rehabilitering som allerede er gennemført Pleje og omsorg, færre biler Ældresekretariatet til Nyborg - færre udgifter til kørselsgodtgørelse Social- og Familieudvalg Manglende besparelse ved hjemtagning (BDO-analyse) Prisstigning på eksterne tilbud og realvækst Erhvervs- og Udviklingsudvalg Erhvervskonsulent (medfinansiering) Leasing og drift af 2 bypyloner (6 år) Økonomiudvalg Efterløn til politikere og udvalgsformænd (efter valget 2013) Bortfald af administrationsbidrag fra Reno Fyn SUS Nyborg - Partnerskabsaftale Lægeerklæringer Administrative udgifter til anden aktør IT til skolerne flyttes fra anlæg til drift IT infrastruktur m.v. flyttes fra anlæg til drift Arbejdsskader Økonomiafdelingen, nedlæggelse af konsulentstilling Økonomiafdelingen, reduktion i timer, kørselsgodtgørelse m.v Jobcenter (talegenkendelse) Socialafdelingen (talegenkendelse) Ændret finansieringsgrundlag for elever og praktikpladser Tilpasning af elever og praktikpladser til ændret finansiering Lov- og cirkulæreprogram (DUT) I alt Side 26

27 27 Nr. Ændringer til overførelsesudgifterne Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Nyt skøn for overførelsesudgifterne (tidligere år) Etablering af flere seniorjob (økonomiaftalen) Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige Effektiviseringsanalyse Jobcenter, forsørgelsesudgifter Effektiviseringsanalyse Jobcenter, lønudgifter (konto 6) Nulstilling af ramme til effektivisering i Jobcenter (budget 2013) I alt Nr. Ændringer til anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Forhøjelse af anlægsramme Vækstplan DK Forhøjelse af anlægsramme til NIF-projekt Atletikstadion Finansiering af NIF-projekt fra idrætspulje Finansiering af NIF-projekt fra anlægsreserve i IT til skolerne flyttes fra anlæg til drift IT infrastruktur m.v. flyttes fra anlæg til drift Flere selvtransporterende skolebørn (skolepuljen fra 2014 til 2013) Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning (40% medfinansiering) Jagtenborg løbegangen 1-41 og 2-44 (grundkapital 10%) NFS investeringsplan (afledte udgifter) Anlægsreserver I alt Side 27

28 28 Bilag 3 Investeringsoversigt 2014 Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Jagtenborg, Løbegangen 1.41 og 2-44, grundkapital 10% Ungdomsboliger Frisengårdsvej (grundkapital 10%) Bygningsvedligeholdelse, pulje Renovering af tag på Mads Lerches gård Landsbyforskønnelse Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning Transport og infrastruktur NFS- Investeringsplan Cykelsti Frørup-Ørbæk (statstilskud 3,6 mio. kr.) Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Renovering af lystbådehavnen Torvepulje anvendes til midtbyen i Nyborg Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Renovering af Svanedamskvarteret Undervisning og kultur Modernisering af folkeskoler Idrætsanlæg, pulje Nyt idrætsanlæg i Nyborg, pulje til NIF projekter Atletikstadion - NIF projekt Sociale opgaver og beskæftigelse Modernisering af daginstitutioner Etablering af flere vuggestuepladser Fællesudgifter og administration m.v Overførelse af uforbrugte bevillinger fra Anlægsreserve Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet I alt Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Jagtenborg - udstykning Ravnekærlund, etape 3 - udstykning Kirsebærhaven - udstykning Toftemarken Ellinge - udstykning Mejerivænget - udstykning Erhvervsområde, Romsøvej Indtægter i alt Side 28

29 29 Bilag 4 Lånemuligheder og langfristet gæld Puljer og lånemuligheder i kr. Puljer: Vanskeligt stillet kommune Særlige sociale problemer 0 I alt Lånemuligheder: Lån til lav likviditet Lån til effektivieringer 0 Lån til kvalitetsfondsprojekter Ordinær lånepulje I alt Nyborg Kommune har fået 8,0 mio. kr. i særtilskud som vanskeligt stillet kommune i Lånedispensation Kommunen har fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse svarende til samlet 27,2 mio. kr. i Det er en forudsætning for lånedispensationen, at der bliver gennemført anlægsprojekter svarende til budgettet i 2014 og lånerammen reduceres forholdsmæssigt såfremt anlægsudgifterne bliver mindre. Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 27,2 mio. kr. i 2014 anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering vedrørende konvertering af ældreboliger til aflastningsboliger samt indgåelse af nye lejeaftaler m.v., herunder bl.a. overtagelse af lejemål på Rosengården Plejecenter som følge af at 10 boliger nedlægges og omdannes til dagcenter med fokus på demens samt flytningen af Café Danehof fra de nuværende lokaler ved Slotsmøllen til nyt lejemål ved det nye Aktivitetshus i Sprotoften. Side 29

30 Beløb i kr. Politisk aftale om budget 2014 i Nyborg Kommune 30 Langfristet gæld Nyborg Kommunes langfristede gæld var på samlet 328,209 i regnskab 2007, men er nu nedbragt til 303,987 mio. kr. ultimo Der er perioden besluttet at optage nye lån på 134,969 mio. kr. til fremrykning af en række anlægsprojekter og energibesparende investeringer. Omvendt har der været afdraget mio. kr. årligt på den langfristede gæld. Tabel: Langfristet gæld i kr Antal indbyggere, ultimo Langfristet gæld (anlægsprojekter) Ældreboliger Finansiel leasing (Svanedammen m.v.) Langfristet gæld i alt (ultimo) Langfristet gæld pr. indbygger Nye lån til anlægsprojekter heraf lån til energibesparende investeringer Anlægsinvesteringer Den langfristede gæld vil være nedbragt til 174,914 mio. kr. ultimo 2017 med den nuværende afdragsprofil. I 2021 vil gælden været nedbragt til 50,637 mio. kr. Nyborg Kommune hører dermed fortsat til blandt de kommuner, der har den laveste gæld pr. indbygger. Figur: Langfristet gæld Side 30

31 31 Torvet Nyborg Side 31

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Hånd under velfærden. Budget 2015-2018

Hånd under velfærden. Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Hånd under velfærden - og udvikling med ildhu Enhedslisten, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil med budget 2015 bevare og udvikle det serviceniveau for børn, unge, voksne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2011-2014

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2011-2014 1 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2011-2014 Indgået den 27. september 2010 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere