Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal"

Transkript

1 Sagsnr.: S Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 360 af 07/04/2017 om uddannelserne inden for lager terminal. 2. Der er pr. 1. juli 2017 sket følgende ændringer: Beskrivelser af kompetencer forud for optagelse hovedforløb jf. 3 stk. 2 4 samt 6 er sprligt justeret gjort indholdsmæssigt tydeligere, men der er ikke sket indholdsmæssige ændringer. Som net nyt i stk. 7 er EUV elever kun undtaget for at opfylde de i stk. 2 4 nævnte krav, hvis de har relevant erhvervserfaring jf. bilag 1, skema 2, punkt 1. Beskrivelser af kompetencer forud for optagelse hovedforløb jf. 3 stk. 2 6 er identiske med de tilsvarende beskrivelser i uddannelserne til Kranfører, Tklargøringsuddannelsen, Lufthavnsuddannelsen, Havne- terminaluddannelsen samt Vejgodstransportuddannelsen. Elever kan overgå til andre uddannelsers hovedforløb, så længe overgangskravene er 100% identiske. Dette betyder, at et grundforløbsbevis fra de 5 nævnte uddannelser så er adgangsgivende til hovedforløb i Lager- terminaluddannelsen vise versa. Og dermed, at de 5 nævnte grundforløb er adgangsgivende til SKP ordning i Lageruddannelsen. Beskrivelserne for hovedforløbet er sprligt justeret gjort indholdsmæssigt tydeligere, men der er ikke sket indholdsmæssige ændringer. Tilsvarende er der ikke indholdsmæssige ændringer i fagene trin 1 trin 2. På trin 3, lagerdisponent, er der sket følgende ændringer: 4751 Transportrelaterede beregninger: Målpinde er præciseret 4773 Optimering udvikling af lagerstyring: er afkortet fra 1,6 uge til 1 uge Listik transportledelse: Målpinde er præciseret Time-, sags-, ressourcestyring: er tilknyttet som obligatorisk fag 0,6 uge. findes fortsat som valgfrit specialefag trin 2. Varighed af trin Varigheden af trin 1 i EUV er nu 1 år, er en forlængelse af den hidige varighed for trin 1 med 6 måneder. Specialerne trin 2 i EUV har nu en varighed 1 år, er en forlængelse af den hidige varighed for trin 2 med 3 måneder. Trin 3 har nu en varighed 1 år, er en afkortning op til 3 måneder. Standardiserede forløb for elever over 25 år (EUV) For elever, der gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV-forløb) via spor 1 spor 2, gennemføres uddannelsens som et standardiseret forløb, hvor skoleundervisningen trin 1 udgør 15,6, trin 2 udgør 10,5 for speciale lager transport 10 for speciale lager listik trin 3 udgør 15. 1

2 Sagsnr.: S.541 Elever, der gennemføre uddannelsen som EUV spor 2, er fritaget for grundforløbsprøven samt overgangskravene i 3 stk. 2-4, i Bekendtgørelse om lager- terminaluddannelsen (BEK 360 af 07/04/2017) hvis de har relevant erhvervserfaring. Den præcise beskrivelse omkring den relevante erhvervserfaring er fastsat i bilag 1, skema 2, punkt 1. I de standardiserede forløb for EUV er den obligatoriske minimumsafkortning af varigheden 10 % foretaget ved at godskrive alle for faget Praktisk lager. For lager transportspecialet er der yderligere reduceret ved at anvende intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse 4 frem for grundlæggende kvalifikationsuddannelse 8 (som alle u. 25 år fremover have). For lager listikspecialet er den resterende afkortning fundet ved at reducere i en til valgfrie specialefag. Fag højere niveau Følgende fag kan gennemføres højere niveau end det obligatoriske: 1. Lagerøkonomi 2. It-lagerstyring 3. Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Fag i uddannelsen som bestås Udover fag hvor andre myndigheder stiller krav om bestået prøve o.lign. (kørekort mv.) følgende fag bestås: 1. It-lagerstyring introduktion 2. Kundebetjening lager 3. Enhedslaster 4. Praktisk lager 5. Innovation forandringsprocesser Derudover elever i uddannelsens speciale lager listik have bestået faget Listikstyring, organisation økonomistyring. Afsluttende prøver Ingen ændring af de hidige regler for de enkelte trin. Prøven efter trin 1 (lagermedhjælper) er fortsat en skolebaseret prøve (jf. 10 i Bekendtgørelse om prøver eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK 41 af 16/01/2014) hvor prøven efter trin 2 (lageroperatør med speciale) prøven efter trin 3 (lager- ) tilsvarende begge er svendeprøver (jf. 11 i BEK 41 af 16/01/2014). Elever med en uddannelsesaftale der omfatter både trin 2 trin 3 til svendeprøve som afslutning begge trin. 3. Uddannelsens formål opdeling Ingen yderligere bemærkninger 4. Uddannelsens struktur Uddannelsens trin 1 (lagermedhjælper) varer 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 16,6 fordelt tre skoleperioder. 2

3 Sagsnr.: S.541 Uddannelsens specialer (trin 2) varer yderligere fra 1 år 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 14,4 fordelt mindst to skoleperioder for specialet lager transport, 13,4 fordelt mindst to skoleperioder for specialet lager listik. Uddannelsens speciale lager- (trin 3), varer yderligere 1 år op til 1 år 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 fordelt tre skoleperioder. EUV Uddannelsens varighed fastsættes af skolen baggrund af kompetencevurderingen, som skolen foretage i forbindelse med udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan. Skolen fastsætter normalt uddannelsens varighed med baggrund i den fastlagte varighed af skoleundervisningen for den enkelte elev, således: en uges skoleundervisning udløser en måneds uddannelses (= skole praktik). Afvigelser fra ovennævnte mere end 10 % godkendes af det faglige udvalg. Eks.: Skolen har foretaget kompetencevurdering af en euv-elev fastlagt at skoleundervisningen for gældende til en varighed af 12. Det betyder, at skolen kan fastlægge uddannelsens varighed til 12 måneder (+/- 10 % af hensyn til virksomhedens skolens planlægning). Eksempel model for en uddannelses struktur: Skole 6,2 Skole 4,5 Hovedforløb, trin Trin 3 Skole 5,9 10,8/9,8 1 3,6 15 Grundforløb Skole x Praktik Praktik praktik praktik praktik praktik praktik For detaljerede forslag til forløbsbeskrivelser henvises til grafiske oversigter som kan findes : 5. Kompetencemål for hovedforløbet Ingen yderligere bemærkninger. 6. Elevtyper fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det de, det gældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den gældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. 1 Afhængig af speciale 3

4 Sagsnr.: S.541 Skema 1: Elever under 25 år voksne, der have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år for voksne elever, der have et hovedforløb, som i omfang varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-2 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/04/2016. s højere niveau erstatter det obligatoriske niveau fagets bidrag til ene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det bemærkes, at skemaerne 1-2 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 3, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- erhvervsfag nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen praktikuddannelsen Som hjælp vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har TUR udarbejdet en uddannelsesb, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperioderne samt praktikerklæringer. Praktikerklæringerne kan udfyldes elektronisk via TURs elektroniske registreringssystem EUD tjek. Bedømmelse beviser mv. Den afsluttende prøve efter trin 1, lagermedhjælper, afholdes af skolen. Trinprøven aflægges kun af elever, der afslutter uddannelsen med det gældende trin. Den afsluttende prøve efter trin 2, lageroperatør med speciale, aflægges af alle elever uanset om eleven fortsætter i uddannelsens trin 3. Prøven udgør en svendeprøve med censorer fra erhvervslivet gennemføres i samråd med det faglige udvalg. Svendeprøven består af en praktisk opgave en skriftlig prøve. Den skriftlige prøve er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb besvarelse. Karakteren for hver af prøverne være mindst 02. Den afsluttende svendeprøve efter trin 3, lagerdisponent, gennemføres som svendeprøve med censorer fra erhvervslivet i samråd med det faglige udvalg. Svendeprøven består af en mundtlig prøve, der består af et spørgsmål valgt ved lodtrækning, samt med udgangspunkt i et projekt udarbejdet af eleven 4

5 forud for svendeprøven. Projektet være godkendt af skolen forud for prøven. Karakteren af prøven være mindst 02. Til hjælp inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en vejledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre). SKEMA 1 elever under 25 år voksne, der et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år for voksne elever, der have et hovedforløb, som i omfang varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. let af kolonner med trin specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag valgfri uddannelsesspecifikke fag. Grundfag Samfundsfag 10806/10827 Fremmedspr Samfundsfag bidrager flere. 3,5 i alt 10 F 1,5 X 11 F 2,0 X 1,5 i alt 14 E 1,5 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 13,1 i alt Specialet trin 1 Lagermedhjælper Rutineret 1,2 X Speciale lager transport 12,9 speciale lager listik 7,7 15 i alt 5

6 bidrager flere. Ergonomi, sundhed arbejdsmiljø ,8 uge X Køreuddannelse kategori B , 3, 7 Rutineret Oplagring forsendelse af farligt gods Kvalitetsstyring produktivitet 4, 5 Rutineret 1,5 uge X It-lagerstyring - introduktion 2 Begynder Rutineret 2,0 uge X It-lagerstyring , 6 Rutineret Kundebetjening - lager , 8 Rutineret Lagerøkonomi Rutineret Listik samarbejde , 7 Rutineret Enhedslaster Praktisk lager 2 Rutineret Specialet Lager transport 8287 Brancherettet informations- 12 Rutineret 6

7 kommunikationsteknoli Køreuddannelse, kategori C Innovation forandringsprocesser Specialet lager transport Internationale forhold studietur Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bidrager Specialet Lager listik 8287 Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Innovation forandringsprocesser Listik, organisation økonomistyring flere. 17-1,8 uge X 13 Avanceret 17 Avanceret 0,7 uge X 14 Rutineret 17-8,0 X 12 Rutineret 13 Avanceret 15, 16 Avanceret 4,6 X 7

8 11164 Specialet lager listik Internationale forhold branchekendskab bidrager flere. 15, 16 Avanceret 0,7 uge X 14 Rutineret Specialet (trin 3) Lager Ledelse, kommunikation samarbejde 4749 Kvalitetsstyring kundeservice 4750 Transportteknisk fremmedspr 4751 Transportrelaterede beregninger 5661 Listik transportledelse 5662 Branchekendskab Faglig specialisering disponenter Optimering udvikling af lagerstyring, disponent 19, 20, 21, 22, 23, 24 26, 28 Avanceret 21, 25, 26, 28 Avanceret 20, 21, 26 Avanceret 19, 20, 26, 27, 28 Avanceret 19, 20, 26, 28 Avanceret 21, 25, 28 Avanceret 21 Avanceret 18, 19, 28 Avanceret 4 X 2,0 X 2,4 X 2,4 X X 8

9 32895 Time-, sags-, ressourcestyring bidrager Valgfri uddannelsesspecifikke fag Specialet Lastsikring stuvning af gods Køreuddannelse, kategori C Køreuddannelse, kategori C/E Certifikatuddannelse C for kranførere EU efteruddannelse for godschauffører Planlægning gennemførelse af transportforløb Listik i spedition shipping Anhugning af byrder flere. 18, 19, 25, 27, 28 1, 7 Uden niveau 1 Uden niveau Rutineret [antal ] 4,2 for speciale lager listik 1,8 uge X 1 1,8 uge X 1, 7 Uden niveau 17 Uden niveau 16, 15 Uden niveau 1 Uden niveau 1,4 uge X 0,5 uge X 0,5 uge X [antal ] 9

10 bidrager flere Anvendelse af 5S modellen for operatører 4, 5 Uden niveau Lean kortlægning af værdistrøm for operatører 4, 5 Uden niveau Transport af temperaturfølsomt gods 17 Uden niveau Oprettelse af database til jobbrug 2, 4, 8 Uden niveau Databasevedligeholdelse til jobbrug 2, 4, 8 Uden niveau 0,3 uge X Oprette brflader udskrifter i database 2, 4, 8 Uden niveau Design automatisering af regneark 2, 4, 8 Uden niveau Jobrelateret brug af styresystemer pc 4, 8 Uden niveau Anvendelse af præsentationsprrammer 4, 8 Uden niveau Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 4 Uden niveau 10

11 bidrager flere Jobrelateret fremmedspr med nuanceret ordforråd 1, 6 Uden niveau Jobrelateret fremmedspr med basalt ordforråd 1, 6 Uden niveau Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 0,2 uge X Kunde/leverandørforhold for operatører 1, 4, 6 Uden niveau 0,2 uge X Etablering af selvstyrende grupper 2, 4 Uden niveau Teambuilding for selvstyrende grupper 2, 4 Uden niveau Kommunikation i teams 2, 4 Uden niveau Håndtering af data i virksomhedens it systemer 4, 6, 8, 12 Uden niveau Brug af pc arbejdspladsen 4, 6, 8, 12 Uden niveau Konflikthåndtering 6 Uden niveau 11

12 bidrager flere Grundkursus vejtransport af farl. gods i emballage ADR Grund- specialiseringskursus kl tank 1,2 uge X ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus - tank Listikplanlægning 4 Uden niveau Styring af listikopgaver med 3. part 4, 5 Uden niveau Indskrivning formatering af mindre tekster 1, 4, 5 Uden niveau Anvendelse af regneark til enkle beregninger 1, 4, 5 Uden niveau Lastbilmonteret kran, certifikat D 17 Uden niveau 2,0 uge X 12

13 Sagsnr.: S EU-efteruddannelse for godschauffører Time-, sags-, ressourcestyring skole i alt bidrager flere. 17 1, 2, 4, 6 Uden niveau 16,6 13,4/14,4 15 Følgende fag niveauer beskrevet i fagrækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 13

14 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget højere niveau svare til varigheden af faget obligatorisk niveau. har desuden samme fagbetegnelse fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau Lagerøkonomi It lagerstyring 8287 Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 1 Navn det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, Avanceret 1,0 uge Lagerøkonomi Rutineret Avanceret 2,0 It lagerstyring Rutineret Avanceret 1,0 uge Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Rutineret 14

15 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever 25 år derover, der have et standardiseret hovedforløb for voksne. let af kolonner med trin specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag valgfri uddannelsesspecifikke fag. Grundfag Samfundsfag 10806/10827 Fremmedspr Samfundsfag bidrager flere. 3,5 i alt 10 F 1,5 X 11 F 2,0 X 1,5 i alt 15 E 1,5 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 12,1 i alt Specialet trin 1 Lagermedhjælper Rutineret 1,2 X Ergonomi, sundhed arbejdsmiljø ,8 uge X Køreuddannelse kategori B , 3, 7 Rutineret Oplagring forsendelse af farligt gods , 5 Rutineret 1,5 uge X Speciale lager transport 7,9 speciale lager listik 7,7 15 i alt 15

16 bidrager flere. Kvalitetsstyring produktivitet It-lagerstyring - introduktion 2 Begynder Rutineret 2,0 uge X It-lagerstyring , 6 Rutineret Kundebetjening - lager , 8 Rutineret Lagerøkonomi Rutineret Listik samarbejde Enhedslaster 2, 7 Rutineret Specialet Lager transport Rutineret Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Køreuddannelse, kategori C 17-1,8 uge X Innovation forandringsprocesser Specialet lager transport 13 Avanceret 17 Avanceret 0,7 uge X Rutineret 16

17 bidrager flere. Internationale forhold studietur Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 17-4,0 X Specialet Lager listik 8287 Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Innovation forandringsprocesser Listik, organisation økonomistyring Specialet lager listik Internationale forhold branchekendskab 12 Rutineret 13 Avanceret 16, 15 Avanceret 16, 15 Avanceret 4,6 X 0,7 uge X 14 Rutineret Specialet (trin 3) Lager Ledelse, kommunikation samarbejde 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 Avanceret 4 X 17

18 4749 Kvalitetsstyring kundeservice 4750 Transportteknisk fremmedspr 4751 Transportrelaterede beregninger 5661 Listik transportledelse 5662 Branchekendskab Faglig specialisering disponenter Optimering udvikling af lagerstyring, disponent Time-, sags-, ressourcestyring bidrager flere. 21, 25, 26, 28 Avanceret 20, 21, 26 Avanceret 19, 20, 26, 27, 28 Avanceret 19, 20, 26, 28 Avanceret 21, 25, 28 Avanceret 21 Avanceret 18, 19, 28 Avanceret 18, 19, 25, 27, 28 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Specialet 2,0 X 2,4 X 2,4 X X Rutineret [antal ] 0,1 for speciale lager transport/ 1,8 for speciale lager listik [antal ] 18

19 45310 Lastsikring stuvning af gods Køreuddannelse, kategori C Køreuddannelse, kategori C/E Certifikatuddannelse C for kranførere EU efteruddannelse for godschauffører Planlægning gennemførelse af transportforløb Listik i spedition shipping Anhugning af byrder Anvendelse af 5S modellen for operatører Lean kortlægning af værdistrøm for operatører bidrager flere. 1, 7 Uden niveau 1 Uden niveau 1,8 uge X 1 1,8 uge X 1, 7 Uden niveau 17 Uden niveau 16, 15 Uden niveau 1 Uden niveau 4, 5 Uden niveau 4, 5 Uden niveau 1,4 uge X 0,5 uge X 0,5 uge 19

20 bidrager flere Transport af temperaturfølsomt gods 17 Uden niveau Oprettelse af database til jobbrug 2, 4, 8 Uden niveau Databasevedligeholdelse til jobbrug 2, 4, 8 Uden niveau 0,3 uge X Oprette brflader udskrifter i database 2, 4, 8 Uden niveau Design automatisering af regneark 2, 4, 8 Uden niveau Jobrelateret brug af styresystemer pc 4, 8 Uden niveau Anvendelse af præsentationsprrammer 4, 8 Uden niveau Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 4 Uden niveau Jobrelateret fremmedspr med nuanceret ordforråd 1, 6 Uden niveau Jobrelateret fremmedspr med basalt ordforråd 1, 6 Uden niveau 20

21 bidrager flere Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 0,2 uge X Kunde/leverandørforhold for operatører 1, 4, 6 Uden niveau 0,2 uge X Etablering af selvstyrende grupper 2, 4 Uden niveau Teambuilding for selvstyrende grupper 2, 4 Uden niveau Kommunikation i teams 2, 4 Uden niveau Håndtering af data i virksomhedens it systemer 4, 6, 8, 12 Uden niveau Brug af pc arbejdspladsen 4, 6, 8, 12 Uden niveau Konflikthåndtering 6 Uden niveau Grundkursus vejtransport af farl. gods i emballage ADR Grund- specialiseringskursus kl tank 1,2 uge X 21

22 47703 ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus klasse ADR specialiseringskursus - tank Listikplanlægning Styring af listikopgaver med 3. part Indskrivning formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Lastbilmonteret kran, certifikat D Time-, sags-, ressourcestyring skole i alt bidrager flere. 4 Uden niveau 4, 5 Uden niveau 1, 4, 5 Uden niveau 1, 4, 5 Uden niveau 17 Uden niveau 1, 2, 4, 6 Uden niveau 2,0 uge X 15,6 10/10,

23 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget højere niveau svare til varigheden af faget obligatorisk niveau. har desuden samme fagbetegnelse fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau Lagerøkonomi It lagerstyring 8287 Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 2 Navn det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 2 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, Avanceret 1,0 uge Lagerøkonomi Rutineret Avanceret 2,0 It lagerstyring Rutineret Avanceret 1,0 uge Brancherettet informations- kommunikationsteknoli Rutineret 23

24 Skema 3 Praktikuddannelsens bidrag til ene Praktikmål række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager i uddannelsesbekendtgørelsen. flere. Lagermedhjælper, trin 1 Lageroperatør, trin 2 Lager-, trin 3 Praktikmål For begge specialer , 2, 9 X Introduktion til virksomheden , 2, 3, 7, 9 X Varemodtagelse vareforsendelse Vareekspedition kundebetjening 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 X Administration listik 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 X Benytte systemer 18, 22 X til styring Daglig ledelse 20, 22, 23, 24, 28 X drift Kundeservice 20, 24, 27, 28 X forhandlingsteknik Kvalitetsstyring procesoptimering 25, 27,, X Specialet lager transport Transportrutine 17 X Specialet lager listik Listikstyring organisation 15, 16 X Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nle såkaldte elevtyper, som fortæller net om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. 24

25 Sagsnr.: S.541 De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i med en del af dem have samme fag uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ EUV3 elever Skema 2: EUV1 EUV2. Ved EUV1 praktikmål d udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 EUX MEST Elever starter direkte fra klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra klasse, starter direkte 2. del af grundforløbet, der har en varighed 20. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte grundforløbets 2. del. Voksen-elever der have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, er således uden grundforløb uden praktikuddannelse. Voksen-elever der have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20., samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed 2. år. Voksen-elever, der have et uddannelsesforløb, der i omfang varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, d kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven ikke igennem det almindelige grundforløb skole. Oplæringen hos mester i virksomheden erstatter grundforløbet. 25

26 Sagsnr.: S.541 Elevtype PREUD Uddybning Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt delvist af grundlæggende praktisk oplæring en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + mesterlære 1 EU9+P EU9 + produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 mesterlære 1 EU9P EU9 produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb praktik 3b EU9+X EU9+ EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ EUX ikke lige efter 9. (10) klasse talent 3a+4 EU9X+T EUD9 EUX lige efter 9. (10) klasse talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 EUX talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 EUX talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 EUX talent 3b+4 EU9T EUD9 talentspor 3a EU9+T EUD9+ talentspor 3a EUV3T EUV3 talentspor 3a EUV2T EUV2 talentspor 3b 26

27 Sagsnr.: S.541 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EUV1T EUV1 talentspor 3b EU9+G EUV2G EUV1G EU9+ GYM EUV2 GYM EUV1 GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag disse elevtyper i grupperingen vil fagrækken ikke være synlig i systemet for skolerne. Fagene tilknyttes elevtype i eud.adm.dk. Det vil foregå sådan, at man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen efterfølgende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen, der have det gældende fag. Der er ikke i eud-adm.dk sat regel for, hvor mange af disse elevtyper man lave for at få godkendt en uddannelsesordning, men der d mindst være to. Herudover de faglige udvalg være opmærksomme, at såfremt der ikke er udarbejdet et standardiseret afkortet voksenforløb er det frit for den enkelte skole at bestemme, hvor de 10% reducering ligge jf. 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 27

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 26/03/2015 om vejgodstransportuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedt 3. juni 2015 Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af 09/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 / 01-07-2011 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for lager og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager og terminaluddannelsen Uddannelsesordning for lager og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere