Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro"

Transkript

1 Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk

2 Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer Mundelstrup g Sabr. Mundelstrup ligger ca. 11km fra Århus centrum, g yderligere 2km md vest ligger Sabr. Vibrgvej (A26) går direkte igennem Sabr, hvrimd Mundelstrup ligger imellem Vibrgvej (A26) g Gammel Vibrgvej. Byerne havde i 2011 henhldsvis 440 g bebere. Sabr er de senere år vkset meget, men betegnes stadig sm en relativ ny by. Mundelstrup har en lidt længere histrie, men er først vkset de senere år. På sigt frventes de t byer at vkse sammen. Mundelstrup har i øjeblikket status af landzne, men Århus Kmmune arbejder på at få det ind under byznen. Begge byer ligger i en attraktiv afstand fra Århus med rimelige mulighed fr ffentlig transprt via bus. Sklemrådet er fælles, g børnene går på Sabr Krsvejssklen i Sabr. På sklen går 600 elever frdelt på klasserne fra 0 9. I selve Mundelstrup er der ca. 60 børn hvraf en del er i sklealderen. Fr børnene i Mundelstrup går dagligt sklebus via Gammel Vibrgvej. De, sm vælger at cykle skal følge Gammel Vibrgvej på halvdelen af turen g så tage Vibrgvej (A26) det sidste stykke. Begge byer er frstæder til Århus, g har begge bevaret landsby præget. Begge byer er mgivet af åbne marker, g i byerne findes hyggelige grønne mråder, sm især m smmeren benyttes af både børn g vksne. Ved Mundelstrup g Sabr er der ngle mindre virksmheder samt t stre i frm af Daltn Betn med 160 ansatte (www.daltn.dk) g Graff Kristensens Gartneri med 30 ansatte (http://www.graff.dk). Daltn Betn prducerer betn elementer til både erhvervs g bligbyggeri g er især kendt fr fltte trappe løsninger i betn g terrazz. Graff har leveret blmster til frbrugerne i 80 år. Derudver arbejder de på frædling af planter g har bl.a. mikr bilger ansat på adressen på Vibrgvej. Fr begge byers vedkmmende er de allerede i dag hårdt belastet af trafikken på Vibrgvej (A26). Fra Tilst g ind md Århus midtby er der kun et spr i hver retning, g det giver vldsmme prblemer både mrgen g aften. Trafikken lukker til ved Tilst, g m mrgenen giver det kø helt ud til Sabr. Derudver kan man i Mundelstrup allerede i dag, især når der er østen vind, nemt høre støjen fra nuværende E45, sm ligger 500m øst fr byen. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 2/16

3 Baggrund Fr et år siden var der høring i Sabr angående udbygning af nuværende Vibrgvej (A26). Der blev fremlagt en linjeføring sm gik syd fr Mundelstrup / Sabr g syd fr den nuværende Vibrgvej. Det var til str glæde fr de fleste bebere i både Mundelstrup g Sabr, da den nuværende Vibrgvej ville blive mindre trafikeret med mindre støj g frurening til følge. Se referat g præsentatin fra mødet i Sabr sidste år. Den 7. februar km VVM redegørelsen. Til vres stre chk var linjeføringen pludselig ændret, da man vil udbygge nuværende Vibrgvej til en 4 spret mtrvej på en del af strækningen fra Sabr til sammenkblingen med E45. Den resterende del kmmer helt tæt på Sabr. Det mener vi bebere i Sabr g Mundelstrup, abslut ikke er hensigtsmæssigt. På billedet nedenfr ses nederst den linjeføring, der blev peget på i Oven ver er den linjeføring, der udelukkende peges på i VVM redegørelsen. Sm det ses på tegningen går den nuværende linjeføring lige p af Mundelstrup. Mundelstrup Vi ved, at i tiden mellem Vejdirektratets brgermøde sidste år g til ffentliggørelsen af VVM redegørelsen, har fem bebere haft både plitikere på besøg g har været i kntakt med Vejdirektratet. Ifølge artikel i JP Århus (http://jp.dk/aarhus/krimi/article ece), at det er højest usædvanligt, at bebere er inde ver så tidligt i prcessen. Det vel at mærke en uvildig prces. De fem bebere ville alle ved 2010 løsningen blive berørt i mindre grad. Pludselig var den prindelige plan ændret. Vi håber, at det er en tilfældighed, men frygter, at de fem bebere simpelthen har lavet deres lbbyarbejde, g at det er derfr, at planerne pludselig Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 3/16

4 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr erblevetændret.sjvtnkertudafdefembeberejurnalisterfrlkaleaviser.detharbl.a.gsåbetydet, atviharmåttekæmpefratfåpressensbevågenhed. DerernunedsatenstyregruppefrMundelstrupgSabr.Vivilmedsamletstemmefrsøgeatblivehørt! MåletersmminimumatfåsløjfetnuværendeVVM redegørelsegfåigennematderskallavesenny,når engangdererpengetilatgennemføreprjektet.alternativtvilvihavevejdirektratettilatgenvervejeandre løsninger.detkunnevære2010mdellenkmbineretmedenkløverbladssammenføjningellerenendnu sydligereløsning.derkunne,smviserdet,væreflereløsningerispil,smallevilpåvirkeerhvervgbebere ilangtmindregradendfrslagetivvm redegørelsen. IMundelstrupgSabrserviabslutpsitivtpåatfåenmtrvej,menladsplacereden,sådengenerer færrestmuligt. Linjeføring i VVM redegørelsen DennyemtrvejkmmertilatgåhelttætpafSabrpåførstehalvdelhenimdtilslutningentilE45.Lige indenmundelstrupgårdenindgfølgernuværendevibrgvej(a26).nuværendevibrgvej(a26)bliverlukket detsidstestykkeggåristedetverigammelvibrgvej(sekrt). VibrgvejgårveriGammelVibrgvej. Brumvej,smlukkes. DerudverbliveBrumvejlukketaf,såaltrafikfraBrumvejskalindigennemMundelstrup.Detkannævnes, atbrumvejgårverilangeliniegfrtsætterhelttilsilkebrg.detsammegælderfrde60 80lastbilerder dagligtskaltilgfrabetnelement firmaetdaltn,smliggerpåbrumvej.altsåialt gangepr.dag skallastbilerudpågammelvibrgvej.talletkmmeraf,atde60 80lastbilerjbådeskalindgreturigen.I dagkandekøredirektenedpåvibrgvej(a26).sebilledemedeksempelfratestkørselmedelementer igennemmundelstrup. DetprblemvilevermedidagiMundelstruper,at trafikkenindevedtilstgindimdårhuslukkerhelt tilimyldretiden.detbetyder,atdererkøheltudtil Sabreksempelvismmrgenen.Datrafikanterne ikkevilhldeikø,drejerdefragkørerindigennem MundelstrupgvidereindgennemTilstfrat verhaledem,smhlderikøpåvibrgvej(a26).i myldretidenmmrgenen,erdertaltptil15bileri minuttetpågammelvibrgvej. VejdirektratetvurdereriVVM redegørelsen,at trafikkenpåvibrgvej(a26)vilbliveøgetmedptil StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side4/16

5 4000 biler i døgnet, hvis den anbefalede linjeføring bliver en realitet. Da der ikke er ngen løsning på vej fr stykket fra Tilst ind md Århus, frventer vi, at prblemet igennem Mundelstrup blt vil blive frværret. Derudver vil det under alle mstændigheder være ulgisk fr bebere i Sabr at tage den nye mtrvej, da Gammel Vibrgvej er en mere direkte vej ind g ud af Århus. Desuden ved vi, at det på sigt vil være meget svært at udvide stykket fra Tilst g ind md byen, da der langs vejen ligger en lang række virksmheder. Så vidt vi er infrmeret blev bygglinjerne langs vejen fjernet fr flere år siden. Mundelstrup kmmer derfr til at ligge klemt inde imellem den nye mtrvej g Gammel Vibrgvej, sm begge bliver vldsmt trafikerede. Både vi g vres børn skal dagligt færdes i dette trafik mylder med deraf støj g frurenings gener til følge. Derudver kmmer generne fr både Daltn, sm tidligere nævnt, men gså fr et lkalt gartneri, hvr de ansatte nu vil få en mvej med 5 6km til nærmeste ffentlige transprt mulighed. Det skyldes, at deres nuværende indkørsel fra Vibrgvej bliver blkeret af mtrvejen. Vi ved på baggrund af en bebers erfaringer, at kreditfreningerne allerede nu bremser muligheder fr udlån fr de huse, der ligger tæt på de linjeføringer, der pt. er i spil. Prcessen g udsigten til mtrvejen hæmmer både bebere g erhvervsliv i en krridr langs alle linjeføringerne. Vi ved gså, at et mråde i Mundelstrup, sm Kmmunen nyligt har udlagt til pførelse af 75 bliger, netp er sat i ber af bygherren. Han kan ikke rentabelt sælge bligerne med planerne m mtrvej i baghaven. Alternativet er at sælge til industri, hvilket ikke er særligt befrdrende fr at bevare landsbyen sm kmmunen lægger særligt vægt på i bl.a. vejledningen "Landsbyernes bevarelse" fra Århus Kmmune, Byplanafdelingen (januar 191). På billedet på næste side ses, hvr tæt vejen kmmer på Mundelstrup by. De røde firkanter er støjværnet. Den yderste række huse er helt nye. Ud ver kæmpe støjprblemer (p til 62 68dB), fr en del af Sabr g hele Mundelstrup vil begge mråder blive kraftig påvirket af frurening. Tallene kmmer fra Vejdirektratets egen VVM redegørelse. Dertil kmmer, at ca. en uge efter, at VVM redegørelsen blev ffentliggjrt, viste det sig, at der ikke var penge til at gennemføre prjektet. Sammen med 13 øvrige prjekter blev gså udbygningen af Rute 26 lagt i skuffen på ubestemt tid. Det betyder, at et strt antal bebere nu er stavnsbundet på ubestemt tid. Det mener vi ikke er rimeligt! Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 5/16

6 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr Nedenståendeviserstøjbelastningen. StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side6/16

7 Knsekvenser fr brgerne Hvilke knsekvenser vil det få fr brgerne i de t byer? Ud fra dkumentatinen, der er lavet i frbindelse med VVM redegørelsen, samt bebernes egne erfaringer, listes her følgerne af løsningen, sm den er skitseret pt. Umiddelbart får den nuværende linjeføring enrme menneskelige g øknmiske knsekvenser fr brgere i de t byer. Det skal nævnes, at der bl.a. er kmmet input fra bebere, sm bede i Mundelstrup inden Vibrgvej (A26) blev bygget. De bede altså i mrådet, da Gammel Vibrgvej var den primære trafik åre ind md Århus, g de husker generne fra den tid. Vi har desuden lagt et strt stykke arbejde i, at undersøge påvirkningerne af trafik støj. Der findes bl.a. mfattende infrmatin på Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.mst.dk/virksmhed_g_myndighed/stej/trafikstj/). Børnene i både Mundelstrup g Sabr. Børnene kmmer til at leve i et trafik kas. Det gælder både, når mrådets 600 børn skal til g fra Sabr skle, men gså i fritiden, når de skal besøge kammerater. Til skle går der bus, men når de skal til spejder, fdbld eller besøge venner, vil det være til fds eller på cykel langs g tværs af stærkt trafikerede veje. Støjbelastning langt ver det anbefalede. Der findes mange g lange rapprter angående følger af trafikstøj. På bl.a. miljøstyrelsens hjemmeside findes en rapprt fra Rambøll (http://www2.mst.dk/udgiv/publikatiner/2010/ /pdf/ pdf), der beskriver mange af følgerne. Så snart man kmmer ver 55dB kan man påvise negative virkninger på helbredet. Fr børn er grænsen endnu lavere.. Hertil skal nævnes, at hele Mundelstrup g en str del af Sabr kmmer til at leve med 62 68dB g det er endda i gennemsnit. En vaskemaskine støjer til sammenligning 40 45dB. Husk på at 3dB er en frdbling, når man taler m lyd. Støjværn langs Mundelstrup. Vi får et 3 meter højt støjværn p langs en lille del af Mundelstrup. Langs resten ser det ud til, at de nuværende støjvlde helt fjernes. Fr én række bliger kmmer støjværnet i bgstaveligste frstand helt ind i haven. En lang række bliger får vejen liggende i baghaven. Fr en lang række bebere kmmer vejen så tæt på, at vejbanen blt ligger ganske få meter fra husene. Vil man her kunne spise de grøntsager, man dyrker grundet frurening? Kæmpe værditab af husene. I vennævnte rapprt fra Rambøll vurderer Rambøll på side 39, at huse langs mtrveje i gennemsnit taber 1,64% pr. db ver 55 i værdi. Hvem dækker vres tab? Det får stre knsekvenser fr mange. Vi har j ikke selv valgt at flytte ind langs en mtrvej. Det er nget, der bliver presset ned ver hvedet på s. Begrænsede lånemuligheder. En beber fra Sabr fik det helt ind på krppen allerede sidste år, da 2010 linjeføringen netp var blevet fremlagt. Han ønskede at låne til renvering af huset igennem Kreditfreningen. Han fik afslag med den begrundelse, at de ikke lånte penge ud til huse, der ligger så tæt på mulige linjeføringer af Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 7/16

8 mtrveje. Mundelstrup mister Byparken. I Mundelstrup har vi vres lkale bypark, sm vi værner meget m. Her samles vksne g børn fr at spille bld m smmeren. Vi hlder vres byfest g Sct. Hans arrangementer mv. her. Vi havde samlet ca. 45 børn til at slå katten af tønden til fastelavn. Hvis den anbefalede linjeføring bliver en realitet vil vres bypark blive frvandlet til tilkørsels bane til mtrvejen. Flere mister deres huse. Sm det ser ud nu vil flere huse skulle eksprprieres fr at få plads til mtrvejen. Tænk på den usikkerhed disse flk skal leve med, ind til prjektet bliver realiseret. De er bundne på hænder g fødder. Vi er verrasket ver, at man kan stavnsbinde brgere på denne måde i Danmark ann 2012? Der ligger planer fr 75 nye huse i tæt/lav bebyggelse i Mundelstrup. Hvad med disse grunde. PT har bygherren sat det i ber g meddelt dette til kmmunen. Kmmer mtrvejen kan de ikke sælges, g så bliver de til erhverv i stedet fr. Mundelstrup skulle være byzne. Der er planer m, at Mundelstrup skulle ind under byzne. Det gav s bebere håb m, at man på sigt ser Mundelstrup sm nget, der skal gr. Nu planter man så en mtrvej. Huse i Mundelstrup skal pføres i landsby stil. Århus Kmmune har brugt meget tid på at gdkende planerne fr de nye huse i byen inden pførelse. De skulle pføres på en bestemt måde, så de er i landsby stil. Hvrdan harmnerer det med, at man nu pfører en mtrvej? Bliver den mn pført i landsby stil? Gadekær midt i byen. Midt i byen har vi et lille gadekær. Ved udstykning af nye grunde i 2009 kiggede de på, hvilken indflydelse det ville få fr gadekæret, sm er beskyttet i henhld til naturbeskyttelseslvens 3. Hvrdan påvirker det gadekæret, at få en mtrvej helt tæt på? I gadekæret yngler både Butsnudede frøer g Lille Vandsalamander. Hvad med alle vres spidssnudet frøer? Uddrag fra: Danmarks Miljøundersøgelser/Aarhus Universitet/Faglig rapprt fra DMU nr / Håndbg m dyrearter, på habitatdirektivets bilag IV til brug i administratin g planlægning: Spidssnudet frø er den almindeligste padde i Danmark, sm er mfattet af beskyttelsen i Habitatdirektivets artikel 12. Arten findes strt set i hele landet. Hvis der er vandhuller i eller nær et prjektmråde, kan man sm udgangspunkt altid frvente frekmst af spidssnudet frø, indtil det mdsatte er sandsynliggjrt. Hvrdan kan den venstående spidssnudet frø, blive til STRENGT BESKYTTEDE ARTER, sm man kan læse på side 67 i VVM redegørelsen? Kan det have sin rigtighed, at Vejdirektratet kun besøger de mråder, hvr de bliver specielt inviteret g ikke på egen hånd besøger 7 undersøger berørte mråder? Er man i vejdirektratet klar ver, at der er ngle helt specifikke krav til hvad en VVM redegørelse skal indehlde? Ved man at, der sm udgangspunkt skal redegøres fr; anlæggets frventede påvirkning af MENNESKET g miljø? I så fald, hvrfr har man ikke været på besøg i hverken Mundelstrup eller Sabr, fr at møde beberne g kigge på påvirkninger? Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 8/16

9 Billede af nye huse på Løvkærvej. De første bebere flyttede ind i 2011, g de sidste er endnu ikke bygget færdigt. Det kmmende støjværn rykker flere meter længere ind end det nuværende. Altså direkte i de nye huses baghaver. Andre steder i byen kmmer det helt p på flks terrasse!! Her kmmer nyt støjværn ind til!! Knsekvenser fr erhvervslivet Daltn får inddraget en str del af deres pmagasinerings plads. Det kan betyde, at de bliver nødt til at vende hele deres prduktin m. Sm det er nu køres råmaterialer ind i den ene ende, g de færdige elementer kmmer ud i den anden. Her er placeret kraner g lignende. Det mråde inddrages. Daltn skal nu gennem Mundelstrup eller Sabr med både råvarer g færdige prdukter. Der kører lastbiler i døgnet m til Daltn. Disse lastbiler skal både frem g tilbage, så i alt lastbiler i døgnet. De vil fremver skulle igennem Mundelstrups smalle hvedgade, g ngen af dem videre igennem Sabr fr at få elementer ud g råvarer ind. Tab af arbejdspladser på Daltn. Fra Daltns direktør ved vi, at det kan kmme til at betyde flytning af fabrikken med tab af arbejdspladser til følge. Der arbejder i øjeblikket 160 mand på fabrikken. 5 6km til ffentlig transprt fr gartneri. Graff Kristensens gartneri har 30 ansatte, hvraf ver halvdelen kmmer med ffentlige transprtmidler til g fra arbejde. De får nu 5 6km til nærmeste busfrbindelse. Gartneri mister grund. Graff Kristensens gartneri mister desuden en del af deres areal, hvilket kan medføre begrænsninger i udvidelsesmulighederne på sigt. Begrænsninger af lånemuligheder. Både Daltn, Graff Kristensens gartneri samt øvrig erhverv i Mundelstrup g Sabr risikerer fremver ikke at kunne låne til udbygning på grund af mtrvejens placering. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 9/16

10 Spørgsmål Vi undres?? Har Vejdirektratet taget hensyn til de 21 bebere i Mundelstrup g de ver 200 bebere i Sabr, hvis huse slet ikke figurerer på det alt fr gamle krtmateriale, sm Vejdirektratet har sendt ud? Vi har selv spurgt Vejdirektratet. I første mgang sagde Vejdirektratet, at de j kun var huse bygget inden fr de sidste 2 år. Det er de ikke. Husene er pført siden 2005!!! Det km meget bag på Vejdirektratet da de blev spurgt direkte. Vil vi i Mundelstrup kunne lade vres børn spise jrdbær g lignende fra haven fremver, når den enrme luftfrurening, der kmmer fra vejen, tages i betragtning? Hvrdan harmnerer det, at 440 bebere i Mundelstrup g i Sabr fremver skal leve i støj langt ver det anbefalede, samtidig med at der på Miljøstyrelsens hjemmeside er rapprter m uhensigtsmæssighederne ved vejstøj samt handlingsplaner fr reducering af vejstøj? Har vejdirektratet været ude i mrådet fr at kigge? I så fald, hvrfr har de ikke pdaget nye huse på Løvkærvej? Dem kan de ikke undgå at se, hvis de har været frbi vres tidligere mtalte gadekær. Inden man byggede Vibrgvej (A26) herskede trafik kas gennem Mundelstrup, da det var hved færdsels åren ind md Århus. Ønsker Vejdirektratet at genindføre dette trafik kas? Hvrfr har Århus Kmmune planer m at lægge Mundelstrup ind under byzne, når de samtidig lægger p til en linjeføring fr den nye mtrvej, sm ligger klds p af Mundelstrup? Hvrfr har Århus Kmmune sendt breve ud til bebere uden fr Mundelstrup, m de er interesserede i skv rejsning, når de efterfølgende lægger p til en mtrvejsplacering direkte gennem det mråde, sm de freslår til skvrejsningen? Hvad Vejdirektratet g plitikerne tænkt sig at gøre med trafikken under anlægsarbejdet? Skal den gennem Mundelstrups smalle hvedgade? Er det virkelig nødvendigt at skulle grave direkte gennem et gammelt gift dept, sm indehlder både bly, arsenik, kviksølv g svvlsyre fra en tidligere gødnings fabrik? Hvrfr anbefaler Vejdirektratet en løsning der er 16 milliner krner dyrere end en løsning, der giver støj g frurenings gener fr betydeligt færre bebere, ikke går lige p af t små landsbyer g ikke generer lkalt erhvervsliv? Har Vejdirektratet undersøgt de menneskelige knsekvenser, sm man ifølge beskrivelsen af en VVM redegørelse skal? I så fald, hvrfr har man ikke været i Mundelstrup? Er Vejdirektratet vidende m, hvad der sker i Århus kmmune, g er Århus Kmmune vidende m Vejdirektratets planer? Hvis ja, hvrfr har Kmmunen så inden fr de seneste måneder slgt et stykke jrd (matrikel 3t) til en beber i Mundelstrup? Umiddelbart efter kan beberen se på krt, at mrådet ligger i tilkørselsbanen til den nye mtrvej. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 10/16

11 Martrikel 3t Hvrfr er mtrvejen i illustratinerne i VVM redegørelsen rent visuelt gjrt mindre end den faktisk er? Hvrdan vil Århus Kmmune løse trafikprblemet fra Tilst ind md Århus midt, når byggelinjerne er væk, g der samtidig ligger erhverv g større indkøbscentre ud til den nuværende vej? Hvad vil Århus Kmmune gøre af de ekstra biler i mditbyen? Er gadekæret i byen taget med i vurderingen? Ved udstykning af nye grunde i 2009 kiggede de på, hvilken indflydelse det ville få på gadekæret, sm er beskyttet i henhld til naturbeskyttelseslvens 3. Har Vejdirektratet analyseret, hvrdan det påvirker gadekæret at få en mtrvej helt tæt på? Vi ca. 100 meter. I gadekæret yngler både Butsnudede frøer g Lille Vandsalamander. Se bilag 1 bagerst i dette dkument. Kan det være rigtigt, at bebere kan påvirke en uvildig undersøgelse under selve prcessen. Prcessen er vel at mærke gennemført af en uvildig instans i frm af Vejdirektratet? Se artikel fra JP Århus (http://jp.dk/aarhus/krimi/article ece) Kan kmmune, Vejdirektratet eller flketinget være tjent med at vi får en ny Silkebrg situatin igen engang med stavns bundne brgere g et prjekt der trækker i langdrag? En bedre løsning I Mundelstrup g Sabr ønsker vi, at Vejdirektratet g plitikerne kigger på planerne endnu engang. Det paradksale er, at der ikke kun er en anden løsnings mulighed. Der er faktisk mange, hvis man hiver krtene frem. Der er gså mange løsninger, sm vil påvirke betydeligt færre bebere end de i den nuværende VVM redegørelse. Eksempelvis kunne man tage 2010 frslaget m en sydligere linjeføring p g erstatte trmpet sammenfletningen med et kløverblad. Det kan nemt være der. På Ggle Maps har vi taget kløverbladet fra den nuværende løsning g flyttet det sydpå langs den nuværende E45.. Se billede herunder. Man kunne gså vælge en løsning lidt længere sydpå mellem Tilst afkørslen g kløverbladet ved Silkebrgvej. Ved en sådan løsning løser man flere prblemer på en gang. Man fjerner støj g frurenings belastningen fra Mundelstrup g Sabr g skåner arbejdspladser ved det lkale erhverv. Derudver vil man naturligt få frdelt trafikken ind md Århus. Ender man lidt længere sydpå, vil det fr ngen være nærliggende at køre lidt imd syd på E45 g så ind af Silkebrgvej eller Edwin Rahrs Vej. Man fjerner på den måde nget af trykket fra Vibrgvej. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 11/16

12 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr HerunderseseksempelpåVejdirektratetskløverbladsmerflyttetlidtsydpå.Detkunnegsårykkesendnu længeresydpå. Frdeleveddealternativeløsninger. ManfrhindrerstøjgenerfrMundelstrupgSabr.IfølgeVejdirektratetsudregningerimrådet63 68dB(bilagside7).Envaskemaskinestøjerca.40 45dB.Desudenskaldetnævnes,atnårdet gælderlydsvarer3dbtilenfrdbling.vifrstårsletikke,atmanmåbietmrådemedensådan støjpåvirkning. ManfjernerfrureningfraMundelstrupgSabr.Smivenståendegældergsåher,atmanfaktisk vilmindskefrureninggstøjifrhldtildetnuværende,damanvilfåaflastetbådevibrgvej(a26) samtdengamlevibrgvejigennemmundelstrup. ManvilfåmindretrafikpåGammelVibrgvejgennemMundelstrupgSabr,hvilketvilmedføre størretrafiksikkerhedfrbørnimrådet.iselvemundelstrupfærdesdagligt50 60børn.Bådepåcykel imdsabrgptilsklebussernepågammelvibrgvej.600sklebørnbevægersigrundthverdagi Sabr/Mundelstrup. ManvilkunnebibehldeMundelstrupsmbyudviklingsmrådegikkegøredettilenspøgelsesby pressetindmidtimellemtydersttrafikeredeveje(gammelvibrgvejgdennyemtrvej). Vivilkunnebibehldevresbypark,smerenvæsentligdelaflivetiMundelstrup.Deterherbørng vksnesamlespåsmmeraftenertilbldspilgleg.deterherderer45børntiltøndeslagningtil Fastelavn,gdeterhervihlderbyfestglignende. UnderanlægsfasenafdennyemtrvejviltrafikkenkunnefrtsætteuhindretpåVibrgvejgikke smløsningenivvm redegørelsenpressealttrafikindigennemmundelstrup. StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side12/16

13 2010 frslaget var ifølge Vejdirektratet 16 milliner billigere at anlægge. Daltn Betn, sm ligger lige ud til Vibrgvej vil frtsat nemt kunne kmme ned på mtrvejen g ikke være tvunget til at skulle gennem Mundelstrup eller Sabr. Husk at det ikke kun er fra klkken tte til fire, at de kører elementer væk. Det kan lige så vel være klkken fire m natten. Trafikken fra Silkebrg via Brumvej vil kunne frtsætte sm nu. Man undgår at skulle pgrave et strt giftdept fra en tidligere, nu nedlagt, gødnings fabrik i Mundelstrup. Dette dept ligger umiddelbart, hvr der ifølge den nye plan skal være tilkørsel. Deptet indehlder både bly, arsenik, kviksølv, svvlsyre g lignende. Man vil kunne få frdelt trafikken ind imd Århus ud på flere indfalds veje. Inf Her kan læses mere m styregruppens arbejde. Hjemmeside: m m.dk Facebk: Styregruppens talsmand er Lars Bindløv Mbil: Dkumentet er skrevet af g vedligehldes af: Henrik Olesen på vegne af styregruppen Reference Liste VEJDIREKTORATET Inf m udbygning af Rute 26 Vibrg Århus Dkumenter vedrørende VVM Undersøgelsen af udbygning af Rute 26 VVM Redegørelsen fr Rute 26 Søbyvad Århus delen Teknisk Rapprt ver Arealfrhld fr Rute 26 Søbyvad Århus delen Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 13/16

14 Inf m brgermøder afhldt i Referat fra brgermødet i 2010 i Sabr MILJØSTYRELSEN Inf mkring trafikstøj Evaluering af vejstøjstrategiens hvedrapprt (2010) /pdf/ pdf ARTIKLER OG LIGNENDE I MEDIERNE BT Ekspertvurdering angående udbygning af Københavnske mtrveje. (dec. 2009) uklgt udbygge mtrveje JP Århus Er frøer vigtigere end mennesker. (22/2 2012) Bebere frygter øget trafik. (12/2 2012) Plitikere så på mtrvejs placering (28/9 2010) Nyt håb hs mtrvejsnaber (3/9 2010) Naber vil frsøge at få flyttet mtrvejen (20/8 2010) Favrskv Lkalavis De stre linjer km på brdet. (23/2 2012) de stre linjer km paa brdet / /artikler/ /1494 Stiften Det er nget skrammel. (23/2 2012) brgere det er nget skrammel Landsby i prør ver mtrvej. (21/2 2012) i prer ver mtrvej Sklebørn skal krydse farlig vej. (19/ ) sklebern skal krydse farlig vej Rundkørsel er en prp på Vibrgvej. (18/ ) er en prp paa vibrgvej Naber til ny Hammel mtrvej får vished m placering m et år (29/8 2010) til ny hammel mtrvej faar vished m placeringm et aar Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 14/16

15 DIVERSE BAGGRUNDS INFO Hvad er en VVM Redegørelse (VVM.dk) Hvad er en VVM Redegørelse (fra Miljøministeriets hjemmeside) Debat m byudvikling i Århus Afdeling/Byraadsservice/Plitikker g planer/planstrategi 2008/Planstrategi 2008 Agenda 21 redegerelse krt udgave.ashx LOKALT ERHVERVSLIV Daltn Graff Kristensen A/S Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 15/16

16 Bilag 1 Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 16/16

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD

23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD 23. ENLIVSSTIL, DER NAR UD "Åh nej. Otte sider. De her figurer er ved at blive kmplicerede." Lad dig ikke afskrække af, at Ottekanten har tte sider. Vi vil ikke bebyrde dig med tte stre telgiske lektiner

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Et alment bolig og administrationsselskab Forretningsbeskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen Et alment bolig og administrationsselskab Forretningsbeskrivelse Bligselskabet Sct. Jørgen Et alment blig g administratinsselskab Frretningsbeskrivelse Bligselskabet Sct. Jørgen Vibrg. Bligselskabet Sct. Jørgen Vibrg en selvejende almen nn prfit bligrganisatin, hvis

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere