Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro"

Transkript

1 Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk

2 Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer Mundelstrup g Sabr. Mundelstrup ligger ca. 11km fra Århus centrum, g yderligere 2km md vest ligger Sabr. Vibrgvej (A26) går direkte igennem Sabr, hvrimd Mundelstrup ligger imellem Vibrgvej (A26) g Gammel Vibrgvej. Byerne havde i 2011 henhldsvis 440 g bebere. Sabr er de senere år vkset meget, men betegnes stadig sm en relativ ny by. Mundelstrup har en lidt længere histrie, men er først vkset de senere år. På sigt frventes de t byer at vkse sammen. Mundelstrup har i øjeblikket status af landzne, men Århus Kmmune arbejder på at få det ind under byznen. Begge byer ligger i en attraktiv afstand fra Århus med rimelige mulighed fr ffentlig transprt via bus. Sklemrådet er fælles, g børnene går på Sabr Krsvejssklen i Sabr. På sklen går 600 elever frdelt på klasserne fra 0 9. I selve Mundelstrup er der ca. 60 børn hvraf en del er i sklealderen. Fr børnene i Mundelstrup går dagligt sklebus via Gammel Vibrgvej. De, sm vælger at cykle skal følge Gammel Vibrgvej på halvdelen af turen g så tage Vibrgvej (A26) det sidste stykke. Begge byer er frstæder til Århus, g har begge bevaret landsby præget. Begge byer er mgivet af åbne marker, g i byerne findes hyggelige grønne mråder, sm især m smmeren benyttes af både børn g vksne. Ved Mundelstrup g Sabr er der ngle mindre virksmheder samt t stre i frm af Daltn Betn med 160 ansatte (www.daltn.dk) g Graff Kristensens Gartneri med 30 ansatte (http://www.graff.dk). Daltn Betn prducerer betn elementer til både erhvervs g bligbyggeri g er især kendt fr fltte trappe løsninger i betn g terrazz. Graff har leveret blmster til frbrugerne i 80 år. Derudver arbejder de på frædling af planter g har bl.a. mikr bilger ansat på adressen på Vibrgvej. Fr begge byers vedkmmende er de allerede i dag hårdt belastet af trafikken på Vibrgvej (A26). Fra Tilst g ind md Århus midtby er der kun et spr i hver retning, g det giver vldsmme prblemer både mrgen g aften. Trafikken lukker til ved Tilst, g m mrgenen giver det kø helt ud til Sabr. Derudver kan man i Mundelstrup allerede i dag, især når der er østen vind, nemt høre støjen fra nuværende E45, sm ligger 500m øst fr byen. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 2/16

3 Baggrund Fr et år siden var der høring i Sabr angående udbygning af nuværende Vibrgvej (A26). Der blev fremlagt en linjeføring sm gik syd fr Mundelstrup / Sabr g syd fr den nuværende Vibrgvej. Det var til str glæde fr de fleste bebere i både Mundelstrup g Sabr, da den nuværende Vibrgvej ville blive mindre trafikeret med mindre støj g frurening til følge. Se referat g præsentatin fra mødet i Sabr sidste år. Den 7. februar km VVM redegørelsen. Til vres stre chk var linjeføringen pludselig ændret, da man vil udbygge nuværende Vibrgvej til en 4 spret mtrvej på en del af strækningen fra Sabr til sammenkblingen med E45. Den resterende del kmmer helt tæt på Sabr. Det mener vi bebere i Sabr g Mundelstrup, abslut ikke er hensigtsmæssigt. På billedet nedenfr ses nederst den linjeføring, der blev peget på i Oven ver er den linjeføring, der udelukkende peges på i VVM redegørelsen. Sm det ses på tegningen går den nuværende linjeføring lige p af Mundelstrup. Mundelstrup Vi ved, at i tiden mellem Vejdirektratets brgermøde sidste år g til ffentliggørelsen af VVM redegørelsen, har fem bebere haft både plitikere på besøg g har været i kntakt med Vejdirektratet. Ifølge artikel i JP Århus (http://jp.dk/aarhus/krimi/article ece), at det er højest usædvanligt, at bebere er inde ver så tidligt i prcessen. Det vel at mærke en uvildig prces. De fem bebere ville alle ved 2010 løsningen blive berørt i mindre grad. Pludselig var den prindelige plan ændret. Vi håber, at det er en tilfældighed, men frygter, at de fem bebere simpelthen har lavet deres lbbyarbejde, g at det er derfr, at planerne pludselig Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 3/16

4 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr erblevetændret.sjvtnkertudafdefembeberejurnalisterfrlkaleaviser.detharbl.a.gsåbetydet, atviharmåttekæmpefratfåpressensbevågenhed. DerernunedsatenstyregruppefrMundelstrupgSabr.Vivilmedsamletstemmefrsøgeatblivehørt! MåletersmminimumatfåsløjfetnuværendeVVM redegørelsegfåigennematderskallavesenny,når engangdererpengetilatgennemføreprjektet.alternativtvilvihavevejdirektratettilatgenvervejeandre løsninger.detkunnevære2010mdellenkmbineretmedenkløverbladssammenføjningellerenendnu sydligereløsning.derkunne,smviserdet,væreflereløsningerispil,smallevilpåvirkeerhvervgbebere ilangtmindregradendfrslagetivvm redegørelsen. IMundelstrupgSabrserviabslutpsitivtpåatfåenmtrvej,menladsplacereden,sådengenerer færrestmuligt. Linjeføring i VVM redegørelsen DennyemtrvejkmmertilatgåhelttætpafSabrpåførstehalvdelhenimdtilslutningentilE45.Lige indenmundelstrupgårdenindgfølgernuværendevibrgvej(a26).nuværendevibrgvej(a26)bliverlukket detsidstestykkeggåristedetverigammelvibrgvej(sekrt). VibrgvejgårveriGammelVibrgvej. Brumvej,smlukkes. DerudverbliveBrumvejlukketaf,såaltrafikfraBrumvejskalindigennemMundelstrup.Detkannævnes, atbrumvejgårverilangeliniegfrtsætterhelttilsilkebrg.detsammegælderfrde60 80lastbilerder dagligtskaltilgfrabetnelement firmaetdaltn,smliggerpåbrumvej.altsåialt gangepr.dag skallastbilerudpågammelvibrgvej.talletkmmeraf,atde60 80lastbilerjbådeskalindgreturigen.I dagkandekøredirektenedpåvibrgvej(a26).sebilledemedeksempelfratestkørselmedelementer igennemmundelstrup. DetprblemvilevermedidagiMundelstruper,at trafikkenindevedtilstgindimdårhuslukkerhelt tilimyldretiden.detbetyder,atdererkøheltudtil Sabreksempelvismmrgenen.Datrafikanterne ikkevilhldeikø,drejerdefragkørerindigennem MundelstrupgvidereindgennemTilstfrat verhaledem,smhlderikøpåvibrgvej(a26).i myldretidenmmrgenen,erdertaltptil15bileri minuttetpågammelvibrgvej. VejdirektratetvurdereriVVM redegørelsen,at trafikkenpåvibrgvej(a26)vilbliveøgetmedptil StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side4/16

5 4000 biler i døgnet, hvis den anbefalede linjeføring bliver en realitet. Da der ikke er ngen løsning på vej fr stykket fra Tilst ind md Århus, frventer vi, at prblemet igennem Mundelstrup blt vil blive frværret. Derudver vil det under alle mstændigheder være ulgisk fr bebere i Sabr at tage den nye mtrvej, da Gammel Vibrgvej er en mere direkte vej ind g ud af Århus. Desuden ved vi, at det på sigt vil være meget svært at udvide stykket fra Tilst g ind md byen, da der langs vejen ligger en lang række virksmheder. Så vidt vi er infrmeret blev bygglinjerne langs vejen fjernet fr flere år siden. Mundelstrup kmmer derfr til at ligge klemt inde imellem den nye mtrvej g Gammel Vibrgvej, sm begge bliver vldsmt trafikerede. Både vi g vres børn skal dagligt færdes i dette trafik mylder med deraf støj g frurenings gener til følge. Derudver kmmer generne fr både Daltn, sm tidligere nævnt, men gså fr et lkalt gartneri, hvr de ansatte nu vil få en mvej med 5 6km til nærmeste ffentlige transprt mulighed. Det skyldes, at deres nuværende indkørsel fra Vibrgvej bliver blkeret af mtrvejen. Vi ved på baggrund af en bebers erfaringer, at kreditfreningerne allerede nu bremser muligheder fr udlån fr de huse, der ligger tæt på de linjeføringer, der pt. er i spil. Prcessen g udsigten til mtrvejen hæmmer både bebere g erhvervsliv i en krridr langs alle linjeføringerne. Vi ved gså, at et mråde i Mundelstrup, sm Kmmunen nyligt har udlagt til pførelse af 75 bliger, netp er sat i ber af bygherren. Han kan ikke rentabelt sælge bligerne med planerne m mtrvej i baghaven. Alternativet er at sælge til industri, hvilket ikke er særligt befrdrende fr at bevare landsbyen sm kmmunen lægger særligt vægt på i bl.a. vejledningen "Landsbyernes bevarelse" fra Århus Kmmune, Byplanafdelingen (januar 191). På billedet på næste side ses, hvr tæt vejen kmmer på Mundelstrup by. De røde firkanter er støjværnet. Den yderste række huse er helt nye. Ud ver kæmpe støjprblemer (p til 62 68dB), fr en del af Sabr g hele Mundelstrup vil begge mråder blive kraftig påvirket af frurening. Tallene kmmer fra Vejdirektratets egen VVM redegørelse. Dertil kmmer, at ca. en uge efter, at VVM redegørelsen blev ffentliggjrt, viste det sig, at der ikke var penge til at gennemføre prjektet. Sammen med 13 øvrige prjekter blev gså udbygningen af Rute 26 lagt i skuffen på ubestemt tid. Det betyder, at et strt antal bebere nu er stavnsbundet på ubestemt tid. Det mener vi ikke er rimeligt! Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 5/16

6 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr Nedenståendeviserstøjbelastningen. StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side6/16

7 Knsekvenser fr brgerne Hvilke knsekvenser vil det få fr brgerne i de t byer? Ud fra dkumentatinen, der er lavet i frbindelse med VVM redegørelsen, samt bebernes egne erfaringer, listes her følgerne af løsningen, sm den er skitseret pt. Umiddelbart får den nuværende linjeføring enrme menneskelige g øknmiske knsekvenser fr brgere i de t byer. Det skal nævnes, at der bl.a. er kmmet input fra bebere, sm bede i Mundelstrup inden Vibrgvej (A26) blev bygget. De bede altså i mrådet, da Gammel Vibrgvej var den primære trafik åre ind md Århus, g de husker generne fra den tid. Vi har desuden lagt et strt stykke arbejde i, at undersøge påvirkningerne af trafik støj. Der findes bl.a. mfattende infrmatin på Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.mst.dk/virksmhed_g_myndighed/stej/trafikstj/). Børnene i både Mundelstrup g Sabr. Børnene kmmer til at leve i et trafik kas. Det gælder både, når mrådets 600 børn skal til g fra Sabr skle, men gså i fritiden, når de skal besøge kammerater. Til skle går der bus, men når de skal til spejder, fdbld eller besøge venner, vil det være til fds eller på cykel langs g tværs af stærkt trafikerede veje. Støjbelastning langt ver det anbefalede. Der findes mange g lange rapprter angående følger af trafikstøj. På bl.a. miljøstyrelsens hjemmeside findes en rapprt fra Rambøll (http://www2.mst.dk/udgiv/publikatiner/2010/ /pdf/ pdf), der beskriver mange af følgerne. Så snart man kmmer ver 55dB kan man påvise negative virkninger på helbredet. Fr børn er grænsen endnu lavere.. Hertil skal nævnes, at hele Mundelstrup g en str del af Sabr kmmer til at leve med 62 68dB g det er endda i gennemsnit. En vaskemaskine støjer til sammenligning 40 45dB. Husk på at 3dB er en frdbling, når man taler m lyd. Støjværn langs Mundelstrup. Vi får et 3 meter højt støjværn p langs en lille del af Mundelstrup. Langs resten ser det ud til, at de nuværende støjvlde helt fjernes. Fr én række bliger kmmer støjværnet i bgstaveligste frstand helt ind i haven. En lang række bliger får vejen liggende i baghaven. Fr en lang række bebere kmmer vejen så tæt på, at vejbanen blt ligger ganske få meter fra husene. Vil man her kunne spise de grøntsager, man dyrker grundet frurening? Kæmpe værditab af husene. I vennævnte rapprt fra Rambøll vurderer Rambøll på side 39, at huse langs mtrveje i gennemsnit taber 1,64% pr. db ver 55 i værdi. Hvem dækker vres tab? Det får stre knsekvenser fr mange. Vi har j ikke selv valgt at flytte ind langs en mtrvej. Det er nget, der bliver presset ned ver hvedet på s. Begrænsede lånemuligheder. En beber fra Sabr fik det helt ind på krppen allerede sidste år, da 2010 linjeføringen netp var blevet fremlagt. Han ønskede at låne til renvering af huset igennem Kreditfreningen. Han fik afslag med den begrundelse, at de ikke lånte penge ud til huse, der ligger så tæt på mulige linjeføringer af Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 7/16

8 mtrveje. Mundelstrup mister Byparken. I Mundelstrup har vi vres lkale bypark, sm vi værner meget m. Her samles vksne g børn fr at spille bld m smmeren. Vi hlder vres byfest g Sct. Hans arrangementer mv. her. Vi havde samlet ca. 45 børn til at slå katten af tønden til fastelavn. Hvis den anbefalede linjeføring bliver en realitet vil vres bypark blive frvandlet til tilkørsels bane til mtrvejen. Flere mister deres huse. Sm det ser ud nu vil flere huse skulle eksprprieres fr at få plads til mtrvejen. Tænk på den usikkerhed disse flk skal leve med, ind til prjektet bliver realiseret. De er bundne på hænder g fødder. Vi er verrasket ver, at man kan stavnsbinde brgere på denne måde i Danmark ann 2012? Der ligger planer fr 75 nye huse i tæt/lav bebyggelse i Mundelstrup. Hvad med disse grunde. PT har bygherren sat det i ber g meddelt dette til kmmunen. Kmmer mtrvejen kan de ikke sælges, g så bliver de til erhverv i stedet fr. Mundelstrup skulle være byzne. Der er planer m, at Mundelstrup skulle ind under byzne. Det gav s bebere håb m, at man på sigt ser Mundelstrup sm nget, der skal gr. Nu planter man så en mtrvej. Huse i Mundelstrup skal pføres i landsby stil. Århus Kmmune har brugt meget tid på at gdkende planerne fr de nye huse i byen inden pførelse. De skulle pføres på en bestemt måde, så de er i landsby stil. Hvrdan harmnerer det med, at man nu pfører en mtrvej? Bliver den mn pført i landsby stil? Gadekær midt i byen. Midt i byen har vi et lille gadekær. Ved udstykning af nye grunde i 2009 kiggede de på, hvilken indflydelse det ville få fr gadekæret, sm er beskyttet i henhld til naturbeskyttelseslvens 3. Hvrdan påvirker det gadekæret, at få en mtrvej helt tæt på? I gadekæret yngler både Butsnudede frøer g Lille Vandsalamander. Hvad med alle vres spidssnudet frøer? Uddrag fra: Danmarks Miljøundersøgelser/Aarhus Universitet/Faglig rapprt fra DMU nr / Håndbg m dyrearter, på habitatdirektivets bilag IV til brug i administratin g planlægning: Spidssnudet frø er den almindeligste padde i Danmark, sm er mfattet af beskyttelsen i Habitatdirektivets artikel 12. Arten findes strt set i hele landet. Hvis der er vandhuller i eller nær et prjektmråde, kan man sm udgangspunkt altid frvente frekmst af spidssnudet frø, indtil det mdsatte er sandsynliggjrt. Hvrdan kan den venstående spidssnudet frø, blive til STRENGT BESKYTTEDE ARTER, sm man kan læse på side 67 i VVM redegørelsen? Kan det have sin rigtighed, at Vejdirektratet kun besøger de mråder, hvr de bliver specielt inviteret g ikke på egen hånd besøger 7 undersøger berørte mråder? Er man i vejdirektratet klar ver, at der er ngle helt specifikke krav til hvad en VVM redegørelse skal indehlde? Ved man at, der sm udgangspunkt skal redegøres fr; anlæggets frventede påvirkning af MENNESKET g miljø? I så fald, hvrfr har man ikke været på besøg i hverken Mundelstrup eller Sabr, fr at møde beberne g kigge på påvirkninger? Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 8/16

9 Billede af nye huse på Løvkærvej. De første bebere flyttede ind i 2011, g de sidste er endnu ikke bygget færdigt. Det kmmende støjværn rykker flere meter længere ind end det nuværende. Altså direkte i de nye huses baghaver. Andre steder i byen kmmer det helt p på flks terrasse!! Her kmmer nyt støjværn ind til!! Knsekvenser fr erhvervslivet Daltn får inddraget en str del af deres pmagasinerings plads. Det kan betyde, at de bliver nødt til at vende hele deres prduktin m. Sm det er nu køres råmaterialer ind i den ene ende, g de færdige elementer kmmer ud i den anden. Her er placeret kraner g lignende. Det mråde inddrages. Daltn skal nu gennem Mundelstrup eller Sabr med både råvarer g færdige prdukter. Der kører lastbiler i døgnet m til Daltn. Disse lastbiler skal både frem g tilbage, så i alt lastbiler i døgnet. De vil fremver skulle igennem Mundelstrups smalle hvedgade, g ngen af dem videre igennem Sabr fr at få elementer ud g råvarer ind. Tab af arbejdspladser på Daltn. Fra Daltns direktør ved vi, at det kan kmme til at betyde flytning af fabrikken med tab af arbejdspladser til følge. Der arbejder i øjeblikket 160 mand på fabrikken. 5 6km til ffentlig transprt fr gartneri. Graff Kristensens gartneri har 30 ansatte, hvraf ver halvdelen kmmer med ffentlige transprtmidler til g fra arbejde. De får nu 5 6km til nærmeste busfrbindelse. Gartneri mister grund. Graff Kristensens gartneri mister desuden en del af deres areal, hvilket kan medføre begrænsninger i udvidelsesmulighederne på sigt. Begrænsninger af lånemuligheder. Både Daltn, Graff Kristensens gartneri samt øvrig erhverv i Mundelstrup g Sabr risikerer fremver ikke at kunne låne til udbygning på grund af mtrvejens placering. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 9/16

10 Spørgsmål Vi undres?? Har Vejdirektratet taget hensyn til de 21 bebere i Mundelstrup g de ver 200 bebere i Sabr, hvis huse slet ikke figurerer på det alt fr gamle krtmateriale, sm Vejdirektratet har sendt ud? Vi har selv spurgt Vejdirektratet. I første mgang sagde Vejdirektratet, at de j kun var huse bygget inden fr de sidste 2 år. Det er de ikke. Husene er pført siden 2005!!! Det km meget bag på Vejdirektratet da de blev spurgt direkte. Vil vi i Mundelstrup kunne lade vres børn spise jrdbær g lignende fra haven fremver, når den enrme luftfrurening, der kmmer fra vejen, tages i betragtning? Hvrdan harmnerer det, at 440 bebere i Mundelstrup g i Sabr fremver skal leve i støj langt ver det anbefalede, samtidig med at der på Miljøstyrelsens hjemmeside er rapprter m uhensigtsmæssighederne ved vejstøj samt handlingsplaner fr reducering af vejstøj? Har vejdirektratet været ude i mrådet fr at kigge? I så fald, hvrfr har de ikke pdaget nye huse på Løvkærvej? Dem kan de ikke undgå at se, hvis de har været frbi vres tidligere mtalte gadekær. Inden man byggede Vibrgvej (A26) herskede trafik kas gennem Mundelstrup, da det var hved færdsels åren ind md Århus. Ønsker Vejdirektratet at genindføre dette trafik kas? Hvrfr har Århus Kmmune planer m at lægge Mundelstrup ind under byzne, når de samtidig lægger p til en linjeføring fr den nye mtrvej, sm ligger klds p af Mundelstrup? Hvrfr har Århus Kmmune sendt breve ud til bebere uden fr Mundelstrup, m de er interesserede i skv rejsning, når de efterfølgende lægger p til en mtrvejsplacering direkte gennem det mråde, sm de freslår til skvrejsningen? Hvad Vejdirektratet g plitikerne tænkt sig at gøre med trafikken under anlægsarbejdet? Skal den gennem Mundelstrups smalle hvedgade? Er det virkelig nødvendigt at skulle grave direkte gennem et gammelt gift dept, sm indehlder både bly, arsenik, kviksølv g svvlsyre fra en tidligere gødnings fabrik? Hvrfr anbefaler Vejdirektratet en løsning der er 16 milliner krner dyrere end en løsning, der giver støj g frurenings gener fr betydeligt færre bebere, ikke går lige p af t små landsbyer g ikke generer lkalt erhvervsliv? Har Vejdirektratet undersøgt de menneskelige knsekvenser, sm man ifølge beskrivelsen af en VVM redegørelse skal? I så fald, hvrfr har man ikke været i Mundelstrup? Er Vejdirektratet vidende m, hvad der sker i Århus kmmune, g er Århus Kmmune vidende m Vejdirektratets planer? Hvis ja, hvrfr har Kmmunen så inden fr de seneste måneder slgt et stykke jrd (matrikel 3t) til en beber i Mundelstrup? Umiddelbart efter kan beberen se på krt, at mrådet ligger i tilkørselsbanen til den nye mtrvej. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 10/16

11 Martrikel 3t Hvrfr er mtrvejen i illustratinerne i VVM redegørelsen rent visuelt gjrt mindre end den faktisk er? Hvrdan vil Århus Kmmune løse trafikprblemet fra Tilst ind md Århus midt, når byggelinjerne er væk, g der samtidig ligger erhverv g større indkøbscentre ud til den nuværende vej? Hvad vil Århus Kmmune gøre af de ekstra biler i mditbyen? Er gadekæret i byen taget med i vurderingen? Ved udstykning af nye grunde i 2009 kiggede de på, hvilken indflydelse det ville få på gadekæret, sm er beskyttet i henhld til naturbeskyttelseslvens 3. Har Vejdirektratet analyseret, hvrdan det påvirker gadekæret at få en mtrvej helt tæt på? Vi ca. 100 meter. I gadekæret yngler både Butsnudede frøer g Lille Vandsalamander. Se bilag 1 bagerst i dette dkument. Kan det være rigtigt, at bebere kan påvirke en uvildig undersøgelse under selve prcessen. Prcessen er vel at mærke gennemført af en uvildig instans i frm af Vejdirektratet? Se artikel fra JP Århus (http://jp.dk/aarhus/krimi/article ece) Kan kmmune, Vejdirektratet eller flketinget være tjent med at vi får en ny Silkebrg situatin igen engang med stavns bundne brgere g et prjekt der trækker i langdrag? En bedre løsning I Mundelstrup g Sabr ønsker vi, at Vejdirektratet g plitikerne kigger på planerne endnu engang. Det paradksale er, at der ikke kun er en anden løsnings mulighed. Der er faktisk mange, hvis man hiver krtene frem. Der er gså mange løsninger, sm vil påvirke betydeligt færre bebere end de i den nuværende VVM redegørelse. Eksempelvis kunne man tage 2010 frslaget m en sydligere linjeføring p g erstatte trmpet sammenfletningen med et kløverblad. Det kan nemt være der. På Ggle Maps har vi taget kløverbladet fra den nuværende løsning g flyttet det sydpå langs den nuværende E45.. Se billede herunder. Man kunne gså vælge en løsning lidt længere sydpå mellem Tilst afkørslen g kløverbladet ved Silkebrgvej. Ved en sådan løsning løser man flere prblemer på en gang. Man fjerner støj g frurenings belastningen fra Mundelstrup g Sabr g skåner arbejdspladser ved det lkale erhverv. Derudver vil man naturligt få frdelt trafikken ind md Århus. Ender man lidt længere sydpå, vil det fr ngen være nærliggende at køre lidt imd syd på E45 g så ind af Silkebrgvej eller Edwin Rahrs Vej. Man fjerner på den måde nget af trykket fra Vibrgvej. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 11/16

12 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr HerunderseseksempelpåVejdirektratetskløverbladsmerflyttetlidtsydpå.Detkunnegsårykkesendnu længeresydpå. Frdeleveddealternativeløsninger. ManfrhindrerstøjgenerfrMundelstrupgSabr.IfølgeVejdirektratetsudregningerimrådet63 68dB(bilagside7).Envaskemaskinestøjerca.40 45dB.Desudenskaldetnævnes,atnårdet gælderlydsvarer3dbtilenfrdbling.vifrstårsletikke,atmanmåbietmrådemedensådan støjpåvirkning. ManfjernerfrureningfraMundelstrupgSabr.Smivenståendegældergsåher,atmanfaktisk vilmindskefrureninggstøjifrhldtildetnuværende,damanvilfåaflastetbådevibrgvej(a26) samtdengamlevibrgvejigennemmundelstrup. ManvilfåmindretrafikpåGammelVibrgvejgennemMundelstrupgSabr,hvilketvilmedføre størretrafiksikkerhedfrbørnimrådet.iselvemundelstrupfærdesdagligt50 60børn.Bådepåcykel imdsabrgptilsklebussernepågammelvibrgvej.600sklebørnbevægersigrundthverdagi Sabr/Mundelstrup. ManvilkunnebibehldeMundelstrupsmbyudviklingsmrådegikkegøredettilenspøgelsesby pressetindmidtimellemtydersttrafikeredeveje(gammelvibrgvejgdennyemtrvej). Vivilkunnebibehldevresbypark,smerenvæsentligdelaflivetiMundelstrup.Deterherbørng vksnesamlespåsmmeraftenertilbldspilgleg.deterherderer45børntiltøndeslagningtil Fastelavn,gdeterhervihlderbyfestglignende. UnderanlægsfasenafdennyemtrvejviltrafikkenkunnefrtsætteuhindretpåVibrgvejgikke smløsningenivvm redegørelsenpressealttrafikindigennemmundelstrup. StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side12/16

13 2010 frslaget var ifølge Vejdirektratet 16 milliner billigere at anlægge. Daltn Betn, sm ligger lige ud til Vibrgvej vil frtsat nemt kunne kmme ned på mtrvejen g ikke være tvunget til at skulle gennem Mundelstrup eller Sabr. Husk at det ikke kun er fra klkken tte til fire, at de kører elementer væk. Det kan lige så vel være klkken fire m natten. Trafikken fra Silkebrg via Brumvej vil kunne frtsætte sm nu. Man undgår at skulle pgrave et strt giftdept fra en tidligere, nu nedlagt, gødnings fabrik i Mundelstrup. Dette dept ligger umiddelbart, hvr der ifølge den nye plan skal være tilkørsel. Deptet indehlder både bly, arsenik, kviksølv, svvlsyre g lignende. Man vil kunne få frdelt trafikken ind imd Århus ud på flere indfalds veje. Inf Her kan læses mere m styregruppens arbejde. Hjemmeside: m m.dk Facebk: Styregruppens talsmand er Lars Bindløv Mbil: Dkumentet er skrevet af g vedligehldes af: Henrik Olesen på vegne af styregruppen Reference Liste VEJDIREKTORATET Inf m udbygning af Rute 26 Vibrg Århus Dkumenter vedrørende VVM Undersøgelsen af udbygning af Rute 26 VVM Redegørelsen fr Rute 26 Søbyvad Århus delen Teknisk Rapprt ver Arealfrhld fr Rute 26 Søbyvad Århus delen Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 13/16

14 Inf m brgermøder afhldt i Referat fra brgermødet i 2010 i Sabr MILJØSTYRELSEN Inf mkring trafikstøj Evaluering af vejstøjstrategiens hvedrapprt (2010) /pdf/ pdf ARTIKLER OG LIGNENDE I MEDIERNE BT Ekspertvurdering angående udbygning af Københavnske mtrveje. (dec. 2009) uklgt udbygge mtrveje JP Århus Er frøer vigtigere end mennesker. (22/2 2012) Bebere frygter øget trafik. (12/2 2012) Plitikere så på mtrvejs placering (28/9 2010) Nyt håb hs mtrvejsnaber (3/9 2010) Naber vil frsøge at få flyttet mtrvejen (20/8 2010) Favrskv Lkalavis De stre linjer km på brdet. (23/2 2012) de stre linjer km paa brdet / /artikler/ /1494 Stiften Det er nget skrammel. (23/2 2012) brgere det er nget skrammel Landsby i prør ver mtrvej. (21/2 2012) i prer ver mtrvej Sklebørn skal krydse farlig vej. (19/ ) sklebern skal krydse farlig vej Rundkørsel er en prp på Vibrgvej. (18/ ) er en prp paa vibrgvej Naber til ny Hammel mtrvej får vished m placering m et år (29/8 2010) til ny hammel mtrvej faar vished m placeringm et aar Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 14/16

15 DIVERSE BAGGRUNDS INFO Hvad er en VVM Redegørelse (VVM.dk) Hvad er en VVM Redegørelse (fra Miljøministeriets hjemmeside) Debat m byudvikling i Århus Afdeling/Byraadsservice/Plitikker g planer/planstrategi 2008/Planstrategi 2008 Agenda 21 redegerelse krt udgave.ashx LOKALT ERHVERVSLIV Daltn Graff Kristensen A/S Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 15/16

16 Bilag 1 Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 16/16

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere