Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro"

Transkript

1 Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk

2 Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer Mundelstrup g Sabr. Mundelstrup ligger ca. 11km fra Århus centrum, g yderligere 2km md vest ligger Sabr. Vibrgvej (A26) går direkte igennem Sabr, hvrimd Mundelstrup ligger imellem Vibrgvej (A26) g Gammel Vibrgvej. Byerne havde i 2011 henhldsvis 440 g bebere. Sabr er de senere år vkset meget, men betegnes stadig sm en relativ ny by. Mundelstrup har en lidt længere histrie, men er først vkset de senere år. På sigt frventes de t byer at vkse sammen. Mundelstrup har i øjeblikket status af landzne, men Århus Kmmune arbejder på at få det ind under byznen. Begge byer ligger i en attraktiv afstand fra Århus med rimelige mulighed fr ffentlig transprt via bus. Sklemrådet er fælles, g børnene går på Sabr Krsvejssklen i Sabr. På sklen går 600 elever frdelt på klasserne fra 0 9. I selve Mundelstrup er der ca. 60 børn hvraf en del er i sklealderen. Fr børnene i Mundelstrup går dagligt sklebus via Gammel Vibrgvej. De, sm vælger at cykle skal følge Gammel Vibrgvej på halvdelen af turen g så tage Vibrgvej (A26) det sidste stykke. Begge byer er frstæder til Århus, g har begge bevaret landsby præget. Begge byer er mgivet af åbne marker, g i byerne findes hyggelige grønne mråder, sm især m smmeren benyttes af både børn g vksne. Ved Mundelstrup g Sabr er der ngle mindre virksmheder samt t stre i frm af Daltn Betn med 160 ansatte (www.daltn.dk) g Graff Kristensens Gartneri med 30 ansatte (http://www.graff.dk). Daltn Betn prducerer betn elementer til både erhvervs g bligbyggeri g er især kendt fr fltte trappe løsninger i betn g terrazz. Graff har leveret blmster til frbrugerne i 80 år. Derudver arbejder de på frædling af planter g har bl.a. mikr bilger ansat på adressen på Vibrgvej. Fr begge byers vedkmmende er de allerede i dag hårdt belastet af trafikken på Vibrgvej (A26). Fra Tilst g ind md Århus midtby er der kun et spr i hver retning, g det giver vldsmme prblemer både mrgen g aften. Trafikken lukker til ved Tilst, g m mrgenen giver det kø helt ud til Sabr. Derudver kan man i Mundelstrup allerede i dag, især når der er østen vind, nemt høre støjen fra nuværende E45, sm ligger 500m øst fr byen. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 2/16

3 Baggrund Fr et år siden var der høring i Sabr angående udbygning af nuværende Vibrgvej (A26). Der blev fremlagt en linjeføring sm gik syd fr Mundelstrup / Sabr g syd fr den nuværende Vibrgvej. Det var til str glæde fr de fleste bebere i både Mundelstrup g Sabr, da den nuværende Vibrgvej ville blive mindre trafikeret med mindre støj g frurening til følge. Se referat g præsentatin fra mødet i Sabr sidste år. Den 7. februar km VVM redegørelsen. Til vres stre chk var linjeføringen pludselig ændret, da man vil udbygge nuværende Vibrgvej til en 4 spret mtrvej på en del af strækningen fra Sabr til sammenkblingen med E45. Den resterende del kmmer helt tæt på Sabr. Det mener vi bebere i Sabr g Mundelstrup, abslut ikke er hensigtsmæssigt. På billedet nedenfr ses nederst den linjeføring, der blev peget på i Oven ver er den linjeføring, der udelukkende peges på i VVM redegørelsen. Sm det ses på tegningen går den nuværende linjeføring lige p af Mundelstrup. Mundelstrup Vi ved, at i tiden mellem Vejdirektratets brgermøde sidste år g til ffentliggørelsen af VVM redegørelsen, har fem bebere haft både plitikere på besøg g har været i kntakt med Vejdirektratet. Ifølge artikel i JP Århus (http://jp.dk/aarhus/krimi/article ece), at det er højest usædvanligt, at bebere er inde ver så tidligt i prcessen. Det vel at mærke en uvildig prces. De fem bebere ville alle ved 2010 løsningen blive berørt i mindre grad. Pludselig var den prindelige plan ændret. Vi håber, at det er en tilfældighed, men frygter, at de fem bebere simpelthen har lavet deres lbbyarbejde, g at det er derfr, at planerne pludselig Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 3/16

4 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr erblevetændret.sjvtnkertudafdefembeberejurnalisterfrlkaleaviser.detharbl.a.gsåbetydet, atviharmåttekæmpefratfåpressensbevågenhed. DerernunedsatenstyregruppefrMundelstrupgSabr.Vivilmedsamletstemmefrsøgeatblivehørt! MåletersmminimumatfåsløjfetnuværendeVVM redegørelsegfåigennematderskallavesenny,når engangdererpengetilatgennemføreprjektet.alternativtvilvihavevejdirektratettilatgenvervejeandre løsninger.detkunnevære2010mdellenkmbineretmedenkløverbladssammenføjningellerenendnu sydligereløsning.derkunne,smviserdet,væreflereløsningerispil,smallevilpåvirkeerhvervgbebere ilangtmindregradendfrslagetivvm redegørelsen. IMundelstrupgSabrserviabslutpsitivtpåatfåenmtrvej,menladsplacereden,sådengenerer færrestmuligt. Linjeføring i VVM redegørelsen DennyemtrvejkmmertilatgåhelttætpafSabrpåførstehalvdelhenimdtilslutningentilE45.Lige indenmundelstrupgårdenindgfølgernuværendevibrgvej(a26).nuværendevibrgvej(a26)bliverlukket detsidstestykkeggåristedetverigammelvibrgvej(sekrt). VibrgvejgårveriGammelVibrgvej. Brumvej,smlukkes. DerudverbliveBrumvejlukketaf,såaltrafikfraBrumvejskalindigennemMundelstrup.Detkannævnes, atbrumvejgårverilangeliniegfrtsætterhelttilsilkebrg.detsammegælderfrde60 80lastbilerder dagligtskaltilgfrabetnelement firmaetdaltn,smliggerpåbrumvej.altsåialt gangepr.dag skallastbilerudpågammelvibrgvej.talletkmmeraf,atde60 80lastbilerjbådeskalindgreturigen.I dagkandekøredirektenedpåvibrgvej(a26).sebilledemedeksempelfratestkørselmedelementer igennemmundelstrup. DetprblemvilevermedidagiMundelstruper,at trafikkenindevedtilstgindimdårhuslukkerhelt tilimyldretiden.detbetyder,atdererkøheltudtil Sabreksempelvismmrgenen.Datrafikanterne ikkevilhldeikø,drejerdefragkørerindigennem MundelstrupgvidereindgennemTilstfrat verhaledem,smhlderikøpåvibrgvej(a26).i myldretidenmmrgenen,erdertaltptil15bileri minuttetpågammelvibrgvej. VejdirektratetvurdereriVVM redegørelsen,at trafikkenpåvibrgvej(a26)vilbliveøgetmedptil StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side4/16

5 4000 biler i døgnet, hvis den anbefalede linjeføring bliver en realitet. Da der ikke er ngen løsning på vej fr stykket fra Tilst ind md Århus, frventer vi, at prblemet igennem Mundelstrup blt vil blive frværret. Derudver vil det under alle mstændigheder være ulgisk fr bebere i Sabr at tage den nye mtrvej, da Gammel Vibrgvej er en mere direkte vej ind g ud af Århus. Desuden ved vi, at det på sigt vil være meget svært at udvide stykket fra Tilst g ind md byen, da der langs vejen ligger en lang række virksmheder. Så vidt vi er infrmeret blev bygglinjerne langs vejen fjernet fr flere år siden. Mundelstrup kmmer derfr til at ligge klemt inde imellem den nye mtrvej g Gammel Vibrgvej, sm begge bliver vldsmt trafikerede. Både vi g vres børn skal dagligt færdes i dette trafik mylder med deraf støj g frurenings gener til følge. Derudver kmmer generne fr både Daltn, sm tidligere nævnt, men gså fr et lkalt gartneri, hvr de ansatte nu vil få en mvej med 5 6km til nærmeste ffentlige transprt mulighed. Det skyldes, at deres nuværende indkørsel fra Vibrgvej bliver blkeret af mtrvejen. Vi ved på baggrund af en bebers erfaringer, at kreditfreningerne allerede nu bremser muligheder fr udlån fr de huse, der ligger tæt på de linjeføringer, der pt. er i spil. Prcessen g udsigten til mtrvejen hæmmer både bebere g erhvervsliv i en krridr langs alle linjeføringerne. Vi ved gså, at et mråde i Mundelstrup, sm Kmmunen nyligt har udlagt til pførelse af 75 bliger, netp er sat i ber af bygherren. Han kan ikke rentabelt sælge bligerne med planerne m mtrvej i baghaven. Alternativet er at sælge til industri, hvilket ikke er særligt befrdrende fr at bevare landsbyen sm kmmunen lægger særligt vægt på i bl.a. vejledningen "Landsbyernes bevarelse" fra Århus Kmmune, Byplanafdelingen (januar 191). På billedet på næste side ses, hvr tæt vejen kmmer på Mundelstrup by. De røde firkanter er støjværnet. Den yderste række huse er helt nye. Ud ver kæmpe støjprblemer (p til 62 68dB), fr en del af Sabr g hele Mundelstrup vil begge mråder blive kraftig påvirket af frurening. Tallene kmmer fra Vejdirektratets egen VVM redegørelse. Dertil kmmer, at ca. en uge efter, at VVM redegørelsen blev ffentliggjrt, viste det sig, at der ikke var penge til at gennemføre prjektet. Sammen med 13 øvrige prjekter blev gså udbygningen af Rute 26 lagt i skuffen på ubestemt tid. Det betyder, at et strt antal bebere nu er stavnsbundet på ubestemt tid. Det mener vi ikke er rimeligt! Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 5/16

6 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr Nedenståendeviserstøjbelastningen. StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side6/16

7 Knsekvenser fr brgerne Hvilke knsekvenser vil det få fr brgerne i de t byer? Ud fra dkumentatinen, der er lavet i frbindelse med VVM redegørelsen, samt bebernes egne erfaringer, listes her følgerne af løsningen, sm den er skitseret pt. Umiddelbart får den nuværende linjeføring enrme menneskelige g øknmiske knsekvenser fr brgere i de t byer. Det skal nævnes, at der bl.a. er kmmet input fra bebere, sm bede i Mundelstrup inden Vibrgvej (A26) blev bygget. De bede altså i mrådet, da Gammel Vibrgvej var den primære trafik åre ind md Århus, g de husker generne fra den tid. Vi har desuden lagt et strt stykke arbejde i, at undersøge påvirkningerne af trafik støj. Der findes bl.a. mfattende infrmatin på Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.mst.dk/virksmhed_g_myndighed/stej/trafikstj/). Børnene i både Mundelstrup g Sabr. Børnene kmmer til at leve i et trafik kas. Det gælder både, når mrådets 600 børn skal til g fra Sabr skle, men gså i fritiden, når de skal besøge kammerater. Til skle går der bus, men når de skal til spejder, fdbld eller besøge venner, vil det være til fds eller på cykel langs g tværs af stærkt trafikerede veje. Støjbelastning langt ver det anbefalede. Der findes mange g lange rapprter angående følger af trafikstøj. På bl.a. miljøstyrelsens hjemmeside findes en rapprt fra Rambøll (http://www2.mst.dk/udgiv/publikatiner/2010/ /pdf/ pdf), der beskriver mange af følgerne. Så snart man kmmer ver 55dB kan man påvise negative virkninger på helbredet. Fr børn er grænsen endnu lavere.. Hertil skal nævnes, at hele Mundelstrup g en str del af Sabr kmmer til at leve med 62 68dB g det er endda i gennemsnit. En vaskemaskine støjer til sammenligning 40 45dB. Husk på at 3dB er en frdbling, når man taler m lyd. Støjværn langs Mundelstrup. Vi får et 3 meter højt støjværn p langs en lille del af Mundelstrup. Langs resten ser det ud til, at de nuværende støjvlde helt fjernes. Fr én række bliger kmmer støjværnet i bgstaveligste frstand helt ind i haven. En lang række bliger får vejen liggende i baghaven. Fr en lang række bebere kmmer vejen så tæt på, at vejbanen blt ligger ganske få meter fra husene. Vil man her kunne spise de grøntsager, man dyrker grundet frurening? Kæmpe værditab af husene. I vennævnte rapprt fra Rambøll vurderer Rambøll på side 39, at huse langs mtrveje i gennemsnit taber 1,64% pr. db ver 55 i værdi. Hvem dækker vres tab? Det får stre knsekvenser fr mange. Vi har j ikke selv valgt at flytte ind langs en mtrvej. Det er nget, der bliver presset ned ver hvedet på s. Begrænsede lånemuligheder. En beber fra Sabr fik det helt ind på krppen allerede sidste år, da 2010 linjeføringen netp var blevet fremlagt. Han ønskede at låne til renvering af huset igennem Kreditfreningen. Han fik afslag med den begrundelse, at de ikke lånte penge ud til huse, der ligger så tæt på mulige linjeføringer af Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 7/16

8 mtrveje. Mundelstrup mister Byparken. I Mundelstrup har vi vres lkale bypark, sm vi værner meget m. Her samles vksne g børn fr at spille bld m smmeren. Vi hlder vres byfest g Sct. Hans arrangementer mv. her. Vi havde samlet ca. 45 børn til at slå katten af tønden til fastelavn. Hvis den anbefalede linjeføring bliver en realitet vil vres bypark blive frvandlet til tilkørsels bane til mtrvejen. Flere mister deres huse. Sm det ser ud nu vil flere huse skulle eksprprieres fr at få plads til mtrvejen. Tænk på den usikkerhed disse flk skal leve med, ind til prjektet bliver realiseret. De er bundne på hænder g fødder. Vi er verrasket ver, at man kan stavnsbinde brgere på denne måde i Danmark ann 2012? Der ligger planer fr 75 nye huse i tæt/lav bebyggelse i Mundelstrup. Hvad med disse grunde. PT har bygherren sat det i ber g meddelt dette til kmmunen. Kmmer mtrvejen kan de ikke sælges, g så bliver de til erhverv i stedet fr. Mundelstrup skulle være byzne. Der er planer m, at Mundelstrup skulle ind under byzne. Det gav s bebere håb m, at man på sigt ser Mundelstrup sm nget, der skal gr. Nu planter man så en mtrvej. Huse i Mundelstrup skal pføres i landsby stil. Århus Kmmune har brugt meget tid på at gdkende planerne fr de nye huse i byen inden pførelse. De skulle pføres på en bestemt måde, så de er i landsby stil. Hvrdan harmnerer det med, at man nu pfører en mtrvej? Bliver den mn pført i landsby stil? Gadekær midt i byen. Midt i byen har vi et lille gadekær. Ved udstykning af nye grunde i 2009 kiggede de på, hvilken indflydelse det ville få fr gadekæret, sm er beskyttet i henhld til naturbeskyttelseslvens 3. Hvrdan påvirker det gadekæret, at få en mtrvej helt tæt på? I gadekæret yngler både Butsnudede frøer g Lille Vandsalamander. Hvad med alle vres spidssnudet frøer? Uddrag fra: Danmarks Miljøundersøgelser/Aarhus Universitet/Faglig rapprt fra DMU nr / Håndbg m dyrearter, på habitatdirektivets bilag IV til brug i administratin g planlægning: Spidssnudet frø er den almindeligste padde i Danmark, sm er mfattet af beskyttelsen i Habitatdirektivets artikel 12. Arten findes strt set i hele landet. Hvis der er vandhuller i eller nær et prjektmråde, kan man sm udgangspunkt altid frvente frekmst af spidssnudet frø, indtil det mdsatte er sandsynliggjrt. Hvrdan kan den venstående spidssnudet frø, blive til STRENGT BESKYTTEDE ARTER, sm man kan læse på side 67 i VVM redegørelsen? Kan det have sin rigtighed, at Vejdirektratet kun besøger de mråder, hvr de bliver specielt inviteret g ikke på egen hånd besøger 7 undersøger berørte mråder? Er man i vejdirektratet klar ver, at der er ngle helt specifikke krav til hvad en VVM redegørelse skal indehlde? Ved man at, der sm udgangspunkt skal redegøres fr; anlæggets frventede påvirkning af MENNESKET g miljø? I så fald, hvrfr har man ikke været på besøg i hverken Mundelstrup eller Sabr, fr at møde beberne g kigge på påvirkninger? Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 8/16

9 Billede af nye huse på Løvkærvej. De første bebere flyttede ind i 2011, g de sidste er endnu ikke bygget færdigt. Det kmmende støjværn rykker flere meter længere ind end det nuværende. Altså direkte i de nye huses baghaver. Andre steder i byen kmmer det helt p på flks terrasse!! Her kmmer nyt støjværn ind til!! Knsekvenser fr erhvervslivet Daltn får inddraget en str del af deres pmagasinerings plads. Det kan betyde, at de bliver nødt til at vende hele deres prduktin m. Sm det er nu køres råmaterialer ind i den ene ende, g de færdige elementer kmmer ud i den anden. Her er placeret kraner g lignende. Det mråde inddrages. Daltn skal nu gennem Mundelstrup eller Sabr med både råvarer g færdige prdukter. Der kører lastbiler i døgnet m til Daltn. Disse lastbiler skal både frem g tilbage, så i alt lastbiler i døgnet. De vil fremver skulle igennem Mundelstrups smalle hvedgade, g ngen af dem videre igennem Sabr fr at få elementer ud g råvarer ind. Tab af arbejdspladser på Daltn. Fra Daltns direktør ved vi, at det kan kmme til at betyde flytning af fabrikken med tab af arbejdspladser til følge. Der arbejder i øjeblikket 160 mand på fabrikken. 5 6km til ffentlig transprt fr gartneri. Graff Kristensens gartneri har 30 ansatte, hvraf ver halvdelen kmmer med ffentlige transprtmidler til g fra arbejde. De får nu 5 6km til nærmeste busfrbindelse. Gartneri mister grund. Graff Kristensens gartneri mister desuden en del af deres areal, hvilket kan medføre begrænsninger i udvidelsesmulighederne på sigt. Begrænsninger af lånemuligheder. Både Daltn, Graff Kristensens gartneri samt øvrig erhverv i Mundelstrup g Sabr risikerer fremver ikke at kunne låne til udbygning på grund af mtrvejens placering. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 9/16

10 Spørgsmål Vi undres?? Har Vejdirektratet taget hensyn til de 21 bebere i Mundelstrup g de ver 200 bebere i Sabr, hvis huse slet ikke figurerer på det alt fr gamle krtmateriale, sm Vejdirektratet har sendt ud? Vi har selv spurgt Vejdirektratet. I første mgang sagde Vejdirektratet, at de j kun var huse bygget inden fr de sidste 2 år. Det er de ikke. Husene er pført siden 2005!!! Det km meget bag på Vejdirektratet da de blev spurgt direkte. Vil vi i Mundelstrup kunne lade vres børn spise jrdbær g lignende fra haven fremver, når den enrme luftfrurening, der kmmer fra vejen, tages i betragtning? Hvrdan harmnerer det, at 440 bebere i Mundelstrup g i Sabr fremver skal leve i støj langt ver det anbefalede, samtidig med at der på Miljøstyrelsens hjemmeside er rapprter m uhensigtsmæssighederne ved vejstøj samt handlingsplaner fr reducering af vejstøj? Har vejdirektratet været ude i mrådet fr at kigge? I så fald, hvrfr har de ikke pdaget nye huse på Løvkærvej? Dem kan de ikke undgå at se, hvis de har været frbi vres tidligere mtalte gadekær. Inden man byggede Vibrgvej (A26) herskede trafik kas gennem Mundelstrup, da det var hved færdsels åren ind md Århus. Ønsker Vejdirektratet at genindføre dette trafik kas? Hvrfr har Århus Kmmune planer m at lægge Mundelstrup ind under byzne, når de samtidig lægger p til en linjeføring fr den nye mtrvej, sm ligger klds p af Mundelstrup? Hvrfr har Århus Kmmune sendt breve ud til bebere uden fr Mundelstrup, m de er interesserede i skv rejsning, når de efterfølgende lægger p til en mtrvejsplacering direkte gennem det mråde, sm de freslår til skvrejsningen? Hvad Vejdirektratet g plitikerne tænkt sig at gøre med trafikken under anlægsarbejdet? Skal den gennem Mundelstrups smalle hvedgade? Er det virkelig nødvendigt at skulle grave direkte gennem et gammelt gift dept, sm indehlder både bly, arsenik, kviksølv g svvlsyre fra en tidligere gødnings fabrik? Hvrfr anbefaler Vejdirektratet en løsning der er 16 milliner krner dyrere end en løsning, der giver støj g frurenings gener fr betydeligt færre bebere, ikke går lige p af t små landsbyer g ikke generer lkalt erhvervsliv? Har Vejdirektratet undersøgt de menneskelige knsekvenser, sm man ifølge beskrivelsen af en VVM redegørelse skal? I så fald, hvrfr har man ikke været i Mundelstrup? Er Vejdirektratet vidende m, hvad der sker i Århus kmmune, g er Århus Kmmune vidende m Vejdirektratets planer? Hvis ja, hvrfr har Kmmunen så inden fr de seneste måneder slgt et stykke jrd (matrikel 3t) til en beber i Mundelstrup? Umiddelbart efter kan beberen se på krt, at mrådet ligger i tilkørselsbanen til den nye mtrvej. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 10/16

11 Martrikel 3t Hvrfr er mtrvejen i illustratinerne i VVM redegørelsen rent visuelt gjrt mindre end den faktisk er? Hvrdan vil Århus Kmmune løse trafikprblemet fra Tilst ind md Århus midt, når byggelinjerne er væk, g der samtidig ligger erhverv g større indkøbscentre ud til den nuværende vej? Hvad vil Århus Kmmune gøre af de ekstra biler i mditbyen? Er gadekæret i byen taget med i vurderingen? Ved udstykning af nye grunde i 2009 kiggede de på, hvilken indflydelse det ville få på gadekæret, sm er beskyttet i henhld til naturbeskyttelseslvens 3. Har Vejdirektratet analyseret, hvrdan det påvirker gadekæret at få en mtrvej helt tæt på? Vi ca. 100 meter. I gadekæret yngler både Butsnudede frøer g Lille Vandsalamander. Se bilag 1 bagerst i dette dkument. Kan det være rigtigt, at bebere kan påvirke en uvildig undersøgelse under selve prcessen. Prcessen er vel at mærke gennemført af en uvildig instans i frm af Vejdirektratet? Se artikel fra JP Århus (http://jp.dk/aarhus/krimi/article ece) Kan kmmune, Vejdirektratet eller flketinget være tjent med at vi får en ny Silkebrg situatin igen engang med stavns bundne brgere g et prjekt der trækker i langdrag? En bedre løsning I Mundelstrup g Sabr ønsker vi, at Vejdirektratet g plitikerne kigger på planerne endnu engang. Det paradksale er, at der ikke kun er en anden løsnings mulighed. Der er faktisk mange, hvis man hiver krtene frem. Der er gså mange løsninger, sm vil påvirke betydeligt færre bebere end de i den nuværende VVM redegørelse. Eksempelvis kunne man tage 2010 frslaget m en sydligere linjeføring p g erstatte trmpet sammenfletningen med et kløverblad. Det kan nemt være der. På Ggle Maps har vi taget kløverbladet fra den nuværende løsning g flyttet det sydpå langs den nuværende E45.. Se billede herunder. Man kunne gså vælge en løsning lidt længere sydpå mellem Tilst afkørslen g kløverbladet ved Silkebrgvej. Ved en sådan løsning løser man flere prblemer på en gang. Man fjerner støj g frurenings belastningen fra Mundelstrup g Sabr g skåner arbejdspladser ved det lkale erhverv. Derudver vil man naturligt få frdelt trafikken ind md Århus. Ender man lidt længere sydpå, vil det fr ngen være nærliggende at køre lidt imd syd på E45 g så ind af Silkebrgvej eller Edwin Rahrs Vej. Man fjerner på den måde nget af trykket fra Vibrgvej. Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 11/16

12 MdstandmdlinjeføringafMtrvejvedMundelstrup/Sabr HerunderseseksempelpåVejdirektratetskløverbladsmerflyttetlidtsydpå.Detkunnegsårykkesendnu længeresydpå. Frdeleveddealternativeløsninger. ManfrhindrerstøjgenerfrMundelstrupgSabr.IfølgeVejdirektratetsudregningerimrådet63 68dB(bilagside7).Envaskemaskinestøjerca.40 45dB.Desudenskaldetnævnes,atnårdet gælderlydsvarer3dbtilenfrdbling.vifrstårsletikke,atmanmåbietmrådemedensådan støjpåvirkning. ManfjernerfrureningfraMundelstrupgSabr.Smivenståendegældergsåher,atmanfaktisk vilmindskefrureninggstøjifrhldtildetnuværende,damanvilfåaflastetbådevibrgvej(a26) samtdengamlevibrgvejigennemmundelstrup. ManvilfåmindretrafikpåGammelVibrgvejgennemMundelstrupgSabr,hvilketvilmedføre størretrafiksikkerhedfrbørnimrådet.iselvemundelstrupfærdesdagligt50 60børn.Bådepåcykel imdsabrgptilsklebussernepågammelvibrgvej.600sklebørnbevægersigrundthverdagi Sabr/Mundelstrup. ManvilkunnebibehldeMundelstrupsmbyudviklingsmrådegikkegøredettilenspøgelsesby pressetindmidtimellemtydersttrafikeredeveje(gammelvibrgvejgdennyemtrvej). Vivilkunnebibehldevresbypark,smerenvæsentligdelaflivetiMundelstrup.Deterherbørng vksnesamlespåsmmeraftenertilbldspilgleg.deterherderer45børntiltøndeslagningtil Fastelavn,gdeterhervihlderbyfestglignende. UnderanlægsfasenafdennyemtrvejviltrafikkenkunnefrtsætteuhindretpåVibrgvejgikke smløsningenivvm redegørelsenpressealttrafikindigennemmundelstrup. StyregruppenfrmdstandmdVVMRedegørelsenfrmtrvejimellemSøbyvadgÅrhus Side12/16

13 2010 frslaget var ifølge Vejdirektratet 16 milliner billigere at anlægge. Daltn Betn, sm ligger lige ud til Vibrgvej vil frtsat nemt kunne kmme ned på mtrvejen g ikke være tvunget til at skulle gennem Mundelstrup eller Sabr. Husk at det ikke kun er fra klkken tte til fire, at de kører elementer væk. Det kan lige så vel være klkken fire m natten. Trafikken fra Silkebrg via Brumvej vil kunne frtsætte sm nu. Man undgår at skulle pgrave et strt giftdept fra en tidligere, nu nedlagt, gødnings fabrik i Mundelstrup. Dette dept ligger umiddelbart, hvr der ifølge den nye plan skal være tilkørsel. Deptet indehlder både bly, arsenik, kviksølv, svvlsyre g lignende. Man vil kunne få frdelt trafikken ind imd Århus ud på flere indfalds veje. Inf Her kan læses mere m styregruppens arbejde. Hjemmeside: m m.dk Facebk: Styregruppens talsmand er Lars Bindløv Mbil: Dkumentet er skrevet af g vedligehldes af: Henrik Olesen på vegne af styregruppen Reference Liste VEJDIREKTORATET Inf m udbygning af Rute 26 Vibrg Århus Dkumenter vedrørende VVM Undersøgelsen af udbygning af Rute 26 VVM Redegørelsen fr Rute 26 Søbyvad Århus delen Teknisk Rapprt ver Arealfrhld fr Rute 26 Søbyvad Århus delen Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 13/16

14 Inf m brgermøder afhldt i Referat fra brgermødet i 2010 i Sabr MILJØSTYRELSEN Inf mkring trafikstøj Evaluering af vejstøjstrategiens hvedrapprt (2010) /pdf/ pdf ARTIKLER OG LIGNENDE I MEDIERNE BT Ekspertvurdering angående udbygning af Københavnske mtrveje. (dec. 2009) uklgt udbygge mtrveje JP Århus Er frøer vigtigere end mennesker. (22/2 2012) Bebere frygter øget trafik. (12/2 2012) Plitikere så på mtrvejs placering (28/9 2010) Nyt håb hs mtrvejsnaber (3/9 2010) Naber vil frsøge at få flyttet mtrvejen (20/8 2010) Favrskv Lkalavis De stre linjer km på brdet. (23/2 2012) de stre linjer km paa brdet / /artikler/ /1494 Stiften Det er nget skrammel. (23/2 2012) brgere det er nget skrammel Landsby i prør ver mtrvej. (21/2 2012) i prer ver mtrvej Sklebørn skal krydse farlig vej. (19/ ) sklebern skal krydse farlig vej Rundkørsel er en prp på Vibrgvej. (18/ ) er en prp paa vibrgvej Naber til ny Hammel mtrvej får vished m placering m et år (29/8 2010) til ny hammel mtrvej faar vished m placeringm et aar Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 14/16

15 DIVERSE BAGGRUNDS INFO Hvad er en VVM Redegørelse (VVM.dk) Hvad er en VVM Redegørelse (fra Miljøministeriets hjemmeside) Debat m byudvikling i Århus Afdeling/Byraadsservice/Plitikker g planer/planstrategi 2008/Planstrategi 2008 Agenda 21 redegerelse krt udgave.ashx LOKALT ERHVERVSLIV Daltn Graff Kristensen A/S Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 15/16

16 Bilag 1 Styregruppen fr mdstand md VVM Redegørelsen fr mtrvej imellem Søbyvad g Århus Side 16/16

Ulemper ved den af Vejdirektoratet foreslåede linjeføring Konsekvenser for beboerne:

Ulemper ved den af Vejdirektoratet foreslåede linjeføring Konsekvenser for beboerne: Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 64 Offentligt Side 1 af 6 Til Vejdirektoratet Høringssvar vedr. VVM-redegørelsen om udbygning af rute 26 Søbyvad - Aarhus. Delstrækning 3. Indtil nu har ca.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V. Rune Gamby Københavns Kmmune Scialfrvaltningen Mål- g rammekntret fr udsatte grupper, misbrug g blig Bernstrffsgade 17, 5. sal vær. 552 1592 København V KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige.

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige. Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning Af Marie Luise Telling Jepsen Fra råstf til færdigt prdukt I frbindelse med prjektet Fra råstf

Læs mere

Postkort fra borgerne

Postkort fra borgerne Pstkrt fra brgerne Brgerne kunne på dagen sende plitikerne i Reginsrådet et pstkrt, hvis de havde nget på hjertet, sm de ikke havde fået sagt. - 3 Limfjrdsfrbindelse ver Eghlm bør afskærmes g flyttes,

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012.

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012. Klding Kmmune By - & Udviklingsafdelingen Nytrv 11 6000 Klding E-mail.: bygudvikling@klding.dk Klding d. 4. Juni 2012. Nye skvrejsningsmråder i Klding Kmmune På vegne af 600 parceller repræsenteret ved

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Formanden s beretning for 2014

Formanden s beretning for 2014 Frmanden s beretning fr 2014 Indledning Kncernstruktur Grindsted El- g Varmeværk A.m.b.A. GEV A/S GEV Varme A/S (grafisk pstilling af histriske priser g sammenligningstabel på standard hus, frdelingen

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Forslag til besvarelse af bemærkninger og indsigelser, Lokalplan 1045

Forslag til besvarelse af bemærkninger og indsigelser, Lokalplan 1045 Bilag 3 Side 1 af 5 Frslag til besvarelse af bemærkninger g indsigelser, Lkalplan 1045 TEKNIK OG MILJØ Center fr Byudvikling g Mbilitet Aarhus Kmmune Frslag til lkalplan 1045 g frslag til kmmuneplantillæg

Læs mere

Redegørelse vedr. høringssvar om vindmølleplaner ved Tornbygård

Redegørelse vedr. høringssvar om vindmølleplaner ved Tornbygård Bilag til sagen Redegørelse vedr. høringssvar m vindmølleplaner ved Trnbygård Offentlig høring 24. februar til 26. april 2011 m frslag til lkalplan 048 g kmmuneplantillæg 002 Teknik & Miljø 20. september

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Restaurering af historisk vandmølle i Vokslev

Projektbeskrivelse. Restaurering af historisk vandmølle i Vokslev Prjektbeskrivelse Restaurering af histrisk vandmølle i Vkslev Efter lkalsamfundets g museumsinspektør Lise Andersens mening findes der i Vkslev en vandmølle - Huul Mølle, sm nødvendigvis skal bevares fr

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Ideer til inspirationsrum

Ideer til inspirationsrum Ideer til inspiratinsrum Ideer til inspiratinsrum... 1 Vres mål med inspiratinsrum... 2 Jeres mål ved at udstille... 2 Ting I bør verveje... 2 Målgruppe... 2 Frmidlingsfrm... 2 Prjektbeskrivelse... 3 Prjektstatus...

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Frmandens beretning fr året 2014 Side 1 af 9 Min beretning vil i år have følgende verskrifter: Indledning Årets resultat Grønne mråder Retssager Nrdfrbrænding Sag md andelshaver Vedligehldelsesprjekter

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Afbud: Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland, Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune

Afbud: Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland, Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune SKOV- OG NATURSTYRELSEN Strstrøm J.nr. Ref. sxl Den 3. marts 2009 Referat af hvedfølgegruppemøde d. 18. januar 2010 Tilstede: Helle Jessen, Friluftsrådet Frans Bach, Nrdea-fnden Anna Fjrdside, Danmarks

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Sydlig linjeføring kontra nordlig omkring Mundelstrup og Sabro

Sydlig linjeføring kontra nordlig omkring Mundelstrup og Sabro Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 351 Offentligt Styregruppen Opdateret den 1/8-2013, 10:20 (Henrik Olesen) Sydlig linjeføring kontra nordlig omkring Mundelstrup og Sabro Læs mere på www.mo-mo-mo.dk

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

i on Eleverne har hver og en gjort et og de samarbejdspartnere, der har været involveret i projekterne. Hvert af de nominerede projekter

i on Eleverne har hver og en gjort et og de samarbejdspartnere, der har været involveret i projekterne. Hvert af de nominerede projekter SÆRNUMMER Entreprenørskabs Stedet hvr bør læring bygg er på kreativ itet g in n v at De nminerede til Entreprenørskabssklenes InnvaPris 2013 i n De nminerede - InnvaPrisen 2013 Af Drte Gergsen, prjektleder

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2016

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2016 Center fr Kultur, Frivillighed & Brgerservice Kntrlgruppen Årsberetning 2016 1 Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse m: Den øknmiske effekt 2016. Oversigt ver udviklingen i effekten 2014-2016.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

2012-2022. Frederiksdal-Kragelund området Fremtidens lokalområde

2012-2022. Frederiksdal-Kragelund området Fremtidens lokalområde 2012-2022 Frederiksdal-Kragelund mrådet Fremtidens lkalmråde Ansvarlig: Frederiksdal-Kragelund g Omegns Lkalråd Frår 2013 Indhld Indhld... 1 Frrd:... 2 Lkal Udviklingsplan... 3 Frederiksdal-Kragelunds

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Debatoplæg vindmøller Thyholm

Debatoplæg vindmøller Thyholm Debatplæg vindmøller Thyhlm Debatplæg ffentlig høring i starten af 2015 Anledning tre prjektansøgninger - Lyngs, Hindsels g Stkhøjvej Frskellige udfrdringer natur, landskab g lvgivning g naber Brgermøde

Læs mere

1. Velkommen Forstfuldmægtig Charlotte Kure Brandstrup bliver præsenteret. Der bliver informeret at sekretær Anna Karina er blevet fastansat.

1. Velkommen Forstfuldmægtig Charlotte Kure Brandstrup bliver præsenteret. Der bliver informeret at sekretær Anna Karina er blevet fastansat. Referat Brnhlm J.nr. NST-210-00005 Ref. chakb Den 25. september 2015 Referat af brugerrådsmøde Trsdag den 24. september 2015 kl. 14.30 17.00 på Htel Skvly Tilstede: Kaj Westh, Brnhlms Landbrug Ole Hlm

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk Det samarbejdende velfærdssamfund Hlger Højlund Institut fr ledelse, plitik g filsfi CBS, hh.mpp@cbs.dk Dagens temaer Partnerskaber**+*det*samarbejdende*velfærdssamfund4 Eksempler*på*tværgående*samarbejde*med*civilsamfundet*i*spil***4

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere