Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: /157-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1"

Transkript

1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: /157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester Hans Toft og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Marianne Zangenberg, Kirsten Kierkegaard, Steen Mogensen, Ole Marker, Jan Torp Andersen, André Lublin, Lise Rovsing, Agnete Olsen, Hanne Koktvedgaard, Søren Graversen og Marie-Louise Andreasen under henvisning til den kommunale styrelseslov 52, stk. 4, anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at ophæve statsamtmanden for Københavns Amts afgørelse af 6. februar 2004 om at pålægge de pågældende tvangsbøder. Ved afgørelsen blev de pågældende pålagt tvangsbøder på 300 kr. pr. dag fra onsdag den 25. februar 2004 og indtil der er truffet beslutning om at ændre indgåede lejekontrakter således, at tidsbegrænsningen ophører samt truffet beslutning om at ændre kommunens fremtidige praksis for indgåelse af lejekontrakter efter integrationslovens 12, stk. 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu færdigbehandlet sagen, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet stadfæster statsamtmanden for Københavns Amts afgørelse af 6. februar 2004, dog således at de 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer pålægges tvangsbøder på 300 kr. pr. dag med virkning seks uger fra dags dato. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal samtidig meddele, at såfremt Gentofte Kommunalbestyrelse anlægger anerkendelsessøgsmål mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden seks uger fra dags dato, vil de ved denne afgørelse pålagte tvangsbøder blive sat i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse i retssagen. Det er en betingelse for berostillelsen af tvangsbøderne, at Gentofte Kommune ikke indgår nye tidsbegrænsede lejekontrakter i forbindelse med anvisning af boliger til flygtninge efter integrationsloven, førend der er truffet endelig afgørelse i retssagen, samt at de flygtninge, der af Gentofte Kommune er boligplaceret efter integrationsloven i et tidsbegrænset lejemål, kan fortsætte lejemålet, indtil der er truffet endelig afgørelse i retssagen, uanset at den tidsbegrænsede lejekontrakt måtte udløbe, førend der er truffet endelig afgørelse i retssagen. Det er endvidere en betingelse for berostillelsen af tvangsbøderne, at De senest seks uger fra dags dato meddeler ministeriet, at Gentofte Kommune opfylder betingelserne for berostillelsen af tvangsbøderne. Slotsholmsgade Telefon DK-1216 København K Telefax

2 2 Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse. Sagens baggrund Den 18. januar 2002 rettede en borger personlig henvendelse til det daværende Tilsynsråd for Københavns Amt i anledning af Gentofte Kommunes udlejning af nogle lejligheder på Brogårdsvej 115 til flygtninge, idet den pågældende anførte, at lejekontrakterne var tidsbegrænsede til 4 år, hvilket efter borgerens opfattelse var ulovligt. Tilsynsrådet for Københavns Amt anmodede herefter ved brev af 24. januar 2002 Gentofte Kommunalbestyrelse om en udtalelse om sagen. Ved brev af 26. februar 2002 afgav Gentofte Kommunalbestyrelse en udtalelse til Tilsynsrådet for Københavns Amt, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Vedrørende tidsbegrænsede lejemål kan følgende oplyses. Gentofte Kommunes boligstruktur er karakteriseret ved et stort antal ejerboliger og et stort antal privatejede flerfamiliehuse, som er udlejet. Der er godt 900 almene boliger i kommunen. Ved integrationslovens ikrafttræden fik også Gentofte Kommune en ny opgave med fremskaffelse af boliger til flygtninge. På daværende tidspunkt og det er stadig tilfældet udnyttede kommunen såvel 25 % anvisningsretten til de almene boliger som kommunens egne ejendomme til opfyldelse af kommunens forpligtelser i henhold til serviceloven vedrørende anvisning af husly samt til øvrige boligsociale formål. Kommunen har foretaget en række tiltag for fremskaffelse af yderligere boliger som følge af den nye opgave med boligplacering af flygtninge, herunder givet støtte til 43 almene boliger i Bækkebo park, som kommunen har indgået aftale om yderligere anvisningsret vedrørende og kommunen har endvidere forsøgt at erhverve anvisningsret hos private udlejere uden det har givet resultat. Kommunens muligheder for fremskaffelse af boliger til flygtninge var og er stadig så begrænsede, at det er nødvendigt at erhverve ejerboliger og flerfamilievillaer, såfremt der i Gentofte Kommune skal boligplaceres det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret og udmeldt. Gentofte Kommune har indgået tidsbegrænsede lejemål i de ejerboliger og flerfamilievillaer, som er erhvervet for at forøge boligmassen til opfyldelse af kommunens boligsociale forpligtelser. Baggrunden for tidsbegrænsningen som alene gælder for de købte ejerboliger og flerfamiliehuse er, at kommunen ønsker at have mulighed for at afhænde de pågældende ejendomme, såfremt det senere måtte være muligt at opfylde kommunens boligplaceringsforpligtelse i andre og billigere boliger, herunder almene boliger, af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser. Det kan oplyses, at lejemålene i den kommunale ejendom Mosegårdsvej som indeholder 17 lejligheder, og som er erhvervet med henblik på boligplacering af flygtninge ikke er tidsbegrænsede, da ejendommen er af en karakter, som gør den egnet til opfyldelse af de kommunale forpligtelser med anvisning af bolig og husly. Gentofte Kommune har endvidere indgået tidsbegrænsede lejemål i en enkelt ejendom (Frederikkevej 21), som kommunen har ejet i en årrække, og som p.t. anvendes til boligplacering af flygtninge. Baggrunden for, at lejemålene i ejendommen er tidsbegrænsede, er, at kommunen også ejer den tilstødende ejendom, hvor lejemålet udløber i 2008, og at kommunen ønsker at se de fremtidige anvendelsesmuligheder for disse to ejendomme i en sammenhæng.

3 3 En lejeaftale kan gøres tidsbegrænset, såfremt udlejers forhold kan begrunde det. Boligretten kan dog tilsidesætte en begrænsning i en lejeaftale, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Den endelige afgørelse af, hvorvidt tidsbegrænsningen i givet fald vil kunne gøres gældende af kommunen, henhører således under boligretten. I øvrigt kan det oplyses, at kommunen efter 66 i serviceloven har en almindelig forpligtelse til at anvise husly, når tidsbegrænsningen udløber. Denne forpligtelse kan eventuelt også løftes ved forlængelse af tidsbegrænsningen hvilket kan være aktuelt, såfremt kommunens boligmasse på det relevante tidspunkt stadig ikke er tilstrækkelig til, at der kan ske afhændelse af ejerboliger/flerfamilievillaen eller den kan, i overensstemmelse med praksis for administration af serviceloven 66, også løftes ved tilbud om en bolig andet steds i kommunen. Tilsynsrådet for Københavns Amt afgav den 1. oktober 2002 en udtalelse om sagen vedrørende tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Tidsbegrænsning af lejemålene Tilsynsrådet finder ikke, at spørgsmålet om Gentofte Kommunes adgang til at tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven henhører under boligretten. Boligretten har ikke kompetence til at prøve spørgsmål vedrørende flygtninges særlige rettigheder efter integrationslovgivningen, men alene kompetence til at prøve spørgsmål vedrørende lejelovgivningen. Det fremgår af bemærkningerne til integrationsloven, jf. nedenfor under lovgrundlag, at der ikke ses at være noget til hinder for, at der foretages en generel regulering af flygtninges indkvartering, navnlig når denne regulering sker for en overgangsperiode. Som et sagligt hensyn i den forbindelse anføres hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af ressourcer. Tilsynsrådet finder ikke, at Gentofte Kommune har varetaget usaglige hensyn ved at lægge vægt på hensyn af planlægningsmæssig karakter, samt langsigtede hensyn til kommunens økonomiske ressourcer på området for boliganvisning. Integrationsloven pålægger blandt andet kommunerne en forpligtelse til at anvise passende boliger til flygtninge, samt forestå et integrationsforløb af en varighed på tre år. Ifølge bemærkningerne til loven skal der være tale om en permanent bolig. Tilsynsrådet finder ikke i loven eller dennes forarbejder belæg for, at Gentofte Kommunes forpligtelse til at tilbyde en passende, permanent bolig i henhold til integrationsloven indebærer en ret for flygtningen til at forblive i boligen ud over de tre år, som integrationsforløbet strækker sig over. Tilsynsrådet finder således ikke grundlag for at udtale, at Gentofte Kommunes administration af boligplaceringsbestemmelserne i integrationsloven er ulovlig. Tilsynsrådet har noteret sig, at såfremt den enkelte flygtning står uden bolig, anerkender kommunen en almindelig forpligtelse efter servicelovens 66 til at anvise en bolig et andet sted i kommunen. Det fremgår af tilsynsrådets udtalelse af 1. oktober 2002, at Integrationsministeriet den 24. juli 2002 telefonisk over for tilsynsrådet havde oplyst, at ministeriet var af den opfat-

4 4 telse, at såfremt saglige hensyn lå til grund herfor, kunne kommunerne tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven. Perioden skulle blot være minimum de 3 år, som integrationsforløbet strækker sig over. Ved brev af 6. januar 2003 rettede Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination, DRC, henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i anledning af tilsynsrådets udtalelse af 1. oktober Ved af 24. marts 2003 anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet Integrationsministeriet om at oplyse, om det var Integrationsministeriets opfattelse, at en kommune kunne tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven, og om lejeloven fandt anvendelse i forbindelse med boligplacering i permanent bolig. Ved brev af 18. juni 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte Integrationsministeriet bl.a. følgende:. Integrationsministeriet skal på den baggrund anføre, at der ikke som følge af den ændring af integrationslovens regler om anvisning af boliger til flygtninge, der blev gennemført ved lov nr af 17. december 2002, er tilsigtet nogen ændring af spørgsmålet om, hvorvidt en kommunalbestyrelse har pligt til at anvise de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, en permanent bolig, dvs. en bolig uden tidsbegrænsning. Integrationsministeriet skal endvidere anføre, at det er Integrationsministeriets opfattelse, at integrationslovens regler om boligplacering af flygtninge indebærer, at en kommunalbestyrelse skal anvise en bolig, hvor den pågældende flygtning kan blive boende, så længe introduktionsprogrammet løber, og hvor flygtningen kan blive boende efter udløb af integrationsperioden. En kommunalbestyrelse kan således ikke opfylde sin forpligtelse efter 12, stk. 1, ved at anvise en flygtning en bolig for en tidsbegrænset periode. Der kan i den forbindelse henvises til, at det fremgår af bemærkningerne til den tidligere gældende bestemmelse i integrationslovens 14, at kommunalbestyrelsen skal anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen. Det fremgår endvidere forudsætningsvis af bestemmelsen i integrationslovens 12, stk. 5, og af bestemmelsen i integrationslovens 15, at den bolig, som kommunalbestyrelsen anviser en flygtning efter 12, stk. 1, skal være permanent. Integrationsministeriet skal endelig anføre, at det fremgår af integrationslovens 12, stk. 5, at reglerne i lejeloven ikke finder anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder. Herudover indeholder integrationsloven ikke bestemmelser om fravigelse af lejelovens regler. På baggrund af Integrationsministeriets udtalelse af 18. juni 2003 anmodede Indenrigsog Sundhedsministeriet ved brev af 30. juni 2003 Tilsynsrådet for Københavns Amt om en udtalelse. Tilsynsrådet for Københavns Amt genoptog herefter sagen og anmodede ved brev af 29. juli 2003 Gentofte Kommunalbestyrelse om en udtalelse om sagen.

5 5 Ved brev af 26. august 2003 afgav Gentofte Kommunalbestyrelse en udtalelse til Tilsynsrådet for Københavns Amt, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Baggrund.. Gentofte Kommune finder fortsat, at Gentofte Kommunes praksis om tidsbegrænsning af lejeaftaler i lejemål, som ikke er af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser, er lovlig. Praksis Der er visiteret i alt 251 flygtninge til Gentofte Kommune i perioden 1. januar 1999 til 1. september Disse 251 flygtninge er boligplaceret i 223 lejemål, heraf 179 lejemål med en almindelig tidsubegrænset aftale i eksisterende kommunale ejendomme og i almene boliger. 44 lejemål er indgået med tidsbegrænsede lejeaftaler. De 44 tidsbegrænsede lejeaftaler er indgået vedrørende de ejerlejligheder og flerfamilievillaer, som kommunen har erhvervet i perioden , idet kommunens manglende muligheder for at fremskaffe boliger til flygtninge gjorde det nødvendigt at erhverve ejerlejligheder og flerfamilievillaer, såfremt der i Gentofte Kommune skulle ske boligplacering af det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterede. Baggrunden for tidsbegrænsningen er, at kommunen ønsker at have mulighed for at afhænde de pågældende ejerlejligheder og flerfamilievillaer, såfremt det senere måtte være muligt at opfylde kommunens boligplaceringsforpligtelse i andre og billigere boliger herunder ved en udvidelse af antallet af almene boliger af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser. Lejemålene i den kommunale ejendom Mosegårdsvej som indeholder 17 lejligheder, og som er erhvervet med henblik på boligplacering af flygtninge er således ikke tidsbegrænsede, da ejendommen netop er af en karakter, som gør den egnet til opfyldelse af de kommunale forpligtelser med anvisning af bolig og husly. Kommunen har endvidere af planlægningsmæssige årsager indgået tidsbegrænsede lejemål på Frederikkevej 21, som kommunen har ejet i en årrække, og som p.t. anvendes til boligplacering af flygtninge. Baggrunden for, at lejemålene i ejendommen er tidsbegrænsede, er, at kommunen også ejer den tilstødende ejendom, hvor lejemålet udløber i 2008, og at kommunen ønsker at se de fremtidige anvendelsesmuligheder for disse to ejendomme i en sammenhæng. Endelig har kommunen indgået tidsbegrænsede lejemål på Melchiorsvej 13. Melchiorsvej 13 har et grundareal på ca. 750 m2 og er en tidligere kontorbygning, som er ombygget til otte boliger. Ejendommen er en integreret del af et område på i alt m2, som har været anvendt af kommunens tekniske driftsenheder (Teglgården). For hele Teglgården er iværksat en planlægningsproces med inddragelse af borgerne i området, og Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der senest april 2006 fremsættes et forslag til lokalplan for hele området. Som det fremgår, sker boligplacering som hovedregel i tidsubegrænsede lejemål. På grund af mangel på lejemål af den type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser (almene boliger, større kommunale udlejningsejendomme) har Gentofte Kommune måttet boligplacere i erhvervede ejerlejligheder og flerfamilievillaer, som indebærer et løbende årligt driftsunderskud i størrelsesordenen kr. pr. lejemål, og i ejendomme, som er kortvarigt ledige indtil ibrugtagning til andre planlagte kommunale formål. Gentofte Kommune finder således, at der er saglige planlægningsmæssige hensyn og saglige kommunale og samfundsøkonomiske hensyn, der begrunder en tidsbegrænsning. Det skal bemærkes, at Gentofte

6 6 Kommune naturligvis opfylder sin forpligtelse til at stille en bolig til rådighed efter integrationsloven. En boligplacering i et tidsbegrænset lejemål indebærer således alene, at lejeren må flytte til en ny bolig, som er anvist af kommunen. Det kan endvidere oplyses, at hovedparten af de tidsbegrænsede lejemål er indgået for fire år.. Baggrunden for tidsbegrænsningens længde på de typisk fire år er en forventning på aftaletidspunktet om, at der vil være en realistisk mulighed for, at kommunens boligmasse (herunder flere/nye almene boliger) fire år frem i tiden vil være tilstrækkelig til, at der kan ske afhændelse af ejerlejligheder og flerfamilievillaer. Det kan oplyses, at ingen af de tidsbegrænsede lejeaftaler har været indbragt for boligretten. Lovgrundlag Det fremgår af Integrationsministeriets udtalelse af 18. juni 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det er Integrationsministeriets opfattelse, at integrationslovens regler om boligplacering af flygtninge indebærer, at en kommunalbestyrelse skal anvise en bolig, hvor den pågældende kan blive boende, så længe introduktionsprogrammet løber, og hvor flygtningen kan blive boende efter udløb af integrationsperioden, således at forpligtelsen til at anvise en bolig ikke kan opfyldes ved at anvise en bolig for en tidsbegrænset periode. Ministeriet henviser herved til, at det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i 14, at kommunalbestyrelsen skal anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen. Det følger umiddelbart af de dagældende bestemmelser i 12 og 14, at flygtninge, der visiteres til kommunen, skal anvises en bolig. Det følger endvidere direkte af bestemmelserne, at boligen skal være passende. Det følger således alene af lovbestemmelsernes ordlyd, at der skal anvises en passende bolig. Af lovbemærkningerne fremgår, at der inden tre måneder efter at ansvaret er overgået til kommunalbestyrelsen, skal anvises permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til den pågældende kommune. Det fremgår intet sted, at boligen skal være den samme fysiske enhed, eller at boligen skal udlejes stedsevarende. Lejeloven forudsætter en konkret vurdering af udlejers forhold ved indgåelse af midlertidige lejemål, ligesom tidsbegrænsningen kan tilsidesættes af boligretten, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. Ingen andre kommunale forpligtelser til at anvise bolig/husly indebærer, at der skal stilles den samme fysiske bolig til rådighed. En sådan forpligtelse ville endvidere indebære en markant fravigelse af lejeloven, som i øvrigt er en social beskyttelseslov. Det er på denne baggrund Gentofte Kommunes opfattelse, at et krav om, at der skal stilles den samme fysiske bolig til rådighed, og et krav om at boligen skal stilles til rådighed stedsevarende, alene kan stilles såfremt det fremgår direkte af loven. Da der ikke i integrationsloven er bestemmelser, der hjemler disse krav, kan Gentofte Kommune ikke forpligtes til at udleje uden tidsbegrænsning. Ved brev af 13. november 2003 afgav Tilsynsrådet for Københavns Amt en udtalelse i sagen, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Tilsynsrådets udtalelse Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 13. november 2003 og har besluttet at udtale følgende:

7 7 Det fremgår af 12, stk. 1, i den tidligere gældende integrationslov, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. I 14 var det videre anført, at kommunalbestyrelsen skulle anvise boligen inden 3 måneder efter ansvaret var overgået til den pågældende kommune. Indtil det var muligt at anvise en permanent bolig, skulle kommunalbestyrelsen anvise et midlertidigt opholdssted. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen i den tidligere 14 fremgår, at bestemmelsen fastslår kommunalbestyrelsens forpligtelse til at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Ved lov nr af 17. december 2002 om integration af udlændinge i Danmark blev 14 ophævet og 12 blev ændret, således at det nu af 12, stk. 5 fremgår, at Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunalbestyrelsen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Det fremgår fortsat af lovens 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til flygtninge visiteret til kommunen. Integrationsministeriet har i udtalelse af 18. juni 2003 anført, at ophævelsen af 14 og ændringen af 12 ikke har medført nogen ændring i den kommunale boligplaceringsforpligtelse. Ved brev af 1. oktober 2002 udtalte Tilsynsrådet, at man ikke fandt grundlag for at udtale, at Gentofte Kommunes administration af boligplaceringsbestemmelserne i integrationsloven var ulovlig. Tilsynsrådet lagde i den forbindelse dels vægt på, at bemærkningerne til integrationsloven tillod en vis generel regulering af flygtninges indkvartering under hensyn til f.eks. fordeling af ressourcer. Tilsynsrådet lagde endvidere vægt på Integrationsministeriets telefoniske tilkendegivelse den 24. juli 2002, hvorefter det var Integrationsministeriets opfattelse, at såfremt saglige hensyn lå til grund herfor, kunne kommunen tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven. Perioden skulle blot være minimum de tre år, som integrationsforløbet efter integrationsloven strækker sig over. Integrationslovens målsætning er at tilbyde flygtninge og indvandrere en integrationsindsats, således at de bliver medlemmer af det danske samfund på lige fod med danskere jf. lovens 1. Ifølge integrationslovens 3 omfatter Kommunalbestyrelsens integrationsindsats boligplacering af flygtninge, introduktionsprogrammer for udlændinge og en almindelige integrationsindsats. Introduktionsprogrammet, der blandt andet omfatter kursus i samfundsforståelse og danskundervisning har en varighed på tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens 16, stk. 4. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram kan i en periode på op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen modtage en introduktionsydelse, jf. 25, stk. 1, i integrationsloven. Der er ikke ved integrationsindsatsen i forbindelse med boligplacering indsat en lignende tidsmæssig begrænsning på tre år. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede den 24. marts 2003 Integrationsministeriet om at oplyse, om det var Integrationsministeriets opfattelse, at en kommune kan tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge og om reglerne i lejeloven finder anvendelse i forbindelse med boligplacering i permanent bolig.

8 8 Integrationsministeriet har i sin udtalelse af 18. juni 2003 anført, at det er ministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsens boligplaceringsforpligtelse efter integrationslovens 12, stk. 1, ikke kan opfyldes ved at anvise en bolig for en tidsbegrænset periode. Kommunalbestyrelsen skal anvise en bolig, hvor flygtningen kan blive boende, også når integrationsperioden er udløbet efter tre år. På denne baggrund anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 30. juni 2003 Tilsynsrådet om en udtalelse. Tilsynsrådet besluttede herefter at genoptage sagen og anmodede i den forbindelse Gentofte Kommunalbestyrelse om en udtalelse. Gentofte Kommunalbestyrelse har i udtalelse af 26. august 2003 anført, at man fortsat finder, at kommunens praksis ved boligplacering af flygtninge er lovlig, idet saglige planlægningsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn begrunder tidsbegrænsningen. Kommunen ønsker at have mulighed for at afhænde de dyrt indkøbte ejerlejligheder og flerfamilievillaer, såfremt det senere måtte være muligt at opfylde kommunens boligplaceringsforpligtelse i andre og billigere boliger. Ifølge Kommunalbestyrelsen indebærer en boligplacering i et tidsbegrænset lejemål således alene, at lejeren må flytte til en ny bolig, som er anvist af kommunen. Ved brev af 1. september 2003 anmodede Tilsynsrådet Gentofte Kommune om at oplyse, hvorvidt kommunens anvisning af en ny bolig sker i henhold til integrationsloven eller i medfør af de almindelige regler om anvisning af boliger til husvilde efter servicelovens 66. Gentofte Kommunalbestyrelse har hertil den 1. oktober 2003 udtalt, at kommunen ikke generelt har taget stilling til, om hjemlen til at anvise en ny bolig til flygtningen er de særlige regler om anvisning af boliger til flygtninge, der visiteres til kommunen, eller den almindeligt gældende forpligtelse til at anvise husly. På baggrund af en artikel i Frederiksborg Amtsavis den 7. oktober 2003 vedrørende en boligplaceringssag i en nordsjællandsk kommune, hvor det fremgik, at integrationsministeren skulle have udtalt, at kommunen vil kunne sælge en dyrt indkøbt bolig, når den finder en billigere bolig til flygtningen, kontaktede Tilsynsrådet den 13. oktober 2003 Integrationsministeriet telefonisk. Integrationsministeriet udtalte, at ministeriet fastholder sin opfattelse af, at boligplaceringen skal være permanent, dvs. også udover integrationsperioden. Integrationsministeriet anførte endvidere, at der er tale om en ren juridisk fortolkning af integrationsloven, og at en anden praksis vil kræve en lovændring. På forespørgsel herom oplyste Integrationsministeriet endvidere, at ministeriets fortolkning skal ses uden sammenhæng med den af Finansudvalget ydede bevilling på 32 mill. kr. til støtte for kommuner med særligt høje boligudgifter til boligplacering i årene Tilsynsrådet forstår Integrationsministeriets udtalelse af 18. juni 2003 således, at selv om en væsentlig del af den øvrige integrationsindsats er begrænset til en periode på tre år, er Kommunalbestyrelsens pligt til at anvise en permanent bolig efter integrationsloven absolut, således at saglige hensyn herunder økonomiske eller planlægningsmæssige hensyn, ikke kan begrunde anvendelse af tidsbegrænsede lejemål, og at flygtningen derfor har en i princippet livslang ret til en bolig anvist efter integrationsloven. På baggrund af Integrationsministeriets fortolkning af Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at anvise boliger til flygtninge efter integrationsloven, således som det er kommet til udtryk i udtalelserne af 18. juni 2003 og 13. oktober 2003, ændrer Tilsynsrådet sin afgørelse af 1. oktober Tilsynsrådet skal herefter udtale, at Gentofte Kommunes praksis om tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven er ulovlig.

9 9 Tilsynsrådet skal endvidere anmode Gentofte Kommunalbestyrelse om at ændre lejekontrakterne således, at tidsbegrænsningen af lejemålene ophører. Tilsynsrådet skal anmode om underretning om, hvad der videre passerer i sagen. Ved brev af 25. november 2003 klagede Gentofte Kommune til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Tilsynsrådet for Københavns Amts udtalelse af 13. november Ved brev af 12. december 2003 meddelte ministeriet bl.a., at ministeriet i ministeriets egenskab af tilsynsmyndighed med tilsynsrådet, jf. 61 a i den dagældende lov om kommunernes styrelse ikke fandt anledning til på daværende tidspunkt at tage stilling til, om Tilsynsrådet for Københavns Amts udtalelse var urigtig eller hvilede på en urigtig retsopfattelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviste herefter Gentofte Kommune til at underrette Tilsynsrådet for Københavns Amt om, hvad Gentofte Kommune agtede at foretage i sagen, således som tilsynsrådet havde anmodet om i tilsynsrådets udtalelse af 13. november Under henvisning til at Gentofte Kommunalbestyrelse ikke havde underrettet tilsynsrådet om, hvad der videre passerede i sagen, skrev Tilsynsrådet for Københavns Amt ved brev af 19. december 2003 følgende til Gentofte Kommunalbestyrelse: På den baggrund skal Tilsynsrådet anmode kommunalbestyrelsen om, på sit møde den 26. januar 2004 at behandle sagen og herunder tage stilling til, hvorvidt man vil ændre de indgåede lejekontrakter med boligplacerede flygtninge, således at tidsbegrænsningen ophæves, og ændre sin fremtidige praksis for indgåelse af lejekontrakter efter integrationslovens 12, stk. 1, i overensstemmelse med tilsynsrådets afgørelse af 13. november Det er tilsynsrådets opfattelse, at en undladelse af at efterleve tilsynsrådets afgørelse af 13. november 2003 vil medføre, at det fornødne klare grundlag for anvendelse af sanktioner i den kommunale styrelseslov 61, stk. 2, er tilstede. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at opretholde den hidtidige praksis, skal man af hensyn til sagens videre ekspedition anmode om at modtage meddelelse om, hvordan hvert enkelt medlem af kommunalbestyrelsen har stemt. Kommunalbestyrelsens stillingtagen bedes meddelt tilsynsrådet umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar Et flertal i Gentofte Kommunalbestyrelse traf den 26. januar 2004 beslutning om at meddele statsamtmanden for Københavns Amt, at flertallet fastholdt sin opfattelse af, at kommunens praksis med hensyn til tidsbegrænsning af lejeaftaler til opfyldelse af pligten til boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven i lejemål, der ikke er af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser, er lovlig. Borgmester Hans Toft og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Marianne Zangenberg, Kirsten Kierkegaard, Steen Mogensen, Ole Marker, Jan Torp Andersen, André Lublin,

10 10 Lise Rovsing, Agnete Olsen, Hanne Koktvedgaard, Søren Graversen og Marie-Louise Andreasen stemte for beslutningen. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal meddelte dette ved brev af 27. januar 2004 til statsamtmanden for Københavns Amt. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal meddelte endvidere, at kommunalbestyrelsens flertal kunne efterkomme tilsynsrådets anmodning i brev af 19. december 2003 ved at give samtlige lejekontrakter med tidsbegrænsning, som Gentofte Kommune havde indgået til opfyldelse af boligplaceringsforpligtelsen efter integrationsloven og fremtidige sådanne lejekontrakter en påtegning med følgende indhold: Tilsynsrådet for Københavns Amt har i en skrivelse af 13. november 2003 til Gentofte Kommunalbestyrelse udtalt, at Gentofte Kommunes praksis om tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven er ulovlig. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal fastholder sin retsopfattelse, hvorefter tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven er lovlig. Det således omtvistede lovfortolkningsspørgsmål vil såfremt Tilsynsrådet (statsamtmanden) for Københavns Amt fastholder sin retsopfattelse og støttes heri efter en eventuel indbringelse for indenrigs- og sundhedsministeren af Gentofte Kommune om fornødent blive indbragt for domstolene til endelig afgørelse. Såfremt det ved endelig dom måtte blive fastslået, at tidsbegrænsningen i nærværende lejekontrakt er ulovlig som stridende mod reglerne i integrationsloven og i så fald må betragtes som ugyldig vil tidsbegrænsningen ikke blive gjort gældende. Såfremt omvendt det ved endelig dom bliver fastslået, at tidsbegrænsningen i overensstemmelse med Gentofte Kommunalbestyrelses flertals opfattelse er lovlig, vil lejekontraktens bestemmelse om tidsbegrænsning bestå uændret. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal anførte herefter, at der efter flertallets opfattelse ikke var hjemmel til eller grundlag for i anledning af den bestående uenighed om det omtvistede lovfortolkningsspørgsmål at bringe sanktioner efter lov om kommunernes styrelse 50 b (tvangsbøder) tidligere 61, stk. 2 i anvendelse. Til støtte herfor anførte kommunalbestyrelsens flertal bl.a., at 50 b i lov om kommunernes styrelse ikke giver hjemmel til at pålægge tvangsbøder. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal henviste i den forbindelse til, at integrationslovens 15 udtømmende angiver den sanktion, der kan bringes i anvendelse over for en kommune, der ikke opfylder sin boliganvisningsforpligtelse efter integrationsloven. Flertallet i Gentofte Kommunalbestyrelse henviste i den forbindelse til punkt i de almindelige bemærkninger (forholdet mellem tilsynet og særlige klagemyndigheder) i lovforslag nr. L 188 fremsat 13. marts 2003 til ændring af lov om kommunernes styrelse, hvor det er anført, at det almindelige kommunale tilsyn viger, hvis der er en særlig rekurs- eller tilsynsmyndighed, der er kompetent til at tage stilling til sagen.rekursmyndigheder vil endvidere typisk have flere reaktionsmuligheder end statsamtmanden, herunder f.eks. kompetence til at omgøre en kommunes beslutning. Der henvistes endvidere til de specielle bemærkninger til 48, stk. 3: For at sikre et enstrenget klage- og tilsynssystem som muligt vil statsamtmandens tilsyn i alle tilfælde vige

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune.

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/147-0043 inv Afgørelse i sagen om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere