Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: /157-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1"

Transkript

1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: /157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester Hans Toft og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Marianne Zangenberg, Kirsten Kierkegaard, Steen Mogensen, Ole Marker, Jan Torp Andersen, André Lublin, Lise Rovsing, Agnete Olsen, Hanne Koktvedgaard, Søren Graversen og Marie-Louise Andreasen under henvisning til den kommunale styrelseslov 52, stk. 4, anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at ophæve statsamtmanden for Københavns Amts afgørelse af 6. februar 2004 om at pålægge de pågældende tvangsbøder. Ved afgørelsen blev de pågældende pålagt tvangsbøder på 300 kr. pr. dag fra onsdag den 25. februar 2004 og indtil der er truffet beslutning om at ændre indgåede lejekontrakter således, at tidsbegrænsningen ophører samt truffet beslutning om at ændre kommunens fremtidige praksis for indgåelse af lejekontrakter efter integrationslovens 12, stk. 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu færdigbehandlet sagen, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet stadfæster statsamtmanden for Københavns Amts afgørelse af 6. februar 2004, dog således at de 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer pålægges tvangsbøder på 300 kr. pr. dag med virkning seks uger fra dags dato. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal samtidig meddele, at såfremt Gentofte Kommunalbestyrelse anlægger anerkendelsessøgsmål mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden seks uger fra dags dato, vil de ved denne afgørelse pålagte tvangsbøder blive sat i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse i retssagen. Det er en betingelse for berostillelsen af tvangsbøderne, at Gentofte Kommune ikke indgår nye tidsbegrænsede lejekontrakter i forbindelse med anvisning af boliger til flygtninge efter integrationsloven, førend der er truffet endelig afgørelse i retssagen, samt at de flygtninge, der af Gentofte Kommune er boligplaceret efter integrationsloven i et tidsbegrænset lejemål, kan fortsætte lejemålet, indtil der er truffet endelig afgørelse i retssagen, uanset at den tidsbegrænsede lejekontrakt måtte udløbe, førend der er truffet endelig afgørelse i retssagen. Det er endvidere en betingelse for berostillelsen af tvangsbøderne, at De senest seks uger fra dags dato meddeler ministeriet, at Gentofte Kommune opfylder betingelserne for berostillelsen af tvangsbøderne. Slotsholmsgade Telefon DK-1216 København K Telefax

2 2 Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse. Sagens baggrund Den 18. januar 2002 rettede en borger personlig henvendelse til det daværende Tilsynsråd for Københavns Amt i anledning af Gentofte Kommunes udlejning af nogle lejligheder på Brogårdsvej 115 til flygtninge, idet den pågældende anførte, at lejekontrakterne var tidsbegrænsede til 4 år, hvilket efter borgerens opfattelse var ulovligt. Tilsynsrådet for Københavns Amt anmodede herefter ved brev af 24. januar 2002 Gentofte Kommunalbestyrelse om en udtalelse om sagen. Ved brev af 26. februar 2002 afgav Gentofte Kommunalbestyrelse en udtalelse til Tilsynsrådet for Københavns Amt, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Vedrørende tidsbegrænsede lejemål kan følgende oplyses. Gentofte Kommunes boligstruktur er karakteriseret ved et stort antal ejerboliger og et stort antal privatejede flerfamiliehuse, som er udlejet. Der er godt 900 almene boliger i kommunen. Ved integrationslovens ikrafttræden fik også Gentofte Kommune en ny opgave med fremskaffelse af boliger til flygtninge. På daværende tidspunkt og det er stadig tilfældet udnyttede kommunen såvel 25 % anvisningsretten til de almene boliger som kommunens egne ejendomme til opfyldelse af kommunens forpligtelser i henhold til serviceloven vedrørende anvisning af husly samt til øvrige boligsociale formål. Kommunen har foretaget en række tiltag for fremskaffelse af yderligere boliger som følge af den nye opgave med boligplacering af flygtninge, herunder givet støtte til 43 almene boliger i Bækkebo park, som kommunen har indgået aftale om yderligere anvisningsret vedrørende og kommunen har endvidere forsøgt at erhverve anvisningsret hos private udlejere uden det har givet resultat. Kommunens muligheder for fremskaffelse af boliger til flygtninge var og er stadig så begrænsede, at det er nødvendigt at erhverve ejerboliger og flerfamilievillaer, såfremt der i Gentofte Kommune skal boligplaceres det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret og udmeldt. Gentofte Kommune har indgået tidsbegrænsede lejemål i de ejerboliger og flerfamilievillaer, som er erhvervet for at forøge boligmassen til opfyldelse af kommunens boligsociale forpligtelser. Baggrunden for tidsbegrænsningen som alene gælder for de købte ejerboliger og flerfamiliehuse er, at kommunen ønsker at have mulighed for at afhænde de pågældende ejendomme, såfremt det senere måtte være muligt at opfylde kommunens boligplaceringsforpligtelse i andre og billigere boliger, herunder almene boliger, af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser. Det kan oplyses, at lejemålene i den kommunale ejendom Mosegårdsvej som indeholder 17 lejligheder, og som er erhvervet med henblik på boligplacering af flygtninge ikke er tidsbegrænsede, da ejendommen er af en karakter, som gør den egnet til opfyldelse af de kommunale forpligtelser med anvisning af bolig og husly. Gentofte Kommune har endvidere indgået tidsbegrænsede lejemål i en enkelt ejendom (Frederikkevej 21), som kommunen har ejet i en årrække, og som p.t. anvendes til boligplacering af flygtninge. Baggrunden for, at lejemålene i ejendommen er tidsbegrænsede, er, at kommunen også ejer den tilstødende ejendom, hvor lejemålet udløber i 2008, og at kommunen ønsker at se de fremtidige anvendelsesmuligheder for disse to ejendomme i en sammenhæng.

3 3 En lejeaftale kan gøres tidsbegrænset, såfremt udlejers forhold kan begrunde det. Boligretten kan dog tilsidesætte en begrænsning i en lejeaftale, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Den endelige afgørelse af, hvorvidt tidsbegrænsningen i givet fald vil kunne gøres gældende af kommunen, henhører således under boligretten. I øvrigt kan det oplyses, at kommunen efter 66 i serviceloven har en almindelig forpligtelse til at anvise husly, når tidsbegrænsningen udløber. Denne forpligtelse kan eventuelt også løftes ved forlængelse af tidsbegrænsningen hvilket kan være aktuelt, såfremt kommunens boligmasse på det relevante tidspunkt stadig ikke er tilstrækkelig til, at der kan ske afhændelse af ejerboliger/flerfamilievillaen eller den kan, i overensstemmelse med praksis for administration af serviceloven 66, også løftes ved tilbud om en bolig andet steds i kommunen. Tilsynsrådet for Københavns Amt afgav den 1. oktober 2002 en udtalelse om sagen vedrørende tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Tidsbegrænsning af lejemålene Tilsynsrådet finder ikke, at spørgsmålet om Gentofte Kommunes adgang til at tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven henhører under boligretten. Boligretten har ikke kompetence til at prøve spørgsmål vedrørende flygtninges særlige rettigheder efter integrationslovgivningen, men alene kompetence til at prøve spørgsmål vedrørende lejelovgivningen. Det fremgår af bemærkningerne til integrationsloven, jf. nedenfor under lovgrundlag, at der ikke ses at være noget til hinder for, at der foretages en generel regulering af flygtninges indkvartering, navnlig når denne regulering sker for en overgangsperiode. Som et sagligt hensyn i den forbindelse anføres hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af ressourcer. Tilsynsrådet finder ikke, at Gentofte Kommune har varetaget usaglige hensyn ved at lægge vægt på hensyn af planlægningsmæssig karakter, samt langsigtede hensyn til kommunens økonomiske ressourcer på området for boliganvisning. Integrationsloven pålægger blandt andet kommunerne en forpligtelse til at anvise passende boliger til flygtninge, samt forestå et integrationsforløb af en varighed på tre år. Ifølge bemærkningerne til loven skal der være tale om en permanent bolig. Tilsynsrådet finder ikke i loven eller dennes forarbejder belæg for, at Gentofte Kommunes forpligtelse til at tilbyde en passende, permanent bolig i henhold til integrationsloven indebærer en ret for flygtningen til at forblive i boligen ud over de tre år, som integrationsforløbet strækker sig over. Tilsynsrådet finder således ikke grundlag for at udtale, at Gentofte Kommunes administration af boligplaceringsbestemmelserne i integrationsloven er ulovlig. Tilsynsrådet har noteret sig, at såfremt den enkelte flygtning står uden bolig, anerkender kommunen en almindelig forpligtelse efter servicelovens 66 til at anvise en bolig et andet sted i kommunen. Det fremgår af tilsynsrådets udtalelse af 1. oktober 2002, at Integrationsministeriet den 24. juli 2002 telefonisk over for tilsynsrådet havde oplyst, at ministeriet var af den opfat-

4 4 telse, at såfremt saglige hensyn lå til grund herfor, kunne kommunerne tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven. Perioden skulle blot være minimum de 3 år, som integrationsforløbet strækker sig over. Ved brev af 6. januar 2003 rettede Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination, DRC, henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i anledning af tilsynsrådets udtalelse af 1. oktober Ved af 24. marts 2003 anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet Integrationsministeriet om at oplyse, om det var Integrationsministeriets opfattelse, at en kommune kunne tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven, og om lejeloven fandt anvendelse i forbindelse med boligplacering i permanent bolig. Ved brev af 18. juni 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte Integrationsministeriet bl.a. følgende:. Integrationsministeriet skal på den baggrund anføre, at der ikke som følge af den ændring af integrationslovens regler om anvisning af boliger til flygtninge, der blev gennemført ved lov nr af 17. december 2002, er tilsigtet nogen ændring af spørgsmålet om, hvorvidt en kommunalbestyrelse har pligt til at anvise de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, en permanent bolig, dvs. en bolig uden tidsbegrænsning. Integrationsministeriet skal endvidere anføre, at det er Integrationsministeriets opfattelse, at integrationslovens regler om boligplacering af flygtninge indebærer, at en kommunalbestyrelse skal anvise en bolig, hvor den pågældende flygtning kan blive boende, så længe introduktionsprogrammet løber, og hvor flygtningen kan blive boende efter udløb af integrationsperioden. En kommunalbestyrelse kan således ikke opfylde sin forpligtelse efter 12, stk. 1, ved at anvise en flygtning en bolig for en tidsbegrænset periode. Der kan i den forbindelse henvises til, at det fremgår af bemærkningerne til den tidligere gældende bestemmelse i integrationslovens 14, at kommunalbestyrelsen skal anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen. Det fremgår endvidere forudsætningsvis af bestemmelsen i integrationslovens 12, stk. 5, og af bestemmelsen i integrationslovens 15, at den bolig, som kommunalbestyrelsen anviser en flygtning efter 12, stk. 1, skal være permanent. Integrationsministeriet skal endelig anføre, at det fremgår af integrationslovens 12, stk. 5, at reglerne i lejeloven ikke finder anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder. Herudover indeholder integrationsloven ikke bestemmelser om fravigelse af lejelovens regler. På baggrund af Integrationsministeriets udtalelse af 18. juni 2003 anmodede Indenrigsog Sundhedsministeriet ved brev af 30. juni 2003 Tilsynsrådet for Københavns Amt om en udtalelse. Tilsynsrådet for Københavns Amt genoptog herefter sagen og anmodede ved brev af 29. juli 2003 Gentofte Kommunalbestyrelse om en udtalelse om sagen.

5 5 Ved brev af 26. august 2003 afgav Gentofte Kommunalbestyrelse en udtalelse til Tilsynsrådet for Københavns Amt, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Baggrund.. Gentofte Kommune finder fortsat, at Gentofte Kommunes praksis om tidsbegrænsning af lejeaftaler i lejemål, som ikke er af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser, er lovlig. Praksis Der er visiteret i alt 251 flygtninge til Gentofte Kommune i perioden 1. januar 1999 til 1. september Disse 251 flygtninge er boligplaceret i 223 lejemål, heraf 179 lejemål med en almindelig tidsubegrænset aftale i eksisterende kommunale ejendomme og i almene boliger. 44 lejemål er indgået med tidsbegrænsede lejeaftaler. De 44 tidsbegrænsede lejeaftaler er indgået vedrørende de ejerlejligheder og flerfamilievillaer, som kommunen har erhvervet i perioden , idet kommunens manglende muligheder for at fremskaffe boliger til flygtninge gjorde det nødvendigt at erhverve ejerlejligheder og flerfamilievillaer, såfremt der i Gentofte Kommune skulle ske boligplacering af det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterede. Baggrunden for tidsbegrænsningen er, at kommunen ønsker at have mulighed for at afhænde de pågældende ejerlejligheder og flerfamilievillaer, såfremt det senere måtte være muligt at opfylde kommunens boligplaceringsforpligtelse i andre og billigere boliger herunder ved en udvidelse af antallet af almene boliger af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser. Lejemålene i den kommunale ejendom Mosegårdsvej som indeholder 17 lejligheder, og som er erhvervet med henblik på boligplacering af flygtninge er således ikke tidsbegrænsede, da ejendommen netop er af en karakter, som gør den egnet til opfyldelse af de kommunale forpligtelser med anvisning af bolig og husly. Kommunen har endvidere af planlægningsmæssige årsager indgået tidsbegrænsede lejemål på Frederikkevej 21, som kommunen har ejet i en årrække, og som p.t. anvendes til boligplacering af flygtninge. Baggrunden for, at lejemålene i ejendommen er tidsbegrænsede, er, at kommunen også ejer den tilstødende ejendom, hvor lejemålet udløber i 2008, og at kommunen ønsker at se de fremtidige anvendelsesmuligheder for disse to ejendomme i en sammenhæng. Endelig har kommunen indgået tidsbegrænsede lejemål på Melchiorsvej 13. Melchiorsvej 13 har et grundareal på ca. 750 m2 og er en tidligere kontorbygning, som er ombygget til otte boliger. Ejendommen er en integreret del af et område på i alt m2, som har været anvendt af kommunens tekniske driftsenheder (Teglgården). For hele Teglgården er iværksat en planlægningsproces med inddragelse af borgerne i området, og Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der senest april 2006 fremsættes et forslag til lokalplan for hele området. Som det fremgår, sker boligplacering som hovedregel i tidsubegrænsede lejemål. På grund af mangel på lejemål af den type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser (almene boliger, større kommunale udlejningsejendomme) har Gentofte Kommune måttet boligplacere i erhvervede ejerlejligheder og flerfamilievillaer, som indebærer et løbende årligt driftsunderskud i størrelsesordenen kr. pr. lejemål, og i ejendomme, som er kortvarigt ledige indtil ibrugtagning til andre planlagte kommunale formål. Gentofte Kommune finder således, at der er saglige planlægningsmæssige hensyn og saglige kommunale og samfundsøkonomiske hensyn, der begrunder en tidsbegrænsning. Det skal bemærkes, at Gentofte

6 6 Kommune naturligvis opfylder sin forpligtelse til at stille en bolig til rådighed efter integrationsloven. En boligplacering i et tidsbegrænset lejemål indebærer således alene, at lejeren må flytte til en ny bolig, som er anvist af kommunen. Det kan endvidere oplyses, at hovedparten af de tidsbegrænsede lejemål er indgået for fire år.. Baggrunden for tidsbegrænsningens længde på de typisk fire år er en forventning på aftaletidspunktet om, at der vil være en realistisk mulighed for, at kommunens boligmasse (herunder flere/nye almene boliger) fire år frem i tiden vil være tilstrækkelig til, at der kan ske afhændelse af ejerlejligheder og flerfamilievillaer. Det kan oplyses, at ingen af de tidsbegrænsede lejeaftaler har været indbragt for boligretten. Lovgrundlag Det fremgår af Integrationsministeriets udtalelse af 18. juni 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det er Integrationsministeriets opfattelse, at integrationslovens regler om boligplacering af flygtninge indebærer, at en kommunalbestyrelse skal anvise en bolig, hvor den pågældende kan blive boende, så længe introduktionsprogrammet løber, og hvor flygtningen kan blive boende efter udløb af integrationsperioden, således at forpligtelsen til at anvise en bolig ikke kan opfyldes ved at anvise en bolig for en tidsbegrænset periode. Ministeriet henviser herved til, at det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i 14, at kommunalbestyrelsen skal anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen. Det følger umiddelbart af de dagældende bestemmelser i 12 og 14, at flygtninge, der visiteres til kommunen, skal anvises en bolig. Det følger endvidere direkte af bestemmelserne, at boligen skal være passende. Det følger således alene af lovbestemmelsernes ordlyd, at der skal anvises en passende bolig. Af lovbemærkningerne fremgår, at der inden tre måneder efter at ansvaret er overgået til kommunalbestyrelsen, skal anvises permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til den pågældende kommune. Det fremgår intet sted, at boligen skal være den samme fysiske enhed, eller at boligen skal udlejes stedsevarende. Lejeloven forudsætter en konkret vurdering af udlejers forhold ved indgåelse af midlertidige lejemål, ligesom tidsbegrænsningen kan tilsidesættes af boligretten, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. Ingen andre kommunale forpligtelser til at anvise bolig/husly indebærer, at der skal stilles den samme fysiske bolig til rådighed. En sådan forpligtelse ville endvidere indebære en markant fravigelse af lejeloven, som i øvrigt er en social beskyttelseslov. Det er på denne baggrund Gentofte Kommunes opfattelse, at et krav om, at der skal stilles den samme fysiske bolig til rådighed, og et krav om at boligen skal stilles til rådighed stedsevarende, alene kan stilles såfremt det fremgår direkte af loven. Da der ikke i integrationsloven er bestemmelser, der hjemler disse krav, kan Gentofte Kommune ikke forpligtes til at udleje uden tidsbegrænsning. Ved brev af 13. november 2003 afgav Tilsynsrådet for Københavns Amt en udtalelse i sagen, hvoraf bl.a. fremgik følgende: Tilsynsrådets udtalelse Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 13. november 2003 og har besluttet at udtale følgende:

7 7 Det fremgår af 12, stk. 1, i den tidligere gældende integrationslov, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. I 14 var det videre anført, at kommunalbestyrelsen skulle anvise boligen inden 3 måneder efter ansvaret var overgået til den pågældende kommune. Indtil det var muligt at anvise en permanent bolig, skulle kommunalbestyrelsen anvise et midlertidigt opholdssted. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen i den tidligere 14 fremgår, at bestemmelsen fastslår kommunalbestyrelsens forpligtelse til at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Ved lov nr af 17. december 2002 om integration af udlændinge i Danmark blev 14 ophævet og 12 blev ændret, således at det nu af 12, stk. 5 fremgår, at Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunalbestyrelsen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Det fremgår fortsat af lovens 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal anvise boliger til flygtninge visiteret til kommunen. Integrationsministeriet har i udtalelse af 18. juni 2003 anført, at ophævelsen af 14 og ændringen af 12 ikke har medført nogen ændring i den kommunale boligplaceringsforpligtelse. Ved brev af 1. oktober 2002 udtalte Tilsynsrådet, at man ikke fandt grundlag for at udtale, at Gentofte Kommunes administration af boligplaceringsbestemmelserne i integrationsloven var ulovlig. Tilsynsrådet lagde i den forbindelse dels vægt på, at bemærkningerne til integrationsloven tillod en vis generel regulering af flygtninges indkvartering under hensyn til f.eks. fordeling af ressourcer. Tilsynsrådet lagde endvidere vægt på Integrationsministeriets telefoniske tilkendegivelse den 24. juli 2002, hvorefter det var Integrationsministeriets opfattelse, at såfremt saglige hensyn lå til grund herfor, kunne kommunen tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven. Perioden skulle blot være minimum de tre år, som integrationsforløbet efter integrationsloven strækker sig over. Integrationslovens målsætning er at tilbyde flygtninge og indvandrere en integrationsindsats, således at de bliver medlemmer af det danske samfund på lige fod med danskere jf. lovens 1. Ifølge integrationslovens 3 omfatter Kommunalbestyrelsens integrationsindsats boligplacering af flygtninge, introduktionsprogrammer for udlændinge og en almindelige integrationsindsats. Introduktionsprogrammet, der blandt andet omfatter kursus i samfundsforståelse og danskundervisning har en varighed på tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens 16, stk. 4. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram kan i en periode på op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen modtage en introduktionsydelse, jf. 25, stk. 1, i integrationsloven. Der er ikke ved integrationsindsatsen i forbindelse med boligplacering indsat en lignende tidsmæssig begrænsning på tre år. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede den 24. marts 2003 Integrationsministeriet om at oplyse, om det var Integrationsministeriets opfattelse, at en kommune kan tidsbegrænse lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge og om reglerne i lejeloven finder anvendelse i forbindelse med boligplacering i permanent bolig.

8 8 Integrationsministeriet har i sin udtalelse af 18. juni 2003 anført, at det er ministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsens boligplaceringsforpligtelse efter integrationslovens 12, stk. 1, ikke kan opfyldes ved at anvise en bolig for en tidsbegrænset periode. Kommunalbestyrelsen skal anvise en bolig, hvor flygtningen kan blive boende, også når integrationsperioden er udløbet efter tre år. På denne baggrund anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 30. juni 2003 Tilsynsrådet om en udtalelse. Tilsynsrådet besluttede herefter at genoptage sagen og anmodede i den forbindelse Gentofte Kommunalbestyrelse om en udtalelse. Gentofte Kommunalbestyrelse har i udtalelse af 26. august 2003 anført, at man fortsat finder, at kommunens praksis ved boligplacering af flygtninge er lovlig, idet saglige planlægningsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn begrunder tidsbegrænsningen. Kommunen ønsker at have mulighed for at afhænde de dyrt indkøbte ejerlejligheder og flerfamilievillaer, såfremt det senere måtte være muligt at opfylde kommunens boligplaceringsforpligtelse i andre og billigere boliger. Ifølge Kommunalbestyrelsen indebærer en boligplacering i et tidsbegrænset lejemål således alene, at lejeren må flytte til en ny bolig, som er anvist af kommunen. Ved brev af 1. september 2003 anmodede Tilsynsrådet Gentofte Kommune om at oplyse, hvorvidt kommunens anvisning af en ny bolig sker i henhold til integrationsloven eller i medfør af de almindelige regler om anvisning af boliger til husvilde efter servicelovens 66. Gentofte Kommunalbestyrelse har hertil den 1. oktober 2003 udtalt, at kommunen ikke generelt har taget stilling til, om hjemlen til at anvise en ny bolig til flygtningen er de særlige regler om anvisning af boliger til flygtninge, der visiteres til kommunen, eller den almindeligt gældende forpligtelse til at anvise husly. På baggrund af en artikel i Frederiksborg Amtsavis den 7. oktober 2003 vedrørende en boligplaceringssag i en nordsjællandsk kommune, hvor det fremgik, at integrationsministeren skulle have udtalt, at kommunen vil kunne sælge en dyrt indkøbt bolig, når den finder en billigere bolig til flygtningen, kontaktede Tilsynsrådet den 13. oktober 2003 Integrationsministeriet telefonisk. Integrationsministeriet udtalte, at ministeriet fastholder sin opfattelse af, at boligplaceringen skal være permanent, dvs. også udover integrationsperioden. Integrationsministeriet anførte endvidere, at der er tale om en ren juridisk fortolkning af integrationsloven, og at en anden praksis vil kræve en lovændring. På forespørgsel herom oplyste Integrationsministeriet endvidere, at ministeriets fortolkning skal ses uden sammenhæng med den af Finansudvalget ydede bevilling på 32 mill. kr. til støtte for kommuner med særligt høje boligudgifter til boligplacering i årene Tilsynsrådet forstår Integrationsministeriets udtalelse af 18. juni 2003 således, at selv om en væsentlig del af den øvrige integrationsindsats er begrænset til en periode på tre år, er Kommunalbestyrelsens pligt til at anvise en permanent bolig efter integrationsloven absolut, således at saglige hensyn herunder økonomiske eller planlægningsmæssige hensyn, ikke kan begrunde anvendelse af tidsbegrænsede lejemål, og at flygtningen derfor har en i princippet livslang ret til en bolig anvist efter integrationsloven. På baggrund af Integrationsministeriets fortolkning af Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at anvise boliger til flygtninge efter integrationsloven, således som det er kommet til udtryk i udtalelserne af 18. juni 2003 og 13. oktober 2003, ændrer Tilsynsrådet sin afgørelse af 1. oktober Tilsynsrådet skal herefter udtale, at Gentofte Kommunes praksis om tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven er ulovlig.

9 9 Tilsynsrådet skal endvidere anmode Gentofte Kommunalbestyrelse om at ændre lejekontrakterne således, at tidsbegrænsningen af lejemålene ophører. Tilsynsrådet skal anmode om underretning om, hvad der videre passerer i sagen. Ved brev af 25. november 2003 klagede Gentofte Kommune til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Tilsynsrådet for Københavns Amts udtalelse af 13. november Ved brev af 12. december 2003 meddelte ministeriet bl.a., at ministeriet i ministeriets egenskab af tilsynsmyndighed med tilsynsrådet, jf. 61 a i den dagældende lov om kommunernes styrelse ikke fandt anledning til på daværende tidspunkt at tage stilling til, om Tilsynsrådet for Københavns Amts udtalelse var urigtig eller hvilede på en urigtig retsopfattelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviste herefter Gentofte Kommune til at underrette Tilsynsrådet for Københavns Amt om, hvad Gentofte Kommune agtede at foretage i sagen, således som tilsynsrådet havde anmodet om i tilsynsrådets udtalelse af 13. november Under henvisning til at Gentofte Kommunalbestyrelse ikke havde underrettet tilsynsrådet om, hvad der videre passerede i sagen, skrev Tilsynsrådet for Københavns Amt ved brev af 19. december 2003 følgende til Gentofte Kommunalbestyrelse: På den baggrund skal Tilsynsrådet anmode kommunalbestyrelsen om, på sit møde den 26. januar 2004 at behandle sagen og herunder tage stilling til, hvorvidt man vil ændre de indgåede lejekontrakter med boligplacerede flygtninge, således at tidsbegrænsningen ophæves, og ændre sin fremtidige praksis for indgåelse af lejekontrakter efter integrationslovens 12, stk. 1, i overensstemmelse med tilsynsrådets afgørelse af 13. november Det er tilsynsrådets opfattelse, at en undladelse af at efterleve tilsynsrådets afgørelse af 13. november 2003 vil medføre, at det fornødne klare grundlag for anvendelse af sanktioner i den kommunale styrelseslov 61, stk. 2, er tilstede. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at opretholde den hidtidige praksis, skal man af hensyn til sagens videre ekspedition anmode om at modtage meddelelse om, hvordan hvert enkelt medlem af kommunalbestyrelsen har stemt. Kommunalbestyrelsens stillingtagen bedes meddelt tilsynsrådet umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar Et flertal i Gentofte Kommunalbestyrelse traf den 26. januar 2004 beslutning om at meddele statsamtmanden for Københavns Amt, at flertallet fastholdt sin opfattelse af, at kommunens praksis med hensyn til tidsbegrænsning af lejeaftaler til opfyldelse af pligten til boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven i lejemål, der ikke er af en type, som sædvanligvis anvendes af kommuner til løsning af tilsvarende boligplaceringsforpligtelser, er lovlig. Borgmester Hans Toft og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Marianne Zangenberg, Kirsten Kierkegaard, Steen Mogensen, Ole Marker, Jan Torp Andersen, André Lublin,

10 10 Lise Rovsing, Agnete Olsen, Hanne Koktvedgaard, Søren Graversen og Marie-Louise Andreasen stemte for beslutningen. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal meddelte dette ved brev af 27. januar 2004 til statsamtmanden for Københavns Amt. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal meddelte endvidere, at kommunalbestyrelsens flertal kunne efterkomme tilsynsrådets anmodning i brev af 19. december 2003 ved at give samtlige lejekontrakter med tidsbegrænsning, som Gentofte Kommune havde indgået til opfyldelse af boligplaceringsforpligtelsen efter integrationsloven og fremtidige sådanne lejekontrakter en påtegning med følgende indhold: Tilsynsrådet for Københavns Amt har i en skrivelse af 13. november 2003 til Gentofte Kommunalbestyrelse udtalt, at Gentofte Kommunes praksis om tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven er ulovlig. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal fastholder sin retsopfattelse, hvorefter tidsbegrænsning af lejemål i forbindelse med boligplacering af flygtninge i henhold til integrationsloven er lovlig. Det således omtvistede lovfortolkningsspørgsmål vil såfremt Tilsynsrådet (statsamtmanden) for Københavns Amt fastholder sin retsopfattelse og støttes heri efter en eventuel indbringelse for indenrigs- og sundhedsministeren af Gentofte Kommune om fornødent blive indbragt for domstolene til endelig afgørelse. Såfremt det ved endelig dom måtte blive fastslået, at tidsbegrænsningen i nærværende lejekontrakt er ulovlig som stridende mod reglerne i integrationsloven og i så fald må betragtes som ugyldig vil tidsbegrænsningen ikke blive gjort gældende. Såfremt omvendt det ved endelig dom bliver fastslået, at tidsbegrænsningen i overensstemmelse med Gentofte Kommunalbestyrelses flertals opfattelse er lovlig, vil lejekontraktens bestemmelse om tidsbegrænsning bestå uændret. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal anførte herefter, at der efter flertallets opfattelse ikke var hjemmel til eller grundlag for i anledning af den bestående uenighed om det omtvistede lovfortolkningsspørgsmål at bringe sanktioner efter lov om kommunernes styrelse 50 b (tvangsbøder) tidligere 61, stk. 2 i anvendelse. Til støtte herfor anførte kommunalbestyrelsens flertal bl.a., at 50 b i lov om kommunernes styrelse ikke giver hjemmel til at pålægge tvangsbøder. Gentofte Kommunalbestyrelses flertal henviste i den forbindelse til, at integrationslovens 15 udtømmende angiver den sanktion, der kan bringes i anvendelse over for en kommune, der ikke opfylder sin boliganvisningsforpligtelse efter integrationsloven. Flertallet i Gentofte Kommunalbestyrelse henviste i den forbindelse til punkt i de almindelige bemærkninger (forholdet mellem tilsynet og særlige klagemyndigheder) i lovforslag nr. L 188 fremsat 13. marts 2003 til ændring af lov om kommunernes styrelse, hvor det er anført, at det almindelige kommunale tilsyn viger, hvis der er en særlig rekurs- eller tilsynsmyndighed, der er kompetent til at tage stilling til sagen.rekursmyndigheder vil endvidere typisk have flere reaktionsmuligheder end statsamtmanden, herunder f.eks. kompetence til at omgøre en kommunes beslutning. Der henvistes endvidere til de specielle bemærkninger til 48, stk. 3: For at sikre et enstrenget klage- og tilsynssystem som muligt vil statsamtmandens tilsyn i alle tilfælde vige

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER 21. april 2016 Sagsnr. 525-190808 Sekr. Helle Højer Tel. 7221 1723, mail hho@70151000.dk Frederikshavnsvej 215 Postboks 120 DK-9800 Hjørring Tel. + 45 7015 1000 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Sagsnr. 2012-01552 Doknr. 149916 Dato 19-12-2013 Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere