Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers"

Transkript

1 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007

2 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 1. BAGGRUND OG KOMMISSORIUM PRÆSENTATION AF KOMMUNERNES OG HOSPITALETS HÅNDTERING AF HJÆLPEMIDLER SAMARBEJDSAFTALE MED RANDERS REGIONSHOSPITAL BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING SAMARBEJDSAFTALE VEDR. SÆRLIGE HJÆLPEMIDLER BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING SAMARBEJDSAFTALE VEDR. INDKØB BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING LEASING BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING KOMMUNALT FÆLLESSKAB BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING UDBUD AF HJÆLPEMIDDELDRIFT BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING BILAG 1: NØGLETAL VEDR. HJÆLPEMIDDELHÅNDTERING BILAG 2: STATUSSKEMA FAVRSKOV KOMMUNE BILAG 3: STATUSSKEMA SYDDJURS KOMMUNE BILAG 4: STATUSSKEMA NORDDJURS KOMMUNE BILAG 5: STATUSSKEMA RANDERS KOMMUNE BILAG 6: STATUSSKEMA REGIONSHOSPITAL RANDERS

3 1. Baggrund og kommissorium En arbejdsgruppe har søgt at udrede muligheder og problemstillinger ved forskellige samarbejdsformer omkring hjælpemiddelhåndtering. Arbejdsgruppe bestod af følgende repræsentanter : Syddjurs Kommune : Malle T. Grimnitz (Koordinator vedr. indkøb) og Inge S. Hermansen (Koordinator på Hjælpemiddelområdet) Norddjurs Kommune: Jens Erik Greve (Koordinator i Beskæftigelsesafdelingen) Favrskov Kommune: Rolf Thomsen (Service- og Bestillerchef) Regionshospitalet Randers: Ruth Kjeldstrup (Overfysioterapeut) og Helle Kærgaard (ledende ergoterapeut) Randers Kommune: Merete Grønning (Leder af Hjælpemiddelhuset Kronjylland), Henrik Tanggaard (Administrationsleder af Hjælpemiddelhuset Kronjylland), Torben Olsen (Vicekontorchef i Ældreafdeling og formand i arbejdsgruppen) og Ulla F. Sørensen (Konsulent og sekretær i arbejdsgruppen). Arbejdsgruppens kommissorium var: 1. At prissætte og beskrive serviceniveau for depotfunktion vedr. hjælpemidler 2. At opgøre nuværende volumen og værdi af depotfunktion, kørsel og rengøring, vedligeholdelse af hjælpemidler mv. 3. At vurdere Hjælpemiddelhuset Kronjyllands muligheder for at varetage disse opgaver indenfor gældende regelsæt 4. At vurdere fordele og ulemper ved fælles indkøb af hjælpemidler 5. At beskrive modellen, hvorefter en kommune leaser hjælpemidler herunder redegøre for de likviditetsmæssige effekter af en sådan ordning. Da de deltagende partere ikke har det fulde overblik over økonomien på området pt., har det ikke været muligt at prissætte ydelserne vedr. depotfunktion, kørsel, rengøring og vedligeholdelse mv. og en omkostningssammenligning i forhold til en formaliseret samarbejdsmodel har ikke været mulig. På baggrund af udredning af ovenstående har arbejdsgruppen undersøgt forskellige samarbejdsmodeller og vil indstille forslag til udvidet samarbejde på kort og længere sigt. Notatet er opbygget således, at arbejdsgruppen for hvert emne kort præsenterer baggrund og problemstilling, refererer hoveddrøftelserne i gruppen og indstiller gruppens anbefalinger til styregruppen. 3

4 2. Præsentation af kommunernes og hospitalets håndtering af hjælpemidler Det fremgår af bilag 1, at der er et samlet indkøb af genbrugshjælpemidler på ca. 24,8 mio. kr. i kommunerne og hospitalet til sammen. Der skal dog tages forbehold for beløbet, som er baseret på bedste skøn. Kun Randers Kommune og Regionshospitalet Randers har centralt hjælpemiddeldepot, mens de øvrige kommuner har flere lokale depoter. Syddjurs Kommune har pt. 2 aftaler med Zealand Care om depot mv. Der er både planlagte og akutte kørsler med hjælpemidler hos alle kommuner og hospitalet. Med undtagelse af Favrskov Kommune har alle kommuner indgået forpligtende indkøbsaftaler, der udløber på forskellige tidspunkter. 2 af de gamle kommuner i Syddjurs: Ebeltoft og Middjurs har begge indgået forpligtende aftaler med Zealand Care. Den seneste pr. 1/ Randers Regionshospital har indkøbsaftale via Region Midtjylland men ikke af forpligtende karakter, imidlertid er nye på vej, som forventes af blive mere forpligtende. 3. Samarbejdsaftale med Randers Regionshospital 3.1. Baggrund Når Randers Regionshospital bevilger midlertidige hjælpemidler i forbindelse med udskrivning af patienter sker det på baggrund af konkret og individuel vurdering af patientens behov. I det tilfælde hvor der opstår et varigt hjælpemiddelbehov er det kommunen, der på baggrund af konkret og individuel vurdering efterfølgende bevilger hjælpemidler. I kommunens bevillingsafgørelser indgår hensynet til APV i hjemmet, som et element i bevillingen, ligesom kommunerne i højere grad anlægger et mere helhedsorienteret perspektiv i bevillingerne. Adskillelsen mellem midlertidige hjælpemidler bevilget af hospitalet og varige hjælpemidler bevilget af kommunen indebærer i nogle situationer, at de midlertidige hjælpemidler, der leveres tilbage til hospitalet erstattes af tilsvarende leveret fra kommunen. Region Midtjylland er i gang med at etablere Hospice Djursland i Syddjurs Kommune. I den forbindelse har Randers Hospital givet udtrykt ønske om at specielle hjælpemidler, som ikke bliver en del af de basishjælpemidler, der bliver en del af Hospice Djursland, leveres af en kommune. Hospitalet har samme muligheder som kommunerne mht. at outsource driften af hjælpemidlerne. 4

5 3.2. Drøftelser Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for, hvordan man undgår overlap og dobbeltsagsbehandling, samt hvordan borgere undgår at bytte et hjælpemiddel ud med et andet tilsvarende. En forudsætning for et samarbejde er, at regler vedr. udveksling af personlige oplysninger mellem myndigheder overholdes, ligesom det er en forudsætning, at der, idet omfang kommunerne overtager opgaver, som er en regional forpligtelse, udarbejdes en afregningsmodel. Gruppen vurderer, at det er et teknisk spørgsmål, der forventes at kunne løses. Ved et samarbejde på området vil borgere opleve større sammenhæng og helhed i ydelserne. Arbejdsgruppen har desuden drøftet den problemstilling, at der kan der være niveau forskelle i produkt og pris mellem hospitalets og kommunernes hjælpemidler, som følge af forskellen mellem på den ene side et midlertidigt behov, hvor der kan anvendes mere standardprægede hjælpemidler og de varige hjælpemidler, hvor der er behov for mere individuelle løsninger. Kommunerne er alle interesserede i at drøfte hvordan, der kan udarbejdes en bilateral leveringsaftale om hjælpemidler til Hospice Djursland Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at den udredning, som foretages på hospitalet i forbindelse med bevilling - inden for reglerne om udveksling af oplysninger mellem myndigheder - koordineres med de oplysninger kommunen har behov for, når der er en lægelig forventning om behov for varige hjælpemidler det aftales med Region Midtjylland, at kommunerne leverer varige hjælpemidler, når der foreligger lægelig udredning der nedsættes en teknisk arbejdsgruppe, som udarbejder afregningsmodel der nedsættes en faglig arbejdsgruppe, som udreder logistik og procedurer for samarbejdet aftale om fælles koordinering og for kommunal levering af varige hjælpemidler i nævnte tilfælde indarbejdes i sundhedsaftalerne èn eller flere kommuner indgår aftale med Randers Regionshospital/Hospice Djursland om levering af særlige hjælpemidler efter en nærmere udredning 4. Samarbejdsaftale vedr. særlige hjælpemidler 4.1. Baggrund Kommunerne og Regionshospitalet Randers oplever, at der er meget lavt flow i hjælpemidler til børn. Børnehjælpemidler optager meget lagerplads og er ofte forældede når der er behov for ny bevilling. Derudover er anskaffelsesudgifterne til børnehjælpemidler høje. Der indkøbes årligt for ca. 2 mio. kr. børnehjælpemidler blandt 5

6 arbejdsgruppens deltagere. Der har tidligere mellem nogle af kommunerne været forsøg på at etablere uforpligtende samarbejde vedr. børnehjælpemidlerne, som ikke er lykkedes, bl.a. fordi kommunerne har villet have betaling for de brugte børnehjælpemidler. Tilsvarende problemstillinger med lavt flow og omkostningstunge hjælpemidler gør sig gældende for hjælpemidler til svært overvægtige voksne - hvor efterspørgslen efter hjælpemidler er stigende og til små, lange og/eller tynde voksne. Hjælpemidler til syns-, høre- og kommunikationshandicappede samt det fulde ansvar i forhold til boligindretningssager er nye opgaver, som kommunerne har overtaget fra amterne. Ligeledes har kommunerne ansvar for, at der foretages lovpligtige eftersyn på lifte, hvilket kommunerne i dag køber hos private leverandører. Der er et fælles behov for udvikling af faglige kompetencer og netværksdannelse/erfaringsudveksling på området Drøftelser Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for en bedre udnyttelse af de særlige hjælpemidler samt udnyttelse af faglige kompetencer af medarbejdere i forhold til nye opgaver. Det er arbejdsgruppens vurdering, at et udvidet samarbejde vil være en både økonomisk som faglig gevinst for alle parter, og vil være et godt udgangspunkt for evt. udvikling/udvidelse af et samarbejde. Samarbejdet bør formaliseres, så der bliver tale om en skriftlig aftale med ½ til 1 års opsigelse. Hjælpemiddelhuset Kronjylland har den fysiske kapacitet til fælles depot, rengøring og vedligeholdelse og har mulighed for at sørge for etablering og vedligeholdelse af et fælles registreringssystem til lagerføring. En samarbejdsaftale, hvor kommuner og hospital indgår skriftlig aftale om samarbejde indenfor et afgrænset område, kan umiddelbart indgås. Samarbejdsaftalen bør være bindende med en opsigelse på ca. 6 mdr. evt. mere. Der bør aftales særlige vilkår i forhold til Randers Regionshospital og for den del af Syddjurs Kommune, som har kontrakt med Zealand Care. Der vil være tale om fælles udgifter til registrering, lagerstyring, hjemmesideoprettelse og ajourføring. Ved behov for genbrugshjælpemiddel til børn undersøges, om det er på lager via lagerstyringssystemet. Kommunen/hospital sørger selv for afhentning af hjælpemidlet på Hjælpemiddelhuset Kronjylland. Der betales et beløb og rengøring og evt. vedligeholdelse af hjælpemidlet. Hvis det ønskede hjælpemiddel ikke er på lager, indkøber kommunen/hospitalet det pågældende hjælpemiddel, som kommer på fælleslager efter benyttelse. Hospitalet får mulighed for at leje hjælpemidlerne da hospitalet ikke har børnehjælpemidler, der kan indgå i det fælles lager. Dels er der tale om standard hjælpemidler og dels har hospitalet behov for, at hjælpemidlerne er på afdelingen, da der ofte er tale om et akut behov. 6

7 4.3. Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der udarbejdes og indgås en skriftlig aftale om samarbejde vedr. børnehjælpemidler, hjælpemidler til meget svært overvægtige, små, lange og/eller tynde voksne hjælpemiddelhuset Kronjylland påtager opgaven for en udgift på kr.i etableringsåret. Årlig udgift forventes efterfølgende at være på kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne forholdsmæssigt efter indbyggertal hospitalets udgift fastlægges i forhold til aktivitetsopgørelser, som er baseret på lejeopgørelser. aftalen evalueres løbende og efterreguleres årligt. aftalen vedr. børnehjælpemidler er baseret på et princip om, at kommunerne ved aftalens indgåelse afgiver alle børnehjælpemidler til det fælles lager uden betaling. børnehjælpemidlerne er herefter fælleseje. Den del af Syddjurs Kommune, der har kontrakt med Zealand Care har ikke børnehjælpemidler, der kan indgå. Randers Regionshospital leverer ikke til fælles lager, men indgår i lejeaftale Der etableres en database med medarbejdernes faglige kompetencer indenfor nye områder, som kommunerne kan kontake/anvende mod betaling der etableres netværk for erfaringsudveksling på relevante områder der afrapporteres til styregruppen efter et halvt år. 5. Samarbejdsaftale vedr. indkøb 5.1. Baggrund De 4 kommuner og Regionshospitalet indkøber årligt for ca. 24,8 mio. kr. genbrugshjælpemidler. Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner samt hospitalet har pt. indkøbsaftaler af mere eller mindre bindende karakter. Det er en forventning, at der kan opnås mere favorable indkøbsaftaler med et større indbyggergrundlag Drøftelser Arbejdsgruppen har drøftet fordele og ulemper ved at indgå fælles indkøbsaftaler. Det er en forudsætning for at indkøbsaftaler udnyttes optimalt, at der er flere modeller af hver hjælpemiddeltype at vælge imellem, så der kan tages individuelle hensyn. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere med fagligt kendskab inddrages i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer inden der indgås indkøbsaftaler. Randers Kommune har gode erfaringer både med at indgå indkøbsaftaler, hvor der er mulighed for at vælge forskellige modeller og med inddragelse af fagligt personale i udformning af kravspecifikationer. Der skal inddrages brugerrepræsentanter i forbindelse med udformningen af kravspecifikationerne ved indgåelse af kommunale indkøbsaftaler, mens en høring heraf 7

8 ikke er krav i forhold til hospitalet. Inddragelse af brugere forventes dog at kvalificere indkøbsaftalerne Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der arbejdes hen imod etablering af fælles indkøbsaftaler, når de nuværende indkøbsaftaler kan opsiges (1/1 2009) der nedsættes en arbejdsgruppe mellem kommuner og hospital, som udarbejder kravspecifikationer i begyndelsen af Leasing 6.1. Baggrund Der findes forskellige leasingmodeller, hvor kommuner og hospitaler på forskellige vilkår kan leje hjælpemidler og/eller indgå finansieringsaftaler. Norddjurs Kommune har indhentet tilbud fra Kommune Leasing om finansiering af kommunens hjælpemidler. Det er en finansieringsmodel, hvor udgifterne til anskaffelse af hjælpemidler udskydes i en årrække til fordel for en bedre likviditet i kommunen. Kommunen bevarer ejerskabet til hjælpemidlerne. Eksemplet giver en besparelse de første år ved indkøb af hjælpemidler for fx.20 mio. kr. over 5 år. Det kan aftales at faktura sendes til Kommune Leasing for betaling, hvorefter Norddjurs Kommune betaler en leasingydelse på i alt 10,8 mio. kr. i 5 år. Norddjurs Kommune har dermed en likviditetsgevinst i en 5-årig periode på 9,2 mio. kr. Derefter vil der være en årlig leasingydelse 4,3 mio. og likviditetsgevinsten på 9,2 mio. kr. vil være reduceret til 0 efter omkring 30 år. Tilbudet far Kommune Leasing indgår som en del af en samlet besparelsespakke i Norddjurs Kommune. Private leverandører (ex. Falck og Zealand Care) tilbyder forskellige leasing aftaler til kommuner og hospitaler. Der er mulighed for at indgå aftaler, hvor kommuner/hospitaler selv ejer hjælpemidler, men hvor leverandøren til en aftalt pris står for hjælpemiddelhåndteringen i form af depot, rengøring og vedligeholdelse, levering mv. Der er endvidere mulighed for også at lade private leverandører stå for hele hjælpemiddelhåndteringen inkl. indkøb, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 8. Arbejdsgruppens fokus har været finansieringsmodellen via Kommune Leasing Drøftelser Arbejdsgruppen vurderer, at da der er tale om en finansieringsmodel er det vanskeligt at vurdere fordele og ulemper ved modellen. Om det er en økonomisk fordel eller ulempe for kommunen afhænger af likviditetsforhold, renteniveau, øvrige lånemuligheder mv. i kommunen og kan ikke siges entydigt uden analyse af pågældende kommunens samlede 8

9 økonomiske forhold. Alt andet lige vil der i der over tid være tale om højre udgifter til hjælpemidler, da der er tale om en lånefinansiering til en aftalt rente Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der ikke indgås aftaler med et leasingselskab i et fælles samarbejde mellem kommunerne og hospitalet, men at det for de enkelte kommuner kan være relevant at undersøge likviditetsmæssige fordele og ulemper. Såfremt nogle vurderer, at en leasing aftale er fordelagtig for kommunen, anbefales det at samarbejde om fælles leasing aftale for at nedbringe administrationsudgifter mv. 7. Kommunalt Fællesskab 7.1. Baggrund Etablering af kommunalt fællesskab er af mere bindende karakter end en fælles kommunal samarbejdsaftale. Der er fælles ledelse, ligesom det er et krav i et kommunalt fællesskab, at kommunerne afgiver kompetence til fællesskabet. Dog er kommunerne repræsenteret i fællesskabet fx via et repræsentantskab/bestyrelse, som er underlagt kommunalbestyrelsernes instruktionsbeføjelser. Kommunalbestyrelserne kan dermed have direkte indflydelse i selskabet - ved fx at give et bundet mandat til repræsentanten/bestyrelsesmedlemmet. Fordele ved et kommunalt fællesskab er som beskrevet ved samarbejdsaftalen samt udnyttelse af stordriftsfordele, fælles ledelse, forbedret mulighed for fleksibel udnyttelse af arbejdskraften, forbedret mulighed for udvikling af faglige kompetencer ved større enhed. Samt at serviceopgaven altid leveres til kommunerne til en kontraktlig fastsat pris. Der vil således altid være fuld gennemsigtighed i forhold til såvel serviceniveau samt pris pr. ydelse. De deltagende parteres lagre vil indgå som indskud og i tilfælde af opløsning af fællesskabet fordeles hjælpemidlerne efter fastlagt fordelingsnøgle. Der er tale om et nonprofit foretagende. Etablering af et kommunalt fællesskab forudsætter en juridisk og økonomisk udredning, som pt. ikke er foretaget Drøftelser Der er ikke i arbejdsgruppen det fulde økonomiske overblik, da kommunerne endnu ikke er i stand til at prissætte egne ydelser, og at der generelt er et problem som følge af strukturreformen, hvor nye opgaver er kommet til mht. at kende udgiftsniveauet for 9

10 kommunernes side. Desuden er kommunerne i øjeblikket ved at tilvejebringe egne løsninger og finde ud af egen organisering. Arbejdsgruppen har drøftet og vurderer at principper som gennemsigtighed af priser og serviceniveau kan tilgodeses i et kommunalt fællesskab. Hver kommune kan bevare ejerskab af hjælpemidler og bevare og opnå bedre faglige kompetencer i et fællesskab bl.a. vedr. de opgaver, der er overgået fra amtet. Arbejdsgruppen vurderer, at der pga. de store afstande ikke er nogen oplagt fordel ved at indgå fælles kørsel. En selskabsmodel vil indebære at der i givet fald fortsat skal være lokale depoter i alle kommuner Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at styregruppen tilkendegiver hvorvidt der skal arbejdes videre med tanken om at lade et kommunalt fællesskab løse driftsopgaverne på vegne af de deltagende parter arbejdet i givet fald påbegyndes i foråret Udbud af Hjælpemiddeldrift 8.1. Baggrund Alternativ til selv at løse driftsopgaver på området er at lade ekstern leverandør påtage sig opgaven efter udbud. På baggrund af udbud, kan der indgås kontrakt for beløb under 1,57 mio. kr. i en 4-årig kontraktperiode. Ved beløb over den grænse skal opgaven i EU-udbud, hvilket vil være tilfældet på hjælpemiddelområdet. Hjælpemiddelhuset Kronjylland har tilkendegivet at ville byde ind på opgaverne i tilfælde af et udbud Fordelen ved en udbudsmodel er at kommunen/hospital bliver bestiller. I forbindelse med udlicitering af opgaven vil der i kommunerne ikke længere være den faglige kompetence på hjælpemiddelområdet i forhold til drift, som kan bevares i et kommunalt fællesskab og ved samarbejdsaftalen Drøftelser Erfaringer fra Syddjurs Kommune er, at ved udlicitering af driften mister kommunerne ejerskab ligesom de faglige kompetencer på området forsvinder. 10

11 Randers Kommune har tilkendegivet interesse for at indgå i alle samarbejdsformer og også afgive tilbud i tilfælde af udbud. Det vil derfor ikke være aktuelt for Randers Kommune at miste ejerskab og/eller faglige kompetencer i forhold til drift af hjælpemidler Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der sker en politisk afklaring af spørgsmålet om fremtidig model for hjælpemiddelhåndtering 11

12 9. Bilag 1: Nøgletal vedr. hjælpemiddelhåndtering Myndighed Antal indbyggere Antal Hjælpemiddel depoter Årligt indkøb af genbrugshjælpemidler i mio. kr. (Ca. beløb) Indkøbsaftaler og udløbsdato Favrskov * 5,2 Nej** Syddjurs *** 5,2 2 udløber hhv. 1/ og 1/ Norddjurs ,0 1 udløber 30/ Randers centralt + 1 depoter 9,6 1 udløber 31/ Regionshospital ( udskrivninger) 2 0,8 Ingen forpligtende I alt ,8 - Bemærkninger: * Favrskov har med virkning fra 1/ indgået lejeaftale om et centralt hjælpemiddeldepot ** Favrskov har indgået aftale om samarbejde med 2 andre kommuner *** Udover de 2 kommunale hjælpemiddeldepoter har Syddjurs desuden 2 driftsaftaler hos Zealand Care 12

13 10. Bilag 2: Statusskema Favrskov Kommune Kommune a) Kommune: Favrskov Kommune b) Indbyggertal: c) Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Visitationen til området er placeret hos lederen af Visitationsenheden under Service- og bestillerchefen. Depotfunktion, håndtering og kørsel er placeret hos lederen af serviceafdelingen under Service- og bestillerchefen. Organisation a) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) Depoterne i Favrskov Kommune er placeret på 6 lokaliteter i hhv. Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. Det samlede areal andrager ca. 750 m2. Rengøringen varetages på 4 lokaliteter ligesom der er 4 biler involveret i kørslen b) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) Ca. 800 m2. c) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Favrskov Kommune overvejer at etablere et centralt hjælpemiddeldepot. Økonomi a) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): Ca. 3 (estimat, da flere ansatte på beskyttede vilkår slører billedet) b) Antal årsværk kørsel (skøn): Ca. 1 (kørsel og opsætning) c) Gns. årligt indkøb af hjælpemidler: Ca. 5,2 mio. kr. Beløbet der er relevant for samarbejdet må efterfølgende defineres nærmere. d) Indkøbsaftaler og periode: Der er pt. ingen formelle indkøbsaftaler, mens en del aftaler fra de gamle kommuner videreføres på et uformelt grundlag. Der er imidlertid truffet politisk beslutning om at indgå i et samarbejde med 13

14 Serviceniveau a) Håndtering af akutte kørsler (beskriv akutte kørsler) Samme dag (men kun på hverdage) b) Antal kørsler (ikke akut) pr. uge 1 x pr. uge 1 x hver 14. dag i enkelte spidsbelastede situationer. a) Leverandør: CSC Vitae b) Kontraktperiode: Nyanskaffet c) Årlig pris: Kan ikke oplyses her og nu IT - Hjælpemiddelsystem Ønsker til samarbejde a) Ønsker til et evt. samarbejde Erfaringsudveksling med henblik på udviklingen af best practise. Afdækning af mulighederne for at dele personale med særlige kompetencer. Afdækning af mulighederne for alternative modeller for ejerskab/gensidig udlejning af hjælpemidler m.h.p. optimering af udnyttelsen af disse. b) Konkrete ønsker til samarbejde/emner til yderligere analyse: Undersøge muligheden for øget synergi ved fælles depotfaciliteter for hjælpemidler med lavt flow herunder børnehjælpemidler, hjælpemidler til svært overvægtige mv. Delt personale med kompetencer indenfor lovpligtige eftersyn, service af elhjælpemidler mv. c) Eksempler på hvor servicen kan forbedres i forhold til borgeren, såfremt der samarbejdes: Bedre og mere rentabel drift vil give muligheden for en bedre og/eller billige service. 14

15 11. Bilag 3: Statusskema Syddjurs Kommune Kommune d) Kommune: Syddjurs Kommune e) Indbyggertal: f) Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Social & Sundhed Afdelingen for visitation & Hjælpemidler Organisation d) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) (Depo)-er) og lokaldepoters placering, varetagelse af rengøring, antal biler ) Ebeltoft & Midtdjurs Kommuner har kontrakt med Zealand Care. Udløb Ebeltoft ultimo 2007, Udløb Midtdjurs ultimo Rønde & Rosenholm områder: Eget depot, hoveddepot placeres i Rosenholm samt backup lager i Følle. Varetagelse af depot er placeret i kommunen under JobCenter / Projektcenter Syddjurs med en fastansat og ca. 4 / 8 medarbejder i b.la. aktivering. Har pt. 2 biler og forestår selv rengøring / reparation af hjælpemidler. Bestilling af hjælpemidler foretages af sagbehandlere, depotbestyrer bestiller reservedele mv. e) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) Rønde & Rosenholm området har ca. 200 m2 depot pt. Estimeret behov er ca m2. Behov for satellit/akutdepoter estimeret til ca ca. 12 m2 Depotstørrelse regnes rengøring og reparationsudstyr med i antal m2? f) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Medbestemmelse på udformning af ny løsning mht. organisering af depot og indkøbsaftaler. Stor brugerindflydelse på udarbejdelse af et dækkende sortiment med b.la. løbende vedligeholdelse og vurdering af produktmix, produktudvikling mv. Organisering af kørsel til lokalområdet (serviceniveauet) antal af kørsler om ugen. Tidskørsler, akutkørsler skal minimeres med muligheden skal være til stede. Akutreparationer uden for åbningstid helligdage, nat, weekend. (Akutberedskab) 15

16 Økonomi e) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): Kan ikke opgøres, ligger i ZC s ydelse. f) Antal årsværk kørsel (skøn): Kan ikke opgøres, ligger i ZC s ydelse. g) Gns. årligt indkøb af hjælpemidler: 5.2 mil. h) Indkøbsaftaler og periode: Zealand Care (3.2 mill) tidligst pr (E) & (M) Serviceniveau c) Håndtering af akutte kørsler (beskriv akutte kørsler) Indenfor 5 arbejdstimer på hverdage. d) Antal kørsler (ikke akut) pr. uge Ca. 80 IT - Hjælpemiddelsystem d) Leverandør: Zealand Care, Rambøll Care e) Kontraktperiode: & f) Årlig pris: Medregnet i ZC ydelse Konklusion fra arbejdsgruppe indsat: Ønsker til samarbejde 16

17 d) Ønsker til et evt. samarbejde Se konklusion e) Konkrete ønsker til samarbejde/emner til yderligere analyse: eks. områder, hvor det vurderes at stordrift/volumen kan være en fordel eks. områder, hvor udnyttelsen af eksisterende hjælpemidler kan optimeres (samlede lagerkapacitet kan nedbringes) Eksempelvis lapning og udskiftning af dæk og slanger. Alle børnehjælpemidler samles i ét depot IT-understøttelse af lager/depot funktion med billeder Samlet rengøringsfacilitet. Større indsats på renoverings og reparationsområdet, på ej akutte produkter. Mindre reparationer skal stadig udføres lokalt via personer i eksempelvis jobtræning. f) Eksempler på hvor servicen kan forbedres i forhold til borgeren, såfremt der samarbejdes: Afprøvningsrum for borgere. Afprøvningbane på køretøjer. Mulighed for udlejning til kommunens borgere/gæster mod betaling (midlertidige behov) En høj standard på produkterne Standarder for leveringstidspunkter, leveringsdage mv. 17

18 12. Bilag 4: Statusskema Norddjurs Kommune g) Kommune: Norddjurs kommune h) Indbyggertal: Kommune i) Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Hjælpemiddelområdet hører under Voksen og pleje, som har indgået en aftale med beskæftigelsesafdelingen om at stå for driften af depoter m.m. Organisation g) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) (Depo)-er) og lokaldepoters placering, varetagelse af rengøring, antal biler ) I dag er hjælpemidlerne spredt ud på 4 mindre depoter, (2 i Grenaa, 1 i Ørum og 1 i Allingåbro) 2 biler og en person ansat til rengøring af hjælpemidler. h) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) Ca. 500m2 i) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Der arbejdes på et hoveddepot i Grenaa, og et mindre lokaldepot i Auning. Den største udfordring er at blive enig om en afregningsmodel mellem Voksen og pleje og beskæftigelsesafdelingen. Økonomi i) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): 2 j) Antal årsværk kørsel (skøn): 1 k) Gns. årligt indkøb af hjælpemidler: I aftalen med Kommune Leasing, har man regnet med et årligt indkøb på 4 mio. kr. l) Indkøbsaftaler og periode: Norddjurs Kommune har pr indgået en aftale med Kommune Leasing om finansiering af hjælpemidler. Der er en indkøbsaftale aftale med Indkøbskontoret Østjylland den udløber

19 Serviceniveau e) Håndtering af akutte kørsler (beskriv akutte kørsler) Udbringning samme dag som henvendelse. f) Antal kørsler (ikke akut) pr. uge Efter ruteplan 2 dage om ugen. g) Leverandør: Zealand Care IT - Hjælpemiddelsystem h) Kontraktperiode: Norddjurs har købt systemet og supportaftale løber for et år af gangen. i) Årlig pris:? Ønsker til samarbejde g) Ønsker til et evt. samarbejde I forhold til forsyningssikkerhed og specielle hjælpemidler. h) Konkrete ønsker til samarbejde/emner til yderligere analyse: eks. områder, hvor det vurderes at stordrift/volumen kan være en fordel eks. områder, hvor udnyttelsen af eksisterende hjælpemidler kan optimeres (samlede lagerkapacitet kan nedbringes) i) Eksempler på hvor servicen kan forbedres i forhold til borgeren, såfremt der samarbejdes: 19

20 13. Bilag 5: Statusskema Randers Kommune Kommune: Randers Kommune Indbyggertal: Kommune Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Sundhed og ældre forvaltningen. Organisation j) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) (Depo)-er) og lokaldepoters placering, varetagelse af rengøring, antal biler ) Depot placeret på Agerskellet 22, reservelager ca 120 m2 under Asferg Ældrecenter med børnehjælpemidler Rengøring foretages på stedet bortset fra enkelte store kørestole som rengøres hos Falck. Der er monteret lift i både værksted og rengøringsrum til løft af tunge emner. Reparationer fortages på stedet. 4 ældre biler er tilknyttet stedet, heraf 1 lille liftbus, der bruges af værksted og nødkaldspersonalet. Hjælpemiddelhuset har ingen stor varevogn, dvs. der kan kun køres med max 2 senge ad gangen. Derudover bruger vi vognmand til sengetransport, hvor der skal bæres over flere etager. k) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) 1200m2: vareindlevering, lager, værksted, rengøring. 600m2 kontorer, omklædning, kantine, reception, mødelokaler og undervisningsrum. Dertil kommer særligt indrettet handicaptoilet, hvor der kan afprøves badeværelsesopstillinger i 1:1 og med rumdækkende lift l) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Økonomi m) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): 3 x fleksjob samt købt ydelse og virksomhedspraktik til rengøring 20

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Baggrund På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddeldepotet, der dels bunder i dårlige fysiske rammer for depotdrift samt lokalitet

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere