Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers"

Transkript

1 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007

2 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 1. BAGGRUND OG KOMMISSORIUM PRÆSENTATION AF KOMMUNERNES OG HOSPITALETS HÅNDTERING AF HJÆLPEMIDLER SAMARBEJDSAFTALE MED RANDERS REGIONSHOSPITAL BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING SAMARBEJDSAFTALE VEDR. SÆRLIGE HJÆLPEMIDLER BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING SAMARBEJDSAFTALE VEDR. INDKØB BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING LEASING BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING KOMMUNALT FÆLLESSKAB BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING UDBUD AF HJÆLPEMIDDELDRIFT BAGGRUND DRØFTELSER INDSTILLING BILAG 1: NØGLETAL VEDR. HJÆLPEMIDDELHÅNDTERING BILAG 2: STATUSSKEMA FAVRSKOV KOMMUNE BILAG 3: STATUSSKEMA SYDDJURS KOMMUNE BILAG 4: STATUSSKEMA NORDDJURS KOMMUNE BILAG 5: STATUSSKEMA RANDERS KOMMUNE BILAG 6: STATUSSKEMA REGIONSHOSPITAL RANDERS

3 1. Baggrund og kommissorium En arbejdsgruppe har søgt at udrede muligheder og problemstillinger ved forskellige samarbejdsformer omkring hjælpemiddelhåndtering. Arbejdsgruppe bestod af følgende repræsentanter : Syddjurs Kommune : Malle T. Grimnitz (Koordinator vedr. indkøb) og Inge S. Hermansen (Koordinator på Hjælpemiddelområdet) Norddjurs Kommune: Jens Erik Greve (Koordinator i Beskæftigelsesafdelingen) Favrskov Kommune: Rolf Thomsen (Service- og Bestillerchef) Regionshospitalet Randers: Ruth Kjeldstrup (Overfysioterapeut) og Helle Kærgaard (ledende ergoterapeut) Randers Kommune: Merete Grønning (Leder af Hjælpemiddelhuset Kronjylland), Henrik Tanggaard (Administrationsleder af Hjælpemiddelhuset Kronjylland), Torben Olsen (Vicekontorchef i Ældreafdeling og formand i arbejdsgruppen) og Ulla F. Sørensen (Konsulent og sekretær i arbejdsgruppen). Arbejdsgruppens kommissorium var: 1. At prissætte og beskrive serviceniveau for depotfunktion vedr. hjælpemidler 2. At opgøre nuværende volumen og værdi af depotfunktion, kørsel og rengøring, vedligeholdelse af hjælpemidler mv. 3. At vurdere Hjælpemiddelhuset Kronjyllands muligheder for at varetage disse opgaver indenfor gældende regelsæt 4. At vurdere fordele og ulemper ved fælles indkøb af hjælpemidler 5. At beskrive modellen, hvorefter en kommune leaser hjælpemidler herunder redegøre for de likviditetsmæssige effekter af en sådan ordning. Da de deltagende partere ikke har det fulde overblik over økonomien på området pt., har det ikke været muligt at prissætte ydelserne vedr. depotfunktion, kørsel, rengøring og vedligeholdelse mv. og en omkostningssammenligning i forhold til en formaliseret samarbejdsmodel har ikke været mulig. På baggrund af udredning af ovenstående har arbejdsgruppen undersøgt forskellige samarbejdsmodeller og vil indstille forslag til udvidet samarbejde på kort og længere sigt. Notatet er opbygget således, at arbejdsgruppen for hvert emne kort præsenterer baggrund og problemstilling, refererer hoveddrøftelserne i gruppen og indstiller gruppens anbefalinger til styregruppen. 3

4 2. Præsentation af kommunernes og hospitalets håndtering af hjælpemidler Det fremgår af bilag 1, at der er et samlet indkøb af genbrugshjælpemidler på ca. 24,8 mio. kr. i kommunerne og hospitalet til sammen. Der skal dog tages forbehold for beløbet, som er baseret på bedste skøn. Kun Randers Kommune og Regionshospitalet Randers har centralt hjælpemiddeldepot, mens de øvrige kommuner har flere lokale depoter. Syddjurs Kommune har pt. 2 aftaler med Zealand Care om depot mv. Der er både planlagte og akutte kørsler med hjælpemidler hos alle kommuner og hospitalet. Med undtagelse af Favrskov Kommune har alle kommuner indgået forpligtende indkøbsaftaler, der udløber på forskellige tidspunkter. 2 af de gamle kommuner i Syddjurs: Ebeltoft og Middjurs har begge indgået forpligtende aftaler med Zealand Care. Den seneste pr. 1/ Randers Regionshospital har indkøbsaftale via Region Midtjylland men ikke af forpligtende karakter, imidlertid er nye på vej, som forventes af blive mere forpligtende. 3. Samarbejdsaftale med Randers Regionshospital 3.1. Baggrund Når Randers Regionshospital bevilger midlertidige hjælpemidler i forbindelse med udskrivning af patienter sker det på baggrund af konkret og individuel vurdering af patientens behov. I det tilfælde hvor der opstår et varigt hjælpemiddelbehov er det kommunen, der på baggrund af konkret og individuel vurdering efterfølgende bevilger hjælpemidler. I kommunens bevillingsafgørelser indgår hensynet til APV i hjemmet, som et element i bevillingen, ligesom kommunerne i højere grad anlægger et mere helhedsorienteret perspektiv i bevillingerne. Adskillelsen mellem midlertidige hjælpemidler bevilget af hospitalet og varige hjælpemidler bevilget af kommunen indebærer i nogle situationer, at de midlertidige hjælpemidler, der leveres tilbage til hospitalet erstattes af tilsvarende leveret fra kommunen. Region Midtjylland er i gang med at etablere Hospice Djursland i Syddjurs Kommune. I den forbindelse har Randers Hospital givet udtrykt ønske om at specielle hjælpemidler, som ikke bliver en del af de basishjælpemidler, der bliver en del af Hospice Djursland, leveres af en kommune. Hospitalet har samme muligheder som kommunerne mht. at outsource driften af hjælpemidlerne. 4

5 3.2. Drøftelser Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for, hvordan man undgår overlap og dobbeltsagsbehandling, samt hvordan borgere undgår at bytte et hjælpemiddel ud med et andet tilsvarende. En forudsætning for et samarbejde er, at regler vedr. udveksling af personlige oplysninger mellem myndigheder overholdes, ligesom det er en forudsætning, at der, idet omfang kommunerne overtager opgaver, som er en regional forpligtelse, udarbejdes en afregningsmodel. Gruppen vurderer, at det er et teknisk spørgsmål, der forventes at kunne løses. Ved et samarbejde på området vil borgere opleve større sammenhæng og helhed i ydelserne. Arbejdsgruppen har desuden drøftet den problemstilling, at der kan der være niveau forskelle i produkt og pris mellem hospitalets og kommunernes hjælpemidler, som følge af forskellen mellem på den ene side et midlertidigt behov, hvor der kan anvendes mere standardprægede hjælpemidler og de varige hjælpemidler, hvor der er behov for mere individuelle løsninger. Kommunerne er alle interesserede i at drøfte hvordan, der kan udarbejdes en bilateral leveringsaftale om hjælpemidler til Hospice Djursland Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at den udredning, som foretages på hospitalet i forbindelse med bevilling - inden for reglerne om udveksling af oplysninger mellem myndigheder - koordineres med de oplysninger kommunen har behov for, når der er en lægelig forventning om behov for varige hjælpemidler det aftales med Region Midtjylland, at kommunerne leverer varige hjælpemidler, når der foreligger lægelig udredning der nedsættes en teknisk arbejdsgruppe, som udarbejder afregningsmodel der nedsættes en faglig arbejdsgruppe, som udreder logistik og procedurer for samarbejdet aftale om fælles koordinering og for kommunal levering af varige hjælpemidler i nævnte tilfælde indarbejdes i sundhedsaftalerne èn eller flere kommuner indgår aftale med Randers Regionshospital/Hospice Djursland om levering af særlige hjælpemidler efter en nærmere udredning 4. Samarbejdsaftale vedr. særlige hjælpemidler 4.1. Baggrund Kommunerne og Regionshospitalet Randers oplever, at der er meget lavt flow i hjælpemidler til børn. Børnehjælpemidler optager meget lagerplads og er ofte forældede når der er behov for ny bevilling. Derudover er anskaffelsesudgifterne til børnehjælpemidler høje. Der indkøbes årligt for ca. 2 mio. kr. børnehjælpemidler blandt 5

6 arbejdsgruppens deltagere. Der har tidligere mellem nogle af kommunerne været forsøg på at etablere uforpligtende samarbejde vedr. børnehjælpemidlerne, som ikke er lykkedes, bl.a. fordi kommunerne har villet have betaling for de brugte børnehjælpemidler. Tilsvarende problemstillinger med lavt flow og omkostningstunge hjælpemidler gør sig gældende for hjælpemidler til svært overvægtige voksne - hvor efterspørgslen efter hjælpemidler er stigende og til små, lange og/eller tynde voksne. Hjælpemidler til syns-, høre- og kommunikationshandicappede samt det fulde ansvar i forhold til boligindretningssager er nye opgaver, som kommunerne har overtaget fra amterne. Ligeledes har kommunerne ansvar for, at der foretages lovpligtige eftersyn på lifte, hvilket kommunerne i dag køber hos private leverandører. Der er et fælles behov for udvikling af faglige kompetencer og netværksdannelse/erfaringsudveksling på området Drøftelser Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for en bedre udnyttelse af de særlige hjælpemidler samt udnyttelse af faglige kompetencer af medarbejdere i forhold til nye opgaver. Det er arbejdsgruppens vurdering, at et udvidet samarbejde vil være en både økonomisk som faglig gevinst for alle parter, og vil være et godt udgangspunkt for evt. udvikling/udvidelse af et samarbejde. Samarbejdet bør formaliseres, så der bliver tale om en skriftlig aftale med ½ til 1 års opsigelse. Hjælpemiddelhuset Kronjylland har den fysiske kapacitet til fælles depot, rengøring og vedligeholdelse og har mulighed for at sørge for etablering og vedligeholdelse af et fælles registreringssystem til lagerføring. En samarbejdsaftale, hvor kommuner og hospital indgår skriftlig aftale om samarbejde indenfor et afgrænset område, kan umiddelbart indgås. Samarbejdsaftalen bør være bindende med en opsigelse på ca. 6 mdr. evt. mere. Der bør aftales særlige vilkår i forhold til Randers Regionshospital og for den del af Syddjurs Kommune, som har kontrakt med Zealand Care. Der vil være tale om fælles udgifter til registrering, lagerstyring, hjemmesideoprettelse og ajourføring. Ved behov for genbrugshjælpemiddel til børn undersøges, om det er på lager via lagerstyringssystemet. Kommunen/hospital sørger selv for afhentning af hjælpemidlet på Hjælpemiddelhuset Kronjylland. Der betales et beløb og rengøring og evt. vedligeholdelse af hjælpemidlet. Hvis det ønskede hjælpemiddel ikke er på lager, indkøber kommunen/hospitalet det pågældende hjælpemiddel, som kommer på fælleslager efter benyttelse. Hospitalet får mulighed for at leje hjælpemidlerne da hospitalet ikke har børnehjælpemidler, der kan indgå i det fælles lager. Dels er der tale om standard hjælpemidler og dels har hospitalet behov for, at hjælpemidlerne er på afdelingen, da der ofte er tale om et akut behov. 6

7 4.3. Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der udarbejdes og indgås en skriftlig aftale om samarbejde vedr. børnehjælpemidler, hjælpemidler til meget svært overvægtige, små, lange og/eller tynde voksne hjælpemiddelhuset Kronjylland påtager opgaven for en udgift på kr.i etableringsåret. Årlig udgift forventes efterfølgende at være på kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne forholdsmæssigt efter indbyggertal hospitalets udgift fastlægges i forhold til aktivitetsopgørelser, som er baseret på lejeopgørelser. aftalen evalueres løbende og efterreguleres årligt. aftalen vedr. børnehjælpemidler er baseret på et princip om, at kommunerne ved aftalens indgåelse afgiver alle børnehjælpemidler til det fælles lager uden betaling. børnehjælpemidlerne er herefter fælleseje. Den del af Syddjurs Kommune, der har kontrakt med Zealand Care har ikke børnehjælpemidler, der kan indgå. Randers Regionshospital leverer ikke til fælles lager, men indgår i lejeaftale Der etableres en database med medarbejdernes faglige kompetencer indenfor nye områder, som kommunerne kan kontake/anvende mod betaling der etableres netværk for erfaringsudveksling på relevante områder der afrapporteres til styregruppen efter et halvt år. 5. Samarbejdsaftale vedr. indkøb 5.1. Baggrund De 4 kommuner og Regionshospitalet indkøber årligt for ca. 24,8 mio. kr. genbrugshjælpemidler. Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner samt hospitalet har pt. indkøbsaftaler af mere eller mindre bindende karakter. Det er en forventning, at der kan opnås mere favorable indkøbsaftaler med et større indbyggergrundlag Drøftelser Arbejdsgruppen har drøftet fordele og ulemper ved at indgå fælles indkøbsaftaler. Det er en forudsætning for at indkøbsaftaler udnyttes optimalt, at der er flere modeller af hver hjælpemiddeltype at vælge imellem, så der kan tages individuelle hensyn. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere med fagligt kendskab inddrages i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer inden der indgås indkøbsaftaler. Randers Kommune har gode erfaringer både med at indgå indkøbsaftaler, hvor der er mulighed for at vælge forskellige modeller og med inddragelse af fagligt personale i udformning af kravspecifikationer. Der skal inddrages brugerrepræsentanter i forbindelse med udformningen af kravspecifikationerne ved indgåelse af kommunale indkøbsaftaler, mens en høring heraf 7

8 ikke er krav i forhold til hospitalet. Inddragelse af brugere forventes dog at kvalificere indkøbsaftalerne Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der arbejdes hen imod etablering af fælles indkøbsaftaler, når de nuværende indkøbsaftaler kan opsiges (1/1 2009) der nedsættes en arbejdsgruppe mellem kommuner og hospital, som udarbejder kravspecifikationer i begyndelsen af Leasing 6.1. Baggrund Der findes forskellige leasingmodeller, hvor kommuner og hospitaler på forskellige vilkår kan leje hjælpemidler og/eller indgå finansieringsaftaler. Norddjurs Kommune har indhentet tilbud fra Kommune Leasing om finansiering af kommunens hjælpemidler. Det er en finansieringsmodel, hvor udgifterne til anskaffelse af hjælpemidler udskydes i en årrække til fordel for en bedre likviditet i kommunen. Kommunen bevarer ejerskabet til hjælpemidlerne. Eksemplet giver en besparelse de første år ved indkøb af hjælpemidler for fx.20 mio. kr. over 5 år. Det kan aftales at faktura sendes til Kommune Leasing for betaling, hvorefter Norddjurs Kommune betaler en leasingydelse på i alt 10,8 mio. kr. i 5 år. Norddjurs Kommune har dermed en likviditetsgevinst i en 5-årig periode på 9,2 mio. kr. Derefter vil der være en årlig leasingydelse 4,3 mio. og likviditetsgevinsten på 9,2 mio. kr. vil være reduceret til 0 efter omkring 30 år. Tilbudet far Kommune Leasing indgår som en del af en samlet besparelsespakke i Norddjurs Kommune. Private leverandører (ex. Falck og Zealand Care) tilbyder forskellige leasing aftaler til kommuner og hospitaler. Der er mulighed for at indgå aftaler, hvor kommuner/hospitaler selv ejer hjælpemidler, men hvor leverandøren til en aftalt pris står for hjælpemiddelhåndteringen i form af depot, rengøring og vedligeholdelse, levering mv. Der er endvidere mulighed for også at lade private leverandører stå for hele hjælpemiddelhåndteringen inkl. indkøb, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 8. Arbejdsgruppens fokus har været finansieringsmodellen via Kommune Leasing Drøftelser Arbejdsgruppen vurderer, at da der er tale om en finansieringsmodel er det vanskeligt at vurdere fordele og ulemper ved modellen. Om det er en økonomisk fordel eller ulempe for kommunen afhænger af likviditetsforhold, renteniveau, øvrige lånemuligheder mv. i kommunen og kan ikke siges entydigt uden analyse af pågældende kommunens samlede 8

9 økonomiske forhold. Alt andet lige vil der i der over tid være tale om højre udgifter til hjælpemidler, da der er tale om en lånefinansiering til en aftalt rente Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der ikke indgås aftaler med et leasingselskab i et fælles samarbejde mellem kommunerne og hospitalet, men at det for de enkelte kommuner kan være relevant at undersøge likviditetsmæssige fordele og ulemper. Såfremt nogle vurderer, at en leasing aftale er fordelagtig for kommunen, anbefales det at samarbejde om fælles leasing aftale for at nedbringe administrationsudgifter mv. 7. Kommunalt Fællesskab 7.1. Baggrund Etablering af kommunalt fællesskab er af mere bindende karakter end en fælles kommunal samarbejdsaftale. Der er fælles ledelse, ligesom det er et krav i et kommunalt fællesskab, at kommunerne afgiver kompetence til fællesskabet. Dog er kommunerne repræsenteret i fællesskabet fx via et repræsentantskab/bestyrelse, som er underlagt kommunalbestyrelsernes instruktionsbeføjelser. Kommunalbestyrelserne kan dermed have direkte indflydelse i selskabet - ved fx at give et bundet mandat til repræsentanten/bestyrelsesmedlemmet. Fordele ved et kommunalt fællesskab er som beskrevet ved samarbejdsaftalen samt udnyttelse af stordriftsfordele, fælles ledelse, forbedret mulighed for fleksibel udnyttelse af arbejdskraften, forbedret mulighed for udvikling af faglige kompetencer ved større enhed. Samt at serviceopgaven altid leveres til kommunerne til en kontraktlig fastsat pris. Der vil således altid være fuld gennemsigtighed i forhold til såvel serviceniveau samt pris pr. ydelse. De deltagende parteres lagre vil indgå som indskud og i tilfælde af opløsning af fællesskabet fordeles hjælpemidlerne efter fastlagt fordelingsnøgle. Der er tale om et nonprofit foretagende. Etablering af et kommunalt fællesskab forudsætter en juridisk og økonomisk udredning, som pt. ikke er foretaget Drøftelser Der er ikke i arbejdsgruppen det fulde økonomiske overblik, da kommunerne endnu ikke er i stand til at prissætte egne ydelser, og at der generelt er et problem som følge af strukturreformen, hvor nye opgaver er kommet til mht. at kende udgiftsniveauet for 9

10 kommunernes side. Desuden er kommunerne i øjeblikket ved at tilvejebringe egne løsninger og finde ud af egen organisering. Arbejdsgruppen har drøftet og vurderer at principper som gennemsigtighed af priser og serviceniveau kan tilgodeses i et kommunalt fællesskab. Hver kommune kan bevare ejerskab af hjælpemidler og bevare og opnå bedre faglige kompetencer i et fællesskab bl.a. vedr. de opgaver, der er overgået fra amtet. Arbejdsgruppen vurderer, at der pga. de store afstande ikke er nogen oplagt fordel ved at indgå fælles kørsel. En selskabsmodel vil indebære at der i givet fald fortsat skal være lokale depoter i alle kommuner Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at styregruppen tilkendegiver hvorvidt der skal arbejdes videre med tanken om at lade et kommunalt fællesskab løse driftsopgaverne på vegne af de deltagende parter arbejdet i givet fald påbegyndes i foråret Udbud af Hjælpemiddeldrift 8.1. Baggrund Alternativ til selv at løse driftsopgaver på området er at lade ekstern leverandør påtage sig opgaven efter udbud. På baggrund af udbud, kan der indgås kontrakt for beløb under 1,57 mio. kr. i en 4-årig kontraktperiode. Ved beløb over den grænse skal opgaven i EU-udbud, hvilket vil være tilfældet på hjælpemiddelområdet. Hjælpemiddelhuset Kronjylland har tilkendegivet at ville byde ind på opgaverne i tilfælde af et udbud Fordelen ved en udbudsmodel er at kommunen/hospital bliver bestiller. I forbindelse med udlicitering af opgaven vil der i kommunerne ikke længere være den faglige kompetence på hjælpemiddelområdet i forhold til drift, som kan bevares i et kommunalt fællesskab og ved samarbejdsaftalen Drøftelser Erfaringer fra Syddjurs Kommune er, at ved udlicitering af driften mister kommunerne ejerskab ligesom de faglige kompetencer på området forsvinder. 10

11 Randers Kommune har tilkendegivet interesse for at indgå i alle samarbejdsformer og også afgive tilbud i tilfælde af udbud. Det vil derfor ikke være aktuelt for Randers Kommune at miste ejerskab og/eller faglige kompetencer i forhold til drift af hjælpemidler Indstilling Arbejdsgruppen anbefaler at der sker en politisk afklaring af spørgsmålet om fremtidig model for hjælpemiddelhåndtering 11

12 9. Bilag 1: Nøgletal vedr. hjælpemiddelhåndtering Myndighed Antal indbyggere Antal Hjælpemiddel depoter Årligt indkøb af genbrugshjælpemidler i mio. kr. (Ca. beløb) Indkøbsaftaler og udløbsdato Favrskov * 5,2 Nej** Syddjurs *** 5,2 2 udløber hhv. 1/ og 1/ Norddjurs ,0 1 udløber 30/ Randers centralt + 1 depoter 9,6 1 udløber 31/ Regionshospital ( udskrivninger) 2 0,8 Ingen forpligtende I alt ,8 - Bemærkninger: * Favrskov har med virkning fra 1/ indgået lejeaftale om et centralt hjælpemiddeldepot ** Favrskov har indgået aftale om samarbejde med 2 andre kommuner *** Udover de 2 kommunale hjælpemiddeldepoter har Syddjurs desuden 2 driftsaftaler hos Zealand Care 12

13 10. Bilag 2: Statusskema Favrskov Kommune Kommune a) Kommune: Favrskov Kommune b) Indbyggertal: c) Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Visitationen til området er placeret hos lederen af Visitationsenheden under Service- og bestillerchefen. Depotfunktion, håndtering og kørsel er placeret hos lederen af serviceafdelingen under Service- og bestillerchefen. Organisation a) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) Depoterne i Favrskov Kommune er placeret på 6 lokaliteter i hhv. Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. Det samlede areal andrager ca. 750 m2. Rengøringen varetages på 4 lokaliteter ligesom der er 4 biler involveret i kørslen b) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) Ca. 800 m2. c) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Favrskov Kommune overvejer at etablere et centralt hjælpemiddeldepot. Økonomi a) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): Ca. 3 (estimat, da flere ansatte på beskyttede vilkår slører billedet) b) Antal årsværk kørsel (skøn): Ca. 1 (kørsel og opsætning) c) Gns. årligt indkøb af hjælpemidler: Ca. 5,2 mio. kr. Beløbet der er relevant for samarbejdet må efterfølgende defineres nærmere. d) Indkøbsaftaler og periode: Der er pt. ingen formelle indkøbsaftaler, mens en del aftaler fra de gamle kommuner videreføres på et uformelt grundlag. Der er imidlertid truffet politisk beslutning om at indgå i et samarbejde med 13

14 Serviceniveau a) Håndtering af akutte kørsler (beskriv akutte kørsler) Samme dag (men kun på hverdage) b) Antal kørsler (ikke akut) pr. uge 1 x pr. uge 1 x hver 14. dag i enkelte spidsbelastede situationer. a) Leverandør: CSC Vitae b) Kontraktperiode: Nyanskaffet c) Årlig pris: Kan ikke oplyses her og nu IT - Hjælpemiddelsystem Ønsker til samarbejde a) Ønsker til et evt. samarbejde Erfaringsudveksling med henblik på udviklingen af best practise. Afdækning af mulighederne for at dele personale med særlige kompetencer. Afdækning af mulighederne for alternative modeller for ejerskab/gensidig udlejning af hjælpemidler m.h.p. optimering af udnyttelsen af disse. b) Konkrete ønsker til samarbejde/emner til yderligere analyse: Undersøge muligheden for øget synergi ved fælles depotfaciliteter for hjælpemidler med lavt flow herunder børnehjælpemidler, hjælpemidler til svært overvægtige mv. Delt personale med kompetencer indenfor lovpligtige eftersyn, service af elhjælpemidler mv. c) Eksempler på hvor servicen kan forbedres i forhold til borgeren, såfremt der samarbejdes: Bedre og mere rentabel drift vil give muligheden for en bedre og/eller billige service. 14

15 11. Bilag 3: Statusskema Syddjurs Kommune Kommune d) Kommune: Syddjurs Kommune e) Indbyggertal: f) Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Social & Sundhed Afdelingen for visitation & Hjælpemidler Organisation d) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) (Depo)-er) og lokaldepoters placering, varetagelse af rengøring, antal biler ) Ebeltoft & Midtdjurs Kommuner har kontrakt med Zealand Care. Udløb Ebeltoft ultimo 2007, Udløb Midtdjurs ultimo Rønde & Rosenholm områder: Eget depot, hoveddepot placeres i Rosenholm samt backup lager i Følle. Varetagelse af depot er placeret i kommunen under JobCenter / Projektcenter Syddjurs med en fastansat og ca. 4 / 8 medarbejder i b.la. aktivering. Har pt. 2 biler og forestår selv rengøring / reparation af hjælpemidler. Bestilling af hjælpemidler foretages af sagbehandlere, depotbestyrer bestiller reservedele mv. e) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) Rønde & Rosenholm området har ca. 200 m2 depot pt. Estimeret behov er ca m2. Behov for satellit/akutdepoter estimeret til ca ca. 12 m2 Depotstørrelse regnes rengøring og reparationsudstyr med i antal m2? f) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Medbestemmelse på udformning af ny løsning mht. organisering af depot og indkøbsaftaler. Stor brugerindflydelse på udarbejdelse af et dækkende sortiment med b.la. løbende vedligeholdelse og vurdering af produktmix, produktudvikling mv. Organisering af kørsel til lokalområdet (serviceniveauet) antal af kørsler om ugen. Tidskørsler, akutkørsler skal minimeres med muligheden skal være til stede. Akutreparationer uden for åbningstid helligdage, nat, weekend. (Akutberedskab) 15

16 Økonomi e) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): Kan ikke opgøres, ligger i ZC s ydelse. f) Antal årsværk kørsel (skøn): Kan ikke opgøres, ligger i ZC s ydelse. g) Gns. årligt indkøb af hjælpemidler: 5.2 mil. h) Indkøbsaftaler og periode: Zealand Care (3.2 mill) tidligst pr (E) & (M) Serviceniveau c) Håndtering af akutte kørsler (beskriv akutte kørsler) Indenfor 5 arbejdstimer på hverdage. d) Antal kørsler (ikke akut) pr. uge Ca. 80 IT - Hjælpemiddelsystem d) Leverandør: Zealand Care, Rambøll Care e) Kontraktperiode: & f) Årlig pris: Medregnet i ZC ydelse Konklusion fra arbejdsgruppe indsat: Ønsker til samarbejde 16

17 d) Ønsker til et evt. samarbejde Se konklusion e) Konkrete ønsker til samarbejde/emner til yderligere analyse: eks. områder, hvor det vurderes at stordrift/volumen kan være en fordel eks. områder, hvor udnyttelsen af eksisterende hjælpemidler kan optimeres (samlede lagerkapacitet kan nedbringes) Eksempelvis lapning og udskiftning af dæk og slanger. Alle børnehjælpemidler samles i ét depot IT-understøttelse af lager/depot funktion med billeder Samlet rengøringsfacilitet. Større indsats på renoverings og reparationsområdet, på ej akutte produkter. Mindre reparationer skal stadig udføres lokalt via personer i eksempelvis jobtræning. f) Eksempler på hvor servicen kan forbedres i forhold til borgeren, såfremt der samarbejdes: Afprøvningsrum for borgere. Afprøvningbane på køretøjer. Mulighed for udlejning til kommunens borgere/gæster mod betaling (midlertidige behov) En høj standard på produkterne Standarder for leveringstidspunkter, leveringsdage mv. 17

18 12. Bilag 4: Statusskema Norddjurs Kommune g) Kommune: Norddjurs kommune h) Indbyggertal: Kommune i) Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Hjælpemiddelområdet hører under Voksen og pleje, som har indgået en aftale med beskæftigelsesafdelingen om at stå for driften af depoter m.m. Organisation g) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) (Depo)-er) og lokaldepoters placering, varetagelse af rengøring, antal biler ) I dag er hjælpemidlerne spredt ud på 4 mindre depoter, (2 i Grenaa, 1 i Ørum og 1 i Allingåbro) 2 biler og en person ansat til rengøring af hjælpemidler. h) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) Ca. 500m2 i) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Der arbejdes på et hoveddepot i Grenaa, og et mindre lokaldepot i Auning. Den største udfordring er at blive enig om en afregningsmodel mellem Voksen og pleje og beskæftigelsesafdelingen. Økonomi i) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): 2 j) Antal årsværk kørsel (skøn): 1 k) Gns. årligt indkøb af hjælpemidler: I aftalen med Kommune Leasing, har man regnet med et årligt indkøb på 4 mio. kr. l) Indkøbsaftaler og periode: Norddjurs Kommune har pr indgået en aftale med Kommune Leasing om finansiering af hjælpemidler. Der er en indkøbsaftale aftale med Indkøbskontoret Østjylland den udløber

19 Serviceniveau e) Håndtering af akutte kørsler (beskriv akutte kørsler) Udbringning samme dag som henvendelse. f) Antal kørsler (ikke akut) pr. uge Efter ruteplan 2 dage om ugen. g) Leverandør: Zealand Care IT - Hjælpemiddelsystem h) Kontraktperiode: Norddjurs har købt systemet og supportaftale løber for et år af gangen. i) Årlig pris:? Ønsker til samarbejde g) Ønsker til et evt. samarbejde I forhold til forsyningssikkerhed og specielle hjælpemidler. h) Konkrete ønsker til samarbejde/emner til yderligere analyse: eks. områder, hvor det vurderes at stordrift/volumen kan være en fordel eks. områder, hvor udnyttelsen af eksisterende hjælpemidler kan optimeres (samlede lagerkapacitet kan nedbringes) i) Eksempler på hvor servicen kan forbedres i forhold til borgeren, såfremt der samarbejdes: 19

20 13. Bilag 5: Statusskema Randers Kommune Kommune: Randers Kommune Indbyggertal: Kommune Hjælpemiddelområdets organisatoriske placering: Sundhed og ældre forvaltningen. Organisation j) Beskrivelse af nuværende organisation (kort) (Depo)-er) og lokaldepoters placering, varetagelse af rengøring, antal biler ) Depot placeret på Agerskellet 22, reservelager ca 120 m2 under Asferg Ældrecenter med børnehjælpemidler Rengøring foretages på stedet bortset fra enkelte store kørestole som rengøres hos Falck. Der er monteret lift i både værksted og rengøringsrum til løft af tunge emner. Reparationer fortages på stedet. 4 ældre biler er tilknyttet stedet, heraf 1 lille liftbus, der bruges af værksted og nødkaldspersonalet. Hjælpemiddelhuset har ingen stor varevogn, dvs. der kan kun køres med max 2 senge ad gangen. Derudover bruger vi vognmand til sengetransport, hvor der skal bæres over flere etager. k) m2-behov/forbrug depot (skøn, ekskl. hjælpemidler på lokaldepoter) 1200m2: vareindlevering, lager, værksted, rengøring. 600m2 kontorer, omklædning, kantine, reception, mødelokaler og undervisningsrum. Dertil kommer særligt indrettet handicaptoilet, hvor der kan afprøves badeværelsesopstillinger i 1:1 og med rumdækkende lift l) Udfordringer/nuværende overvejelser om fremtiden Økonomi m) Antal årsværk depot (ekskl. kørsel): 3 x fleksjob samt købt ydelse og virksomhedspraktik til rengøring 20

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem

Læs mere

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen Randers Kommune Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen 2014-2017 Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Ydelserne fra Hjælpemiddelhuset udføres indenfor

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Baggrunden for etablering af fælles hjælpemiddelcentral med Fredensborg Kommune, samt konsekvenser ved evt. opløsning

Baggrunden for etablering af fælles hjælpemiddelcentral med Fredensborg Kommune, samt konsekvenser ved evt. opløsning Baggrunden for etablering af fælles hjælpemiddelcentral med Fredensborg Kommune, samt konsekvenser ved evt. opløsning NOTAT Februar 2016 Administrativt anbefales det, at Fredensborg og Helsingør Kommuner

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Fælles Hjælpemiddeldepot.

Fælles Hjælpemiddeldepot. Punkt 24. Fælles Hjælpemiddeldepot. 2012-18282. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. januar 2015 oprettes et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/11 2009 /NHB OPGAVEN... 3 LEVERANDØRSITUATIONEN... 3 CENTRALE UDBUDSTEMAER... 4 LEJE/EJE-MODELLEN?... 4 LOVGIVNINGEN... 6 UDBUDSGRUNDLAG...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2. UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 1 af 6 Baggrund Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har siden april 2016 arbejdet på en samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 160915 VEDR.: Fysisk etablering af nyt fælleskommunalt beredskab NOTAT Dette notat omhandler den konkrete,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Analyse af hjælpemiddelområdet Indledning

Analyse af hjælpemiddelområdet Indledning Analyse af hjælpemiddelområdet 2016 Indledning Hjælpemiddelområdet omfatter genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og befordring. Udgifterne på området er over de

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Greve Kommune Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Opgaver og funktioner Opgaver Eventuel udlicitering af tjenesteydelser. (>1,438 mill. ekskl. moms i kontraktperioden = EU-udbud)

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre Dato: 3.4 2009 Reference: PH, KKN Direkte telefon: 89591005, 89591006 E-mail: Journalnr.: 08 17809 Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre I forbindelse med etablering og flytning

Læs mere

Åben Hjælpemiddelservice

Åben Hjælpemiddelservice Åben Hjælpemiddelservice Evaluering Projektgruppe Krista Thøgersen, visitator Myndighed & Faglig Udvikling Bettina Møller Kristensen, visitator Myndighed & Faglig Udvikling Camilla Grejsen, administrativ

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Personalet på afdelingen informerer terapeuterne på plejehjemmene om nye indflytninger ved at informere mundtligt eller via mail til Fællespostkassen. Fysioterapeuten

Læs mere

Oplæg til strategi for Indkøb

Oplæg til strategi for Indkøb Oplæg til strategi for Indkøb udarbejdet af arbejdsgruppen, der består af Kaj Lindum, Purhus, Konrad Nielsen, Langå, Poul Hjøllund, Randers, Tove Bonnerup, Sønderhald, Kurt Christensen, Mariager og Birthe

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere