Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik Høringssvar til: Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune 6 3 Kulturelt Forum: Vedtægtsændringer 8 4 Låneramme Frigivelse af midler til nurstier, -formidling og - tilgængelighed 12 6 Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje 13 7 Kvotefordeling flygtninge Tilførsel af ekstra ressourcer til integrion i Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Nr. Løgum Centralskole Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Aaløkke Ansøgning om tilskud til erhvervelse af bygninger til ny Løgumkloster Højskole Evaluering af førskoletilbud og rullende skolestart Genoptagelse efter høring: Vedtægter for styrelsen af Tønder februar

3 Kommunes skolevæsen 14 Driftsoverenskomst mellem foreningen Skærbæk Fritidscenter f.m.b.a. og Tønder Kommune Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde Henvendelse fra Løgumkloster Fjernvarme om ekspropriion af areal Opløsning af Sydjysk Affaldsvarme I/S Stregi for By- og Landsbyfornyelsen i Tønder Kommune Anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for butik i Toftlund Udkast til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Lukkede dagsordenspunkter 21 Salgssag februar

4 1. Sundhedspolitik P Sagsfremstilling Tønder Kommune har en sundhedspolitik, der med afsæt i lokale forhold er et redskab til : Skabe synlighed om mål og indss. Skabe sammenhæng i sundhed på tværs af de kommunale opgaver Danne grundlag for samarbejdet med øvrige parter/aktører på sundhedsområdet Der foreligger nu et oplæg til en revideret sundhedspolitik for perioden Sundhedspolitikken er tilrettet de nye forhold, og hvor både den nye sundhedsprofil og forebyggelsespakkerne er indarbejdet. Sundhedspolitikken er indarbejdet i den nye skabelon for fagpolitikker, der må have et omfang på maks. 3 A4 sider. Der har som en del af processen med revidering af sundhedspolitikken været holdt temamøder med borgere og politiske udvalg samt tværpolitiske møder, som blev afsluttet i Sundhedsudvalget har i 2014 været inde og foretage en prioritering af hovedområder og indsser. Sundhedspolitikkens fem hovedområder: Bevægelse Kost Mental sundhed Arbejdsliv Det nære sundhedsvæsen Visionen er "en sund og livsglad kommune", som sser på en nyskabende og livsglad tilgang til sundhedsindssen alle steder. Sundhed foregår i det virkelige liv. Sundhed er af WHO defineret som en tilstand af fysisk, psykisk og social velbefindende. Det vedrører dermed alle lige fra familier til andre sundhedsaktører, frivillige foreninger, virksomheder m.fl. Hvis det sunde liv bliver truet eller går i stykker, så kræver det styrke og genoptræning, der hvor livet leves. Den kommunale sundhedsindss bliver forankret på tværs af fagudvalgs- og forvaltningsområder og sikrer samarbejde med prive virksomheder og frivillighedsområdet. Direktionen har på møde den 27. november 2014 godkendt indstillingen til den videre politiske proces. Sundhedspolitikken har i januar 2015 været i høring hos Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet. Alle høringsparter tilslutter sig Sundhedspolitikken, og der er ikke kommet ændringsforslag. Der er derfor ikke foretaget justeringer i Sundhedspolitikken på baggrund af høringssvarene. Sundhedsafdelingen har på baggrund af processen udarbejdet et indsskalog for hvert af de 5 hovedområder, som fremsendes til de øvrige fagområder i forbindelse med udmøntningen af politikken. Bilag Sundhedspolitik februar

5 Høringssvar til Sundhedspolitikken Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, Sundhedsudvalget tager høringssvarene til efterretning, Sundhedspolitikken fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. februar 2015, pkt. 4: Godkendt som indstillet. 26. februar

6 2. Høringssvar til: Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune P Sagsfremstilling Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune har været behandlet i alle fagudvalg og har derefter været til høring hos Frivillighedsrådet, Kulturelt Forum, Landdistriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Beredskabskommissionen, HMU, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet. Forud for høringen havde fagudvalgene følgende kommentarer: Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget med den bemærkning, 2. "At" under målsætninger ændres til: At frivillige som udgangspunkt ikke erstter faguddannet personale. Teknik- og Miljøudvalget ønsker indskrevet et afsnit omkring det forsikringsmæssige. Socialudvalget: Taget til efterretning, idet Socialudvalget vil tage initiiv til møde mellem Frivillighedsrådet og Frivillighedscenteret, for sikring af den koordinerede indss på området. Frivilighedsrådets not "Rammer for partnerskaber og samarbejde" blev drøftet. Socialudvalget vurderer, oplægget er i tæt samspil med kommunens politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune, og kan således anbefales af Socialudvalget. Der tilgår efterfølgende Frivillighedsrådet et svar på henvendelsen om partnerskaber og forslag om samarbejdsaftaler. Sundhedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har ingen bemærkninger. Høringssvar Der er indkommet høringssvar fra alle de nævnte høringsparter. Høringssvarene forligger i fuldt opfang i vedhæftede bilag. Under hvert høringssvar er forvaltningens anbefaling til, hvordan høringssvaret behandles indskrevet med kursiv. I et andet bilag findes nyt forslag til formulering af politikken. Her er foreslåede ændringer skrevet med fed-understregningkursiv, mens tekst, der skal udgå, er s i parentes. Derudover er indarbejdet et nyt afsnit med overskriften "Det videre arbejde". Høringssvarene generelt: Der hvor høringssvarene har givet anbefaling til lidt anderledes formulering uden væsentlig ændring af indholdet, er dette indarbejdet. Enkelte forslag er dog ikke imødekommet og begrundelsen fremgår af bilaget. Kultur- og Fritidsudvalgets ændringsforslag "At frivillige som udgangspunkt ikke erstter faguddannet personale" er indarbejdet. Flere har peget på forhold omkring forsikring af frivillige. Der er ikke lovhjemmel til kommunen kan tegne forsikring for de frivillige. Afdækning af øvrige muligheder på forsikringsområdet kan indgå i konkrete handlingsplaner, som foreslås udarbejdet i relevante fora. Øvrige forhold som ikke vurderes være del af den overordnede politik foreslås indarbejdet i konkrete handlingsplaner, som udarbejdes i relevante fora. Dette fremgår under den nye overskrift "Det videre arbejde". 26. februar

7 Punktet behandles samtidig af alle fagudvalg. Bilag Høringssvar og forvaltningens anbefalinger til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommu Politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. Med ændringer efter høring. Direktionsstaben indstiller, det reviderede udkast til Politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. februar 2015, pkt. 7: Indstillingen godkendt. Børn- og Skoleudvalget, 3. februar 2015, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2015, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Svar vedrørende omftede politikker tilsendes udvalgsmedlemmerne. Socialudvalget, 3. februar 2015, pkt. 9: Godkendt som indstillet. Leif Høeg Jensen deltog ikke under behandling af dette punkt. Kultur- og Fritidsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Jens Nissen deltog ikke under behandlingen af dette punkt. 26. februar

8 3. Kulturelt Forum: Vedtægtsændringer P Sagsfremstilling Kulturelt Forum fremlægger hermed et udkast til nye vedtægter til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Målet med vedtægtsændringerne er først og fremmest sikre, Kulturelt Forum fremover bliver mere handledygtigt end det hidtil har været tilfældet. Der er med de nye vedtægter ikke væsentlige ændringer i Kulturelt Forums overordnede formål, der forts er "styrke og udvikle kulturlivet i bred forstand til glæde for borgere i Tønder Kommune". Kulturelt Forum som forening nedlægges, og i stedet er der ønske om organisere Kulturelt Forum som et underudvalg under Kultur- og Fritidsudvalget. Kulturelt Forums funktionsperiode bliver så sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Det forventes, der med en fire-årige funktionsperiode - fremfor den hidtidige to-årige - kommer mere kontinuitet i udvalgets arbejde. Desuden forventes det, der bliver væsentlig mindre administrivt arbejde for medlemmerne; f.eks. overgår regnskabsarbejdet til forvaltningen, og valg til bestyrelsen finder kun sted hvert fjerde år fremfor hvert år. Antallet af udvalgsmedlemmer skæres ned fra de nuværende 17 til fremover 9 plus 2 tilforordnede. Udvalgets sammensætning bliver fremover således: Tre medlemmer valgt blandt de professionelle kulturaktører i Tønder Kommune. Fire medlemmer valgt blandt øvrige kulturaktører i kommunen. Tre fælles bestyrelsessuppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder. To politikere en valgt af og blandt medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget og en valgt af og blandt medlemmerne i Børn- og Skoleudvalget. Der vælges personlig suppleant for disse to medlemmer. To tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner: Én repræsenterer Tønder Kommunes Biblioteker, og én repræsenterer Tønder Kulturskole. Det gælder forts : "Alle medlemmer af Kulturelt Forum skal varetage de samlede kulturelle interesser i kommunen på tværs af fagområder og grænser samt sikre sammenhæng og udvikling for hele kulturområdet". Økonomi Kulturel Forum råder over et samlet budget på kr. i 2015-prisniveau, som er fordelt således: Driftsmidler: kr. Kulturelt Forums Pulje: kr. Kulturugen: kr. Budgettet overføres til det nye udvalg Kulturelt Forum Bilag Vedtægter for Kulturelt Forum 7.docx 26. februar

9 Direktøren for Børn og Skole indstiller, der foretages valg af medlem og suppleant til Kulturelt Forum, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 3. februar 2015, pkt. 8: Poul Erik Kjær foreslås som medlem og Louise Thomsen Terp som suppleant. Indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 1: Jens Møller foreslås som medlem og Rene Andersen som suppleant. Indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 26. februar

10 4. Låneramme G Sagsfremstilling Der er i forbindelse med regnskab 2014 udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2015 og lån skal være optaget senest den 30. april Udnyttes adgangen til låneoptagelse ikke inden denne do, bortfalder muligheden for optage lån vedr priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning Byfornyelse Lån til betaling af ejendomssk Mellemtotal Deponering i forbindelse med lejeaftale Hybler Nørremarksvej Dispension i kr. Lånemulighed i h.t. forbrug i kr. Dispension/deponeringsfritagelse Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 30/ på det ordinære anlægsområde Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 30/ til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale I alt for dispensioner Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 30/ til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2014 i alt Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning m.v. Bilag Låneramme februar

11 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der optages lån på 29,2 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og iøvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi, borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig låneinstitution samt, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktion, 5. februar 2015, pkt. 4: Indstillingen godkendt med den korrektion direktionen indstiller lånoptagelsen følger budgettets forudsætning om 23 mio. kr. Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 4: Indstillingen anbefales. 26. februar

12 5. Frigivelse af midler til nurstier, -formidling og - tilgængelighed P Sagsfremstilling I budget 2015 er der afs anlægsmidler til forbedre borgernes og turisternes adgang til og formidling af bynær nur. Projektet er delt i to faser og strækker sig over årene : Fase 1. Planlægning og registreringer af bynære adgangs- og stimuligheder til nurområder ved de største byområder i Tønder Kommune (2015) Fase 2. Anlægsaktiviteter og formidling ( ) Økonomi Udgiften til fase 1 er budgetteret til kr. Udgiften til fase 2 er budgetteret til 0,8 mio. kr. i hvert af årene Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling til projekt "Nurstier, - formidling og - tilgængelighed" på kr., det i budget 2015 afste rådighedsbeløb til "Nurstier, -formidling og - tilgængelighed" på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2015, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 9: Indstillingen anbefales. 26. februar

13 6. Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje P Sagsfremstilling Velfærdsteknologi er et prioriteret stregisk indssområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret Driften er effektiviseret, samtidig med kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2015 afs anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det er især på Sundhedsudvalget og Socialudvalgets område, der har vist sig et behov for løbende, kunne igangsætte projekter, herunder afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes aktuelt med afprøvninger af eksempelvis følgende løsninger: Interaktiv touch skærm, som aktiverer borgere med funktionsnedsættelser både kognitivt og motorisk gennem spil, video, lyd og billeder samt andre funktioner vaske-tørretoiletter Apps til hjælp med struktur på hverdagen for handicappede. Projektet afprøver en screeningsmetode Baby-simulorer til (Unge mødre) Der arbejdes i 2015 på igangsætning af et pilotprojekt på et plejecenter omkring afprøvning af kommunikionsskærme. Det har til formål, beboerne oplever større selvstændighed og medindflydelse på egen hverdag, samt øget kontaktmulighed med familie og medarbejdere. Der arbejdes løbende på afdækning og afprøvning af mulige velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologipuljen er i henhold til kompetenceplanen forankret under Sundhedsudvalget og administreres af fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked. Økonomi Der er afs i alt 0,300 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015 til velfærdsteknologi. Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2015 til en pulje til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Sundhedsudvalget, der frigives 0,300 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb i budget 2015 til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Økonomiudvalget, indstillingen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. februar 2015, pkt. 5: Indstillingen godkendt. 26. februar

14 Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 10: Indstillingen anbefales. 26. februar

15 7. Kvotefordeling flygtninge G Sagsfremstilling Regeringen og KL indgik den 8. januar 2015 en forståelse om integrionsområdet. Kommunerne forventes samlet på landsplan, skulle modtage og boligplacere flygtninge i Det svarer til en forhøjelse på flygtninge fra oprindeligt For Tønder Kommune udgør den foreløbige beregnede kvote 120 flygtninge i 2015, hvilket er en stigning på 76 fra den oprindeligt meddelte kvote på 44. Kommuner, der ønsker tage ekstra flygtninge udover de beregnede kvoter, skal melde dette ind til KL senest den 1. marts. Herefter vil de foreløbigt beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker tage ekstra flygtninge, blive genberegnet og reduceret. De nye kvoter vil blive meldt ud inden den 1. april Det betyder, Tønder Kommune, som udgangspunkt har en kvote på 120 flygtninge i 2015, og har to alterniver: Mulighed for øge kvoten i 2015 ved melde ind, der ønskes et ekstra antal flygtninge udover kvoten. At bibeholde den nuværende kvote på 120, der vil kunne falde i takt med andre kommuner ønsker, tage ekstra flygtninge. Erfaringsmæssigt vil der udover kvoten kunne forventes familiesammenføringer af voksne og børn. Udviklingen i Tønder Kommune i antallet af flygtninge under integrionsprogrammet er fordoblet i 2014, fra et løbende antal på ca. 40 i løbet af de senere år til i starten af januar 2015, være nået op på 90 voksne flygtninge. Finansiering af integrionsområdet: Som udgangspunkt dækker sten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrionsloven i de første 3 år, jf. de gældende regler med refusion, budgetgaranti for kommunerne under ét, grundtilskud og resulttilskud. Efter integrionsperioden på 3 år fortsætter en stor andel flygtninge på indkomstoverførsler. Her bidrager budgetgarantien forts, og antallet af flygtninge indgår i det generelle udligningssystem og den særlige udligningsordning. Udligningsordningen indebærer, kommuner, der har et højt udgiftsniveau som følge af flygtninge og familiesammenførte, tilgodeses ved omfordeling mellem kommunerne. Fra 2014 gælder, integrionsperioden for danskuddannelse er forlænget op til 5 år med mulighed for hjemtage resulttilskud. I forståelsen mellem regeringen og KL på integrionsområdet er der indbygget økonomiske incitamenter til de kommuner, der modtager flygtninge ud over de beregnede kommunekvoter. Samlet set udmøntes der 325 mio. kr. ekstra i 2015, der er fordelt med 125 mio. kr. på et investeringstilskud og 200 mio. kr. på et ekstraordinært integrionstilskud. Tilskuddene er foreløbigt kun aftalt for Regeringen og KL er enige om, den ekstraordinære situion på flygtningeområdet drøftes i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for Investereringstilskuddet er en økonomisk håndsrækning til de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder fx midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger. Det ekstraordinære 26. februar

16 integrionstilskud er tiltænkt i forhold til kunne håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Tønder Kommune vil i 2015 med en kvote på 120 kunne forventes, opnå et ekstraordinært integrionstilskud på kr. og et investeringstilskud på kr. Størrelsen af tilskuddene afhænger af den endelige kvote. Bilag Tønder Kommunes forventede andel af integrionstilskud og investeringstilskud Udvikling i flygtninge under integrionsprogrammet Bilag til borgmesterbrev - finansiering af integrionsområdet.pdf Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om Tønder Kommune i 2015 vil tage ekstra flygtninge udover den beregnede kvotestørrelse på 120, sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 4: Arbejdmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Tønder Kommune ikke søger øget flygtningekvote. Jens Nissen deltog ikke under behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 22: Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling af kvoten 2015 anbefales. Lars Rytter var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. 26. februar

17 8. Tilførsel af ekstra ressourcer til integrion i G Sagsfremstilling Kommunerne forventes samlet på landsplan, skulle modtage og boligplacere flygtninge i Det svarer til en forhøjelse på flygtninge fra oprindeligt For Tønder Kommune udgør den foreløbige beregnede kvote 120 flygtninge i 2015, hvilket er en stigning fra den oprindeligt meddelte kvote på 44. Udviklingen i Tønder Kommune i antallet af flygtninge under integrionsprogrammet er fordoblet i 2014, fra et løbende antal på ca. 40 i løbet af de senere år til i starten af januar 2015, være nået op på 90 voksne flygtninge. Der er i budgetforliget for 2015 indarbejdet en budgetudvidelse på 0,2 mio. kr. til integrionsafdelingen i forhold til den hidtidige stigning. Det stigende antal flygtninge og herunder særligt den ekstraordinære høje kvote for 2015 betyder, der er behov for flere personaleressourcer i integrionsafdelingen, for kunne håndtere opgaven med modtagelsen og integreringen af de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Forvaltningen vurderer, der ved kvoten på 120 flygtninge er behov for tilførsel af minimum 2 årsværk. Ved en større kvote end 120 vil der være behov for yderligere 1 årsværk. Der er behov for tilføre personaleressourcer fra 1. marts Tønder Kommune vil i 2015 med en kvote på 120 flygtninge kunne forvente, få et ekstraordinært tilskud på samlet ca. 2,825 mio. kr., jf. beregninger på baggrund af forståelsen mellem regeringen og KL. Heraf er der et ekstraordinært integrionstilskud på 1,640 mio. kr., der er tiltænkt i forhold til kunne håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Økonomi De ekstraordinære tilskud foreslås tilført integrionsområdet til dækning af udgifter under Arbejdsmarkedsudvalget og administrionsudgifter under Økonomiudvalget. Når den endelige kvote kendes, kan der forelægges en mere præcis vurdering af ressourcebehov, og de bevillingsmæssige forhold kan bringes på plads. De ekstraordinære tilskud i 2015 forventes udgøre ca. 2,825 mio. kr. med en kvote på 120 flygtninge. Heraf udgør det ekstraordinære integrionstilskud vedr. håndtering af flygtninge, herunder sagsbehandling og modtagelse af flygtninge, ca. 1,640 mio. kr. Finansieringen af udgifterne i 2016 afklares i forbindelse med budget 2016, når resultet af forhandlingerne mellem KL og regeringen vedr. kommunernes økonomi for 2016 er faldet på plads. Bilag Præsention Integrionsområdet.ppt Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, de ekstraordinære tilskud tilføres til integrionsområdet, 26. februar

18 de bevillingsmæssige forhold for 2015 bringes på plads, når den endelige kvote foreligger, finansieringen i 2016 afventer budgetlægningen for 2016, og sagen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Jens Nissen deltog ikke under behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 5: Indstillingen anbefales, idet udgiftsbevillingen i 2015 til de 2 stillinger fra 1. marts 2015 fastsættes til kr. Finansieringen for 2016 af helårsudgiften på kr. indgår i budgetlægningen for 2016, idet beløbet reserveres til formålet. 26. februar

19 9. Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Nr. Løgum Centralskole G Sagsfremstilling Udlændingestyrelsen har indgået lejeaftale med Tønder Kommune omkring Nr. Løgum Centralskole til brug som aktivitets- og uddannelsescenter for asylsøgere. Lejeaftalen er indgået for en tidbegrænset periode gældende frem til 31. december Udlændingestyrelsen har søgt om forlængelse af kontrakten frem til 31. juli Udlændingestyrelsen betaler en årlig husleje på kr. til kommunen. Forbrugsafgifter afregner lejer direkte med forsyningsselskaber ligesom de selv betaler for renhold af udearealer og vintervedligehold. Tønder Kommune har den udvendige vedligeholdelse af bygningen i lighed med øvrige kommunale bygninger. Udlændingestyrelsen har indvendig vedligehold. Forvaltningen vurderer, lejekontrakten kan forlænges til 31. december 2016 på samme vilkår som i bestående lejekontrakt og huslejen fastholdes som nuværende, da kommunen ikke har udgifter forbundet med lejemålet. Lovgrundlag Udlændingelovens og Erhvervslejeloven Økonomi Huslejeindtægter på kr. årligt. Bilag Erhvervslejekontrakt Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, lejekontrakten med Udlændingestyrelsen forlænges frem til 31. juli 2017 på samme vilkår som nuværende lejekontrakt. Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 11: Indstillingen anbefales. 26. februar

20 10. Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Aaløkke G Sagsfremstilling Udlændingestyrelsen har indgået lejeaftale med Tønder Kommune omkring plejecenter Aaløkke til brug som asylcenter. Lejeaftalen er indgået for en tidsbegrænset periode gældende frem til 15. august Udlændingestyrelsen har søgt om 2 årig forlængelse af kontrakten. Udlændingestyrelsen betaler en årlig husleje på kr. til kommunen. Forbrugsafgifter afregner lejer direkte med forsyningsselskaber ligesom de selv betaler for renhold af udearealer og vintervedligehold. Tønder Kommune har ikke haft udgifter i forbindelse med etalering af asylcenteret. Vi har dog den udvendige vedligeholdelse af bygningen i lighed med øvrige kommunale bygninger. Udlændingestyrelsen har den indvendige vedligehold ligesom de betaler for brandalarmeringsanlæg. Forvaltningen vurderer, lejekontrakten kan forlænges til 31. december 2016 på samme vilkår som i bestående lejekontrakt og huslejen fastholdes som nuværende, da kommunen ikke har udgifter forbundet med lejemålet. Lovgrundlag Udlændingeloven og Erhvervslejeloven Økonomi Huslejeindtægter på kr. årligt. Bilag Erhvervslejekontrakt Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, lejekontrakten med Udlændingestyrelsen forlænges frem til 31. juli 2017 på samme vilkår som nuværende lejekontrakt. Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 12: Indstillingen anbefales. 26. februar

21 11. Ansøgning om tilskud til erhvervelse af bygninger til ny Løgumkloster Højskole Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2014 yde et tilskud på kr. til det videre arbejde i bestyrelsen bag etablering af en ny højskole i Løgumkloster. Bestyrelsen fremsender nu en ansøgning om tilskud til erhvervelse af bygninger til højskolen. Konkret søges om 1 mio. kr. i tilskud og 1 mio. kr. i kommunegaranti for driftskreditter og ministeriel godkendelse. Bestyrelsen vil derudover søge fonde, da der er forhandlet en købspris på bygningerne på 4 mio. kr. + 1 mio. kr. til nødvendig renovering. For kunne optage første hold højskoleelever pr. 1. januar 2016 skal bestyrelsen indgive ansøgning til Undervisningsministeriet senest 28. februar. Bilag Signeret ansøgning TK.pdf Prospekt.pdf spunkt Ansøgning om økonomisk støtte til forarbejdet omkring etablering af Løgumklost.docx NOTAT Løgumkloster Højskole.doc Direktionsstaben indstiller, der tages stilling til den politiske proces. Direktion, 5. februar 2015, pkt. 9: Sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling om et anlægstilskud på 1 mio. kr., idet der ikke lovligt kan stilles garanti for driften. Indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 19. februar 2015, pkt. 13: Indstillingen anbefales under forudsætning af, starten på den nye højskole er fuldt finansieret. Anlægstilskuddet skal via kassen finansieres af merindtægten på forlængelsen af lejekontrakterne med udlændingestyrelsen. 26. februar

22 12. Evaluering af førskoletilbud og rullende skolestart P Sagsfremstilling På baggrund af delpolitikken for skoleområdet er der afviklet forsøgsprojekter med førskoletilbud og rullende skolestart. Indsigterne fra forsøgsprojekterne skal ifølge delpolitikken danne baggrund for beslutninger om eventuel indførelse af ordninger generelt eller lokalt. Der er gennemført evaluering af forsøgsperiodens førskoletilbud og rullende skolestart. Evalueringen bygger på beskrivelser af indholdet i de forskellige forsøg, mødereferer, personalets samtaler med forældre, dagtilbuds- og skolelederes vurderinger af projekterne og eksisterende talmeriale. Evalueringsmerialet ligger til grund for følgende konklusioner og anbefalinger: Konklusioner: Der er afviklet forsøg med førskoletilbud i Tønder og Skærbæk og forsøg med rullende skolestart i Løgumkloster. Tønder Kommune har generelt et lavt antal børn, der får uds skolestart, set i forhold til landsgennemsnittet. Få børn ved Løgumkloster Distriktsskole (5,56 % i 2014/2015) og Skærbæk Distriktsskole (1,4 % i 2014/2015) får uds skolestart. Forældre udtrykker generel tilfredshed med tiltag, der letter overgangen mellem dagtilbud og skole uanset om der er tale om førskoletilbud eller rullende skolestart. Forældre er skeptiske i forhold til rullende skolestart, før de har oplevet det. Evalueringsmerialet er for lille til konstere en direkte sammenhæng mellem lave eksklusionstal og rullende skolestart. Distriktsskolelederen i Løgumkloster redegør for erfaringerne med, rullende skolestart giver bedre muligheder for inkludere børn med særlige behov. Rullende skolestart har generelt medført en merudgift for de børn, der ruller ind i skolen efter den 1. august. 1 års uds skolestart forøger den samlede udgift for barnets dagtilbuds- og skoletid med kr. På baggrund af evalueringens anbefalinger foreslår forvaltningen, der etableres rullende elevoptag i børnehaveklassen hen over året og aldersintegrerede klasser som grundpiller. Den samlede evaluering udgør i alt 9 sider. Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, 2. december 2014, pkt. 2: forslaget om rullende skolestart med rullende elevoptag hen over året og aldersintegrerede klasser godkendes og forslaget videresendes til Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 2. december 2014, pkt. 2: Forslaget udelukker ikke lokale førskoletilbud som supplement til den rullende indskoling og aldersintegrerede klasser. Forslaget sendes til udtalelse hos de 4 skolebestyrelser frem til 20. januar SAGEN GENOPTAGES 26. februar

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere