Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens"

Transkript

1 Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens

2 Indhold 1. Indledning Regeringens målsætninger for resistens på fødevare- og veterinærområdet Centrale elementer i Fødevarestyrelsens indsats overfor antibiotikaresistens I. Reduceret antibiotikaforbrug til dyr skal reducere forekomst af resistente bakterier i dansk kød... 5 Mål for at reducere forekomst af resistente bakterier... 5 Aktivitet 1. Overvågning af antibiotikaforbrug... 5 Aktivitet 2. Regulering af antibiotikaforbrug... 5 Aktivitet 3. Resistensovervågning... 6 Aktivitet 4. Bedre og mere diagnostik II. Fokus på at forebygge infektioner hos produktionsdyr... 7 Mål for at forebygge infektioner hos dyr... 7 Aktivitet 5. Vaccination... 7 Aktivitet 6. Forebyggelse af fravænningsdiarré... 7 Aktivitet 7. Management i stalden III. Viden skal målrette indsatser... 7 Mål om ny viden... 8 Aktivitet 8. Alternativer til antibiotika... 8 Aktivitet 9. Mere viden om spredning af resistens... 8 Aktivitet 10. Nye resistensproblematikker... 8 Aktivitet 11. Sammenhæng mellem forbrug og resistens... 9 Aktivitet 12. Hygiejne hos personale IV. Information og rådgivning om resistens og smitteveje Mål for information og rådgivning Aktivitet 13. Obligatorisk hygiejnekursus Aktivitet 14. Sundhedsrådgivning Aktivitet 15. Behandlingsvejledninger Aktivitet 16. Forbrugeroplysning om fødevarer og resistens V. Stærkt internationalt samarbejde om antibiotikaresistens Mål for internationalt samarbejde Aktivitet 17. Den internationale indsats på resistensområdet Bilag 1. Mål, indsatsområder og aktiviteter i Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens

3 1. Indledning Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, der truer menneskers og dyrs sundhed. - Udviklingen af antibiotikaresistens hænger tæt sammen med forbruget af antibiotika til både mennesker og dyr, og resistente bakterier kan overføres mellem mennesker og dyr både direkte og via miljøet. I Danmark har der derfor i mange år været fokus på at samarbejde om antibiotikaresistens mellem sundhedssektoren og fødevare- og veterinærområdet. Denne handlingsplan dækker alene fødevare- og veterinærområdet. Sammenlignet med andre lande har Danmark et relativt lavt forbrug af antibiotika til dyr. Alligevel har Danmark over de senere år set en stigende forekomst af resistente bakterier hos dyr og i fødevarer. Danmark har længe været foregangsland i forhold til indsatsen mod antibiotikaresistens og har bl.a. som det første land igangsat en overvågning af resistens hos dyr og mennesker. Regeringens One Health strategi mod antibiotikaresistens sætter rammen for den fremadrettede indsats mod antibiotikaresistens, og denne handlingsplan skal være med til at udfylde rammen. På tværs af sektorer sættes målrettet ind mod den stigende resistensforekomst, så mennesker også fremover kan behandles effektivt med antibiotika. 1.1 Regeringens målsætninger for resistens på fødevare- og veterinærområdet Fødevarestyrelsens handlingsplan udmønter regeringens One Health strategi mod antibiotikaresistens på fødevare- og veterinærområdet. Regeringens fem målsætninger på resistensområdet er: I. Et ansvarligt antibiotikaforbrug skal reducere resistensudviklingen. II. Større indsats i forhold til forebyggelse af infektioner. III. Mere viden for at styrke målrettede indsatser. IV. Information og rådgivning om resistens og smitteveje. V. Et stærkt internationalt samarbejde om at begrænse udviklingen af antibiotikaresistens. For hver af de fem målsætninger har Fødevarestyrelsen i denne handlingsplan defineret konkrete indsatsområder med tilknyttede aktiviteter. 1.2 Centrale elementer i Fødevarestyrelsens indsats overfor antibiotikaresistens Indsatsen på fødevare- og veterinærområdet i forhold til antibiotikaforbrug og -resistens bygger på god og valid monitorering. Monitoreringen af antibiotikaforbruget skal fortsat sikres gennem udvikling af databaser til at registrere antibiotikaforbruget (VetStat), så Fødevarestyrelsen også fremadrettet har et solidt forvaltnings- og beslutningsgrundlag. Overvågning af resistens skal fortsat prioriteres højt og kan forbedres med nye metoder, som kan give betragtelig øget viden om forekomst og spredning af antibiotikaresistens. Fødevarestyrelsen vil fortsat sætte fokus på restriktiv og korrekt brug af antibiotika, så antibiotikaforbruget til dyr bliver så lavt, som muligt. Samtidig skal der være fokus på både at sikre dyrevelfærden, så man til enhver tid har mulighed for at behandle syge dyr med antibiotika, og på at begrænse brugen af de typer af antibiotika, der er vigtige i behandlingen af mennesker. Beslutning om ordination af antibiotika til dyr skal altid træffes på et videnskabeligt grundlag. En forudsætning for at opretholde et fortsat lavt forbrug af antibiotika er, at produktionsdyrene har en god sundhedsstatus. Behovet for behandling med antibiotika skal derfor, om muligt, reduceres gennem øget 3

4 forebyggelse af sygdom hos dyrene. Øget brug af vacciner og af hygiejne- og managementtiltag samt styrket smittebeskyttelse skal fremme forebyggelsesarbejdet og dermed husdyrsundheden. Alternativer til antibiotika er også et prioriteret område. Et andet væsentligt indsatsområde er information og deling af viden om antibiotikaforbrug og forebyggelse af resistens. Indsatsen gennemføres i samarbejde med erhvervet, uddannelsesinstitutioner, universiteter og praktiserende dyrlæger. De danske erfaringer fra den mangeårige danske indsats på resistensområdet bør udbredes og komme andre lande til gavn. Resistente bakterier respekterer ikke landegrænser, og en stor del af de resistente bakterier bliver importeret med fødevarer og udenlandsrejsende. Det er derfor vigtigt at arbejde for et lavt resistensniveau i Europa og Verden i øvrigt. Fødevarestyrelsen vil fortsat gøre en aktiv international indsats og tilbyde sin viden og erfaring i de relevante sammenhænge. 4

5 2. I. Reduceret antibiotikaforbrug til dyr skal reducere forekomst af resistente bakterier i dansk kød Forbruget af antibiotika til dyr i Danmark skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau. Udvikling af resistens over for antibiotika hænger tæt sammen med, hvor meget og hvilke antibiotika man bruger. Men resistens kan opstå allerede første gang, man behandler med antibiotika. Derfor bør antibiotika kun bruges til at behandle syge dyr, hvor det er nødvendigt. Det er ikke tilladt at behandle dyr forebyggende med antibiotika. Fødevarestyrelsen arbejder fortsat gennem målrettede indsatser for et fortsat lavt antibiotikaforbrug til dyr og for samtidig at sikre, at antibiotika bliver brugt ansvarligt. Mål for at reducere forekomst af resistente bakterier Det samlede antibiotikaforbrug til produktionsdyr må ikke stige i 2017 i forhold til Det samlede antibiotikaforbrug til svin skal reduceres med 15 pct. fra baseret på 2014-tal. Fortsat fravær af carbapenem-resistens i dansk kød fra svin, kvæg og kyllinger 1. Aktivitet 1. Overvågning af antibiotikaforbrug Delaktivitet 1.1 Fortsat udvikling af overvågningsdatabasen VetStat For at fremtidssikre Fødevarestyrelsens forvaltnings- og overvågningsmuligheder på antibiotikaområdet er det nødvendigt fortsat at udvikle databasen VetStat. Denne udvikling kunne fx sikres som en del af det kommende Veterinærforlig 3. Delaktivitet 1.2 Fortsat særlig overvågning af kritisk vigtige antibiotika Fødevarestyrelsen udfører fortsat en særlig overvågning af forbrug af antibiotika, der er kritisk vigtige i behandling af infektioner hos mennesker, fx af fluorokinoloner og andre kinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner og colistin. Da det ikke er tilladt at anvende carbapenemer veterinært overvåges forbruget af disse ikke. Aktivitet 2. Regulering af antibiotikaforbrug Delaktivitet 2.1 Antibiotikaforbrug til svin begrænses fortsat gennem ny model for gult kort Gult kort modellen er videreført i en differentieret model på svineområdet og regulerer sammen med modellens grænseværdier antibiotikaforbruget til svin og forbrugets sammensætning. Delaktivitet 2.2 Fortsat regulering af kritisk vigtige antibiotika Kritisk vigtige antibiotika reguleres fortsat gennem særskilte regler for at begrænse forbruget af antibiotika mest muligt. Delaktivitet 2.3 Antibiotikaforbruget til kvæg begrænses Forbruget af antibiotika til kvæg begrænses gennem fastsatte grænseværdier, og brugen af bredspektrede antibiotika til behandling af yverbetændelse reguleres, så der motiveres til først og fremmest at vælge smalspektrede penicilliner i behandlingen. Delaktivitet 2.4 Differentierede afgifter Differentierede afgifter skal fortsat benyttes til at regulere antibiotikaforbruget. 1 Carbapenemer er en antibiotikagruppe til behandling af alvorlige infektioner med multiresistente ESBL-bakterier. 5

6 Aktivitet 3. Resistensovervågning Delaktivitet 3.1 Fortsat gennemførelse af EU-resistensovervågning Fødevarestyrelsen gennemfører fortsat løbende overvågning af antibiotikaresistente bakterier i dyr og fødevarer. Det sker som led i den obligatoriske EU-resistensovervågning, som blev igangsat januar 2014 og løber frem til Der overvåges for resistensforekomst i både zoonotiske- og kommensale bakterier. Der kigges primært efter resistens af human betydning inklusiv resistens mod antibiotika som er kritisk vigtige i behandling af mennesker. Undersøgelser for carbapenem-resistens i kød fra svin, kvæg og fjerkræ fra detailleddet indgår i denne overvågning på trods af der ikke er et veterinært forbrug af denne type antibiotika, da den er særlig kritisk til behandling af mennesker og ikke ønskes introduceret i dyr og fødevarer. Delaktivitet 3.2 Fortsat gennemførelse af supplerende resistensovervågning i dyr og fødevarer Danmark ønsker fortsat at være foregangsland på resistensområdet og supplerer derfor fortsat den obligatoriske EU-resistensovervågning med yderligere resistensovervågning i dyr og fødevarer. Danmarks samlede resistensovervågningen sikrer et tilstrækkeligt grundlag for viden om udvikling af antibiotikaresistens i dyr og fødevarer, som har betydning for human sundhed. Herigennem sikres, at overvågningen har fokus på nye resistensproblemstillinger. Aktivitet 4. Bedre og mere diagnostik Delaktivitet 4.1 Fremme brug af diagnostik ved antibiotikabehandling Fødevarestyrelsen vil fremme dyrlægers brug af diagnostik for at sikre optimal brug af antibiotika. Nye regler (fra 2014) for flokbehandling har betydet, at dyrlæger udfører diagnostiske undersøgelser i alle besætninger, hvor der ordineres flokbehandling af diarré eller lungesygdom. Fødevarestyrelsen har i 2016 evalueret effekten af reglerne og vil på den baggrund drøfte med DTU, om reglerne for valg af metoder til diagnostik ved flokbehandling bør revideres. Styrelsen vil endvidere formidle resultaterne af evalueringen. Delaktivitet 4.2 Obligatorisk diagnostik før mastitis- og goldbehandling Fødevarestyrelsen gennemfører i 2017 en kontrolkampagne om reglerne for obligatorisk diagnostik før behandling af yverbetændelse med andet end simple penicilliner. Styrelsen følger op på kontrolkampagnens resultater efter behov. 6

7 3. II. Fokus på at forebygge infektioner hos produktionsdyr Antibiotikaforbruget i Danmark skal mindskes ved at forebygge infektioner hos dyr. I Danmark ligger antibiotikaforbruget til dyr på et meget lavt niveau sammenlignet med andre lande i Europa med en tilsvarende husdyrproduktion. Forklaringen er bl.a. en mangeårig indsats for at reducere forbruget gennem målrettede initiativer, især i slagtesvineproduktionen. Der har primært været fokus på at fastsætte øvre lovgivningsmæssige grænser for forbruget. For at få antibiotikaforbruget yderligere ned er der også behov for en indsats for at nedbringe sygdom i svinebesætninger. Danske svinebesætninger har allerede en høj sundhedsstatus, og udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme er sjældne i Danmark. En række produktionssygdomme og sygdomskomplekser skaber dog stadig behov for antibiotikabehandling. Vejen til en endnu bedre sundhedsstatus hos danske husdyr går via forbedret management, hygiejne, smittebeskyttelse, diagnostik og brug af vacciner. Samtidig bør der arbejdes for, at viden herom udbredes. Mål for at forebygge infektioner hos dyr - En Best Practice for vaccination af svin er udarbejdet i En vidensyntese og cost-effect analyse for forebyggelse af fravænningsdiarré er udarbejdet. Aktivitet 5. Vaccination Delaktivitet 5.1 Udarbejdelse af Best Practice for vacciner til svin Som led i handlingsplan mod husdyr-mrsa arbejder Fødevarestyrelsen for øget forebyggelse af sygdomme hos dyr gennem øget brug af vacciner i svineproduktionen. Fødevarestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal identificere og formidle "Best Practice" for brug af vacciner til svin. Aktivitet 6. Forebyggelse af fravænningsdiarré Delaktivitet 6.1 Udarbejdelse af vidensyntese om at forebygge fravænningsdiarré hos grise Fødevarestyrelsen har bestilt og modtaget en vidensyntese hos Aarhus Universitet (AAU) om muligheder for at forebygge fravænningsdiarré hos grise i økologisk og konventionel produktion. Vidensyntesen er fulgt op af en Cost-Effectiveness analyse udarbejdet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi IFRO af tiltag, der kan forebygge fravænningsdiarré. Cost-Effectiveness analysen er leveret til Fødevarestyrelsen i 2. kvartal Aktivitet 7. Management i stalden Delaktivitet 8.1 Bedre management skal sikre sunde dyr Større fokus på management i stalden skal sikre sunde dyr og dermed et reduceret behov for behandling med antibiotika. Indsatsen er i tråd med Handlingsplanerne for salmonella i svin, Salmonella Dublin i kvægproduktion, samt Handlingsplan for campylobacter i slagtekyllinger, fødevarer og det omgivende miljø. 4. III. Viden skal målrette indsatser Indsatser på antibiotika- og resistensområdet skal bygge på et solidt videnskabeligt grundlag, som til stadighed skal udbygges gennem systematisk overvågning og forskning. Overvågning af antibiotikaresistens og antibiotikaforbrug har været prioriteret højt i Danmark i mange år og har siden 1995 været systematiseret gennem DANMAP-programmet (Danish Integrated Antimicrobial Re- 7

8 sistance Monitoring and Research Programme). Foruden at indsamle data om forbruget af antibiotika til både mennesker og dyr, indsamles der humane resistensdata fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger på sygehusene og resistensdata fra diagnostiske prøver fra dyr og overvågning i dyr og kød. Overvågningsdataene danner udgangspunktet for at identificere udviklingen af nye resistensproblematikker og giver mulighed for at målrette indsatserne på området og udvikle nye indsatser. Mål om ny viden - Der opnås viden om Best Practice fra OUA-produktionen ( Opvokset Uden Antibiotika ). - Der opnås mere viden om hvordan lægemiddelzink kan udfases i svineproduktion. - Fuldgenomsekventering indføres som basis for resistensbestemmelse af salmonella i Der opnås mere viden om smitteveje for husdyr-mrsa. Aktivitet 8. Alternativer til antibiotika Delaktivitet 8.1 Alternativer til antibiotika Fødevarestyrelsen vil følge forskningen i alternativer til antibiotikabehandling. Fødevarestyrelsen vurderer løbende erfaringerne fra den nye OUA-produktion Opvokset Uden Antibiotika med henblik på at bidrage til at formidle Best Practice til hele svineproduktionen. Delaktivitet 8.2 Mere viden om, hvordan lægemiddelzink kan udfases Zink er et essentielt mikromineral for dyrenes vækst og udvikling og bruges som fodertilsætningsstof. Zink har også antimikrobielle egenskaber og bruges derfor også som lægemiddel til kontrol af fravænningsdiarré. Zink udgør imidlertid en risiko for både udvikling af resistens og for miljøet. EU-Kommissionen har meddelt, at en beslutning om at lægemiddelzink skal forbydes til dyr vil blive vedtaget snarest. Fødevarestyrelsen følger parallelt hermed udviklingen i forbruget af lægemiddelzink og arbejder allerede nu for at nedbringe forbruget. Aktivitet 9. Mere viden om spredning af resistens Delaktivitet 9.1 Projekter om resistens i fjerkræ Fødevarestyrelsen gennemfører et kortlægningsprojekt om forekomst og spredning af ESBL-gener i den danske slagtekyllingeproduktion. Projektet skal give mere viden om, hvorvidt ESBL i slagtekyllingeproduktionen udelukkende kan tilskrives brug af antibiotika i toppen af fjerkræavlspyramiden, eller om andre forhold er afgørende for den videre spredning af ESBL i slagtekyllingeproduktionen. Delaktivitet 9.2 Projekter om resistens i svin Fødevarestyrelsen gennemfører en række projekter, som har til formål at skabe viden om forbrugereksponeringen og betydningen af niveauet af antibiotikaresistens i dyr og i proceskæden fra dyr frem til detailleddet. Delaktivitet 9.3 Projekt om husdyr-mrsa Med baggrund i den stigende forekomst af husdyr-mrsa blandt mennesker i Danmark, gennemføres et 3- årigt ( ) forskningsprojekt. Det overordnede mål med forskningsprojektet er at styrke viden om smitteveje for husdyr-mrsa, hvilket kan kvalificere beslutninger om at gennemføre yderligere indsatser for at kontrollere husdyr-mrsa. Aktivitet 10. Nye resistensproblematikker Delaktivitet 10.1 Implementering af fuldgenomsekventering Brug af nye genetiske metoder, som fastlægger den fuldstændige genetiske kode (fuldgenomsekventering) for en bakterie, giver så meget viden, at det er muligt at afdække nye resistensproblemstillinger i Danmark, så snart de bliver beskrevet i litteraturen. Det viser eksemplet med colistin-resistensgenet, som blev fundet 8

9 og beskrevet af kinesiske forskere i efteråret I løbet af ganske kort tid havde Danmark og mange andre lande undersøgt deres stammesamlinger for genet takket være fuldgenomsekventering. Det er derfor vigtigt, at også Danmark bruger disse metoder i overvågningen for at være på forkant med nye resistensproblemer. I løbet af 2017 indføres fuldgenomsekventering (WGS) yderligere som basis for resistensbestemmelse af salmonella og afløser den nuværende metode til resistensbestemmelse (MIC), hvorved WGS vil afløse MIC i den nationale resistensovervågning. EU-Kommissionen skal dog give mulighed for at bruge denne metode til den obligatoriske resistensovervågning. Aktivitet 11. Sammenhæng mellem forbrug og resistens Delaktivitet 11.1 Udvikling af nyt beslutningsstøtteværktøj til svinesektoren Som en del af Veterinærforlig 2 er der igangsat et forskningsprojekt i samarbejde med DTU for at udvikle et nyt støtteværktøj, i form af en matematisk model, som på baggrund af antibiotikaforbruget kan prædiktere antibiotikaresistens på landsplan for slagtesvinebesætninger. Foreløbige resultater ser lovende ud i forhold til at udvikle en model, der sammenholder antibiotikaforbrug og resistensforekomst. Der er behov for at videreføre og udbygge forskningsprojektet, før det nye værktøj er klar til brug. Aktivitet 12. Hygiejne hos personale Delaktivitet 12.1 Oparbejde viden om smitteveje for husdyr-mrsa Et vigtigt fokuspunkt er at begrænse risikoen for at tage husdyr-mrsa fra svinestaldene ud i samfundet, for at på den måde at bidrage til at færre mennesker i befolkningen bliver bærere af husdyr-mrsa, og færre dermed kan bære det ind på sygehuset til syge og svagelige personer. Fødevarestyrelsen har iværksat et forskningsprojekt med henblik på at styrke viden om smitteveje for husdyr-mrsa, bl.a. for at forbedre viden om, hvordan man kan forebygge spredning af MRSA smitte fra stalden til det omgivende samfund. 9

10 5. IV. Information og rådgivning om resistens og smitteveje Fødevarestyrelsen vil gøre en indsats for i endnu højere grad at udbrede viden om ansvarlig brug af antibiotika og sammenhængen til resistensudvikling. Som tidligere nævnt er det væsentligt at nedbringe forbruget af antibiotika, for at begrænse udviklingen af resistens over for antibiotika.. Samtidig skal syge dyr kunne behandles, og i den forbindelse er det vigtigt, at dyrlægen og landmanden har så stor viden, som muligt, for at træffe et optimalt valg af antibiotika, når behandling vælges. Antibiotika er receptpligtigt i Danmark, og det er altid en konkret, dyrlægefaglig vurdering, om dyr skal behandles med antibiotika. Tilsvarende skal de mennesker, der arbejder med dyr, være oplyste om, hvordan samfundet bedst beskyttes mod smitte og resistente bakterier fra husdyrproduktion gennem viden om hygiejneforanstaltninger. En undersøgelse fra EU-Kommissionen (2013) viser, at danskerne generelt har en høj viden om udvikling af antibiotikaresistens og den klare sammenhæng til antibiotikaforbrug sammenlignet med borgere i andre EUlande. Yderligere udbredelse af denne viden om antibiotikaresistens er en væsentlig faktor for at bekæmpe resistensudvikling og skal understøtte en god og konstruktiv dialog mellem dyrlægen og landmanden, når der er behov for behandling eller rådgivning. Mål for information og rådgivning Sundhedsrådgivningen udvikles fortsat med henblik på at sikre forebyggelse frem for behandling. Der udarbejdes en opdateret antibiotikavejledning til svin. Aktivitet 13. Obligatorisk hygiejnekursus Delaktivitet 13.1 Kursus i hygiejne Der indføres obligatorisk hygiejnekursus for personer, der håndterer svin, hvor man gennemgår de risici, der er forbundet med MRSA, hvordan man kan forsøge at mindske udbredelsen i staldene, og hvordan man kan mindske risikoen for at sprede smitten uden for staldene. Kurset forventes at øge indsigten i effekten af hygiejnetiltag og dermed styrke motivationen for de ansatte i svinebesætninger til at opretholde et højt hygiejneniveau. Aktivitet 14. Sundhedsrådgivning Delaktivitet 14.1 Sundhedsrådgivning med fokus på både forebyggelse og behandling Sundhedsrådgivning i besætninger med kvæg og svin omfatter rådgivning om dyrenes sundhed, velfærd og behandling af syge dyr. Rådgivningen retter i højere grad fokus imod forebyggelse frem for behandling. Smittebeskyttelse skal fremover være en fast del af sundhedsrådgivningen, med mulighed for at aftale handlingsplaner på særlige indsatsområder. Effektiv smittebeskyttelse både internt i besætningen og eksternt i forhold til andre besætninger og kontakter i øvrigt medfører færre syge dyr og dermed et mindre antibiotikaforbrug og mindre risiko for udvikling af resistens. Fødevarestyrelsen vil fortsat arbejde for en sundhedsrådgivning, der bidrager til forebyggelse frem for behandling med antibiotika. Aktivitet 15. Behandlingsvejledninger Delaktivitet 15.1 Opdatering og formidling af ny antibiotikavejledning til svin Fødevarestyrelsen koordinerer opdatering og formidling af ny antibiotikavejledning til svin Vejledningerne skal være et brugbart værktøj, når dyrlægen ordinerer antibiotika i besætningerne. Vejledningerne skal på et 10

11 fagligt grundlag anvise det bedste valg af antibiotika mod en given sygdom, hvor der tages hensyn til risiko for overførsel af resistens til mennesker. Aktivitet 16. Forbrugeroplysning om fødevarer og resistens Delaktivitet 16.1 Folkeoplysning om køkkenhygiejne i forhold til resistente bakterier Fødevarestyrelsen oplyser forbrugerne om god køkkenhygiejne med det primære formål, at forbrugerne ikke bliver syge af bakterier i den mad, de selv tilbereder derhjemme. Hygiejnerådene i Fødevarestyrelsens generelle folkeoplysning om køkkenhygiejne dækker også i forhold til resistensproblematikken i fødevarer. Hvor det er relevant, vil Fødevarestyrelsen i forbindelse med hygiejnerådene oplyse om, at rådene også virker i forhold til at undgå at blive syg af resistente bakterier i madvarer. 11

12 6. V. Stærkt internationalt samarbejde om antibiotikaresistens Antibiotikaresistens respekterer ikke landegrænser. Derfor vil Danmark fortsat engagere sig aktivt i at fremme samarbejdet med andre lande om at bekæmpe antibiotikaresistens på globalt plan. Danmark arbejder aktivt for at udbrede danske erfaringer til andre lande, ligesom Danmark støtter internationale strategier og handlingsplaner. Antibiotikaresistens er et globalt sundhedsproblem, som kræver en fælles stærk og vedvarende indsats internationalt for at begrænse resistensudviklingen. Mange lande kæmper med større resistensproblemer end Danmark, og mange resistente bakterier bliver indført til Danmark fra udlandet, fx når danskere rejser i udlandet eller via udenlandske fødevarer. Derfor er det vigtigt, at Danmark fortsat og løbende har et tæt samarbejde med andre lande om antibiotikaresistens, og at Danmark bidrager til at udbrede ny viden og erfaringer på området. Fx kan de danske erfaringer med monitorering og begrænsning af antibiotikaforbruget til fødevareproducerende dyr og optimerede hygiejneforanstaltninger i staldanlæg udbredes til andre lande, hvor der i de kommende år forventes en eksplosiv vækst i fødevareproduktionen. Mål for internationalt samarbejde Danmark vil arbejde for indførelse af obligatorisk overvågning af antibiotikaforbrug til dyr i EU's kommende handlingsplan på området. Danmark vil arbejde for indførelse af muligheden for at benytte ligeværdige metoder til resistensbestemmelse i EU-antibiotikaresistens-overvågningen 2. Aktivitet 17. Den internationale indsats på resistensområdet Et stærkt internationalt samarbejde om at begrænse udviklingen af antibiotikaresistens er en prioriteret indsats, da Danmark ikke kan løse problemet alene. Danmarks mangeårige indsats på området har givet gode erfaringer, som fortsat skal udbredes og tjene som Good Practice i forskellige sammenhænge (WGEO, 4-länder samarbejdet, Codex, WHO, OIE og FAO mm.). Delaktivitet 17.1 Deltagelse i internationale AMR-fora Fødevarestyrelsen deltager i forskellige relevante antibiotikaresistensfora. På forbrugsområdet deltager Fødevarestyrelsen i et internationalt monitoreringsnetværk for humant og veterinært antibiotikaforbrug. Siden 2014 har EU gennemført en harmoniseret resistensovervågning i dyr og kød i alle medlemslande. Danmark deltager også i EU-Kommissionens nyetablerede One Health Netværksgruppe, hvor Danmark, i lighed med de øvrige medlemsstater, har mulighed for løbende at påvirke EU-Kommissionens planlagte aktiviteter. Delaktivitet 17.2 Danmark indflydelse på EU's kommende One Health AMR handlingsplan EU udarbejder en ny handlingsplan på området. Danmark har foreslået, at der bliver indført obligatorisk overvågning af antibiotikaforbrug til dyr. Danmark vil fortsat arbejde på, at dette forslag bliver en del af EU handlingsplanen, som forventes vedtaget ultimo Delaktivitet 17.3 Deltagelse i Codex Alimentarius arbejde om AMR-guidelines Codex Alimentarius forventes at nedsætte en Task Force, der skal revidere den eksisterende guideline om AMR (fra 2005) og samtidig lave en praktisk orienteret guideline med retningslinjer for overvågning af forbrug og resistens i dyr og fødevarer. Her kan Danmark bidrage med mange års erfaring fra DANMAPovervågningen. Delaktivitet 17.4 Indførsel af metodefrihed til resistensbestemmelse /652/EU 12

13 Danmark har i 2017 indført fuldgenomsekventering (WGS) til typebestemmelse af salmonellabakterier m. fl. I løbet af 2017 vil Danmark overgå til at udføre WGS som erstatning for klassisk resistensbestemmelse (MIC). Brugen af WGS øger informationsniveauet og muligheden for at dele og sammenligne data på tværs af både sektorer og lande. Danmark vil gå i dialog med EU-Kommissionen og arbejde for indførelse af metodefrihed til resistensbestemmelse i EU-antibiotikaresistens-overvågningen /652/EU 13

14 Bilag 1. Mål, indsatsområder og aktiviteter i Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens Indsatsområde I. Reduceret antibiotikaforbrug til dyr skal reducere resistensforekomsten i dansk kød Mål: Det samlede antibiotikaforbrug til produktionsdyr må ikke stige i 2017 i forhold til Det samlede antibiotikaforbrug til svin skal reduceres med 15 pct. fra baseret på 2014-tal. Fortsat fravær af carbapenem-resistens i dansk kød fra svin, kvæg og kyllinger 4. Aktivitet 1. Overvågning af antibiotikaforbrug 2. Regulering af antibiotikaforbrug 3. Resistensovervågning 4. Bedre og mere diagnostik Delaktivitet 1.1 Fortsat udvikling af overvågningsdatabasen VetStat 1.2 Fortsat særlig overvågning af kritisk vigtige antibiotika 2.1 Antibiotikaforbruget til kvæg begrænses fortsat gennem ny model for gult kort 2.2 Fortsat regulering af kritisk vigtige antibiotika 2.3 Antibiotikaforbruget til kvæg begrænses 2.4 Differentierede afgifter 3.1 Fortsat gennemførelse af EU-resistensovervågning 3.2 Fortsat gennemførelse af supplerende resistensovervågning i dyr og fødevarer 4.1 Fremme brug af diagnostik ved antibiotikabehandling 4.2 Obligatorisk diagnostik før mastitis -og goldbehandling 4 Carbapenemer er en antibiotikagruppe til behandling af alvorlige infektioner med multiresistente ESBL-bakterier. 14

15 Indsatsområde II. Fokus på forebyggelse af infektioner hos produktionsdyr Mål: En Best Practice for vaccination af svin er udarbejdet i En vidensyntese og cost-effect analyse for forebyggelse af fravænningsdiarré er udarbejdet. Aktivitet Delaktivitet 5. Vaccination 5.1 Udarbejdelse af Best Practice for vacciner til svin 6. Forebyggelse af fravænningsdiarre 6.1 Udarbejdelse af en vidensyntese om at forebygge fravænningsdiarré hos grise 7. Management i stalde 8.1 Bedre management skal sikre sunde dyr Indsatsområde III. Viden skal målrette indsatser Mål: Der opnås viden om Best Practice fra OUA-produktionen ( Opvokset Uden Antibiotika ). Der opnås mere viden om hvordan lægemiddelzink kan udfases i svineproduktion. Fuldgenomsekventering indføres som basis for resistensbestemmelse af salmonella i Der opnås mere viden om smitteveje for husdyr-mrsa Aktivitet Delaktivitet 8. Alternativer til antibiotika 8.1 Alternativer til antibiotika 8.2 Mere viden om betydning af lægemiddelzink 9.1 Projekter om resistens i fjerkræ 9. Mere viden om spredning af resistens 9.2 Projekter om resistens i svin 9.3 Projekter om husdyr-mrsa 10. Nye resistensproblematikker 10.1 Implementering af fuldgenomsekventering 11. Sammenhæng mellem forbrug og resistens 11.1 Udvikling af nyt støtteværktøj til svinesektoren 12. Hygiejne hos personale 12.1 Oparbejde viden om smitteveje for husdyr-mrsa 15

16 Indsatsområde IV. Information og rådgivning om resistens og smitteveje Mål: Sundhedsrådgivningen udvikles fortsat med henblik på at sikre forebyggelse frem for behandling. Der udarbejdes en opdateret antibiotikavejledning til svin. Aktivitet Delaktivitet 13. Obligatorisk hygiejnekursus 13.1 Kursus i hygiejne 14. Sundhedsrådgivning 14.1 Sundhedsrådgivning med fokus på både forebyggelse og behandling 15. Behandlingsvejledning 15.1 Opdatering og formidling af ny antibiotikavejledning til svin 16. Forbrugeroplysning om fødevarer 16.1 Folkeoplysning om køkkenhygiejne i forhold til resistente bakterier Indsatsområde V. Stærkt internationalt samarbejde Mål: Danmark vil arbejde for indførelse af obligatorisk overvågning af antibiotikaforbrug til dyr i EU's kommende handlingsplan på området. Danmark vil arbejde for indførelse af muligheden for at benytte ligeværdige metoder til resistensbestemmelse i EU-antibiotikaresistensovervågningen 5. Aktivitet 17. Den internationale indsats Delaktivitet 17.1 Deltagelse i internationale AMR-fora 17.2 Danmarks indflydelse på EU s kommende One Health handlingsplan 17.3 Deltagelse i Codex Alimentarius arbejde om AMR-guidelines 17.4 Indførsel af metodefrihed til resistensbestemmelse /652/EU 16

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 One Health Strategi mod antibiotikaresistens Antibiotika skal bruges med omtanke Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, der

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Offentligt Den 24. januar 2013 TALEPUNKT Tale til samråd den 24. januar 2013 i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Handlingsplan for husdyr-mrsa 16. april 2015

Handlingsplan for husdyr-mrsa 16. april 2015 Handlingsplan for husdyr-mrsa 16. april 2015 Indledende Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i forlængelse af den nedsatte MRSA-ekspertgruppes anbefalinger udarbejdet et oplæg til en handlingsplan

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Oktober 2016 Disposition Ny model for Gult kort - og nye grænseværdier Flokbehandling efter de nye regler i

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN Poul Bækbo, HusdyrInnovation FAGLIGT NYT Munkebjerg Hotel, den 26. september 2017 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKA-RESISTENS MRSA driver processen MRSA Methicillin Resistent

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 Foreløbig handleplan_revideret Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 GENERELLE OPLYSNINGER Projektleder (navn) Forventet deltagerkreds Udarbejdet af Ikke afklaret endnu (Foreløbig tovholder:

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Vi kan gøre det lidt bedre. Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Vi kan gøre det lidt bedre. Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Vi kan gøre det lidt bedre Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Hvorfor? Hvorfor skal vi tale om det danske antibiotikaforbrug? Al anvendelse af antibiotika

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Oktober 2015

Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Oktober 2015 Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Oktober 2015 BERETNING OM FØDEVAREMINISTERIETS INDSATS MOD HUSDYR-MRSA Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat: Møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 2. oktober 2014

Referat: Møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 2. oktober 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMIKO Sags nr.: 1403416 Dok. Nr.: 1542145 Dato: 30. oktober 2014 Referat: Møde i Det Nationale Antibiotikaråd

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

Fremtidens fødevaresikkerhed

Fremtidens fødevaresikkerhed HANNE ROSENQUIST, PETER SANDØE, GEIR TVEIT, ANNE WINGSTRAND OG SØREN AABO (RED.) Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød i Danmark Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød

Læs mere

Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige

Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige Lægeforeningen Marts 2012 Politikpapir Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige Der er behov for en samlet, koordineret og systematisk indsats for at dæmme op for

Læs mere

PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion

PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion 1.5.2017 UDFORDRINGER Dyrevelfærd Antibiotika/zink Bæredygtighed (Konkurrenceevne slagtesvin) GRISEN 2017 1. Standardgrisen Volumen

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

Politisk aftale om Veterinærforlig III

Politisk aftale om Veterinærforlig III 13. december 2017 Politisk aftale om Veterinærforlig III 2018-2021 Sunde husdyr er grundlag for et lavt antibiotikaforbrug og resistensforebyggelse, et væsentligt bidrag til god dyrevelfærd og en forudsætning

Læs mere

Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker

Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker Frank M. Aarestrup Hvorfor bruger vi antibiotika

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 673 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Anledning: Samråd om

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

antibiotikaforbruget

antibiotikaforbruget Seneste udvikling i antibiotikaforbruget til dyr i Danmark Det samlede veterinære antibiotikaforbrug steg 1,2 % fra 114,1 tons i 25 til 116,2 tons i 26 som følge af et øget forbrug især i akvakultur, men

Læs mere

ESBL i fjerkræproduktionen. v/ Chefkonsulent Jan Dahl L&F.

ESBL i fjerkræproduktionen. v/ Chefkonsulent Jan Dahl L&F. ESBL i fjerkræproduktionen v/ Chefkonsulent Jan Dahl L&F. Hvad er ESBL? Hvorfor er det et problem? Hvad betyder ESBL fra kyllinger? Hvorfor har vi ESBL i danske kyllinger? Handlingsplanen mod ESBL i danske

Læs mere

1. Indledning. 2. Kort status for MRSA problematikken

1. Indledning. 2. Kort status for MRSA problematikken Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 312 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri MRSA redegørelse 11. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik

Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik Jette Elisabeth Kristiansen er speciallæge og dr.med., Søren Nielsen er dyrlæge, og Jens Laurits Larsen er professor, dr.med.vet. 28. februar 2016

Læs mere

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.D. Videnscenter for Svineproduktion Landbrug og Fødevarer 1 Min plan Lidt

Læs mere

Fælles antibiotika- og resistenshandlingsplan

Fælles antibiotika- og resistenshandlingsplan Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 26. maj 2010 Fælles antibiotika- og resistenshandlingsplan SAMMENFATNING Danmark har set i et internationalt perspektiv

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

One Health - Danske erfaringer og udfordringer. Jens Peter Nielsen Professor

One Health - Danske erfaringer og udfordringer. Jens Peter Nielsen Professor One Health - Danske erfaringer og udfordringer Jens Peter Nielsen Professor Befolkningstilvækst Rejser Klimaændringer Fødevare import Migration Infektionssygdomme hos dyr og mennesker Zoonoser overføres

Læs mere

2/2015. Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa

2/2015. Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa 2/2015 Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa 2/2015 Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Rationelt antibiotika forbrug Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Dagens agenda Hvorfor skal vi ændre vores antibiotika forbrug? Hvordan er vores antibiotika forbrug i Danmark? Hvorfor

Læs mere

Campylobacter hvor står vi?

Campylobacter hvor står vi? Campylobacter hvor står vi? Lene Lund Sørensen Seniorkonsulent Fjerkrækongres, Brædstrup, 2. februar 2012 Hvorfor er Campylobacter relevant? Antal humane tilfælde 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika (LKT Antibiotika)

Læs mere

Redegørelse fra Fødevarestyrelsens håndtering af husdyr- MRSA fra september 2016 departementets bemærkninger

Redegørelse fra Fødevarestyrelsens håndtering af husdyr- MRSA fra september 2016 departementets bemærkninger NOTAT Veterinærkontoret Ref. MKRO Den 25. oktober 2016 Redegørelse fra Fødevarestyrelsens håndtering af husdyr- MRSA fra 2006 30. september 2016 departementets bemærkninger Indledning Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan forholder vi os til det? Gennemgang af Staphylococcus

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

MRSA Risiko og håndtering Rapport ved MRSA-ekspertgruppen

MRSA Risiko og håndtering Rapport ved MRSA-ekspertgruppen MRSA Risiko og håndtering Rapport ved MRSA-ekspertgruppen August 2017 Indhold Formål med ekspertgruppens arbejde... 5 Sammenfatning og anbefalinger... 7 Antibiotikaresistens... 12 Antibiotikaresistens

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMIKO

Læs mere

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration (Jordbruksverket + Livsmedelsverket)

Læs mere

Udviklingen i forbrug, omsætning og priser for receptpligtig veterinærmedicin til produktionsdyr fra 1. juni 2005 til 30.

Udviklingen i forbrug, omsætning og priser for receptpligtig veterinærmedicin til produktionsdyr fra 1. juni 2005 til 30. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 225 Offentligt 14-03-2012 Til: Kontorchef Nina Moss, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fra Pia Christiansen, Statens Serum Institut,

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012

Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012 Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012 Veterinærforlig I udløber ved udgangen af 2012. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Udviklingen i forbrug, omsætning og priser for receptpligtig veterinærmedicin til produktionsdyr fra 1. juni 2005 til 30.

Udviklingen i forbrug, omsætning og priser for receptpligtig veterinærmedicin til produktionsdyr fra 1. juni 2005 til 30. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 21-11 FLF alm. del Bilag 123 Offentligt Til: Chefkonsulent Nina Moss, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fra Helle L. Johansen og Morten Sverdrup Jensen,

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik 450 mennesker fik fakta og konstruktiv debat om husdyr- MRSA på borgermøde på Egtmont Højskolen i Hou Husdyr- MRSA er et problem, som erkendes og tages

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMPBR Sags nr.: 1405230 Dok. Nr.:

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Ansøgning til ABT-fonden

Ansøgning til ABT-fonden Ansøgning til ABT-fonden Formål At modernisere det kliniske meldesystem Elektronisk blanket 1515 til embedslæger og epidemiologisk afdeling, SSI Forventet afklaring før sommer 2011! Mail 28/6-2011 Kære

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr

Styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr Styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr Maj 2016 Redaktion: Fødevarestyrelsen Tekst: Mette Kirkeskov Sie, meksi@fvst.dk ISBN: 978-87-93147-20-1 2 Fødevarestyrelsen / Styrket

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 MRSA-vejledning, 2. udgave, 2012 Temadag om MRSA, SSI 7. Februar 2013 Tove Rønne Om stafylokokker og MRSA 50% bærer stafylokokker permanent eller periodevist, hvilket således sjældent er årsag til sygdom.

Læs mere

Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk og importeret kød og æg

Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk og importeret kød og æg Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk og importeret kød og æg Fødevarestyrelsen August 2006 Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. Lovforslag nr. L 111 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. Lovforslag nr. L 111 Folketinget Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Diarré hos smågrise og slagtesvin

Diarré hos smågrise og slagtesvin Institut for Produktionsdyr og Heste, Sektion for produktion og Sundhed & Øvet A/S Diarré hos smågrise og slagtesvin Dyrlæge, Stud. Ph.D Nicolai Weber, Københavns Universitet Specialdyrlæge Ken Steen Pedersen,

Læs mere

SEGES P/S seges.dk ANTIBIOTIKAFORBRUG (2013) BRANCHENS STRATEGI (= DET OFFENTLIGE)

SEGES P/S seges.dk ANTIBIOTIKAFORBRUG (2013) BRANCHENS STRATEGI (= DET OFFENTLIGE) BAGGRUND FOR REDUKTION OG POLITISK SITUATION RUND OG POLITISK STATUS Status på ANTIBIOTIKAforbrug Differentieret gult kort MRSA FRAVÆNNING UDEN ZINK OG ANTIBIOTIKA - ER DET MULIGT? Poul Bækbo og Niels

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Hvad kan der gøres? Christensen, Tove; Lassen, Jesper; Rosenquist, Hanne; Sandøe, Peter; Wingstrand, Anne; Aabo, Søren

Hvad kan der gøres? Christensen, Tove; Lassen, Jesper; Rosenquist, Hanne; Sandøe, Peter; Wingstrand, Anne; Aabo, Søren university of copenhagen University of Copenhagen Hvad kan der gøres? Christensen, Tove; Lassen, Jesper; Rosenquist, Hanne; Sandøe, Peter; Wingstrand, Anne; Aabo, Søren Published in: Fremtidens fødevaresikkerhed

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

VETSTAT-DATA: ANVENDELSE OG UDFORDRINGER

VETSTAT-DATA: ANVENDELSE OG UDFORDRINGER VETSTAT-DATA: ANVENDELSE OG UDFORDRINGER NOTAT NR. 1711 INSTITUTION: SEGES SVINEPRODUKTION FORFATTER: NANA DUPONT, METTE FERTNER, CHARLOTTE SONNE KRISTENSEN, HELLE STEGE UDGIVET: 3. MAJ 2017 Dyregruppe:

Læs mere