Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune"

Transkript

1 NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring : PEMO Revisionsnr. : 1.0 Godkendt af : CORP Udgivet : 19. oktober oktober 2010 Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune Indhold NOTAT 1 Indledning 2 Metode 3 Forudsætninger til beregning af økonomi 3 Beregning af nutidsværdi 4 Eksempel på beregning af nutidsværdi 5 Nutidsværdien af afgifter 5 Offentlig økonomi 6 Privat økonomi 7 Bilag 1: Anlægsøkonomi for renseløsninger Bilag 2: Inddata til økonomisk analyse - afgifter med videre Bilag 3: Inddata til økonomisk analyse anlægsomkostninger Bilag 4: Takster forsyning i Faxe Kommune 2010 Faxe Kommune Spildevandsplan Notat vedrørende økonomi i DÅL Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej Roskilde CVR nr: CVR nr: Nordea: Nordea: FRI FRI

2 INDLEDNING Faxe Kommune er ved at planlægge håndtering af spildevandsafledning i det åbne for det åbne land. For at kunne sammenligne økonomien af de forskellige renseløsninger har Orbicon udarbejdet en økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land. Nærværende notat præsenterer resultaterne af de økonomiske beregninger uden yderligere bemærkninger og konklusioner. Følgende værdier er beregnet: De umiddelbare udgifter og indtægter, det vil sige anlægs-, driftsudgifter, tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift. Nutidsværdi for en periode på 20 år. Ovenstående værdier er beregnet for følgende renseløsninger: Tryksat kloakering Nedsivningsanlæg Pileanlæg Biologisk sandfilter Minirenseanlæg med rensning SO Afsnit 2 beskriver metode og forudsætninger for de økonomiske beregninger. Afsnit 3 indeholder resultaterne af beregningerne for den offentlige økonomi for offentlige renseløsninger. Afsnit 4 indeholder resultaterne af beregningerne for den private økonomi for private renseløsninger. Bilag 1, 2 og 3 viser tabeller over inddata og opstilling af beregningerne. I bilag 1 ses detaljerne i anlægsudgifterne for renseløsningerne. Her for eksempel vist omkostningerne for et offentligt biologisk sandfilter, der etableres med minimale omkostninger: 2/7

3 Anlægsudgifter Driftsudgifter 5. Biologisk sandfilter, offentligt (minimum pris) Levetid Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Figur 1 - Eksempel på omkostninger i forbindelse med anlæg og drift af et biologisk sandfilter, der etableres med minimale omkostninger. Bilag 1 viser alle tabeller for renseløsningerne for henholdsvis et offentligt og privat anlæg og for henholdsvis en minimal og en maksimal løsning. METODE Beregningerne er foretaget på baggrund af Orbicon Leif Hansens erfaringsværdier for anlæg og drift af forskellige renseløsninger i det åbne land. Afgifter og omkostninger er tilpasset forholdene i Faxe Kommune. Anlægstyperne vurderes på baggrund af en billig og en dyr løsning for hver anlægstype, således at de store lokale forskelle i anlægs- og driftsudgifter indgår i vurderingen. Anlægsudgifterne for en billig og en dyr løsning er bl.a. afhængig af om bundfældningstanken eller de eksisterende ledningsanlæg eventuelt kan genanvendes eller om et nedsivningsanlæg kan drives ved gravitation alene. Driftsudgifter afhænger tilsvarende af husejerens mulighed for selv at stå for driften og altså spare denne udgift. Forudsætninger til beregning af økonomi Alle priser er kr. ekskl. moms. Renseløsningernes økonomi er opgjort for vandforbrug på 115 m 3 /år for helårshuse svarende til 2,5 beboer. Tryksat kloakering er beregnet for et anlæg med 200 m trykledning. Arbejdet omfatter generelt opgravning, sætning, tilslutninger og tilfyldning inkl. levering af alle nødvendige materialer og bortkørsel af overskudsjord mv. samt retablering af de berørte arealer omkring anlæggene via såning af græs. Nødvendig kontakt til lokal bygningsmyndighed for godkendelse af det nyetablerede afløbsanlæg. 3/7

4 Prisoverslag omfatter ikke specificerede ekstraordinære udgifter til håndtering af vanskelige grundvands- og funderingsforhold, forurenet jord samt rydning for etablering af adgangsforhold. I en anlægstypes dyre løsning inkluderes dog 20 % til lignende uforudsete udgifter. Det er forudsat at de forskellige anlægsarbejder ligger "rimelig" tæt på hinanden og etableres i en arbejdsgang. I prisoverslagene er ikke indregnet omkostninger til afledning af regn- og overfladevand, eller til eventuel nødvendig separering af regn- og spildevand. I prisoverslagene er ikke indregnet omkostninger til detailprojektering og rådgivning. De aktuelle priser på afgifter er rekvireret fra Faxe Forsynings takstblad for Beregning af nutidsværdi Renseløsningernes økonomi er beregnet i nutidsværdi set over en periode på 20 år. Dette betyder, at både anlægsudgiften, 20 års driftsudgifter, samt restværdien af anlægget efter 20 år indgår i nutidsværdien. BEMÆRK: Afgifter er ikke indregnet i nutidsværdien af hensyn til overskueligheden. Dette ændrer ikke ved konklusionerne, når renseløsningerne skal sammenlignes økonomisk, da afgifterne stort set er det samme for alle renseløsningerne. Beregningen af nutidsværdien af omkostningerne beregnes under antagelse af en konstant rente og inflation: Rente = 6 %, inflation = 3 % => kalkulationsrente = rente inflation = 3 % Nutidsværdien af 20 års driftsomkostninger beregnes med formlen: 1 (1 kalkulationsrente ) kalkulationsrente periode = 1 (1 0,03) 0,03 20 = 14,88 Det vil sige, at nutidsværdien af 20 års driftsomkostninger svarer til værdien af de årlige driftsomkostninger ganget med 14,88. Restværdien af anlægget efter 20 år beregnes med en simpel lineær afskrivning, det vil sige: Restværdi = anlægsudgi ft anlægsudgi ft periode levetid 4/7

5 Restværdien opfattes som en negativ investering = gevinst for projektet ved periodens afslutning og nutidsværdien af denne gevinst beregnes med formlen: restværdi ) restværdi 0,55 periode ( 1 kalkulationsrente = 20 restværdi (1 0,03) = Eksempel på beregning af nutidsværdi Et anlæg koster kr og har 40 års levetid. Driftsomkostningerne er kr. pr. år. Nutidsværdien af 20 år driftsomkostninger = kr * 14,88 = kr Restværdien efter 20 år er kr med simpel lineær afskrivning, og nutidsværdien af restværdien er kr * 0,55 = kr Nutidsværdien af anlæggets omkostninger over en 20 års periode er derfor nutidsværdien = anlægsudgifter + driftsudgifter restværdi = kr kr kr = kr Nutidsværdien af afgifter Nutidsværdien af grundejerens udgifter til tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for en 20 års periode kan beregnes på følgende måde: Tilslutningsbidrag = kr Årlig vandafledningsafgift = kr = (ved 2,5 person) Nutidsværdi af 20 års vandafledningsbidrag = kr * 14,88 = kr Restværdi af tilslutningsbidrag om 20 år er uændret og nutidsværdien af denne gevinst = kr * 0,55 = kr Nutidsværdi af 20 års afgifter = tilslutningsbidrag + nutidsværdi af 20 års vandafledningsbidrag - nutidsværdi af restværdi af tilslutningsbidrag om 20 år = kr kr kr = kr Dette er beregnet for en familie med 2,5 person. For et mindre forbrug svarende til en enlig vil nutidsværdien af 20 års afgifter = /7

6 OFFENTLIG ØKONOMI I dette afsnit vises den offentlige økonomi for de forskellige renseløsninger og for helårshuse. Indtægten fra tilslutningsbidraget vil være cirka kr for alle renseløsningerne uafhængigt af typen. De årlige indtægter fra fast og variabel vandafledningsafgift vil være godt kr ved det anslåede vandforbrug. De offentlige udgifter til anlæg og drift af de offentlige renseløsninger fremgår af nedenstående tabel: Offentligt anlæg, offentlige udgifter Anlægsudgifter Driftsudgifter Min Max Min Max Nedsivningsanlæg Biologisk sandfilter Minirenseanlæg, SO Kloakering Pileanlæg Nutidsværdien af de offentlige udgifter til de offentlige renseløsninger til anlæg, drift og korrigeret for restværdi set over en 20 års periode fremgår af grafen: 6/7

7 PRIVAT ØKONOMI I dette afsnit vises den private økonomi for de forskellige renseløsninger og for helårshuse. Hvis der vælges en offentligt løsning vil tilslutningsbidraget vil være cirka kr for alle renseløsningerne uafhængigt af typen. De årlige udgifter til fast og variabel vandafledningsafgift vil være mellem cirka og ved det anslåede vandforbrug. Desuden skal der betales en mindre spildevandsafgift til staten, der afhænger af anlægstypen. Afgiften for de forskellige anlægstyper fremgår af bilag 1. De private udgifter til anlæg og drift af de private renseløsninger fremgår af nedenstående tabel: Private anlæg, private udgifter Anlægsudgifter Driftsudgifter Min Max Min Max Nedsivningsanlæg Biologisk sandfilter Minirenseanlæg, SO Kloakering Pileanlæg Nutidsværdien af de private udgifter til de private renseløsninger til anlæg, drift og korrigeret for restværdi set over en 20 års periode fremgår af grafen: 7/7

8 Bilag 1 - Anlægsøkonomi for renseløsninger Anlægsudgifter Driftsudgifter 1. Nedsivninganlæg, offentligt (minimum pris) Levetid Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift, årlig Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Nedsivninganlæg, offentligt (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Nedsivninganlæg, privat (minimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder 50 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer 1 Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 46 Udgifter i alt Nedsivninganlæg, privat (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 46 Udgifter i alt Bilag 1 Side 1 af 10

9 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 1. Nedsivninganlæg, offentligt (minimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 2. Nedsivninganlæg, offentligt (maksimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Nedsivninganlæg, privat (minimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Nedsivninganlæg, privat (maksimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 2 af 10

10 Anlægsudgifter Driftsudgifter 5. Biologisk sandfilter, offentligt (minimum Levetid pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Biologisk sandfilter, offentligt (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Biologisk sandfilter, privat (minimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer 1 Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Biologisk sandfilter, privat (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Bilag 1 Side 3 af 10

11 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 5. Biologisk sandfilter, offentligt (minimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Biologisk sandfilter, offentligt (maksimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Biologisk sandfilter, privat (minimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering 969 Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Biologisk sandfilter, privat (maksimum Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 4 af 10

12 Anlægsudgifter Driftsudgifter 9. Minirenseanlæg, type SO, offentligt (min. Levetid pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank 50 Ledningsarbejder på privat grund 50 El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Minirenseanlæg, type SO, offentligt (maks. pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (min. pris) Anlæg Bundfældningstank 50 Ledningsarbejder på privat grund 50 El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (maks. pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Bilag 1 Side 5 af 10

13 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 9. Minirenseanlæg, type SO, offentligt (min. Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering 277 Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Minirenseanlæg, type SO, offentligt (maks. Offentligpris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (min. Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering 277 Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Minirenseanlæg, type SO, privat (maks. Offentlig pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund El-arbejder Retablering Tømning af bundfældningstank Service og drift (el) Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 6 af 10

14 Anlægsudgifter Driftsudgifter 13. Kloakering m. tryksat system, offentligt Levetid (min. pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg 999 Ledningsarbejder på privat grund 50 Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Kloakering m. tryksat system, offentligt (maks. pris) Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg 999 Ledningsarbejder på privat grund Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Bilag 1 Side 7 af 10

15 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 13. Kloakering m. tryksat system, offentligt Offentlig (min. pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg Ledningsarbejder på privat grund Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Kloakering m. tryksat system, offentligt Offentlig (maks. pris) Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Pumpe med kværn Pumpeledning til hovedsystem Udvidelse af kapacitet på renseanlæg Ledningsarbejder på privat grund Drift af pumpestationer Drift af centralrenseanlæg Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 8 af 10

16 Anlægsudgifter Driftsudgifter 15. Pileanlæg, offentligt (minimum pris) Levetid Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Pileanlæg, offentligt (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag Fast tilslutningsafgift Variabel tilslutningsafgift Udgifter i alt Pileanlæg, privat (minimum pris) Anlægsudgifter Driftsudgifter Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund 50 Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer 1 Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 Udgifter i alt Pileanlæg, privat (maksimum pris) Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Tilslutningsbidrag 999 Fast tilslutningsafgift 1 Variabel tilslutningsafgift 1 Udgifter i alt Bilag 1 Side 9 af 10

17 20. Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 15. Pileanlæg, offentligt (minimum pris)offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Pileanlæg, offentligt (maksimum pris)offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Års drift -nutid- Restværdi efter 20 år nutid Netto over 20 år (nutidsværdi) 17. Pileanlæg, privat (minimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd 997 Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Pileanlæg, privat (maksimum pris) Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Anlæg Bundfældningstank Ledningsarbejder på privat grund Udløbsbrønd Retablering Tømning af bundfældningstank Service, tilsyn og reparationer Udgifter før bidrag og afgifter, i alt Bilag 1 Side 10 af 10

18 Bilag 2 - Inddata til økonomisk analyse - afgifter med videre Emne Kr. inkl. Beregnet uden Anvendt kr. Forbrug af enheder Kr. pr. år moms, 2009 moms ekskl. moms pr. år Vandforbrug pr. år 115 Fast vandafledningsafgift pr. kloakstik pr. 527,00 421,60 421, ,60 år Variabel vandafledningsbidrag pr. m 3 27,04 21,63 21, ,68 Tilslutningsbidrag pr. bolig Tilslutningsbidrag for afledning af spildevand pr. bolig (60% af standard) , , ,00 Spildevandsafgift til staten pr. m 3 (i henhold til Lov om afgift på spildevand 8, stk. 2) Nedsivningsanlæg: 0,5 0, ,00 Biologisk sandfilter: 1,6 1, ,20 Minirenseanlæg, type SOP: 1,6 1, ,20 Kloakering m. tryksat system Pileanlæg Samletank 1,05 0,84 96,60 Drift omkostninger: Tømning af < 3m3 bundfældningstank (MAX) inkl. tillæg for > 30 m fra vej (eksklusiv tømning på søn og hellig dage) Tømning af < 3m3 bundfældningstank (MIN) ekslusiv tillæg for > 30 m fra vej (eksklusiv tømning på søn og hellig dage) 612, ,00 612, ,00 Tømning af samletank (3 m3) Formel ændret: , ,27 inkl. spildevandsrensning Tømning af samletank (6 m3) Formel ændret: , ,93 inkl. spildevandsrensning Drift af pumpestationer store 607,00 (serviceaftale ca. 400 kr. plus el ca. 1KWh/m3 ved 1,80 kr/kwh eks moms) Drift af pumpestationer små (inkl. el, ekskl. service som er med i anlægsservice) 100,00 (Nedsivnings-, Pile- og Biologisk sandfilteranlæg) Service tilsyn og reparationer 1.700,00 (Minirenseanlæg) Service og drift, El min 1.500,00 max 3.000,00 Drift af centralrenseanlæg ,00 Levetider: år år navngivning: Anlæg: Nedsivninganlæg T_ned_max T_ned_min Biologisk sandfilter T_bio_max T_bio_min Minirenseanlæg T_mini_max T_mini_min Kloakering m. tryksat system Pileanlæg T_pile_max T_pile_min Bundfældningstank 50 T_bundft 20 T_pump Ledningsarbejder på privat grund 50 T_led_priv Udløbsbrønd 50 T_udløb El-arbejder 20 T_El Retablering er lig anlæggets levetid T_retab Pumpe med kværn 20 T_pump_tryksys Pumpeledning til hovedsystem 50 T_pumpled_tryksys Udvidelse af kapacitet på renseanlæg 999 T_udvid_centralrens Tømning af bundfældningstank 1 T_tøm_bundft Drift af pumpestationer 1 T_drift_pump Drift af centralrenseanlæg 1 T_drift_centralrens Service, tilsyn og reparationer 1 T_service Service og drift (el + kemikalier) (minirens) 1 T_service_mini Tilslutningsbidrag 999 T_tilslut Fast tilslutningsafgift, årlig 1 T_årlig_tilslut Variabel tilslutningsafgift 1 T_variabel T_spild_stat Til investerings vurdering over 100 år: År Navngivning: Kapitalisering af drift 20 14,88 kap_drift Kapitalisering af restværdi 20 0,55 kap_restværdi Inflation 3% INF Rente 6% REN Kalkulationsrente 0,03 R_kal Kommentarer: Priser reguleret af HLA 18/ i hht. Sorø Værdier som Fakse strukturplan Standardværdi Vandforbruget er i 2006 gennemsnitslig opgivet til 119 l/p/d(danva) Anvendes derefter følgende enhd tal fås: 2,5 PE/hus Forbrug: Pr hus fås: 125 L/Person/døgn 45,625 m3/pe 114,0625 m3/hus

19 Bilag 3 - Inddata til økonomisk analyse - anlægsomkostninger Regionsfaktor 1 private udgifterind-data Uforudsete udgifter (for max. Pris (plus antal %)) 0,20 Nedsivning Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Retablering Biologisk sandfilter Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Udløbsbrønd Retablering Minirenseanlæg (SO) Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) El-arbejder Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Retablering Pileanlæg Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Anlæg Bundfældningstank (privat) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (off. del) Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Ledningsarbejder (privat anlæg) på privat grund (Alt privat) Udløbsbrønd Retablering Tryksat system (offentlig) Min. Pris fast Min. Pris Max. Pris fast Max. Pris Antal meter trykledning 200 Enhedspris af trykledning [kr/m] inkl. servitut (35 kr/m) (pløjning) Pris af hovedtrykledning [kr] Pumpe med kværn, El og tilslutning til hovedsystem Ledningsarbejder (off. Anlæg) på privat grund (privat del) Udvidelse af kapacitet på renseanlæg (skønnet pris per ejendom) - - Kommentarer: Priser oprindeligt fra Ringe (fra Peter Duus) fra Alle priser reguleret af JLH april 2009

20

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

Aquadjurs har bedt Orbicon om at belyse, hvor stor en værdi vejafvandingen udgør af den samlede værdi af afløbssystemet i Norddjurs Kommune.

Aquadjurs har bedt Orbicon om at belyse, hvor stor en værdi vejafvandingen udgør af den samlede værdi af afløbssystemet i Norddjurs Kommune. Aquadjurs DAKAR NOTAT Til Aquadjurs, Ulrik Christensen Fra Orbicon, Line Nielsen Sag 13307025 Dato 4. november 2008 Projektleder Lotte Neve Kvalitetssikring Lotte Neve Revisionsnr. 1 Godkendt af Flemming

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Beskrivelse af pilerensningsprojektet omkring Karrebækstorp og Klinteby

Beskrivelse af pilerensningsprojektet omkring Karrebækstorp og Klinteby Beskrivelse af pilerensningsprojektet omkring Karrebækstorp og Klinteby 16. september 2010 Indholdsfortegnelse Pilerensning er en mulighed...2 Grovprojekteringen...2 Økonomi: Anlægsomkostninger...3 Anlæg

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Notat vedrørende takster 2014:

Notat vedrørende takster 2014: Notat vedrørende takster : På bestyrelsesmødet den 26. september, blev følgende takstreguleringer for besluttet. Køge Varme A/S På baggrund af det nuværende gasprisestimatet for, fastholdes taksterne.

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007-2012 FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Kunde Rådgiver Struer Kommune Orbicon A/S Teknisk Drift

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Notat. Afløbsforhold: Afløbet fra den nuværende beboelse ender neden for skrænten i et gammelt nedsivningsanlæg.

Notat. Afløbsforhold: Afløbet fra den nuværende beboelse ender neden for skrænten i et gammelt nedsivningsanlæg. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4830 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. marts 2013 Sagsnr.: 2012-003303-33 Jane.Ploger@middelfart.dk

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Andre danske anlægstyper

Andre danske anlægstyper Andre danske anlægstyper Biologiske sandfiltre Pileanlæg Pileanlæg med nedsivning Beplantede filteranlæg Tryksatte kloaksystemer 1 Biologiske sandfiltre 2 Biologiske sandfiltre For standardanlæg med en

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 2 Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd-fovslet og Åstorp-Vejstruprød By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand April 2013 Spildevandsplan Spildevandsplanen

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Kloakering Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Program Torsdag den 14. januar 2010, kl. 18.30 til 20.30 i Sønderhå 18:30 Velkomst Kaffe Hvorfor skal der kloakeres Hvor meget koster det Hvad skal jeg som grundejer

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2015 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for

Læs mere

Bilag 7 7 SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

Bilag 7 7 SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 7 SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 7.1 INDLEDNING I forbindelse med udarbejdelsen af en ny spildevandsplan for Vejen Kommune er udarbejdet følgende notat vedr. i det åbne land. I notatet fokuseres på

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej Åbyhøj

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej Åbyhøj ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej 260. 8230 Åbyhøj Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. maj 2004 via Magistraten J.nr. MIL/03/00054/004 Ref.: Tlf.nr. KHM/LTo/33

Læs mere