ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT"

Transkript

1

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT PROJEKTNR. A: DOKUMENTNR. H VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 19. december 2013 UDARBEJDET KMM KONTROLLERET OLEK GODKENDT KMM

4

5 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 5/82 INDHOLD 1 Forord 7 2 Indledning og hovedresultater Projektets formål og baggrund Projektforløbet Hovedkonklusioner Nuværende situation Resumé af anbefalede indsatser på transportområdet Erhvervslivets rolle 18 3 Hvad er et internationalt transportknudepunkt? Den oprindelige forståelsesramme Den reviderede forståelsesramme 21 4 Hovedstadsregionen som storbyområde Indledning OECD Copenhagen Review GaWC ESPON Benchmark i lyset af Femern Bælt-forbindelsen Sammenfatning 33 5 Trafikken nu og i fremtiden Indledning Vej- og banetrafik Flytrafik Skibstrafik 63 6 Mulige tiltag med vækstpotentiale Indsatser i transportsektoren Indsatser uden for transportsektoren 76 7 Prioritering af indsatser i transportsektoren 78

6

7 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 7/82 1 Forord Den foreliggende rapport giver en samlet fremstilling af indholdet i projektet Analyse af hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt, der er udført af COWI for Region Hovedstaden i efteråret Arbejdet indgår i en større sammenhæng med det paralleltløbende projekt Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur, der ligesom det foreliggende er rekvireret af Region Hovedstaden. Arbejdet har været fulgt og kommenteret af en referencegruppe, bestående af professor Christian Wichmann Mathiessen (Københavns Universitet/Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), professor Otto Anker Nielsen (DTU Transport), journalist og forfatter Bjarke Møller og direktør Michael Svane (Dansk Industri). Konsulent Britt Andresen (Andresen Analyse) har tillige ydet bidrag til projektet. Rapportens konklusioner og anbefalinger står dog alene for COWI s regning. Til hovedrapporten er knyttet tre baggrundsnotater: Review af analyser og projektmateriale (gennemgang af litteraturstudier) (9/ ) Trafik i hovedstadsregionen 2013 og 2030 (25/ ) Hovedstadens nuværende funktion (1/ ). Hovedrapportens direkte kilder er angivet i fodnoterne. Den indeholder ikke en samlet liste over den analyserede og anvendte litteratur. Der henvises til det specielle baggrundsnotat om denne.

8 8/82 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT - HOVEDRAPPORT 2 Indledning og hovedresultater 2.1 Projektets formål og baggrund Region Hovedstaden har ønsket et overblik over de senere års talrige analyser af udviklingen i hovedstadsområdets transportsystemer med fokus på hovedstadsregionens nuværende og fremtidige rolle som internationalt transportknudepunkt. Herunder en udpegning af de tiltag i transportsektoren, der mest effektivt vil styrke regionens position i forhold til konkurrerende storbyer. Det langsigtede ønskemål er, at regionen skal blive det stærkeste internationale transportknudepunkt i Nordeuropa. Dette vil ikke blot skabe vækst i regionen selv, men give store afledte fordele for hele landet. 2.2 Projektforløbet COWI har i perioden primo september medio november 2013 indsamlet data og synspunkter omkring den eksisterende situation og planer og ønsker for fremtiden. Det er sket ad tre veje: Review af eksisterende analyser og planer med konkret tilknytning til hovedstadsregionen og nærområdet. To workshops med en række interessenter fra offentlige institutioner og private selskaber og interesseorganisationer med særlig tilknytning til projektets emne. To møder med en særligt udpeget referencegruppe, der repræsenterer væsentlig, tværgående viden på området. Referencegruppen har kommenteret den foreliggende hovedrapport i december Arbejdet er løbende fulgt af Region Hovedstaden via jævnlige møder i en projektgruppe, der omfatter de centrale nøglepersoner fra regionen og konsulenten.

9 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 9/82 Hovedresultaterne af arbejdet blev afmeldt i et specielt notat medio november med henblik på politisk behandling i regionen på tre møder i december. Indholdet af dette notat er i alt væsentligt identisk med indholdet af afsnit 2 herunder. 2.3 Hovedkonklusioner De vigtigste principielle konklusioner af arbejdet opridses i dette delafsnit. Beskrivelser af analyseresultater, forslag til tiltag i transportsektoren og projektets forløb findes senere i afsnit 2. 1 Et storbyområde kan i princippet fungere som internationalt transportknudepunkt på grundlag af to forskellige kvalitetsparametre: - Mange muligheder for skift mellem internationale trafikforbindelser (den såkaldte hub -funktion): - Mange storbyfunktioner og andre attraktioner, der gør området interessant for udlændinge som rejsemål ( destinations -funktionen). Men i praksis er der tæt og positiv sammenhæng imellem de to - en storby skal være stærk på begge funktioner samtidigt for at udnytte denne synergi. Der skal med andre ord være både reasons to come og reasons to stay. 2 Hub- og destinations -funktionen skal opfattes som en helhed, og indsatserne vil - hvad enten de er rettet mod den internationale tilgængelighed, den regionale/lokale tilgængelighed eller mod byens kvaliteter i mere bred forstand kunne støtte regionens rolle som internationalt transportknudepunkt. Denne forståelsesramme er illustreret på Figur Investeringer i ny transportinfrastruktur har i sig selv kun begrænset og midlertidig betydning for en regions økonomiske udvikling. Væsentlige og stabile vækstmuligheder kommer først, når udviklingen af infrastrukturen sker parallelt med indsatser for at styrke et storbyområdes generelle tiltrækningskraft altså destinations -funktionerne (inden for produktion, innovation, uddannelse, forskning, kultur og turisme). 4 Hovedstadsregionen er at regne som en mellemstærk metropol i udkanten af Europa, og har derfor behov for gode trafikforbindelser til omverdenen. 5 København er det vigtigste nordiske knudepunkt for alle transportformer (cross-point) 6 Det samlede Øresundsområde har på mange væsentlige områder en tilstrækkelig styrke til at fungere som europæisk storbyregion 1. Den har særlige generelle kvaliteter inden for højere uddannelse og forskning, innovation inden for visse brancher (medicinal/life science, design/mode, gastronomi, 1 Se f.eks. OECD Territorial Review 2008, (OECD, mar. 2009, s. 8) og Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50 Greater Copenhagen Case Study, Final Report (OECD), juni 2011

10 10/82 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT - HOVEDRAPPORT logistik) og et internationalt brand som en tryg, behagelig, grøn, cykelvenlig og relativt engelskkyndig region. 7 Regionens væsentligste styrkepunkt som international hub er i dag knyttet til Københavns Lufthavn, der på alle målepunkter er den vigtigste i den nordlige del af Europa (se afsn. 5.3). 8 Den interne infrastruktur til persontransport er generelt god, både hvad angår vej- og banenet. Den er dog sårbar på grund af det begrænsede udvalg af alternative ruter punktvise problemer har derfor tendens til at brede sig til store dele af nettet (gælder både vej- og banesystemerne) 2. Der er specielt mangel på kollektive alternativer til bilen i en række tværgående rejserelationer. Endelig er kapaciteten for banegods (især over Øresund) begrænset. 9 De mange myndigheder og operatører i regionens kollektive trafik gør det svært at koordinere køreplaner og passagerinformation i realtid og dermed at opnå en sømløs rejse for de mange, der har brug for skift mellem ruter eller transportmidler undervejs. 10 Infrastrukturen til håndtering af godstransport har begrænset kapacitet, især hvad angår mulighederne for omlastning mellem skib, tog og lastbil (intermodalitet), som er en vigtig prioritet i EU s transportpolitik Trængselsproblemerne på regionens vejnet er begrænsede, set i internationalt lys, men medfører dog et betydeligt samfundsøkonomisk tab 4. Alle relevante prognoser forudser desuden betydelig vækst i regionens vejtrafik, og trængslen vil mange steder hurtigt kunne stige til det kritiske, hvis der ikke løbende foretages udvidelser af vejnettets kapacitet eller indføres andre tiltag, der kan mindske presset (f.eks. road pricing som foreslået af Trængselskommissionen ), samtidig med opbygning af banebaserede kollektive transportsystemer med høj hastighed og kvalitet både som alternativ til den samlede biltur og som mulighed for kombinerede rejser ( parkér-og-rejs - anlæg mv.). 12 En meget vigtig driver for vækst i regionen er et transportsystem for personer og varer med meget høj mobilitet. Dette kræver ikke bare høje hastiheder på transportnettenes enkelte strækninger, men også mange og smidige muligheder for at skifte mellem ruter og mellem transportmidler. 13 Udvidelse af den internationale og regionale/lokale transportinfrastruktur og den tilhørende trafikale service skal ske koordineret for at muliggøre, at udenlandske rejsende og godstransporter kan transporteres smidigt og hurtigt rundt i hele regionen. Et grundlæggende succeskriterium specielt for inter- 2 Se fodnote 1 samt bl.a. Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur, sammenlignet med fem andre europæiske regioner, Tetraplan for Region Hovedstaden, december Se fodnote 2 4 Do.

11 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 11/82 nationale rejsende - er en forbedret regularitet i den kollektive trafik og forudsigelige, interne rejsetider med bil og lastvogn. 14 Investeringer i ny transportinfrastruktur har en særlig rolle som meget synlige beviser på, at storbyen er i stadig udvikling en vigtig del af regionens internationale image. 15 Næsten 40% af Danmarks bruttonationalprodukt bliver skabt i Region Hovedstaden betydeligt mere end befolkningsandelen tilsiger. Regionens erhvervsliv er domineret af service- og tjenesteerhverv, herunder særligt it- og informationstjenester, forlagsvirksomhed, tv og radio samt finansiering og forsikring. På produktionssiden er regionen karakteristisk ved stor koncentration af medicinalindustri. 16 Erhvervslivets transportforbrug er i perioden steget dobbelt så hurtigt som bruttonationalproduktet. Den voksende dominans af service- og tjenestesektoren må dog forventes at dæmpe transportvæksten fremover. 17 Danmarks - og især regionens erhvervsliv bliver mere og mere eksportorienteret og stiller dermed stigende krav til gode internationale transportforbindelser. 18 Erhvervslivet opfatter generelt et godt transportudbud (infrastruktur og trafikal service på internationalt, regionalt og lokalt niveau) som meget væsentligt for en positiv udvikling. 5 Uden for selve transportsektoren er en grundlæggende baggrund for vækst i regionen, at der er et dynamisk miljø af forskning, udvikling, produktion, finansiering og uddannelse på tværs af brancher og et effektivt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. 5 Se fx. Dansk Industris tilbagevendende analyser Lokalt erhvervsliv, baseret på spørgeskemaundersøgelser ( blandt over virksomheder i regionen).

12 12/82 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT - HOVEDRAPPORT Figur 2.1 Resulterende opfattelse af forholdet mellem hub- og destinations - funktionen. 2.4 Nuværende situation Generelt Hovedstadsregionen med København som centrum er på alle væsentlige parametre at betragte som en europæisk storbyregion. Det gælder både befolkningsunderlaget, udbuddet af forsknings- og højere uddannelsesinstitutioner og omfanget og niveauet af kultur- og serviceattraktioner. Regionen er desuden favoriseret af en righoldig natur og ikke mindst nærhed til vand. Der er vigtige innovationscentre og aktiviteter omkring emner med international bevågenhed, såsom helse (life science), miljø, design/mode, gastronomi og logistik/shipping. Endelig er infrastrukturen generelt af høj kvalitet og støtter dermed de øvrige bykvaliteter 6. 6 Se bl.a. Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur, sammenlignet med fem andre europæiske regioner, Tetraplan for Region Hovedstaden, december 2013

13 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 13/82 Hovedstadsregionen har på grund af sin geografiske placering en særlig rolle som forbindelsesled mellem Skandinavien og resten af Nordeuropa ( cross point ) International tilgængelighed Hovedstadsregionens nuværende position i det internationale transportsystem er præget af nogle få, men stærke punkter: Københavns Lufthavn er med hensyn til samlet passagertrafik nr. 12 på den europæiske rangliste og passagertallet er stigende. Lufthavnskomplekserne i Stockholm- og Oslo-regionerne har hver for sig næsten lige så høje passagertal, men andelen på internationale afgange langt under Københavns Lufthavns 92%. Andelen af flypassagerer, der skifter rute i Københavns (transfer), er samtidig relativt højt, nemlig ca. 30% 7. Tilgængeligheden til centrum er høj på grund af kort afstand og flere højfrekvente togsystemer. Københavns Lufthavn har klart flest internationale og ikke mindst interkontinentale ruter blandt de skandinaviske hovedlufthavne. Også med hensyn til luftfragt ligger Københavns Lufthavn relativt højt - p.t. som nr. 19 blandt europæiske lufthavne målt i tons. Det skal her bemærkes, at fragtværdien pr. ton er langt højere for luftfragt end for fragt med lastbil, tog og skib. Luftfragtens andel af importeret og eksporteret gods udgør målt i værdi (kroner) ca. 1/3 af den samlede godstransport ind og ud af Danmark. Andelen af transferfragt i Københavns Lufthavn er meget høj (70%). København er den klart vigtigste krydstogthavn i Nord- og Vesteuropa (dvs. blandt havne ud til Østersøen, Nordsøen og Atlanterhavet). De nærmeste konkurrenter Lissabon, St. Petersborg, Tallinn og Stockholm ligger relativt langt væk 8. Positionen vil blive styrket ved flytningen og udvidelsen af krydstogtterminalen i Nordhavn. Det svageste punkt er p.t. manglende direkte forbindelse med kollektiv trafik til lufthavnen for passagerer, der skal starte eller slutte rejsen i København. Den faste Øresundsforbindelse og den tætte færgedrift mellem Helsingør og Helsingborg medvirker væsentligt til kontakt og vækst i hele Øresundsregionen. København (og Malmö) havne hører derimod ikke til blandt de mest betydende i Europa, hverken hvad angår samlet godsomsætning, containertrafik eller passagertal. København er endda kun nr. 5 blandt danske havne, målt på samlet gods- 7 Kilde: Specialudtræk fra EU/Eurostat s generelle database ( ) 8 Kilder: Data fra Cruise Europe ( )

14 14/82 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT - HOVEDRAPPORT mængde, og andelen af udenrigsgods omsat i havnen er heller ikke stor i dansk sammenhæng 9. De internationale togforbindelser til/fra København har et begrænset omfang og er domineret af korte ruter. Der er således en række direkte forbindelser til Malmö, Göteborg, Kalmar og Karlskrona ( forlængede Øresundstog ), men kun enkelte til Stockholm. Der er 6 daglige forbindelser til Hamburg, mens der til Berlin kun er én - og til Amsterdam, Basel og Prag kun nattog Regional/lokal tilgængelighed Det kollektive trafiksystem på vej og bane i regionen består af metro, regionaltog/øresundstog, S-tog, lokalbaner og busser. Udbuddet er målt i forhold til europæiske storbyer i almindelighed ganske højt, mens efterspørgslen er mere moderat ikke mindst på grund af en markant større konkurrence fra cyklen. 11. Regionens kollektive trafik er præget af mange operationelle myndigheder, hvilket besværliggør koordinering. Dette vil kun delvis blive modvirket af de igangværende eller vedtagne udbygningsplaner (Cityringen, letbanen i Ring III, ny bane København-Ringsted, elektrificering og opdatering af sikringsanlæg). Servicen over for udenlandske besøgende er præget af manglende eller svært tilgængelig realtidsinformation på engelsk og begrænsede betalingsmuligheder. Mere generelt er togdriften som i resten af Danmark plaget af uregelmæssigheder såvel planlagte (infrastrukturarbejder) som uplanlagte (vejrbetingede mv.). Der er visse trængselsproblemer på vejnettet i de indre dele af regionen, og der forudses en betydelig forværring i de kommende år. Således forudser Trængselskommissionen, at de trængelsbetingede forsinkelsers andel af den samlede rejsetid i bil i myldretimerne vil stige fra 11,4 til 17,9% mellem 2012 og altså med mere end 50% 12. I international sammenhæng er der dog stadig tale om et moderat trængselsniveau, som i dag primært begrænses af de høje danske registreringsafgifter 13. Forværringen vil også blive modvirket af de vedtagne planer om udvidelser af motorvejsnettet, som afvikler over en tredjedel af det samlede biltrafikarbejde i regionen. Udbygningen af den skinnebårne kollektive trafik 9 Kilde: Specialudtræk fra EU/Eurostat s generelle database ( ) samt Danmarks Statistik/Statistikbanken ( ) 10 Kilde: DSB s køreplaner ( ) 11 Se f.eks. Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur, sammenlignet med fem andre europæiske regioner, Tetraplan for Region Hovedstaden, december 2013 (afsn. 4.6). 12 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden, Trængselskommissionens Hovedrapport, Bet. 1539, sept (Tabel 1.3). Kommissionen fremhæver, at der bør opbygges analyse- og dataindsamlingsmetoder, der gør et muligt at inddrage også uforudsigelige forsinkelser ( upålidelighed ), da disse har stor betydning for, hvor meget tid befolkningen reelt er nødt til at afsætte til deres rejseaktivitet. 13 Se f.eks.: Hovedstadsregionens trafikale infrastruktur, sammenlignet med fem andre europæiske regioner, Tetraplan for Region Hovedstaden, december 2013 (afsn. 4.3).

15 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 15/82 (primært Cityringen og letbanen i Ring III) vil kun tiltrække en beskeden del af bilisterne, men vil have stor betydning for udenlandske gæster uden biladgang. Regionen og herunder specielt de indre dele har et internationalt ry som et godt sted at cykle. Der foreligger omfattende planer om forbedring og opklassificering af det sammenhængende, separate stisystem ( cykelsuperstier ). Det skal dog bemærkes, at mens cykeltrafikken i centralkommunerne hvor den er mest udbredt - udgør 26% af persontrafikarbejdet (personkilometer, inklusive gang), er det tilsvarende tal for regionen som helhed kun godt 5% 14. Ikke desto mindre er København som cykelby uden tvivl en vigtig del af byens grønne image. 2.5 Resumé af anbefalede indsatser på transportområdet Det følgende afsnit er et sammendrag af de indsatser på transportområdet, projektgruppen, referencegruppen og konsulenten anbefaler som de mest effektive til at styrke regionens vækst gennem forbedring af dens status som internationalt transportknudepunkt. Tiltagene og deres formål gennemgås mere detaljeret i afsnit 7. De mulige indsatser for at forbedre regionens transportsystemer i forhold til at være et godt internationalt transportknudepunkt kan opdeles i: Hvordan kommer jeg til København/regionen fra udlandet? ( Til/fraproblemet ) Hvordan kommer jeg videre i regionen, når jeg er ankommet til en fjerntrafikterminal? ( Rundt i -problemet) Hvordan kommer jeg igennem regionen, hvis jeg ikke har ærinde der? ( Transit-problemet ). De prioriterede indsatser tager udgangspunkt i, at de skal understøtte regionens hub-funktion. Trængselskommissionens anbefalinger samt den generelle itinfrastruktur er medtaget i det omfang, de er relevante for internationale rejsende. Flere af de nævnte indsatser vil styrke ikke kun det specifikke formål, men vil også understøtte f.eks. afviklingen af den daglige lokale trafik og pendling, ligesom investeringer til afhjælpning af transit-trafikken også understøtter adgangen til og fra regionen. 14 COWIs bearbejdning af diverse kilder, primært Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi (Tetraplan, sept. 2013).

16 16/82 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT - HOVEDRAPPORT Til/fra-indsatser Mange nordeuropæiske storbyer intensiverer i disse år bestræbelserne på at løfte deres niveau som internationale transportknudepunkter, både hvad angår hubfunktioner og mere generelle faciliteter og tilbud til udenlandske interessenter. København vil i den igangværende, skærpede konkurrencesituation mest effektivt forsvare og udbygge sin nuværende position ved at koncentrere indsatsen om de eksisterende styrkeområder i stedet for at sprede ressourcerne til områder, hvor byen er langt fra en europæisk topplacering. De vigtigste fokusområder er en udbygning af lufthavnens faciliteter og serviceniveau, en yderligere kvalitetsforbedring af tilbuddet til krydstogpassagerer samt forbedring af de mellemlange togforbindelser i Sydskandinavien og Nordtyskland, blandt andet af hensyn til mulighederne for skift til de mange internationale flyforbindelser i Københavns Lufthavn. Der bør også være fokus på at tilbyde internationale passagerer med kollektiv trafik en sømløs rejse med fælles, integrerede køreplaner, passagerinformation og betalingssystemer i hele Øresundsregionen. Lufthavnen De vigtigste indsatser vil være: Udbygning af bane- og terminalkapaciteten til håndtering af de nye flytyper. Terminaludvidelser til etablering af en Air port City med gode faciliteter til møder og konferencer. Etablering af samarbejde med DSB og andre togoperatører om forbedret serviceniveau for kombinerede rejser. Kan omfatte fjern-check-in (som f.eks. i Wien), rejsegaranti ved forsinkelser, mulighed for samlet billetkøb/- betaling, realtidsinfo om forsinkelser og mulige, alternative forbindelser samt flere direkte togforbindelser mellem Københavns Lufthavn og hoveddestinationer i Danmark og Sverige (uden om Hovedstadsregionen). Intensiveret branding af lufthavnens og byens kvaliteter over for udenlandske flyoperatører. Krydstogtterminalen Der vil med den udflyttede/udbyggede terminal være ekstra økonomiske gevinster ved at satse mere specifikt på havnens rolle som start- eller slutpunkt for krydstogtrejser. På kort sigt kræves en højklasset og højfrekvent busforbindelse direkte til lufthavnen og relevante hoteller i tætbyen, på længere sigt en skinnebåren løsning (forlængelse af Cityringen eller en letbane).

17 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 17/82 Togbetjening En vigtig indsats på banesiden vil være et hurtigt togsystem (min ca. 200 km/t) dækkende hele Sydskandinavien. Fokus bør ligge på flere afgange, netforbindelse til og køreplanmæssig koordination til det europæiske net af højhastighedsbaner med udgangspunkt i Københavns Lufthavn Rundt i-indsatser De fleste turistattraktioner ligger i tætbyen, men også Fingerbyens rand indeholder interessante destinationer (købstæderne, de bedste strande etc.). Hvad angår innovative private service clusters samt forsknings- og højere uddannelsescentre er hele Øresundsregionen et samlet interesseområde for udlændinge. De vigtigste indsatser vil her være: Et koordineret togsystem på Øresundstog-niveau til de største byer i hele Øresundsregionen Højklassede busforbindelser til stationsfjerne service clusters og uddannelses-/forskningsinstitutioner, tæt køreplankoordineret med togbetjeningen Forbedret banebetjening mellem København (inklusive lufthavnen) og de øvrige købstæder og S-togsterminaler i regionen Kapacitetsforøgelser i de vigtigste flaskehalse i regionens banenet Kapacitetsudvidelser på de radiale motorveje Bedre udnyttelse af eksisterende vejkapacitet ved brug af ITS Afhjælpning af lokale trængselspletter på det overordnede vejnet Forbedrede Parker-og-Rejs-faciliteter til kombinerede bil- og togrejser Koordineret realtidsinfo om alle kollektive transportmidler på engelsk, til mobil og lap top og ved variabel skiltning Køb og betaling af samlede, kollektive rejser via mobil/lap top og brug af internationale kreditkort Skiltning og informationer på engelsk om transporttilbud og attraktioner Højhastigheds internet i byområderne (via fibernet) Gratis internet (Wii) i de indre bydele evt. hele regionen Udvidelse af Øresundsregionens godshavnekapacitet med tilhørende vej- og baneforbindelser i en eller flere byer, hvor pladsforholdene er gode.

18 18/82 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT - HOVEDRAPPORT Etablering af en eller flere dry ports til godsomladning nær København, f.eks. i Høje-Taastrup. Generel forbedring af adgangen til de eksisterende godshåndteringsterminaler i hele Øresundsregionen Revision af prisstrukturen for godstrafik over Øresundsbroen Transit-indsatser Den hidtidige, begrænsede satsning på tværgående trafikforbindelser i regionen betyder, at meget person- og godstransport afvikles på veje og baner nær de centrale bydele uanset deres målpunkt. Transittrafikken skaber ekstra trængsels- og miljøproblemer og belaster infrastrukturen, hvor den i forvejen er tættest på kapacitetsgrænsen. Det øger også usikkerheden omkring faktiske rejsetider med bil og tog i myldretiden. Situationen forværres efter åbning af Femern Bælt-forbindelsen, som blandt forventes at medføre mere end en fordobling af transittrafikken med bane- og lastbilgods. De vigtigste aflastende tiltag er: Nye faste vej- og baneforbindelser over Øresund Kapacitetsudvidelse på overordnede vejforbindelser på tværs Nye ringvejsforbindelser vest om København Øget banekapacitet ved Københavns lufthavn En vej- og tunnelforbindelse øst om tætbyen med forbindelse til motorvejssystemet i nord og syd. Udvidelse af havnekapaciteten i Øresundsregionen vil medvirke til at lette de indre dele af regionens vejnet for gennemkørende lastbiltrafik. 2.6 Erhvervslivets rolle I forbindelse med projektet er udarbejdet en særlig analyse af erhvervslivets transportforbrug og betydning for regionens vækst. I det følgende gengives hovedkonklusionerne af dette arbejde 15. Alle tal og vurderinger refererer geografisk til Region Hovedstadens område, der i dette afsnit kaldes regionen. 15 Input fra Britt Andresen, Andresen Analyse ("Region Hovedstadens erhvervsprofil", dec. 2013)

19 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 19/82 39 procent af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) bliver skabt i regionen, mens befolkningsandelen kun er ca. 30%. Af regionens bruttoregionalprodukt (BRP), der opgøres på samme måde som BNP, bliver knapt halvdelen (48 procent) skabt i Byen København (København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby), en tredjedel i Københavns omegn, mens Nordsjælland kun står for 18 procent af den økonomiske aktivitet i regionen. Service- og tjenesteerhvervene er koncentreret til regionen. I alt skabes 78 procent af den økonomiske aktivitet i regionen i service- og tjenestesektoren. Medicinalvareindustrien er det erhverv, der er stærkest koncentreret til regionen, hvor 80 procent af alle, der er beskæftiget i medicinalvareindustrien i Danmark, arbejder. Erhvervet er især stærkt repræsenteret i Gladsaxe og Ballerup. IT og informationstjenester, forlagsvirksomhed, tv & radio samt finansierings- og forsikringsvirksomheder er også koncentreret til regionen. 60 procent af disse erhvervs beskæftigelse ligger i regionen. Service- og tjenestesektoren har et mindre transportbehov end de vareproducerende erhverv. Den stigende betydning af service- og tjenestesektoren i regionen har i løbet af de seneste fire år mindsket erhvervslivets transportbehov med 3 procent. Dansk erhvervslivs transportforbrug er steget i gennemsnit 3,4 procent per år i perioden Det er omkring dobbelt så meget som den gennemsnitlige årlige vækst i BNP. Eksportens andel af bruttonationalproduktet er stigende globalt på grund af stigende globalisering og arbejdsdeling mellem landene. Eksporten udgør 32 procent af bruttoproduktet i regionen, mens den udgør 53 procent på landsplan. Eksportens andel af regionens bruttoprodukt er steget fra 24 procent i 2004 til 32 procent i Landtransport er den hyppigst anvendte transportform. Medicinalvareindustrien, der er stærkt koncentreret i regionen, er sammen med elektronikindustrien de to industrier, der anvender luftfragt mest. Begge industrier producerer højværdigods.

20 20/82 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT - HOVEDRAPPORT 3 Hvad er et internationalt transportknudepunkt? Det var ved projektets start ikke præcist defineret, hvad man skal forstå ved et godt international transportknudepunkt. Det følgende afsnit beskriver den udvikling af begrebsapparatet, der er sket via projektgruppens litteraturstudier og diskussioner med referencegruppen og interessenterne, og som har været nødvendig for at kunne identificere og prioritere relevante indsatser for at styrke hovedstadsregionens position i den globale konkurrence. 3.1 Den oprindelige forståelsesramme Projektets grundlæggende problemstilling kan defineres ved spørgsmålet: Hvilke forhold betinger, at en by - eller et storbyområde fungerer godt som internationalt transportknudepunkt? Der er grundlæggende to mulige definitioner på denne funktion: Mange muligheder for skift mellem internationale trafikforbindelser (den såkaldte hub -funktion) Mange storbyfunktioner og andre attraktioner, der gør området interessant for udlændinge som rejsemål ( destinations -funktionen). Det kan også udtrykkes på denne måde: For at en by kan siges at være et internationalt transportknudepunkt, skal der være en reason-to-go. Men er det nødvendigt, at der også er en reason-to-stay? Det var i startfasen en central overvejelse, i hvilket omfang, indsatser i transportsektoren eller mere generelt ville afhænge meget af, hvilken af de to funktioner eller roller, man ville satse på. På Figur 3.1 er dette antydet ved to relativt selv-

21 ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT HOVEDRAPPORT 21/82 stændige søjler under overskrifterne Skiftepunkt (hub) og Destination (slutpunkt) og med et ret lille overlap mellem de relevante tiltag i de to situationer. Figur 3.1 Den oprindelige opfattelse af problemstillingen 3.2 Den reviderede forståelsesramme Litteraturstudierne, de afholdte workshops og diskussionerne med referencegruppen har vist, at Figur 3.1 s tilsyneladende konflikt mellem en satsning på henholdsvis hub - og destinations -funktionen ikke er interessant i praksis. For det første har den rene hub-funktion kun et begrænset vækstpotentiale i sig selv: Forbedringer i transportinfrastrukturen giver i anlægsfasen normalt en betydelig beskæftigelses- og omsætningseffekt i projektområdet, men effekten er kun midlertidig. Drift af infrastruktur og trafikal service med særligt henblik på international tilgængelighed er også af begrænset betydning for en storbys vækst, isoleret set. (I hovedstadsregionen tilfælde må lufthavnen dog - som den største arbejdsplads - siges at være en vigtig undtagelse).

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere