Introduktion til den nye arvelov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til den nye arvelov"

Transkript

1 TC Uge Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års mellemrum. Den nye arvelov påkalder sig derfor stor opmærksomhed. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, og skal anvendes, hvor den person, der efterlader sig arv (arveladeren), afgår ved døden den 1. januar 2008 eller senere. Er arveladeren afgået ved døden før 1. januar 2008, anvendes de hidtil gældende regler. Loven vil berøre stort set alle danskere og vil i nogle situationer kunne får vidtrækkende økonomisk betydning for arvingerne. Jeg vil derfor omtale nogle af de regler i den ny arvelov, der har størst praktisk interesse. Grundlæggende regler. På samme måde som den gamle arvelov er der med den nye arvelov fastsat en række grundlæggende regler, der gælder, hvis arvelader ikke har bestemt noget andet i et testamente. De grundlæggende regler er i bund og grund udtryk for, hvad Folketinget antager, at hovedparten af danskerne ville vælge, hvis de blev spurgt. Meningen med reglerne er altså at sikre, at der sker den ønskede fordeling af arven, uden at arveladeren er nødt til at oprette testamente. Disse grundlæggende regler kaldes ofte de almindelige regler eller arvelovens regler om fordeling af arven. Hvis arveladeren måtte ønske en anden fordeling end den, der er fastlagt i loven, må han oprette et testamente, der beskriver, hvordan arven så skal fordeles.

2 - 2 Slægtsarvinger Der er ikke med den nye arvelov ændret på de grundlæggende regler om fordeling af arven indenfor en familie. Disse regler går ud på, at arv efter forældre tilfalder børnene med lige andele til hvert barn. Er et af børnene afgået ved døden, men efterlader dette barn sig børn, dvs. børnebørn af forældrene, træder børnebørnene i barnets sted. Børnebørnene arver altså den arvelod, som barnet ville have arvet, hvis barnet havde været i live. Arvelodden fordeles mellem børnebørnene med lige andele til hvert barnebarn. Reglerne gælder for alle børn, børnebørn m.v., og dermed uanset om det enkelte barn er født i eller udenfor ægteskab. Børn, børnebørn, oldebørn etc. kaldes i fagsproget for livsarvinger. Livsarvinger er samtidig tvangsarvinger, og vil derfor indenfor visse grænser altid modtage arv efter arvelader. Et enkelt eksempel illustrerer reglerne: En fraskilt fader, Frederik, har to børn, Lars og Lone. Når Frederik falder væk, skal arven efter ham fordeles med lige store andele til Lars og Lone. Er situationen den, at Lars er afgået ved døden før Frederik, men har Lars 3 børn, dvs. Frederiks børnebørn, vil der ske følgende ved Frederiks død: Lone arver halvdelen af arven efter Frederik. Den anden halvdel af arven skulle være tilfaldet Lars. Da Lars selv er afgået ved døden, fordeles Lars s arvelod mellem Lars s 3 børn. De 3 børn arver lige, og arver dermed hver 1/6 af arven efter Frederik. Er situationen den, at både Lars og Lone er faldet væk før Frederik, og efterlader Lone sig ingen børn eller børnebørn m.v., modtager Lars s 3 børn hele arven efter Frederik. Arven fordeles lige mellem de 3 børn. Selv om Lone måtte have været gift, skal der ikke udredes arv til Lones mand, da han ikke er efterkommer af Frederik. Efterlader en arvelader sig ingen børn, børnebørn m.v., tilfalder arven hans forældre. Forældrene arver hver en halvdel af arven. Er en af forældrene afgået ved døden, træder denne forældres børn, dvs. arveladeres søskende eller halvsøskende, i den pågældende

3 - 3 forældres sted. Arven fordeles mellem disse søskende med lige andele til hver. Er en søskende afgået ved døden, træder denne søskendes livsarvinger i hans sted helt på samme måde som ovenfor beskrevet. Et eksempel illustrerer reglerne: Frederik afgår ved døden barnløs og ugift. Han efterlader sig sin fader og søsteren Frida. Frederiks fader arver halvdelen af arven efter Frederik. Den anden halvdel skulle være tilfaldet Frederiks moder. Men da hun er afgået ved døden, arver Frida i stedet den anden halvdel af arven. Har en person ingen livsarvinger, og ingen forældre eller søskende eller søskendebørn m.v., arver personens bedsteforældre. Halvdelen af arven tilfalder bedsteforældrene på den fædrene side og den anden halvdel tilfalder bedsteforældrene på den mødrene side. Er en af bedsteforældrene død, træder denne bedsteforældres børn, dvs. morbrødre og mostre samt farbrødre og fastre, i bedsteforældrens sted. Er der ingen morbrødre og mostre eller farbrødre og fastre, går arven i dette tilfælde ikke videre til næste led. Arv kan efter loven ikke tilfalde kusiner og fætre. I stedet går arven i statskassen. Arveladers forældre, søskende, bedsteforældre samt morbrødre og mostre samt farbrødre og fastre m.v. er ikke tvangsarvinger. Efterlader arvelader sig ingen livsarvinger, dvs. børn, børnebørn m.v., og ej heller en ægtefælle, jf. nærmere nedenfor, har han derfor heller ingen tvangsarvinger. Han kan følgelig frit testere den fulde arv til hvem han vil og herunder altså også til f.eks. en yndlingskusine. De ovenstående regler er de grundlæggende regler om fordeling af arv indenfor slægten. Har en arvelader ikke oprettet testamente med en afvigende fordeling, vil arven blive fordelt efter disse regler. Som nævnt indledningsvist er begrundelsen, at denne fordeling svarer til, hvad de fleste danskere ville vælge, hvis de blev spurgt. Efterlader afdøde sig en ægtefælle, ser billedet anderledes ud. Denne situation omtales nedenfor. Men den arv, der skal tilfalde afdødes børn, skal også her fordeles efter de ovenfor beskrevne regler.

4 - 4 Tvangsarv Begrebet tvangsarv et udtryk for, at en livsarving henholdsvis en ægtefælle har ret til at modtage en vis mindste andel af arven efter arvelader. Efter dansk ret kan en arvelader således ikke afskære et barn fuldstændigt fra at modtage arv. Men arveladeren kan bestemme i et testamente, at arven til barnet skal begrænses mest muligt, nemlig til barnets tvangsarv. Tvangsarv er en rodfæstet retstradition i dansk arveret, men de hensyn, der i tidligere tider har begrundet tvangsarv, må nok siges med tiden at have mistet betydning. Det udvalg, Arvelovsudvalget, som Justitsministeriet nedsatte for at overveje en ny arvelovgivning, overvejede da også, om der overhovedet var grundlag for at opretholde en tvangsarveret, og i givet fald rækkevidden af nye regler om tvangsarv. Med den nye arvelov blev de hidtidige regler om tvangsarv opretholdt, men modereret på 2 måder: For det første er tvangsarven reduceret fra 1/2 til 1/4 af den arv, som en livsarving eller en ægtefælle normalt vil have krav på efter loven. Dernæst er der som noget nyt givet mulighed for at maksimere arven til hvert barn til 1 mio. kr. Tvangsarven kan altså reduceres til mindre end 25 % af det beløb, som arvingen ville have modtaget uden testamente, hvis blot arvingen modtager mindst 1 mio. kr. Denne maksimering vil få selvstændig betydning, hvor et barn efter loven og altså uden testamente - stod til at arve 4 mio. kr. eller mere. Beløbsgrænsen på 1 mio. kr. reguleres løbende. De to regler om reduktion af tvangsarv der altså giver arvelader tilsvarende videre dispositionsmuligheder er blandt andet begrundet i et ønske om at lette generationsskifter af erhvervsvirksomheder. Navnlig reglen om maksimering af arv til en arving er møntet på tilfælde, hvor ét barn blandt flere skal overtage forældrenes erhvervsvirksomhed, og hvor dette barns overtagelse af virksomheden mod at udrede arv til de andre

5 - 5 børn vil være en væsentlig belastning for virksomhedens videre drift og ekspansion. For nogle vil reglerne sikkert give ubehagelige mindelser om de svundne tider, hvor den ældste søn i slægten overtog slægtsgården. Ægtefæller Efterlader en person sig en ægtefælle, vil billedet kunne se noget anderledes ud. En ægtefælle vil nemlig som udgangspunkt arve en del af arven efter afdøde. Den resterende del af arven skal som udgangspunkt fordeles mellem arveladerens livsarvinger efter de regler, som jeg har beskrevet ovenfor. Et væsentligt element i den nye arvelov er en styrkelse af ægtefællens retsstilling i forhold til den afdøde ægtefælles børn. Hensynet til en længstlevende ægtefælle er altså vægtet tungere end hensynet til børnene. Denne tendens til at prioritere ægtefællens økonomiske stilling forud for børnenes stilling ses også i andre sammenhænge, og var blandt andet en fremtrædende facet i de nye regler fra årsskiftet om længstlevende ægtefælles pensionsretlige stilling ved dødsfald. Når det er fundet nødvendigt at styrke den længstlevende ægtefælles retsstilling, skal dette blandt andet ses i lyset af, at en længstlevende ægtefælle i dag i langt flere tilfælde ikke vil have mulighed for at overtage boet efter den førstafdøde til uskiftet bo. Dette kan f.eks. skyldes, at den afdøde ægtefælle efterlader sig børn fra tidligere forhold eller tidligere ægteskaber (særlivsarvinger). Blandt andre årsager kan nævnes, at den afdøde havde fuldstændigt særeje, som ikke kan overtages til uskiftet bo, eller at den længstlevende ægtefælle ønsker at gifte sig igen. Ægtefællens retsstilling er blevet styrket på flere måder: Hidtil arvede en ægtefælle 1/3 af arven efter førstafdøde efter loven, medens de resterende 2/3 tilfaldt førstafdødes børn til lige deling mellem børnene. Med den nye arvelov er denne fordeling blevet ændret i længstlevende ægtefælles favør. En længstlevende ægtefælle arver således nu efter loven halvdelen af arven efter førstafdøde ægtefælle,

6 - 6 medens den anden halvdel tilfalder førstafdødes børn til lige deling. Dette gælder, uanset hvor mange børn førstafdøde efterlader sig. Det skal dog tilføjes, at har ægtefællerne almindeligt formuefællesskab, starter den længstlevende ægtefælle med lidt forenklet udtrykt - at udtage halvdelen af hele fællesformuen, og arver herefter en andel af resten. Er der ikke oprettet testamente, modtager den længstlevende ægtefælle således først halvdelen som sin andel af fællesformuen, og dernæst halvdelen af resten som arv. Har afdøde ingen livsarvinger, arver ægtefællen hele afdødes formue. Også en ægtefælle er tvangsarving. Tvangsarven er på samme måde som for børn ¼ af den arv, som ægtefællen normalt ville have modtaget efter loven. Herudover gælder den særlige regel, at en ægtefælle af boet kan udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med den længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør indtil kr. Beløbsgrænsen på de kr. reguleres løbende. I beregningen af de kr. indgår forsørgertabserstatning, livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet. Denne ret for ægtefællen benævnes suppleringsarv. Reglen afløser en tilsvarende regel i den hidtidige arvelov, men beløbsgrænsen er blevet væsentligt forhøjet med den nye arvelov. Uskiftet bo Der er med den ny arvelov fortsat mulighed for at overtage boet efter den førstafdøde ægtefælle til uskiftet bo. Reglerne om uskiftet bo er i det væsentligste videreført med den nye lov. En længstlevende ægtefælle vil således også med de nye regler kunne kræve at overtage boet til uskiftet bo, hvis afdøde kun havde fællesbørn i loven kaldet fælles livsarvinger -med den længstlevende ægtefælle. Dette gælder, hvad enten der er oprettet testamente eller ej.

7 - 7 Efterlader afdøde sig også særlivsarvinger, dvs. børn fra tidligere ægteskaber m.v., kan længstlevende ægtefælle kun overtage boet til uskiftet bo, hvis særlivsarvingerne giver samtykke. Ønsker særlivsarvingerne ikke at give samtykke, må den længstlevende ægtefælle enten skifte med de pågældende særlivsarvinger, og herefter overtage boet til uskiftet bo eller skifte boet fuldt ud. Der stilles også efter den ny arvelov visse krav til den længstlevende ægtefælles økonomiske stilling for at udlevere et bo til uskiftet bo. Det kræves nemlig som udgangspunkt, at den længstlevende ægtefælle selv råder over tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Men ved vurderingen af, om den længstlevende har tilstrækkelige midler tages hensyn til midler, som den længstlevende ægtefælle vil modtage i arv fra den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje, samt erstatnings-, forsikrings- og pensionsbeløb, der tilfalder den længstlevende ægtefælle i anledning af den førstafdøde ægtefælles død. Hvis et bo udleveres til uskiftet bo, vil den længstlevende ægtefælle i dennes levende live udøve en som det hedder i loven ejers rådighed over det uskiftede bo. Ægtefællen vil altså frit kunne disponere, ikke blot over sine egne formueaktiver, men også over den afdøde ægtefælles formueaktiver. Samtidig bliver den længstlevende ægtefælle personligt ansvarlig for den afdøde ægtefælles forpligtelser. Der er endvidere i den nye arvelov optaget en række regler om arvingernes reaktionsmuligheder, hvis den længstlevende ægtefælle misbruger sin rådighed over boet. Efterlader den førstafdøde ægtefælle sig ingen livsarvinger, kommer et uskiftet bo ikke på tale. I dette tilfælde arver den længstlevende ægtefælle hele arven efter førstafdøde, med mindre afdøde har oprettet et testamente med begunstigelser af andre personer, foreninger m.v. Ugifte samlevende. Et af de punkter, der i de senere år har været genstand for stor interesse, er de ugifte samlevendes arveretlige stilling.

8 - 8 Ikke overraskende har lovgivningens behandling af ugifte samlevende været under optøning i en længere årrække. Således blev eksempelvis reglerne om arveafgift vedrørende arv mellem ugifte samlevende lempet i 1995, således at der kun skal betales en afgift på 15 pct. af arv modtaget fra en samlever, hvor arven overstiger bundfradraget på kr. (2007) for beregning af boafgift. I 1997 blev reglerne om gaveafgift lempet på lignende måde, således at der kun skal betales en afgift på 15 pct. af gaver mellem samlevende og kun i det omfang gaven overstiger et bundfradrag på kr. (2007). Hidtil har ugifte samlevende ikke haft et lovfæstet krav på at arve efter hinanden. Dette har med mellemrum givet anledning til meget ulykkelige situationer, hvor den længstlevende samlever eksempelvis ikke har haft mulighed for at opretholde de hidtidige rammer for livsførelsen, eksempelvis fordi en fælles bolig har måttet sælges. Men der er naturligvis intet til hinder for, at ugifte samlevende begunstiger hinanden i et testamente. Mange ugifte samlevende har da også oprettet sådanne gensidige testamenter. På denne baggrund har Arvelovsudvalget i forbindelse med forberedelsen af den nye arvelov overvejet, om i givet fald i hvilket omfang ugifte samlevende skulle have et krav efter loven på at modtage arv efter hinanden. Efter Arvelovsudvalgets opfattelse talte meget for at optage særlige bestemmelser i den nye arvelov om, at ugifte samlevende skulle modtage arv efter hinanden, når visse betingelser var opfyldt. Denne anbefaling blev dog ikke fulgt. Justitsministeriets hovedsynspunkt var, at det var væsentligt også i arveretlig henseende at fastholde, at der er principiel forskel på et ægteskab og et ugift samliv. Ugifte samlevende arver derfor fortsat kun efter hinanden, hvis de har oprettet et testamente, hvor den ene eller begge parter begunstiges. Dette kommer ofte som en ubehagelig overraskelse, når den længstlevende konstaterer, at svigerforældrene eller det fælles barn arve hele formuen efter afdøde og ikke sjældent med den effekt, at økonomien bryder sammen, og at det fælles parcelhus må sælges.

9 - 9 Udvidet samlevertestamente Men hensynet til sikring af de ugifte samlevendes retsstilling er søgt tilgodeset på den måde, at ugifte samlevende i et testamente kan bestemme, at de helt eller delvist skal modtage arv efter hinanden på samme måde, som hvis de var ægtefæller. Et sådant testamente kaldes et udvidet samlevertestamente. De nye regler på dette område indebærer i korthed, at ugifte samlevende ved et sådant testamente kan opnå samme arveretlige stilling som ægtefæller, der fuldt ud har fuldstændigt særeje. Det indebærer navnlig, at det i et udvidet samlevertestamente kan bestemmes, at den længstlevende samlever skal modtage arv efter samme regel, som gælder for ægtefæller. Lovens regel om arv til ægtefæller indebærer som nævnt ovenfor, at ægtefællen arver halvdelen af de efterladte midler, hvis arveladeren efterlader sig livsarvinger, dvs. børn, børnebørn m.v. Hvis arveladeren ikke efterlader sig livsarvinger, indebærer loven, at samleveren skal arve det hele. I et udvidet samlevertestamente kan det endvidere bestemmes, at den længstlevende samlever skal have ret til suppleringsarv ( kroners reglen). Retten til suppleringsarv er en socialt betonet regel, og Folketinget har her fundet, at behovet for en sådan regel er lige så stort for ugifte som for ægtefæller. Det vil også kunne komme på tale at tillægge en samlever andre rettigheder, som normalt tilkommer ægtefæller. Omvendt ligger der en væsentlig begrænsning i, at nogle af ægtefællernes rettigheder efter arveloven er knyttet til aktiver, der er fælleseje. Disse rettigheder kan ikke gøres gældende af ugifte samlevende, der opretter et udvidet samlevertestamente, da parterne pr. definition ikke kan have fælleseje. Eksempelvis kan det ikke bestemmes, at en længstlevende samlever skal have mulighed for uskiftet bo. Adgangen til at oprette et udvidet samlevertestamente er forbeholdt personer i et samlivsforhold, der har en ægteskabslignende karakter.

10 - 10 Et udvidet samlevertestamente er derfor efter loven kun gyldigt, hvis parterne ved oprettelsen: 1) opfyldte visse nærmere betingelserne, der stilles for at indgå ægteskab, og 2) ikke havde oprettet et udvidet samlevertestamente, hvorefter en anden samlever har arveret. Testamentet er endvidere kun gyldigt, hvis parterne på tidspunktet for den førstafdøde samlevers død levede sammen på fælles bopæl og: 1) ventede, havde eller havde haft et fælles barn eller 2) havde levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år. Et udvidet samlevertestamente skal oprettes på samme måde som andre testamenter. Oprettelse af testamente Ønsker man at fravige den fordeling af arven, der følger af loven skal dette ske ved testamente. Et testamente kan både efter de hidtidige regler og efter de nye regler oprettes som enten et såkaldt notartestamente, et såkaldt vidnetestamente eller et såkaldt nødtestamente. For hver af de tre testamentstyper stilles visse krav i loven for at anse testamenterne for gyldige. Kravene er færrest til et nødtestamente. Ønsker man at oprette et testamente, bør testamentet normalt oprettes som et notartestamente. Det skyldes navnlig, at arvelader med et notartestamente opnår den bedste sikkerhed for, at testamentet bliver lagt til grund ved fordelingen af arven, herunder at testamentet altid kommer frem efter arveladers dødsfald, simpelthen fordi det offentlige opbevarer en kopi af testamentet. Behov for testamente Selv om arvelovgivningen har været undergivet en grundig revision, må man nok konkludere, at mange danskere fortsat vil have behov for at overveje, hvordan de er stillet

11 - 11 med de nye regler. Og det er ikke givet, at behovet for at oprette testamente fremover vil falde. o

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn.

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn. Tallene bag afsnit 3. Undersøgelsens væsentligste resultater Tabel 1. Samtlige testamentshenvendelser fordelt efter civilstand Antal Personer Antal henvendelser, hvor respondenten er gift 1.088 2.113 Antal

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren Lene Espersen]

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren Lene Espersen] Retsudvalget L 100 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 100 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast (Yderligere ændringsforslag fra justitsministeren) Betænkning

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed.

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer du dig, at dine efterladte får mest og længst mulig

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 235 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 235 Offentligt 5.1.1. Længstlevendes mulighed for at sidde i uskiftet bo med førstafdødes særbørn...13 5.1.2. Underretning om udlevering til uskiftet bo..13 5.1.3.

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til arvelov [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 100 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 100 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til arvelov [af justitsministeren (Lene

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET Indledning 1. Lidt terminologi 29 2. Kort oversigt over arverettens historie 30 3. Den arveretlige litteratur 33 I. DEL DEN LEGALE ARVERET Kap. 1. Slægtens arveret 1. Arvefølge og arvedeling 37 1.1. De

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Forældres afkald på arv fra barn

Forældres afkald på arv fra barn - 1 Forældres afkald på arv fra barn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1746 Mit spørgsmål drejer sig om en situation, hvor en afdød person ikke efterlod sig ægtefælle eller børn,

Læs mere

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere