Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele."

Transkript

1 Til Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Foreningen: Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission vil som udgangspunkt ikke kommentere specifikt på lokale forhold, det vil vi lade de berørte lodsejere om, men vi vil mere overordnet komme med kommentarer til det planlagte projekt. Virkning på mennesker: Foreningens 1. prioritet er den påvirkning en sådan forbindelse har på mennesker, sundhed og samfund. Årsagen til denne prioritering er ikke, til forskel fra andre, at vi vil hykle en sådan interesse, nej vi er oprigtig bekymrede for den skadelige indvirkning en højspændingsforbindelse har på omgivelserne. Det er veldokumenteret, at der langs en 400 kv luftledning er et magnetfelt i en bred korridor på 400 meter + 10 % = 440 meter på hver side af luftledningen. Den offentlige debat om magnetiske felter og den tilhørende sundhedsrisiko har tidligere været så svag, at de systemansvarlige upåvirket har kunnet projektere udbygningen af luftbåren højspænding. I Miljøcentrenes hovedrapport er denne eksponering desværre også nedtonet. Det er imidlertid evident selv for Energinet.dk. at der er en merforekomst af børneleukæmi blandt børn, der bor tæt på en vekselstrømsforbindelse. I Danmark har man indtil nu ikke ønsket at forske i forbindelsen mellem bopæl tæt på højspændingskilder og sygdomstilfælde, men vi har fra udlandet kendskab til adskillige forskningsprojekter, der afdækker en sådan sammenhæng. Vi har tidligere rettet henvendelse til Cancerregisteret for at få udleveret oplysninger omkring registrering af cancerdødsfald og bopæl, men en sådan registrering finder ikke sted. Er man bange for resultatet? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at højspændingsanlæg ikke opføres i nærheden af boliger. Og hvad er i nærheden af så? Er det 100 meter eller måske 400 meter eller endnu mere? En sådan formulering kan ikke lægges til grund for en projektering. Daværende formand for Det Energipolitiske Udvalg, Eyvind Vesselbo fastslog på et møde på Hodde Kro den 22. januar 2007 omkring linjeføringen HR 2, at: Det er rimeligt problematisk, det her. Jeg synes ligesom jer, at det er en dårlig idé. Vi skal bruge vores sunde fornuft og forsigtighedsprincippet. Så kablerne skal i jorden. Og denne holdning har EV stadig. Langs den nye linjeføring ligger der i alt 527 boliger indenfor en afstand af 280 meter (erstatningsafstanden). Antager vi, at der i gennemsnit bor 4 personer i hver husstand, vil personer være eksponeret for påvirkninger fra elektromagnetiske felter. Det være sig fysiske og/ eller mentale sygdomme. Derudover kan de berørte personers livskvalitet svækkes i mere eller mindre grad. Det er helt uacceptabelt. Og vi tør slet ikke gætte på, hvor mange personer, der bor 1

2 indenfor en afstand af 440 meter. Hvordan kan en offentlig myndighed tillade sig, at udsætte befolkningen for en sådan påvirkning? Den stigende miljøbevidsthed og magnetfeltdebatten betyder, at befolkningen er begyndt at lægge mærke til højspændingsluftledninger. Det har fået den konsekvens, at huse tæt på disse luftledninger har fået nedsat ejendomsværdien og kreditforeningerne har nedsat lånemulighederne for dem. I både Sverige og Norge er fastsat en grænse på 0,4 micro Tesla for påvirkning af mennesker. Denne grænse stemmer overens med undersøgelser gennemført i USA. I relation til EU henstillinger omkring begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter, må vi konstatere, at Danmark ikke lever op til henstillingen. Det er uacceptabelt, at der ikke planlægges ud fra forsigtighedsprincippet. Behov: Iflg. Energinets.dks henvendelse til Energistyrelsen af : Denne forstærkning er udløst af de forøgede nord- og sydgående effekttransporter gennem 400 kv-nettet ved udbygningen med vindmøller og den planlagte forøgelse af handelskapaciteten til Tyskland og Norge der gennemføres i perioden Energinet.dk: Med den planlagte udvidelse af udvekslingskapaciteten mellem Norden og Kontinentet i form af Skagerrak 4-forbindelsen og opgradering af Tysklandsforbindelsen opstår der behov for forstærkning af 400 kv-nettet i Jylland. Disse udtalelser bekræfter med al ønskelig tydelighed, at det ikke er af hensyn til indenlandsk forsyningssikkerhed, at linjeføringen nu skal udbygges. Når en sådan udbygning ene og alene er nødvendiggjort af transit af strøm (her Skagerrak 4-forbindelsen og opgradering af Tysklandsforbindelsen) vil Energinet.dk få om end meget svært ved at dokumentere et behov. Iflg. Elforsyningsloven 21 kan tilladelsen kun gives, hvis ansøgeren kan dokumentere, at der er tilstrækkeligt behov for udbygningen og alle godkendelser fra Energistyrelsen skal ske i henhold til lov om elforsyning 5, stk. 3, nr.5. Energistyrelsen har tidligere godkendt ulovlige 400 kv forbindelser, som så efterfølgende heldigvis måtte opgives, fordi borgere afdækkede, at lovgivningen ikke blev overholdt. Efter vores opfattelse er det aktuelle projekt heller ikke lovligt. Teknologien er tillige forældet, og vi burde i 2010 slet ikke bruge så mange ressourcer på et projekt, som for længst burde være lagt i mølposen. Se bilag af 27/ (ansøgningen og godkendelsen fra foråret 1992) på foreningens hjemmeside Vi må antage, at Miljøcentrene har sikret sig, at alle tilladelserne er på plads og overholder gældende lovgivning. Inden en ny masterække fra Tjele til Grænsen (180 km) kan etableres i Midtjylland, SKAL behovet således dokumenteres. Foreningen har ved henvendelse til Energinet.dk anmodet om en dokumentation for behovet, men Energinet.dk har ikke kunnet fremkomme med en sådan dokumentation. Endvidere har Vejen Kommune i brev af 11/ bedt bygherren, det statsejede 2

3 Energinet.dk, om at dokumentere, at linjeføringen sker af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og ikke af hensyn til el-eksporten. Svarbrevet afslører, at Energinet.dk hverken vil eller kan dokumentere noget behov for en ny masterække. Iflg. fremgår det meget tydeligt, at linjeføringen er en transitlinje, som indbringer mia. af kroner i valutaindtægter til Danmark hvert år. Når Energinet.dk så åbenlys dokumenterer, at det er en transitlinje, så skal den gennemføres som den 170 km lange transitlinje fra Bjæverskov til Rostock nemlig i jævnstrøm. Den nuværende linjeføring fra 1960'erne er en 400 kv-forbindelse og har en effektoverførsel på 2000 MW. Udvekslingsforbindelsen til Norge er 1000 MW og sker gennem Skagerakforbindelserne 1, 2 og 3 og udvekslingsforbindelsen til Tyskland ved Kassø, som er på 1615 MW. Kilde: Energinet.dk hjemmesider. Det vil altså sige, at den nuværende linjeføring har en uudnyttet kapacitet på knap 400 MW. Uanset hvor mange MW man hænger op i luften så kan man ikke indpasse mere vind i ledningerne fordi el skal bruges i samme sekund som det produceres. Uden en sådan dokumentation kan Energinet.dk eller anden offentlig myndighed heller ikke med grundloven i hånd ekspropriere til en sådan forbindelse. Dermed kan Miljøministeriet ikke under nogen omstændigheder give tilladelse til det nuværende projekt. Baggrunden: På side 7 i VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, henvises der til den politiske aftale for den fremtidige udbygning af elnettet, hvorfor miljøcentrene mener, at følgende emner er afklaret: Den nye 400 kv-forbindelse skal etableres som en luftledning og ikke som et jordkabel. Den nye ledning skal etableres som et vekselstrømsanlæg og skal som udgangspunkt følge den eksisterende linjeføring. Med et sådant manifest, kunne man få den opfattelse, at hele VVM redegørelsen er udfærdiget med bundet mandat. Andre muligheder er ikke undersøgt. At den nye 400 kv-forbindelse skal etableres som en luftledning og ikke som et jordkabel, er tilsyneladende ikke den udlægning, som alle politikerne bag aftalen er enig i. Her henviser vi til artikel i Jyske Vestkysten den , hvor Venstres miljøpolitiske ordfører Eyvind Vesselbo udtaler: Højspændingskabler skal graves ned, men det er beklageligvis tilsyneladende lykkedes Energinet.dk at overbevise Miljøcentrene om, at Energinet.dk s udlægning af teksten er den korrekte. Foreningen efterlyser en bredere undersøgelse af alternative løsningsmodeller og deres indvirkning på miljøet. 3

4 Som Miljøcentrene selv anfører i VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele på side 7, så er formålet med en VVM-redegørelse, at vurdere og om muligt undgå, mindske eller kompensere for de miljømæssige konsekvenser ved det nye højspændingsanlæg. En inddragelse af undersøgelse af alternative løsningsmodeller mangler. Projektet: Elinfrastrukturrapportens "Udbygningsprincip C", der omfatter forstærkning af 400 kvnettets vitale rygrad gennem Jylland og hvor fremtidige 400 kv-forbindelser etableres som kabler i deres fulde længde. Energinet.dk har taget udgangspunkt i, at man tager en eksisterende linje og ændrer den fuldstændig både i udformning, linjeføring og spænding og hokus pokus, så har man stadig den samme linjeføring. Det har vi ærlig talt svært ved at se, og vi vil på det kraftigste anfægte rigtigheden og lovligheden i denne nye linjeføring. Der er tale om en helt ny linjeføring, og en sådan skal i h. t. aftalen etableres i kabler i deres fulde længde. Energinet.dk: Den eksisterende luftledning har eksisteret i over 40 år. Det må derfor antages, at naboerne, nærområdet, dyrene m.v. i et eller andet omfang, gennem årene har vænnet sig til/tilpasset sig masterne og luftledningernes placering i landskabet. Dette plejer er i sig selv ikke en plausibel grund til, at vi skal beholde linjeføringen i luften. Det bekræfter desværre også foreningen i, at Energinet.dk lever og agerer på samme måde, som da linjeføringen blev etableret i 60 erne. Tænk bare på, hvad der ellers er sket af udvikling på det teknologiske område indenfor andre områder i samme periode. Energinet.dk s planlægning af nutidens forsyningsnet er tilsyneladende styret af personer, der ikke er fulgt med udviklingen. Dette bekræftes tillige i, at man i udlandet planlægger fremføringsanlæg med kabellægning i jævnstrøm. Ifølge Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet", som udgivet af Elinfrastrukturudvalget, og hvor også Miljøcenter Odense sad med ved bordet, ja så vil det være dyrt, men teknisk muligt at udbygge eltransmissionsnettet med vekselstrømskabler i jorden - og droppe de kontroversielle højspændingsmaster. Og ifølge Energieksperter, så overser denne kabelrapport alternativer. Rapporten burde også - ifølge flere kritikere - gå mere i dybden med den alternative jævnstrømsteknologi og give et mere klart billede af, hvorfor samfundet overhovedet skal vælge at bruge mellem 14 og 48 milliarder kroner på nye ledningsforbindelser. Henrik Lund professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet hæfter sig ved, at rapporten ikke belyser, om det overhovedet er samfundsøkonomisk fornuftigt at udbygge nettet så meget. HL efterlyser en stillingtagen til om ikke den fremtidige elforsyning formodentlig vil gå i retning af decentral og fleksibel forsyning, så vil man ikke nødvendigvis have brug for mange 400 kv ledninger, men derimod i større omfang et stærkt 150 kv net, som er både teknisk nemmere og billigere end 400 kv kabler. 4

5 Civilingeniør i Ea Energianalyse, Hans Henrik Lindboe, undrer sig over, at jævnstrømskabler bliver fravalgt på et ret spinkelt grundlag og uden at deres systemfordele er beskrevet særlig nøje.»jævnstrømskabler er gode til at regulere elsystemet med og passer godt til meget vindkraft, og en ny type jævnstrøm, kaldet VSC, findes i drift mange steder i verden,«ifølge rapporten er der ikke forskel på prisen for 400 kv vekselstrøms-kabler og på HVDC - VSC jævnstrømsteknologier. Udvalgets formand, planlægningsdirektør Peter Jørgensen fra Energinet.dk, mener som udgangspunkt ikke, at det er politikernes opgave at bestemme, om man skal bruge jævnstrøms- eller vekselstrømskabler. Netop denne udtalelse fra Peter Jørgensen, kan undre. På orienteringsmøderne i foråret brugte Energinet.dk megen tid på at overbevise lodsejerne om, at det var en politisk beslutning, at linjeføringen skulle være i vekselstrøm! Det lader til, at Energinet.dk har kopieret Marcus Porcius Cato, som sluttede alle sine taler i det romerske senat med ordene: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam Energinet.dk slutter alle drøftelser om alternativer til vekselstrøm i luften, med ordene: Det kan teknisk ikke lade sig gøre. Vi ved alle, hvordan det gik Kartago! Desværre lader det til, at Energinet.dk også har overbevist Miljøcentrene om det umulige i transport af højspænding under anden form end vekselstrøm hængende i luften, selvom internationalt samarbejde udenom Energinet.dk er nået rigtig langt i løsning af transport af strøm via HVDC med et minimalt eltab undervejs. Vi finder det er en stor fejl, at Miljøcentrene ikke i deres undersøgelser har inddraget vurderinger baseret på den fuldstændige ufarlige jævnstrøm. Master: Vi ved ikke, om Energinet.dk anser befolkningen langs linjen Tjele-Kassø i Jylland for at være mindre intelligente end befolkningen generelt. Men det er tankevækkende, at Energinet.dk er af den antagelse, at de berørte lodsejere er begejstrede for den nye linjeføring, fordi Energinet.dk har spenderet et ukendt beløb til at få designet master, som iflg. Energinet.dk er positive, da de rækker armene i vejret. Vi tror imidlertid, at Energinet.dk skal lede rigtig længe efter berørte lodsejere, som synes det er fantastisk, at der nu opstilles master med en indbyrdes afstand på 330 meter mod de nuværende 380 meter. Efter foreningens opfattelse ligner de nye master, det de er, nemlig en bunke rustens jern forbundet med højspændingsledninger, som under ingen omstændigheder vil pynte i landskabet. Selv om de er nok så meget designede. På side 12 i VVM-redegørelsen er anført, at: I Hovedforslaget til ny masterække og ledningsophæng er det prioriteret, at der samlet set vil blive et mindre magnetfelt end ved det nuværende anlæg. Vi efterlyser en uvildig beregning på magnetfeltpåvirkningerne. 5

6 En gang stod højspændingsledninger for fremskridt og udvikling. Den tid er for længst forbi, nu står de samme højspændingsledninger som monumenter over en forældet teknik og afvikling af udkantsområderne. I dag har de en afledt virkning på omsætteligheden af boliger, udbygning og udvikling. Meget få vil bo i nærheden af disse forbindelser på grund af usikkerheden om indvirkningen af de elektromagnetiske felter omkring anlægget. For den enkelte borger, er det et meget alvorligt indgreb, når omgivelserne ændrer sig negativt, som det er tilfældet, når der opføres en højspændingsforbindelse i nærheden. I den anledning er det relevant at stille sig spørgsmålet, om hvor langt myndighederne bør gå i relation til at påføre en gruppe af befolkningen store gener, som truer deres helbred og livskvalitet. Det er foreningens holdning, at ingen offentlig myndighed må lade den enkelte borger undgælde, når der findes en realistisk og fremsynet løsning. Med venlig hilsen Foreningen for Miljøvenlig eltransmission v/formanden Anne Boesen næstformand Sigrid Bluhme Landsforeningen for elkabler i jorden v/formanden Beth H. Lauridsen 6

7 7

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/10 19. januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dato: Helle Carlsen - DAHL J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og har

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Skindbjerg Ådal, den 3. marts 2010 Energistyrelsen Amailiegade 44 1256 København K E-mail: ens@ens.dk Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Indsigelse i anledning af Energinet.dks

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter Lidt om Energinet.dk V/ Sektionschef Marian Kaagh 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Ejer

Læs mere

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn. Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn. Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015 Sakskøbing, den 11. maj 2015 Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Kære Byrådsmedlemmer! Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015 Fællesrådet

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland.

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Vejle Kommune Sendt pr. e-mail: post@vejle.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Besvarelse af spørgsmål vedrørende luftledninger og kabler i transmissionsnettet

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Dagsorden Velkommen Hartvig Jensen, Endrup Lokalråd PoulJacob Vilhelmsen, Energinet.dk Rammer Hvem er Energinet.dk? COBRAcable projektet PoulJacob Vilhelmsen,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Mere information Du kan få mere at vide om Skagerrak 4-forbindelsen ved at gå ind på vores hjemmeside

Læs mere

Kabelforbindelsen, der skal tilslutte havvindmølleparken ved Anholt

Kabelforbindelsen, der skal tilslutte havvindmølleparken ved Anholt Møde den 18/01-2010 kl. 10.00 på Grenaa Rådhus med borgmester Jan Petersen og kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt. Transitramte borgere: Sigrid Bluhme og bisidder Finn Lorenzen. Der var afsat 1 time til

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger Kapitel 6 Elektrisk felt fra kabler og luftledninger Kabler Da højspændingskabler normalt er nedgravet i jorden, som er en forholdsvis god elektrisk leder, vil der ved jordoverfladen ikke kunne måles et

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Udviklingen af det tyske elnet og konsekvenserne for Danmark. Antje Orths Systemanalyse og Udland, Energinet.dk

Udviklingen af det tyske elnet og konsekvenserne for Danmark. Antje Orths Systemanalyse og Udland, Energinet.dk Udviklingen af det tyske elnet og konsekvenserne for Danmark Antje Orths Systemanalyse og Udland, Energinet.dk 1 Det tyske elsystem i dag Produktionsenheder 2011 [GW] Vindkraft i 2012 12 65 87 VE fossil

Læs mere

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR OFFENTLIG VERSION Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området 12. august 2013 JSA/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger...

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 9 parker fordelt i Danmark 1. Vindeby 2. Tunø Knob 3. Middelgrunden 4.

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Tommy Lykkegaard, forretningsudviklingschef Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov Jakobsen, projektchef Stikledningen

Læs mere

Partshøring vedrørende ekspropriation

Partshøring vedrørende ekspropriation Skindbjerg ådal, den 15. oktober 2011 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 6700 Esbjerg Partshøring vedrørende ekspropriation Tilladelsen til et nyt 220 kv landkabel er ulovlig. Grundlaget for en evt. ekspropriation

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet. April 2008

Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet. April 2008 Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet April 2008 ISBN nummer: 978-87-90707-61-3 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Indsigelse. A. Jordkabel: NAVN EFTERNAVN Glarbjergvej 38 7620 Lemvig

Indsigelse. A. Jordkabel: NAVN EFTERNAVN Glarbjergvej 38 7620 Lemvig Indsigelse NAVN EFTERNAVN Vores ejendom, Gl. Præstegaard, Lomborg, ligger både indenfor kabelkorridoren og anlægskorridoren til koblingsstationen (Ejendomskort 3). Vi lejer også naboejendommen Øster Kjelder,

Læs mere

Udbygning af eltransmissionsnettet

Udbygning af eltransmissionsnettet Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 187 Offentligt Udbygning af eltransmissionsnettet - og kabel/luftledningsproblematikken ved nye 400 kv transmissionsanlæg Energipolitisk udvalg den 12. april

Læs mere

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig Til Vordingborg Byråd Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig - Lavfrekvent støj er et tiltagende problem ved de nye vindmølletyper. Man ved endu ikke så meget om lavfrekvent

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m)

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m) Kapitel 10 Beregning af magnetiske felter For at beregne det magnetiske felt fra højspændingsledninger/kabler, skal strømmene i alle ledere (fase-, jord- og eventuelle skærmledere) kendes. Den inducerede

Læs mere

½12323 Miljøcenter Odense Tistrup d Ørbækvej Odense SØ

½12323 Miljøcenter Odense Tistrup d Ørbækvej Odense SØ Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 291 Offentligt Foreningen mod den luftbårne vestjyske højspændingsmotorvej har valgt at kopiere et antal indsigelser for at Miljø-og Planudvalget kan

Læs mere

Kabelføring Grenaa - Århus

Kabelføring Grenaa - Århus Skindbjerg Ådal, den 16. december 2009 Norddjurs Kommune Kultur- og udviklingsafdelingen Torvet 3 Energistyrelsen Energinet.dk Indkaldelse af ideer og forslag 2009 Kabelføring Grenaa - Århus Intet grundlag

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e :

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e : 932/14 Den 3. februar 2014 blev i sag nr. 84.463: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx mod Privatsikring Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har husforsikring i

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

AGENDA. KL : Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL : Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen

AGENDA. KL : Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL : Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen AGENDA KL. 14.00-14.05: Praktiske oplysninger og introduktion v/jørgen Karlsen KL. 14.05-14.10: Velkomst v/formand Jens Rønnemoes Pedersen KL. 14.10-14.25: De politiske initiativer v/energiminister Lars

Læs mere

Fornyet partshøring om ekspropriation Deadline den 9. november 2011

Fornyet partshøring om ekspropriation Deadline den 9. november 2011 Ramten, den 8. november 2011 J. nr. 631-11-00037 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 6700 Esbjerg Fornyet partshøring om ekspropriation Deadline den 9. november 2011 Med henvisning til nedenstående og tilligere

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser Værktøj til Konfliktanalyser Signe Nepper Larsen Søren Hinge-Christensen COWI 1 Værktøj til konfliktanalyser - hvorfor nu det? Ved planlægning af nye infrastrukturanlæg er der ofte mange linjeføringer

Læs mere

Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet Sammenfatning

Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet Sammenfatning ELINFRASTRUKTURUDVALGET Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet Sammenfatning 1 Sammenfatning En af de energipolitiske målsætninger er at øge andelen af vedvarende

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel.

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00238 Ref. anjhe/anaar Den 15. juni 2010 VVM-screening af ændring på kedelanlæg DONG Energy,

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. November 2009

Indkaldelse af idéer og forslag. Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. November 2009 Indkaldelse af idéer og forslag Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland November 2009 Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED Viborg, den 9/12 2013 Løbenr. 130191/13 AKG VIBORG STIFTSØVRIGHED Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Indsigelse mod opsætning af husstandsmølle på ejendommen Lemvigvej 16, 7620 Lemvig.

Læs mere