Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele."

Transkript

1 Til Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Foreningen: Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission vil som udgangspunkt ikke kommentere specifikt på lokale forhold, det vil vi lade de berørte lodsejere om, men vi vil mere overordnet komme med kommentarer til det planlagte projekt. Virkning på mennesker: Foreningens 1. prioritet er den påvirkning en sådan forbindelse har på mennesker, sundhed og samfund. Årsagen til denne prioritering er ikke, til forskel fra andre, at vi vil hykle en sådan interesse, nej vi er oprigtig bekymrede for den skadelige indvirkning en højspændingsforbindelse har på omgivelserne. Det er veldokumenteret, at der langs en 400 kv luftledning er et magnetfelt i en bred korridor på 400 meter + 10 % = 440 meter på hver side af luftledningen. Den offentlige debat om magnetiske felter og den tilhørende sundhedsrisiko har tidligere været så svag, at de systemansvarlige upåvirket har kunnet projektere udbygningen af luftbåren højspænding. I Miljøcentrenes hovedrapport er denne eksponering desværre også nedtonet. Det er imidlertid evident selv for Energinet.dk. at der er en merforekomst af børneleukæmi blandt børn, der bor tæt på en vekselstrømsforbindelse. I Danmark har man indtil nu ikke ønsket at forske i forbindelsen mellem bopæl tæt på højspændingskilder og sygdomstilfælde, men vi har fra udlandet kendskab til adskillige forskningsprojekter, der afdækker en sådan sammenhæng. Vi har tidligere rettet henvendelse til Cancerregisteret for at få udleveret oplysninger omkring registrering af cancerdødsfald og bopæl, men en sådan registrering finder ikke sted. Er man bange for resultatet? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at højspændingsanlæg ikke opføres i nærheden af boliger. Og hvad er i nærheden af så? Er det 100 meter eller måske 400 meter eller endnu mere? En sådan formulering kan ikke lægges til grund for en projektering. Daværende formand for Det Energipolitiske Udvalg, Eyvind Vesselbo fastslog på et møde på Hodde Kro den 22. januar 2007 omkring linjeføringen HR 2, at: Det er rimeligt problematisk, det her. Jeg synes ligesom jer, at det er en dårlig idé. Vi skal bruge vores sunde fornuft og forsigtighedsprincippet. Så kablerne skal i jorden. Og denne holdning har EV stadig. Langs den nye linjeføring ligger der i alt 527 boliger indenfor en afstand af 280 meter (erstatningsafstanden). Antager vi, at der i gennemsnit bor 4 personer i hver husstand, vil personer være eksponeret for påvirkninger fra elektromagnetiske felter. Det være sig fysiske og/ eller mentale sygdomme. Derudover kan de berørte personers livskvalitet svækkes i mere eller mindre grad. Det er helt uacceptabelt. Og vi tør slet ikke gætte på, hvor mange personer, der bor 1

2 indenfor en afstand af 440 meter. Hvordan kan en offentlig myndighed tillade sig, at udsætte befolkningen for en sådan påvirkning? Den stigende miljøbevidsthed og magnetfeltdebatten betyder, at befolkningen er begyndt at lægge mærke til højspændingsluftledninger. Det har fået den konsekvens, at huse tæt på disse luftledninger har fået nedsat ejendomsværdien og kreditforeningerne har nedsat lånemulighederne for dem. I både Sverige og Norge er fastsat en grænse på 0,4 micro Tesla for påvirkning af mennesker. Denne grænse stemmer overens med undersøgelser gennemført i USA. I relation til EU henstillinger omkring begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter, må vi konstatere, at Danmark ikke lever op til henstillingen. Det er uacceptabelt, at der ikke planlægges ud fra forsigtighedsprincippet. Behov: Iflg. Energinets.dks henvendelse til Energistyrelsen af : Denne forstærkning er udløst af de forøgede nord- og sydgående effekttransporter gennem 400 kv-nettet ved udbygningen med vindmøller og den planlagte forøgelse af handelskapaciteten til Tyskland og Norge der gennemføres i perioden Energinet.dk: Med den planlagte udvidelse af udvekslingskapaciteten mellem Norden og Kontinentet i form af Skagerrak 4-forbindelsen og opgradering af Tysklandsforbindelsen opstår der behov for forstærkning af 400 kv-nettet i Jylland. Disse udtalelser bekræfter med al ønskelig tydelighed, at det ikke er af hensyn til indenlandsk forsyningssikkerhed, at linjeføringen nu skal udbygges. Når en sådan udbygning ene og alene er nødvendiggjort af transit af strøm (her Skagerrak 4-forbindelsen og opgradering af Tysklandsforbindelsen) vil Energinet.dk få om end meget svært ved at dokumentere et behov. Iflg. Elforsyningsloven 21 kan tilladelsen kun gives, hvis ansøgeren kan dokumentere, at der er tilstrækkeligt behov for udbygningen og alle godkendelser fra Energistyrelsen skal ske i henhold til lov om elforsyning 5, stk. 3, nr.5. Energistyrelsen har tidligere godkendt ulovlige 400 kv forbindelser, som så efterfølgende heldigvis måtte opgives, fordi borgere afdækkede, at lovgivningen ikke blev overholdt. Efter vores opfattelse er det aktuelle projekt heller ikke lovligt. Teknologien er tillige forældet, og vi burde i 2010 slet ikke bruge så mange ressourcer på et projekt, som for længst burde være lagt i mølposen. Se bilag af 27/ (ansøgningen og godkendelsen fra foråret 1992) på foreningens hjemmeside Vi må antage, at Miljøcentrene har sikret sig, at alle tilladelserne er på plads og overholder gældende lovgivning. Inden en ny masterække fra Tjele til Grænsen (180 km) kan etableres i Midtjylland, SKAL behovet således dokumenteres. Foreningen har ved henvendelse til Energinet.dk anmodet om en dokumentation for behovet, men Energinet.dk har ikke kunnet fremkomme med en sådan dokumentation. Endvidere har Vejen Kommune i brev af 11/ bedt bygherren, det statsejede 2

3 Energinet.dk, om at dokumentere, at linjeføringen sker af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og ikke af hensyn til el-eksporten. Svarbrevet afslører, at Energinet.dk hverken vil eller kan dokumentere noget behov for en ny masterække. Iflg. fremgår det meget tydeligt, at linjeføringen er en transitlinje, som indbringer mia. af kroner i valutaindtægter til Danmark hvert år. Når Energinet.dk så åbenlys dokumenterer, at det er en transitlinje, så skal den gennemføres som den 170 km lange transitlinje fra Bjæverskov til Rostock nemlig i jævnstrøm. Den nuværende linjeføring fra 1960'erne er en 400 kv-forbindelse og har en effektoverførsel på 2000 MW. Udvekslingsforbindelsen til Norge er 1000 MW og sker gennem Skagerakforbindelserne 1, 2 og 3 og udvekslingsforbindelsen til Tyskland ved Kassø, som er på 1615 MW. Kilde: Energinet.dk hjemmesider. Det vil altså sige, at den nuværende linjeføring har en uudnyttet kapacitet på knap 400 MW. Uanset hvor mange MW man hænger op i luften så kan man ikke indpasse mere vind i ledningerne fordi el skal bruges i samme sekund som det produceres. Uden en sådan dokumentation kan Energinet.dk eller anden offentlig myndighed heller ikke med grundloven i hånd ekspropriere til en sådan forbindelse. Dermed kan Miljøministeriet ikke under nogen omstændigheder give tilladelse til det nuværende projekt. Baggrunden: På side 7 i VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, henvises der til den politiske aftale for den fremtidige udbygning af elnettet, hvorfor miljøcentrene mener, at følgende emner er afklaret: Den nye 400 kv-forbindelse skal etableres som en luftledning og ikke som et jordkabel. Den nye ledning skal etableres som et vekselstrømsanlæg og skal som udgangspunkt følge den eksisterende linjeføring. Med et sådant manifest, kunne man få den opfattelse, at hele VVM redegørelsen er udfærdiget med bundet mandat. Andre muligheder er ikke undersøgt. At den nye 400 kv-forbindelse skal etableres som en luftledning og ikke som et jordkabel, er tilsyneladende ikke den udlægning, som alle politikerne bag aftalen er enig i. Her henviser vi til artikel i Jyske Vestkysten den , hvor Venstres miljøpolitiske ordfører Eyvind Vesselbo udtaler: Højspændingskabler skal graves ned, men det er beklageligvis tilsyneladende lykkedes Energinet.dk at overbevise Miljøcentrene om, at Energinet.dk s udlægning af teksten er den korrekte. Foreningen efterlyser en bredere undersøgelse af alternative løsningsmodeller og deres indvirkning på miljøet. 3

4 Som Miljøcentrene selv anfører i VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele på side 7, så er formålet med en VVM-redegørelse, at vurdere og om muligt undgå, mindske eller kompensere for de miljømæssige konsekvenser ved det nye højspændingsanlæg. En inddragelse af undersøgelse af alternative løsningsmodeller mangler. Projektet: Elinfrastrukturrapportens "Udbygningsprincip C", der omfatter forstærkning af 400 kvnettets vitale rygrad gennem Jylland og hvor fremtidige 400 kv-forbindelser etableres som kabler i deres fulde længde. Energinet.dk har taget udgangspunkt i, at man tager en eksisterende linje og ændrer den fuldstændig både i udformning, linjeføring og spænding og hokus pokus, så har man stadig den samme linjeføring. Det har vi ærlig talt svært ved at se, og vi vil på det kraftigste anfægte rigtigheden og lovligheden i denne nye linjeføring. Der er tale om en helt ny linjeføring, og en sådan skal i h. t. aftalen etableres i kabler i deres fulde længde. Energinet.dk: Den eksisterende luftledning har eksisteret i over 40 år. Det må derfor antages, at naboerne, nærområdet, dyrene m.v. i et eller andet omfang, gennem årene har vænnet sig til/tilpasset sig masterne og luftledningernes placering i landskabet. Dette plejer er i sig selv ikke en plausibel grund til, at vi skal beholde linjeføringen i luften. Det bekræfter desværre også foreningen i, at Energinet.dk lever og agerer på samme måde, som da linjeføringen blev etableret i 60 erne. Tænk bare på, hvad der ellers er sket af udvikling på det teknologiske område indenfor andre områder i samme periode. Energinet.dk s planlægning af nutidens forsyningsnet er tilsyneladende styret af personer, der ikke er fulgt med udviklingen. Dette bekræftes tillige i, at man i udlandet planlægger fremføringsanlæg med kabellægning i jævnstrøm. Ifølge Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet", som udgivet af Elinfrastrukturudvalget, og hvor også Miljøcenter Odense sad med ved bordet, ja så vil det være dyrt, men teknisk muligt at udbygge eltransmissionsnettet med vekselstrømskabler i jorden - og droppe de kontroversielle højspændingsmaster. Og ifølge Energieksperter, så overser denne kabelrapport alternativer. Rapporten burde også - ifølge flere kritikere - gå mere i dybden med den alternative jævnstrømsteknologi og give et mere klart billede af, hvorfor samfundet overhovedet skal vælge at bruge mellem 14 og 48 milliarder kroner på nye ledningsforbindelser. Henrik Lund professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet hæfter sig ved, at rapporten ikke belyser, om det overhovedet er samfundsøkonomisk fornuftigt at udbygge nettet så meget. HL efterlyser en stillingtagen til om ikke den fremtidige elforsyning formodentlig vil gå i retning af decentral og fleksibel forsyning, så vil man ikke nødvendigvis have brug for mange 400 kv ledninger, men derimod i større omfang et stærkt 150 kv net, som er både teknisk nemmere og billigere end 400 kv kabler. 4

5 Civilingeniør i Ea Energianalyse, Hans Henrik Lindboe, undrer sig over, at jævnstrømskabler bliver fravalgt på et ret spinkelt grundlag og uden at deres systemfordele er beskrevet særlig nøje.»jævnstrømskabler er gode til at regulere elsystemet med og passer godt til meget vindkraft, og en ny type jævnstrøm, kaldet VSC, findes i drift mange steder i verden,«ifølge rapporten er der ikke forskel på prisen for 400 kv vekselstrøms-kabler og på HVDC - VSC jævnstrømsteknologier. Udvalgets formand, planlægningsdirektør Peter Jørgensen fra Energinet.dk, mener som udgangspunkt ikke, at det er politikernes opgave at bestemme, om man skal bruge jævnstrøms- eller vekselstrømskabler. Netop denne udtalelse fra Peter Jørgensen, kan undre. På orienteringsmøderne i foråret brugte Energinet.dk megen tid på at overbevise lodsejerne om, at det var en politisk beslutning, at linjeføringen skulle være i vekselstrøm! Det lader til, at Energinet.dk har kopieret Marcus Porcius Cato, som sluttede alle sine taler i det romerske senat med ordene: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam Energinet.dk slutter alle drøftelser om alternativer til vekselstrøm i luften, med ordene: Det kan teknisk ikke lade sig gøre. Vi ved alle, hvordan det gik Kartago! Desværre lader det til, at Energinet.dk også har overbevist Miljøcentrene om det umulige i transport af højspænding under anden form end vekselstrøm hængende i luften, selvom internationalt samarbejde udenom Energinet.dk er nået rigtig langt i løsning af transport af strøm via HVDC med et minimalt eltab undervejs. Vi finder det er en stor fejl, at Miljøcentrene ikke i deres undersøgelser har inddraget vurderinger baseret på den fuldstændige ufarlige jævnstrøm. Master: Vi ved ikke, om Energinet.dk anser befolkningen langs linjen Tjele-Kassø i Jylland for at være mindre intelligente end befolkningen generelt. Men det er tankevækkende, at Energinet.dk er af den antagelse, at de berørte lodsejere er begejstrede for den nye linjeføring, fordi Energinet.dk har spenderet et ukendt beløb til at få designet master, som iflg. Energinet.dk er positive, da de rækker armene i vejret. Vi tror imidlertid, at Energinet.dk skal lede rigtig længe efter berørte lodsejere, som synes det er fantastisk, at der nu opstilles master med en indbyrdes afstand på 330 meter mod de nuværende 380 meter. Efter foreningens opfattelse ligner de nye master, det de er, nemlig en bunke rustens jern forbundet med højspændingsledninger, som under ingen omstændigheder vil pynte i landskabet. Selv om de er nok så meget designede. På side 12 i VVM-redegørelsen er anført, at: I Hovedforslaget til ny masterække og ledningsophæng er det prioriteret, at der samlet set vil blive et mindre magnetfelt end ved det nuværende anlæg. Vi efterlyser en uvildig beregning på magnetfeltpåvirkningerne. 5

6 En gang stod højspændingsledninger for fremskridt og udvikling. Den tid er for længst forbi, nu står de samme højspændingsledninger som monumenter over en forældet teknik og afvikling af udkantsområderne. I dag har de en afledt virkning på omsætteligheden af boliger, udbygning og udvikling. Meget få vil bo i nærheden af disse forbindelser på grund af usikkerheden om indvirkningen af de elektromagnetiske felter omkring anlægget. For den enkelte borger, er det et meget alvorligt indgreb, når omgivelserne ændrer sig negativt, som det er tilfældet, når der opføres en højspændingsforbindelse i nærheden. I den anledning er det relevant at stille sig spørgsmålet, om hvor langt myndighederne bør gå i relation til at påføre en gruppe af befolkningen store gener, som truer deres helbred og livskvalitet. Det er foreningens holdning, at ingen offentlig myndighed må lade den enkelte borger undgælde, når der findes en realistisk og fremsynet løsning. Med venlig hilsen Foreningen for Miljøvenlig eltransmission v/formanden Anne Boesen næstformand Sigrid Bluhme Landsforeningen for elkabler i jorden v/formanden Beth H. Lauridsen 6

7 7

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere