Nr. 2 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2014 70. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 juni ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Aln Palm Hansn Jac Kath Knu Chistnsn Mak Duus Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Aflingsmø g målsætningspgam Aflingsmøn nu afhlt i all ligfningns afling. Fmmøt mgt fsklligt fa afling til afling. Åsagn til tt svæ at fin, mn vi vil a i hvstylsn gn hav ngl input g ié til, hvls vi kan få t stø fmmø. Jg ha gt mæk til, at såfmt fsg til husnsgl, t stø fmmø. Dt ånat såan, at nå t fsg vkmm n slv, så få t flk til at mø fm til aflingsmøt, g tt såan st gså natuligt nk. Nå t j sig m inkmn fsg, ha sn å væt n tnns til, at man insn spøgsmål, sm man ønsk hanlt på aflingsmøt. Dt gntligt gt nk, f så kan inspktøn på fhån f svan på iss spøgsmål. I fællsska ø vi g læ at skln mllm fsg g spøgsmål. Fsg Inhl: Fmann ha t 4 Da Tag sag favl til sit hjtan 6 Ppulæ 25 ås jui 9 Et (næstn) favl til t gt ajsliv 10 Guntvigspakn hv gnatin møs 13 Rnvingn i Skvpakn- Egnsun 15 Pæsntatin af ny hjmmsi 16 stylssmø 17 Smmfi-lukning 20 Psnalnyt 21 Ny 22 Nyt fa Antnnfningn TV- g aipgamm 26 Gæstvæls g hus 32 Aflingsstylsn 35 Ejnmsfunktinæ 42 Hånvækaflingn 43 Omåfling 44 Hvstylsn 47 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. august. Dalin på t i 2014: 1. mats, 1. maj, 1. august g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 ngt man knkt kan tag stilling til g kan stmm m, hvim spøgsmål tit g ft gå på at få n status på, hv man i fløt. Dtt mgt gt at vi f n, g t vis a gså, at man ngagt i stt, hv man. Hfa skal ly n pfing til, at man staig insn å fsg g spøgsmål til møn. Såfmt man kan, ø man skiv, hv punktt skal hanls på aflingsmøt. Gøs tt ikk, liv t aministatinn, sm sammn m iigntn afgø, un hvilkt punkt mnt liv hanlt på aflingsmøt. stylsssmina stylsn ha ntp afhlt t stylsssmina, hv vi ha væt u af hust i t pa ag, hv vi ha øftt svic g pfil. Man kan spøg sig slv m, t ngt nyt vi h tag fat i. Dt t faktisk ikk. Vi ha tilig vt t målsætningspgam, g t gntlig t vi ign s på, g t liv anls mål n t nuvæn. M ugangspunkt i hvilk væi vi vil stå f, ha vi fmult, hva vs missin. Alt tt gø vi f i sist n at kunn lv n svic f v g mlmm. Jg vil ikk i tt numm af t afslø, hva missinn, a vi ft sminat ikk ha n nlig gknt på t stylssmø. Lit af sløt kan jg g løft h, g t, at vi staig vil hav n makant pfil g staig hav attaktiv g tissvan lig. Nå skal vs n statgi f måt, sm h mkati, vi aflingsfmænn hjælp m input til tt, g t gøs på t fmansmø h i juni. På vt pæsntantskasmø i nvm fvnt vi, at vi kan pæsnt t nlig målsætningspgam. Dt hft p til styls g isæ iktøn, at t liv implmntt i vs ganisatin. Hft vil vi løn følg p på målsætningspgammt. Eft ngl å vil vi ign s på, m vs missin staig skal væ n samm. Afskscptin I slutningn af mats mån hlt vi n afskscptin f vs aministn iktø Tag Sktt, g møt igtigt mang mnnsk fm til tt. D va mang til st, g t v jg, at t ty igtigt mgt f ham. Tag fatæ m ugangn af juni mån, g vi ha n muntlig aftal m ham m, at han skal væ m til at fæiggø ngl ting hint Guntvigspakn. Vi i øjlikkt i gang m at v kntakt på tt. Tag ha j væt ansat sin 1969, g vi hav søgt m at få Dnningns lønningsmønt. Dn nå vi svæ ikk at få til afskscptinn, mn vi ha vakt n v n ann ljligh. Smmn v s i øjlikkt, g jg vil ønsk all n g smmfi. Kaj Englhat 5 t

6 Tag Sktt takk f hylstn. t Da Tag sag favl til sit hjtan 6 Mang min g g hilsn v Tag Sktts afskscptin Eft 46 ås ansættls ha 42 s aministn iktø, Tag Sktt, valgt at gå på pnsin fa tt hvv g ftsætt aln sm sni-iktø til Guntvigspakn-pjktt fulføt næst å. Dnn mækag f Tag Sktt g f ligfningn lv makt m n vlsøgt cptin n 28. mats på Cmwll Søng, hv pæsntant f afling, samajspatn g ftningsfinls ønsk at takk f mang ås gt samaj g samtiig mins uviklingn å f hvpsnn g f 42 gnnm mang å. -Du sig nu favl til it hjtan ft at hav stit mang js gnnm fi åti sin u stat sm 24-åig sm inspktø, sag ligfningns fman, Kaj Englhat, i sin hilsn: -Du ha løn fulgt m i hl n tknlgisk uvikling g uviklt 42 til nu at mfatt 37 ansatt g lig samt m mlmsnum. Du ha samtiig slit 6 fmæn p, m in visin sm l.a. føt til Skvpakn i Søng g Skæntn-yggit, talingn af t nuvæn hvknt, Sl-yggit sammn m SA, Lysvang g snst nyyggit Guntvigspakn m l.a. svømmhal g fitnsscnt.

7 -Din sultat f 42 tal hlt f sig slv, g ligfningn må nu fin sig gn kus fmv, sm vi snat vil pæsnt. Du ha in gn mning g alti haft næs f n g ftning samt alti paat m n g histi. -Jg vil gn psnligt takk f t støttn g fstån samaj i t aglig i t fløn læig å, slutt Mikal Jnsn. t ligfningns fman, Kaj Englhat. -H skal gså nævns it g samaj m Ptsn Tgl, sm n fl f gg pat. Du st f gnnmfølsn af hvstylns stuitu til in- g un gnnm ån, g u i t hl tagt knt sm n psnligh i hl n ansk ligvægls. -Du ha nvi væt mgt aktul i lkalsamfunt gnnm ån, sm yåsmlm g vicgmst, sm fll- g sn mm, sm ivæksætt i finls m Pivatskln Als g m DOA samt snst m uviklingn af SøngLkal- TV. -Du skal nu fæiggø Guntvigspakn g få så m ti til familin, til campingtu g til in hy vinykning, sag Kaj Englhat, takk Sktt f hans mangåig vik. Må fin sin gn kus Dn ny aminsitn iktø, Mikal S.K. Jnsn, ønsk på psnalts- g gn vgn Tag Sktt tillykk m agn, g han utykt sin glæ v, at så mang vil væ tilst f at tag afsk m n af yns st psnligh. Diktø Mikal S. K. Jnsn. D va gså hilsn fa an af yns ligfning, såls fa fmann f SALUS ligaministatin, Ov Stahl Schmit, Aanaa, l.a. mfatt Søng Anls ligfning. Han mtalt mang ås gt samaj i n lkal ligvægls g i fhl til mynighn, hv Sktt aslut ha gjt n fskl - gså m sin hånvæksmæssig aggun sm ulæt tøm. -D va ligfm t slgan h: Æ æ nau I ska ha u, så æ æ kun Tag æ au!, sag SALUS-fmann, takk f t inspin g læigt samaj, hv svic alti 7

8 t Ov Stahl Schmit, SALUS ligaministatin. ha væt n af Sktts mæksag, g han hilst fa n saml ligvægls i L`s ks 8, Sønjyln. Taknmlig A.P. Hansn Dn tilig Vnst-gmst, A.P. Hansn, st Tag Sktt f hans hånting af køt af n tilig Sl-faiksgun m ftfølgn pføls af almnnyttig lig. -Ikk minst jg ig yt taknmlig f, at Scialmkatn ikk valgt ig til spiskaniat i sin ti, så fik vi an t mgt nmm v at kmm til magtn, slutt A.P. Hansn. Egt tysk pgam Dn munt tn i takktaln ftsatt i inlæggt fa iktø Hans Pt Hllæn, ligfningn, SØO, plyst at Sktt på aggun af sin insats m DOA g Lkal TV nu gså ha fåt sit gt tysk tv-pgam. Dt h natuligvis Tagschau! Hans Pt Hllæn, SØO. -Tak f t g samaj, slvm vi gså knkunt. Du én man kan v aftal m l.a. m n kmmunal tilflyttning, sag iktøn l.a. Sluttligt takk Tag Sktt f taln g f mang fmmøt: 8 Fhv. gmst A.P. Hansn -Dt va f hlt imligt, at u fik ansigtn af stylsn sat p på mun på yggit. Dt va all tis g ngt hlt utaitinlt, g t sammn gæl magainskulptun, svæ stå gmt ngt a vjn. -Jg taknmlig v at få lv til at væ m i så mang å, g kmm nu ny hst til. Jg vil gså sig n st tak til min styls f at hav fåt lv til så mang ting gnnm ån. Dt ha j væt mit liv, slutt han un stt ifal.

9 Ppulæ 25 ås jui 4 2 En knt g ppulæ maj i 42 aministatin, sktæ Chista Sktt, kunn i maj fj 25 ås juilæum g lv fjt v n ufml cptin i ligfningns mølkal n 9. maj f styls g maj. t I tal af fningns fman, Kaj Englhat, iktø Mikal S.K. Jnsn g hns chf Tag Sktt, lv hun takkt f mang ås vik l.a. i n åækk sm chfsktæ. I ligh m hns man, Tag Sktt, ha hun nu nu valgt at tapp n m n min ugntlig ajsti intil hun gå på pnsin næst å. Chista Sktt Hvpatn af stylsn samt iktinn ltg i cptinn i agns anlning all m fltt ny slips! Fa vnst ss Eik Ticht, Tn A. Sønsn, Tag Sktt, Mikal S. K. Jnsn, Kaj Englhat, Aln Høffl g Hny Kjæ. 9

10 t Et (næstn) favl til t fantastisk gt ajsliv Diktø Tag Sktt m mang g ås vik f 42 Sm t vil væ gså ts læs knt, ha 42`s makant iktø i v 40 å, Tag Sktt, ft gt ønsk valgt at gå på pnsin. Han ftsætt g sm sniiktø m ansva f t sist af hans st hjtøn, Guntvigspakn i Søng, hv sist af 106 ljligh liv tagt i ug næst å. Han fatæ ft m n 45 ås ansættls i ligfningn, hv han stat sm inspktø i 1969 g sn lv ftningsfø, iktø g sist aministn iktø. Han sun fman f DOA (Dn Ovn Antnnfning i Søng) g snst Søng LkalTV. I t valgpi sa han i Søng yå l.a. sm fman f Tknisk Uvalg g sm vicgmst. -Ha in uannls sm tøm g sn ygningsknstuktø haft tyning i it aj f ligfningn? -Ja, t ha givt mig n væsntlig stø insigt i hl yggpcssn g styingn af ligmån, hvf vi a gså ha ansat n tknik sm min ftfølg (civilingniø Mikal S.K. Jnsn). Vi ha sammn m stylsn milst talt væt in g pæg yggit, hv t tilig va akitktns va lv!, sva Tag Sktt. 10 Tag Sktt i ful vigø v afskscptinn på Htl Cmwll n 28. mats. Han husk fa føst yggi han va invlvt i, m pfølsn af Kløvmakn g Ringakkn i 1969, at pst gnining m n pågæln akitkt. Dt va ngang at å akitkt g avkat ltg i stylssmøn, mn t lv hligvis ikk m nøvnigt at hav m m til stylssmøn ft at han va tiltåt. I n mtal i ligslskans Lansfnings lign unstgs t, at u ha haft lik f ns iniviull hv g ft ha funt ny vj f at pfyl m. Kan u gnkn én kaaktistik? -Vi ha i 42 alti gt vægt på at tag n m på å g givt m inflyls på pføls g intning. Dt ha nk givt t stø aministativt aj, mn vi ha fåt væsntligt m

11 tilfs g n min flyttpcnt. Også h må t fmhævs, at vi ha haft n g styls, ha givt s lv htil slvm vi ft ha givt s i gåzn i fhl til lvgivningn. Tag Sktt nævn sm ksmpl hl fajt i fhl til mynighn - hv t l.a. va nøvnigt m n flyvtu til Stckhlm- fø t avæn yå accpt pfølsn af 24 almnnyttig lig, samt 21 ltt kllktiv lig m vækning på Skæntn i Søng. Dt lv gnnmføt ft t fskllig lv g va mvikn til æning af n pågæln liglvgivning. D va gså kngligt søg g yggit va mtalt i TV g mang an st. -Nu gntag vi så m t visinæt nyyggi i fm af Guntvigspakn, m pføls af lig til i all alsgupp g m fælls anlæg sm swimmingpl g muligh f maning. All ljlighn ljt u m n ønsk sammnsætning af.v.s. n til ung ønfamili, n til m vksn g n sist til lit æl. 15 % tilflytt fa famili un f kmmunn, så t må gså hjælp på flkningstallt! lig-tpmø i Søng Han kan i nn finls plys at ft t fmø i Søng i fj, kmm tpmsmæn fa nisk ns ligministi til yn til n 3-ags knfnc i statn af sptm. D vil l.a. få n unvisning i Guntvigspakn g han vil slv int m pjktt v n sammnkmst i ligfningns mølkal. -E ny yggi på vj ft t Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 11

12 t 12 Guntvigspakn? -Dt skal jg j ikk m afgø, mn 42 ha væt så mgt i gang sn å, at vi nk tæng til t pustum. Mn vi ha jaal liggn til at ygg på, nå liv hv hf. -D nuvæn lånmuligh hv t kan væ illig at j lig n at lj, spill t ngn ll f ligfningns viksmh? -Nj, jg s n situatin f mig i øjlikkt, hv mang ung lj sig in fi ikk v hv læng skal liv n i tin til s uannls g kai. Så kmm n pi ft sm ønfamili hv man vælg n jlig, g fa 50-ås aln g fmft liv ljlign ign fttagtt sm n tyg amm m stn af éns lvti. -Dt j sig gså m militt, hv man kan f t ljmål ft t mån, mn hv t kan tag å at få slgt n jlig. Vi ha staig v aktivt søgn mlmm i 42, g kmm ny ml. hv ag gså mang ung t sm n sgs fsiking f m, ftæll Tag Sktt vi. -nt in pgav va gså mlmska af Kitfningn Danmaks pæsntantska g ftfølgn af RalDanias pæsntantska, til u falt f alsgænsn? -Ja, t va n mgt spænn pgav at væ m til at fastlægg tningslinin f millia-invsting, sm h tal m nt v. I t samaj m avæn gmst A.P. Hansn va t såls mvikn til talingn af Alsin m n st tyning tt ha f y g gn. Samajt m Guup g ag -D gså skt sammnlægning i in ti sm l af ligfningn? -Dt stat i t små m sammnlægningn m Guup g Omgns ligfning f ca. 20 å, i statn va n lill fning m 10 lig, mn sn km n ny afling m 26 lig. -En stø samajspatn lv ligfningn i ag m ca. 300 lig, stat sm t aministativt samaj f ca. 10 å sin, m nk at s til gså f mig m hl t styls, mn h valgt vi så at ann én fning f ca. 5 å m fælls pæsntatin g gså knt i ag. Dt ha hl tin fungt gt m alig ét nt imllm s, unstg Tag Sktt. Skal gå nå man kan -Du fyl 70 å til cm g fal m f n alsgæns? -Vi ha nu ikk ngn alsgæns i mit tilfæl. Jg æn staig f 42, mn hyl t pincip, at man skal gå, mns man kan ikk nå man skal. Jg ha væt utlig hlig at hav n styls m t mgt ånt sin v f n staig uvikling af ligfningn. -Jg ha alti ønskt at væ m til at ska ngt nyt g gn y jantlvn. Dt ha stylsn gså tut g fmåt at stå fast, slvm ha væt stm. Jg mgt taknmlig v, at styls g maj hav n fnøn tilt til mig g l mig k fskllig ufing, slutt Tag Skt, nu få ti til familin g til hus g hav, campingtu g tnnisspil.

13 Kaj Janischfska g f sit vlintt køkkn m l.a. sæintning af hyl. t Guntvigspakn hv gnatin møs Tkst g fts: Pn Sønsn Et stt yggpjkt sm Guntvigspakn i Søng ikk aln ygning m tilhøn fællsaal g an fælls facilitt, mn føst g fmmst t nyt ligmå, hv mnnsk flytt in g gn skal hav t at sammn i agligagn. Og at t i høj ga tilfælt, lv kæftt af t pa, flytt in i slutningn af 2013, a føst lig i tap 1 va inflytningsk. Dt gæl såls ægtpat Pussi g Kaj Janischfska, flytt in i n 4 ft mang å i gt hus i V Skllt i Søng. Han va i 40 å maj hs Danfss, mn lv køstlsug f 11 å sin sm følg af n lpp. -Vi ha væt mlm af 42 i mang å g va nig m at flytt til n ljlig, nå t igtig tilu km, hv tags hnsyn til agligagn i n køstl. Dt h vi ha fåt 115 kvm. un øtin, g køkkn samt avæls inttt hft, ligsm vi pp havaalt f fl f køflis, ftæll ægtpat. -Vi gså g f at sammn m fl gnatin l.a. ønfamili. All tag hnsyn, g all na snakk m hinann. J, t t gt kncpt, unstg gg. 13

14 t Pussi g Kaj J. fan s ny lig i Guntvigspakn Km m på t afu I samm husækk, i n. 5, t ung pa Sain Hlm g Kasp Callsn m ngn Xan. -Vi km faktisk m på t afu, a t pa føst hav fåt ljmålt, mått pp t, a ikk kunn få slgt s hus. Så vi tåt til m kt vasl, g t jligt ft at hav t i n 1.sals ljligh i Hlgnsga, ftæll pat. -H hav g tumlps til ngn, g hll ikk ngt til agpljn, nå vi skal pass vs j g stui. Dt va gså suplækkt, at vi fik minflyls på ligns intning på 100 kvm. Nu mangl lt n lgps i næhn. -Vi t at t måsk mst va t sølvyllupskvat, mn t slt ikk tilfælt, g vi tivs gt m fl gnatin sm na, unstg. 14 Sain H. g Kasp C. hygg sig m s ng fan n. 5.

15 t Rnvingn i Skvpakn (Egnsun) H i ag n 13 juni hånvækn (uvnig) 1 ug agft. Tak skæn sig mang, all. Mn t slt ikk så galt nå man gn m at al pstat svæ g intil man v hvan fskllig ting skal gis an, ja så gå tin. Mn giv m nu n chanc, g så skal hånvækn (uvnig) nk hnt t tat. n skal j sm knt i skuvgn, ll lssvgn, i n ti hv vs innøs aj. Dt j n lit spcil plvls at i n såan vgn g stmt ikk ngn luksus. Husk g på at t ikk f vigt mn f n gansk kt ti man skal væ. Nå man s mking vgnn kan man j gså s at flk få sig inttt igtigt fint m tass (vækkt) h i vamn, g nå alt kmm til alt t t spøgsmål m at s psitivt på tingn g gø sig t hl så kvmt sm muligt. La s hå på at vi få n kann smm, så kan ajs un sma g gn. Dt fmm j gså hånvækns aj. Aln Høffl 15

16 t Ny hjmmsi ligfningn ha i statn af maj mån fåt n ny hjmmsi. D i hjmmsin gt vægt på at nn skal væ nm at fin unt i, samt giv muligh f at giv så mang infmatin sm muligt. Dt nu muligt at pæsnt vs ugntlig annnc m lig lig m ill fa aflingn g pntgning. Hjmmsin sin pstatn løn lvt ænt, g mangl ftsat n l fø n ha t nlig inhl sm ønskt. Fningn fvnt inn f t pa mån at kunn pæsnt n slvtjningsløsning på hjmmsin, hv t vil væ muligt at ftag alt hjmmfa sm vi kan på kntt, ligls nlin taling g stilling af vaskkt. Nå tt på ps, vil all g mlmm mtag plysning til at kunn ug tt slvtjningsmul. Vi mn m n ny hjmmsi at hav t gt funamnt f fmv at hav n g hjmmsi, pfyl all kav til n mn hjmmsi på intnttt. Mikal S. K. Jnsn 16

17 Tsag 20. mats 2014 Rfat af ESTYRELSESMØDE Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatt lv gknt m faln mækning mking fsiking. Enigh m at ptts n af. styls til kt. Skivls mails u til H. Enigh m vt. avkatistan ft ialgmø m A78, ug 13. t Pkt. 2. fttningssag MJ / KE int mking sag v. husyhl i ungmslig. Sag snt i kgnævnt, ingn afgøls i sagn nnu. Hånl: Sønjysk 42 kan i invæn gnskaså ikk y ksta spnsat i finls m hånl. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: TS Guntvigspakn; afslutning på 1. tap, manglgnnmgang i gang. 1 ljligh ftsat lig. (F) 2. tap kø imlig pnmæssigt. A-78 ha fmsnt kav på 4,5 mi. k. via avkat. Pnkvæk psat g gæs sås v lk 4. lk 3 vs kælum til uljning, ca. 200 k. p. mån. D vs un stømtilslutning. H ints mking vn fa avkatn. Enigh m at ihl favvalg af Stni ts mpis på k. : Rnving: MJ: Skvpakn ha mtagt skivls fa avkat v. A78. Skvpakn så småt statt p m taling af fjnvam g vil innf kmmn ug pågyn nving af klimaskæm. I ha VVS tilsyn. Ann ågiv f tilsyn g ygglls Chistff Höflich. Højmakn; s u til at vntitin gyn at vik. Isling af Østall i gang nu. Rnt øknmisk t k ifht. ugt. Mælkøttn: Tispnn hl. Gt jsgil. Mølkkn: Mølkkn, ag fæig. ugt lit vskt. n g g tilfs. Ch. Kls Vj: mail snt u til Fynsk m at væ fæig til tisag n lls hånvækn på Fynsk s gning. Øknmisk hl t invnig aj fult u. Møllgas ønhav: Afvnt gknls af kmmunn. Uvnigt aj afvnt vlik v ksta gning - øknmisk instilling fa hvstylsn m faktisk tal. 17

18 t 18 Pkt. 4 KU-uvalgn. ygguvalgsmø; intt nyt. KU mø m kmmunn; uljningssituatinn i måt næstn t samm. Cwy-yn nving g ucing af lig. Kmmunal ligstatgi f t Almn ligyggi. Input fa uvalgt. Pkt ks. Ksvalgsmø i 8. ks n 2. apil Eik g Aln still p til valg. Evt. ltag t suppnt? Pkt. 6. DOA. TS: slås staig m Stfa v. Dyøl. Antnnfningn 42; Finn Maquasn ha væt m til n l aflingsmø f at ftæll m Antnnfningn 42. Aflingns ftningsn ftæll m vælgs pæsntant af g nt n ll af g nt aflingsstylsns mit. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET ha ikk ltagt i mø.. Søng Ointing fa TAS mking Søng Fjnvam. D afhls gnalfsamling n 8. apil KE ønsk gnvalg sm suppnt. Pkt. 8. an sag Guntvigspakn Fint: D mtagt mail fa i Guntvigspakn. MJ sva n tu m at snt fspøgsl til DOA mking fint. Antnnfningn invits til møt mllm DOA g ingniøn. Eftfølgn sæskilt mø mking antnn / intnt. Hvstylsn ha sluttt at afvis sagn g hnvis til, at t aflingsmøt sm højst mynigh g aflingsstylsn ha sagt nj. Opsg i vinu Gitt Vagn: Mtagt ønsk fa Gitt Vagn mking psg i vinu. Aflingsstylsn ha sluttt nj til psgn. Intkusus f ny aflingsstyls: Intkusus afhls n 10. apil fa kl HPK g TA ltag ikk. Gknls af ugtt: Enklt ha ikk afhlt mø a ingn møt fm. ugttn nstmmigt gknt i afling hv ingn mø afhlt. D afhls kstainæt aflingsmø i afling 3 n HK ltag. Gunt mistillisvtum stillt f aflingsstylsn un aflingsmøt i mats. Psthlgån: afhls gnalfsamling n 24. mats Hny gnpstill, TAS ha fslåt MJ at pstill sm vissuppl. TAS fmg plm m mu. ET tag m TAS p g kigg på mun.

19 Tsag 15. maj 2014 Rfat af ESTYRELSESMØDE Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. fttningssag KE: intkusus i apil; va 14 ltag, va all gt tilfs m kust. Til ftå skal matialt til intkusn gnnmgås g vt. fnys. Afhlt valuing af aflingsmø m inspktø. Rfat fa aflingsstylsns mø skal mails til ASH til hjmmsin Rgl f uljning af gilsaln i Dyøl tilføjs at gså skal pys unf g fgt skal in. ASH søg f uljning få sk Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Guntvigspakn: MJ int kt mking Guntvigspakn g tssagn sm kø m A-78. Punkt fa TS vgt fatt : Rnving: Skvpakn: plv knstant akitkt- ågivningsfjl. Ch. Klsvj Højmakn g Mølkkn fæig. Pkt. 4 KU-uvalgn. Ingn mø afhlt. MJ ltag i ygguvalgn fmv. Pkt ks. ET gav n inting fa mø i 8. ks. Valg til styls i 8. ks: Valgt lv: Pt Nøkjæ (fman) Jimmy Pulsn (næstfman) Søn Duus Lisa Nilsn Jan Mtnsn Pkt. 6. DOA. Skiftlig inting fa TS. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int kt fa ag Fjnvam.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Dltag i tmaag i Kling mking Fsyning g vam. Dm mking pvisinsafgiftn på 1% afsigs n 14. juli TAS ltag. KE g TAS ltag i tmaag n 27. juni Tmaagn mhanl punktn fmtin g statgin i tin fm til Pkt. 8. Klima- g ngistatgi Punkt usat. Pkt. 9. An sag Fsikingspcu fmattt: Lvliggøls af tilygning sm mfsikt. 19 t

20 t D vt t skiftligt tillæg til inspktøn sm tag t m til syn. V makvaning skal gså kiggs på tilygning g skal vs nt sm kiggs på v faflytning. MJ uaj pccu fmattt. Fsiking tilygning: MJ kmm m m knkt i sagn til august møt. Råt i aflingn: Gulv Dn kllktiv åt gnlt YTTELEJLIGHED Havs: ækkhus på 1. sal på Vstkl (af. 13). lign ha 3 væls på i alt 81,20 m 2 utt. Ønsks: 4 vælss ækkhus m hav på Vstkl. Havs: Liligh på 2. sal i gmstløkkn (af. 11). lign ha 3 væls på i alt 85 m 2 utt. 20 Ønsks: 4 vælss ækkhus i af. 1, 3, 13 ll 15. Hnvnls: ligfningns knt Tlf

21 Psnalnyt: Favl TIL: Favl TIL: 4 2 Guun Gumunstti, uljningsaflingn, sm ha valgt at søg ny ufing. Vi takk f samajt g ønsk hn hl g lykk fmv. Mnika Ptsn, Hånvæksaflingn, ha gså valgt at søg ny ufing, g hn takk vi ligls f t g samaj g ønsk hl g lykk fmv. t VELKOMMEN TIL: Els Pvlsn, uljningsaflingn, sm stat sm vika g p. 1. mats 2014 lvt fastansat. VELKOMMEN TIL: Chistian Rasmussn, stat hs 42 sm paktikant g lvt fastansat sm jnmsfunktinæ. VELKOMMEN TIL: Anita Lntzn, stat sm mal i hånvækaflingn p. 1. juli Vi ønsk ny maj hjtligt vlkmmn i

22 t 22 NYE EOERE Af. 10 ml. n. Skivløkkn 5 II tv Skivløkkn 17 I tv Af. 11 gmstløkkn 5 I th E gmstløkkn 15 III tv Af. 12 Ungmslig Sunquistsga 14 st Af. 13 Ringakkn 17C E Ringakkn 15C Ringakkn 3 st tv Vstkl 206A A Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 13 Ungmslig Vstkl 218 A Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl 210 A Af. 16 Skvpakn A Skvpakn Af. 21 Mæhgnt 30 st Mæhgnt 36 I Mæhgnt 26 II Mæhgnt 24 st Mæhgnt 40 II Mæhgnt 30 II Mæhgnt 38 I ml. n. Mæhgnt 38 I Mæhgnt 24 II A Mæhgnt 42 II Mæhgnt 44 II Af. 22 Ml. n. Tnvj Ejvj Ejvj A Tnvj A Af. 24 Skæntn Skæntn 25C Skæntn Syølga 10 II Skæntn Af. 28 Vissingsga 2 st th A Vissingsga 10 I th Af. 29 Ungmslig Sunquistsga 14 II Sunquistsga 14 II Sunsuistsga 14 II Mllmga Mllmga Af. 30 jgga 10 I mf jgga 6 II Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st Af. 32 Pæstgåspakn Pæstgåspakn

23 Af. 33 ml. n. Møllvang 1 st tv Af. 34 Syvang 2 st Syvang 3 I tv Englshøjga 7 st tv Du Ptsga 1 I tv Englshøjga 7 II th Du Ptsga 1 II th Du Ptsga 1 st tv Englshøjga 24 II tv Englshøjga 7 st th Englshøjga 7 I tv Af. 35 Kngvj 9A I tv Vantånsvængt 2 st tv Kngvj 9A I tv Linvang 3A Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 37C Østga 37D Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln E E E E E E Af. 74 ml. n. Skvpakn Højmakn Højmakn Af. 74 Ungmslig Østall 11C Højmakn Højmakn Af Ungmslig niktsvj niktsvj Af. 77 Stga 13 st tv Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Af. 79 Njsjg 22 I Af. 80 Møllgån 4 st Gatnpakn Af. 80 Ungmslig Gatnpakn Gatnpakn t Af. 44 Guntvigspakn Af. 71 Østakk Af. 73 Skvpakn Skvpakn Skvpakn A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning 23

24 t Antnnfningn 42 Ja så km sln g smmfin stå f øn. Mn stylsn staig i ajstøjt. F at vi i antnnfningn 42 s styls skal kunn aj f j s ønsk til hvilk pgamm I mn skal tilys fmv i DOA. Vil vi mgt gn ha' input fa J m hvilk kanal I ønsk, at vi i stylsn skal aj f at få valgt til Dt kæv at I snst august 2014 kmm m fsg til stylsn, så vil vi gø hva vi kan f at ftkmm m. Rigtig g smm. M vnlig hilsn Antnnfningn 42 Fman Finn Maquasn Mail: 24

25 Smmfi 2014 I smmfipin kntt i ag lukkt i ugn 31, 32, 33 g 34, mns kntt i Søng vil væ ånt sm sævanligt. 4 2 t Psnalt ønsk all n g smm. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning. 25

26 t 26

27 t 27

28 t 28

29 t 29

30 t 30

31 t 31

32 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Guntvigs Allé 88 Uljning af hust hust kan uljs fa 1. janua 2015 I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. All uljning, hnvnls til fningns knt:

33 t Sjælnsga Søng Tlf.:

34 t 34

35 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Ivan Niss Ringga 125 Tlf: Mgn Lyæk Ptsn Ringga 123 Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Fank Nilsn Sunsvallga 18 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Hny Chistnsn Guntvigsallé 124 Tlf.: t

36 t 36 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Vinkl Sigtunaga 39 Tlf: Sigf isn Sigtunaga 23 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ln Hjtshøj Skivløkkn 25, st. tv Tlf.: Sana Hannmann Skivløkkn th Tlf: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Aflingsfman Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Ln Ansn Sunquistga 8, st. Tin Gu Psn Sunquistga 8, 1. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn (fman Antnnfningn 42) Vstkl 166 Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

37 Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Aflingsfman P Kistnsn Ch. Klsvj 2, 1. tv. Tlf: Tn aumgatn Ch. Klsvj 1 1.tv Tlf: Hann Olsn Ch. Klsvj 1, 1. mf Tlf: Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Castn Nilsn Mæhgnt 40,1-3 Tlf: / Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Lif øttch Ejvj 15 Tlf: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Aflingsfman Kain Masn Skæntn 21 Tlf: Eva. Ptsn Skæntn 24 Tlf.: Lif Masn Skæntn 21 Tlf: t 37

38 t 38 Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.: Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Knu Mamsn jgga Tlf.: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Kistn itsch Sønga 14, st. Tlf: Alic Thmsn jgga 2C Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Lnz Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: tha Dixn Pæstgåspakn 54 Tlf.: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Villy Jacsn Pæstgåspakn 48 Tlf Hnning Chistnsn Pæstgåspakn 9 Tlf: Afling 33, Mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Møllammn 14 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Lis Ipsn Møllvang 2, 2. tv Tlf.: Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Hnik Røm Syvang 2A Tlf /

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere