Nr. 2 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2014 70. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 juni ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Aln Palm Hansn Jac Kath Knu Chistnsn Mak Duus Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Aflingsmø g målsætningspgam Aflingsmøn nu afhlt i all ligfningns afling. Fmmøt mgt fsklligt fa afling til afling. Åsagn til tt svæ at fin, mn vi vil a i hvstylsn gn hav ngl input g ié til, hvls vi kan få t stø fmmø. Jg ha gt mæk til, at såfmt fsg til husnsgl, t stø fmmø. Dt ånat såan, at nå t fsg vkmm n slv, så få t flk til at mø fm til aflingsmøt, g tt såan st gså natuligt nk. Nå t j sig m inkmn fsg, ha sn å væt n tnns til, at man insn spøgsmål, sm man ønsk hanlt på aflingsmøt. Dt gntligt gt nk, f så kan inspktøn på fhån f svan på iss spøgsmål. I fællsska ø vi g læ at skln mllm fsg g spøgsmål. Fsg Inhl: Fmann ha t 4 Da Tag sag favl til sit hjtan 6 Ppulæ 25 ås jui 9 Et (næstn) favl til t gt ajsliv 10 Guntvigspakn hv gnatin møs 13 Rnvingn i Skvpakn- Egnsun 15 Pæsntatin af ny hjmmsi 16 stylssmø 17 Smmfi-lukning 20 Psnalnyt 21 Ny 22 Nyt fa Antnnfningn TV- g aipgamm 26 Gæstvæls g hus 32 Aflingsstylsn 35 Ejnmsfunktinæ 42 Hånvækaflingn 43 Omåfling 44 Hvstylsn 47 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. august. Dalin på t i 2014: 1. mats, 1. maj, 1. august g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 ngt man knkt kan tag stilling til g kan stmm m, hvim spøgsmål tit g ft gå på at få n status på, hv man i fløt. Dtt mgt gt at vi f n, g t vis a gså, at man ngagt i stt, hv man. Hfa skal ly n pfing til, at man staig insn å fsg g spøgsmål til møn. Såfmt man kan, ø man skiv, hv punktt skal hanls på aflingsmøt. Gøs tt ikk, liv t aministatinn, sm sammn m iigntn afgø, un hvilkt punkt mnt liv hanlt på aflingsmøt. stylsssmina stylsn ha ntp afhlt t stylsssmina, hv vi ha væt u af hust i t pa ag, hv vi ha øftt svic g pfil. Man kan spøg sig slv m, t ngt nyt vi h tag fat i. Dt t faktisk ikk. Vi ha tilig vt t målsætningspgam, g t gntlig t vi ign s på, g t liv anls mål n t nuvæn. M ugangspunkt i hvilk væi vi vil stå f, ha vi fmult, hva vs missin. Alt tt gø vi f i sist n at kunn lv n svic f v g mlmm. Jg vil ikk i tt numm af t afslø, hva missinn, a vi ft sminat ikk ha n nlig gknt på t stylssmø. Lit af sløt kan jg g løft h, g t, at vi staig vil hav n makant pfil g staig hav attaktiv g tissvan lig. Nå skal vs n statgi f måt, sm h mkati, vi aflingsfmænn hjælp m input til tt, g t gøs på t fmansmø h i juni. På vt pæsntantskasmø i nvm fvnt vi, at vi kan pæsnt t nlig målsætningspgam. Dt hft p til styls g isæ iktøn, at t liv implmntt i vs ganisatin. Hft vil vi løn følg p på målsætningspgammt. Eft ngl å vil vi ign s på, m vs missin staig skal væ n samm. Afskscptin I slutningn af mats mån hlt vi n afskscptin f vs aministn iktø Tag Sktt, g møt igtigt mang mnnsk fm til tt. D va mang til st, g t v jg, at t ty igtigt mgt f ham. Tag fatæ m ugangn af juni mån, g vi ha n muntlig aftal m ham m, at han skal væ m til at fæiggø ngl ting hint Guntvigspakn. Vi i øjlikkt i gang m at v kntakt på tt. Tag ha j væt ansat sin 1969, g vi hav søgt m at få Dnningns lønningsmønt. Dn nå vi svæ ikk at få til afskscptinn, mn vi ha vakt n v n ann ljligh. Smmn v s i øjlikkt, g jg vil ønsk all n g smmfi. Kaj Englhat 5 t

6 Tag Sktt takk f hylstn. t Da Tag sag favl til sit hjtan 6 Mang min g g hilsn v Tag Sktts afskscptin Eft 46 ås ansættls ha 42 s aministn iktø, Tag Sktt, valgt at gå på pnsin fa tt hvv g ftsætt aln sm sni-iktø til Guntvigspakn-pjktt fulføt næst å. Dnn mækag f Tag Sktt g f ligfningn lv makt m n vlsøgt cptin n 28. mats på Cmwll Søng, hv pæsntant f afling, samajspatn g ftningsfinls ønsk at takk f mang ås gt samaj g samtiig mins uviklingn å f hvpsnn g f 42 gnnm mang å. -Du sig nu favl til it hjtan ft at hav stit mang js gnnm fi åti sin u stat sm 24-åig sm inspktø, sag ligfningns fman, Kaj Englhat, i sin hilsn: -Du ha løn fulgt m i hl n tknlgisk uvikling g uviklt 42 til nu at mfatt 37 ansatt g lig samt m mlmsnum. Du ha samtiig slit 6 fmæn p, m in visin sm l.a. føt til Skvpakn i Søng g Skæntn-yggit, talingn af t nuvæn hvknt, Sl-yggit sammn m SA, Lysvang g snst nyyggit Guntvigspakn m l.a. svømmhal g fitnsscnt.

7 -Din sultat f 42 tal hlt f sig slv, g ligfningn må nu fin sig gn kus fmv, sm vi snat vil pæsnt. Du ha in gn mning g alti haft næs f n g ftning samt alti paat m n g histi. -Jg vil gn psnligt takk f t støttn g fstån samaj i t aglig i t fløn læig å, slutt Mikal Jnsn. t ligfningns fman, Kaj Englhat. -H skal gså nævns it g samaj m Ptsn Tgl, sm n fl f gg pat. Du st f gnnmfølsn af hvstylns stuitu til in- g un gnnm ån, g u i t hl tagt knt sm n psnligh i hl n ansk ligvægls. -Du ha nvi væt mgt aktul i lkalsamfunt gnnm ån, sm yåsmlm g vicgmst, sm fll- g sn mm, sm ivæksætt i finls m Pivatskln Als g m DOA samt snst m uviklingn af SøngLkal- TV. -Du skal nu fæiggø Guntvigspakn g få så m ti til familin, til campingtu g til in hy vinykning, sag Kaj Englhat, takk Sktt f hans mangåig vik. Må fin sin gn kus Dn ny aminsitn iktø, Mikal S.K. Jnsn, ønsk på psnalts- g gn vgn Tag Sktt tillykk m agn, g han utykt sin glæ v, at så mang vil væ tilst f at tag afsk m n af yns st psnligh. Diktø Mikal S. K. Jnsn. D va gså hilsn fa an af yns ligfning, såls fa fmann f SALUS ligaministatin, Ov Stahl Schmit, Aanaa, l.a. mfatt Søng Anls ligfning. Han mtalt mang ås gt samaj i n lkal ligvægls g i fhl til mynighn, hv Sktt aslut ha gjt n fskl - gså m sin hånvæksmæssig aggun sm ulæt tøm. -D va ligfm t slgan h: Æ æ nau I ska ha u, så æ æ kun Tag æ au!, sag SALUS-fmann, takk f t inspin g læigt samaj, hv svic alti 7

8 t Ov Stahl Schmit, SALUS ligaministatin. ha væt n af Sktts mæksag, g han hilst fa n saml ligvægls i L`s ks 8, Sønjyln. Taknmlig A.P. Hansn Dn tilig Vnst-gmst, A.P. Hansn, st Tag Sktt f hans hånting af køt af n tilig Sl-faiksgun m ftfølgn pføls af almnnyttig lig. -Ikk minst jg ig yt taknmlig f, at Scialmkatn ikk valgt ig til spiskaniat i sin ti, så fik vi an t mgt nmm v at kmm til magtn, slutt A.P. Hansn. Egt tysk pgam Dn munt tn i takktaln ftsatt i inlæggt fa iktø Hans Pt Hllæn, ligfningn, SØO, plyst at Sktt på aggun af sin insats m DOA g Lkal TV nu gså ha fåt sit gt tysk tv-pgam. Dt h natuligvis Tagschau! Hans Pt Hllæn, SØO. -Tak f t g samaj, slvm vi gså knkunt. Du én man kan v aftal m l.a. m n kmmunal tilflyttning, sag iktøn l.a. Sluttligt takk Tag Sktt f taln g f mang fmmøt: 8 Fhv. gmst A.P. Hansn -Dt va f hlt imligt, at u fik ansigtn af stylsn sat p på mun på yggit. Dt va all tis g ngt hlt utaitinlt, g t sammn gæl magainskulptun, svæ stå gmt ngt a vjn. -Jg taknmlig v at få lv til at væ m i så mang å, g kmm nu ny hst til. Jg vil gså sig n st tak til min styls f at hav fåt lv til så mang ting gnnm ån. Dt ha j væt mit liv, slutt han un stt ifal.

9 Ppulæ 25 ås jui 4 2 En knt g ppulæ maj i 42 aministatin, sktæ Chista Sktt, kunn i maj fj 25 ås juilæum g lv fjt v n ufml cptin i ligfningns mølkal n 9. maj f styls g maj. t I tal af fningns fman, Kaj Englhat, iktø Mikal S.K. Jnsn g hns chf Tag Sktt, lv hun takkt f mang ås vik l.a. i n åækk sm chfsktæ. I ligh m hns man, Tag Sktt, ha hun nu nu valgt at tapp n m n min ugntlig ajsti intil hun gå på pnsin næst å. Chista Sktt Hvpatn af stylsn samt iktinn ltg i cptinn i agns anlning all m fltt ny slips! Fa vnst ss Eik Ticht, Tn A. Sønsn, Tag Sktt, Mikal S. K. Jnsn, Kaj Englhat, Aln Høffl g Hny Kjæ. 9

10 t Et (næstn) favl til t fantastisk gt ajsliv Diktø Tag Sktt m mang g ås vik f 42 Sm t vil væ gså ts læs knt, ha 42`s makant iktø i v 40 å, Tag Sktt, ft gt ønsk valgt at gå på pnsin. Han ftsætt g sm sniiktø m ansva f t sist af hans st hjtøn, Guntvigspakn i Søng, hv sist af 106 ljligh liv tagt i ug næst å. Han fatæ ft m n 45 ås ansættls i ligfningn, hv han stat sm inspktø i 1969 g sn lv ftningsfø, iktø g sist aministn iktø. Han sun fman f DOA (Dn Ovn Antnnfning i Søng) g snst Søng LkalTV. I t valgpi sa han i Søng yå l.a. sm fman f Tknisk Uvalg g sm vicgmst. -Ha in uannls sm tøm g sn ygningsknstuktø haft tyning i it aj f ligfningn? -Ja, t ha givt mig n væsntlig stø insigt i hl yggpcssn g styingn af ligmån, hvf vi a gså ha ansat n tknik sm min ftfølg (civilingniø Mikal S.K. Jnsn). Vi ha sammn m stylsn milst talt væt in g pæg yggit, hv t tilig va akitktns va lv!, sva Tag Sktt. 10 Tag Sktt i ful vigø v afskscptinn på Htl Cmwll n 28. mats. Han husk fa føst yggi han va invlvt i, m pfølsn af Kløvmakn g Ringakkn i 1969, at pst gnining m n pågæln akitkt. Dt va ngang at å akitkt g avkat ltg i stylssmøn, mn t lv hligvis ikk m nøvnigt at hav m m til stylssmøn ft at han va tiltåt. I n mtal i ligslskans Lansfnings lign unstgs t, at u ha haft lik f ns iniviull hv g ft ha funt ny vj f at pfyl m. Kan u gnkn én kaaktistik? -Vi ha i 42 alti gt vægt på at tag n m på å g givt m inflyls på pføls g intning. Dt ha nk givt t stø aministativt aj, mn vi ha fåt væsntligt m

11 tilfs g n min flyttpcnt. Også h må t fmhævs, at vi ha haft n g styls, ha givt s lv htil slvm vi ft ha givt s i gåzn i fhl til lvgivningn. Tag Sktt nævn sm ksmpl hl fajt i fhl til mynighn - hv t l.a. va nøvnigt m n flyvtu til Stckhlm- fø t avæn yå accpt pfølsn af 24 almnnyttig lig, samt 21 ltt kllktiv lig m vækning på Skæntn i Søng. Dt lv gnnmføt ft t fskllig lv g va mvikn til æning af n pågæln liglvgivning. D va gså kngligt søg g yggit va mtalt i TV g mang an st. -Nu gntag vi så m t visinæt nyyggi i fm af Guntvigspakn, m pføls af lig til i all alsgupp g m fælls anlæg sm swimmingpl g muligh f maning. All ljlighn ljt u m n ønsk sammnsætning af.v.s. n til ung ønfamili, n til m vksn g n sist til lit æl. 15 % tilflytt fa famili un f kmmunn, så t må gså hjælp på flkningstallt! lig-tpmø i Søng Han kan i nn finls plys at ft t fmø i Søng i fj, kmm tpmsmæn fa nisk ns ligministi til yn til n 3-ags knfnc i statn af sptm. D vil l.a. få n unvisning i Guntvigspakn g han vil slv int m pjktt v n sammnkmst i ligfningns mølkal. -E ny yggi på vj ft t Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 11

12 t 12 Guntvigspakn? -Dt skal jg j ikk m afgø, mn 42 ha væt så mgt i gang sn å, at vi nk tæng til t pustum. Mn vi ha jaal liggn til at ygg på, nå liv hv hf. -D nuvæn lånmuligh hv t kan væ illig at j lig n at lj, spill t ngn ll f ligfningns viksmh? -Nj, jg s n situatin f mig i øjlikkt, hv mang ung lj sig in fi ikk v hv læng skal liv n i tin til s uannls g kai. Så kmm n pi ft sm ønfamili hv man vælg n jlig, g fa 50-ås aln g fmft liv ljlign ign fttagtt sm n tyg amm m stn af éns lvti. -Dt j sig gså m militt, hv man kan f t ljmål ft t mån, mn hv t kan tag å at få slgt n jlig. Vi ha staig v aktivt søgn mlmm i 42, g kmm ny ml. hv ag gså mang ung t sm n sgs fsiking f m, ftæll Tag Sktt vi. -nt in pgav va gså mlmska af Kitfningn Danmaks pæsntantska g ftfølgn af RalDanias pæsntantska, til u falt f alsgænsn? -Ja, t va n mgt spænn pgav at væ m til at fastlægg tningslinin f millia-invsting, sm h tal m nt v. I t samaj m avæn gmst A.P. Hansn va t såls mvikn til talingn af Alsin m n st tyning tt ha f y g gn. Samajt m Guup g ag -D gså skt sammnlægning i in ti sm l af ligfningn? -Dt stat i t små m sammnlægningn m Guup g Omgns ligfning f ca. 20 å, i statn va n lill fning m 10 lig, mn sn km n ny afling m 26 lig. -En stø samajspatn lv ligfningn i ag m ca. 300 lig, stat sm t aministativt samaj f ca. 10 å sin, m nk at s til gså f mig m hl t styls, mn h valgt vi så at ann én fning f ca. 5 å m fælls pæsntatin g gså knt i ag. Dt ha hl tin fungt gt m alig ét nt imllm s, unstg Tag Sktt. Skal gå nå man kan -Du fyl 70 å til cm g fal m f n alsgæns? -Vi ha nu ikk ngn alsgæns i mit tilfæl. Jg æn staig f 42, mn hyl t pincip, at man skal gå, mns man kan ikk nå man skal. Jg ha væt utlig hlig at hav n styls m t mgt ånt sin v f n staig uvikling af ligfningn. -Jg ha alti ønskt at væ m til at ska ngt nyt g gn y jantlvn. Dt ha stylsn gså tut g fmåt at stå fast, slvm ha væt stm. Jg mgt taknmlig v, at styls g maj hav n fnøn tilt til mig g l mig k fskllig ufing, slutt Tag Skt, nu få ti til familin g til hus g hav, campingtu g tnnisspil.

13 Kaj Janischfska g f sit vlintt køkkn m l.a. sæintning af hyl. t Guntvigspakn hv gnatin møs Tkst g fts: Pn Sønsn Et stt yggpjkt sm Guntvigspakn i Søng ikk aln ygning m tilhøn fællsaal g an fælls facilitt, mn føst g fmmst t nyt ligmå, hv mnnsk flytt in g gn skal hav t at sammn i agligagn. Og at t i høj ga tilfælt, lv kæftt af t pa, flytt in i slutningn af 2013, a føst lig i tap 1 va inflytningsk. Dt gæl såls ægtpat Pussi g Kaj Janischfska, flytt in i n 4 ft mang å i gt hus i V Skllt i Søng. Han va i 40 å maj hs Danfss, mn lv køstlsug f 11 å sin sm følg af n lpp. -Vi ha væt mlm af 42 i mang å g va nig m at flytt til n ljlig, nå t igtig tilu km, hv tags hnsyn til agligagn i n køstl. Dt h vi ha fåt 115 kvm. un øtin, g køkkn samt avæls inttt hft, ligsm vi pp havaalt f fl f køflis, ftæll ægtpat. -Vi gså g f at sammn m fl gnatin l.a. ønfamili. All tag hnsyn, g all na snakk m hinann. J, t t gt kncpt, unstg gg. 13

14 t Pussi g Kaj J. fan s ny lig i Guntvigspakn Km m på t afu I samm husækk, i n. 5, t ung pa Sain Hlm g Kasp Callsn m ngn Xan. -Vi km faktisk m på t afu, a t pa føst hav fåt ljmålt, mått pp t, a ikk kunn få slgt s hus. Så vi tåt til m kt vasl, g t jligt ft at hav t i n 1.sals ljligh i Hlgnsga, ftæll pat. -H hav g tumlps til ngn, g hll ikk ngt til agpljn, nå vi skal pass vs j g stui. Dt va gså suplækkt, at vi fik minflyls på ligns intning på 100 kvm. Nu mangl lt n lgps i næhn. -Vi t at t måsk mst va t sølvyllupskvat, mn t slt ikk tilfælt, g vi tivs gt m fl gnatin sm na, unstg. 14 Sain H. g Kasp C. hygg sig m s ng fan n. 5.

15 t Rnvingn i Skvpakn (Egnsun) H i ag n 13 juni hånvækn (uvnig) 1 ug agft. Tak skæn sig mang, all. Mn t slt ikk så galt nå man gn m at al pstat svæ g intil man v hvan fskllig ting skal gis an, ja så gå tin. Mn giv m nu n chanc, g så skal hånvækn (uvnig) nk hnt t tat. n skal j sm knt i skuvgn, ll lssvgn, i n ti hv vs innøs aj. Dt j n lit spcil plvls at i n såan vgn g stmt ikk ngn luksus. Husk g på at t ikk f vigt mn f n gansk kt ti man skal væ. Nå man s mking vgnn kan man j gså s at flk få sig inttt igtigt fint m tass (vækkt) h i vamn, g nå alt kmm til alt t t spøgsmål m at s psitivt på tingn g gø sig t hl så kvmt sm muligt. La s hå på at vi få n kann smm, så kan ajs un sma g gn. Dt fmm j gså hånvækns aj. Aln Høffl 15

16 t Ny hjmmsi ligfningn ha i statn af maj mån fåt n ny hjmmsi. D i hjmmsin gt vægt på at nn skal væ nm at fin unt i, samt giv muligh f at giv så mang infmatin sm muligt. Dt nu muligt at pæsnt vs ugntlig annnc m lig lig m ill fa aflingn g pntgning. Hjmmsin sin pstatn løn lvt ænt, g mangl ftsat n l fø n ha t nlig inhl sm ønskt. Fningn fvnt inn f t pa mån at kunn pæsnt n slvtjningsløsning på hjmmsin, hv t vil væ muligt at ftag alt hjmmfa sm vi kan på kntt, ligls nlin taling g stilling af vaskkt. Nå tt på ps, vil all g mlmm mtag plysning til at kunn ug tt slvtjningsmul. Vi mn m n ny hjmmsi at hav t gt funamnt f fmv at hav n g hjmmsi, pfyl all kav til n mn hjmmsi på intnttt. Mikal S. K. Jnsn 16

17 Tsag 20. mats 2014 Rfat af ESTYRELSESMØDE Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatt lv gknt m faln mækning mking fsiking. Enigh m at ptts n af. styls til kt. Skivls mails u til H. Enigh m vt. avkatistan ft ialgmø m A78, ug 13. t Pkt. 2. fttningssag MJ / KE int mking sag v. husyhl i ungmslig. Sag snt i kgnævnt, ingn afgøls i sagn nnu. Hånl: Sønjysk 42 kan i invæn gnskaså ikk y ksta spnsat i finls m hånl. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: TS Guntvigspakn; afslutning på 1. tap, manglgnnmgang i gang. 1 ljligh ftsat lig. (F) 2. tap kø imlig pnmæssigt. A-78 ha fmsnt kav på 4,5 mi. k. via avkat. Pnkvæk psat g gæs sås v lk 4. lk 3 vs kælum til uljning, ca. 200 k. p. mån. D vs un stømtilslutning. H ints mking vn fa avkatn. Enigh m at ihl favvalg af Stni ts mpis på k. : Rnving: MJ: Skvpakn ha mtagt skivls fa avkat v. A78. Skvpakn så småt statt p m taling af fjnvam g vil innf kmmn ug pågyn nving af klimaskæm. I ha VVS tilsyn. Ann ågiv f tilsyn g ygglls Chistff Höflich. Højmakn; s u til at vntitin gyn at vik. Isling af Østall i gang nu. Rnt øknmisk t k ifht. ugt. Mælkøttn: Tispnn hl. Gt jsgil. Mølkkn: Mølkkn, ag fæig. ugt lit vskt. n g g tilfs. Ch. Kls Vj: mail snt u til Fynsk m at væ fæig til tisag n lls hånvækn på Fynsk s gning. Øknmisk hl t invnig aj fult u. Møllgas ønhav: Afvnt gknls af kmmunn. Uvnigt aj afvnt vlik v ksta gning - øknmisk instilling fa hvstylsn m faktisk tal. 17

18 t 18 Pkt. 4 KU-uvalgn. ygguvalgsmø; intt nyt. KU mø m kmmunn; uljningssituatinn i måt næstn t samm. Cwy-yn nving g ucing af lig. Kmmunal ligstatgi f t Almn ligyggi. Input fa uvalgt. Pkt ks. Ksvalgsmø i 8. ks n 2. apil Eik g Aln still p til valg. Evt. ltag t suppnt? Pkt. 6. DOA. TS: slås staig m Stfa v. Dyøl. Antnnfningn 42; Finn Maquasn ha væt m til n l aflingsmø f at ftæll m Antnnfningn 42. Aflingns ftningsn ftæll m vælgs pæsntant af g nt n ll af g nt aflingsstylsns mit. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET ha ikk ltagt i mø.. Søng Ointing fa TAS mking Søng Fjnvam. D afhls gnalfsamling n 8. apil KE ønsk gnvalg sm suppnt. Pkt. 8. an sag Guntvigspakn Fint: D mtagt mail fa i Guntvigspakn. MJ sva n tu m at snt fspøgsl til DOA mking fint. Antnnfningn invits til møt mllm DOA g ingniøn. Eftfølgn sæskilt mø mking antnn / intnt. Hvstylsn ha sluttt at afvis sagn g hnvis til, at t aflingsmøt sm højst mynigh g aflingsstylsn ha sagt nj. Opsg i vinu Gitt Vagn: Mtagt ønsk fa Gitt Vagn mking psg i vinu. Aflingsstylsn ha sluttt nj til psgn. Intkusus f ny aflingsstyls: Intkusus afhls n 10. apil fa kl HPK g TA ltag ikk. Gknls af ugtt: Enklt ha ikk afhlt mø a ingn møt fm. ugttn nstmmigt gknt i afling hv ingn mø afhlt. D afhls kstainæt aflingsmø i afling 3 n HK ltag. Gunt mistillisvtum stillt f aflingsstylsn un aflingsmøt i mats. Psthlgån: afhls gnalfsamling n 24. mats Hny gnpstill, TAS ha fslåt MJ at pstill sm vissuppl. TAS fmg plm m mu. ET tag m TAS p g kigg på mun.

19 Tsag 15. maj 2014 Rfat af ESTYRELSESMØDE Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. fttningssag KE: intkusus i apil; va 14 ltag, va all gt tilfs m kust. Til ftå skal matialt til intkusn gnnmgås g vt. fnys. Afhlt valuing af aflingsmø m inspktø. Rfat fa aflingsstylsns mø skal mails til ASH til hjmmsin Rgl f uljning af gilsaln i Dyøl tilføjs at gså skal pys unf g fgt skal in. ASH søg f uljning få sk Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Guntvigspakn: MJ int kt mking Guntvigspakn g tssagn sm kø m A-78. Punkt fa TS vgt fatt : Rnving: Skvpakn: plv knstant akitkt- ågivningsfjl. Ch. Klsvj Højmakn g Mølkkn fæig. Pkt. 4 KU-uvalgn. Ingn mø afhlt. MJ ltag i ygguvalgn fmv. Pkt ks. ET gav n inting fa mø i 8. ks. Valg til styls i 8. ks: Valgt lv: Pt Nøkjæ (fman) Jimmy Pulsn (næstfman) Søn Duus Lisa Nilsn Jan Mtnsn Pkt. 6. DOA. Skiftlig inting fa TS. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int kt fa ag Fjnvam.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Dltag i tmaag i Kling mking Fsyning g vam. Dm mking pvisinsafgiftn på 1% afsigs n 14. juli TAS ltag. KE g TAS ltag i tmaag n 27. juni Tmaagn mhanl punktn fmtin g statgin i tin fm til Pkt. 8. Klima- g ngistatgi Punkt usat. Pkt. 9. An sag Fsikingspcu fmattt: Lvliggøls af tilygning sm mfsikt. 19 t

20 t D vt t skiftligt tillæg til inspktøn sm tag t m til syn. V makvaning skal gså kiggs på tilygning g skal vs nt sm kiggs på v faflytning. MJ uaj pccu fmattt. Fsiking tilygning: MJ kmm m m knkt i sagn til august møt. Råt i aflingn: Gulv Dn kllktiv åt gnlt YTTELEJLIGHED Havs: ækkhus på 1. sal på Vstkl (af. 13). lign ha 3 væls på i alt 81,20 m 2 utt. Ønsks: 4 vælss ækkhus m hav på Vstkl. Havs: Liligh på 2. sal i gmstløkkn (af. 11). lign ha 3 væls på i alt 85 m 2 utt. 20 Ønsks: 4 vælss ækkhus i af. 1, 3, 13 ll 15. Hnvnls: ligfningns knt Tlf

21 Psnalnyt: Favl TIL: Favl TIL: 4 2 Guun Gumunstti, uljningsaflingn, sm ha valgt at søg ny ufing. Vi takk f samajt g ønsk hn hl g lykk fmv. Mnika Ptsn, Hånvæksaflingn, ha gså valgt at søg ny ufing, g hn takk vi ligls f t g samaj g ønsk hl g lykk fmv. t VELKOMMEN TIL: Els Pvlsn, uljningsaflingn, sm stat sm vika g p. 1. mats 2014 lvt fastansat. VELKOMMEN TIL: Chistian Rasmussn, stat hs 42 sm paktikant g lvt fastansat sm jnmsfunktinæ. VELKOMMEN TIL: Anita Lntzn, stat sm mal i hånvækaflingn p. 1. juli Vi ønsk ny maj hjtligt vlkmmn i

22 t 22 NYE EOERE Af. 10 ml. n. Skivløkkn 5 II tv Skivløkkn 17 I tv Af. 11 gmstløkkn 5 I th E gmstløkkn 15 III tv Af. 12 Ungmslig Sunquistsga 14 st Af. 13 Ringakkn 17C E Ringakkn 15C Ringakkn 3 st tv Vstkl 206A A Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 13 Ungmslig Vstkl 218 A Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl 210 A Af. 16 Skvpakn A Skvpakn Af. 21 Mæhgnt 30 st Mæhgnt 36 I Mæhgnt 26 II Mæhgnt 24 st Mæhgnt 40 II Mæhgnt 30 II Mæhgnt 38 I ml. n. Mæhgnt 38 I Mæhgnt 24 II A Mæhgnt 42 II Mæhgnt 44 II Af. 22 Ml. n. Tnvj Ejvj Ejvj A Tnvj A Af. 24 Skæntn Skæntn 25C Skæntn Syølga 10 II Skæntn Af. 28 Vissingsga 2 st th A Vissingsga 10 I th Af. 29 Ungmslig Sunquistsga 14 II Sunquistsga 14 II Sunsuistsga 14 II Mllmga Mllmga Af. 30 jgga 10 I mf jgga 6 II Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st Af. 32 Pæstgåspakn Pæstgåspakn

23 Af. 33 ml. n. Møllvang 1 st tv Af. 34 Syvang 2 st Syvang 3 I tv Englshøjga 7 st tv Du Ptsga 1 I tv Englshøjga 7 II th Du Ptsga 1 II th Du Ptsga 1 st tv Englshøjga 24 II tv Englshøjga 7 st th Englshøjga 7 I tv Af. 35 Kngvj 9A I tv Vantånsvængt 2 st tv Kngvj 9A I tv Linvang 3A Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 37C Østga 37D Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln E E E E E E Af. 74 ml. n. Skvpakn Højmakn Højmakn Af. 74 Ungmslig Østall 11C Højmakn Højmakn Af Ungmslig niktsvj niktsvj Af. 77 Stga 13 st tv Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Af. 79 Njsjg 22 I Af. 80 Møllgån 4 st Gatnpakn Af. 80 Ungmslig Gatnpakn Gatnpakn t Af. 44 Guntvigspakn Af. 71 Østakk Af. 73 Skvpakn Skvpakn Skvpakn A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning 23

24 t Antnnfningn 42 Ja så km sln g smmfin stå f øn. Mn stylsn staig i ajstøjt. F at vi i antnnfningn 42 s styls skal kunn aj f j s ønsk til hvilk pgamm I mn skal tilys fmv i DOA. Vil vi mgt gn ha' input fa J m hvilk kanal I ønsk, at vi i stylsn skal aj f at få valgt til Dt kæv at I snst august 2014 kmm m fsg til stylsn, så vil vi gø hva vi kan f at ftkmm m. Rigtig g smm. M vnlig hilsn Antnnfningn 42 Fman Finn Maquasn Mail: 24

25 Smmfi 2014 I smmfipin kntt i ag lukkt i ugn 31, 32, 33 g 34, mns kntt i Søng vil væ ånt sm sævanligt. 4 2 t Psnalt ønsk all n g smm. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning. 25

26 t 26

27 t 27

28 t 28

29 t 29

30 t 30

31 t 31

32 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Guntvigs Allé 88 Uljning af hust hust kan uljs fa 1. janua 2015 I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. All uljning, hnvnls til fningns knt:

33 t Sjælnsga Søng Tlf.:

34 t 34

35 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Ivan Niss Ringga 125 Tlf: Mgn Lyæk Ptsn Ringga 123 Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Fank Nilsn Sunsvallga 18 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Hny Chistnsn Guntvigsallé 124 Tlf.: t

36 t 36 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Vinkl Sigtunaga 39 Tlf: Sigf isn Sigtunaga 23 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ln Hjtshøj Skivløkkn 25, st. tv Tlf.: Sana Hannmann Skivløkkn th Tlf: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Aflingsfman Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Ln Ansn Sunquistga 8, st. Tin Gu Psn Sunquistga 8, 1. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn (fman Antnnfningn 42) Vstkl 166 Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

37 Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Aflingsfman P Kistnsn Ch. Klsvj 2, 1. tv. Tlf: Tn aumgatn Ch. Klsvj 1 1.tv Tlf: Hann Olsn Ch. Klsvj 1, 1. mf Tlf: Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Castn Nilsn Mæhgnt 40,1-3 Tlf: / Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Lif øttch Ejvj 15 Tlf: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Aflingsfman Kain Masn Skæntn 21 Tlf: Eva. Ptsn Skæntn 24 Tlf.: Lif Masn Skæntn 21 Tlf: t 37

38 t 38 Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.: Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Knu Mamsn jgga Tlf.: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Kistn itsch Sønga 14, st. Tlf: Alic Thmsn jgga 2C Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Lnz Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: tha Dixn Pæstgåspakn 54 Tlf.: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Villy Jacsn Pæstgåspakn 48 Tlf Hnning Chistnsn Pæstgåspakn 9 Tlf: Afling 33, Mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Møllammn 14 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Lis Ipsn Møllvang 2, 2. tv Tlf.: Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Hnik Røm Syvang 2A Tlf /

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang T NGSØGÅN 4 2 Nr. 2 maj 2015 71. årgang AMINISTATINN: oligforeningen 42 Holger rachmanns Gade 1 6400 Sønderborg Telefon: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.b42.dk * -mail: post@b42.dk AMINISTATINN T Mikael

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993 SEPTEM BER-OKTOBER 1993 3.ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig

Læs mere