Nr. 2 juni årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2014 70. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 juni ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Aln Palm Hansn Jac Kath Knu Chistnsn Mak Duus Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Aflingsmø g målsætningspgam Aflingsmøn nu afhlt i all ligfningns afling. Fmmøt mgt fsklligt fa afling til afling. Åsagn til tt svæ at fin, mn vi vil a i hvstylsn gn hav ngl input g ié til, hvls vi kan få t stø fmmø. Jg ha gt mæk til, at såfmt fsg til husnsgl, t stø fmmø. Dt ånat såan, at nå t fsg vkmm n slv, så få t flk til at mø fm til aflingsmøt, g tt såan st gså natuligt nk. Nå t j sig m inkmn fsg, ha sn å væt n tnns til, at man insn spøgsmål, sm man ønsk hanlt på aflingsmøt. Dt gntligt gt nk, f så kan inspktøn på fhån f svan på iss spøgsmål. I fællsska ø vi g læ at skln mllm fsg g spøgsmål. Fsg Inhl: Fmann ha t 4 Da Tag sag favl til sit hjtan 6 Ppulæ 25 ås jui 9 Et (næstn) favl til t gt ajsliv 10 Guntvigspakn hv gnatin møs 13 Rnvingn i Skvpakn- Egnsun 15 Pæsntatin af ny hjmmsi 16 stylssmø 17 Smmfi-lukning 20 Psnalnyt 21 Ny 22 Nyt fa Antnnfningn TV- g aipgamm 26 Gæstvæls g hus 32 Aflingsstylsn 35 Ejnmsfunktinæ 42 Hånvækaflingn 43 Omåfling 44 Hvstylsn 47 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. august. Dalin på t i 2014: 1. mats, 1. maj, 1. august g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 ngt man knkt kan tag stilling til g kan stmm m, hvim spøgsmål tit g ft gå på at få n status på, hv man i fløt. Dtt mgt gt at vi f n, g t vis a gså, at man ngagt i stt, hv man. Hfa skal ly n pfing til, at man staig insn å fsg g spøgsmål til møn. Såfmt man kan, ø man skiv, hv punktt skal hanls på aflingsmøt. Gøs tt ikk, liv t aministatinn, sm sammn m iigntn afgø, un hvilkt punkt mnt liv hanlt på aflingsmøt. stylsssmina stylsn ha ntp afhlt t stylsssmina, hv vi ha væt u af hust i t pa ag, hv vi ha øftt svic g pfil. Man kan spøg sig slv m, t ngt nyt vi h tag fat i. Dt t faktisk ikk. Vi ha tilig vt t målsætningspgam, g t gntlig t vi ign s på, g t liv anls mål n t nuvæn. M ugangspunkt i hvilk væi vi vil stå f, ha vi fmult, hva vs missin. Alt tt gø vi f i sist n at kunn lv n svic f v g mlmm. Jg vil ikk i tt numm af t afslø, hva missinn, a vi ft sminat ikk ha n nlig gknt på t stylssmø. Lit af sløt kan jg g løft h, g t, at vi staig vil hav n makant pfil g staig hav attaktiv g tissvan lig. Nå skal vs n statgi f måt, sm h mkati, vi aflingsfmænn hjælp m input til tt, g t gøs på t fmansmø h i juni. På vt pæsntantskasmø i nvm fvnt vi, at vi kan pæsnt t nlig målsætningspgam. Dt hft p til styls g isæ iktøn, at t liv implmntt i vs ganisatin. Hft vil vi løn følg p på målsætningspgammt. Eft ngl å vil vi ign s på, m vs missin staig skal væ n samm. Afskscptin I slutningn af mats mån hlt vi n afskscptin f vs aministn iktø Tag Sktt, g møt igtigt mang mnnsk fm til tt. D va mang til st, g t v jg, at t ty igtigt mgt f ham. Tag fatæ m ugangn af juni mån, g vi ha n muntlig aftal m ham m, at han skal væ m til at fæiggø ngl ting hint Guntvigspakn. Vi i øjlikkt i gang m at v kntakt på tt. Tag ha j væt ansat sin 1969, g vi hav søgt m at få Dnningns lønningsmønt. Dn nå vi svæ ikk at få til afskscptinn, mn vi ha vakt n v n ann ljligh. Smmn v s i øjlikkt, g jg vil ønsk all n g smmfi. Kaj Englhat 5 t

6 Tag Sktt takk f hylstn. t Da Tag sag favl til sit hjtan 6 Mang min g g hilsn v Tag Sktts afskscptin Eft 46 ås ansættls ha 42 s aministn iktø, Tag Sktt, valgt at gå på pnsin fa tt hvv g ftsætt aln sm sni-iktø til Guntvigspakn-pjktt fulføt næst å. Dnn mækag f Tag Sktt g f ligfningn lv makt m n vlsøgt cptin n 28. mats på Cmwll Søng, hv pæsntant f afling, samajspatn g ftningsfinls ønsk at takk f mang ås gt samaj g samtiig mins uviklingn å f hvpsnn g f 42 gnnm mang å. -Du sig nu favl til it hjtan ft at hav stit mang js gnnm fi åti sin u stat sm 24-åig sm inspktø, sag ligfningns fman, Kaj Englhat, i sin hilsn: -Du ha løn fulgt m i hl n tknlgisk uvikling g uviklt 42 til nu at mfatt 37 ansatt g lig samt m mlmsnum. Du ha samtiig slit 6 fmæn p, m in visin sm l.a. føt til Skvpakn i Søng g Skæntn-yggit, talingn af t nuvæn hvknt, Sl-yggit sammn m SA, Lysvang g snst nyyggit Guntvigspakn m l.a. svømmhal g fitnsscnt.

7 -Din sultat f 42 tal hlt f sig slv, g ligfningn må nu fin sig gn kus fmv, sm vi snat vil pæsnt. Du ha in gn mning g alti haft næs f n g ftning samt alti paat m n g histi. -Jg vil gn psnligt takk f t støttn g fstån samaj i t aglig i t fløn læig å, slutt Mikal Jnsn. t ligfningns fman, Kaj Englhat. -H skal gså nævns it g samaj m Ptsn Tgl, sm n fl f gg pat. Du st f gnnmfølsn af hvstylns stuitu til in- g un gnnm ån, g u i t hl tagt knt sm n psnligh i hl n ansk ligvægls. -Du ha nvi væt mgt aktul i lkalsamfunt gnnm ån, sm yåsmlm g vicgmst, sm fll- g sn mm, sm ivæksætt i finls m Pivatskln Als g m DOA samt snst m uviklingn af SøngLkal- TV. -Du skal nu fæiggø Guntvigspakn g få så m ti til familin, til campingtu g til in hy vinykning, sag Kaj Englhat, takk Sktt f hans mangåig vik. Må fin sin gn kus Dn ny aminsitn iktø, Mikal S.K. Jnsn, ønsk på psnalts- g gn vgn Tag Sktt tillykk m agn, g han utykt sin glæ v, at så mang vil væ tilst f at tag afsk m n af yns st psnligh. Diktø Mikal S. K. Jnsn. D va gså hilsn fa an af yns ligfning, såls fa fmann f SALUS ligaministatin, Ov Stahl Schmit, Aanaa, l.a. mfatt Søng Anls ligfning. Han mtalt mang ås gt samaj i n lkal ligvægls g i fhl til mynighn, hv Sktt aslut ha gjt n fskl - gså m sin hånvæksmæssig aggun sm ulæt tøm. -D va ligfm t slgan h: Æ æ nau I ska ha u, så æ æ kun Tag æ au!, sag SALUS-fmann, takk f t inspin g læigt samaj, hv svic alti 7

8 t Ov Stahl Schmit, SALUS ligaministatin. ha væt n af Sktts mæksag, g han hilst fa n saml ligvægls i L`s ks 8, Sønjyln. Taknmlig A.P. Hansn Dn tilig Vnst-gmst, A.P. Hansn, st Tag Sktt f hans hånting af køt af n tilig Sl-faiksgun m ftfølgn pføls af almnnyttig lig. -Ikk minst jg ig yt taknmlig f, at Scialmkatn ikk valgt ig til spiskaniat i sin ti, så fik vi an t mgt nmm v at kmm til magtn, slutt A.P. Hansn. Egt tysk pgam Dn munt tn i takktaln ftsatt i inlæggt fa iktø Hans Pt Hllæn, ligfningn, SØO, plyst at Sktt på aggun af sin insats m DOA g Lkal TV nu gså ha fåt sit gt tysk tv-pgam. Dt h natuligvis Tagschau! Hans Pt Hllæn, SØO. -Tak f t g samaj, slvm vi gså knkunt. Du én man kan v aftal m l.a. m n kmmunal tilflyttning, sag iktøn l.a. Sluttligt takk Tag Sktt f taln g f mang fmmøt: 8 Fhv. gmst A.P. Hansn -Dt va f hlt imligt, at u fik ansigtn af stylsn sat p på mun på yggit. Dt va all tis g ngt hlt utaitinlt, g t sammn gæl magainskulptun, svæ stå gmt ngt a vjn. -Jg taknmlig v at få lv til at væ m i så mang å, g kmm nu ny hst til. Jg vil gså sig n st tak til min styls f at hav fåt lv til så mang ting gnnm ån. Dt ha j væt mit liv, slutt han un stt ifal.

9 Ppulæ 25 ås jui 4 2 En knt g ppulæ maj i 42 aministatin, sktæ Chista Sktt, kunn i maj fj 25 ås juilæum g lv fjt v n ufml cptin i ligfningns mølkal n 9. maj f styls g maj. t I tal af fningns fman, Kaj Englhat, iktø Mikal S.K. Jnsn g hns chf Tag Sktt, lv hun takkt f mang ås vik l.a. i n åækk sm chfsktæ. I ligh m hns man, Tag Sktt, ha hun nu nu valgt at tapp n m n min ugntlig ajsti intil hun gå på pnsin næst å. Chista Sktt Hvpatn af stylsn samt iktinn ltg i cptinn i agns anlning all m fltt ny slips! Fa vnst ss Eik Ticht, Tn A. Sønsn, Tag Sktt, Mikal S. K. Jnsn, Kaj Englhat, Aln Høffl g Hny Kjæ. 9

10 t Et (næstn) favl til t fantastisk gt ajsliv Diktø Tag Sktt m mang g ås vik f 42 Sm t vil væ gså ts læs knt, ha 42`s makant iktø i v 40 å, Tag Sktt, ft gt ønsk valgt at gå på pnsin. Han ftsætt g sm sniiktø m ansva f t sist af hans st hjtøn, Guntvigspakn i Søng, hv sist af 106 ljligh liv tagt i ug næst å. Han fatæ ft m n 45 ås ansættls i ligfningn, hv han stat sm inspktø i 1969 g sn lv ftningsfø, iktø g sist aministn iktø. Han sun fman f DOA (Dn Ovn Antnnfning i Søng) g snst Søng LkalTV. I t valgpi sa han i Søng yå l.a. sm fman f Tknisk Uvalg g sm vicgmst. -Ha in uannls sm tøm g sn ygningsknstuktø haft tyning i it aj f ligfningn? -Ja, t ha givt mig n væsntlig stø insigt i hl yggpcssn g styingn af ligmån, hvf vi a gså ha ansat n tknik sm min ftfølg (civilingniø Mikal S.K. Jnsn). Vi ha sammn m stylsn milst talt væt in g pæg yggit, hv t tilig va akitktns va lv!, sva Tag Sktt. 10 Tag Sktt i ful vigø v afskscptinn på Htl Cmwll n 28. mats. Han husk fa føst yggi han va invlvt i, m pfølsn af Kløvmakn g Ringakkn i 1969, at pst gnining m n pågæln akitkt. Dt va ngang at å akitkt g avkat ltg i stylssmøn, mn t lv hligvis ikk m nøvnigt at hav m m til stylssmøn ft at han va tiltåt. I n mtal i ligslskans Lansfnings lign unstgs t, at u ha haft lik f ns iniviull hv g ft ha funt ny vj f at pfyl m. Kan u gnkn én kaaktistik? -Vi ha i 42 alti gt vægt på at tag n m på å g givt m inflyls på pføls g intning. Dt ha nk givt t stø aministativt aj, mn vi ha fåt væsntligt m

11 tilfs g n min flyttpcnt. Også h må t fmhævs, at vi ha haft n g styls, ha givt s lv htil slvm vi ft ha givt s i gåzn i fhl til lvgivningn. Tag Sktt nævn sm ksmpl hl fajt i fhl til mynighn - hv t l.a. va nøvnigt m n flyvtu til Stckhlm- fø t avæn yå accpt pfølsn af 24 almnnyttig lig, samt 21 ltt kllktiv lig m vækning på Skæntn i Søng. Dt lv gnnmføt ft t fskllig lv g va mvikn til æning af n pågæln liglvgivning. D va gså kngligt søg g yggit va mtalt i TV g mang an st. -Nu gntag vi så m t visinæt nyyggi i fm af Guntvigspakn, m pføls af lig til i all alsgupp g m fælls anlæg sm swimmingpl g muligh f maning. All ljlighn ljt u m n ønsk sammnsætning af.v.s. n til ung ønfamili, n til m vksn g n sist til lit æl. 15 % tilflytt fa famili un f kmmunn, så t må gså hjælp på flkningstallt! lig-tpmø i Søng Han kan i nn finls plys at ft t fmø i Søng i fj, kmm tpmsmæn fa nisk ns ligministi til yn til n 3-ags knfnc i statn af sptm. D vil l.a. få n unvisning i Guntvigspakn g han vil slv int m pjktt v n sammnkmst i ligfningns mølkal. -E ny yggi på vj ft t Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 11

12 t 12 Guntvigspakn? -Dt skal jg j ikk m afgø, mn 42 ha væt så mgt i gang sn å, at vi nk tæng til t pustum. Mn vi ha jaal liggn til at ygg på, nå liv hv hf. -D nuvæn lånmuligh hv t kan væ illig at j lig n at lj, spill t ngn ll f ligfningns viksmh? -Nj, jg s n situatin f mig i øjlikkt, hv mang ung lj sig in fi ikk v hv læng skal liv n i tin til s uannls g kai. Så kmm n pi ft sm ønfamili hv man vælg n jlig, g fa 50-ås aln g fmft liv ljlign ign fttagtt sm n tyg amm m stn af éns lvti. -Dt j sig gså m militt, hv man kan f t ljmål ft t mån, mn hv t kan tag å at få slgt n jlig. Vi ha staig v aktivt søgn mlmm i 42, g kmm ny ml. hv ag gså mang ung t sm n sgs fsiking f m, ftæll Tag Sktt vi. -nt in pgav va gså mlmska af Kitfningn Danmaks pæsntantska g ftfølgn af RalDanias pæsntantska, til u falt f alsgænsn? -Ja, t va n mgt spænn pgav at væ m til at fastlægg tningslinin f millia-invsting, sm h tal m nt v. I t samaj m avæn gmst A.P. Hansn va t såls mvikn til talingn af Alsin m n st tyning tt ha f y g gn. Samajt m Guup g ag -D gså skt sammnlægning i in ti sm l af ligfningn? -Dt stat i t små m sammnlægningn m Guup g Omgns ligfning f ca. 20 å, i statn va n lill fning m 10 lig, mn sn km n ny afling m 26 lig. -En stø samajspatn lv ligfningn i ag m ca. 300 lig, stat sm t aministativt samaj f ca. 10 å sin, m nk at s til gså f mig m hl t styls, mn h valgt vi så at ann én fning f ca. 5 å m fælls pæsntatin g gså knt i ag. Dt ha hl tin fungt gt m alig ét nt imllm s, unstg Tag Sktt. Skal gå nå man kan -Du fyl 70 å til cm g fal m f n alsgæns? -Vi ha nu ikk ngn alsgæns i mit tilfæl. Jg æn staig f 42, mn hyl t pincip, at man skal gå, mns man kan ikk nå man skal. Jg ha væt utlig hlig at hav n styls m t mgt ånt sin v f n staig uvikling af ligfningn. -Jg ha alti ønskt at væ m til at ska ngt nyt g gn y jantlvn. Dt ha stylsn gså tut g fmåt at stå fast, slvm ha væt stm. Jg mgt taknmlig v, at styls g maj hav n fnøn tilt til mig g l mig k fskllig ufing, slutt Tag Skt, nu få ti til familin g til hus g hav, campingtu g tnnisspil.

13 Kaj Janischfska g f sit vlintt køkkn m l.a. sæintning af hyl. t Guntvigspakn hv gnatin møs Tkst g fts: Pn Sønsn Et stt yggpjkt sm Guntvigspakn i Søng ikk aln ygning m tilhøn fællsaal g an fælls facilitt, mn føst g fmmst t nyt ligmå, hv mnnsk flytt in g gn skal hav t at sammn i agligagn. Og at t i høj ga tilfælt, lv kæftt af t pa, flytt in i slutningn af 2013, a føst lig i tap 1 va inflytningsk. Dt gæl såls ægtpat Pussi g Kaj Janischfska, flytt in i n 4 ft mang å i gt hus i V Skllt i Søng. Han va i 40 å maj hs Danfss, mn lv køstlsug f 11 å sin sm følg af n lpp. -Vi ha væt mlm af 42 i mang å g va nig m at flytt til n ljlig, nå t igtig tilu km, hv tags hnsyn til agligagn i n køstl. Dt h vi ha fåt 115 kvm. un øtin, g køkkn samt avæls inttt hft, ligsm vi pp havaalt f fl f køflis, ftæll ægtpat. -Vi gså g f at sammn m fl gnatin l.a. ønfamili. All tag hnsyn, g all na snakk m hinann. J, t t gt kncpt, unstg gg. 13

14 t Pussi g Kaj J. fan s ny lig i Guntvigspakn Km m på t afu I samm husækk, i n. 5, t ung pa Sain Hlm g Kasp Callsn m ngn Xan. -Vi km faktisk m på t afu, a t pa føst hav fåt ljmålt, mått pp t, a ikk kunn få slgt s hus. Så vi tåt til m kt vasl, g t jligt ft at hav t i n 1.sals ljligh i Hlgnsga, ftæll pat. -H hav g tumlps til ngn, g hll ikk ngt til agpljn, nå vi skal pass vs j g stui. Dt va gså suplækkt, at vi fik minflyls på ligns intning på 100 kvm. Nu mangl lt n lgps i næhn. -Vi t at t måsk mst va t sølvyllupskvat, mn t slt ikk tilfælt, g vi tivs gt m fl gnatin sm na, unstg. 14 Sain H. g Kasp C. hygg sig m s ng fan n. 5.

15 t Rnvingn i Skvpakn (Egnsun) H i ag n 13 juni hånvækn (uvnig) 1 ug agft. Tak skæn sig mang, all. Mn t slt ikk så galt nå man gn m at al pstat svæ g intil man v hvan fskllig ting skal gis an, ja så gå tin. Mn giv m nu n chanc, g så skal hånvækn (uvnig) nk hnt t tat. n skal j sm knt i skuvgn, ll lssvgn, i n ti hv vs innøs aj. Dt j n lit spcil plvls at i n såan vgn g stmt ikk ngn luksus. Husk g på at t ikk f vigt mn f n gansk kt ti man skal væ. Nå man s mking vgnn kan man j gså s at flk få sig inttt igtigt fint m tass (vækkt) h i vamn, g nå alt kmm til alt t t spøgsmål m at s psitivt på tingn g gø sig t hl så kvmt sm muligt. La s hå på at vi få n kann smm, så kan ajs un sma g gn. Dt fmm j gså hånvækns aj. Aln Høffl 15

16 t Ny hjmmsi ligfningn ha i statn af maj mån fåt n ny hjmmsi. D i hjmmsin gt vægt på at nn skal væ nm at fin unt i, samt giv muligh f at giv så mang infmatin sm muligt. Dt nu muligt at pæsnt vs ugntlig annnc m lig lig m ill fa aflingn g pntgning. Hjmmsin sin pstatn løn lvt ænt, g mangl ftsat n l fø n ha t nlig inhl sm ønskt. Fningn fvnt inn f t pa mån at kunn pæsnt n slvtjningsløsning på hjmmsin, hv t vil væ muligt at ftag alt hjmmfa sm vi kan på kntt, ligls nlin taling g stilling af vaskkt. Nå tt på ps, vil all g mlmm mtag plysning til at kunn ug tt slvtjningsmul. Vi mn m n ny hjmmsi at hav t gt funamnt f fmv at hav n g hjmmsi, pfyl all kav til n mn hjmmsi på intnttt. Mikal S. K. Jnsn 16

17 Tsag 20. mats 2014 Rfat af ESTYRELSESMØDE Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatt lv gknt m faln mækning mking fsiking. Enigh m at ptts n af. styls til kt. Skivls mails u til H. Enigh m vt. avkatistan ft ialgmø m A78, ug 13. t Pkt. 2. fttningssag MJ / KE int mking sag v. husyhl i ungmslig. Sag snt i kgnævnt, ingn afgøls i sagn nnu. Hånl: Sønjysk 42 kan i invæn gnskaså ikk y ksta spnsat i finls m hånl. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: TS Guntvigspakn; afslutning på 1. tap, manglgnnmgang i gang. 1 ljligh ftsat lig. (F) 2. tap kø imlig pnmæssigt. A-78 ha fmsnt kav på 4,5 mi. k. via avkat. Pnkvæk psat g gæs sås v lk 4. lk 3 vs kælum til uljning, ca. 200 k. p. mån. D vs un stømtilslutning. H ints mking vn fa avkatn. Enigh m at ihl favvalg af Stni ts mpis på k. : Rnving: MJ: Skvpakn ha mtagt skivls fa avkat v. A78. Skvpakn så småt statt p m taling af fjnvam g vil innf kmmn ug pågyn nving af klimaskæm. I ha VVS tilsyn. Ann ågiv f tilsyn g ygglls Chistff Höflich. Højmakn; s u til at vntitin gyn at vik. Isling af Østall i gang nu. Rnt øknmisk t k ifht. ugt. Mælkøttn: Tispnn hl. Gt jsgil. Mølkkn: Mølkkn, ag fæig. ugt lit vskt. n g g tilfs. Ch. Kls Vj: mail snt u til Fynsk m at væ fæig til tisag n lls hånvækn på Fynsk s gning. Øknmisk hl t invnig aj fult u. Møllgas ønhav: Afvnt gknls af kmmunn. Uvnigt aj afvnt vlik v ksta gning - øknmisk instilling fa hvstylsn m faktisk tal. 17

18 t 18 Pkt. 4 KU-uvalgn. ygguvalgsmø; intt nyt. KU mø m kmmunn; uljningssituatinn i måt næstn t samm. Cwy-yn nving g ucing af lig. Kmmunal ligstatgi f t Almn ligyggi. Input fa uvalgt. Pkt ks. Ksvalgsmø i 8. ks n 2. apil Eik g Aln still p til valg. Evt. ltag t suppnt? Pkt. 6. DOA. TS: slås staig m Stfa v. Dyøl. Antnnfningn 42; Finn Maquasn ha væt m til n l aflingsmø f at ftæll m Antnnfningn 42. Aflingns ftningsn ftæll m vælgs pæsntant af g nt n ll af g nt aflingsstylsns mit. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET ha ikk ltagt i mø.. Søng Ointing fa TAS mking Søng Fjnvam. D afhls gnalfsamling n 8. apil KE ønsk gnvalg sm suppnt. Pkt. 8. an sag Guntvigspakn Fint: D mtagt mail fa i Guntvigspakn. MJ sva n tu m at snt fspøgsl til DOA mking fint. Antnnfningn invits til møt mllm DOA g ingniøn. Eftfølgn sæskilt mø mking antnn / intnt. Hvstylsn ha sluttt at afvis sagn g hnvis til, at t aflingsmøt sm højst mynigh g aflingsstylsn ha sagt nj. Opsg i vinu Gitt Vagn: Mtagt ønsk fa Gitt Vagn mking psg i vinu. Aflingsstylsn ha sluttt nj til psgn. Intkusus f ny aflingsstyls: Intkusus afhls n 10. apil fa kl HPK g TA ltag ikk. Gknls af ugtt: Enklt ha ikk afhlt mø a ingn møt fm. ugttn nstmmigt gknt i afling hv ingn mø afhlt. D afhls kstainæt aflingsmø i afling 3 n HK ltag. Gunt mistillisvtum stillt f aflingsstylsn un aflingsmøt i mats. Psthlgån: afhls gnalfsamling n 24. mats Hny gnpstill, TAS ha fslåt MJ at pstill sm vissuppl. TAS fmg plm m mu. ET tag m TAS p g kigg på mun.

19 Tsag 15. maj 2014 Rfat af ESTYRELSESMØDE Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. fttningssag KE: intkusus i apil; va 14 ltag, va all gt tilfs m kust. Til ftå skal matialt til intkusn gnnmgås g vt. fnys. Afhlt valuing af aflingsmø m inspktø. Rfat fa aflingsstylsns mø skal mails til ASH til hjmmsin Rgl f uljning af gilsaln i Dyøl tilføjs at gså skal pys unf g fgt skal in. ASH søg f uljning få sk Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Guntvigspakn: MJ int kt mking Guntvigspakn g tssagn sm kø m A-78. Punkt fa TS vgt fatt : Rnving: Skvpakn: plv knstant akitkt- ågivningsfjl. Ch. Klsvj Højmakn g Mølkkn fæig. Pkt. 4 KU-uvalgn. Ingn mø afhlt. MJ ltag i ygguvalgn fmv. Pkt ks. ET gav n inting fa mø i 8. ks. Valg til styls i 8. ks: Valgt lv: Pt Nøkjæ (fman) Jimmy Pulsn (næstfman) Søn Duus Lisa Nilsn Jan Mtnsn Pkt. 6. DOA. Skiftlig inting fa TS. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int kt fa ag Fjnvam.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Dltag i tmaag i Kling mking Fsyning g vam. Dm mking pvisinsafgiftn på 1% afsigs n 14. juli TAS ltag. KE g TAS ltag i tmaag n 27. juni Tmaagn mhanl punktn fmtin g statgin i tin fm til Pkt. 8. Klima- g ngistatgi Punkt usat. Pkt. 9. An sag Fsikingspcu fmattt: Lvliggøls af tilygning sm mfsikt. 19 t

20 t D vt t skiftligt tillæg til inspktøn sm tag t m til syn. V makvaning skal gså kiggs på tilygning g skal vs nt sm kiggs på v faflytning. MJ uaj pccu fmattt. Fsiking tilygning: MJ kmm m m knkt i sagn til august møt. Råt i aflingn: Gulv Dn kllktiv åt gnlt YTTELEJLIGHED Havs: ækkhus på 1. sal på Vstkl (af. 13). lign ha 3 væls på i alt 81,20 m 2 utt. Ønsks: 4 vælss ækkhus m hav på Vstkl. Havs: Liligh på 2. sal i gmstløkkn (af. 11). lign ha 3 væls på i alt 85 m 2 utt. 20 Ønsks: 4 vælss ækkhus i af. 1, 3, 13 ll 15. Hnvnls: ligfningns knt Tlf

21 Psnalnyt: Favl TIL: Favl TIL: 4 2 Guun Gumunstti, uljningsaflingn, sm ha valgt at søg ny ufing. Vi takk f samajt g ønsk hn hl g lykk fmv. Mnika Ptsn, Hånvæksaflingn, ha gså valgt at søg ny ufing, g hn takk vi ligls f t g samaj g ønsk hl g lykk fmv. t VELKOMMEN TIL: Els Pvlsn, uljningsaflingn, sm stat sm vika g p. 1. mats 2014 lvt fastansat. VELKOMMEN TIL: Chistian Rasmussn, stat hs 42 sm paktikant g lvt fastansat sm jnmsfunktinæ. VELKOMMEN TIL: Anita Lntzn, stat sm mal i hånvækaflingn p. 1. juli Vi ønsk ny maj hjtligt vlkmmn i

22 t 22 NYE EOERE Af. 10 ml. n. Skivløkkn 5 II tv Skivløkkn 17 I tv Af. 11 gmstløkkn 5 I th E gmstløkkn 15 III tv Af. 12 Ungmslig Sunquistsga 14 st Af. 13 Ringakkn 17C E Ringakkn 15C Ringakkn 3 st tv Vstkl 206A A Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 13 Ungmslig Vstkl 218 A Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl 210 A Af. 16 Skvpakn A Skvpakn Af. 21 Mæhgnt 30 st Mæhgnt 36 I Mæhgnt 26 II Mæhgnt 24 st Mæhgnt 40 II Mæhgnt 30 II Mæhgnt 38 I ml. n. Mæhgnt 38 I Mæhgnt 24 II A Mæhgnt 42 II Mæhgnt 44 II Af. 22 Ml. n. Tnvj Ejvj Ejvj A Tnvj A Af. 24 Skæntn Skæntn 25C Skæntn Syølga 10 II Skæntn Af. 28 Vissingsga 2 st th A Vissingsga 10 I th Af. 29 Ungmslig Sunquistsga 14 II Sunquistsga 14 II Sunsuistsga 14 II Mllmga Mllmga Af. 30 jgga 10 I mf jgga 6 II Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st Af. 32 Pæstgåspakn Pæstgåspakn

23 Af. 33 ml. n. Møllvang 1 st tv Af. 34 Syvang 2 st Syvang 3 I tv Englshøjga 7 st tv Du Ptsga 1 I tv Englshøjga 7 II th Du Ptsga 1 II th Du Ptsga 1 st tv Englshøjga 24 II tv Englshøjga 7 st th Englshøjga 7 I tv Af. 35 Kngvj 9A I tv Vantånsvængt 2 st tv Kngvj 9A I tv Linvang 3A Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 37C Østga 37D Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln E E E E E E Af. 74 ml. n. Skvpakn Højmakn Højmakn Af. 74 Ungmslig Østall 11C Højmakn Højmakn Af Ungmslig niktsvj niktsvj Af. 77 Stga 13 st tv Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Af. 79 Njsjg 22 I Af. 80 Møllgån 4 st Gatnpakn Af. 80 Ungmslig Gatnpakn Gatnpakn t Af. 44 Guntvigspakn Af. 71 Østakk Af. 73 Skvpakn Skvpakn Skvpakn A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning 23

24 t Antnnfningn 42 Ja så km sln g smmfin stå f øn. Mn stylsn staig i ajstøjt. F at vi i antnnfningn 42 s styls skal kunn aj f j s ønsk til hvilk pgamm I mn skal tilys fmv i DOA. Vil vi mgt gn ha' input fa J m hvilk kanal I ønsk, at vi i stylsn skal aj f at få valgt til Dt kæv at I snst august 2014 kmm m fsg til stylsn, så vil vi gø hva vi kan f at ftkmm m. Rigtig g smm. M vnlig hilsn Antnnfningn 42 Fman Finn Maquasn Mail: 24

25 Smmfi 2014 I smmfipin kntt i ag lukkt i ugn 31, 32, 33 g 34, mns kntt i Søng vil væ ånt sm sævanligt. 4 2 t Psnalt ønsk all n g smm. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning. 25

26 t 26

27 t 27

28 t 28

29 t 29

30 t 30

31 t 31

32 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Guntvigs Allé 88 Uljning af hust hust kan uljs fa 1. janua 2015 I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. All uljning, hnvnls til fningns knt:

33 t Sjælnsga Søng Tlf.:

34 t 34

35 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Ivan Niss Ringga 125 Tlf: Mgn Lyæk Ptsn Ringga 123 Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Fank Nilsn Sunsvallga 18 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Hny Chistnsn Guntvigsallé 124 Tlf.: t

36 t 36 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Vinkl Sigtunaga 39 Tlf: Sigf isn Sigtunaga 23 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ln Hjtshøj Skivløkkn 25, st. tv Tlf.: Sana Hannmann Skivløkkn th Tlf: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Aflingsfman Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Ln Ansn Sunquistga 8, st. Tin Gu Psn Sunquistga 8, 1. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn (fman Antnnfningn 42) Vstkl 166 Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

37 Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Aflingsfman P Kistnsn Ch. Klsvj 2, 1. tv. Tlf: Tn aumgatn Ch. Klsvj 1 1.tv Tlf: Hann Olsn Ch. Klsvj 1, 1. mf Tlf: Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Castn Nilsn Mæhgnt 40,1-3 Tlf: / Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Lif øttch Ejvj 15 Tlf: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Aflingsfman Kain Masn Skæntn 21 Tlf: Eva. Ptsn Skæntn 24 Tlf.: Lif Masn Skæntn 21 Tlf: t 37

38 t 38 Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.: Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Knu Mamsn jgga Tlf.: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Kistn itsch Sønga 14, st. Tlf: Alic Thmsn jgga 2C Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Lnz Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: tha Dixn Pæstgåspakn 54 Tlf.: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Villy Jacsn Pæstgåspakn 48 Tlf Hnning Chistnsn Pæstgåspakn 9 Tlf: Afling 33, Mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Møllammn 14 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Lis Ipsn Møllvang 2, 2. tv Tlf.: Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Hnik Røm Syvang 2A Tlf /

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 3 september 2012 68. årgang

Nr. 3 september 2012 68. årgang t 4 2 N. 3 sptm 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 marts 2014 70. årgang

Nr. 1 marts 2014 70. årgang t 4 2 N. 1 mats 2014 70. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: 7342

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.ktmindugavis.dk TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009. NR. 23. 4. ÅRGANG Vi ha ÅBENT TORSDAG d. 4. juni kl. 13-17 LUKKET fdag Gundslvdag. Slagt MORTEN Standvangn 4 Tlf. 6532

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Falen 6 6 st. tv 6 st. th x x x x x x 6 1 tv 6 1 th 6 2 tv 6 2 th x x x x x x x x x 6 3 tv 6 3 th o o o o o o 6 4 tv 6 4 th Besvaret x x x x x x Falen 8 8 st. tv 8 st. th o o o 8 st. mf. Besvaret Påsken

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 498 B 9 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 8.30 Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd 8.30 9.50 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 9.50 10.10 Bevægelsesbånd

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere