af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4)."

Transkript

1 Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang til ubundtet fiber Indledning Comflex Networks ApS (herefter Comflex) har den 4. og 14. marts 2014 henvendt sig til Erhvervsstyrelsen med en klage over TDC A/S (herefter TDC) håndtering af bestillinger af netadgang til rå fiber, som Comflex konkret har afgivet til følgende adresser: 1) Sundvej 12E, 4600 Køge 2) Tagensvej 256, 2. th., 2400 København NV Erhvervsstyrelsen har forstået Comflex klage for så vidt angår Sundvej 12E således, at den vedrører TDC s forpligtelse til at etablere en fiberstikledning og dermed give Comflex netadgang til en rå ubundtet fiber. For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., vedrører Comflex klage den pris, som TDC har tilbudt for at levere en rå fiber. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med Comflex klage generelt forudsat, at der er tale om bestillinger af fibernetadgang til en slutbruger, hvilket er en forudsætning for den forpligtelse om at tilbyde netadgang, som styrelsen har pålagt TDC ved styrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4). ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Sagsbehandler Charlotte Stausholm Tlf. nr Sagsnr 12/06615 Erhvervsstyrelsen har modtaget bemærkninger til Comflex klage fra begge parter og træffer herefter nedenstående afgørelse. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 og styrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) følgende afgørelse: TDC A/S har ikke i forbindelse med selskabets afvisning over for Comflex Networks ApS om at levere en rå BtO-fiber til Sundvej 12E, 4600 Køge, overtrådt sin netadgangsforpligtelse i henhold til Erhvervsstyrelsens 1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

2 2/12 markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. TDC A/S s tilbud til Comflex Networks Aps om fiber til Tagensvej 256, 2. th., 2400 København NV, til en oprettelsespris på samlet 8.683,44 kr. (kvartalspris 3.433,22 kr.) er ikke i strid med TDC s priskontrolforpligtelse som pålagt i medfør af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og siden præciseret i forbindelse med styrelsens prisafgørelse for LRAIC-fastnet 2013, idet styrelsen forudsætter, at der er tale om en rå fiberforbindelse, der skal prisfastsættes efter historiske omkostningers metode (HO-metoden). Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsen generelt er ved at undersøge TDC s opdeling mellem FTTH-net og BTO-net i relation til den priskontrolforpligtelse, som selskabet er pålagt i medfør af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og siden præciseret i styrelsens prisafgørelse for LRAIC-fastnet Sagens faktiske omstændigheder TDC s forpligtelse til at give netadgang til rå fiber, herunder til at etablere stikledninger, er fastsat i Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4). TDC s netadgangsforpligtelse indebærer bl.a., at: TDC skal tilbyde netadgang og imødekomme rimelige anmodninger til ubundtet fiber fra slutbrugerens nettermineringspunkt frem til og med det sidste (mere centralt beliggende) punkt i nettet, hvor det er muligt at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net. I de tilfælde og for de anmodninger om fiber, hvor TDC ikke i forvejen har etableret en forbindelse fra slutbrugeren og til det punkt i TDC s net, hvor selskabet kan hente trafikken fra slutbrugeren og bringe den videre, er TDC derudover forpligtet til efter anmodning fra det adgangssøgende teleselskab at etablere en stikledning. Denne forpligtelse forudsætter imidlertid, at der alene kræves en begrænset graveindsats for TDC. For så vidt angår TDC s forpligtelse til at etablere stikledninger, fremgår følgende af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse på marked 4: I netadgangsforpligtelsen ligger også en forpligtelse for TDC til at foretage mindre, nødvendige tilpasninger af nettet, som eksempelvis etablering af stikledninger til homes passed. Homes passed defineres som potentielle abonnementer, der vil kunne tilsluttes TDC s fibernet med en beskeden graveindsats 2. 2 Denne definition svarer til den i bredbåndskortlægningen anvendte definition af homes passed; Husstande med mulighed for fiber defineres som potentielle abonnementer, der vil kunne tilsluttes bredbåndsnettet med en beskeden graveindsats i form af fx

3 3/12 Ved beskeden graveindsats forstås, at der maksimalt er 30 meter fra slutbrugerens ejendom til fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere. Ved potentielle abonnementer forstås både private- og erhvervsabonnementer. TDC s stikledningsforpligtelse omfatter med andre ord en strækning på maksimalt 30 meter fra slutbrugerens nettermineringspunkt frem til TDC s nærmeste indkoblingspunkt, som er det punkt, hvor TDC er fuldt etableret med en fiberinfrastruktur, der er klargjort til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere. TDC har ikke i forvejen etableret en fiberforbindelse til Sundvej 12E. TDC har derimod etableret fiber til en erhvervskunde på naboadressen, Sundvej 12F, som ligger få meter fra Sundvej 12E. Det fremgår af sagen, at den pågældende kunde er tilkoblet i en såkaldt muffe (kj laa 110), som er placeret ca. 200 meter fra adressen. Problemstillingen i Comflex klage vedrørende Tagensvej 256, 2. th., relaterer sig til det forhold, at TDC i forbindelse med selskabets fastlæggelse af priser for rå fiber sondrer mellem, om forbindelsen er baseret på en FttH-access (Fiber-to-the-Home) eller en BtO-access (Build-to-Order). En FttH-access er ifølge oplysninger fra TDC kendetegnet ved at være etableret på baggrund af TDC s strategiske overvejelser om fiberudrulning i bestemte områder. En BtO-access er derimod en forbindelse baseret på en kundedrevet efterspørgsel på baggrund af enkeltordrer; typisk med henblik på at kunne tilslutte erhvervskunder, boligforeninger, etageejendomme m.v. Forskellen mellem FttH- og BtO-accessnettet ligger ifølge TDC primært i udrulningsmetoden og i TDC s planlægning. TDC har således bl.a. oplyst over for Erhvervsstyrelsen, at såvel BtO- som FttH-indkoblingspunkter kan anvendes til at levere bredbåndsforbindelser. Udrulningsmetoden har imidlertid nogle afledte omkostningsmæssige konsekvenser, idet omkostninger forbundet med etablering af et BtO-accessnet ifølge TDC er højere end omkostninger forbundet med etablering af et FttH-accessnet. Erhvervsstyrelsen har i den gældende markedsafgørelse på marked 4, herunder den tilhørende priskontrolforpligtelse, ikke sondret mellem BtO- og FttH-forbindelser. Styrelsen har i relation til prisreguleringen af de omfattede netadgangsprodukter anerkendt, at der på markedet alt efter netadgangsproduktets karakter skal anvendes en af følgende prisreguleringsmetoder: Langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAICmetoden). etablering af forbindelse fra hus til grundskel eller tilsvarende (homes passed). Tallet skal inkludere kunder, som er tilsluttet.

4 4/12 Historiske omkostninger. For så vidt angår ubundtet fiber fremgår det af markedsafgørelsen, at dette skal prisreguleres efter LRAIC-metoden. Det fremgår imidlertid også, at der kan være netadgangsprodukter (herunder altså også fiberprodukter), som bl.a. ud fra deres beskaffenhed ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden. Dette kan ifølge markedsafgørelsen bl.a. være netadgangsprodukter, for hvilke der af forskellige årsager ikke kan foretages en beregning af omkostningerne efter LRAIC-metoden. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med en høring over LRAIC-fastnetprisafgørelsen for 2013 anerkendt, at TDC s omkostninger forbundet med et såkaldt BtO-accessnet, som bestående af forbindelser til fiberbaserede faste kredsløb etableret via build-to-order, er anderledes end omkostningerne forbundet med et FttH-accessnet, og derfor kan prisfastsættes efter historiske omkostningers metode. Af Erhvervsstyrelsens høringsnotat af 7. december 2012 vedrørende afgørelse om LRAIC fastnetpriser for 2013 fremgår således følgende: Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at de anførte rå fiber priser alene gælder for TDC s FttH-net, og ikke fiberbaserede faste kredsløb, som er etableret via build-to-order. Priserne for fiberbaserede faste kredsløb, som er etableret via build-to-order, prisfastsættes efter historiske omkostningers metode i overensstemmelse med hidtil praksis. Ved historiske omkostningers metode baseres prisen på et netadgangsprodukt på de regnskabsmæssigt opgjorte omkostninger, der er forbundet med en udbyder med stærk markedspositions produktion af det pågældende netadgangsprodukt. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden tager udgangspunkt i, hvad de fremadrettede omkostninger burde være i et optimalt drevet net og selskab baseret på en moderne, effektiv teknologi. TDC har i relation til Comflex anmodning om fiber til Tagensvej 256, 2. th., tilbudt en pris, der ifølge selskabet er baseret på prislisten for rå fiber BtO. Af det omhandlede tilbud fremgår følgende:

5 5/12 Begrundelse Sundvej 12E, 4600 Køge Comflex klage for så vidt angår Sundvej 12E drejer sig om, hvorvidt TDC er forpligtet til at etablere en fiberstikledning til den pågældende adresse og dermed give Comflex netadgang til en rå ubundtet fiber. Det følger af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse på marked 4, at TDC er forpligtet til at etablere en fiberstikledning fra slutbrugerens ejendom til det sted i TDC s fibernet, hvor selskabet har en fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere, såfremt denne strækning ikke udgør mere en 30 meter. Dette svarer ifølge styrelsens opfattelse til en strækning på maksimalt 30 meter fra TDC s nærmeste indkoblingspunkt frem til slutbrugerens nettermineringspunkt. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC s nærmeste indkoblingspunkt i den konkrete sag udgøres af den muffe, som er placeret ca. 200 meter fra Sundvej 12E. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at den fiber, der aktivt løber ganske tæt på adressen og ind til nabohuset i 12F ikke efter styrelsens vurdering udgør en fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere, som defineret i styrelsens markedsafgørelse på marked 4. Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC ikke i forbindelse med selskabets afvisning over for Comflex af at levere en rå BtO-fiber til Sundvej 12E, har overtrådt sin netadgangsforpligtelse, herunder forpligtelsen til at etablere stikledninger, i henhold til styrelsens markedsafgørelse på marked 4. Styrelsen har herved lagt vægt på, at den konkrete anmodning om en fiberstikledning vedrører en strækning på over 30 meter. Tagensvej 256, 2. th., 2400 København Comflex klage for så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., drejer sig om, hvorvidt den oprettelsespris på samlet 8.683,44 kr. (kvartalspris 3.433,22 kr.), som TDC har tilbudt for at levere en rå fiberforbindelse, er i overensstemmelse med den priskontrolforpligtelse, som TDC er underlagt. Comflex anmodning vedrørende Tagensvej 256, 2. th., vedrører ifølge det oplyste en kundedrevet enkeltordre. Erhvervsstyrelsen har på den baggrund i den konkrete sag forudsat, at der er tale om en rå fiberforbindelse, der skal prisfastsættes efter historiske omkostningers metode (HOmetoden), og som er etableret via build-to-order. Erhvervsstyrelsen har i den gældende markedsafgørelse på marked 4, herunder den tilhørende priskontrolforpligtelse, som nævnt ikke sondret mellem BtO- og FttH-forbindelser. Det skal imidlertid bemærkes, at styrelsen ved markedsafgørelsen har anerkendt, at der kan være netadgangsprodukter (herunder altså også fiberprodukter), som bl.a. ud fra deres beskaffenhed ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden,

6 6/12 der er den metode, som primært anvendes for så vidt angår netadgangsprodukterne på markedet. Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsen efterfølgende i forbindelse med en høring over LRAIC-fastnet-prisafgørelsen for 2013 har anerkendt, at fiberbaserede faste kredsløb kan prissættes efter historiske omkostningersmetode (HO-metoden), jf. høringsnotat af 7. december Idet Erhvervsstyrelsen som forudsætning har lagt til grund, at den oprettelsespris på samlet 8.683,44 kr. (kvartalspris 3.433,22 kr.), som TDC har tilbudt for at levere en rå fiber til Tagensvej 256, 2. th., vedrører en fiberforbindelse, der skal prisfastsættes efter historiske omkostningers metode, og som er etableret via bulid-to-order, finder styrelsen, at det omhandlede tilbud er i overensstemmelse med TDC s priskontrolforpligtelse på markedet. Parternes anbringender Comflex henvendte sig den 4. marts 2014 til Erhvervsstyrelsen vedrørende to forespørgsler, som selskabet havde afgivet til TDC om bestilling af rå fiber til følgende adresser: 1) Sundvej 12E, 4600 Køge 2) Tagensvej 256, 2. th., 2400 København NV Ved af 14. marts 2014 modtog Erhvervsstyrelsen en egentlig klage fra Comflex over TDC s håndtering af de to bestillinger. Comflex anførte i forbindelse med klagen bl.a., at TDC for så vidt angår afvisningen af fiber til Sundvej 12E umuliggør konkurrence i ejendommen, idet TDC blot kan påstå stor afstand til et tilslutningspunkt eller alternativt kan opkræve en stor lejeafgift mellem tilslutningspunktet og Køge central. For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., anførte Comflex, at den pris, TDC havde tilbudt, ikke følger TDC s pålæg. Comflex anførte i den forbindelse endvidere: Det faktum at vi kun kan få rå fiber ved en central kan accepteres, men det er TDC der har valgt denne store afstand fra kunden, så de må vel selv svare for følgevirkningen, at der er lang afstand. Ved at kræve betaling i forhold til afstanden umuliggør TDC konkurrence på området. For at få belyst sagen yderligere afholdt Erhvervsstyrelsen den 27. marts 2014 et møde med Comflex. Comflex beskrev på mødet de problemstillinger, som selskabet havde oplevet ved bestilling af TDC s engrosbredbåndsprodukter baseret på fiber. Af styrelsens referat af 7. april 2014 fra mødet fremgår bl.a. i forhold til Comflex anmodning om fiber til Sundvej 12E, at selskabet var af den opfattelse, at denne forespørgsel bør være omfattet af stikledningsforpligtelsen i marked 4-afgørelsen, idet TDC kun skal trække få meter fiber fra egen kunde for at kunne forsyne Sundvej

7 7/12 12E med en fiberforbindelse. Dette vil TDC ifølge Comflex kunne gøre meget billigt. For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., anførte selskabet på mødet, at den af TDC tilbudte pris udgjorde et meget dyrt engrostilbud, og at Comflex ikke er interesseret i aktivt udstyr eller ringstrukturer, idet Comflex alene ønsker adgang til en enkelt rå fiber, der kan transportere slutkundens trafik tilbage til centralen. Af styrelsens mødereferat fremgår endvidere: Det er i øvrigt ikke Comflex opfattelse, at TDC anvender ringstrukturer eller aktivt udstyr i den yderste del af accessnettet. Comflex undrer sig derfor over, at der overhovedet er forskel på prisfastsættelsen af FTTH og BTO-fiber, når det alene drejer sig om enkelt fiber fra kunde til central. Comflex nævnte, at der ikke er aktivt udstyr placeret i muffer eller gadeskabe og underbyggede dette argument med, at såfremt dette var tilfældet, ville der jo ikke være tale om en rå fiber i Comflex optik. Comflex er desuden utilfreds med, at det er vanskeligt at lokalisere TDC s fiberknudepunkter. Comflex er opmærksom på den liste over adresser under 30 meter fra disse, som TDC selv udarbejder, men mener ikke at denne liste er tilstrækkelig til, at alternative teleselskaber kan kræve deres ret af TDC. Ved af 8. maj 2014 sendte Erhvervsstyrelsen nogle uddybende spørgsmål til TDC med henblik på en afklaring af forholdene vedrørende de to adresser. Spørgsmålene vedrørte konkret for så vidt angår Sundvej 12E: 1. Hvis TDC måtte ønske at tilkoble en BTO-fiber til adressen Sundvej 12E, hvorledes ville TDC i praksis gøre dette? Vil hele eller dele af samme fremføringsvej/tracé, som er benyttet til Sundvej 12F, i den forbindelse kunne genanvendes? 2. Har TDC mulighed for at trække en fiber fra naboadressen Sundvej 12F? I givet fald hvilken betydning vil dette have for naboens netadgangsprodukt/fiberforbindelse? 3. Hvor mange fibre er der samlet set i det/de kabler, som er nedgravet i forbindelse med etablering af forbindelsen til Sundvej 12F fra den omtalte muffe? For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., anmodede Erhvervsstyrelsen bl.a. TDC om at oplyse, hvorvidt det er muligt for TDC selv til eget brug at levere en enkelt rå fiber til adressen Tagensvej 256, 2. th., 2400 København NV, som fører tilbage til den nærmeste central, uden at der dertil er knyttet aktivt udstyr, ringstrukturer, redundans eller lignende. Ved brev af 6. juni 2014 har TDC besvaret Erhvervsstyrelsen med bl.a. følgende oplysninger for så vidt angår Sundvej 12E: TDC kan bekræfte, at TDC har etableret fiber til en erhvervskunde på adressen Sundvej 12F. Det er korrekt, at den pågældende kunde er tilkoblet i en muffe, kj laa

8 8/12 110, som er placeret ca. 200 meter fra adressen. Det er ligeledes korrekt, at der er få meter fra Sundvej 12E til Sundvej 12F. Det er korrekt, at TDC har afvist at levere en BtO fiber efter standardtilbuddet til Sundvej 12 E, idet der er mere end 30 meter til nærmeste tilslutningspunkt. TDC har ikke i afvisningen henvist til stikledningsforpligtigelsen, men oplyst, hvor tilslutningspunkterne kan findes. Hvis TDC fik en bestilling på en fibertilslutning til adressen Sundvej 12E ville TDC efter sin anlægsnorm forsøge at etablere en ny muffe ud for bygningen med forbindelse til muffen kj laa 110 og fra muffen etablere et kort stikkable til Sundvej 12E. Hvis det ved nærmere undersøgelse på stedet viser sig muligt at genanvende fremføringsvej, vil det ske, men det kan ikke afgøres uden undersøgelse. For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., oplyste TDC ved deres høringssvar: Prisen i dette tilbud er baseret på prislisten for rå fiber BTO. Priserne her er omkostningsdokumenteret og dokumentationen er fremsendt til Erhvervsstyrelsen og prisen dækker en fiberforbindelse fra slutkundeadressen til den tilhørende ODF på centralen Ydre Nørrebro. Luftlinjeafstanden her er 2385 meter. Lejeafgiften blev ændret 12. februar 2014, idet TDC efter Erhvervsstyrelsens tilsyn måtte korrigere såvel WACC som forholdet mellem luftlinjeafstand og tracélængde. Selvom tilbuddet er afgivet efter 12. februar har TDC baseret det på gamle priser, idet TDC ville benytte de lave priser i en varslingsperiode til en kunde, der har indgået aftale. Ud fra referatet fra mødet mellem Erhvervsstyrelsen og Comflex kan man få det indtryk, at produktet Rå Fiber BTO omfatter redundans og aktivt udstyr eller funktionalitet skabt af sådant aktivt udstyr. Det er ikke tilfældet. Hvis TDC til eget brug skulle etablere en fiberforbindelse til Tagensvej 256, 2. th. ville TDC benytte samme forbindelse som den, der her tilbydes Comflex. Ved af 12. juni 2014 anmodede Erhvervsstyrelsen Comflex om bemærkninger til TDC s brev af 8. maj Comflex har ved brev af 13. juni 2014 bemærket følgende: TDC's håndtering i forbindelse, med såvel Backhault som kundefibre, har ikke en for konkurrencen brugbar systematik og prissætning. Engros priserne er så høje, at vi ikke kan konkurrere med TDC. De priser, TDC selv tager, bevirker, at der ikke margin til vores eksistens. Det er særlig galt ved de mindre båndbredder, men også større båndbredder efterlader ingen forretningsmulighed. Som tidligere nævnt er det bl.a. TDC's definering af ODF og muffer der ødelægger den struktur vi

9 9/12 oprindeligt, iøvrigt sammenfaldende med ERST, tog som udgangspunkt efter nærlæsning af markedsafgørelserne. Oven i dette kan så tillægges, at der er så mange TDC finter, at man ikke kan forvente at finde kundeemner som accepterer de usikkerheds elementer man er nød til påpege i sine tilbud. Klagevejledning Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Charlotte Stausholm

10 10/12 Bilag 1 Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 52. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette afsnit og regler udstedt i medfør heraf. Markedsafgørelse Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 4). Erhvervsstyrelsen traf den 16. august 2012 afgørelse på markedet i henhold til telelovens 3 40, stk. 1, og 41, stk. 1. TDC er således i medfør af telelovens 40, stk. 1 udpeget som udbyder med en stærk markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens 41, stk. 1, blandt andet pålagt nedenstående forpligtelser på engrosmarkedet: Netadgang Forpligtelse til netadgang, jf. telelovens 41, stk. 2, nr. 1, jf. 42. Priskontrol Forpligtelse til priskontrol, jf. telelovens 41, stk. 2, nr. 5, jf. 46. Det fremgår af markedsafgørelsen, at forpligtelsen om netadgang bl.a. indebærer: TDC pålægges en forpligtelse til at tilbyde følgende netadgangsprodukter, jf. telelovens 41, stk. 1, jf. 41, stk. 2, nr. 1, jf. 42, stk. 1, 1. punktum: 1. Rå kobber, herunder virtuel ubundtet netadgang til kobber. 2. Ubundtet fiber. 3. Anlægsinfrastruktur. 4. Backhaul. 5. Fælles udnyttelse af bygninger mv. (samhusning) med henblik på sammenkobling af netelementer og dermed videretransport af datatrafik. For så vidt angår TDC s forpligtelse til at tilbyde netadgang til ubundtet fiber fremgår det: TDC skal tilbyde netadgang og imødekomme rimelige anmodninger til ubundtet fiber fra slutbrugerens nettermineringspunkt frem til og med det sidste (mere centralt beliggende) punkt i nettet, hvor det er muligt at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net. Det sidste punkt i nettet i et til punkt-tilpunkt-fibernet er det sted, hvor det er muligt at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net, vil bestå af et krydsfelt (Optical Distribution Frame, ODF), jf. afsnit Jf. Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014.

11 11/12 I et punkt-til-multipunkt-fibernet vil det sidste punkt i nettet, hvor det er muligt at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net, typisk være et mere decentralt punkt i nettet end i en større netnode, det vil sige tættere på slutbrugeren, jf. afsnit Det betyder også, at kundegrundlaget for det enkelte punkt er væsentligt reduceret i forhold til netadgang i et punkt-til-punkt-fibernet. Det indebærer, at de stordriftsfordele, der typisk er forbundet med ubundtet adgang, begrænses, idet et lavt kundegrundlag bevirker, at der i en række tilfælde ikke vil være nok slutbrugere tilkoblet et relevant opsamlingspunkt i nettet til at dække et selskabs omkostninger forbundet med slutbrugerens tilslutning til fibernettet. For så vidt angår TDC s stikledningsforpligtelse fremgår det af afgørelsen: I netadgangsforpligtelsen ligger også en forpligtelse for TDC til at foretage mindre, nødvendige tilpasninger af nettet, som eksempelvis etablering af stikledninger til homes passed. Homes passed defineres som potentielle abonnementer, der vil kunne tilsluttes TDC s fibernet med en beskeden graveindsats 4. Ved beskeden graveindsats forstås, at der maksimalt er 30 meter fra slutbrugerens ejendom til fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere. Ved potentielle abonnementer forstås både private- og erhvervsabonnementer. Det fremgår bl.a. af markedsafgørelsen om TDC s forpligtelse om priskontrol: Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der ved prisreguleringen af de forskellige netadgangsprodukter på markedet så vidt muligt skal anvendes samme prisreguleringsmetode og dermed samme metode til fordeling af omkostninger. Dette skaber en større grad af transparens for engroskunderne på markedet og kan bl.a. modvirke, at de samme omkostninger optræder flere steder samtidigt. Derudover sikrer ensartet prisregulering på tværs af markedet, at mulighederne for reguleringsmæssige skævheder og dermed forum-shopping minimeres. Imidlertid er forudsætningerne for altid at pålægge samme prisreguleringsmetode ikke til stede på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Derfor er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der på dette marked alt efter netadgangsproduktets karakter skal anvendes følgende prisreguleringsmetoder: 4 Denne definition svarer til den i bredbåndskortlægningen anvendte definition af homes passed; Husstande med mulighed for fiber defineres som potentielle abonnementer, der vil kunne tilsluttes bredbåndsnettet med en beskeden graveindsats i form af fx etablering af forbindelse fra hus til grundskel eller tilsvarende (homes passed). Tallet skal inkludere kunder, som er tilsluttet.

12 12/12 Langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAICmetoden). Historiske omkostninger Netadgangsprodukter prisreguleret ved historiske omkostningers metode Der er netadgangsprodukter, som bl.a. ud fra deres beskaffenhed ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden. Dette gælder bl.a. netadgangsprodukter med begrænset afsætning og netadgangsprodukter, der ikke har en tæt relation til overnævnte produkter på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruktur eller samhusning. Derudover kan der være tale om netadgangsprodukter, for hvilke der af forskellige årsager ikke kan foretages en beregning af omkostningerne efter LRAICmetoden. Endeligt kan der være nye netadgangsprodukter, der ikke indgår i Erhvervsstyrelsens seneste LRAIC-modeller og dermed heller ikke i den seneste afgørelse om LRAIC-regulerede priser. For så vidt angår alle de ovenstående netadgangsprodukter, skal historiske omkostningers metode finde anvendelse. Når LRAIC-metoden ikke hensigtsmæssigt kan anvendes, vurderer Erhvervsstyrelsen, at historiske omkostningers metode bedst sikrer, at TDC ikke opretholder priser på et unaturligt højt niveau. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens høringsnotat af 7. december 2012 vedrørende afgørelse om LRAIC fastnetpriser for 2013: Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at de anførte rå fiber priser alene gælder for TDC s FttH-net, og ikke fiberbaserede faste kredsløb, som er etableret via build-to-order. Priserne for fiberbaserede faste kredsløb, som er etableret via build-to-order, prisfastsættes efter historiske omkostningers metode i overensstemmelse med hidtil praksis.

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Om prissætning af Hipers anmodning om samhusning til brug for netadgang til fysisk fiber

Om prissætning af Hipers anmodning om samhusning til brug for netadgang til fysisk fiber TDC A/S regulering@tdc.dk 4. maj 2016 Sag 2015-11148 Fremsendes alene via e-mail ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Om prissætning af Hipers anmodning om samhusning

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 11. juni 2014 /seyadi-erst /andlon-erst /rasjak-erst Afgørelse vedrørende TDC A/S bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosmarkederne

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Vula på Fiber? 1. møde i VULA på Fiber-arbejdsgruppen. Fredag d. 28. august 2015, kl. 1330-1530

Vula på Fiber? 1. møde i VULA på Fiber-arbejdsgruppen. Fredag d. 28. august 2015, kl. 1330-1530 Vula på Fiber? 1. møde i VULA på Fiber-arbejdsgruppen Fredag d. 28. august 2015, kl. 1330-1530 Agenda 1. Godkendelse af dagsorden (med/uden tilføjelser), referent vælges og formand præsenteres. 2. Hurtig

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Oversigter over dækningsområder og slutkundeadresser. 8. april 2014

Oversigter over dækningsområder og slutkundeadresser. 8. april 2014 Oversigter over dækningsområder og slutkundeadresser 8. april 2014 1 Varsling af fremskudte indkoblingspunkter 2 TDC s forpligtigelser Iflg. Markedsafgørelse 4 om Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Møde i VULA-/NGA-forum Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Dagsorden 1. Velkomst (v/formanden) 2. Status over markedsafgørelser (v/erst) NGA-forum Forpligtelser, ikrafttrædelse og proces b) Øvrige

Læs mere