Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse"

Transkript

1 Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at trække Danmark i en rød, socialistisk retning. 2) Linje 4 Indledningen ændres til: SF er et parti der søger konkret indflydelse for at forbedre danskernes hverdag og (som i udkastet:..skal som udgangspunkt deltage i regering.osv. resten af sætningen uændret. lidt bredere formulering Stillet af SF-Næstved 3) Linje 4 ændres til: SFs udgangspunkt er altid at søge maksimal indflydelse for at gennemføre vores politik. Når der er et centrum-venstre flertal i Folketinget, bør det ske via regeringsdeltagelse. Men... Vi skal altid søge indflydelse uanset flertal og uanset regeringsdeltagelse. Ændringsforslaget ligger i forlængelse af udtalelsens senere afsnit om SFs rolle som parlamentarisk grundlag. Stillet af: SF-Bornholm 4) Linje 4-6 Linjerne 4-6 ændres til: Som et socialistisk parti arbejder SF både for forandringer, som kan gennemføres nu, og for mere vidtgående ændringer af det eksisterende samfundssystem. Regeringsdeltagelse forudsætter, at SF har en stærk parlamentarisk position, at regeringsgrundlaget indeholder klare mærkesager for SF, og at den økonomiske politik tager udgangspunkt i lønmodtagernes og almindelige danskeres interesser ved at sikre øget lighed i samfundet. Den foreslåede tekst sætter spørgsmålet om regeringsdeltagelse ind i en bredere ramme. Stillet af: SF-Århus Øst 5) Linje 4-6 erstattes af: SF er et venstreorienteret, socialistisk parti, der søger maksimal indflydelse på den førte politik. F.eks. vil SF som udgangspunkt deltage i en regering, der fører centrum-venstre-politik. Men det skal ske på baggrund af et stærkt SF, der kan sikre sig væsentlig indflydelse på regeringsgrundlaget og den førte politik. Det gælder både klare mærkesager og den overordnede politik, herunder en økonomisk politik, der ligger til venstre for den nuværende regerings. SF s politiske DNA er at være et venstreorienteret, socialistisk indflydelsesparti. Heri ligger, at SF som udgangspunkt ønsker at deltage i en regering, der fører centrum-venstre-politik, (men ikke en hvilken som helst regering med S og evt. RV som deltager). Men hvis SF som venstre flanke i en sådan regering skal kunne præge regeringens samlede politik troværdigt for vores vælgere, kræver det et stærkt SF med et stærkt vælgermandat til at gå med i regeringen. Ellers er der en stor risiko for, at både indflydelsen i regeringen og den politisk troværdighed hos danskerne bliver for ringe. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 6) Linje 4 Følgende tilføjes:

2 Den aktuelle opgave for SF er at udfylde det voksende politiske tomrum mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten. SF skal danne det politiske forum, hvor progressive og socialt orienterede mennesker føler sig velkomne og hvor en fri debat kan udvikle ideer og holdninger. Herigennem skabes grobund for en politik, der kan tilvejebringe en parlamentarisk situation, hvor en centrum-venstre regering atter kan blive aktuel. Med andre ord skal SF definere sin politiske rolle, så partiet fremstår som et naturligt valg for en stor del af Danmarks befolkning. Stillet af: SF Greve. 7) Linje 6 ændres til: "overordnet økonomisk politik, der klart afspejler SF s mål om et socialistisk samfund, der på et bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd men samtidig øger ligheden i samfundet." Hele sætningen om fremtidigt regeringsgrundlag lyder herefter: "Men det skal være på baggrund af et styrket SF, med klare mærkesager skrevet ind i regeringsaftalen og med en overordnet økonomisk politik, der klart afspejler SF s mål om et socialistisk samfund, der på et bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd men samtidig øger ligheden i samfundet." Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 8) Linje 6 Tilføjelse:... økonomisk politik der prioriterer solidaritet og udviklingen af velfærdssamfundet, og som derfor... I disse nyliberalistiske tider er det fornuftigt helt overordnet at definere hvad der menes med mere til venstre. Stillet af: SF-Bornholm 9) Linje 7 Flg indsættes : Deltagelse i en regering er altid en konkret vurdering af, hvor SF kan opnå størst indflydelse. Vi skal aldrig forveksle mål og midler. At flytte holdninger kræver klare politiske budskaber. lidt opstramning af betingelser for evt. regeringsdannelse Stillet af: SF-Næstved 10) Linje 8-19 udgår Afsnittene er et blandt flere bud på historieskrivning, som ikke bidrager til at beskrive SF s position det kommende år. Som historieskrivning tager afsnittet ikke stilling til afgørende spørgsmål såsom forringet regulering af overførselsindkomster, efterlønsforringelser, den førte dagpengepolitik, de nye lavere satser for nogle af kontanthjælpsmodtagerne, mv. I stedet for at lade landsmødet strides om denne historieskrivning, foreslås afsnittene derfor slettet. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 11) Linje 12 " f. Eks. Gennem oprettelsen af en palæstinensisk ambassade i Danmark" flyttes til linje 14 i en ny sætning: Oprettelsen af en palæstinensisk ambassade i Danmark og anerkendelsen af palæstinensiske interesser på EU- plan er eksempel på SFs sammenhængende internationale udsyn og konsekvente varetagelsen af international retfærdighed. Motivering: det gode eksempel på international solidaritet bør tegnes tydeligere op i sin egen sætning, for at stå helt klart, også som en modfortælling til påstandene om, at vores regering ikke havde en udenrigspolitik. Stillet af Jeppe Brogård, Rudersdal. 12) Linjerne 5-12: Linje 5: styrket erstattes med stærkt Linje 6: overordnet erstattes med venstreorienteret og punktum efter økonomisk politik. Linje 9: f.eks. udgår Linje 12: f.eks. udgår

3 Motivation: skærpet formulering. 13) Linje 18 tilføjelse efter lettelse af selskabsskatten: kontanthjælpsreformen herunder den gensidige forsørgerpligt, forringelse af dagpengereglerne i en tid med stor arbejdsløshed, resten af sætningen uændret. bør medtages da der her er tale om love der kaster mange mennesker ud i et socialt- og økonomisk kaos og skaber større skel mellem rig og fattig. Stillet af SF-Næstved 14) Linje 19 Sætningen ændres til: havde store betænkeligheder ved offentlighedsloven, som vi ved evalueringen vil kræve ændret i forhold til Landsmødebeslutningen fra Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 15) Linje 19 I linje 19 ændres: havde store betænkeligheder ved offentlighedsloven til var imod centrale dele af offentlighedsloven Motivering: Landsmødet vedtog sidste år, at SF skulle arbejde for at fjerne dele i forslaget til ny offentlighedslov. SF havde derfor mere end betænkeligheder ved offentlighedsloven. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 16) Linje 19 Efter l. 19 forslås følgende afsnit indsat i landmødeudtalelsen: Politik må aldrig blive reduceret til at være forvaltningen af samfundsmæssige nødvendigheder. SF skal derfor være en aktiv del af den idépolitiske debat på venstrefløjen. Sideløbende med det praktiske politiske arbejde på alle niveauer - i EU-parlamentet, i folketinget, i kommuner og regioner - for at forbedre hverdagen for helt almindelige mennesker vil SF derfor have fokus på den politiske idéudvikling og på vigtigheden af at deltage aktivt i den idépolitiske samfundsdebat. Dette skal ske ved løbende inddragelse af medlemmerne i politisk idéudvikling og ved at opfordre medlemmer og SF s politiske repræsentanter på alle niveauer til at deltage i samfundsdebatten med folkesocialistiske ideer til hvordan vi på sigt gør Danmark, Europa og verdenssamfundet til et endnu bedre sted at være borger. Men SF skal selvfølgelig også arbejde tæt sammen med andre aktører på den politiske venstrefløj i forhold til at skabe momentum for en rød og grøn samfundsudvikling i den overordnede samfundsdebat. Det er vigtigt, at SF også understreger vigtigheden af at deltage i og påvirke den idépolitiske samfundsdebat i den rigtige retning i en tid, hvor de for stadig flere mennesker bliver sværere og sværere at kende forskel på de politiske partiers ideologiske profil og hvor der fra nogle kredse er et pres for at forstå politik som forvaltningen af samfundsmæssige nødvendigheder. Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 17) Linje 19 I linje 19 udgår store betænkeligheder ved offentlighedsloven, som vi ser frem til evaluering af og erstattes af: væsentlig kritik af offentlighedsloven, som ved først givne lejlighed skal ændres i overensstemmelse med denne kritik. Landsmødet i 2013 udtalte om offentlighedsloven bl.a.: Forslaget til offentlighedslov indeholder forbedringer, men også elementer der mørkelægger dele af den politiske proces. SF støtter alle skridt i retning af mere åbenhed, og vil arbejde for at fjerne de dele som indskrænker demokratiet. Som en kuriøs begrundelse kan anføres, at Det konservative landsråd i 2013 forlangte offentlighedsloven rullet tilbage. SF vil i løbet af kort tid stå over for endnu et problem af samme karakter, når miljøoplysningsloven tilrettes, så de samme mørklægningsbestemmelser også optræder i denne lov.

4 Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager. 18) Linje 19 Følgende tilføjes: SF blev svækket, fordi regeringsdeltagelsen medførte et troværdighedstab og dermed en markant svækket opbakning fra befolkningen. Det var vanskeligt at synliggøre, hvad SF fik igennem og hvad SF kæmpede for. En fornyet deltagelse i en regering kræver, at SF har en strategi, der kan imødegå det troværdighedstab, som konstante kompromisser i en regering kan medføre. Motivering SF s store problem med regeringsdeltagelsen var, at mange vælgere ikke oplevede SF som troværdigt. De oplevede SF som et parti, der havde svigtet værdier og holdninger. SF var sen til at erkende, at det var et problem, og begyndte først i løbet af 2013 at tage problemet alvorligt. Det var sent. Det var da meget svært at genvinde troværdigheden. SF bør derfor ved en ny regeringsdeltagelse have konstant fokus på, hvorledes SF som regeringsdeltager kan agere, så vælgerne fortsat kan se en tydelig SF profil. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 19) Linje Linie erstattes af følgende: SF er Danmarks røde parti og skal fortsat have en tydelig social profil med fokus på mennesker og tillid. Mennesker fødes med vidt forskellige forudsætninger for at skabe et godt liv. Derfor skal vi bryde negative sociale mønstre og arv. Det kræver stærke fællesskaber baseret på ansvar og rettigheder. Vores mål skal til stadighed være et samfund baseret på frihed, lighed, socialt medansvar og solidaritet. Samtidig skal socialt udsatte borgere behandles med respekt og sikres en anstændig indsats, samt et godt og værdigt liv gennem konkrete rettigheder til f.eks. uddannelse, behandling og økonomisk tryghed ved arbejdsløshed eller sygdom. SF tager skarp afstand fra privatisering af velfærden, da vores velfærd skal styres af faglighed og menneskelighed frem for profitmaksimering. Der skal sikres en solidarisk økonomisk omfordeling, der prioriterer, at alle kan få en anstændig levestandard. SF Vejle ønsker en skarpere markering af den sociale profil. Vi ser SF som det røde parti og det skal fremgå klart af landsmødeudtalelsen. Stillet af: SF Vejle 20) Linje ændres til: SF skal som socialistisk parti arbejde nationalt og internationalt for at skabe en mere bæredygtig og demokratisk styret økonomi, og partiet skal have en tydelig solidarisk social profil med fokus på at skabe mere lige muligheder og større lighed bl.a. gennem omfordeling af penge, ressourcer og magt. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 21) Linje 22 SF skal som et rødt parti erstattes med SF er et socialistisk parti og skal Motivation: For at det skal stemme overens med indledningerne i de næste to afsnit 22) Linie 23 tilføjelse efter penge og magt: Fordelingspolitikken er vigtig for SF s profil og det skal igen stå klart, at vi ønsker et større bidrag til fællesskabet fra de højeste indkomster. et rimeligt krav som SF fortsat bør stå ved. Stillet af: SF-Næstved 23) Linie 23 stærke fællesskaber tilføjes mangfoldige så sætningen bliver stærke mangfoldige fællesskaber.

5 Integration og mangfoldighed berøres kun indirekte i teksten. Men SF har markeret sig tydeligt på mangfoldigheds dagsordenen og vi skal fortsat italesætte mangfoldighed som en central værdi, uanset om det er anerkendelse af identitetspolitiske emner som etnicitet, kultur og sexualitet. Stillet af: SF Bispebjerg 24) Linje 24 efter levevilkår tilføjes SF skal altid søge politiske løsninger der øger ligheden i samfundet. Stillet af: SF-Høje Taastrup 25) Linje 24 Efter levevilkår tilføjes: Stærke fælleskaber er forudsætningen for, at vi alle kan have en reel frihed. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi. Motivering: Det er vigtigt, at vi markerer vores frihedsbegreb i forhold til de borgerliges egoistiske frihedsbegreb. Vi har ikke blot frie mennesker. Vi får frie mennesker, fordi vi gennem fælleskabet giver rammer for udfoldelse. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 26) Linje 28 Følgende tilføjes: For SF er det afgørende at den økonomiske politik de nærmeste år øger den økonomiske lighed i Danmark. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 27) Linje 29 ændres til: muligheden for at få uddannelse og arbejde på ordnede, overenskomstmæssige vilkår... Udtrykket en løn, man kan leve af er uambitiøst, og den holdning der kan ligge bag formuleringen, passer ikke med SFs opfattelse af samfundet. Stillet af: SF-Bornholm 28) Linje Linjerne ændres til: Samtidig skal de dårligst stillede sikres et godt og værdigt liv gennem konkrete rettigheder til uddannelse på anstændige økonomiske vilkår, behandling ved sygdom, økonomisk tryghed ved arbejdsløshed eller sygdom. Det kræver genskabelsen af et tætmasket socialt sikkerhedsnet, med ydelser der ikke fattiggører de svageste. Dette betyder at arbejdsskadet og nedslidte personer sikres en anstændig førtidspension og at langtidssyge ikke mister sygedagpengene efter et halvt år sygdom. Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 29) Linje 31 Følgende sættes ind: SF kræver kontanthjælps- og dagpengereformerne revideret så de ikke fører til at folk må gå fra hus og hjem, eller at antallet af hjemløse stiger. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 30) Linje 32 Efter punktum indsættes: SF afviser at det skaber flere jobs at sociale ydelser såsom dagpenge, kontanthjælp og fleksjobydelser forringes. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 31) Linje 32 Efter punktum indsættes: SF vil skabe tryghed omkring vores kernevelfærd. Opgaverne løses bedst af fællesskabet. SF går ikke ind for udlicitering af de bløde opgaver.

6 32) Linje 32 Efter punktummet indsættes: SF kæmper nationalt for at styrke den Danske Model. Dette gør SF ved at give arbejdsmarkedsparter mulighed for stærke aftaler, der understøtter væksten, samtidig med at det beskytter vores arbejdspladser mod social dumping. Derfor kæmper SF for kædeansvar, ID-kort på byggepladser og fuld fradragsret for fagforeninger. Motivering:Lige nu er det SF, der har mulighederne for at kæmpe resultater hjem til lønmodtagerne. Socialdemokraterne har vist, at de kun ønsker at administrere på de Radikales nåde og Enhedslisten at de ikke kan finde ud af at slå til, når tilbuddet er der. SF har muligheden, og derfor også pligten til at kæmpe til blodet springer. Stillet af: Leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 33) Linje Slettes fra punktum Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. Stillet af SF-Høje Taastrup 34) Linje 32 Tilføjes som afsnit efter linje 32. Gode boligforhold. SF finder at det er afgørende at der er gode og betalbare boliger, det er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet på såvel arbejdsmarked som under uddannelse, derfor vil vi arbejde for at bevare og oprette gode og rimlige og miljørigtige boliger som den almenlige befolkning kan betale i såvel den private som almene boligsektor. Dette skal opnås ved at stille krav til såvel private udlejer og boligorganisationer samt bygherrer og kommuner ikke mindst ved at etablere flere ungdomsboliger og socialøkonomiske boliger. Begrundelsen for forslaget er at der i såvel den politiske beretning og forslag til udtalelse intet nævnes om boligforholdene på tros af den store mangel på rimelige betalbare boliger og at der i de eksisterende boliger sker en udvikling med store lejestigninger så der bliver færre boliger til såvel studerende som almindelige borgere. Antallet af hjemløse er stærkt stigende især blandt unge og social dårligt stillede. NB: husk at ca. 40% af de stemmeberettiget bor til leje. Stillet af: Peter Andersen, SF Ballerup. 35) Linje 32 Følgende konkluderende sætning forslås indføjet i forlængelse af l. 32 i landsmødeudtalelsen: Lighed som skabelsen af lige muligheder for alle i det danske samfund er således forstået det centrale pejlemærke for SF s politiske prioriteringer. Sætningen samler op på afsnittet og betoner lighedsbegrebets politisk-ideologiske vigtighed for SF. Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 36) Linje 32 Efter l. 32 forslås følgende afsnit indsat i landmødeudtalelsen: Debatten om privatisering og konkurrenceudsættelse af kernevelfærden har i den seneste tid fyldt en hel del i den politiske debat. Det er vigtigt for SF at understrege, at vi ikke ønsker at eksperimentere med kernevelfærden. Som de fleste undersøgelser af området allerede viser, så er der hverken nogen kvalitetsmæssig eller økonomisk gevinst ved at privatisere kernevelfærden. I stedet for at bruge millioner af offentlige kroner på endnu en undersøgelse af dette indlysende forhold bør man bruge tiden, midlerne og kræfterne på en tillidsreform i den offentlige sektor. Danmark skal efter SF s overbevisning være et velfærdssamfund og ikke en konkurrencestat. Privatiseringsdiskussionen er afgørende at berøre for SF i landsmødeudtalelsen, da den vil blive en af de helt store politiske og ideologiske diskussioner op til næste folketingsvalg. Som følge af SF s position uden for regeringen er det oplagt her at markere en klar politisk skillelinje mellem SF og de tilbageværende regeringspartier, som også vil møde bred anerkendelse i SF s politiske bagland og blandt potentielle SF-vælgere. Ikke mindst er det

7 selvfølgelig god og gedigen SF-politik at ville fastholde kernevelfærden som et fælles og ikke-profitmaksimerende gode. Forslaget er en parafrasering af en officiel SF-pressemeddelelse udsendt 21/ Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 37) Linje 32 Efter linje 32 indsættes: Den politiske linje skal styrkes ved en fortsat modstand mod de ulighedsskabende og ødelæggende virkninger af finanskapitalens permanente søgen efter profitmaksimering ikke mindst på offentlige velfærdsområder. Produktivitetskommissionens forslag og de aktuelle overvejelser om udlicitering af visse velfærds- og uddannelsesydelser peger på, at der fortsat er et væsentligt behov for at være kritisk overfor yderligere udlicitering og privatisering. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 38) Linje 33 I linje 33 indføjes: SF er danskernes garant for en universel velfærdsmodel, hvor ret og pligt er indbygget, og hvor alle betaler deres bidrag efter evne. Et af de overvældende problemer vi i SF møder er de øvrige centrum-venstre partiers adopteringer af mange af Blairs New Labour politiske fejlbegreber og politik. Det meste eklatante fejlskud et venstreorienteret parti kan begå er, at adoptere begrebet konkurrence-staten, hvor der sker en underminering af den universelle velfærd, hvor ret og pligt er indbygget, og hvor alle betaler deres bidrag efter evne. Konkurrence-staten er et påskud for en amerikanisering af samfundet, hvor private forsikringer baner vejen sammen med privatisering til skattelettelser, og inddragelse af velfærd for de fattige båret frem af frivillig. Det har været praktiseret i flere år i Storbritannien. Det var Blairs overtagelse af Thatchers politik som blev videreført af Gordon Brown. Det er personificeret i Danmark af blå Bjarne samt Thorning. Det er også Margrethe Vestagers dagsorden. I både England (og nu DK) har den søgen efter konkurrence-staten medført en øget polarisering i samfundet. Når det for alvor går op for folk vil SF stå stærk, og det er et godt udgangspunkt for SF at stå på op til valget. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 39) Linje 33 Tilføjes: Vi har som samfund et ansvar for, at alle børn får muligheden for et godt liv. Derfor er vi nødt til at kigge på dele af kontanthjælpsreformen. SF foreslår den gensidige forsørgelsespligt for ikke-gifte afskaffet og et forsørgertillæg til kontanthjælpen indført. De høje ambitioner om en bedre folkeskole skal nu implementeres af kommunerne. Der forestår en stor opgave med at genetablere forholdet til lærerne efter den unødig hårde kurs, der blev ført. Det faglige engagement hos dem, der skal føre reformen ud i livet, er mere betydningsfuldt end at udlicitere opgaven til private konsulentfirmaer. Vi har med tilfredshed noteret, at SF markerer mere tydelige holdninger, bla. med disse markeringer, som er gengivet fra pressemeddelelser. Skal det opfattes som noget, SF reelt vil arbejde for og ikke som uforpligtende vælgerappeller, bør det også fremgå af landsmødets vedtagelser. Stillet af: SF-Albertslund 40) Linje 33 I linje 33 indsættes som nyt afsnit med overskriften: Retsstaten. Retsstaten skal styrkes gennem en tydelig og effektiv kontrol med og begrænsning af den elektroniske overvågning af borgere og virksomheder. Det skal sikres, at følsomme oplysninger om borgerne kun lagres og behandles i databaser, som danske myndigheder har kontrol med gennem regeludstedelse. Borgernes retssikkerhed skal sikres ved, at begrænsninger i klagemulighederne kun kan ske ud fra saglige retligt begrundede overvejelser. Menneskerettighederne skal effektivt indarbejdes i dansk lovgivning, således som det er sket med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og senest med Handicapkonventionen.

8 Netop nu er retsstaten under et betydeligt pres på grund af den omsiggribende elektroniske overvågning. Samtidig sker der en indskrænkning af retssikkerheden ved forslag indførelse af ankebegrænsninger navnlig i ankesager til landsretterne. Senest er det sket med en politisk aftale om bl.a. fjernelse af klagemulighederne i forbindelse med metrocityringsprojektet. For så vidt angår menneskerettighederne bemærkes, at SF altid har vægtet disse meget tungt. Danmarks indsats på menneskerettighedsområdet har ikke været imponerende under den borgerlige regering og fodslæbende under S-RV-SF- regeringen. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 41) Linje 37 I linje 37 indsættes efter på langt sigt : For at sikre dette er det også nødvendigt, at samfundet har bestemmende indflydelse på og fastholder en effektiv kontrol med energiforsyningsanlæg og anden samfundsvigtig og væsentlig infrastruktur. Salget af en mindre del af aktiekapitalen i DONG til Goldman Sachs samt den kommende børsnotering af DONG er et eksempel på en udhuling af offentlig kontrol med en samfundsvigtig infrastruktur. Bankernes herunder Nationalbankens overvejelse af salg af NETS rejser tilsvarende problemer. Det bør for SF være væsentligt, at der er fuld og effektiv samfundsmæssig kontrol med brugen af de mange personfølsomme data, der opsamles i betalings- og kommunikationssystemer. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 42) Linje 37 og 39 Linje 37: på langt sigt slettes og punktum efter arbejdspladser. Linje 39: Må erstattes med skal altid 43) Linje 39 Tilføjelse:... landbrugsproduktion samt øget fokus på udviklingen af en mere bæredygtig landbrugsproduktion... Kun få forventer en afvikling af traditionel landbrugsproduktion i Danmark derfor er det vigtigt at den styres, men det må vel stadig være et grønt mål også at udvikle en mere bæredygtig landbrugsproduktion. Stillet af: SF-Bornholm 44) Linje 41 efter.kemikalier tilføjes: Alle skal have ret til rent og billigt vand. Rent drikkevand skal ikke blive en privat handelsvare, og det rene vand fra den danske undergrund skal ikke sælges til eller kunne drives af kapitalfonde, multinationale selskaber, mv. Det er en offentlig opgave. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 45) Linje 42 Følgende tilføjes: SF går ind for at vækstinitiativer, miljøomstililng og sociale forbedringer kan finansieres af højere skatter for de velstillede samt flere miljøafgifter. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 46) Linje 42 Tilføjelse: SF skal have fokus på finanskapitalen og i særdeleshed, når den handler mod almene samfundsinteresser og underminerer demokratiet. Vi skal sikre, at fællesskabet har kontrollen over infrastruktur. Det er særligt vigtigt for central infrastruktur som betalingssystemer, datasikkerhed, energiforsyning, lufthavne, jernbaner, veje m.m. De kan blive undermineret af profitinteresser og kortsigtede investeringshorisonter. Det gælder også ved privatisering af offentlig service. SF skal have fokus på, at vi med service i offentligt regi kan sikre, at gode menneskelige og samfundsmæssige værdier bliver bærende for disse opgaver. Ved privatisering af opgaverne vil disse værdier altid skulle konkurrere med interesser i profit. Som konsekvens slettes flg. i linje 48: skal have styr på finanskapitalen

9 Motivering: Finanskapitalen er blevet enormt magtfuld og med interesser, der kan gå i mod almene samfundsinteresser. Den bør derfor have sit eget afsnit i landsmødeudtalelsen. I den oprindelige tekst står finanskapitalen kun nævnt midt imellem meget andet og sættes i forbindelse en trussel mod grøn vækst. Finanskapitalen er meget mere end det. Det virker derfor naivt, at vi kun laver den forbindelse. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 47) Linje 44 I linje 44 tilføjes: sammen med befolkningseksplosionen, så sætningen kommer til at lyde: Globaliseringen, den økonomiske og finansielle krise samt klima- og ressourcekrisen stiller os sammen med befolkningseksplosionen overfor store udfordringer.etc. Det er vigtigt, at SF (i lighed med klimakrisen) tør benævne nogle af de store trusler, som verden står overfor. Og med en verdenspopulation på over 9 mia. i løbet af få år, har den menneskelige belastning af kloden nået et tipping point. Stillet af: SF-Hjørring 48) Linje 45 indsættes efter linjen der slutter med i de kommende år. : SF kæmper for at styrke den Danske Model i en global verden. Det gøres fx ved at arbejde internationalt for ordnede forhold både for de danske virksomheder der sender varer ud af landet, men også for ordnede forhold på de virksomheder der leverer varer til Danmark og danske forbrugere. Motivering: Vi kæmper stærkt nationalt, men vi skal i lige så høj grad kæmpe internationalt for ordnede forhold. En stor del af den kamp skal tages i internationale samarbejder, såsom EU, hvor Pia Olsen Dyhr har vist vejen som Transportminister i kampen mod carbotagekørsel/piratkørsel. Stillet af: Leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 49) Linje 47 De globale udfordringer skal løses samtidig ændres til Samtidig skal de globale udfordringer løses 50) Linje 48 I linje 48 udgår: "have styr på finanskapitalen og Bortfalder som følge af ændringsforslag til linje 32. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 51) Linje 50 Ordet social erstattes med rød Motivering: Vi skal ikke bare have en social politik i EU og i det internationale arbejde. Vi skal have en benhård grøn og rød politik, hvor bedre klima og kampen for bæredygtig vækst går hånd i hånd med kampen for ordnede forhold og en mere solidarisk verden. Stillet af:leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 52) Linje 51 Efter af vores internationale arbejde tilføjes bl.a. gennem indførelsen af en Tobin-skat. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 53) Linje Følgende udgår:

10 SF skal derfor også søge om fuldt medlemskab af det Europæiske Grønne Parti som et stærkt supplement til vores øvrige internationale engagement på den europæiske venstrefløj. Dette har ikke eller i hvert fald kun i stærkt begrænset omfang været debatteret i partiet. Hvis man vil dette, bør en sådan beslutning ikke ligge i en politisk udtalelse fra et ekstraordinært Landsmøde, men vedtages som en egentlig beslutning på et ordinært Landsmøde. Stillet af: SF-Bornholm 54) Linje 52 Følgende tilføjes: "...af verden. SF vil derfor søge stærke alliancer med de røde og grønne kræfter i parlamentet. Det er i det Europæiske Grønne Parti, at SF s politiske interesser bedst varetages. SF skal derfor..." Motivering: SF har både et rødt og et grønt ben. Selv om vi søger optagelse i Det grønne Parti synes vi, at det er vigtigt, at vi også (i Europa og) i parlamentet har gode relationer til partier i andre grupper. Stillet af: Ninna Thomsen, Sisse Marie Welling, Torben Holm, Christoffer Mortensen, Charlie Stjerneklar og Leif Donbæk Thomsen (alle SF-Nørrebro) 55) Linje 57 Tilføjelse: SF s rolle vil være både at øve indflydelse på politikken i regeringen og folketinget og at deltage i værdidebatten. Motivering: Se motiveringen for mit ændringsforslag til ny afsnit mellem linje 72 og 74. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 56) Linje 59 I linjen erstattes regeringens med den førte politik Så længe SF sad i regering kunne vi have en ambition om at øve maksimal indflydelse på regeringens politik. Som parlamentarisk grundlag kan SF allerhøjest indirekte øve indflydelse på SR-regeringens politik (ved at regeringen tilrettelægger sin politik efter de potentielle forligspartier). SF s afgørende indflydelse vil i den kommende periode være at øve indflydelse på den førte politik (regeringens forlig og aftaler med bl.a. SF). Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 57) Linje 60 Vores ambitioner sætningen slettes. 58) Linje 61 I linje 61 erstattes udfordrer Venstre" med "den borgerlige" Det er næppe kun Venstre, der er problemet. Stillet af Leif Hermann, SF-Amager 59) Linie 61 "Venstre" erstattes af "højrefløjen" Vi udfordrer hele højrefløjen og deres nedskæringspolitik. Stillet af: SF Vejle 60) Linje 61 Venstre erstattet med de borgerlige

11 61) Linje 61 Ordet Venstre ændres til højrefløjen, så der kommer til at stå: Samtidig skal SF være det parti, der klarest udfordrer højrefløjen og deres nedskæringspolitik. Motivering: Det er ikke kun Venstre, der vil skære ned. Det er det meste af højrefløjen. Jeg synes endvidere, at det er vigtigt, at vi kalder de borgerlige for højrefløjen. Det giver et klarere politisk signal om deres politik. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 62) Linje Der ændres Samtidig skal SF være det parti, der klarest udfordrer Venstre og deres nedskæringspolitik til: Samtidig skal SF være det parti, der står for det klareste og mest troværdige alternativ til Venstres økonomiske nedskærings- og sociale omfordelingspolitik. SF bør ikke nøjes med (på linje med Enhedslisten) at udfordre (læs: kritisere) Venstres politik. SF bør også vise bl.a. arbejdervælgere, der støtter V eller DF, et klart og troværdigt alternativ til Venstres politik, at vi vil et andet samfund end Venstre. Den opgave ønsker Enhedslisten ikke at løfte, og SR-regeringen har hidtil ikke løftet den særligt troværdigt. Derfor er der i den grad brug for et SF, der formår at give vælgerne et troværdigt alternativ til Venstre. Og behovet for et klart positivt formuleret alternativ til Venstre vil kun blive endnu større og endnu mere afgørende for hele det danske centrum-venstres fremtid, hvis SD s politiske nedtur fortsætter, og hvis vi får en ren Venstre-regering, der kan basere sin udgave af nødvendighedens politik på RV, DF, K og LA. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 63) Linje 62 Efter linje 62 indsættes: SF vedstår de politiske aftaler, der indgået med de øvrige regeringspartier. Disse aftaler skal imidlertid grundigt analyseres med henblik på maksimalt at præge aftalernes gennemførelse i både grøn og rød retning. Aftaler, der ikke er i overensstemmelse med SF's politik, skal opsiges, når det er muligt. Det er afgørende, at SF s trioværdighed efter bruddet med regeringen ikke antastes. Derfor er det nødvendigt udtrykkeligt at nævne, at SF vedstår de indgåede aftaler, men det skal samtidig gøres klart, at udmøntningen af disse aftaler skal følges nøje. Aftaler, der ikke er i overensstemmelse med SF s politik, skal opsiges, når det er muligt. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 64) Linje 61 Efter punktum tilføjes: SF er også det parti, der rejser vigtige debatter og foreslår uafhængige undersøgelser, f.eks. om ejerskabet af vitale virksomheder i Danmark, beskyttelse af personfølsomme oplysninger og om konsekvenser ved udliciteringer indenfor forskellige områder. En rolle som støtteparti må også være offentligt at opfordre til grundlæggende diskussioner omkring kernevelfærd og vital infrastruktur. 65) Linje 66 Tilføjelse: ambitioner. Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv. Det er lige så vigtigt at fokusere på nedbringelse af ressourceforbruget på råstoffer, gennem genanvendelse og øget fokus på kvalitet af langtidsholdbare produkter. Stillet af: SF-Frederikssund 66) Linje 66 Efter sidste punktum tilføjes: Ligheden skal udbredes over hele landet. De nye lånemuligheder i yderområder og timeplanens udligning af arbejdsmarkederne skal danne grundlag for at genindføre en stærk egnspolitik, som både sikrer lokal udvikling og national vidensdeling.

12 Motivering: Med timeplanen har SF virkelig skabt forandring i Danmark og skabt grundlaget for at revitalisere vore byer til gavn for de mennesker, som lever i dem. Danmark har i mange år deponeret sin rumlige politik i vejtrafikale fix og forsømt borgernes interesser for kvalitet i nærmiljøet til fordel for en bevidstløs omdannelse af byens rum til dårligt planlagte trafikmaskiner. Med revitalisering af vore byer lokalt kan befolkningsudtyndingen af yderområderne bearbejdes med komfort- og identitetsskabende modtræk. Stillet af Jeppe Brogård, Rudersdal. 67) Linje 69 de arbejdsløse erstattes med arbejdsløse 68) Linje 69 efter hvis tilføjes der er beskæftigelse at få, og de får de nødvendige rettigheder og individuelt tilpasset støtte. slettes. Stillet af: SF-Høje Taastrup. 69) Linje 70 Tilføjelse: Reformen skal reelt forbedre den enkelte arbejdsløses muligheder i forhold til arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt... Arbejdsmarkedsreformen skal ikke kun fokusere på strukturelle forhold osv., men også have en konkret virkning ude hos den enkelte arbejdsløse. Der er tale om et markant kulturskifte i systemet, og understregningen af vigtigheden i at tage udgangspunkt i det enkelte mennesker kan derfor ikke overdrives. Stillet af: SF-Bornhom 70) Linje 70 efter.tilpasset støtte. indføjes: De ledige skal have mere op- og jobkvalificering. Flere forsikrede ledige skal opkvalificeres eller uddannes til et nyt job. Mere op- og jobkvalificering til de ledige er et af de nødvendige redskaber til at sikre bedre jobmatch, større tryghed på arbejdsmarkedet og færre langtidsledige. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller SF-Gladsaxe 71) Linje Flg slettes: samtidig med, at den reducerer bureaukratiet og stopper de ubrugelige pipkurser Stillet af: SF-Høje Taastrup 72) Linje 72 Tilføjes: Det er afgørende, at A-kasserne med deres branchekendskab kommer til at spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen. Bergrundelse: Et udspil, som SF er fremme med i pressen, bør indgå i landsmødets udtalelse. Stillet af: SF-Albertslund 73) Linje 72 efter pipkurser. Tilføjes: Ungdomsarbejdsløsheden er et af vor tids største problemer. SF skal insistere på indførsel af sociale klausuler og arbejdsklausuler bl.a. for at modvirke denne. Dagpengeperioden gøres konjekturbestemt, dog minimum 2 år, og jobpraktikperioden skal tælle med som genoptjeningsperiode. Stillet af: SF-Høje Taastrup 74) Linje 72 Udtrykket de ubrugelige pipkurser erstattes med ubrugelige kurser.

13 Pipkurser er en nedgørende betegnelse for kurser, som nogle deltagere måske har haft gavn af. Et udtryk af den karakter, hører ikke hjemme i en landsmødeudtalelse. Stillet af: SF-Hjørring 75) Linje 72 stopper de ubrugelige pipkurser erstattes med stoppe perspektivløs aktivering 76) Linje 72 Følgende tilføjes: Disse penge skal bruges til at løfte de arbejdsløses kvalifikationer til at matche de ledige jobs straks de bliver ledige. En arbejdsmarkedsreform skal være forankret i den danske model og hos arbejdsmarkedets parter. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 77) Linje 72: tilføjes: SF vil derfor se på dagpengenes længde og optjeningsperiode, som de seneste år har set nedskæringer. SF mener også at der skal arbejdes for at styrke fagforeningerne og dermed medlemmerne ved en forhøjelse af fagforeningsfradraget. 78) Linje 73 I linje 73 tilføjes: SF vil fortsat arbejde for et højere skattefradrag for faglige kontingenter. Det er vigtigt at SF konstant markerer behovet for at styrke de forhandlingsberettigede fagforbund, bl.a. ved gennem højere skattefradrag at give mere rimelige konkurrencebetingelser i forhold til de gule foreninger. Stillet af: SF-Hjørring 79) Linje 73 Tilføjes: SF skal være aktiv i værdidebatten. Den offentlige debat om værdier for samfundet og dets indretning er vigtig for den fremtidige politik. Der er mange væsentlige områder, hvor der er brug for en værdidebat. Det gælder bl.a. finanskapitalen, markedet, velfærdssamfundet, frihed, ligestilling, ulighed, vækst og klima. Højrefløjen har i høj grad afgrænset værdidebatten til noget om danskhed og etnicitet. Det er alt for snævert. SF skal derfor tage fat på debat, om de mange nye udfordringer, vi møder i dag. Vi skal vise, hvordan vi ser samfundet og dets indretning, når de bærende værdier er frihed, lighed og solidaritet samt de værdier, der ligger bag et demokrati. Motivering: Den magt, et parti får i et demokrati, bygger grundlæggende på opbakning fra folk. Det er derfor vigtigt, at folk kan se, forstå og sympatisere med de værdier, som SF vil bygge samfundet på og konsekvenserne af dem. Siden 80 er er det i høj grad højrefløjen, der har præget værdidebatten. Det betyder, at meget politik i dag har en blå tankegang som udgangspunkt, og at mange mennesker ser samfundet med en blå tankegang. Det er lykkedes for højrefløjen at få markedet og dets værdier til se ud som det bærende i samfundet. Det er endda sket uden, at det bliver kaldt ideologi. Det er benhård højrefløjsideologi. Højrefløjen har udvalgt særlige områder til værdidebatten. Nationalisme og etnicitet har været et fokusområde for dem. De har stille og vedvarende undermineret centrale værdier for velfærdssamfundet. Højrefløjen har gjort frihed til et egoistisk begreb. Hertil kommer at der samfundsemner, som højrefløjen har udeladt. Det gælder f.eks. den globale finanskapital og markedets dysfunktioner. Den samlede venstrefløj har derfor et efterslæb, der skal rettes op på. Jeg har nævnt nogle emner ovenfor. Der er flere. Finanskapitalens magt og dens mekanismer gør finanskapitalen og demokratiet til en særligt vigtigt emne for en værdidebat. Jeg har bevidst kaldt det for en værdidebat. For årtier tilbage ville det være naturligt at kalde det en ideologisk debat. Jeg synes ikke, det længere det er dækkende at kalde det ideologi. Til ordet ideologi er der knyttet forestillinger om et sammenhængende samfundssystem. Det mener jeg ikke, vi kan konstruere i dag. Gjorde vi det, ville det hurtigt vise sig ikke, at ideologien ikke havde svar på mange udfordringer. De værdier, vi vil bygge vores samfund på er derimod mere grundlæggende. Vi vil derfor stå stærkere, når vi bruger dem til at forholde os til nye udfordringer. For mig er de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet praktiseret i en demokratisk ramme.

14 En god værdidebat kan givet bidrage markant til en genrejsning af SF. Den kan internt være spændende. Den kan give ny perspektiver på SF s politik. For de mange vælgere, der har været skuffet over SF, kan en værdidebat være en god måde at vise, hvad SF står for. Stillet af: Knud Erik Hansen: SF-Valby 80) Linje 74 erstattes med :SF skal opbygge og videreudvikle stærke alliancer med blandt andre fagbevægelse, NGO ere og miljøbevægelser for at engagere og involvere de progressive eksterne aktører. 81) Linje 75 Efter linje 75 indsættes: Dette betyder samtidig en nødvendig styrkelse af den demokratiske kontrol med magthaverne. Bemærkningen ligger i forlængelse af ændringsforslag 1 og 3. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 82) Linje Ændres til: SF går til Europaparlamentsvalget med et valgprogram vedtaget af Landsmødet i Kandidaterne fra SF er alle markante profiler, der arbejder for røde og grønne løsninger for EU, Europa og resten af verdenen. SF vil kæmpe for: At programmet er vedtaget indikerer implicit, at der er enighed. Og hvorfor henvise til gamle uenigheder? M. Auken er spidskandidat, men det er SF s liste der sikrer mandatet. Desuden ville det skabe en speciel situation hvis en anden kandidat får flere stemmer end M. Auken. Har vi så ikke en markant politiker. Hvis vi ikke får et mandat skal vi vel fortsat kæmpe for det der står nedenunder? Stillet af: Allan Søgaard-Andersen 83) Linje Præcisering: Det lyder lidt bombastisk at hævde, at SF i Europa er modvægt til den europæiske højrefløj det er godt nok en stor opgave for et lille parti i et lille land. Der burde stå et eller andet om hvilke andre kræfter, som vi samarbejder med for at opnå vores mål. Der er vel værd at sige, at vi ikke er alene? Stillet af: SF-Bornholm 84) Linje 86 Følgende tilføjes: SF vil i EU modarbejde den økonomiske ulighed i EU. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 85) Linje 89 Tilføjelse:... omstilling, herunder arbejde for skrappere regler mod miljø farlige og hormonforstyrrende stoffer. Stillet af: SF-Frederikssund 86) Linie 93 Ordet centrale slettes. Åbenhed, åbenhed, åbenhed! Stillet af: Allan Søgaard-Andersen

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere