Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse"

Transkript

1 Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at trække Danmark i en rød, socialistisk retning. 2) Linje 4 Indledningen ændres til: SF er et parti der søger konkret indflydelse for at forbedre danskernes hverdag og (som i udkastet:..skal som udgangspunkt deltage i regering.osv. resten af sætningen uændret. lidt bredere formulering Stillet af SF-Næstved 3) Linje 4 ændres til: SFs udgangspunkt er altid at søge maksimal indflydelse for at gennemføre vores politik. Når der er et centrum-venstre flertal i Folketinget, bør det ske via regeringsdeltagelse. Men... Vi skal altid søge indflydelse uanset flertal og uanset regeringsdeltagelse. Ændringsforslaget ligger i forlængelse af udtalelsens senere afsnit om SFs rolle som parlamentarisk grundlag. Stillet af: SF-Bornholm 4) Linje 4-6 Linjerne 4-6 ændres til: Som et socialistisk parti arbejder SF både for forandringer, som kan gennemføres nu, og for mere vidtgående ændringer af det eksisterende samfundssystem. Regeringsdeltagelse forudsætter, at SF har en stærk parlamentarisk position, at regeringsgrundlaget indeholder klare mærkesager for SF, og at den økonomiske politik tager udgangspunkt i lønmodtagernes og almindelige danskeres interesser ved at sikre øget lighed i samfundet. Den foreslåede tekst sætter spørgsmålet om regeringsdeltagelse ind i en bredere ramme. Stillet af: SF-Århus Øst 5) Linje 4-6 erstattes af: SF er et venstreorienteret, socialistisk parti, der søger maksimal indflydelse på den førte politik. F.eks. vil SF som udgangspunkt deltage i en regering, der fører centrum-venstre-politik. Men det skal ske på baggrund af et stærkt SF, der kan sikre sig væsentlig indflydelse på regeringsgrundlaget og den førte politik. Det gælder både klare mærkesager og den overordnede politik, herunder en økonomisk politik, der ligger til venstre for den nuværende regerings. SF s politiske DNA er at være et venstreorienteret, socialistisk indflydelsesparti. Heri ligger, at SF som udgangspunkt ønsker at deltage i en regering, der fører centrum-venstre-politik, (men ikke en hvilken som helst regering med S og evt. RV som deltager). Men hvis SF som venstre flanke i en sådan regering skal kunne præge regeringens samlede politik troværdigt for vores vælgere, kræver det et stærkt SF med et stærkt vælgermandat til at gå med i regeringen. Ellers er der en stor risiko for, at både indflydelsen i regeringen og den politisk troværdighed hos danskerne bliver for ringe. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 6) Linje 4 Følgende tilføjes:

2 Den aktuelle opgave for SF er at udfylde det voksende politiske tomrum mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten. SF skal danne det politiske forum, hvor progressive og socialt orienterede mennesker føler sig velkomne og hvor en fri debat kan udvikle ideer og holdninger. Herigennem skabes grobund for en politik, der kan tilvejebringe en parlamentarisk situation, hvor en centrum-venstre regering atter kan blive aktuel. Med andre ord skal SF definere sin politiske rolle, så partiet fremstår som et naturligt valg for en stor del af Danmarks befolkning. Stillet af: SF Greve. 7) Linje 6 ændres til: "overordnet økonomisk politik, der klart afspejler SF s mål om et socialistisk samfund, der på et bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd men samtidig øger ligheden i samfundet." Hele sætningen om fremtidigt regeringsgrundlag lyder herefter: "Men det skal være på baggrund af et styrket SF, med klare mærkesager skrevet ind i regeringsaftalen og med en overordnet økonomisk politik, der klart afspejler SF s mål om et socialistisk samfund, der på et bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd men samtidig øger ligheden i samfundet." Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 8) Linje 6 Tilføjelse:... økonomisk politik der prioriterer solidaritet og udviklingen af velfærdssamfundet, og som derfor... I disse nyliberalistiske tider er det fornuftigt helt overordnet at definere hvad der menes med mere til venstre. Stillet af: SF-Bornholm 9) Linje 7 Flg indsættes : Deltagelse i en regering er altid en konkret vurdering af, hvor SF kan opnå størst indflydelse. Vi skal aldrig forveksle mål og midler. At flytte holdninger kræver klare politiske budskaber. lidt opstramning af betingelser for evt. regeringsdannelse Stillet af: SF-Næstved 10) Linje 8-19 udgår Afsnittene er et blandt flere bud på historieskrivning, som ikke bidrager til at beskrive SF s position det kommende år. Som historieskrivning tager afsnittet ikke stilling til afgørende spørgsmål såsom forringet regulering af overførselsindkomster, efterlønsforringelser, den førte dagpengepolitik, de nye lavere satser for nogle af kontanthjælpsmodtagerne, mv. I stedet for at lade landsmødet strides om denne historieskrivning, foreslås afsnittene derfor slettet. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 11) Linje 12 " f. Eks. Gennem oprettelsen af en palæstinensisk ambassade i Danmark" flyttes til linje 14 i en ny sætning: Oprettelsen af en palæstinensisk ambassade i Danmark og anerkendelsen af palæstinensiske interesser på EU- plan er eksempel på SFs sammenhængende internationale udsyn og konsekvente varetagelsen af international retfærdighed. Motivering: det gode eksempel på international solidaritet bør tegnes tydeligere op i sin egen sætning, for at stå helt klart, også som en modfortælling til påstandene om, at vores regering ikke havde en udenrigspolitik. Stillet af Jeppe Brogård, Rudersdal. 12) Linjerne 5-12: Linje 5: styrket erstattes med stærkt Linje 6: overordnet erstattes med venstreorienteret og punktum efter økonomisk politik. Linje 9: f.eks. udgår Linje 12: f.eks. udgår

3 Motivation: skærpet formulering. 13) Linje 18 tilføjelse efter lettelse af selskabsskatten: kontanthjælpsreformen herunder den gensidige forsørgerpligt, forringelse af dagpengereglerne i en tid med stor arbejdsløshed, resten af sætningen uændret. bør medtages da der her er tale om love der kaster mange mennesker ud i et socialt- og økonomisk kaos og skaber større skel mellem rig og fattig. Stillet af SF-Næstved 14) Linje 19 Sætningen ændres til: havde store betænkeligheder ved offentlighedsloven, som vi ved evalueringen vil kræve ændret i forhold til Landsmødebeslutningen fra Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 15) Linje 19 I linje 19 ændres: havde store betænkeligheder ved offentlighedsloven til var imod centrale dele af offentlighedsloven Motivering: Landsmødet vedtog sidste år, at SF skulle arbejde for at fjerne dele i forslaget til ny offentlighedslov. SF havde derfor mere end betænkeligheder ved offentlighedsloven. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 16) Linje 19 Efter l. 19 forslås følgende afsnit indsat i landmødeudtalelsen: Politik må aldrig blive reduceret til at være forvaltningen af samfundsmæssige nødvendigheder. SF skal derfor være en aktiv del af den idépolitiske debat på venstrefløjen. Sideløbende med det praktiske politiske arbejde på alle niveauer - i EU-parlamentet, i folketinget, i kommuner og regioner - for at forbedre hverdagen for helt almindelige mennesker vil SF derfor have fokus på den politiske idéudvikling og på vigtigheden af at deltage aktivt i den idépolitiske samfundsdebat. Dette skal ske ved løbende inddragelse af medlemmerne i politisk idéudvikling og ved at opfordre medlemmer og SF s politiske repræsentanter på alle niveauer til at deltage i samfundsdebatten med folkesocialistiske ideer til hvordan vi på sigt gør Danmark, Europa og verdenssamfundet til et endnu bedre sted at være borger. Men SF skal selvfølgelig også arbejde tæt sammen med andre aktører på den politiske venstrefløj i forhold til at skabe momentum for en rød og grøn samfundsudvikling i den overordnede samfundsdebat. Det er vigtigt, at SF også understreger vigtigheden af at deltage i og påvirke den idépolitiske samfundsdebat i den rigtige retning i en tid, hvor de for stadig flere mennesker bliver sværere og sværere at kende forskel på de politiske partiers ideologiske profil og hvor der fra nogle kredse er et pres for at forstå politik som forvaltningen af samfundsmæssige nødvendigheder. Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 17) Linje 19 I linje 19 udgår store betænkeligheder ved offentlighedsloven, som vi ser frem til evaluering af og erstattes af: væsentlig kritik af offentlighedsloven, som ved først givne lejlighed skal ændres i overensstemmelse med denne kritik. Landsmødet i 2013 udtalte om offentlighedsloven bl.a.: Forslaget til offentlighedslov indeholder forbedringer, men også elementer der mørkelægger dele af den politiske proces. SF støtter alle skridt i retning af mere åbenhed, og vil arbejde for at fjerne de dele som indskrænker demokratiet. Som en kuriøs begrundelse kan anføres, at Det konservative landsråd i 2013 forlangte offentlighedsloven rullet tilbage. SF vil i løbet af kort tid stå over for endnu et problem af samme karakter, når miljøoplysningsloven tilrettes, så de samme mørklægningsbestemmelser også optræder i denne lov.

4 Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager. 18) Linje 19 Følgende tilføjes: SF blev svækket, fordi regeringsdeltagelsen medførte et troværdighedstab og dermed en markant svækket opbakning fra befolkningen. Det var vanskeligt at synliggøre, hvad SF fik igennem og hvad SF kæmpede for. En fornyet deltagelse i en regering kræver, at SF har en strategi, der kan imødegå det troværdighedstab, som konstante kompromisser i en regering kan medføre. Motivering SF s store problem med regeringsdeltagelsen var, at mange vælgere ikke oplevede SF som troværdigt. De oplevede SF som et parti, der havde svigtet værdier og holdninger. SF var sen til at erkende, at det var et problem, og begyndte først i løbet af 2013 at tage problemet alvorligt. Det var sent. Det var da meget svært at genvinde troværdigheden. SF bør derfor ved en ny regeringsdeltagelse have konstant fokus på, hvorledes SF som regeringsdeltager kan agere, så vælgerne fortsat kan se en tydelig SF profil. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 19) Linje Linie erstattes af følgende: SF er Danmarks røde parti og skal fortsat have en tydelig social profil med fokus på mennesker og tillid. Mennesker fødes med vidt forskellige forudsætninger for at skabe et godt liv. Derfor skal vi bryde negative sociale mønstre og arv. Det kræver stærke fællesskaber baseret på ansvar og rettigheder. Vores mål skal til stadighed være et samfund baseret på frihed, lighed, socialt medansvar og solidaritet. Samtidig skal socialt udsatte borgere behandles med respekt og sikres en anstændig indsats, samt et godt og værdigt liv gennem konkrete rettigheder til f.eks. uddannelse, behandling og økonomisk tryghed ved arbejdsløshed eller sygdom. SF tager skarp afstand fra privatisering af velfærden, da vores velfærd skal styres af faglighed og menneskelighed frem for profitmaksimering. Der skal sikres en solidarisk økonomisk omfordeling, der prioriterer, at alle kan få en anstændig levestandard. SF Vejle ønsker en skarpere markering af den sociale profil. Vi ser SF som det røde parti og det skal fremgå klart af landsmødeudtalelsen. Stillet af: SF Vejle 20) Linje ændres til: SF skal som socialistisk parti arbejde nationalt og internationalt for at skabe en mere bæredygtig og demokratisk styret økonomi, og partiet skal have en tydelig solidarisk social profil med fokus på at skabe mere lige muligheder og større lighed bl.a. gennem omfordeling af penge, ressourcer og magt. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 21) Linje 22 SF skal som et rødt parti erstattes med SF er et socialistisk parti og skal Motivation: For at det skal stemme overens med indledningerne i de næste to afsnit 22) Linie 23 tilføjelse efter penge og magt: Fordelingspolitikken er vigtig for SF s profil og det skal igen stå klart, at vi ønsker et større bidrag til fællesskabet fra de højeste indkomster. et rimeligt krav som SF fortsat bør stå ved. Stillet af: SF-Næstved 23) Linie 23 stærke fællesskaber tilføjes mangfoldige så sætningen bliver stærke mangfoldige fællesskaber.

5 Integration og mangfoldighed berøres kun indirekte i teksten. Men SF har markeret sig tydeligt på mangfoldigheds dagsordenen og vi skal fortsat italesætte mangfoldighed som en central værdi, uanset om det er anerkendelse af identitetspolitiske emner som etnicitet, kultur og sexualitet. Stillet af: SF Bispebjerg 24) Linje 24 efter levevilkår tilføjes SF skal altid søge politiske løsninger der øger ligheden i samfundet. Stillet af: SF-Høje Taastrup 25) Linje 24 Efter levevilkår tilføjes: Stærke fælleskaber er forudsætningen for, at vi alle kan have en reel frihed. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi. Motivering: Det er vigtigt, at vi markerer vores frihedsbegreb i forhold til de borgerliges egoistiske frihedsbegreb. Vi har ikke blot frie mennesker. Vi får frie mennesker, fordi vi gennem fælleskabet giver rammer for udfoldelse. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 26) Linje 28 Følgende tilføjes: For SF er det afgørende at den økonomiske politik de nærmeste år øger den økonomiske lighed i Danmark. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 27) Linje 29 ændres til: muligheden for at få uddannelse og arbejde på ordnede, overenskomstmæssige vilkår... Udtrykket en løn, man kan leve af er uambitiøst, og den holdning der kan ligge bag formuleringen, passer ikke med SFs opfattelse af samfundet. Stillet af: SF-Bornholm 28) Linje Linjerne ændres til: Samtidig skal de dårligst stillede sikres et godt og værdigt liv gennem konkrete rettigheder til uddannelse på anstændige økonomiske vilkår, behandling ved sygdom, økonomisk tryghed ved arbejdsløshed eller sygdom. Det kræver genskabelsen af et tætmasket socialt sikkerhedsnet, med ydelser der ikke fattiggører de svageste. Dette betyder at arbejdsskadet og nedslidte personer sikres en anstændig førtidspension og at langtidssyge ikke mister sygedagpengene efter et halvt år sygdom. Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 29) Linje 31 Følgende sættes ind: SF kræver kontanthjælps- og dagpengereformerne revideret så de ikke fører til at folk må gå fra hus og hjem, eller at antallet af hjemløse stiger. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 30) Linje 32 Efter punktum indsættes: SF afviser at det skaber flere jobs at sociale ydelser såsom dagpenge, kontanthjælp og fleksjobydelser forringes. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 31) Linje 32 Efter punktum indsættes: SF vil skabe tryghed omkring vores kernevelfærd. Opgaverne løses bedst af fællesskabet. SF går ikke ind for udlicitering af de bløde opgaver.

6 32) Linje 32 Efter punktummet indsættes: SF kæmper nationalt for at styrke den Danske Model. Dette gør SF ved at give arbejdsmarkedsparter mulighed for stærke aftaler, der understøtter væksten, samtidig med at det beskytter vores arbejdspladser mod social dumping. Derfor kæmper SF for kædeansvar, ID-kort på byggepladser og fuld fradragsret for fagforeninger. Motivering:Lige nu er det SF, der har mulighederne for at kæmpe resultater hjem til lønmodtagerne. Socialdemokraterne har vist, at de kun ønsker at administrere på de Radikales nåde og Enhedslisten at de ikke kan finde ud af at slå til, når tilbuddet er der. SF har muligheden, og derfor også pligten til at kæmpe til blodet springer. Stillet af: Leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 33) Linje Slettes fra punktum Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. Stillet af SF-Høje Taastrup 34) Linje 32 Tilføjes som afsnit efter linje 32. Gode boligforhold. SF finder at det er afgørende at der er gode og betalbare boliger, det er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet på såvel arbejdsmarked som under uddannelse, derfor vil vi arbejde for at bevare og oprette gode og rimlige og miljørigtige boliger som den almenlige befolkning kan betale i såvel den private som almene boligsektor. Dette skal opnås ved at stille krav til såvel private udlejer og boligorganisationer samt bygherrer og kommuner ikke mindst ved at etablere flere ungdomsboliger og socialøkonomiske boliger. Begrundelsen for forslaget er at der i såvel den politiske beretning og forslag til udtalelse intet nævnes om boligforholdene på tros af den store mangel på rimelige betalbare boliger og at der i de eksisterende boliger sker en udvikling med store lejestigninger så der bliver færre boliger til såvel studerende som almindelige borgere. Antallet af hjemløse er stærkt stigende især blandt unge og social dårligt stillede. NB: husk at ca. 40% af de stemmeberettiget bor til leje. Stillet af: Peter Andersen, SF Ballerup. 35) Linje 32 Følgende konkluderende sætning forslås indføjet i forlængelse af l. 32 i landsmødeudtalelsen: Lighed som skabelsen af lige muligheder for alle i det danske samfund er således forstået det centrale pejlemærke for SF s politiske prioriteringer. Sætningen samler op på afsnittet og betoner lighedsbegrebets politisk-ideologiske vigtighed for SF. Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 36) Linje 32 Efter l. 32 forslås følgende afsnit indsat i landmødeudtalelsen: Debatten om privatisering og konkurrenceudsættelse af kernevelfærden har i den seneste tid fyldt en hel del i den politiske debat. Det er vigtigt for SF at understrege, at vi ikke ønsker at eksperimentere med kernevelfærden. Som de fleste undersøgelser af området allerede viser, så er der hverken nogen kvalitetsmæssig eller økonomisk gevinst ved at privatisere kernevelfærden. I stedet for at bruge millioner af offentlige kroner på endnu en undersøgelse af dette indlysende forhold bør man bruge tiden, midlerne og kræfterne på en tillidsreform i den offentlige sektor. Danmark skal efter SF s overbevisning være et velfærdssamfund og ikke en konkurrencestat. Privatiseringsdiskussionen er afgørende at berøre for SF i landsmødeudtalelsen, da den vil blive en af de helt store politiske og ideologiske diskussioner op til næste folketingsvalg. Som følge af SF s position uden for regeringen er det oplagt her at markere en klar politisk skillelinje mellem SF og de tilbageværende regeringspartier, som også vil møde bred anerkendelse i SF s politiske bagland og blandt potentielle SF-vælgere. Ikke mindst er det

7 selvfølgelig god og gedigen SF-politik at ville fastholde kernevelfærden som et fælles og ikke-profitmaksimerende gode. Forslaget er en parafrasering af en officiel SF-pressemeddelelse udsendt 21/ Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 37) Linje 32 Efter linje 32 indsættes: Den politiske linje skal styrkes ved en fortsat modstand mod de ulighedsskabende og ødelæggende virkninger af finanskapitalens permanente søgen efter profitmaksimering ikke mindst på offentlige velfærdsområder. Produktivitetskommissionens forslag og de aktuelle overvejelser om udlicitering af visse velfærds- og uddannelsesydelser peger på, at der fortsat er et væsentligt behov for at være kritisk overfor yderligere udlicitering og privatisering. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 38) Linje 33 I linje 33 indføjes: SF er danskernes garant for en universel velfærdsmodel, hvor ret og pligt er indbygget, og hvor alle betaler deres bidrag efter evne. Et af de overvældende problemer vi i SF møder er de øvrige centrum-venstre partiers adopteringer af mange af Blairs New Labour politiske fejlbegreber og politik. Det meste eklatante fejlskud et venstreorienteret parti kan begå er, at adoptere begrebet konkurrence-staten, hvor der sker en underminering af den universelle velfærd, hvor ret og pligt er indbygget, og hvor alle betaler deres bidrag efter evne. Konkurrence-staten er et påskud for en amerikanisering af samfundet, hvor private forsikringer baner vejen sammen med privatisering til skattelettelser, og inddragelse af velfærd for de fattige båret frem af frivillig. Det har været praktiseret i flere år i Storbritannien. Det var Blairs overtagelse af Thatchers politik som blev videreført af Gordon Brown. Det er personificeret i Danmark af blå Bjarne samt Thorning. Det er også Margrethe Vestagers dagsorden. I både England (og nu DK) har den søgen efter konkurrence-staten medført en øget polarisering i samfundet. Når det for alvor går op for folk vil SF stå stærk, og det er et godt udgangspunkt for SF at stå på op til valget. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 39) Linje 33 Tilføjes: Vi har som samfund et ansvar for, at alle børn får muligheden for et godt liv. Derfor er vi nødt til at kigge på dele af kontanthjælpsreformen. SF foreslår den gensidige forsørgelsespligt for ikke-gifte afskaffet og et forsørgertillæg til kontanthjælpen indført. De høje ambitioner om en bedre folkeskole skal nu implementeres af kommunerne. Der forestår en stor opgave med at genetablere forholdet til lærerne efter den unødig hårde kurs, der blev ført. Det faglige engagement hos dem, der skal føre reformen ud i livet, er mere betydningsfuldt end at udlicitere opgaven til private konsulentfirmaer. Vi har med tilfredshed noteret, at SF markerer mere tydelige holdninger, bla. med disse markeringer, som er gengivet fra pressemeddelelser. Skal det opfattes som noget, SF reelt vil arbejde for og ikke som uforpligtende vælgerappeller, bør det også fremgå af landsmødets vedtagelser. Stillet af: SF-Albertslund 40) Linje 33 I linje 33 indsættes som nyt afsnit med overskriften: Retsstaten. Retsstaten skal styrkes gennem en tydelig og effektiv kontrol med og begrænsning af den elektroniske overvågning af borgere og virksomheder. Det skal sikres, at følsomme oplysninger om borgerne kun lagres og behandles i databaser, som danske myndigheder har kontrol med gennem regeludstedelse. Borgernes retssikkerhed skal sikres ved, at begrænsninger i klagemulighederne kun kan ske ud fra saglige retligt begrundede overvejelser. Menneskerettighederne skal effektivt indarbejdes i dansk lovgivning, således som det er sket med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og senest med Handicapkonventionen.

8 Netop nu er retsstaten under et betydeligt pres på grund af den omsiggribende elektroniske overvågning. Samtidig sker der en indskrænkning af retssikkerheden ved forslag indførelse af ankebegrænsninger navnlig i ankesager til landsretterne. Senest er det sket med en politisk aftale om bl.a. fjernelse af klagemulighederne i forbindelse med metrocityringsprojektet. For så vidt angår menneskerettighederne bemærkes, at SF altid har vægtet disse meget tungt. Danmarks indsats på menneskerettighedsområdet har ikke været imponerende under den borgerlige regering og fodslæbende under S-RV-SF- regeringen. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 41) Linje 37 I linje 37 indsættes efter på langt sigt : For at sikre dette er det også nødvendigt, at samfundet har bestemmende indflydelse på og fastholder en effektiv kontrol med energiforsyningsanlæg og anden samfundsvigtig og væsentlig infrastruktur. Salget af en mindre del af aktiekapitalen i DONG til Goldman Sachs samt den kommende børsnotering af DONG er et eksempel på en udhuling af offentlig kontrol med en samfundsvigtig infrastruktur. Bankernes herunder Nationalbankens overvejelse af salg af NETS rejser tilsvarende problemer. Det bør for SF være væsentligt, at der er fuld og effektiv samfundsmæssig kontrol med brugen af de mange personfølsomme data, der opsamles i betalings- og kommunikationssystemer. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 42) Linje 37 og 39 Linje 37: på langt sigt slettes og punktum efter arbejdspladser. Linje 39: Må erstattes med skal altid 43) Linje 39 Tilføjelse:... landbrugsproduktion samt øget fokus på udviklingen af en mere bæredygtig landbrugsproduktion... Kun få forventer en afvikling af traditionel landbrugsproduktion i Danmark derfor er det vigtigt at den styres, men det må vel stadig være et grønt mål også at udvikle en mere bæredygtig landbrugsproduktion. Stillet af: SF-Bornholm 44) Linje 41 efter.kemikalier tilføjes: Alle skal have ret til rent og billigt vand. Rent drikkevand skal ikke blive en privat handelsvare, og det rene vand fra den danske undergrund skal ikke sælges til eller kunne drives af kapitalfonde, multinationale selskaber, mv. Det er en offentlig opgave. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 45) Linje 42 Følgende tilføjes: SF går ind for at vækstinitiativer, miljøomstililng og sociale forbedringer kan finansieres af højere skatter for de velstillede samt flere miljøafgifter. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 46) Linje 42 Tilføjelse: SF skal have fokus på finanskapitalen og i særdeleshed, når den handler mod almene samfundsinteresser og underminerer demokratiet. Vi skal sikre, at fællesskabet har kontrollen over infrastruktur. Det er særligt vigtigt for central infrastruktur som betalingssystemer, datasikkerhed, energiforsyning, lufthavne, jernbaner, veje m.m. De kan blive undermineret af profitinteresser og kortsigtede investeringshorisonter. Det gælder også ved privatisering af offentlig service. SF skal have fokus på, at vi med service i offentligt regi kan sikre, at gode menneskelige og samfundsmæssige værdier bliver bærende for disse opgaver. Ved privatisering af opgaverne vil disse værdier altid skulle konkurrere med interesser i profit. Som konsekvens slettes flg. i linje 48: skal have styr på finanskapitalen

9 Motivering: Finanskapitalen er blevet enormt magtfuld og med interesser, der kan gå i mod almene samfundsinteresser. Den bør derfor have sit eget afsnit i landsmødeudtalelsen. I den oprindelige tekst står finanskapitalen kun nævnt midt imellem meget andet og sættes i forbindelse en trussel mod grøn vækst. Finanskapitalen er meget mere end det. Det virker derfor naivt, at vi kun laver den forbindelse. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 47) Linje 44 I linje 44 tilføjes: sammen med befolkningseksplosionen, så sætningen kommer til at lyde: Globaliseringen, den økonomiske og finansielle krise samt klima- og ressourcekrisen stiller os sammen med befolkningseksplosionen overfor store udfordringer.etc. Det er vigtigt, at SF (i lighed med klimakrisen) tør benævne nogle af de store trusler, som verden står overfor. Og med en verdenspopulation på over 9 mia. i løbet af få år, har den menneskelige belastning af kloden nået et tipping point. Stillet af: SF-Hjørring 48) Linje 45 indsættes efter linjen der slutter med i de kommende år. : SF kæmper for at styrke den Danske Model i en global verden. Det gøres fx ved at arbejde internationalt for ordnede forhold både for de danske virksomheder der sender varer ud af landet, men også for ordnede forhold på de virksomheder der leverer varer til Danmark og danske forbrugere. Motivering: Vi kæmper stærkt nationalt, men vi skal i lige så høj grad kæmpe internationalt for ordnede forhold. En stor del af den kamp skal tages i internationale samarbejder, såsom EU, hvor Pia Olsen Dyhr har vist vejen som Transportminister i kampen mod carbotagekørsel/piratkørsel. Stillet af: Leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 49) Linje 47 De globale udfordringer skal løses samtidig ændres til Samtidig skal de globale udfordringer løses 50) Linje 48 I linje 48 udgår: "have styr på finanskapitalen og Bortfalder som følge af ændringsforslag til linje 32. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 51) Linje 50 Ordet social erstattes med rød Motivering: Vi skal ikke bare have en social politik i EU og i det internationale arbejde. Vi skal have en benhård grøn og rød politik, hvor bedre klima og kampen for bæredygtig vækst går hånd i hånd med kampen for ordnede forhold og en mere solidarisk verden. Stillet af:leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 52) Linje 51 Efter af vores internationale arbejde tilføjes bl.a. gennem indførelsen af en Tobin-skat. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 53) Linje Følgende udgår:

10 SF skal derfor også søge om fuldt medlemskab af det Europæiske Grønne Parti som et stærkt supplement til vores øvrige internationale engagement på den europæiske venstrefløj. Dette har ikke eller i hvert fald kun i stærkt begrænset omfang været debatteret i partiet. Hvis man vil dette, bør en sådan beslutning ikke ligge i en politisk udtalelse fra et ekstraordinært Landsmøde, men vedtages som en egentlig beslutning på et ordinært Landsmøde. Stillet af: SF-Bornholm 54) Linje 52 Følgende tilføjes: "...af verden. SF vil derfor søge stærke alliancer med de røde og grønne kræfter i parlamentet. Det er i det Europæiske Grønne Parti, at SF s politiske interesser bedst varetages. SF skal derfor..." Motivering: SF har både et rødt og et grønt ben. Selv om vi søger optagelse i Det grønne Parti synes vi, at det er vigtigt, at vi også (i Europa og) i parlamentet har gode relationer til partier i andre grupper. Stillet af: Ninna Thomsen, Sisse Marie Welling, Torben Holm, Christoffer Mortensen, Charlie Stjerneklar og Leif Donbæk Thomsen (alle SF-Nørrebro) 55) Linje 57 Tilføjelse: SF s rolle vil være både at øve indflydelse på politikken i regeringen og folketinget og at deltage i værdidebatten. Motivering: Se motiveringen for mit ændringsforslag til ny afsnit mellem linje 72 og 74. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 56) Linje 59 I linjen erstattes regeringens med den førte politik Så længe SF sad i regering kunne vi have en ambition om at øve maksimal indflydelse på regeringens politik. Som parlamentarisk grundlag kan SF allerhøjest indirekte øve indflydelse på SR-regeringens politik (ved at regeringen tilrettelægger sin politik efter de potentielle forligspartier). SF s afgørende indflydelse vil i den kommende periode være at øve indflydelse på den førte politik (regeringens forlig og aftaler med bl.a. SF). Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 57) Linje 60 Vores ambitioner sætningen slettes. 58) Linje 61 I linje 61 erstattes udfordrer Venstre" med "den borgerlige" Det er næppe kun Venstre, der er problemet. Stillet af Leif Hermann, SF-Amager 59) Linie 61 "Venstre" erstattes af "højrefløjen" Vi udfordrer hele højrefløjen og deres nedskæringspolitik. Stillet af: SF Vejle 60) Linje 61 Venstre erstattet med de borgerlige

11 61) Linje 61 Ordet Venstre ændres til højrefløjen, så der kommer til at stå: Samtidig skal SF være det parti, der klarest udfordrer højrefløjen og deres nedskæringspolitik. Motivering: Det er ikke kun Venstre, der vil skære ned. Det er det meste af højrefløjen. Jeg synes endvidere, at det er vigtigt, at vi kalder de borgerlige for højrefløjen. Det giver et klarere politisk signal om deres politik. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 62) Linje Der ændres Samtidig skal SF være det parti, der klarest udfordrer Venstre og deres nedskæringspolitik til: Samtidig skal SF være det parti, der står for det klareste og mest troværdige alternativ til Venstres økonomiske nedskærings- og sociale omfordelingspolitik. SF bør ikke nøjes med (på linje med Enhedslisten) at udfordre (læs: kritisere) Venstres politik. SF bør også vise bl.a. arbejdervælgere, der støtter V eller DF, et klart og troværdigt alternativ til Venstres politik, at vi vil et andet samfund end Venstre. Den opgave ønsker Enhedslisten ikke at løfte, og SR-regeringen har hidtil ikke løftet den særligt troværdigt. Derfor er der i den grad brug for et SF, der formår at give vælgerne et troværdigt alternativ til Venstre. Og behovet for et klart positivt formuleret alternativ til Venstre vil kun blive endnu større og endnu mere afgørende for hele det danske centrum-venstres fremtid, hvis SD s politiske nedtur fortsætter, og hvis vi får en ren Venstre-regering, der kan basere sin udgave af nødvendighedens politik på RV, DF, K og LA. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 63) Linje 62 Efter linje 62 indsættes: SF vedstår de politiske aftaler, der indgået med de øvrige regeringspartier. Disse aftaler skal imidlertid grundigt analyseres med henblik på maksimalt at præge aftalernes gennemførelse i både grøn og rød retning. Aftaler, der ikke er i overensstemmelse med SF's politik, skal opsiges, når det er muligt. Det er afgørende, at SF s trioværdighed efter bruddet med regeringen ikke antastes. Derfor er det nødvendigt udtrykkeligt at nævne, at SF vedstår de indgåede aftaler, men det skal samtidig gøres klart, at udmøntningen af disse aftaler skal følges nøje. Aftaler, der ikke er i overensstemmelse med SF s politik, skal opsiges, når det er muligt. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 64) Linje 61 Efter punktum tilføjes: SF er også det parti, der rejser vigtige debatter og foreslår uafhængige undersøgelser, f.eks. om ejerskabet af vitale virksomheder i Danmark, beskyttelse af personfølsomme oplysninger og om konsekvenser ved udliciteringer indenfor forskellige områder. En rolle som støtteparti må også være offentligt at opfordre til grundlæggende diskussioner omkring kernevelfærd og vital infrastruktur. 65) Linje 66 Tilføjelse: ambitioner. Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv. Det er lige så vigtigt at fokusere på nedbringelse af ressourceforbruget på råstoffer, gennem genanvendelse og øget fokus på kvalitet af langtidsholdbare produkter. Stillet af: SF-Frederikssund 66) Linje 66 Efter sidste punktum tilføjes: Ligheden skal udbredes over hele landet. De nye lånemuligheder i yderområder og timeplanens udligning af arbejdsmarkederne skal danne grundlag for at genindføre en stærk egnspolitik, som både sikrer lokal udvikling og national vidensdeling.

12 Motivering: Med timeplanen har SF virkelig skabt forandring i Danmark og skabt grundlaget for at revitalisere vore byer til gavn for de mennesker, som lever i dem. Danmark har i mange år deponeret sin rumlige politik i vejtrafikale fix og forsømt borgernes interesser for kvalitet i nærmiljøet til fordel for en bevidstløs omdannelse af byens rum til dårligt planlagte trafikmaskiner. Med revitalisering af vore byer lokalt kan befolkningsudtyndingen af yderområderne bearbejdes med komfort- og identitetsskabende modtræk. Stillet af Jeppe Brogård, Rudersdal. 67) Linje 69 de arbejdsløse erstattes med arbejdsløse 68) Linje 69 efter hvis tilføjes der er beskæftigelse at få, og de får de nødvendige rettigheder og individuelt tilpasset støtte. slettes. Stillet af: SF-Høje Taastrup. 69) Linje 70 Tilføjelse: Reformen skal reelt forbedre den enkelte arbejdsløses muligheder i forhold til arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt... Arbejdsmarkedsreformen skal ikke kun fokusere på strukturelle forhold osv., men også have en konkret virkning ude hos den enkelte arbejdsløse. Der er tale om et markant kulturskifte i systemet, og understregningen af vigtigheden i at tage udgangspunkt i det enkelte mennesker kan derfor ikke overdrives. Stillet af: SF-Bornhom 70) Linje 70 efter.tilpasset støtte. indføjes: De ledige skal have mere op- og jobkvalificering. Flere forsikrede ledige skal opkvalificeres eller uddannes til et nyt job. Mere op- og jobkvalificering til de ledige er et af de nødvendige redskaber til at sikre bedre jobmatch, større tryghed på arbejdsmarkedet og færre langtidsledige. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller SF-Gladsaxe 71) Linje Flg slettes: samtidig med, at den reducerer bureaukratiet og stopper de ubrugelige pipkurser Stillet af: SF-Høje Taastrup 72) Linje 72 Tilføjes: Det er afgørende, at A-kasserne med deres branchekendskab kommer til at spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen. Bergrundelse: Et udspil, som SF er fremme med i pressen, bør indgå i landsmødets udtalelse. Stillet af: SF-Albertslund 73) Linje 72 efter pipkurser. Tilføjes: Ungdomsarbejdsløsheden er et af vor tids største problemer. SF skal insistere på indførsel af sociale klausuler og arbejdsklausuler bl.a. for at modvirke denne. Dagpengeperioden gøres konjekturbestemt, dog minimum 2 år, og jobpraktikperioden skal tælle med som genoptjeningsperiode. Stillet af: SF-Høje Taastrup 74) Linje 72 Udtrykket de ubrugelige pipkurser erstattes med ubrugelige kurser.

13 Pipkurser er en nedgørende betegnelse for kurser, som nogle deltagere måske har haft gavn af. Et udtryk af den karakter, hører ikke hjemme i en landsmødeudtalelse. Stillet af: SF-Hjørring 75) Linje 72 stopper de ubrugelige pipkurser erstattes med stoppe perspektivløs aktivering 76) Linje 72 Følgende tilføjes: Disse penge skal bruges til at løfte de arbejdsløses kvalifikationer til at matche de ledige jobs straks de bliver ledige. En arbejdsmarkedsreform skal være forankret i den danske model og hos arbejdsmarkedets parter. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 77) Linje 72: tilføjes: SF vil derfor se på dagpengenes længde og optjeningsperiode, som de seneste år har set nedskæringer. SF mener også at der skal arbejdes for at styrke fagforeningerne og dermed medlemmerne ved en forhøjelse af fagforeningsfradraget. 78) Linje 73 I linje 73 tilføjes: SF vil fortsat arbejde for et højere skattefradrag for faglige kontingenter. Det er vigtigt at SF konstant markerer behovet for at styrke de forhandlingsberettigede fagforbund, bl.a. ved gennem højere skattefradrag at give mere rimelige konkurrencebetingelser i forhold til de gule foreninger. Stillet af: SF-Hjørring 79) Linje 73 Tilføjes: SF skal være aktiv i værdidebatten. Den offentlige debat om værdier for samfundet og dets indretning er vigtig for den fremtidige politik. Der er mange væsentlige områder, hvor der er brug for en værdidebat. Det gælder bl.a. finanskapitalen, markedet, velfærdssamfundet, frihed, ligestilling, ulighed, vækst og klima. Højrefløjen har i høj grad afgrænset værdidebatten til noget om danskhed og etnicitet. Det er alt for snævert. SF skal derfor tage fat på debat, om de mange nye udfordringer, vi møder i dag. Vi skal vise, hvordan vi ser samfundet og dets indretning, når de bærende værdier er frihed, lighed og solidaritet samt de værdier, der ligger bag et demokrati. Motivering: Den magt, et parti får i et demokrati, bygger grundlæggende på opbakning fra folk. Det er derfor vigtigt, at folk kan se, forstå og sympatisere med de værdier, som SF vil bygge samfundet på og konsekvenserne af dem. Siden 80 er er det i høj grad højrefløjen, der har præget værdidebatten. Det betyder, at meget politik i dag har en blå tankegang som udgangspunkt, og at mange mennesker ser samfundet med en blå tankegang. Det er lykkedes for højrefløjen at få markedet og dets værdier til se ud som det bærende i samfundet. Det er endda sket uden, at det bliver kaldt ideologi. Det er benhård højrefløjsideologi. Højrefløjen har udvalgt særlige områder til værdidebatten. Nationalisme og etnicitet har været et fokusområde for dem. De har stille og vedvarende undermineret centrale værdier for velfærdssamfundet. Højrefløjen har gjort frihed til et egoistisk begreb. Hertil kommer at der samfundsemner, som højrefløjen har udeladt. Det gælder f.eks. den globale finanskapital og markedets dysfunktioner. Den samlede venstrefløj har derfor et efterslæb, der skal rettes op på. Jeg har nævnt nogle emner ovenfor. Der er flere. Finanskapitalens magt og dens mekanismer gør finanskapitalen og demokratiet til en særligt vigtigt emne for en værdidebat. Jeg har bevidst kaldt det for en værdidebat. For årtier tilbage ville det være naturligt at kalde det en ideologisk debat. Jeg synes ikke, det længere det er dækkende at kalde det ideologi. Til ordet ideologi er der knyttet forestillinger om et sammenhængende samfundssystem. Det mener jeg ikke, vi kan konstruere i dag. Gjorde vi det, ville det hurtigt vise sig ikke, at ideologien ikke havde svar på mange udfordringer. De værdier, vi vil bygge vores samfund på er derimod mere grundlæggende. Vi vil derfor stå stærkere, når vi bruger dem til at forholde os til nye udfordringer. For mig er de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet praktiseret i en demokratisk ramme.

14 En god værdidebat kan givet bidrage markant til en genrejsning af SF. Den kan internt være spændende. Den kan give ny perspektiver på SF s politik. For de mange vælgere, der har været skuffet over SF, kan en værdidebat være en god måde at vise, hvad SF står for. Stillet af: Knud Erik Hansen: SF-Valby 80) Linje 74 erstattes med :SF skal opbygge og videreudvikle stærke alliancer med blandt andre fagbevægelse, NGO ere og miljøbevægelser for at engagere og involvere de progressive eksterne aktører. 81) Linje 75 Efter linje 75 indsættes: Dette betyder samtidig en nødvendig styrkelse af den demokratiske kontrol med magthaverne. Bemærkningen ligger i forlængelse af ændringsforslag 1 og 3. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 82) Linje Ændres til: SF går til Europaparlamentsvalget med et valgprogram vedtaget af Landsmødet i Kandidaterne fra SF er alle markante profiler, der arbejder for røde og grønne løsninger for EU, Europa og resten af verdenen. SF vil kæmpe for: At programmet er vedtaget indikerer implicit, at der er enighed. Og hvorfor henvise til gamle uenigheder? M. Auken er spidskandidat, men det er SF s liste der sikrer mandatet. Desuden ville det skabe en speciel situation hvis en anden kandidat får flere stemmer end M. Auken. Har vi så ikke en markant politiker. Hvis vi ikke får et mandat skal vi vel fortsat kæmpe for det der står nedenunder? Stillet af: Allan Søgaard-Andersen 83) Linje Præcisering: Det lyder lidt bombastisk at hævde, at SF i Europa er modvægt til den europæiske højrefløj det er godt nok en stor opgave for et lille parti i et lille land. Der burde stå et eller andet om hvilke andre kræfter, som vi samarbejder med for at opnå vores mål. Der er vel værd at sige, at vi ikke er alene? Stillet af: SF-Bornholm 84) Linje 86 Følgende tilføjes: SF vil i EU modarbejde den økonomiske ulighed i EU. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 85) Linje 89 Tilføjelse:... omstilling, herunder arbejde for skrappere regler mod miljø farlige og hormonforstyrrende stoffer. Stillet af: SF-Frederikssund 86) Linie 93 Ordet centrale slettes. Åbenhed, åbenhed, åbenhed! Stillet af: Allan Søgaard-Andersen

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og 1. Overskrift: Planeten ændres til kloden Begrundelse: planeten lyder som en børneudsendelse 2. Overskrift ændres til:

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

LAVE YDELSER TIL "UNGE": FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?

LAVE YDELSER TIL UNGE: FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat LAVE

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere