Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse"

Transkript

1 Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at trække Danmark i en rød, socialistisk retning. 2) Linje 4 Indledningen ændres til: SF er et parti der søger konkret indflydelse for at forbedre danskernes hverdag og (som i udkastet:..skal som udgangspunkt deltage i regering.osv. resten af sætningen uændret. lidt bredere formulering Stillet af SF-Næstved 3) Linje 4 ændres til: SFs udgangspunkt er altid at søge maksimal indflydelse for at gennemføre vores politik. Når der er et centrum-venstre flertal i Folketinget, bør det ske via regeringsdeltagelse. Men... Vi skal altid søge indflydelse uanset flertal og uanset regeringsdeltagelse. Ændringsforslaget ligger i forlængelse af udtalelsens senere afsnit om SFs rolle som parlamentarisk grundlag. Stillet af: SF-Bornholm 4) Linje 4-6 Linjerne 4-6 ændres til: Som et socialistisk parti arbejder SF både for forandringer, som kan gennemføres nu, og for mere vidtgående ændringer af det eksisterende samfundssystem. Regeringsdeltagelse forudsætter, at SF har en stærk parlamentarisk position, at regeringsgrundlaget indeholder klare mærkesager for SF, og at den økonomiske politik tager udgangspunkt i lønmodtagernes og almindelige danskeres interesser ved at sikre øget lighed i samfundet. Den foreslåede tekst sætter spørgsmålet om regeringsdeltagelse ind i en bredere ramme. Stillet af: SF-Århus Øst 5) Linje 4-6 erstattes af: SF er et venstreorienteret, socialistisk parti, der søger maksimal indflydelse på den førte politik. F.eks. vil SF som udgangspunkt deltage i en regering, der fører centrum-venstre-politik. Men det skal ske på baggrund af et stærkt SF, der kan sikre sig væsentlig indflydelse på regeringsgrundlaget og den førte politik. Det gælder både klare mærkesager og den overordnede politik, herunder en økonomisk politik, der ligger til venstre for den nuværende regerings. SF s politiske DNA er at være et venstreorienteret, socialistisk indflydelsesparti. Heri ligger, at SF som udgangspunkt ønsker at deltage i en regering, der fører centrum-venstre-politik, (men ikke en hvilken som helst regering med S og evt. RV som deltager). Men hvis SF som venstre flanke i en sådan regering skal kunne præge regeringens samlede politik troværdigt for vores vælgere, kræver det et stærkt SF med et stærkt vælgermandat til at gå med i regeringen. Ellers er der en stor risiko for, at både indflydelsen i regeringen og den politisk troværdighed hos danskerne bliver for ringe. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 6) Linje 4 Følgende tilføjes:

2 Den aktuelle opgave for SF er at udfylde det voksende politiske tomrum mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten. SF skal danne det politiske forum, hvor progressive og socialt orienterede mennesker føler sig velkomne og hvor en fri debat kan udvikle ideer og holdninger. Herigennem skabes grobund for en politik, der kan tilvejebringe en parlamentarisk situation, hvor en centrum-venstre regering atter kan blive aktuel. Med andre ord skal SF definere sin politiske rolle, så partiet fremstår som et naturligt valg for en stor del af Danmarks befolkning. Stillet af: SF Greve. 7) Linje 6 ændres til: "overordnet økonomisk politik, der klart afspejler SF s mål om et socialistisk samfund, der på et bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd men samtidig øger ligheden i samfundet." Hele sætningen om fremtidigt regeringsgrundlag lyder herefter: "Men det skal være på baggrund af et styrket SF, med klare mærkesager skrevet ind i regeringsaftalen og med en overordnet økonomisk politik, der klart afspejler SF s mål om et socialistisk samfund, der på et bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd men samtidig øger ligheden i samfundet." Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 8) Linje 6 Tilføjelse:... økonomisk politik der prioriterer solidaritet og udviklingen af velfærdssamfundet, og som derfor... I disse nyliberalistiske tider er det fornuftigt helt overordnet at definere hvad der menes med mere til venstre. Stillet af: SF-Bornholm 9) Linje 7 Flg indsættes : Deltagelse i en regering er altid en konkret vurdering af, hvor SF kan opnå størst indflydelse. Vi skal aldrig forveksle mål og midler. At flytte holdninger kræver klare politiske budskaber. lidt opstramning af betingelser for evt. regeringsdannelse Stillet af: SF-Næstved 10) Linje 8-19 udgår Afsnittene er et blandt flere bud på historieskrivning, som ikke bidrager til at beskrive SF s position det kommende år. Som historieskrivning tager afsnittet ikke stilling til afgørende spørgsmål såsom forringet regulering af overførselsindkomster, efterlønsforringelser, den førte dagpengepolitik, de nye lavere satser for nogle af kontanthjælpsmodtagerne, mv. I stedet for at lade landsmødet strides om denne historieskrivning, foreslås afsnittene derfor slettet. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 11) Linje 12 " f. Eks. Gennem oprettelsen af en palæstinensisk ambassade i Danmark" flyttes til linje 14 i en ny sætning: Oprettelsen af en palæstinensisk ambassade i Danmark og anerkendelsen af palæstinensiske interesser på EU- plan er eksempel på SFs sammenhængende internationale udsyn og konsekvente varetagelsen af international retfærdighed. Motivering: det gode eksempel på international solidaritet bør tegnes tydeligere op i sin egen sætning, for at stå helt klart, også som en modfortælling til påstandene om, at vores regering ikke havde en udenrigspolitik. Stillet af Jeppe Brogård, Rudersdal. 12) Linjerne 5-12: Linje 5: styrket erstattes med stærkt Linje 6: overordnet erstattes med venstreorienteret og punktum efter økonomisk politik. Linje 9: f.eks. udgår Linje 12: f.eks. udgår

3 Motivation: skærpet formulering. 13) Linje 18 tilføjelse efter lettelse af selskabsskatten: kontanthjælpsreformen herunder den gensidige forsørgerpligt, forringelse af dagpengereglerne i en tid med stor arbejdsløshed, resten af sætningen uændret. bør medtages da der her er tale om love der kaster mange mennesker ud i et socialt- og økonomisk kaos og skaber større skel mellem rig og fattig. Stillet af SF-Næstved 14) Linje 19 Sætningen ændres til: havde store betænkeligheder ved offentlighedsloven, som vi ved evalueringen vil kræve ændret i forhold til Landsmødebeslutningen fra Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 15) Linje 19 I linje 19 ændres: havde store betænkeligheder ved offentlighedsloven til var imod centrale dele af offentlighedsloven Motivering: Landsmødet vedtog sidste år, at SF skulle arbejde for at fjerne dele i forslaget til ny offentlighedslov. SF havde derfor mere end betænkeligheder ved offentlighedsloven. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 16) Linje 19 Efter l. 19 forslås følgende afsnit indsat i landmødeudtalelsen: Politik må aldrig blive reduceret til at være forvaltningen af samfundsmæssige nødvendigheder. SF skal derfor være en aktiv del af den idépolitiske debat på venstrefløjen. Sideløbende med det praktiske politiske arbejde på alle niveauer - i EU-parlamentet, i folketinget, i kommuner og regioner - for at forbedre hverdagen for helt almindelige mennesker vil SF derfor have fokus på den politiske idéudvikling og på vigtigheden af at deltage aktivt i den idépolitiske samfundsdebat. Dette skal ske ved løbende inddragelse af medlemmerne i politisk idéudvikling og ved at opfordre medlemmer og SF s politiske repræsentanter på alle niveauer til at deltage i samfundsdebatten med folkesocialistiske ideer til hvordan vi på sigt gør Danmark, Europa og verdenssamfundet til et endnu bedre sted at være borger. Men SF skal selvfølgelig også arbejde tæt sammen med andre aktører på den politiske venstrefløj i forhold til at skabe momentum for en rød og grøn samfundsudvikling i den overordnede samfundsdebat. Det er vigtigt, at SF også understreger vigtigheden af at deltage i og påvirke den idépolitiske samfundsdebat i den rigtige retning i en tid, hvor de for stadig flere mennesker bliver sværere og sværere at kende forskel på de politiske partiers ideologiske profil og hvor der fra nogle kredse er et pres for at forstå politik som forvaltningen af samfundsmæssige nødvendigheder. Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 17) Linje 19 I linje 19 udgår store betænkeligheder ved offentlighedsloven, som vi ser frem til evaluering af og erstattes af: væsentlig kritik af offentlighedsloven, som ved først givne lejlighed skal ændres i overensstemmelse med denne kritik. Landsmødet i 2013 udtalte om offentlighedsloven bl.a.: Forslaget til offentlighedslov indeholder forbedringer, men også elementer der mørkelægger dele af den politiske proces. SF støtter alle skridt i retning af mere åbenhed, og vil arbejde for at fjerne de dele som indskrænker demokratiet. Som en kuriøs begrundelse kan anføres, at Det konservative landsråd i 2013 forlangte offentlighedsloven rullet tilbage. SF vil i løbet af kort tid stå over for endnu et problem af samme karakter, når miljøoplysningsloven tilrettes, så de samme mørklægningsbestemmelser også optræder i denne lov.

4 Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager. 18) Linje 19 Følgende tilføjes: SF blev svækket, fordi regeringsdeltagelsen medførte et troværdighedstab og dermed en markant svækket opbakning fra befolkningen. Det var vanskeligt at synliggøre, hvad SF fik igennem og hvad SF kæmpede for. En fornyet deltagelse i en regering kræver, at SF har en strategi, der kan imødegå det troværdighedstab, som konstante kompromisser i en regering kan medføre. Motivering SF s store problem med regeringsdeltagelsen var, at mange vælgere ikke oplevede SF som troværdigt. De oplevede SF som et parti, der havde svigtet værdier og holdninger. SF var sen til at erkende, at det var et problem, og begyndte først i løbet af 2013 at tage problemet alvorligt. Det var sent. Det var da meget svært at genvinde troværdigheden. SF bør derfor ved en ny regeringsdeltagelse have konstant fokus på, hvorledes SF som regeringsdeltager kan agere, så vælgerne fortsat kan se en tydelig SF profil. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 19) Linje Linie erstattes af følgende: SF er Danmarks røde parti og skal fortsat have en tydelig social profil med fokus på mennesker og tillid. Mennesker fødes med vidt forskellige forudsætninger for at skabe et godt liv. Derfor skal vi bryde negative sociale mønstre og arv. Det kræver stærke fællesskaber baseret på ansvar og rettigheder. Vores mål skal til stadighed være et samfund baseret på frihed, lighed, socialt medansvar og solidaritet. Samtidig skal socialt udsatte borgere behandles med respekt og sikres en anstændig indsats, samt et godt og værdigt liv gennem konkrete rettigheder til f.eks. uddannelse, behandling og økonomisk tryghed ved arbejdsløshed eller sygdom. SF tager skarp afstand fra privatisering af velfærden, da vores velfærd skal styres af faglighed og menneskelighed frem for profitmaksimering. Der skal sikres en solidarisk økonomisk omfordeling, der prioriterer, at alle kan få en anstændig levestandard. SF Vejle ønsker en skarpere markering af den sociale profil. Vi ser SF som det røde parti og det skal fremgå klart af landsmødeudtalelsen. Stillet af: SF Vejle 20) Linje ændres til: SF skal som socialistisk parti arbejde nationalt og internationalt for at skabe en mere bæredygtig og demokratisk styret økonomi, og partiet skal have en tydelig solidarisk social profil med fokus på at skabe mere lige muligheder og større lighed bl.a. gennem omfordeling af penge, ressourcer og magt. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 21) Linje 22 SF skal som et rødt parti erstattes med SF er et socialistisk parti og skal Motivation: For at det skal stemme overens med indledningerne i de næste to afsnit 22) Linie 23 tilføjelse efter penge og magt: Fordelingspolitikken er vigtig for SF s profil og det skal igen stå klart, at vi ønsker et større bidrag til fællesskabet fra de højeste indkomster. et rimeligt krav som SF fortsat bør stå ved. Stillet af: SF-Næstved 23) Linie 23 stærke fællesskaber tilføjes mangfoldige så sætningen bliver stærke mangfoldige fællesskaber.

5 Integration og mangfoldighed berøres kun indirekte i teksten. Men SF har markeret sig tydeligt på mangfoldigheds dagsordenen og vi skal fortsat italesætte mangfoldighed som en central værdi, uanset om det er anerkendelse af identitetspolitiske emner som etnicitet, kultur og sexualitet. Stillet af: SF Bispebjerg 24) Linje 24 efter levevilkår tilføjes SF skal altid søge politiske løsninger der øger ligheden i samfundet. Stillet af: SF-Høje Taastrup 25) Linje 24 Efter levevilkår tilføjes: Stærke fælleskaber er forudsætningen for, at vi alle kan have en reel frihed. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi. Motivering: Det er vigtigt, at vi markerer vores frihedsbegreb i forhold til de borgerliges egoistiske frihedsbegreb. Vi har ikke blot frie mennesker. Vi får frie mennesker, fordi vi gennem fælleskabet giver rammer for udfoldelse. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 26) Linje 28 Følgende tilføjes: For SF er det afgørende at den økonomiske politik de nærmeste år øger den økonomiske lighed i Danmark. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 27) Linje 29 ændres til: muligheden for at få uddannelse og arbejde på ordnede, overenskomstmæssige vilkår... Udtrykket en løn, man kan leve af er uambitiøst, og den holdning der kan ligge bag formuleringen, passer ikke med SFs opfattelse af samfundet. Stillet af: SF-Bornholm 28) Linje Linjerne ændres til: Samtidig skal de dårligst stillede sikres et godt og værdigt liv gennem konkrete rettigheder til uddannelse på anstændige økonomiske vilkår, behandling ved sygdom, økonomisk tryghed ved arbejdsløshed eller sygdom. Det kræver genskabelsen af et tætmasket socialt sikkerhedsnet, med ydelser der ikke fattiggører de svageste. Dette betyder at arbejdsskadet og nedslidte personer sikres en anstændig førtidspension og at langtidssyge ikke mister sygedagpengene efter et halvt år sygdom. Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 29) Linje 31 Følgende sættes ind: SF kræver kontanthjælps- og dagpengereformerne revideret så de ikke fører til at folk må gå fra hus og hjem, eller at antallet af hjemløse stiger. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 30) Linje 32 Efter punktum indsættes: SF afviser at det skaber flere jobs at sociale ydelser såsom dagpenge, kontanthjælp og fleksjobydelser forringes. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 31) Linje 32 Efter punktum indsættes: SF vil skabe tryghed omkring vores kernevelfærd. Opgaverne løses bedst af fællesskabet. SF går ikke ind for udlicitering af de bløde opgaver.

6 32) Linje 32 Efter punktummet indsættes: SF kæmper nationalt for at styrke den Danske Model. Dette gør SF ved at give arbejdsmarkedsparter mulighed for stærke aftaler, der understøtter væksten, samtidig med at det beskytter vores arbejdspladser mod social dumping. Derfor kæmper SF for kædeansvar, ID-kort på byggepladser og fuld fradragsret for fagforeninger. Motivering:Lige nu er det SF, der har mulighederne for at kæmpe resultater hjem til lønmodtagerne. Socialdemokraterne har vist, at de kun ønsker at administrere på de Radikales nåde og Enhedslisten at de ikke kan finde ud af at slå til, når tilbuddet er der. SF har muligheden, og derfor også pligten til at kæmpe til blodet springer. Stillet af: Leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 33) Linje Slettes fra punktum Ellers erstattes friheden for de fleste af utryghed og afhængighed af andre. Stillet af SF-Høje Taastrup 34) Linje 32 Tilføjes som afsnit efter linje 32. Gode boligforhold. SF finder at det er afgørende at der er gode og betalbare boliger, det er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet på såvel arbejdsmarked som under uddannelse, derfor vil vi arbejde for at bevare og oprette gode og rimlige og miljørigtige boliger som den almenlige befolkning kan betale i såvel den private som almene boligsektor. Dette skal opnås ved at stille krav til såvel private udlejer og boligorganisationer samt bygherrer og kommuner ikke mindst ved at etablere flere ungdomsboliger og socialøkonomiske boliger. Begrundelsen for forslaget er at der i såvel den politiske beretning og forslag til udtalelse intet nævnes om boligforholdene på tros af den store mangel på rimelige betalbare boliger og at der i de eksisterende boliger sker en udvikling med store lejestigninger så der bliver færre boliger til såvel studerende som almindelige borgere. Antallet af hjemløse er stærkt stigende især blandt unge og social dårligt stillede. NB: husk at ca. 40% af de stemmeberettiget bor til leje. Stillet af: Peter Andersen, SF Ballerup. 35) Linje 32 Følgende konkluderende sætning forslås indføjet i forlængelse af l. 32 i landsmødeudtalelsen: Lighed som skabelsen af lige muligheder for alle i det danske samfund er således forstået det centrale pejlemærke for SF s politiske prioriteringer. Sætningen samler op på afsnittet og betoner lighedsbegrebets politisk-ideologiske vigtighed for SF. Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 36) Linje 32 Efter l. 32 forslås følgende afsnit indsat i landmødeudtalelsen: Debatten om privatisering og konkurrenceudsættelse af kernevelfærden har i den seneste tid fyldt en hel del i den politiske debat. Det er vigtigt for SF at understrege, at vi ikke ønsker at eksperimentere med kernevelfærden. Som de fleste undersøgelser af området allerede viser, så er der hverken nogen kvalitetsmæssig eller økonomisk gevinst ved at privatisere kernevelfærden. I stedet for at bruge millioner af offentlige kroner på endnu en undersøgelse af dette indlysende forhold bør man bruge tiden, midlerne og kræfterne på en tillidsreform i den offentlige sektor. Danmark skal efter SF s overbevisning være et velfærdssamfund og ikke en konkurrencestat. Privatiseringsdiskussionen er afgørende at berøre for SF i landsmødeudtalelsen, da den vil blive en af de helt store politiske og ideologiske diskussioner op til næste folketingsvalg. Som følge af SF s position uden for regeringen er det oplagt her at markere en klar politisk skillelinje mellem SF og de tilbageværende regeringspartier, som også vil møde bred anerkendelse i SF s politiske bagland og blandt potentielle SF-vælgere. Ikke mindst er det

7 selvfølgelig god og gedigen SF-politik at ville fastholde kernevelfærden som et fælles og ikke-profitmaksimerende gode. Forslaget er en parafrasering af en officiel SF-pressemeddelelse udsendt 21/ Stillet af Paw Amdisen, SF Horsens 37) Linje 32 Efter linje 32 indsættes: Den politiske linje skal styrkes ved en fortsat modstand mod de ulighedsskabende og ødelæggende virkninger af finanskapitalens permanente søgen efter profitmaksimering ikke mindst på offentlige velfærdsområder. Produktivitetskommissionens forslag og de aktuelle overvejelser om udlicitering af visse velfærds- og uddannelsesydelser peger på, at der fortsat er et væsentligt behov for at være kritisk overfor yderligere udlicitering og privatisering. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 38) Linje 33 I linje 33 indføjes: SF er danskernes garant for en universel velfærdsmodel, hvor ret og pligt er indbygget, og hvor alle betaler deres bidrag efter evne. Et af de overvældende problemer vi i SF møder er de øvrige centrum-venstre partiers adopteringer af mange af Blairs New Labour politiske fejlbegreber og politik. Det meste eklatante fejlskud et venstreorienteret parti kan begå er, at adoptere begrebet konkurrence-staten, hvor der sker en underminering af den universelle velfærd, hvor ret og pligt er indbygget, og hvor alle betaler deres bidrag efter evne. Konkurrence-staten er et påskud for en amerikanisering af samfundet, hvor private forsikringer baner vejen sammen med privatisering til skattelettelser, og inddragelse af velfærd for de fattige båret frem af frivillig. Det har været praktiseret i flere år i Storbritannien. Det var Blairs overtagelse af Thatchers politik som blev videreført af Gordon Brown. Det er personificeret i Danmark af blå Bjarne samt Thorning. Det er også Margrethe Vestagers dagsorden. I både England (og nu DK) har den søgen efter konkurrence-staten medført en øget polarisering i samfundet. Når det for alvor går op for folk vil SF stå stærk, og det er et godt udgangspunkt for SF at stå på op til valget. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 39) Linje 33 Tilføjes: Vi har som samfund et ansvar for, at alle børn får muligheden for et godt liv. Derfor er vi nødt til at kigge på dele af kontanthjælpsreformen. SF foreslår den gensidige forsørgelsespligt for ikke-gifte afskaffet og et forsørgertillæg til kontanthjælpen indført. De høje ambitioner om en bedre folkeskole skal nu implementeres af kommunerne. Der forestår en stor opgave med at genetablere forholdet til lærerne efter den unødig hårde kurs, der blev ført. Det faglige engagement hos dem, der skal føre reformen ud i livet, er mere betydningsfuldt end at udlicitere opgaven til private konsulentfirmaer. Vi har med tilfredshed noteret, at SF markerer mere tydelige holdninger, bla. med disse markeringer, som er gengivet fra pressemeddelelser. Skal det opfattes som noget, SF reelt vil arbejde for og ikke som uforpligtende vælgerappeller, bør det også fremgå af landsmødets vedtagelser. Stillet af: SF-Albertslund 40) Linje 33 I linje 33 indsættes som nyt afsnit med overskriften: Retsstaten. Retsstaten skal styrkes gennem en tydelig og effektiv kontrol med og begrænsning af den elektroniske overvågning af borgere og virksomheder. Det skal sikres, at følsomme oplysninger om borgerne kun lagres og behandles i databaser, som danske myndigheder har kontrol med gennem regeludstedelse. Borgernes retssikkerhed skal sikres ved, at begrænsninger i klagemulighederne kun kan ske ud fra saglige retligt begrundede overvejelser. Menneskerettighederne skal effektivt indarbejdes i dansk lovgivning, således som det er sket med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og senest med Handicapkonventionen.

8 Netop nu er retsstaten under et betydeligt pres på grund af den omsiggribende elektroniske overvågning. Samtidig sker der en indskrænkning af retssikkerheden ved forslag indførelse af ankebegrænsninger navnlig i ankesager til landsretterne. Senest er det sket med en politisk aftale om bl.a. fjernelse af klagemulighederne i forbindelse med metrocityringsprojektet. For så vidt angår menneskerettighederne bemærkes, at SF altid har vægtet disse meget tungt. Danmarks indsats på menneskerettighedsområdet har ikke været imponerende under den borgerlige regering og fodslæbende under S-RV-SF- regeringen. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 41) Linje 37 I linje 37 indsættes efter på langt sigt : For at sikre dette er det også nødvendigt, at samfundet har bestemmende indflydelse på og fastholder en effektiv kontrol med energiforsyningsanlæg og anden samfundsvigtig og væsentlig infrastruktur. Salget af en mindre del af aktiekapitalen i DONG til Goldman Sachs samt den kommende børsnotering af DONG er et eksempel på en udhuling af offentlig kontrol med en samfundsvigtig infrastruktur. Bankernes herunder Nationalbankens overvejelse af salg af NETS rejser tilsvarende problemer. Det bør for SF være væsentligt, at der er fuld og effektiv samfundsmæssig kontrol med brugen af de mange personfølsomme data, der opsamles i betalings- og kommunikationssystemer. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 42) Linje 37 og 39 Linje 37: på langt sigt slettes og punktum efter arbejdspladser. Linje 39: Må erstattes med skal altid 43) Linje 39 Tilføjelse:... landbrugsproduktion samt øget fokus på udviklingen af en mere bæredygtig landbrugsproduktion... Kun få forventer en afvikling af traditionel landbrugsproduktion i Danmark derfor er det vigtigt at den styres, men det må vel stadig være et grønt mål også at udvikle en mere bæredygtig landbrugsproduktion. Stillet af: SF-Bornholm 44) Linje 41 efter.kemikalier tilføjes: Alle skal have ret til rent og billigt vand. Rent drikkevand skal ikke blive en privat handelsvare, og det rene vand fra den danske undergrund skal ikke sælges til eller kunne drives af kapitalfonde, multinationale selskaber, mv. Det er en offentlig opgave. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, Thomas Monberg, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 45) Linje 42 Følgende tilføjes: SF går ind for at vækstinitiativer, miljøomstililng og sociale forbedringer kan finansieres af højere skatter for de velstillede samt flere miljøafgifter. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre. 46) Linje 42 Tilføjelse: SF skal have fokus på finanskapitalen og i særdeleshed, når den handler mod almene samfundsinteresser og underminerer demokratiet. Vi skal sikre, at fællesskabet har kontrollen over infrastruktur. Det er særligt vigtigt for central infrastruktur som betalingssystemer, datasikkerhed, energiforsyning, lufthavne, jernbaner, veje m.m. De kan blive undermineret af profitinteresser og kortsigtede investeringshorisonter. Det gælder også ved privatisering af offentlig service. SF skal have fokus på, at vi med service i offentligt regi kan sikre, at gode menneskelige og samfundsmæssige værdier bliver bærende for disse opgaver. Ved privatisering af opgaverne vil disse værdier altid skulle konkurrere med interesser i profit. Som konsekvens slettes flg. i linje 48: skal have styr på finanskapitalen

9 Motivering: Finanskapitalen er blevet enormt magtfuld og med interesser, der kan gå i mod almene samfundsinteresser. Den bør derfor have sit eget afsnit i landsmødeudtalelsen. I den oprindelige tekst står finanskapitalen kun nævnt midt imellem meget andet og sættes i forbindelse en trussel mod grøn vækst. Finanskapitalen er meget mere end det. Det virker derfor naivt, at vi kun laver den forbindelse. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 47) Linje 44 I linje 44 tilføjes: sammen med befolkningseksplosionen, så sætningen kommer til at lyde: Globaliseringen, den økonomiske og finansielle krise samt klima- og ressourcekrisen stiller os sammen med befolkningseksplosionen overfor store udfordringer.etc. Det er vigtigt, at SF (i lighed med klimakrisen) tør benævne nogle af de store trusler, som verden står overfor. Og med en verdenspopulation på over 9 mia. i løbet af få år, har den menneskelige belastning af kloden nået et tipping point. Stillet af: SF-Hjørring 48) Linje 45 indsættes efter linjen der slutter med i de kommende år. : SF kæmper for at styrke den Danske Model i en global verden. Det gøres fx ved at arbejde internationalt for ordnede forhold både for de danske virksomheder der sender varer ud af landet, men også for ordnede forhold på de virksomheder der leverer varer til Danmark og danske forbrugere. Motivering: Vi kæmper stærkt nationalt, men vi skal i lige så høj grad kæmpe internationalt for ordnede forhold. En stor del af den kamp skal tages i internationale samarbejder, såsom EU, hvor Pia Olsen Dyhr har vist vejen som Transportminister i kampen mod carbotagekørsel/piratkørsel. Stillet af: Leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 49) Linje 47 De globale udfordringer skal løses samtidig ændres til Samtidig skal de globale udfordringer løses 50) Linje 48 I linje 48 udgår: "have styr på finanskapitalen og Bortfalder som følge af ændringsforslag til linje 32. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 51) Linje 50 Ordet social erstattes med rød Motivering: Vi skal ikke bare have en social politik i EU og i det internationale arbejde. Vi skal have en benhård grøn og rød politik, hvor bedre klima og kampen for bæredygtig vækst går hånd i hånd med kampen for ordnede forhold og en mere solidarisk verden. Stillet af:leif Donbæk Thomsen SF-Nørrebro 52) Linje 51 Efter af vores internationale arbejde tilføjes bl.a. gennem indførelsen af en Tobin-skat. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 53) Linje Følgende udgår:

10 SF skal derfor også søge om fuldt medlemskab af det Europæiske Grønne Parti som et stærkt supplement til vores øvrige internationale engagement på den europæiske venstrefløj. Dette har ikke eller i hvert fald kun i stærkt begrænset omfang været debatteret i partiet. Hvis man vil dette, bør en sådan beslutning ikke ligge i en politisk udtalelse fra et ekstraordinært Landsmøde, men vedtages som en egentlig beslutning på et ordinært Landsmøde. Stillet af: SF-Bornholm 54) Linje 52 Følgende tilføjes: "...af verden. SF vil derfor søge stærke alliancer med de røde og grønne kræfter i parlamentet. Det er i det Europæiske Grønne Parti, at SF s politiske interesser bedst varetages. SF skal derfor..." Motivering: SF har både et rødt og et grønt ben. Selv om vi søger optagelse i Det grønne Parti synes vi, at det er vigtigt, at vi også (i Europa og) i parlamentet har gode relationer til partier i andre grupper. Stillet af: Ninna Thomsen, Sisse Marie Welling, Torben Holm, Christoffer Mortensen, Charlie Stjerneklar og Leif Donbæk Thomsen (alle SF-Nørrebro) 55) Linje 57 Tilføjelse: SF s rolle vil være både at øve indflydelse på politikken i regeringen og folketinget og at deltage i værdidebatten. Motivering: Se motiveringen for mit ændringsforslag til ny afsnit mellem linje 72 og 74. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 56) Linje 59 I linjen erstattes regeringens med den førte politik Så længe SF sad i regering kunne vi have en ambition om at øve maksimal indflydelse på regeringens politik. Som parlamentarisk grundlag kan SF allerhøjest indirekte øve indflydelse på SR-regeringens politik (ved at regeringen tilrettelægger sin politik efter de potentielle forligspartier). SF s afgørende indflydelse vil i den kommende periode være at øve indflydelse på den førte politik (regeringens forlig og aftaler med bl.a. SF). Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 57) Linje 60 Vores ambitioner sætningen slettes. 58) Linje 61 I linje 61 erstattes udfordrer Venstre" med "den borgerlige" Det er næppe kun Venstre, der er problemet. Stillet af Leif Hermann, SF-Amager 59) Linie 61 "Venstre" erstattes af "højrefløjen" Vi udfordrer hele højrefløjen og deres nedskæringspolitik. Stillet af: SF Vejle 60) Linje 61 Venstre erstattet med de borgerlige

11 61) Linje 61 Ordet Venstre ændres til højrefløjen, så der kommer til at stå: Samtidig skal SF være det parti, der klarest udfordrer højrefløjen og deres nedskæringspolitik. Motivering: Det er ikke kun Venstre, der vil skære ned. Det er det meste af højrefløjen. Jeg synes endvidere, at det er vigtigt, at vi kalder de borgerlige for højrefløjen. Det giver et klarere politisk signal om deres politik. Stillet af: Knud Erik Hansen, SF-Valby 62) Linje Der ændres Samtidig skal SF være det parti, der klarest udfordrer Venstre og deres nedskæringspolitik til: Samtidig skal SF være det parti, der står for det klareste og mest troværdige alternativ til Venstres økonomiske nedskærings- og sociale omfordelingspolitik. SF bør ikke nøjes med (på linje med Enhedslisten) at udfordre (læs: kritisere) Venstres politik. SF bør også vise bl.a. arbejdervælgere, der støtter V eller DF, et klart og troværdigt alternativ til Venstres politik, at vi vil et andet samfund end Venstre. Den opgave ønsker Enhedslisten ikke at løfte, og SR-regeringen har hidtil ikke løftet den særligt troværdigt. Derfor er der i den grad brug for et SF, der formår at give vælgerne et troværdigt alternativ til Venstre. Og behovet for et klart positivt formuleret alternativ til Venstre vil kun blive endnu større og endnu mere afgørende for hele det danske centrum-venstres fremtid, hvis SD s politiske nedtur fortsætter, og hvis vi får en ren Venstre-regering, der kan basere sin udgave af nødvendighedens politik på RV, DF, K og LA. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller, SF-Gladsaxe 63) Linje 62 Efter linje 62 indsættes: SF vedstår de politiske aftaler, der indgået med de øvrige regeringspartier. Disse aftaler skal imidlertid grundigt analyseres med henblik på maksimalt at præge aftalernes gennemførelse i både grøn og rød retning. Aftaler, der ikke er i overensstemmelse med SF's politik, skal opsiges, når det er muligt. Det er afgørende, at SF s trioværdighed efter bruddet med regeringen ikke antastes. Derfor er det nødvendigt udtrykkeligt at nævne, at SF vedstår de indgåede aftaler, men det skal samtidig gøres klart, at udmøntningen af disse aftaler skal følges nøje. Aftaler, der ikke er i overensstemmelse med SF s politik, skal opsiges, når det er muligt. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 64) Linje 61 Efter punktum tilføjes: SF er også det parti, der rejser vigtige debatter og foreslår uafhængige undersøgelser, f.eks. om ejerskabet af vitale virksomheder i Danmark, beskyttelse af personfølsomme oplysninger og om konsekvenser ved udliciteringer indenfor forskellige områder. En rolle som støtteparti må også være offentligt at opfordre til grundlæggende diskussioner omkring kernevelfærd og vital infrastruktur. 65) Linje 66 Tilføjelse: ambitioner. Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv. Det er lige så vigtigt at fokusere på nedbringelse af ressourceforbruget på råstoffer, gennem genanvendelse og øget fokus på kvalitet af langtidsholdbare produkter. Stillet af: SF-Frederikssund 66) Linje 66 Efter sidste punktum tilføjes: Ligheden skal udbredes over hele landet. De nye lånemuligheder i yderområder og timeplanens udligning af arbejdsmarkederne skal danne grundlag for at genindføre en stærk egnspolitik, som både sikrer lokal udvikling og national vidensdeling.

12 Motivering: Med timeplanen har SF virkelig skabt forandring i Danmark og skabt grundlaget for at revitalisere vore byer til gavn for de mennesker, som lever i dem. Danmark har i mange år deponeret sin rumlige politik i vejtrafikale fix og forsømt borgernes interesser for kvalitet i nærmiljøet til fordel for en bevidstløs omdannelse af byens rum til dårligt planlagte trafikmaskiner. Med revitalisering af vore byer lokalt kan befolkningsudtyndingen af yderområderne bearbejdes med komfort- og identitetsskabende modtræk. Stillet af Jeppe Brogård, Rudersdal. 67) Linje 69 de arbejdsløse erstattes med arbejdsløse 68) Linje 69 efter hvis tilføjes der er beskæftigelse at få, og de får de nødvendige rettigheder og individuelt tilpasset støtte. slettes. Stillet af: SF-Høje Taastrup. 69) Linje 70 Tilføjelse: Reformen skal reelt forbedre den enkelte arbejdsløses muligheder i forhold til arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt... Arbejdsmarkedsreformen skal ikke kun fokusere på strukturelle forhold osv., men også have en konkret virkning ude hos den enkelte arbejdsløse. Der er tale om et markant kulturskifte i systemet, og understregningen af vigtigheden i at tage udgangspunkt i det enkelte mennesker kan derfor ikke overdrives. Stillet af: SF-Bornhom 70) Linje 70 efter.tilpasset støtte. indføjes: De ledige skal have mere op- og jobkvalificering. Flere forsikrede ledige skal opkvalificeres eller uddannes til et nyt job. Mere op- og jobkvalificering til de ledige er et af de nødvendige redskaber til at sikre bedre jobmatch, større tryghed på arbejdsmarkedet og færre langtidsledige. Stillet af: Poul Reher Jensen, Bent Gravesen, David Gibson, og Dorthe W. Müller SF-Gladsaxe 71) Linje Flg slettes: samtidig med, at den reducerer bureaukratiet og stopper de ubrugelige pipkurser Stillet af: SF-Høje Taastrup 72) Linje 72 Tilføjes: Det er afgørende, at A-kasserne med deres branchekendskab kommer til at spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen. Bergrundelse: Et udspil, som SF er fremme med i pressen, bør indgå i landsmødets udtalelse. Stillet af: SF-Albertslund 73) Linje 72 efter pipkurser. Tilføjes: Ungdomsarbejdsløsheden er et af vor tids største problemer. SF skal insistere på indførsel af sociale klausuler og arbejdsklausuler bl.a. for at modvirke denne. Dagpengeperioden gøres konjekturbestemt, dog minimum 2 år, og jobpraktikperioden skal tælle med som genoptjeningsperiode. Stillet af: SF-Høje Taastrup 74) Linje 72 Udtrykket de ubrugelige pipkurser erstattes med ubrugelige kurser.

13 Pipkurser er en nedgørende betegnelse for kurser, som nogle deltagere måske har haft gavn af. Et udtryk af den karakter, hører ikke hjemme i en landsmødeudtalelse. Stillet af: SF-Hjørring 75) Linje 72 stopper de ubrugelige pipkurser erstattes med stoppe perspektivløs aktivering 76) Linje 72 Følgende tilføjes: Disse penge skal bruges til at løfte de arbejdsløses kvalifikationer til at matche de ledige jobs straks de bliver ledige. En arbejdsmarkedsreform skal være forankret i den danske model og hos arbejdsmarkedets parter. Stillet af SF-Faxe, SF-Køge og SF-Stevns 77) Linje 72: tilføjes: SF vil derfor se på dagpengenes længde og optjeningsperiode, som de seneste år har set nedskæringer. SF mener også at der skal arbejdes for at styrke fagforeningerne og dermed medlemmerne ved en forhøjelse af fagforeningsfradraget. 78) Linje 73 I linje 73 tilføjes: SF vil fortsat arbejde for et højere skattefradrag for faglige kontingenter. Det er vigtigt at SF konstant markerer behovet for at styrke de forhandlingsberettigede fagforbund, bl.a. ved gennem højere skattefradrag at give mere rimelige konkurrencebetingelser i forhold til de gule foreninger. Stillet af: SF-Hjørring 79) Linje 73 Tilføjes: SF skal være aktiv i værdidebatten. Den offentlige debat om værdier for samfundet og dets indretning er vigtig for den fremtidige politik. Der er mange væsentlige områder, hvor der er brug for en værdidebat. Det gælder bl.a. finanskapitalen, markedet, velfærdssamfundet, frihed, ligestilling, ulighed, vækst og klima. Højrefløjen har i høj grad afgrænset værdidebatten til noget om danskhed og etnicitet. Det er alt for snævert. SF skal derfor tage fat på debat, om de mange nye udfordringer, vi møder i dag. Vi skal vise, hvordan vi ser samfundet og dets indretning, når de bærende værdier er frihed, lighed og solidaritet samt de værdier, der ligger bag et demokrati. Motivering: Den magt, et parti får i et demokrati, bygger grundlæggende på opbakning fra folk. Det er derfor vigtigt, at folk kan se, forstå og sympatisere med de værdier, som SF vil bygge samfundet på og konsekvenserne af dem. Siden 80 er er det i høj grad højrefløjen, der har præget værdidebatten. Det betyder, at meget politik i dag har en blå tankegang som udgangspunkt, og at mange mennesker ser samfundet med en blå tankegang. Det er lykkedes for højrefløjen at få markedet og dets værdier til se ud som det bærende i samfundet. Det er endda sket uden, at det bliver kaldt ideologi. Det er benhård højrefløjsideologi. Højrefløjen har udvalgt særlige områder til værdidebatten. Nationalisme og etnicitet har været et fokusområde for dem. De har stille og vedvarende undermineret centrale værdier for velfærdssamfundet. Højrefløjen har gjort frihed til et egoistisk begreb. Hertil kommer at der samfundsemner, som højrefløjen har udeladt. Det gælder f.eks. den globale finanskapital og markedets dysfunktioner. Den samlede venstrefløj har derfor et efterslæb, der skal rettes op på. Jeg har nævnt nogle emner ovenfor. Der er flere. Finanskapitalens magt og dens mekanismer gør finanskapitalen og demokratiet til en særligt vigtigt emne for en værdidebat. Jeg har bevidst kaldt det for en værdidebat. For årtier tilbage ville det være naturligt at kalde det en ideologisk debat. Jeg synes ikke, det længere det er dækkende at kalde det ideologi. Til ordet ideologi er der knyttet forestillinger om et sammenhængende samfundssystem. Det mener jeg ikke, vi kan konstruere i dag. Gjorde vi det, ville det hurtigt vise sig ikke, at ideologien ikke havde svar på mange udfordringer. De værdier, vi vil bygge vores samfund på er derimod mere grundlæggende. Vi vil derfor stå stærkere, når vi bruger dem til at forholde os til nye udfordringer. For mig er de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet praktiseret i en demokratisk ramme.

14 En god værdidebat kan givet bidrage markant til en genrejsning af SF. Den kan internt være spændende. Den kan give ny perspektiver på SF s politik. For de mange vælgere, der har været skuffet over SF, kan en værdidebat være en god måde at vise, hvad SF står for. Stillet af: Knud Erik Hansen: SF-Valby 80) Linje 74 erstattes med :SF skal opbygge og videreudvikle stærke alliancer med blandt andre fagbevægelse, NGO ere og miljøbevægelser for at engagere og involvere de progressive eksterne aktører. 81) Linje 75 Efter linje 75 indsættes: Dette betyder samtidig en nødvendig styrkelse af den demokratiske kontrol med magthaverne. Bemærkningen ligger i forlængelse af ændringsforslag 1 og 3. Stillet af: Leif Hermann, SF-Amager 82) Linje Ændres til: SF går til Europaparlamentsvalget med et valgprogram vedtaget af Landsmødet i Kandidaterne fra SF er alle markante profiler, der arbejder for røde og grønne løsninger for EU, Europa og resten af verdenen. SF vil kæmpe for: At programmet er vedtaget indikerer implicit, at der er enighed. Og hvorfor henvise til gamle uenigheder? M. Auken er spidskandidat, men det er SF s liste der sikrer mandatet. Desuden ville det skabe en speciel situation hvis en anden kandidat får flere stemmer end M. Auken. Har vi så ikke en markant politiker. Hvis vi ikke får et mandat skal vi vel fortsat kæmpe for det der står nedenunder? Stillet af: Allan Søgaard-Andersen 83) Linje Præcisering: Det lyder lidt bombastisk at hævde, at SF i Europa er modvægt til den europæiske højrefløj det er godt nok en stor opgave for et lille parti i et lille land. Der burde stå et eller andet om hvilke andre kræfter, som vi samarbejder med for at opnå vores mål. Der er vel værd at sige, at vi ikke er alene? Stillet af: SF-Bornholm 84) Linje 86 Følgende tilføjes: SF vil i EU modarbejde den økonomiske ulighed i EU. Stillet af: Per Henriksen, SF-Amager, Andy Madsen, SF-Morsø, Flemming Bjerke, SF-Lejre 85) Linje 89 Tilføjelse:... omstilling, herunder arbejde for skrappere regler mod miljø farlige og hormonforstyrrende stoffer. Stillet af: SF-Frederikssund 86) Linie 93 Ordet centrale slettes. Åbenhed, åbenhed, åbenhed! Stillet af: Allan Søgaard-Andersen

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

ikke for mere ville de ikke. Men det er meget enkelt. Første betingelse for at vinde næste valg, er at gøre op med VKO s dagpengereform.

ikke for mere ville de ikke. Men det er meget enkelt. Første betingelse for at vinde næste valg, er at gøre op med VKO s dagpengereform. Finn Sørensen, Enhedslisten 1. maj tale til Dansk Elforbund Kbh. s arrangement, samt et appendix til Enhedslistens arrangementer i Lyngby, Hvidovre og Herlev. God morgen alle sammen Som gammel jeg mener

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

1. maj tale LO s formand Hans Jensen

1. maj tale LO s formand Hans Jensen 1. maj tale 2004. LO s formand Hans Jensen 1. maj-møder og demonstrationer holdes i år under parolen - flere job, større tryghed og bedre frihed. Det er budskaber, der signaler, at mange mennesker oplever

Læs mere

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 Velfærd handler grundlæggende om fordelingspolitik 3 redskaber til velfærd Lige adgang Eks. til sundhed Lige muligheder

Læs mere

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE.

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. 1 Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. Myten om De Radikales altbestemmende rolle i regeringen krakeleret. De Radikale har fået skylden for

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og 1. Overskrift: Planeten ændres til kloden Begrundelse: planeten lyder som en børneudsendelse 2. Overskrift ændres til:

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Udtalelser Arbejdsmarkedspolitisk udtalelse fra Dansk El-Forbunds 31. kongres Genoptjeningskravet til dagpengeret skal halveres Dagpengereformen, der blev vedtaget under

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 Oplæg ved medlemsmøde 30/9 2014 om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 I det tidligere - og ret lange program - blev ordet revolution nævnt 29 gange! I denne nye version kun 2 gange! Jeg vil

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere