6. juli 2012 kl. 17. Hal Q Landsskuet/ National Show. Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. juli 2012 kl. 17. Hal Q Landsskuet/ National Show. Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society www.dansklimousine.dk"

Transkript

1 Av l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 6. juli 2012 kl. 17 Hal Q Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society

2 Limousine-Boden Sort soft-shell, dame- eller herrejakke. Kr. 499,00. Fåes i str. small-xxl. Stalddørsskilt Kr. 175,00 T-shirt til børn. Kr. 125,00 Grøn regnjakke. Kr. 299,00. Fåes i str. small-xxl. Strikhue Kr. 100,00 Grimer i str. kalve - kvie - ko - tyr Kr. 175,00 Træksnor Kr. 45,00 T-shirt - hvid, dame og herre model m/ logo på ærme. Kr. 100,00 Fleece jakke til børn. Kr. 225,00 Obligatoriske Limousine veste m/logo på lomme og ryg. Voksen str. - Kr. 675,00 / Børnestr. - Kr. 430,00 Tillæg gårdnavn på ryg + lomme. Kr. 100,00 Karte Kr. 125,00 Kam Kr. 125,00 T-shirt ungt kød m/logo på ryggen Kr. 50,00 - fåes i børne + voksen str. Krus - 1 stk. kr. 50,00 TA' 6 STK. KR. 250,00 Grøn fleecejakke med lynlås. Kr. 299,00 Sportstaske med Limousine-logo Kr. 175,00 2 Hvid sweatshirt med lange ærmer. Fåes i str. small-xxl Kr. 200,00 Priserne er incl. moms og excl fragt Bestilling modtages gerne på mail Limousine-boden Ingrid Christiansen Rude Havvej 117, 8300 Odder Tlf: Mobil: Caps 1 stk. kr. 50,00 3 stk. kr. 100,00 Skjorte - hvid, m/ korte ærmer samt logo over lommen. Fåes i str. small-xxxl Kr. 290,00

3 Velkommen til den 9. Limousine auktion Dansk limousine byder fredag d. 6. juli 2012 velkommen, til den årlige limousine auktion, over nogle af racens bedste dyr. Der er tradition for at Dansk Limousine Forening afholder en årlig auktion over limousiner, der er blandt racens bedste. Denne tradition har nu eksisteret i 9 år. Den startede med at der blev importeret 5 dyr fra Frankrig og solgt til danske avlere. Dyrene der bliver solgt på den årlige auktion er med til at skabe fremgang i de besætninger der køber dem. Den årlige auktion foregår altid på historiske steder, hvor der er en ære at kunne holde auktionen. I 2012 er det er stor ære, at kunne holde limousine auktion i forbindelse med ILC Limousine auktionen vil være med til at vise hele verdenen, hvad dansk limousine står for. Vi byder dem velkommen og håber på en god auktion. welcome to the 9th limousine auction The Danish limousine society welcomes you on the 6. July, to the annual limousine auction, with some of the breed s best animals. It is a tradition that the Danish limousine society every year holds an auction of limousine cattle, there is among the best of the breed. There has been this tradition for 9 years. It started with 5 limousine heifers, that were imported from France, and sold to Danish breeders. The animals that are sold at the annual auction, are helping the herds in the right breeding direction. The annual auction always takes place at historical places, where it is an honor to be able to have a limousine auction. In 2012 it is a great honor, to be able to have the auction in connection to the ILC The limousine auction will show the world what Danish limousine stands for We welcome you and hope for a good auction. Rådgivningstilbud fra Dansk Limousine Forening Rådgivningen kan omfatte: Opstart og etablering af besætning Udarbejdelse af avlsstrategi for besætningen Udvælgelse af kvier til indgang i besætningen Udvælgelse af dyr til salgsliste Udvælgelse af dyr til Ålestrup Rådgivning om reproduktion og inseminering Udarbejdelse af insemineringsplan Udvælgelse af foldtyr Nøgletalscheck Fodringsrådgivning Limousine Unik Staldindretning Fordele for deltagere i rådgivningsaftale: Gratis links på Dansk Limousine Forenings hjemmeside, værdi 200 kr. Gratis oprettelse af dyr på Dansk Limousine Forenings salgsliste, værdi 100 kr. pr. dyr. Prisen inkluderer besætningsgebyr for evt. kåring i forbindelse med rådgivningsbesøget, værdi 400 kr. En rådgivningsaftale, der inkluderer et rådgivningsbesøg på 2 timer, plus fri telefonrådgivning koster kr. Der er mulighed for tilkøb af flere rådgivningstimer á 500 kr. Rådgivning og evt. kåring udføres ved samme besøg. Inden besøget aftales de tidsmæssige rammer, samt hvilke emner der ønskes behandlet. Dette af hensyn til forberedelse af besøget, samt ruteplanlægningen. Rådgivningen udføres af Dansk Limousine Forenings avlskonsulent Jens Christian Holgaard. Aftalen gælder for 12 måneder. Flere oplysninger og tilmelding hos avlskonsulent Jens Christian Holgaard, mobil Alle beløb er excl. moms. 3

4 regler og betingelser Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Stambogsføring Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte. Drægtige dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Transport Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 4

5 terms & conditions Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Rights to Semen Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again without agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Transport Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 5

6 Medlemsfordele Dansk Limousine Forening Limousine Nyt - medlemsblad seks gange om året! Indflydelse - mulighed for at blive hørt eller engagere sig i udvalg! Tilskud - til individafprøvning på Aalestrup Avlsstation! ekstra ordinære tilskud - i forbindelse med Landsskuet 2012! Fællesskab - med andre avlere og producenter! Rådgivning - på timebasis eller som rådgivningspakke! LIMOUSINE UNIK - gunstig afsætning af slagtekalve! RABATTER - indkøbsaftale med Q8 hhv. CODAN! Medlemskab af Dansk Limousine Forening indebærer en række fordele for medlemmerne. Én af medlemsfordelene får man helt automatisk: medlemsbladet Limousine Nyt tilsendt med posten seks gange om året. Alle øvrige fordele kræver at man som medlem gør en egen indsats, enten i form af tilstedeværelse eller bestilling. Fællesskabet i Dansk Limousine Forening kan stærkt anbefales. Jo mere man som medlem deltager i de forskellige møder, åbent-husarrangementer, dyrskuer og studieture, jo stærkere et fagligt og socialt fællesskab vil man opleve. Ved at indgå en rådgivningsaftale med Dansk Limousine Forenings avlskonsulent kan man for kr ,- om året få omfattende faglig rådgivning, inkluderende blandt andet et to timers rådgivningsbesøg, fri telefonrådgivning og fri oprettelse af dyr på online-salgslisten. Ved indsættelse af tyre til individafprøvning på Aalestrup Avlsstation kan man som medlem af Dansk Limousine Forening opnå kontant tilskud til afprøvningen, når visse betingelser knyttet til dyrene er opfyldt. Medlemskab af Dansk Limousine Forening åbner mulighed for økonomisk fordelagtig afsætning af slagtekalve via Limousine Unik, hvis besætningsforholdene kan godkendes af Dyrenes Beskyttelse i henhold til produktionskonceptet. For at fremme lysten til at udstille/deltage på Landskuet i Herning i 2012, hvor der samtidig er Verdenskongres, er der en række ekstraordinære tilskud at hente: Dansk Limousine Forening betaler udstillingsgebyret for ét enkeltdyr pr udstillende medlem, udstillere fra øst for Storebælt kan få bropenge, og der er én gratis billet pr medlemskab til middagen fredag aften (uanset om der udstilles eller ej). Som noget relativt nyt kan man som medlem af Danmarks største kødraceforening også opnå rabat på helt andre produkter. Hos CODAN kan man således tegne specialforsikring af enkeltdyr samt opnå samlerabat ved at samle sine erhvervs- og privatforsikringer hos dem. Hos Q8 kan man opnå klækkelige rabatter på diesel og fyringsolie til hjemmetank, indkøb af smøremidler samt benzin, diesel og bilvask på købt på købekort. Medlemskab af Dansk Limousine Forening - fællesskab, indflydelse og en god forretning! I n d m e l d e l s e s k u p o n Undertegnede ønsker at indmelde sig i Dansk Limousine Forening Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefonnr.: Sendes til Dansk Limousine Forening, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus 6 N Limousine nyt

7 risvang gustav P 1 Risvang Gustav P Bent S. Jessen Risgårdvej Brørup Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: Fødselsvægt/birth weight: Startvægt/start weight: Slutvægt/end weight: Daglig tilvækst/daily weight gains: 40 kg 371 kg 665 kg 2100 g T/tal/T-score: 115 Kødareal/size of meat areae: U/tal/LD-area: 108 FEF-tal/Feed efficiency 99 S-indeks/Total merit index: 134 Kåret/Classification: 88 98,9 cm2 Mix type - Polled - Individafprøvet. Harmonisk polled tyr, med en god individafprøvning. Tyren har høje danske avlsværdital og en høj kåring. Gustav er tyren der vil kunne tilføre din besætning det Pollede gen, samtidig med at hans stamtavle indeholder noget af det bedste franske genetik. På fars side er Klarlund Osval sikkerheden selv på stort set alle egenskaber. Moderen Daniella har Aede som far og Uralou som morfar. 2 tyre der i Danmark ikke kræver nærmere præsentation. Mix type - Polled - Performancetested. Well balanced polled bull, with a very god performancetest from Ålestrup. The bull has very high index in DK and a good classification. Gustav is the bull to give your heard both, the polled gene and some of the best French bloodlines. On fathers side Klarlund Osval (Danish IA bull) is one of the best bulls on all figures in Denmark. The mother Daniella has Aede (GAES Rouches) as her father and Uralou (Chateil) as her mothers father. These 2 bulls has done a great job in Denmark. risvang gustav p kalkenbjerg Pc risvang daniella klarlund osval kalkenbjerg victoria P aede risvang bella 7

8 2 karensminde funkia Karensminde Funkia uralou karensminde funkia karensminde anja Søren H. Jensen Rødsandvej Ansager Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 349 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 423 kg S-indeks/Total merit index: 122 nestor pamela parisien karensminde lærke Mix type. Middel stor kvie, meget kødfuld i ryg og lår. Hendes kryds er velformet og bredt. God kropsdybde og harmoni. Fra Uralou har Funkia fået den kødfulde ryg og det velformede kryds. Parisien har givet hende racepræget og den stærke overlinie. Mixtype. Medium sice heifer, with a strong beffy topline and heindquater. Good deap of chest and well balanced between moscle and skeletal developement. From Uralou (Chateil) Funkia has got all her beef and the good pelvis. Parisien (quemard) has given her breedquality and the length of body. 8

9 gandrup elina 3 Gandrup Elina Lars Juellund Hobrovej Arden Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 299 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 474 kg S-indeks/Total merit index: 119 Mix til avlstype. Elina er en ung ko med fine lemmer, en stærk overlinie og et yderst velformet kryds. Hendes stamtavle er på både mors og faders side noget af det bedste og mest avlssikre. Uralou afkom har virkelig vist sit værd, med et utal af fløjpladser og et indeks på 125. På moders side er både Parisien og Utah genetik der har vist sit værd i Danmark. Ved siden har hun en tyrekalv født efter Neuf. uralou gandrup elina anika nestor pamela parisien utah Mix- breeding type. Elina is a young cow, with fine bones, strong topline and a very good pelvis. Her pedigree is at both father and mothers side, some of the best breeding blood line we have seen in Denmark for many years. The father Uralou (Chateil) has prowed his quality in Denmark, with lots of champions on shows and a very high index at 125. On mothers side is both Parisien (Quemard) and Utah (Chastanet) genitik who has prowed top results in Denmark. At the sale she bring her Neuf son, born

10 4 gjern frances Egne notater: Gjern Frances adrian Gjern Frances gjern celia Ejvind Svejstrup Trehøjevej Gjern Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 302 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 465 kg S-indeks/Total merit index: 110 parisien utah hammel leopold gjern ussie Mix til avlstype. Højstillet stor lang kvie, med et bredt og velformet kryds. God kropsdybde og et rigtig godt racepræg. Frances er endnu en datter efter Adrian, som virkelig har vist sit værd, når der avles efter feminine hundyr af høj kvalitet. Størrelse og længde har Parisien bidraget med, Utah har tilført eksteriør og fra moders side ses bla. Tyren Goliath der har tilført moderegenskaber og muskulatur. Mix breedingtype. Big long heifer, with a very good pelvis. God deap of chest and very good breedquality. Frances is another daughter after the bull Adrian, who really has proved his worth, breeding feminine females with very good quality. The size and length comes from Parisien (quemard), Utah (Chastanet) has given the nice look. From mothers side we see amont others Goliath (Toulise), who gives morphology and beef. 10

11 klarlund bente 5 Klarlund Bente klarlund bente tronsø polled rolf klarlund jenny Per Laursen Storardenvej Arden Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 332 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 457 kg S-indeks/Total merit index: 111 Kåret/Classification: 81 hammel oasis tronsø polled maiken dahlia knækkeborg dorte Mixtype - Polled. Finlemmet ko med et langt velformet kødfyldt kryds. God harmoni i krop, hvilket gør Bente til en virkelig god ko. I stamtavlen er Dahlia, hvilket sikrer moderegenskaber helt i top. Gode malkere og gode kælvningsegenskaber er egenskaber som vi ser hos døtre efter både Rolf og Dahlia. Ved siden har hun er tyrekalv født efter tyren Birkely Elegant. Mix type - Polled. Bente has fine bones and a good Pelvis. Topline is beffy with good length. Bente carry the polled gene from Rolf. In the Pedigree is the bull Dahlia (Gardette), with always gives good morphology to female progeny. Good milking and calving abilities, is well known for dauthers of both Rolf and Dahlia. She has a bullcalf at foot born Father is Birkely Elegant. 11

12 6 arden findus Egne notater: Arden Findus Charlotte Laursen Hvarrevej Arden Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: Fødselsvægt/birth weight: 35 kg Startvægt/start weight: 338 kg Slutvægt/end weight: 568 kg Daglig tilvækst/daily weight gains: 1643 g T/tal/T-score: 102 Kødareal/size of meat areae: 88,3 cm2 U/tal/LD-area: 101 FEF-tal/Feed efficiency 103 S-indeks/Total merit index: 118 Kåret/Classification: 85 arden findus klarlund didrik daisy arkin klarlund jenny neuf klarlund alis Avlstype - Individafprøvet. Findus er en tyr med godt eksteriør. Overlinien er stærk og krydset er velformet. Han har en god afprøvning, hvilket gør ham til et godt valg hvis du står og mangler en tyr der vil kunne tilføre din besætning eksteriør egenskaber. I Findus stamtavle ses en lang række toptyre, Arden Arkin som er Dansk Ins. tyr, Parisien, Neuf og Otan som alle er franske toptyre. Breeding type - Performancetested. Findus is a styllish bull, with a strong topline a well balanced pelvis. He has a good performance test, whitch makes him a god choice if you need a bull to give your heard homogene animals. In Findus pedigree we see a long list off top bulls, Arden Arkin who is Danish IA bull, Parisien, Neuf and Otan who all is top French bulls. 12

13 snap P lady gloria 7 Snap P Lady Gloria chef snap p lady gloria sesche Thomas Lomholt Bursskovvej Tårs Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 365-dages vægt/weight at 365 days: S-indeks/Total merit index: kg vrai vanish gwenole mn peche Mix type - Polled. Lady Gloria har et bredt og velformet kryds, hun har fine lemmer og i det hele taget et rigtig godt eksteriør. Det pollede gen har hun fra den fransk pollede tyr Chef, som er ud af en meget stærk fransk afstamning. Moderen Sesche, er importeret fra Gaec Pimpin og ud af samme ko stamme som inseminerings tyren Talent MN. Mix type - Polled. Lady Gloria has a wide pelvis area, fine bones and a nice feminine body. The polled gene, comes from the french bull Chef who is out of a strong french family. The mother is Sesche, she is from Gaec Pimpin and out of same family as the IA bull Talent MN. 13

14 8 grønbjerg fjalte Grønbjerg Fjalte Keld Jensen Mærskhusvej Nørre Nebel Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: Fødselsvægt/birth weight: 45 kg Startvægt/start weight: 390 kg Slutvægt/end weight: 644 kg Daglig tilvækst/daily weight gains: 1814 g T/tal/T-score: 107 Kødareal/size of meat areae: 88,9 cm2 U/tal/LD-area: 102 FEF-tal/Feed efficiency 103 S-indeks/Total merit index: 119 Kåret/Classification: 86 Mix type - Individafprøvet. Lang tyr med god kødsætning i ryg og lår. God dybde i krop. Fjalte er individafprøvet med et godt resultat, han er halvbror til Grønbjerg Dalton, som i dag er inseminerings tyr. Kombinationen med Alcapone/Samuel 85 og på moders side Ryde Sierra/ Festin gør Fjalte til en meget interresant tyr der vil komme til at gøre det godt i avlen. Mix type - Performancetested. Long bull with a lot of beef in topline and heindquater. Good deaph in body. Fjalte is performantested with a good result, he is a half brother to Grønbjerg Dalton, Danish IA bull. The combination with Alcapone (Father : Samule 85) and on mothers side Ryde Sierra (father. Festin) does that Fjalte is an interesting bull, who will make his mark in the breed in the future. alcapone grønbjerg fjalte grønbjerg biua samuel 85 melodie ryde sierra grønbjerg tisa 14

15 løserupgård emme 9 Løserupgård Emme Fødselsdato/Date of Birth: løserupgård emme løserupgård ambrendt hammel tanja Løserupgård Limousine Løserupvej Holbæk CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 323 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 468 kg S-indeks/Total merit index: 120 Kåret/Classification: 89 ryde rembrandt løserupgård ruskin nicolas engkjær regina I Mix til avlstype. Stor lang ko, med en stærk overlinie, et bredt og velformet kryds. Fine velstillede lemmer. Hun har en god muskulatur i både ryg og bagpart. Emme er et godt eksempel på de egenskaber Ambrendt står for. Godt eksteriør, dyr med tilvækst og rammer. Ved siden har hun er polled tyrekalv efter Clowis, født Mix- breeding type. Big and long, strong topline, wide and well balanced pelvis. Emme is very feminine, with fine bones. She carry a beffy topline and heindquarter. Emme is a god example of the properties her father Ambrendt gives to his progeny, growth and large frame. At the sale she brings her polled Clowis son, born

16 10 storgaard abeille Storgaard Abeille nenuphar storgaard abeille hammel sofie Rasmus Rasmussen Borrevej Oksbøl Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 249 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 460 kg S-indeks/Total merit index: 104 Kåret/Classification: 87 leo giroflee nicolas hammel olga Stor mix til avlstype. Abeille er en meget stor lang ko, med en stærk overline Et bredt og yderst velformet kryds. Hun har rigtig god kødsætning i både ryg, kryds og lår. Hendes dagsvægt er et godt stykker over 1000 kg. Her er muligheden for virkelig at købe en top ko, med en velkendt afstamning. Drægtig ved Vario B. (fransk imp. tyr.) Very big mix-breeding type. Abeille is a wery big cow with good length, a long beffy topline. Excelent Pelvis with a lot of beef. Her normal weight is over 1000 kg. She is your possibility to buy a top cow with a good pedigree. Father Nenuphar (Camus) is wellknown, MF : Nicolas (Bournazell) and the famous cow Hammel Olga is top genitik. Abeille is pregnent with Vario B (Chateil). 16

17 birkely elegant 11 Birkely Elegant ventoux birkely elegant ravnegård ofelia Per Lynge Laursen Storardenvej Arden Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 407 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 615 kg S-indeks/Total merit index: 104 Kåret/Classification: 85 tresor tardive hammel major ravnegård molly Mixtype. Godt middelstor, meget lang tyr, med bredt velformet kryds. Lemmerne er fine og velstillede. Elegant er tyren der vil kunne tilføre din besætning, tilvækst længde i kroppen og moderegenskaber. Hans far Ventoux (Camus) har givet dyr med meget høj tilvækst, fra moders side er Goliath (Toulise), sikkerhed for moderegenskaer. Mixtype. Bull with good size, very good length of body and a wide pelvis area. Very fine skeletik. Elegant is the bull who can give your heard, grow, length of body and god morphology. His father Ventoux (Camus) has given animals with very high grow capacity. From mother side Goliath (Toulise) will give the morphology. 17

18 12 gandrup feodora Gandrup Feodora adrian gandrup feodora ginnerup thyra Lars Juellund Hobrovej Arden Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: dages vægt/weight at 200 days: 312 kg 365-dages vægt/weight at 365 days: 461 kg S-indeks/Total merit index: 112 parisien utah gwenole mn ginnerup opal Mix til avlstype. Højstillet kvie, med en lang stærk overlinie og et bredt og meget velformet kryds. Feodora har den udstråling der skal til for at være en af de allerbedste. Hun var champion yngre kvier Landsskuet En absolut top kvie, efter tyren Adrian. I Feodora s afstamning er også Parisien, der giver eksteriør og Gwenole der tilfører produktionsegenskaberne. Mix- breeding type. Big heifer, with a long topline and a very god pelvis. Feodora is a really show heifer, she is among the best, she will have a great carrier on shows the next years. Her first show was national Show Herning 2011, she was champion younger heifers. A really top heifer, in the pedigree is Parisien (Quemard), Utah (Chastanet) to give the homogene animals. On the mothers side Gwenole gives animals with good production results. 18

19 risvang gorm p 13 Risvang Gorm P aede risvang gorm p risvang bianca Bent S. Jessen Risgårdvej Brørup Fødselsdato/Date of Birth: CHR-nr./reg.no: Fødselsvægt/birth weight: Startvægt/start weight: 41 kg 357 kg Slutvægt/end weight: Daglig tilvækst/daily weight gains: T/tal/T-score: Kødareal/size of meat areae: U/tal/LD-area: FEF-tal/Feed efficiency S-indeks/Total merit index: 111 Kåret/Classification: pablo ravenelle tronsø polled rolf bakkens unnie Mixtype - Polled - Individafprøvet. Stærk overlinie og fine lemmer. Polled tyr med godt eksteriør. Gorm er en tyr der vil kunne tilføre din besætning det pollede gen uden at få tilbagegang på andre egenskaber. I stamtavlen er faderen Aede (Gaec Rouches) tyren der har givet harmoniske dyr og virkelig gjort det godt i DK. På mors side er morfar Tronsø Polled Rolf, med til at videregive det pollede gen til Gorm. Mixtype -Polled - Performancetested. Vel balanced bull. Gorm can give your heard the polled gene, without losing anything. In the pedigree is the father Aede (Gaec Rouches)the bull who give mixtype with harmonie, he really has done a god job in Denmark. On mothers side Tronsø Polled Rolf gives the polled gene to the pedigree. 19

20 14 ørnebjerggård frode p Ørnebjerggård Frode P Fødselsdato/Date of Birth: Løserupgård Limousine Løserupvej Holbæk CHR-nr./reg.no: Fødselsvægt/birth weight: Startvægt/start weight: Slutvægt/end weight: Daglig tilvækst/daily weight gains: 55 kg 346 kg 601 kg 1821 g T/tal/T-score: 102 Kødareal/size of meat areae: U/tal/LD-area: ,2 cm FEF-tal/Feed efficiency 107 S-indeks/Total merit index: 109 Kåret/Classification: 84 Mix type - Polled - Individafprøvet. Frode har en stærk overlinie med god kødsætning i både kam og lænd. Tyren har et godt racepræg, sjældent set bedre hos en polled tyr. Hans bagpart er bred med gode dybe lår. I hans stamtavle ses velkendte tyre som Ryde Uranos og Pascha. Mix type - Polled - Performancetested. Frode carry a strong beffy topline, with a lot of beef behind shoulders and in the loin. The heindquarter is for a polled bull exelent. The bull has very good breedquality, perhaps some of the best we have seen on a polled bull. In his Pedigree is top bulls as Ryde Uranos and Pascha (Camus). ørnebjerg frode p ågårdens clinton løserupgård cisse ryde uranos ågårdens trunte pascha løserupgård aradis Grafisk tilrettelæggelse/produktion: Give Grafisk A/S. Tlf

4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show

4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Association www.dansklimousine.dk

Læs mere

5. juli 2013 kl. 16.30 i kvægteltet Landsskuet/ National Show

5. juli 2013 kl. 16.30 i kvægteltet Landsskuet/ National Show terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 5. juli 2013 kl. 16.30 i kvægteltet Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Society www.dansklimousine.dk

Læs mere

terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 3. juli 2015 kl. 16.15 i Hal Q Landsskuet/National Show

terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 3. juli 2015 kl. 16.15 i Hal Q Landsskuet/National Show terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 3. juli 2015 kl. 16.15 i Hal Q Landsskuet/National Show Stand-up med Finn Nørbygaard kl. 16.15 10 års jubilæumsauktion Dansk

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret marts 2014 Ryde Master Anxieux AIR Hollandais RJ Fanette Ryde Master Ryde Galla Hammel

Læs mere

Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3

Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3 Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3 Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2007 Ryde Master Afkoms gennemsnitsvægte

Læs mere

B REEDING STOCK S A LE

B REEDING STOCK S A LE TERMS AVLSDYRAUKTION/ & CONDITIONS B REEDING STOCK S A LE 1. juli 2016 kl. 16.45 i Hal Q Landsskuet/National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Association www.dansklimousine.dk 5 42 Mindst

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Kig på nettet. Limousine Rådgivning. www.limousine-konsulent.dk. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning

Kig på nettet. Limousine Rådgivning. www.limousine-konsulent.dk. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning Kig på nettet www.limousine-konsulent.dk Kig forbi hjemmesiden. Her kan du finde opdaterede salgslister, sædkatalog, dyrskuekalender og fotos og resultater fra dyrskuer siden 2002. Tistou Sæd efter andre

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Abonnementsordning. Opstart og etablering af besætning Behov/krav til mark og bygninger Bygningsindretning Fodringsvejledning Ambitionsniveau

Abonnementsordning. Opstart og etablering af besætning Behov/krav til mark og bygninger Bygningsindretning Fodringsvejledning Ambitionsniveau Abonnementsordning 2 årlige besøg samt fri telefonrådgivning Fri tilmelding af produktionen til salgslisten Fri tilmelding til eksport (ved eksport beregnes gebyr af salgsprisen) Opstart og etablering

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kig på nettet. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Tistou. Limousine Rådgivning. Chr.

Kig på nettet.  Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Tistou. Limousine Rådgivning. Chr. Kig på nettet www.limousine-konsulent.dk Kig forbi hjemmesiden. Her kan du finde opdaterede salgslister, sædkatalog, dyrskuekalender og fotos og resultater fra dyrskuer siden 2002. Tistou Sæd efter andre

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kig på nettet. www.limousine-konsulent.dk. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Tistou - læs mere side 3. Limousine Rådgivning

Kig på nettet. www.limousine-konsulent.dk. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Tistou - læs mere side 3. Limousine Rådgivning Kig på nettet www.limousine-konsulent.dk Kig forbi vores hjemmeside. Her kan du finde opdaterede salgslister, sædkatalog, dyrskuekalender og fotos og resultater fra dyrskuer siden 2002. Tistou - læs mere

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Bestilling inden 1. september: Næste mulighed for bestilling: Avlsudvalget

Bestilling inden 1. september: Næste mulighed for bestilling: Avlsudvalget Fransk Importsæd bestilling inden 1. September 150 121 - dansklimousine.dk Skal du have fransk sæd hjem til efterårs insemineringer? Her præsenteres avlsudvalgets bud på 7 franske tyre. Avlsudvalget har

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Rapport Tal om får og geder 2006

Rapport Tal om får og geder 2006 7 Rapport 117 Tal om får og geder 2006 2007 Tal om får og geder 2006 Tekst Lene Marcussen Stolberg Redaktion Lene Marcussen Stolberg, Jørn Pedersen Korrektur Hanne Mosbech Opsætning Christian Ertebjerg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

""ALI"" DAN V

ALI DAN V ""ALI"" DAN 240-09-1419 V DAN 240-09-1419 V "ALI" KOCK & THEISEN "ALI" IS SON OF: "BUMERANG" WAS PIGEON 06" & RACED: 1. Lüneburg / 593 P 1. Altona / 503 P 2. Itzehoe / 627 P 5. Itzehoe / 718 P 6. Altona

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning the 25. June 2010 Dommer/Judge: Ramon Podesta, Chile SUNDS SØ Søgårdvej 1 7451 Sunds Arrangør Organizer LHASA APSO CLUB IN DENMARK CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GG Elit F, CHR FRA

GG Elit F, CHR FRA GG Elit F, CHR. 30030-00887 FRA 8126029284 Born: 30.08.2009. at Scea Plante-Moulet, France. Height: 174 cm. Weight: 1447 kg. The National Show 2011, 2012 and 2013 All times 24 point. In 2011 and 2013 Best

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere