MÅRSLET-bladet NOVEMBER November

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet NOVEMBER November 2014

2 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos : Mårslet Multihal Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. - dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget MÅRSLET-bladet NOVEMBER Status på projekt MultiHal Indsamling: Indsamlingen til Mårslet MultiHal kom fantastisk godt fra start på en smuk og solrig lørdag i september. Tusind tak for den fine modtagelse på dagen og for alle de mange gode bidrag, der siden er kommet ind på MultiHallens konto. Det er dejligt, når opbakningen udmønter sig til reel handling og bliver til mere end bare positive ord. Så tak for det! Men vi er langt fra i mål endnu. Den 5. oktober var vi nået op på kroner, og målsætningen er, at vi hurtigst muligt når op på kroner i egenindsamling. Vi har derfor brug for, at ALLE bidrager. Har du ikke støttet endnu, så se hvordan på multihal.nu. Bidrag fra virksomheder: De indsamlede midler skal ikke kun bestå af bidrag fra privatpersoner, og derfor er der nedsat en gruppe, som arbejder med at skaffe bidrag fra lokale virksomheder. Det sker blandt andet ved at aktivere en god flok virksomhedsejere, som allerede nu har indvilget i selv at finde andre virksomheder i deres netværk, som kan bidrage. Vi håber, at alle virksomheder i lokalområdet vil bakke op om initiativet. Tegninger: Byggegruppen er i fuld gang med at kvalificere tegningsmaterialet. Både skolen og Aarhus Kommune er involveret i processen, hvor det i første omgang handler om at nå til enighed omkring de overordnede rammer. Når de store rammer er på plads, og vi når til selve indretningen af MultiHallens mange rum, vil alle interesserede borgere og foreninger i byen få mulighed for at give deres besyv med. Vi tager hellere end gerne imod forslag og gode idéer, når det gælder indretningen af de forskellige rum. Ansøgninger til fonde: Gruppen, der er ansvarlige for ansøgninger til fonde, er også godt i gang. I første omgang koncentrerer vi os om at søge de store fonde, hvor vi af erfaring ved, at der kan være mange hundredetusinde kroner at hente. Længere henne i processen vil vi søge mindre fonde, som typisk giver penge til indretning og lign. Økonomi og øvrig finansiering: I økonomigr uppen er vi i gang med at kvalificere MultiHallens driftsbudgetter, og i den forbindelse har vi været i tæt dialog med fx Skødstrup og Lyseng, som også for nyligt har bygget multihaller. Derudover undersøger vi forskellige lånemuligheder, som skal sikre, at vi kommer i gang med byggeriet til næste sommer uanset hvad. Tidsplan: Efterår 2014: Indsamling, projektering, etablering af fond Forår 2015: Finansiering, udbudsrunde, driftsbudgetter lægges fast Sommer 2015: Første spadestik Sommer 2016: Indvielse af Mårslet MultiHal Flere frivillige: Vi kan altid br uge flere frivillige hænder i projektgruppen. Så har du lyst til at melde dig under fanerne, så kontakt os endelig. Kontaktinfo findes på /MultiHal projektgruppen Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf suppleant : Troels Laursen Hørretvej Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 Stort og småt fra Fællesrådet Beder Bering vejen Efter FU mødet d. 15. september, skete der endelig noget i sagen. VVM redegørelsen er blevet forelagt Byrådet. Se særskilt indlæg om dette. Miljø sprøjtefrit område Aarhusvand har i samarbejde med fællesrådene Mårslet, Beder Malling og Ajstrup, udarbejdet en pressemeddelelse med opfordring til, at kommunen pålægger grundejere sprøjteforbud, således som det er på linje med kravene til landbrugets anvendelse af sprøjtegifte. Vi synes at det må være rimeligt at der er lige vilkår for alle på dette punkt, det er trods alt vores gode grundvands kvalitet der står på spil. Udvidelse af 40 km. zone I forbindelse med den kommende gennemførelse af separatkloakering på Hørretvej, har FU forespurgt kommunens afdeling Center for Byens Anvendelse (tidligere Trafik og Veje) om det vil være muligt at udvide 40 km. zonen på Hørretvej til nord for baneoverskæringen. Tidligere har vi fået afslag på dette forslag begrundet i, at der ikke var penge til dette projekt. Projektet kan formentlig gennemføres billigere, når nu vejen skal graves op alligevel. FU har ikke modtaget endeligt svar fra kommunen. Bænke i byen Fra Lena Henriksen har FU modtaget forslag om opsætning af bænke på MÅRSLET FÆLLESRÅD udvalgte steder i byen. Det videre arbejde med dette projekt er nu i hænderne på Stilauget via Poul H. Poulsen. Dejligt med et konkret forslag der kan arbejdes videre med. Hvis du har forslag til placering af bænke, eller kan give en hånd med til at få løst opgaven, må du endelig henvende dig til Stilauget. John Engelbrechtsen Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

5 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Tre muligheder for Bering-Beder-vejens afstand til Mårslet Alle har mulighed for at give deres mening til kende under den kommende tids offentlige høring. Som det har kunnet læses på maarslet.net og i dagspressen, offentliggjorde Aarhus Kommune 29. september den længe ventede VVM-rede gørelse for Bering-Bedervejen og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg. De næste cirka tre måneder er vejen til offentlig debat hvorefter byrådet træffer beslutning om dens præcise linjeføring. Begge dokumenter behandler tre muligheder for linjeføringen af den kommende 12 km lange vej. Alle tre muligheder begynder ved en tilslutning til Oddervej lidt nord for Nymarksvejs tilslutning til samme (se kort). Derefter har de samme forløb frem til de krydser Tandervej lidt syd for Mårslet. Men derfra skilles de. Den såkaldte linjeføring A bringer vejen tættest på Mårslet, kun ca. 150 meter fra den nye bebyggelse på den sydlige side af Mustrupvej. Testrupvej vil blive krydset mellem Mårslet og Testrup. Linjeføringen kaldet B1 giver vejen et noget sydligere forløb end A. Afstanden til bebyggelsen på Mustrupvej er cirka dobbelt så stor, og med linjeføring B1 vil vejen gå syd om Testrup. Den tredje mulighed, kaldet C, er endnu sydligere og går gennem Ravnholt. Tilkørsel fra Tandervej Alle tre linjeføringer indbefatter, at der bliver en tilkørsel fra Tandervej til Bering-Bedervejen og at Nymarksvej lukkes for biler hvor den krydses af Bering-Bedervejen. Gående og cyklister vil kunne passere på en bro over den nye vej. Embedsmændene bag VVM-rede gørelsen peger på, at der er fordele og ulemper ved alle tre muligheder. I forhold til støj, grundvand, luft og klima vurderer de, at alle tre muligheder er ligeværdige. Uanset hvilken linjeføring politikerne i sidste ende vælger, vil støjgenerne blive mindsket ved at vejen på lange strækninger, bl.a. syd for Mårslet, graves ned i landskabet. Eller lægges i afgravninger, som det hedder i teknikkernes jargon. De samme afgravninger vil bidrage til at vejen bliver mindre synlig i landskabet end hvis den blot blev anlagt på jordoverfladen. I forhold til påvirkning af landskabet vurderes linjeføring B1 som den bedste. Men samlet set vurderer embedsmændene og rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S), at linjeføring A er den bedste. Især hvis den udbygges med en tilslutning fra Obstrupvej. Rådmand foretrækker linje A I rådmandens indstilling til magistrat og byråd siges det med disse ord: Linjeføring A inklusiv tilvalgsløsninger (tilslutning til Obstrupvej og forlængelse fra Oddervej til Beder Landevej, red.) udpeges som den foretrukne, fordi den ud fra en samlet vurdering medfører forholdsmæssigt færrest negative konsekvenser og størst trafikalt udbytte. Især står linjeføring A stærkest i forhold til aflastning af de interne eksisterende veje i Tranbjerg, Mårslet, Beder og Malling. Indenfor temaerne landskab, natur, overfladevand samt råstoffer (bortskaffelse og genanvendelse af jord) er linjeføring A i en samlet vurdering af fordele og ulemper for alle tre linjeføringer vurderet som det bedste alternativ. Teknikkerne bag VVM-redegørelsen vurderer, at der i 2030 vil komme til at køre biler i døgnet på Bering-Bedervejen. Linjeføring A vil give den største aflastning af de nuværende veje i området, især af Oddervej, den østlige del af Ringvej Syd og de lokale veje gennem Mårslet, Tranbjerg og Kolt/Hasselager. Alle tre linjeføringer er baseret på en tosporet vej der senere evt. kan udvides til tre spor. Der er tale om en landevej med 80 km fartbegrænsning og rundkørsler eller T-kryds ved tilslutning til andre veje. Formentlig høring fra november Efter behandling i Byrådet og Teknisk Udvalg kommer forslaget til kommuneplantillæg og VVMredegørelsen snart i offentlig høring. Høringsfasen vil formentlig begynde i midten eller slutningen af november og skal ifølge lovgivningen vare mindst otte uger. Sandsynligvis vil den i denne sag blive forlænget med nogle ekstra uger. I denne fase har alle borgere krav på at politikerne lytter til deres mening om vejplanerne. Derefter træffer Byrådet beslutning om den præcise linjeføring for vejen. I løbet af høringsfasen vil kommunen afholde et samlet borgermøde for beboere i alle lokalsamfund langs den kommende vej. Mødet er planlagt til at finde sted på Grønløkkeskolen i Tranbjerg, men datoen er ikke fastlagt i skrivende stund. Desuden vil Forretningsudvalget for Mårslet Fællesråd arrangere et særligt borgermøde i Mårslet. Når tid og sted kendes, vil det blive offentliggjort på maarslet.net. Alle de omtalte papirer og mere til kan ses på kommunens hjemmeside. Klik ind på aarhus.dk > Borger > Bolig og Byggeri > Kommuneplanlægning > Bering-Beder vejen. Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr PerH.

6 6 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 Skitse af de tre mulige linjeføringer for Bering-Bedervejen. Den mulige tilslutning fra Obstrupvej er ikke tegnet ind på dette kort. MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet Alle henvendelser til: Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. SKJULTE RØRSKADER: For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. Vandets hårdhedsgrad er ca. 15. Hjemmeside:

7 Fællesrådene i de meste ømfindtlige områder for udnyttelse af grundvandet i Aarhus kommune er gået sammen i erkendelse af problemer med forurening, kan afstedkomme store forøgelser i prisen for at forsyne århusianerne med rent drikkevand i den nærmeste fremtid. De har derfor sendt denne nedenstående pressemeddelelse ud. Den medtages i dette MÅRSLET-bladet NOVEMBER Beskyt det rene grundvand Viderebragt af Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd blad, som en naturlig fortsættelse af de artikler der har været bragt i den store kampagne for rent drikkevand Aarhus Vand har haft kørende de sidste mange måneder. De vigtige drikkevandsressourcer, der ligger under Beder, Malling og Mårslet, er meget sårbare over for forurening med sprøjtegift. Hele 42 % af de boringer, der er undersøgt i området, er ramt af sprøjtegiftforurening. Derfor forsøger vandværkerne i Aarhus, lige nu i samarbejde med fællesrådene i området at informere borgerne om risikoen ved at bruge sprøjtegift i de 3 byer. Aarhus kommune har vurderet, at risikoen for at sprøjtegift havner i grundvandet, er så stor, at de er parate til at påbyde landmænd i området sprøjtegiftfri drift af deres jord. Men byboere i området kan uhindret sprøjte videre, fordi lovgivningen ikke åbner muligheder for at påbyde private at sætte sprøjtegiften på hylden. Driftsleder Anders Kaa, Malling Vandværk udtaler: Det virker helt forkert, at byboere kan sprøjte løs som det passer dem, samtidig med at landmænd med jord klods op ad byerne får et påbud af kommunen om sprøjtegiftfri drift. Grundvandet kender ikke forskel på om det er en byboer eller en landmand, der sprøjter. Derfor opfordrer fællesrådene i Beder -Malling-Ajstrup og Mårslet nu politikerne til at handle. Vi mener at politikerne bør finde en løsning på dette skisma i miljølovgivningen, der betyder at byboeres brug af sprøjtegift ikke kan reguleres på de samme vilkår som ved erhvervsmæssig brug ude på landet, selvom byboeres sprøjtning udgør en lige så stor trussel for grundvandet! - udtaler Jørgen Friis Bak, der er formand for fællesrådet i Beder -Malling og Ajstrup.

8 8 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 Hermed indkaldes til: Ordinær generalforsamling for Mårslet Borgerhus Onsdag den 5. november kl Dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag Valg af formand Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter Valg af revisorer Valg af revisorsuppleant Evt. Indkomne forslag (pkt. 4) skal være formanden - Bettina Vesterskov - i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

9 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Tysk besøg i KlubM om at være hurtig og præcis med basketbolden. I September måned havde 9. klasserne deres tyske udvekslingsklasser på besøg i 10 dage. KlubM tilbød i samarbejde med Mårslet skole at klubben kunne benyttes som samlingssted for de mange glade unge. I løbet af ugen blev der grillet pølser, lavet pandekager over bål og hygget med nybagte boller og the. Derudover havde Michael Clausen lavet en tysk sportsquiz, og vores gæster blev introduceret til spillet Killer, hvor det gælder Det er hårdt at være vært og være på, vi skal tage højde for en anden person hele døgnet i 10 dage og det er krævende, var flere af de unges udsagn. Modsat er det også udfordrende at bo hos en næsten fremmed i et andet land. I den forbindelse blev klubben et fristed for både danske og tyske unge, hvor de kunne komme og bare være. Tre gange holdt vi åbent om aftenen, og klubben var tætpakket med trætte, men glade unge. De tyske elever gav også udtryk for, at de havde været glade for at være i klubben, og én havde sågar sagt, at sådan en klub ville de også gerne have derhjemme. Det tager vi i klubm som det største kompliment, og vi glæder os til en anden gang at åbne dørene og sammen med de unge i Mårslet stå for lignende arrangementer. Kommende arrangementer Klub M 14. november KlubM FEST kl til i KlubM s festlokaler 21. november HORRORNIGHT med ClubK (Kragelundsskolen) i ClubK Scenen er din Går du i 5 & 6 klasse og har lyst til at optræde, så er det nu du kan gi den gas Klub/legeplads Midgaard arrangerer traditionen tro igen i år, Scenen Er Din! Det sker i år, fredag den 14. november i skolens kantine. I ugen op til showet knokler medlemmerne bag kulisserne med at få styr på lyd, lys, scene, udsmykning, talentet og nerverne. Det er nemlig som altid medlemmernes forskelligartede talenter der bliver sat fokus på til Scenen Er Din! Hele klubben involveres i projektet. På den måde at selvom man ikke lige har lyst til at optræde på scenen, er der masser af andre spændende opgaver man kan melde sig til. Det kan for eksempel være presseholdet der tager billeder, film og laver interviews, eller lyd og lys holdet som står for at teknikken virker under showet. Du kan også være med i dommerpanelet. Hele Klub/legeplads Midgaard glæder sig til at vise forældre, søskende og bedsteforældre hvor gode vi er til Scenen Er Din! Mere info på vores hjemmeside Gameraften Klub/legeplads Midgaard Fredag den 3. oktober holdt Klub/ legeplads Midgaard endnu en gang Gameraften for medlemmerne. Der var 38 tilmeldte, som startede ud klokken 18 med aftensmad og derefter opstilling af medbragte computere og andet. Med så mange deltagere blev alle afkroge af huset brugt til at spille i, og nogle steder sad de nærmest oven i hinanden. Dette nok mere for hyggens skyld end af pladsmangel. Der blev i løbet af aftenen spillet alle mulige slags spil, både med hinanden, mod hinanden, på nettet og alene. Der var altså kort sagt noget for hver en smag. På trods af at arrangementet muligvis henvendte sig mest til drengene i klubben, var der alligevel en håndfuld piger med til aftenen. Pigerne fik hurtigt indrettet klubbens Junglerum til deres egen lille spillehule, hvor de kunne trække sig lidt tilbage fra alt drengehørmen. Omkring klokken et var der ro, og børnene sov nu rundt omkring i klubbens lokaler og var klar til et hurtigt spil inden morgenmaden og oprydningen. Gameraften var endnu en gang en stor succes, og bestemt ikke sidste gang vi arrangerer sådan en begivenhed!

10 10 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014

11 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Fuld fart på skolestarten i Mårslet I skrivende stund er Mårslet Skole fremme ved efterårsferien, der markerer afslutningen på de første to måneder i vores arbejde med skolereformen. På skolen har vi oplevet en ny hverdag, hvor mange nye tiltag har skullet indkøres, samtidig med, at vi lægger vægt på at holde fast i de gode ting, vi har haft succes med i mange år lige fra morgensang til den gode solide faglige undervisning i fagene. Det har krævet engagement, mod, hårdt arbejde og højt til loftet. Alle de ting har vi heldigvis på Mårslet Skole! I ugen op til efterårsferien har vi sat fokus på trivsel og bevægelse, startende med den årlige trivselsundersøgelse denne gang i digital form. Det almindelige skoleskema har været lagt til side for en stund for at give plads til et væld af forskelligartede aktiviteter. Mange klasser har været på ture; til Vilhelmsborg, til Fulden Mølle, i Malling Bio og meget mere. Vores store elever i 8. og 9. klasserne har alle fået kursus i førstehjælp. Og endelig afholdt vi fredag den 10. oktober den årligt tilbagevendende Skolernes motionsdag med forskellige løb, adventurerace og meget mere for alle skolens elever. Kort sagt: En uge, der osede af lyst, liv og læring! På skolen har vi i år sat IT-gryden ekstra i kog. Der er blevet installeret Smartboards i alle klasselokaler, og lærerne og pædagogerne har sat gang i en fælles indsats omkring IT i alle fag, som er et af rigtig mange fokusområder for os i dette skoleår. Vi er samtidig i gang med et arbejde omkring Digital dannelse, hvor skolebestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og eleverne får sat fokus på god sund fornuft, etik og moral i forbindelse med den øgede brug af IT i undervisningen og af sociale medier. Et andet fokusområde er Mere bevægelse i undervisningen. Også her gør vi en indsats for at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for at inddrage bevægelse i undervisningen i alle fag. Lærerne og pædagogerne har alle deltaget i et inspirationskursus internt på skolen, som vil supplere nogle af de mange gode læringsaktiviteter, der allerede nu finder sted i vores bevægelsesbånd midt på dagen. Vi arbejder i år med at styrke elevinddragelsen. Vi sætter fokus på Synlig læring igennem vores arbejde med såkaldte læringsmålsdage dage, som vi har 8 af i løbet af skoleåret, og hvor lærerne og pædagogerne i samarbejde med de enkelte elever og klasser sætter mål for den kommende periodes arbejde med læring og trivsel. Det er et spændende arbejde for alle, og det gøres på vidt forskellige måder i klasserne og det er også meningen. Dels fordi det er nyt, og dels fordi vi skal blive dygtigere ved at afprøve en bred vifte af måder at tilrettelægge tingene på. Men også fordi hele tænkningen omkring Synlig læring handler om at gøre det, der virker for den enkelte elev og børnegruppe. Endelig er vi i gang med at udvikle Mårslet Skoles lektiecafétilbud. Med skolereformen er det blevet obligatorisk, at alle klasser skal tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse. Eleverne er automatisk tilmeldt lektiecaféen, og forældrene skal aktivt vælge tilbuddet fra. Vi er i gang med at udvikle lektiehjælpen, så der er en bred vifte af tilbud, som tager udgangspunkt i elevernes alder og udvikling. For de mindste er leg og læring i centrum, for de lidt større faglig træning, så faglig fordybelse og de ældste har studietid. Vi sætter disse navne på vores lektiecafé-tilbud for at illustrere arbejdets karakter og den grad af selvstændighed, vi forventer af eleverne på forskellige alderstrin. Alle disse mange nyt tiltag kan kun lade sig gøre på grund af den store opbakning fra alle omkring Mårslet Skole. Den opbakning, som lærerne, pædagogerne og ledelsen mærker hver dag fra først og fremmest forældre til børn i skolen, er en vigtig brik i at give skolereformen succes i Mårslet. Vi glæder os til sammen at knokle videre i de kolde måneder med at skabe lyst, liv og læring for alle børn og unge på Mårslet Skole!

12 12 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 Naturens uge Nyt fra I september deltog 0. klasserne i Danmarks Naturfredningsforenings årlige projekt Naturens Uge. De valgte at lave trækvognsture klassevis ud fra devisen, at fælles oplevelser giver bedre sammenhold. På turene blev der fisket i åen, tumlet, leget, løbet, og mange blev både helt eller delvist våde og mange dejlige erfaringer rigere. Ugen blev sluttet af med en skattejagt på SFO ens legeplads. Her skulle forskellige forhindringer klares inden den vigtigste opgave af alle, nemlig guldgravning der blev i den forbindelse udvist både energi, entusiasme og tålmodighed. Forældre som havde håbet på en tidlig afhentningsfredag blev nok lidt skuffede der måtte nemlig ventes på opgravning af guld, som heldigvis kunne veksles til sprøde, lækre popcorn J Damturnering 1. klasserne afholdt dam turnering over et par uger i september måned. Der var 49 børn der deltog, så der må siges at have været ret stor opbakning til foretagendet. Finalekampen stod mellem Phillip fra 1.A. og Albert fra 1.D., og det var en rigtig tæt kamp. Til sidst lykkedes det dog Albert at lave det rette træk, og han blev derfor den stolte vinder, stort tillykke til ham. Nu glæder børnene sig til juledam, der spilles der nemlig om dejlige pebernødder. Grillfest 2. klasserne havde grillfest for børn og forældre et par uger før efterårsferien. Der havde været det skønneste sensommervejr i ugerne optil, men netop den dag kom der desværre lidt regn ovenfra. Det blev dog afværget ved at placere grillerne under parasoller, og vejret holdt heldigvis ikke gæsterne fra at komme. Der mødte nemlig rigtig mange op til arrangementet, og det var en super hyggelig aften, med snak, leg og en lækker buffet af hjemmebragt mad. Flere af børnene mente, at den slags fester burde afholdes med ret jævne mellemrum. Rollespil I forbindelse med trivselsugen i september havde 3. klasserne en dag, hvor de stod for programmet. De bød derfor på rollespilsdag, hvor der blandt andet blev kæmpet kampe mellem dværgfolket, tyvebanden og byfolket, som prøvede at beskytte kongen. Dagen bød på ret meget regn og blæst, men humøret blev heldigvis holdt højt det meste af tiden, da rollespil er et ret stort hit ved de børn J Indflytterfest Det skulle naturligvis fejres, at 4. klasserne skulle til at gå i SFO i Expressen, og det blev gjort med et brag af en indflytterfest i september måned. Der mødte rigtig mange børn op, og der blev blandt andet hygget med fine pindemadder, skumfiduser over bål, levende bordfodbold og lækker limbo. Børnene glæder sig til et år som de store, hvilket blandt andet byder på Hemlig-Nemlig-ture ture, hvor børnene ikke ved, hvad dagen byder på af oplevelser Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

13 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Mårslet Skole Telefon: Så fik skolen alligevel nye venner Mårslet Skoles Venner havde næsten skrevet sin egen dødsannonce i sidste nummer af Mårsletbladet. Men sandelig om ikke der stod en flok raske folk klar i kulissen til at redde den gamle forenings liv! Således står tre nye forældre klar med hjertestarter og iltapparat for at give den lidende patient lidt førstehjælp. Det er Julie From, Annemarie Zacho Broe og Christina Udbye Andersen, som træder ind i bestyrelsen. De har alle børn i 0. og/eller 2. klasse, så med lidt held har vi glæde af dem længe. Marie Fitje træder ud af bestyrelsen, da hendes ældste går ud af Mårslet Skole til sommer. Andreas Schramm holder en forsigtig fod indenfor, idet han har tilbudt sin hjælp i det omfang, han har mulighed for det. Vi takker for indsatsen i sidste mange år. Redningsaktionen betyder, at foreningen i år bliver lidt forsinkede med at opkræve medlemskontingent, men kontoen er åben. Så tøv ikke med at være den glade giver af de 95 kroner det koster for en husstand at være en del af klubben. Det kan ske til registreringsnummer: 1551 kontonummer: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. ledere Kurt Iversen Morten Kirkegaard Lomborg SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

14 14 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 Onsdag d. 5. nov. kl : Syng med Josser Herold Torsdag d. 6. nov. kl Tag-selv-bord. Pris: 70 kr. Se menuen i caféen. Fredag d. 7. nov. kl : Gudstjeneste AKTIVITETER I NOVEMBER 2014 Søndag d. 9. nov. kl : Søndagsbanko Lørdag d. 29. nov. kl Julemarked se annoncen! Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl samt den første lørdag i hver måned mellem kl Henvendelse om Genbrugsen til: Karen Kristensen Villy Pedersen Henry Lander Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl Tidsbestilling og afbud via Televagten på tlf på hverdage mellem kl Ret til ændringer forbeholdes. Område Syd, tlf Brugerrådets tlf.: (direkte) Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Mårslet-bladet

15 MÅRSLET-bladet NOVEMBER kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn november 2014 Alle Helgen Folk er begyndt at dø - Sådan lyder det i det første af Søren Ulrik Thomsens digte i hans digtsamling Rystet pejl (Gyldendal, 2011). En erfaring, der ikke er aldersbestemt, men som man med større sandsynlighed gør sig, jo ældre man bliver. S.U. Thomsen er blevet ældre. Han har rundet de 50 år, og folk omkring ham er begyndt at dø. Ingen bliver halvtreds uden at være vågnet i et nattog, som uvist af hvilken grund holder stille, mens tankerne kredser om en person, der kort passerede ens liv og forsvandt. Livet går i stykker og i stå, når mennesker, vi har kendt og holdt af, dør. Mange dødsfald har gjort ondt, længe inden døden indtræffer, de gør ondt i selve dødsøjeblikket og gør ondt lang tid efter. Mange efterladte kæmper videre med sorg, ensomhed og tavshed bagefter. Også tavshed fra de før så snaksalige og bekymrede kollegaer, naboer og venner. Ét er, at den døde er borte, men hvorfor bliver alle andre også væk? Pårørende må oppe sig. Er det svært at vide, så spørg den efterladte, om det er tid til at tale eller tid til at tie. Spørg i stedet for at gætte. Den, der har mistet, har mistet et vidne til sit liv. Den, hun/han har delt selve livet med, lige fra pudsigheder til pinligheder, er væk. Hvem skal hun/han nu dele det alt sammen med? Der er akut brug for nye vidner. Mit liv blev et halvt århundrede kortere, da du døde og efterlod mig. Digtsamlingen handler om død og erindring. Og netop død og erindring spiller en vigtig rolle til Allehelgen i kirken. Her læses navnene på de døde op, her tænder de efterladte lys, og mange går den dag på kirkegården. Hvert år på den dato, der tilfældigvis blev din fødselsdag, tager vi toget til Århus for at besøge din grav, som nu engang er det sted her i verden, hvor du ikke er. På turen op gennem byen køber vi blomster og taler som på enhver anden dag, indtil vi står foran stenen. Og på vej tilbage regner det altid. Eftersom intet af dette giver mening og alligevel finder sted må det være af største betydning. S.U. Thomsen kalder gravstedet for det sted her i verden, hvor den døde ikke er. Et gravsted er et ikke-sted. For selv om den dødes navn står hugget i granit, så er det her, den døde ikke er. Jo, de jordiske rester. Den døde selv er lys- levende til stede hos os i tankerne. Holder til tæt ved hjertet. Er saltet i tårerne. Er overtonen i den pludselige latter ved mindet om det, du (kun) ved nok. Er undertonen i vredesudbruddet, der igen gik ud over en stakkels tilfældig. Af alle steder, så er mine kære afdøde i hvert tilfælde ikke på et gravsted med et tilfældigt nummer. Af alle steder tror jeg, de døde er hos Gud. Det tror S.U. Thomsen åbenbart også:.. det er så mærkeligt, at vi virkelig skal dø, men tanken om opstandelsen ikke mærkeligere end at vi virkelig findes. Måske er det dét, kirkegårde og gravsteder minder os om? Bag kirkegårdens mange små haver med tab og tunge sten ligger erindringen om en anden have: Opstandelsenshave den påskemorgen, da den opstandne Jesus kalder Maria ved navn og henter hende ud af sin (jord)rystelse. Kalder hende ud af sin sorg og sit savn, så haven, hun står i, forvandler sig til Paradisets Have. Det sted, hvor hun ikke længere skal se verden gennem tårer som i et rystet spejl, som i en gåde, men se ansigt til ansigt. Mindet om dét sted, dén have og dén begivenhed ligger på Mårslet kirkegård. Derfor giver det mening, og derfor har det betydning at besøge sine dødes grave. Og måske en dag gives det dig at glæde dig over alt det, der stadigvæk er tilbage. Den gave fik S.U. Thomsen lov at nyde et øjeblik helt gratis. Af nåde. Mellem alle disse digte om døden og erindringen er der her plads til 11 linjer om mælkebøtterne hvis lys jeg igen i år havde glemt med ét bliver tændt som et tivoli.. Christina Koushoult Vikarierende sognepræst

16 16 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 Aktivitetskalender for Mårslet kirke og Sognehus Kirketiderne November: SØNDAG d. 2. nov kl Alle Helgen Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 9. nov. kl søndag efter Trinitatis Christina Kousholt SØNDAG d. 16. nov. kl Familiegudstjeneste 22.søndag efter Trinitatis Christina Kousholt -Mød kl i Sognehuset med Workshop for børn, lav et dåbslys SØNDAG d. 23. nov. kl Sidste søndag i kirkeåret Christina Kousholt ONSDAG d. 26. nov. kl BørneBamse-gudstjeneste Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 30. nov. kl søndag i advent Mette Maria Kristensen December: ONSDAG d. 4. dec. kl Engletræf Dagpleje og vuggestuer SØNDAG d. 7. dec. kl søndag i advent Hanne Davidsen (Ingen dåb, alkoholfri nadver) November Søndag d. 9. nov. kl Premiere, Kirkespillet, Et halvfyldt rum Mandag den 10. nov. Kl Mandagscaféen Tirsdag den 11. nov. efter kirkespil TeaterCafé i Sognehuset, Arrangør KulturCafé 8320 Onsdag den 12. nov. kl Budget- og regnskabsmøde i Sognehuset efterfølgende Menighedsrådsmøde Torsdag den 13. nov. Kl Født i Horsens Tugthus, Mårslet hyggeklub Torsdag den 13. nov. Efter kirkespil TeaterCafé i Sognehuset, Arrangør KulturCafé 8320 Søndag den 16. nov. Familiegudstjeneste Mød kl i Sognehuset Workshop for børn lav et dåbslys Kirkekaffe I hele perioden fra 2. nov. til 7. dec. er der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne. Kildevang Fredag den 7. november Gudstjeneste kl med altergang Vi begynder med en kop kaffe kl Onsdag den 19. nov. kl Fyraftensmøde i Sognehuset med Pastor Emer. Jørgen Bækgaard Arrangør Mårslet Indremission Onsdag den 19. nov. Kl Israelsmissionen v. Bodil F. Skjøtt Arrangør, Mårslet Indremission Lørdag den 29. nov. Kl Juletræet tændes Med efterfølgende salmesang i Kirken. December Fredag den 5. dec. Kl Fredagsspisning i Sognehuset Foto: Jørgen Laurtisen Juletræet tændes Den 29. november kl Med efterfølgende salmesang i Kirken

17 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Mårslet Hyggeklub Født i Horsens Tugthus Niels Ole Frederiksen Torsdag den. 13. nov. kl i Sognehuset Niels Ole Frederiksen er født og opvokset i Danmarks mest afgrænsede kirkesogn: Horsens Statsfængsel Han blev født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionærboliger, og døbt i fængselskirken. Hans far var ikke indsat, men ansat, og blev senere inspektør ved fængslet. Han fortæller om tiden efter krigen, halvtredsernes Danmark, og om nogle af de fanger, han som barn kom i kontakt med. Vi får også en beretning om den mest berømte udbryderkonge i Danmark: Carl August Lorentzen. Kaffe og kage koster 40,- kr. Mandagscaféen Mandag den 10. november kl Der bydes på frisklavet kaffe, te og rundstykker samt en hyggelig snak i et uforpligtende samvær med andre fra Mårslet Sogn. - og så er det tilmed helt gratis! BørneBamsegudstjeneste Onsdag den 26. nov kl Tag din bamse med til gudstjeneste og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie. Gudstjenesten er kort og afslappet i dens form og henvender sig til børnefamilier. Men alle er velkommen til at være med. Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad. Maden koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen. Sognepræst Mette Maria Kristensen Fredagsspisning Fredagsspisning er for alle, som har lyst til nogle timers hyggeligt samvær. Vi spiser en fælles julefrokost, hvor hver familie medbringer en ret. Tilmelding senest den 3. december til : Ebbe Nørgård Pedersen og René Tindbæk Lunderskov Mårslet Menighedsråd Allehelgens gudstjeneste Søndag den 2. november kl i Kirken Denne søndag der ikke barnedåb. Alkoholfri nadver Ved gudstjenesten læses navnene op på alle, der er døde, begravet eller bisat fra Mårslet kirke siden sidste Alle Helgen (3. nov. 2013) Ved gudstjenestens begyndelse tænder vi lys og mindes dem, som vi har måtte tage afsked med. Gudstjenesten er en mindegudstjeneste, hvor der er mulighed for at tænke og glædes over tiden, som vi har haft med dem, vi har mistet. Gudstjenesten rummer også mulighed for at finde ro og tryghed i håbet om, at den døde er hos Gud. Efter gudstjenesten serveres en dejlig varm suppe i våbenhuset. Alle er hjertelig velkommen. Sognepræst Mette Maria Kristensen Sorggruppe I Mårslet har vi oprettet en sorg- og livsmodsgruppe, der henvender sig til sørgende, der mangler nogle at dele deres sorg med. Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan være med til at bane vejen for et nyt livsmod. Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller sende mail til Susanne Lauritsen, tlf Gruppelederne Susanne Lauritsen, Kaj Lolholm

18 18 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 Familie-lysgudstjeneste Connie Jensens malerier i Sognehuset i hele november Connie Jensen har været udøvende kunster siden 80 erne. Færdighederne har hun fået gennem bl.a. Højskolekurser, Århus kunst- og designskole. Hun indfanger farver, lys og stemninger til den frie fantasi og i andre kunstneres billeder, i form af parafraser (egen fortolkning). Den 11. nov. vil Connie Jensen være tilstede i Sognehuset i forbindelse med TeaterCaféen og kirkespillet. Som noget nyt inviterer vi i år til familie-lysgudstjeneste. Vi mødes i Sognehuset kl til lidt efterårshygge, hvor alle fremødte børn får mulighed for at dekorere sit eget dåbslys. Samtidig byder vi alle på kaffe/te/saftevand og kage. Kl følges vi ad over i kirken. Børnene stiller op i våbenhuset med deres tændte lys. Herefter holder vi sammen en stemningsfuld familielysgudstjeneste. Som afslutning bæres alle lys ud af kirken og bringer lys i efterårsmørket. Arrangementet er gratis og alle er velkomne både i Sognehuset og kirken. Christina Kousholt, præst og Mette Bugge, kirke- og kulturmedarbejder Jørgen Bækgaard Thomsen Onsdag den 19. nov. er der fyraftensmøde i Sognehuset med Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder. Jørgen er tidligere sognepræst og forfatter til forskellige studiebøger, bl.a. over Johannesevangeliet. Ved dette fyraftensmøde, vil han ud fra Johannes-evangeliet kap. 3 og 4, fortælle om: Jesus i samtale på tomandshånd Jesus møder to meget forskellige mennesker, men han møder dem som dem, de hver især er. Mårslet Indre Mission November Hans gave er den samme til alle mennesker, men han møder os ikke med en standardprocedure. Han gør ikke forskel på høj og lav. Hvert menneske er noget særligt stort for ham. Fyraftensmødet starter kl og slutter kl Bodil F. Skjøtt Onsdag den 26. nov. er der møde med Bodil F. Skjøtt, Israelsmissionen. Bodil vil fortælle om: Himmelstiger og brændende buske. Hvordan skal vi forholde os til de bibelske fortællinger om himmelstiger, tornebuske der brænder uden at brænde op og Gud der beslutter sig for at komme ned til sit folk? Er Gud oppe i himlen? Er disse fortællinger for mærkelige til vores tid, eller siger de noget om Gud himlens og jordens skaber og opretholder som også i dag kan korrigere vores billede af ikke blot hvor Gud er, men hvem han er? Bodil F. Skjøtt er generalsekretær i Israelsmissionen og har tidligere været missionær i Afrika og Israel gennem en årrække. Bag sig har hun også en ansættelse i Bibelselskabet i Danmark. Efter kaffen vil hun fortælle aktuelt om Israel og fra Israelmissionens arbejde der. Mødet starter kl i Sognehuset.

19 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Kirkebil Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Ring til kirketjener Allan Vindfeldt Jensens senest fredag kl på tlf Kirken er åben Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag kl Alle er velkomne til at slappe af fra dagens stress og nyde roen i det smukke kirkerum. Er der herudover behov for at besøge kirken på andre tidspunkter, så kontakt : Sognepræst Hanne Davidsen, præstegården, Obstrupvej 4, 8320 Mårslet. Mårslet Kirkes Hjemmeside Her finder du svar på mange kirkeligt relaterede spørgsmål lige fra adresser og aktivitets-kalendere, til information om, hvordan man gør i forbindelse med navneændring. Sognepræsterne Sognepræst Mette Maria Kristensen Balagervej Viby J. Tlf Træffes bedst onsdag, torsdag Fredag er fridag Vikarpræst Christina Kousholt Tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag kl Mandag er fridag. Menighedsrådet Der afholdes Budget- og regnskabsmøde samt efterfølgende menighedsrådsmøde Onsdag d. 12. november kl i Sognehuset. Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne. Øvrige adresser: ORGANIST OG KORLEDER Pia Labohn Tlf KIRKESANGER Lisbeth Frandsen Tlf KORDEGN Henny Margrethe Bauning Træffes normalt på kirkekontoret i Sognehuset, Obstrupvej 4A, tirsdag og onsdag kl Tlf ellers henvises til sognepræsten på Tlf KIRKETJENER Allan Vindfeldt Jensen Telefontid kl Tlf Mandag er fridag KIRKE og KULTURMEDARB. Mette Grøn Bugge Tlf Mandag er fridag Mariehønen er legestuen for børn op til 6 år. Sognehuset, mandag kl Vil du vide mere så kontakt: Jette Kristoffersen, tlf eller Susanne Lunderskov, tlf Lærkereden er for alle børn fra BH klasse til og med 3. klasse. Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter. Sognehuset, mandag kl Ledere af Lærkereden er: Dorthe Bjerge, Børneklubberne tlf Mette Nørgaard Pedersen, tlf Ørnereden er juniorklubben for de lidt større børn - fra klasse. Sognehuset, mandag kl Program kan fås i Sognehuset. Ledere af Ørnereden er: Anders Kristoffersen, tlf René Lunderskov, tlf Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier. KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR Ved Kirken 1 Tlf Astrid Løkke Jakobsen gravervikar Træffes kl ellers på kirkegården. MENIGHEDSRÅDSFORMAND René Tindbæk Lunderskov Præstegårdsvej 84 Tlf Kirkesiderne for november er redigeret af René Tindbæk Lunderskov

20 20 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1 Juli /Augist 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI / JAUGUST 2012 E-mail

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere