Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre."

Transkript

1 Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

2

3 Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab eller IVS for kun DKK 1 og derefter opbygge en egenkapital med de fremtidige overskud i selskabet. Selskabsformen kan anvendes af iværksættere og andre. Der kan være én eller flere ejere, og ejerne kan være enten fysiske personer eller andre selskaber. Finansiering af drift og investeringer Vælger en iværksætter at drive sin virksomhed i et iværksætterselskab, er det selskabet, der indgår aftaler, ligesom det er selskabets midler, der hæfter for forpligtelserne fra disse aftaler. Ejeren af iværksætterselskabet hæfter kun med sit indskud for selskabets forpligtelser. Ejeren kan ikke pålægges at indskyde yderligere midler i iværksætterselskabet. Der skal derfor tages stilling til finansiering af selskabets drift og investeringer, og det kan være hensigtsmæssigt at indskyde mere end minimumskravet på DKK 1. Ejeren af et nystiftet iværksætterselskab med et lille kapitalindskud må forvente, at et pengeinstitut og andre kilder til finansiering af selskabets drift og investeringer vil forlange personlig kaution eller anden sikkerhed, men den personlige hæftelse gælder så kun for kendte og accepterede krav. Den begrænsede hæftelse vil derimod være effektiv over for andre, f.eks. leverandører og offentlige kreditorer, herunder SKAT. Det samme gælder, hvis der på et tidspunkt skulle opstå et erstatningskrav mod iværksætterselskabet. Skattemæssige forhold Indkomsten fra iværksætterselskabet beskattes i selskabet. Underskud herfra kan hverken modregnes i ejerens øvrige indkomst eller en evt. ægtefælles indkomst. Indgår iværksætterselskabet i en koncern, er der visse muligheder for sambeskatning af selskaberne. Ejeren vil ud over løn blive beskattet af udbytte og avance ved salg af ejerandele i iværksætterselskabet. Beskatningen vil afhænge af ejerens øvrige forhold, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at få rådgivning fra revisor om optimering af skattebetaling og om konsekvenser ved evt. tab på ejerandelene, lån og kautioner m.v. over for iværksætterselskabet. 3

4 Registrering hos offentlige myndigheder Iværksætterselskabet skal registreres i Erhvervsstyrelsens selskabsregister og i CVR-registeret med henblik på afregning og indeholdelse af moms, A-skat m.v. Iværksætterselskabet tildeles i den forbindelse et CVR-nummer, der er et entydigt nummer, der identificerer det enkelte selskab svarende til et CPRnummer for en fysisk person. Kontakt til Beierholm Hvis du har spørgsmål vedr. etablering, hæftelse eller skat i iværksætterselskaber eller alternative virksomhedsformer, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til os. Vi kan også hjælpe med en afklaring af de mange andre forhold, der knytter sig til start af virksomhed. Lovændringerne vedr. iværksætterselskaber er vedtaget, og det forventes, at der åbnes for adgangen til at stifte iværksætterselskaber i 2014.

5 Sammenligning mellem iværksætter-, anparts- og aktieselskaber Iværksætterselskab Anpartsselskab Aktieselskab Forkortelse IVS ApS A/S Minimumskapital DKK 1 DKK (fra 2014) DKK (dog kun krav om indbetaling af DKK ) Indskud Kontanter Kontanter eller andre værdier end kontanter, f.eks. en bestående virksomhed eller en kapitalpost i et eksisterende selskab Udbytte Når kapitalen udgør mindst DKK Ordinært eller ekstraordinært udbytte Frie reserver Ordinært eller ekstraordinært udbytte Frie reserver Ledelsesforhold Direktion Bestyrelse (frivillig) Direktion Bestyrelse (eller tilsynsråd) Regnskabspligt Ja Revisionspligt Revision Udvidet gennemgang 1 Review (gennemgang) 1 Assistance 1 Ingen revisorerklæring 1 Offentlighed Årsrapporter Vedtægter Andre selskabsoplysninger 1 Revision kan under visse betingelser fravælges 5

6 Stiftelse af et iværksætterselskab Et iværksætterselskab stiftes ved, at der udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter, der indsendes til Erhvervsstyrelsen. Selskabet registreres herefter i Erhvervsstyrelsens selskabsregister, og iværksætterselskabet er nu stiftet. Selskabskapitalen i et iværksætterselskab skal tilvejebringes ved kontant indskud. Det er ikke muligt at anvende f.eks. skattefri virksomhedsomdannelse, hvor en personligt drevet virksomhed skattefrit omdannes til et selskab. I denne situation skal der således anvendes andre selskabsformer, f.eks. et anpartsselskab. Minimumskapital Et iværksætterselskab kan som nævnt stiftes med en minimumskapital på blot DKK 1. 6

7 Skal kapitalen være større end DKK 1? Et selskab kan ikke drives med et kapitalgrundlag på DKK 1. Der skal derfor indskydes en større egenkapital eller skaffes ekstern finansiering fra långivere, leverandører m.v. Selskabsloven kræver, at et iværksætterselskab til enhver tid skal have et forsvarligt kapitalberedskab. Det kan være ansvarspådragrende at drive et selskab med et uforsvarligt kapitalberedskab. Det vil være en konkret vurdering, hvor stor egenkapitalen skal være i forhold til selskabets drift, men f.eks. det forhold, at selskabet opererer inden for en særligt risikofyldt branche, eller det forhold, at selskabet påtager sig større forpligtelser, kan tale for, at der skal indskydes yderligere selskabskapital. Selskabsloven kræver desuden, at der skal afholdes en generalforsamling inden seks måneder, hvis det konstateres, at et iværksætterselskab har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. På generalforsamlingen skal der redegøres for selskabets økonomiske stilling, og der skal fremlægges en plan for, hvordan selskabskapitalen kan reetableres. Opbygning af egenkapital Et iværksætterselskab skal opbygge en egenkapital på mindst DKK Det skal ske ved at henlægge mindst 25% af det årlige overskud til en reserve under egenkapitalen kaldet Reserve for iværksætterselskaber. 7

8 Hvis et iværksætterselskab, f.eks. i første regnskabsår, har underskud, skal der naturligvis ikke henlægges noget beløb. Udbytte Et iværksætterselskab kan ikke udlodde udbytte til ejeren, før der er opbygget en kapital på mindst DKK Når kapitalen, dvs. selskabskapitalen (på minimum DKK 1) og reserven under egenkapitalen, udgør mindst DKK , kan iværksætterselskabet udlodde udbytte efter selskabslovens almindelige regler herom. Dvs., at iværksætterselskabets frie reserver kan udloddes til ejeren enten som ordinært udbytte i forbindelse med godkendelsen af iværksætterselskabets årsrapport eller som ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret. Lån i selskabet Det er forbudt for et iværksætterselskab at yde lån til eller stille sikkerhed for ejeren eller nærtstående til ejeren, og lånet vil oven i købet i en række situationer blive beskattet hos ejeren. Hvis ejeren har behov for at få midler ud af iværksætterselskabet, skal dette således ske som udbytte eller løn. Der er derimod intet til hinder for, at ejeren yder lån til eller stiller sikkerhed for iværksætterselskabet. kan der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af regnskabsåret, hvis der er behov herfor. Generalforsamlingen både den ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes enten som en egentlig fysisk generalforsamling eller pr. telefon, via mail eller på anden passende måde. Der skal ansættes en direktion Direktionen består af en eller flere direktører, der varetager den daglige ledelse af iværksætterselskabet. Skal selskabet have en bestyrelse? Der er ikke krav om, at et iværksætterselskab skal have en bestyrelse. En bestyrelse kan imidlertid bidrage til selskabets udvikling på mange områder. Bestyrelsen er f.eks. sparringspartner for direktionen, ligesom bestyrelsen eksternt kan fungere som ambassadør for selskabet. En bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af et eller flere medlemmer (normalt mindst tre), der varetager den overordnede og strategiske ledelse af iværksætterselskabet. Direktionen kan også være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen Der skal afholdes mindst én årlig generalforsamling, nemlig den ordinære generalforsamling, hvor iværksætterselskabets årsrapport skal godkendes. Herudover 8

9 Vedtægter og ejeraftale Selskabets forhold reguleres i vedtægterne, der bl.a. skal indeholde følgende oplysninger: Navn Formål Selskabskapital Ledelsesorganer (direktion og evt. bestyrelse) Regnskabsår. Der er ikke krav om, at ejernes indbyrdes forhold reguleres. Hvis der er flere ejere, bør der dog udarbejdes en ejeraftale, der nærmere regulerer ledelsen af iværksætterselskabet og forholdet mellem ejerne ved ind- eller udtræden af selskabet. 9

10 Offentlighed Der er en vis grad af offentlighed omkring et iværksætterselskabs forhold. Dette omfatter bl.a. følgende oplysninger: Årsrapporter Et iværksætterselskabs årsrapporter er (mod betaling af et mindre gebyr) offentligt tilgængelige via Erhvervsstyrelsen. Dette omfatter også en evt. revisorerklæring på årsrapporten Vedtægter Et iværksætterselskabs vedtægter er (mod betaling af et mindre gebyr) offentligt tilgængelige via Erhvervsstyrelsen. Dette gælder derimod ikke en evt. ejeraftale, der således ikke er offentligt tilgængelig Andre selskabsoplysninger Visse andre selskabsoplysninger er offentligt tilgængelige via Erhvervsstyrelsen. Dette gælder bl.a. følgende: Selskabskapitalen Ledelsen (direktionen og den evt. bestyrelse) Ejerforhold (dog først når Erhvervsstyrelsens nye elektroniske ejerregister træder i kraft) 10

11 Regnskabsaflæggelse Et iværksætterselskab skal aflægge en årsrapport, der skal godkendes på selskabets årlige generalforsamling. Årsrapporten skal opfylde kravene efter årsregnskabsloven og indberettes elektronisk til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Et iværksætterselskab skal som udgangspunkt revideres. Afhængig af størrelsen af selskabet er der mulighed for i stedet at vælge en erklæring om udvidet gennemgang, ligesom helt små selskaber helt kan fravælge en revisorerklæring. Din revisor kan hjælpe med etablering af bogholderi samt udarbejdelse af årsrapporten og indberetning heraf til Erhvervsstyrelsen. Indberetninger til det offentlige Der skal udarbejdes et skatteregnskab, ligesom der skal indberettes en selvangivelse med selskabets skattepligtige indkomst senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Har selskabet momspligtige aktiviteter, skal selskabet momsregistreres og indeholde moms af sin omsætning. Tidsfrister for indberetning og afregning af moms afhænger af omsætningens størrelse. Har selskabet ansatte, skal der indeholdes A-skat og forskellige andre beløb ved udbetaling af løn. Indberetning og afregning skal typisk ske senest den 10. i måneden efter udbetalingen. Der kan være andre forhold, der skal indberettes, og det vil være en god ide at drøfte selskabets forpligtelser hertil med revisor. Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab Et iværksætterselskab er i realiteten en særlig type anpartsselskab. Et iværksætterselskab kan omregistreres til et rigtigt anpartsselskab, når kapitalen, dvs. selskabskapitalen (på minimum DKK 1) og reserven under egenkapitalen, udgør mindst DKK Det er den samme grænse der gælder for, hvornår iværksætterselskabet kan udlodde udbytte. I forbindelse med omregistreringen konverteres reserven under egenkapitalen til selskabskapital, og der skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring fra en revisor om, at kapitalen er til stede. Der skal desuden ske en tilpasning af selskabets vedtægter. Der er intet til hinder for, at et iværksætterselskab fortsætter som iværksætterselskab, selv om kapitalen udgør mere end DKK Et iværksætterselskab, der er omregistreret til et anpartsselskab, kan senere omdannes til et aktieselskab. 11

12 Hjørring Tel Frederikshavn Tel Dronninglund Tel Farsø Tel Hobro Tel Hadsund Tel Kolding Esbjergvej 20 Tel Essen 27 D Tel Haderslev Tel Haslev Tel Næstved Tel Slagelse Tel Aalborg Tel Viborg Tel Vojens Tel Nykøbing Falster Tel Aars Tel Aarhus Tel København Tel et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere