Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet"

Transkript

1 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr K Dato: Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Positive tilkendegivelser om modellens principper Østbirk Skole, LMU og Stensballeskolen, n Hovedgård Skoles LMU og Brædstrup Skoles LMU Langmarkskolen, LMU og Horsens Lærerforening og medarbejdersiden i OMU Gedved Skole, n og LMU Vi er grundlæggende glade for en mere enkel og gennemskuelig beregningsmodel, og vi hilser velkommen, at den delvist udligner forskellen på tildeling til skolerne. [..] Modellen passer til den pædagogiske udvikling med holddeling og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen mm, men det er vigtigt at være opmærksom på, at dette for nogle skoler kan være en stor udfordring. Dette afhænger også af nuværende pædagogiske ståsted. Vi synes først og fremmest, at det er meget positivt, at modellen nu bliver meget simplere. Det er glædeligt, da den tydeliggør den enkelte skoles frihed, til selv at budgetlægge, indenfor den givne skolelovgivning. Der udtrykkes tilfredshed med, at forslaget til ny tildelingsmodel har en positiv virkning på skolens økonomi generelt. Ser det positivt, at tildelingsmodellen tager højde for kommunens forskellige skolestørrelser. Vi er meget glade for, at man har forståelse for, at der er forskel på opgaven på de enkelte skoler, og at man har valgt at fastholde den socioøkonomiske parameter i tildelingen. Det er positivt at tildelingsmodellen indeholder en grundtildeling, som bl.a. skal sikre de små skolers eksistensgrundlag. Vi finder det yderst fornuftigt at kompensere de skoler, der oplever et uforholdsmæssigt stort tab pga. den nye model. ser det som positivt at intentionen med den nye tildelingsmodel er at gøre den mere enkel og mere 1

2 Dagnæsskolen, LMU og n gennemskuelig. Vi anerkender det politiske ønske om at udligne udgiftsforskellen skolerne imellem. MED-udvalget/Skolebestyrelsen på Dagnæsskolen konstaterer med stor tilfredshed, at skolerne i den ny tildelingsmodel får tildelt midler, således at den samlede ramme fordeles i forhold til antal elever på de enkelte skoler i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, hvorved der er større grad af sammenhæng mellem opgaver og ressourcer og dermed en øget gennemsigtighed ved tildelingen samtidig med, at skolerne fortsat tildeles midler via den inklusionsfremmende budgetmodel. Kritiske bemærkninger til modellens principper Brædstrup Skoles Skolebestyrelsen på Brædstrup Skole opfordrer til, at mindske forskellen på hvor meget skolerne i Horsens Kommune får tildelt. Det kan gøres ved at en mindre del af ressourcerne fordeles via inklusionspuljen. Den oplevede virkelighed på Brædstrup Skole afspejles ikke i de socioøkonomiske faktorer, som skolen tildeles midler efter. En mere ligelig fordeling af midlerne, skolerne imellem, vil skabe mulighed for at lave mere målrettede indsatser på de områder hvor den faktiske virkelighed er forskellig fra det som de socioøkonomiske faktorer tilsiger. Der bør gives et højere grundbeløb til skoler uden for Horsens, da udgiften til transport m.v. er større hvis vi vil bruge eksempelvis de kulturelle tilbud i Horsens. Brædstrup Skoles LMU Er generelt bekymret for den ressource, der er til rådighed for tildeling, da reformens øgede krav om time-/lektionstal ikke medfører en øget ressourcetildeling til skolen. Dette gør det i høj grad udfordrende at omsætte reformens intentioner og mål til konkrete målbare resultater for elevernes læring. Stensballeskolen - n Vi finder det ulogisk at skoler med flere matrikler tildeles samme grundtildeling for alle matrikler. Derved forsvinder de stordriftsfordele som tildelingsmodellen ellers tydeliggør. Vi mener, at grundtildelingen bør ændres, så det er mængden af elever og ikke antallet af matrikler, der afgør, hvor mange midler skolerne får til den meget vigtige ledelsesopgave. 2

3 Hovedgård Skoles LMU og Langmarkskolen, LMU og Den enkelte skole [kan] opleve en økonomisk forringelse, hvis det frie skolevalg udløser ekstra klasser, når der ikke er en klassetildeling. Man [kan] risikere, at skolerne bliver mindre interesserede i at modtage udefrakommende elever, hvis disse ekstra elever, forårsager udløsning af en ekstra klasse med dertil lave klassekvotienter på årgangen. Vi foreslår, at der afsættes en pulje fra budgettet, til at kompensere skoler som må oprette en ekstra klasse, for at kommunen fortsat vil kunne imødekomme det frie skolevalg, i samme grad som hidtil. Den inklusionsfremmende budgetmodel udgør 15 % af det samlede budget der fordeles, svarende til næsten kr. pr. elev. Det er altså en meget stor pulje, som reelt ikke indgår i justeringen af hele tildelingsmodellen. Folkeskolereformen sætter fokus på, at alle elever skal lære så meget som muligt. Ved at opretholde en meget skæv tildeling, der har et ensidigt fokus på at sikre læringen blandt de dårligst stillede - støtter tildelingsmodellen ikke op om folkeskolereformens hovedmål. Økonomisk rammes vi hårdt [i udskolingen], når der alene tages udgangspunkt i elevtallet, når tildeling pr. elev har den størrelse modellen angiver. Som oplandsskole, hvor vi har over 95 % af lokalområdets unge på skolen, og du har brug for et tilbud, som er stærkt og udviklende for dem. Dette kræver en god økonomi, og derfor bekymrer det os at tildelingsmodellen alene er elevtalsbaseret. [...] Desuden mener LMU-udvalget [og n, iho], at Hovedgård skole bliver meget hårdt ramt på tildelingerne via den inklusionsfremmende budgetmodel. I forslaget til ny tildelingsmodel bliver Langmarkskolen hårdt ramt, og det vil naturligvis afstedkomme store udfordringer, Kan kun imødekommes med en reduktion i antallet af stillinger, hvilket vil give væsentlige udfordringer i forhold til holddeling på årgangene. Uden holddeling bliver det vanskeligt at leve op til den nye folkeskolelovs krav om at tage udgangspunkt i den enkelte elev. [Skolebestyrelsen] er noget undrende i forhold til at ændre fordelingen til alene at være elevafhængig og ikke tager hensyn til antallet af klasser % af skolens økonomi går til lærerlønninger, som i høj grad er styret at antallet af klasser. Hvis man er uheldig at have 29, 57, 85 elever og er nødt til at lave 3

4 Horsens Lærerforening og medarbejdersiden i OMU Gedved Skole, LMU Lundskolen, n en klasse mere, så rammes man urimeligt hårdt på tildelingen i forhold til den merudgift, der er forbundet med at lærerbesætte en ekstra klasse. Vi kunne derfor godt forestilles os, at de 16 % af budgettet, der i den nuværende model fordeles efter elevtal, fremover fordeles efter antallet af elever i de store klasser, f.eks. således af elev nr. 20 til 28 i en klasse tæller med i fordelingen. Da det kun er ressourcer til et spor, der skal dække udgiften til undervisning og undervisningsrelaterede udgifter, samt ledelse og administration, kunne det genovervejes, om det er mindst mulige fællesnævner, der skal ligge til grund for tildelingen. For at give de små skoler bedre mulighed for at løse opgaven, kunne tildelingen f.eks. baseres på den kommunale gennemsnitsudgift til et spor fra klasse. Det kan [i forbindelse med kompensationen /iho] overvejes om et tab på 2,9 % er den rette grænse. Lægger man den politisk vedtagne besparelse oveni tabet, vil disse skolers tildeling blive beskåret med 3,9 %. Dette vil under alle omstændigheder betyde en mærkbar reducering af medarbejderstaben. For skoler, hvor elevtallet på en eller flere årgange lige præcis udløser en ekstra klasse, vil det blive en ressourcemæssig udfordring at leve op til Folkeskolelovens pligtige timetal på alle årgange. Tildelingen pr. elev vil gøre skolerne sårbare for udsving i elevtallet fra år til år. Dette kan komme til at betyde større tilpasninger i medarbejderstaben fra år til år, hvilket vil øge antallet af uansøgte forflyttelser indenfor kommunen, eller betyde tab af kvalificerede lærere/børnehaveklasseledere. Det fremgår ikke helt klart af forslaget hvordan den pulje der i forlaget benævnes Tilskud til indfasning udfases. Når den er udfaset, vil konsekvensen af fordelingsmodellen beregnet på indeværende skoleår betyde en samlet reduktion på hvilket svarer til en reduktion på 5,39%. Det [kan] undre os, at når målsætningen med forslaget til den ændrede fordelingsmodel er at udligne forskellen på udgifterne til eleverne skolerne imellem, at principperne for inklusionspuljen fastholdes, en pulje på 60 mio og som udgør 15 % af det samlede budget. I modellen tildeles en fast ressource til ledelse uanset om skolen har overbygning eller ej (grundtildelingen). Det finder vi ikke rimeligt, fordi det også kræver 4

5 Nim skole og børnehus, fællesbestyrelsen Hattingskolen, n Dagnæsskolen, n Horsens Byskole, n ledelsesressourcer at lede en overbygningsafdeling. Vi konstaterer at en nedskæring på 2,9 % er ret voldsom i en periode hvor vi samtidig implementerer en ny skolereform, og løfte stadig flere udfordrende opgaver som vi også skal bruge ressourcer på. Derfor vil vi gerne henstille til en mindre besparelse eller en bedre regulering. Det kan konstateres at fordelingen vil ramme hårdt i vores nuværende situation, men at der tages hensyn til det i en indfasningsperiode på 4 år. Vi kan dog kun se reguleringen for det første år, og kan derfor ikke gennemskue hvad konsekvenserne vil være de følgende 3 år, dette vil vi gerne have belyst. Skolebestyrelsen mener, at modellen skal fremskrives, så den beskriver mere end det kommende år for at belyse situationen på tilfredsstillende måde. finder det relevant, at der indbygges i tildelingsmodellen, at der tages højde for antal spor / udvidelse af antal klassetrin. I den nye model, giver man et grundbeløb for et spor, altså en klasse pr. årgang og derefter ekstra beløb pr. Elev. Dette gør at man ansporer skolerne til at have så store klasser som muligt. Dermed får man ikke tildeling til en hel klasse ekstra, når elevtallet tipper over de 28 som i dag. Dermed sikrer man at skoler er tvunget til at proppe elever ind i en klasse indtil man har råd til at danne en ny klasse. Så skolerne tvinges til at tænke i økonomi, frem for pædagogiske hensyn. Dette vil kun ramme de svage elever i klasserne. Det er klart når økonomien bliver sat over pædagogik og læring, vil man tabe flere elever på gulvet. Det må så indregnes i det samlede budget i kommunen, at vi får 5% færre elever der kan gennemføre en ungdomsuddannelse, ej heller senere i livet kan finde et fast eller vellønnet arbejde. Det må undre mange, at denne tildelingsmodel, netop tager midler fra de 2 mest socialt belastede skoler i kommunen, og fordeler dem til resten af andre skoler med færre udfordringer. Det må betyde at man ikke længere ser de skoler som værende nogen man ønsker at satse på. Det er et tydeligt signal om at det ikke er her man skal sende sine børn hen, for INGEN politikere i byrådet bakker op om dem. Det er beklageligt at de skoler hvor både forældre, lærere og bestyrelser yder en ekstraordinær indsats, for hele kommunen, på den måde skal føle at deres arbejde intet er værd. Der skal nu trækkes endnu hårdere læs 5

6 Horsens Byskole, LMU for at opnå det samme. Vi er glade for at der er sat et loft på 3% for hvor meget man kan gå ned det første år, vi forstår dog ikke at dette tal ikke også inkluderer nedgangen i inklusionspuljemidler. For Horsens Byskole betyder det en nedgang på ca. 2,5 millioner det første år stigende til ca. 5-6 millioner i løbet af 4 år. Med kravet om stadig bedre resultater samtidig med en kraftig reducering af vores muligheder for at arbejde med inklusionstiltag, kan vi frygte at det bliver endnu sværere at fastholde det gode personale, som vi bliver ekstra afhængige af fremover. Vi kan frygte at manglende inklusionstiltag vil få de dygtigste elever til at finde andre skoler, både på grund af manglende tiltag for de dygtigste, men også fordi de svageste kommer til at fylde mere i klasserne. Vi mener at det er rimeligt, at man giver en nyfusioneret organisation tid til at virke, opgavens karakter taget i betragtning, inden man fjerner en del af eksistensgrundlaget og muligheden for at arbejde seriøst med inklusionsopgaven og de mange sociale udfordringer. Økonomisk politik 1 % besparelse Hovedgårdskoles Det er bekymrende, at den årlige besparelse på 1 % løbende udhuler budgettet, da der i n er en opfattelse af, at en skole i udvikling kræver økonomi for at føre kommunens og forældrenes ambitioner om en god skole ud i livet. Brædstrup Skole, LMU Ser [..] at den kommende 1 % besparelse i de efterfølgende år bidrager til at udhule ressourcen yderligere. Nim skole og børnehus, fællesbestyrelsen Vi har på tværs af politiske skel en vis undren over at der skal skæres i skolesystemet når vi samtidig satser på bedre uddannelser i en globaliseret verden. Geografi og skolestruktur Østbirk Skole, LMU og Gedved Skole, n Vi anerkender ønsket om at nivellere elevudgiften, men vil også påpege, at det er vigtigt at give plads til forskelighed i en vis udstrækning grundet lokale udfordringer samt skolestørrelser. Gedved Skoles skoledistrikt gør, at vores elevantal ikke er økonomisk gunstigt, hverken i den nuværende 6

7 Gedved Skole, LMU Lundskolen, LMU Lundskolen, n eller den kommende fordelingsmodel. Afhængig af udviklingen af skolens elevtal, kan vi som være bekymrede for, om ressourcen bliver så trængt, at skolen får vanskeligt ved at opretholde og udvikle den kvalitet skolen står for. Vi er bekymrede for, om skolen med den reduktion der i forslaget til den nye fordelingsmodel er lagt op til, forsat kan finde effektiviseringer, der ikke slækker på den kvalitet skolen leverer. Nims skoledistrikt er for overbygningen delt af Gudenåen, hvilket bevirker, at vi ikke før skoleårets start helt kan vide, hvor mange elever vi får, da de i høj grad ønsker at følges med deres kammerater, uanset hvor de bor. Ved at give dem frit valg, kan vi få indskrivning som de øvrige skoler, så det er kendt i god tid. Det er vigtigt at tildelingen af midler gør det muligt fremover at have en overbygning på Lundskolen, der har 2 spor. Ex. Er der flere forældre, der er flyttet til Lund, pga. at skolen har en overbygning BS puljen på 3 mio. kr. Østbirk Skole, LMU og Stensballeskolen, n Lundskolen, LMU Puljen på de 3 millioner til pædagogiske tiltag er en god ide, men det er afgørende, at der er klare og gerne brede kriterier for, de indsatsområder, der kan udløse penge fra puljen, ligesom det er vigtigt pengene tildeles i så god tid, at det kan ind-gå i planlægningen. Vi finder det uklart, hvorfor der trækkes 3 mio. kr. ud af den samlede fordeling. Det svarer til 0,7 % af det samlede fordelingsbudget. Hvad skal disse mange penge bruges til? Er det penge der på nogen måde tilføres skolerne, i givet fald hvordan? De 3 mill. der ikke er udmøntet forlods, skal fortsat bruges til drift. De vil bla. kunne bruges til at kompensere for aldersreduktion. Aldersreduktion Lundskolen, LMU Stensballeskolen LMU og Tidligere fik skolerne tildelt ekstra i forbindelse med personale på aldersreduktion. Denne kompensation er der ikke taget højde for i modellen, og ordningen eksisterer nogle år endnu, inden den er helt udfaset. De 3 mill. der ikke er udmøntet forlods, skal fortsat bruges til drift. De vil bla. kunne bruges til at kompensere for aldersreduktion. MED-udvalget finder det bekymrende, at der ikke 7

8 Horsens Lærerforening og medarbejdersiden i U&A - OMU længere kompenseres for aldersreduktionen i tildelingsmodellen. På nuværende tidspunkt er der en meget ujævn fordeling af lærere over 60 år på skolerne i Horsens kommune. Hvis ikke skolerne kompenseres, for lærere på aldersreduktion, straffes man reelt for at holde disse dygtige medarbejdere på arbejdsmarkedet. Der bør derfor afsættes en pulje i budgettet, til kompensation af de skoler, der har et over gennemsnitligt antal af lærere på denne ordning. I den nuværende model bliver skolerne kompenseret i forhold til lærere på aldersreduktion. Hvis kompensationen forsvinder, vil det betyde en ressourcebelastning for skoler med mange lærere på aldersreduktion. Ingen kommentarer taget til efterretning Torstedskolens og LMU Egebjergskolens og LMU Bankagerskolens og LMU Lundagerskolens og LMU Højvangskolens Søvind Skole, Skolebestyrelse og LMU Hattingskolen, LMU Bakkeskolen, Skolebestyrelse og LMU 8

1 - Brædstrup Skole. LMU. Hører til journalnummer: K Udskrevet den

1 - Brædstrup Skole. LMU. Hører til journalnummer: K Udskrevet den 1 - Brædstrup Skole. LMU 1 2 - Brædstrup Skoles skolebestyrelses høringssvar vedr Uddannelse og Arbejdsmarked Brædstrup skole Niels Wongesvej 7 8740 Brædstrup Telefon: 76292929 Høringssvar fra Brædstrup

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Fællesbestyrelsen anfører, at: ønsker at invitere en repræsentant fra fællesrådet i Nim, ca. hver tredje måned, eller efter behov.

Fællesbestyrelsen anfører, at: ønsker at invitere en repræsentant fra fællesrådet i Nim, ca. hver tredje måned, eller efter behov. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.00-P24-3-14 Dato:09.09.2014 Oversigt over bemærkninger i høringssvar. Skolebestyrelse/ MED-udvalg Nim Skole - Fællesbestyrelsen

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel til skolerne Sammendrag af høringssvar

Ressourcetildelingsmodel til skolerne Sammendrag af høringssvar Ressourcetildelingsmodel til skolerne Sammendrag af høringssvar Skole: Brattingsborgskolen Bøgeskovskolen Egeskovskolen Høringssvar: Anser de bærende principper for fornuftige, hensigtsmæssige og gennemskuelige,

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde 1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge

opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge Notat opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.10-A00-1-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 14-12-2016 Ændring vedr. pedel og ejendomsudgifter Model

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 311628 Brevid. 3033265 Ref. LTS Dir. tlf. 46 31 40 93 lenets@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar vedrørende ændring af skolestruktur 7. januar 2019 Byrådet

Læs mere

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet Dragør Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Mie Friis Larsen, Skole- og Kulturafdelingen Jesper Tangbæk, direktør Karina Møller, Skole- og Kulturchef CC: Medlemmerne af Store Magleby Skoles bestyrelse Dragør,

Læs mere

1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og. Hører til journalnummer: S Udskrevet den

1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og. Hører til journalnummer: S Udskrevet den 1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og 1 2 - Høringssvar vedr. nye principper for finansiering Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk, 7629 7240 www.oestbirk-skole.dk, oestbirk-skole@horsens.dk

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.00-P24-3-14 Dato:11.9.2014 Høringssvar - samlet Indholdsfortegnelse. 1. Oversigt over indkomne høringssvar 2 2. Horsens Byskole

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent. Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel

Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent. Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent Uddannelse og Arbejdsmarked Brædstrup Skole Niels Wongesvej 7 8740 Brædstrup Telefon: 76292929 horsens.kommune@horsens.dk

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte

Læs mere

Skoleområdet 12 skoler

Skoleområdet 12 skoler Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED.

Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED. Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED. Børnehavehuset Lodsvej 1. Positivt at midlerne følger barnet 2. Netværksrepræsentanten kan ikke genkende den foreslåede model 3.

Læs mere

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling:

Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: TIMETILDELING LÆRERE Den enkelte skole tildeles et samlet timetal gældende for et skoleår, som skal dække alle lærernes

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet

Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-21-15 Dato:19.09.2016 Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Horsens Kommune har

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune Økonomi og Administration Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Louise Bové Villadsen Sagsnr. 17.01.04-P05-1-16 Dato:4.10.2016 Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

- Vi vil mennesker og fællesskab. Høringssvar

- Vi vil mennesker og fællesskab. Høringssvar Høringssvar Fra Hanebjerg skole modtager I hermed høringssvar til finansieringsforslag- og budget 2018-2021 - jævnfør det udsendte høringsmateriale af maj/ juni 2017. Høringssvarene tager udgangspunkt

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Oplistning af essensen af høringssvar til digitaliseringsstrategien 0-18 år.

Oplistning af essensen af høringssvar til digitaliseringsstrategien 0-18 år. Oplistning af essensen af høringssvar til digitaliseringsstrategien 0-18 år. Den reviderede udgave af digitaliseringsstrategien gældende for 0-18 år for skoler, dagtilbud og klubber 2014 2017 har været

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den

Læs mere

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde:

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde: Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse vedr. Norddjurs Kommunes Budget 2016 Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 87 95 14 00 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Høringssvar vedr. Budgetkatalog 2016 fra MED-udvalget på Ådalsskolen

Høringssvar vedr. Budgetkatalog 2016 fra MED-udvalget på Ådalsskolen Att: Direktionssekretariatet 17. august 2015 Kontaktperson: Gitte Gaml 87536001 gig@syddjurs.dk Høringssvar vedr. Budgetkatalog 2016 fra MED-udvalget på Ådalsskolen Overordnede betragtninger Generelt er

Læs mere

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019-2023 J.nr.: 17.01.04 A00 Sagsnr.: 18/2226 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. På Børne-

Læs mere

Høringssvar budget 2017 Skoler

Høringssvar budget 2017 Skoler Høringssvar budget 2017 Skoler HAMMERUM SKOLE 15. september 2016 Høringssvar vedrørende budget 2017 Ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg ved Hammerum Skole har gennemgået det fremsendte materiale

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale:

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale: Funder og Kragelund Skoler, den 6. juni 2016 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL POLITISK AFTALE OM STRUKTUR PÅ SKOLEOMRÅDET, VEDTAGET AF BYRÅDET 23. MAJ

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Skolebestyrelsens udtalelse om Kvalitetsrapport 2015/2016, der tilgår Børne- og Skoleudvalget

Skolebestyrelsens udtalelse om Kvalitetsrapport 2015/2016, der tilgår Børne- og Skoleudvalget Vallerødskolen 30. januar 2017 1) ns resultater bestyrelsen ser med glæde, at der er gode resultater i både Hørsholm kommune og på Vallerødskolen. Bestyrelsen glædes særligt over, at Vallerødskolen har

Læs mere

NOTAT. Analyse - Skoledistrikter

NOTAT. Analyse - Skoledistrikter NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Skoledistrikter Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Resume og hovedkonklusioner Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for skoledistrikterne

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole vurderer ikke, at den langsigtede strategi

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Denne oversigt handler om Skolebestyrelsernes høringssvar. Skolebestyrelsen Skovlunde Skole

Denne oversigt handler om Skolebestyrelsernes høringssvar. Skolebestyrelsen Skovlunde Skole Oversigt over indkomne høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Skolebestyrelser, MED-udvalg, BLF, BUPL, PMF og Skolelederforeningen med bemærkninger fra C-SIK. Denne oversigt

Læs mere

Indhold. Side 1 af 62

Indhold. Side 1 af 62 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel... 3 1.2 De lovgivningsmæssige rammer... 3 1.3 Opbygning af kvalitetsrapporten... 4 2. Sammenfatning og handlingsplan... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 De lovgivningsmæssige rammer...5 1.3 Opbygning

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg

Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg Disposition for årsberetningen Først skolen i et kommunalt optik Kilde: Roskilde Kommune/http://www.roskilde.dk Kilde: Undervisningsministeriet/http://statweb.uni-c.dk

Læs mere

Ressourcetildeling til skoler

Ressourcetildeling til skoler Ressourcetildeling til skoler Model, demografi, skolestruktur Model Den nuværende ressourcetildelingsmodel er elevtalsbaseret. Ressourcer tildeles i forhold til antallet af undervisningstimer på de enkelte

Læs mere

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev udgør i 2019 kr svarende til en stigning på 1,64% fra indeværende finansår.

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev udgør i 2019 kr svarende til en stigning på 1,64% fra indeværende finansår. 31. august 2018 Kære medlemsskole Torsdag d. 30. august blev regeringens forslag til finanslov for 2019 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018 Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018 Indledning Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2018. Dette er Silkeborg

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,

Læs mere