Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner"

Transkript

1 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 2012

2 Titel: Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Redaktion: Charlotte Frambøl, Thomas Bo Sørensen, Lars Fischer, DANVA Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2012 ISBN nr. [xxxxxx] Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

3 Indhold Forord...6 Konklusion og sammenfatning... 7 Baggrund...7 Formål...7 Undersøgelsen...7 Hovedkonklusioner...7 Projektresultater... 8 Nøgletalsberegninger... 8 Summary and Conclusion Background...12 Objective...12 The study...12 Main conclusions...12 Project results Formål Metode og datagrundlag Dataindhentning Opstilling af nøgletal Kommunale institutioner Overordnet gruppering Udvalgte institutioner Teknologi og adfærd Afgrænsning Komponenter skyls toiletter, toiletindsatser Vandfri urinaler Automatisk slukning af brusere og sensorer på vandhaner Vandspareindsatser, armaturer med indbygget vandsparefunktion, vandbesparende bruserhoveder Synliggørelse af forbrug Fokus på varmtvandsforbrug Anvendelse af regnvand Overblik over forskelle i vandforbrug Overblik over vandforbruget Forskelle mellem institutionstyper Vandforbrugende aktiviteter i de udvalgte institutionstyper Forskelle inden for samme institutionstyper Børneinstitutioner Skoler Forbrug hos institutioner uden forbrugsmåling Forskelle mellem kommuner Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 3

4 5.5 Opsamling på overblik over forskelle i vandforbrug Beskrivelse af kommunale tiltag Spørgeskemabesvarelse, generelt Energi og miljøledelse Kampagner GreenCities Indkøbsaftaler Barrierer Økonomiske tiltag Kommunernes vurdering af institutionernes tilstand Information om tekniske løsninger Estimeret besparelsespotentiale Opsummering og kommentering af kommunale tiltag Analyse af skoler Generel karakterisering Beslutningskompetence og praktisk arbejde Skolernes tilstand Nøgletal vedr. vandforbrugende installationer Betydning af vandforbrug for driftsbudget Skoletiltag om vandinstallationer Skoletiltag om adfærd Vidensniveau Deltagelse i andre initiativer Opsummering og kommentering af skoleanalyse Analyse af børneinstitutioner Generel karakterisering Beslutningskompetence og praktisk arbejde Institutionernes tilstand Nøgletal vedr. vandforbrugende installationer Betydning af vandforbrug for driftsbudget Institutionstiltag om vandinstallationer Institutionstiltag om adfærd Vidensniveau Deltagelse i andre initiativer Opsummering og kommentering af analyse af børneinstitutioner Undersøgelse blandt VVS-installatører Undersøgelse blandt virksomheder Vurdering af potentiale Overordnede estimater i procent Overordnede forudsætninger omkring vandforbrug Estimat for besparingspotentiale Økonomisk analyse Grundlag for cases Potentiale for vandbesparelser Økonomisk case om udskiftning af toilet Eksempler på udgifter ved løbende toilet og vandhane Lækagesikring Økonomiske overvejelser om vandspareindsatser Økonomiske overvejelser om autosluk på vandhaner Økonomisk case om vandbesparende bruser Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

5 13. Erfaringer med initiativer Eksempel på tilskudsordning i København Vandsparekampagner fra Københavns Energi Vandsparetiltag hos Aarhus Vand Dryp.stop.dk kampagner Ambassadør-ordninger Vandambassadører Klimaambassadører Erfaringer med ESCO-projekter Grønt Flag - Grøn skole Efteruddannelsestiltag Teknologifremmende initiativer Opsummering af barrierer Økonomiske incitamenter Lånemuligheder Støtteordninger og finansieringsinitiativer Adgang til relevant viden Fokus i indkøbsaftaler Mærkningsordning for VVS komponenter Forsikringsreduktion ved lækagesikring Konklusion...94 Referencer Bilag 1: Vandforbrug.98 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 5

6 Forord Miljøstyrelsen har ønsket en analyse af potentialet for vandbesparelser, der kan opnås gennem vandbesparende teknologi i kommunale institutioner. Samtidigt ønskes et overblik over hvilke initiativer, der evt. kan igangsættes for at nedbringe vandforbruget gennem ny vandteknologi. Analysen blev igangsat på en antagelse om, at der kan være et potentiale for vandbesparelser gennem ny teknologi i offentlige institutioner som let og over kort tid kan spares hjem. DANVA har gennemført projektet i tæt samarbejde med Københavns Energi A/S v. Charlotte Storm Aarhus Vand A/S v. Kristian Brunmark TRE-FOR A/S v. Rudi Krupsdahl Henriksen Aalborg Forsyning, Vand A/S v. Peter Bech VandCenter Syd A/S v. Henrik Juul En række kommuner, videninstitutioner, virksomheder og brancheforeninger har bidraget væsentligt til projektets analyse, herunder særligt Tekniq v. Flemming Hansen Energi&Klima, Teknologisk Institut v. Leon Buhl, Korsbæk og Partnere, Rådgivende ingeniørfirma KS v. Johannes Overgaard Producenter og forhandlere af vandbesparende armaturer og teknologi har også bidraget. Sidst, men ikke mindst har en lang række skoler og institutioner bidraget med relevante informationer via en spørgeskemaundersøgelse og telefoninterviews gennemført som en del af projektet. Projektet er gennemført i perioden 1. november 2011 til 1. maj Projektet er derudover fulgt af Martin Skriver, Naturstyrelsen og Jens Schultz Hansen, Miljøstyrelsen. Fra DANVA sekretariatet har følgende indgået i projektet: Thomas Bo Sørensen, Lars Fischer, Bertel Iversen, Tahsin Arikan og Mads Olesen under projektledelse af Charlotte Frambøl. Projektgruppen vil gerne sige tak til alle for godt samarbejde! 6 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

7 Konklusion og sammenfatning Baggrund Indtil starten af 1990 erne accepterede man i mange tilfælde en så stor indvinding, at grundvandsstanden blev sænket og vandløb som konsekvens heraf tørrede ud om sommeren. Omkring 1990 ændrede denne holdning sig, og forventningerne til størrelsen af den udnyttelige grundvandsressource blev ændret. Vandbesparelser fik et forholdsvis stor fokus i 1990 erne, og frem til 2006 (jf. DANVAs Benchmarking) kan man aflæse det i statistikker over vandforbruget ved et konstant fald i vandforbruget. Sidenhen har vandforbruget i institutionerne stabiliseret sig. De danske drikkevandsselskaber leverer i dag omkring 7 % af det samlede vandmængde til institutioner, hvilket svarer til omkring 25 mio. m 3 vand om året. Analysen blev igangsat på en antagelse om, at der kan være et potentiale for vandbesparelser gennem ny teknologi i offentlige institutioner som let og over kort tid kan spares hjem. Formål Formålet med projektet er at skabe overblik over: potentialet for vandbesparelser, der kan opnås gennem vandbesparende teknologi i kommunale institutioner. forskelle i vandforbruget i sammenlignelige institutioner i Danmark offentlige myndigheders tiltag i forhold til vandbesparende teknologi i deres institutioner Derudover skal projektet beskrive barrierer og initiativer i forhold til anvendelse af vandbesparende teknologi i offentlige institutioner. Projektet laver en overordnet vurdering af forskellige institutionstyper og en specifik analyse af 2 udvalgte institutionstyper: Skoler og børneinstitutioner. Undersøgelsen Undersøgelsen bygger på forbrugsdata fra vandselskaber, spørgeskemaundersøgelser og samtaler med kommuner, skoler, institutioner, vvs-installatører, vidensinstitutioner og virksomheder. Hovedkonklusioner Projektet viser, at der arbejdes med vandbesparelsestiltag, men typisk som en integreret indsats under øvrige miljøtiltag, hvor der for tiden er klart størst fokus på reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. Projektet viser, at der er god fornuft og sund økonomi i ikke at glemme vandforbruget. Selvom udgifterne til vand generelt ikke udgør en stor del af de samlede driftsudgifter hos institutionerne, kan der være nemme penge at spare. Både VVS-branchen og kommunerne vurderer, at der er et reelt potentiale for vandbesparelser i kommunale institutioner på %. Virksomhedernes (forhandlere af vandbesparende teknologi) gennemsnitlige skøn for vandbesparelsespotentialet i kommunale institutioner ligger på over 15 %. Virksomhederne refererer til konkrete eksempler på anvendelse af deres produkter i kommunale institutioner, hvor vandbesparelserne er dokumenteret. De angivne eksempler viser cases med besparelser højere end de ovenfor angivne generelle estimater. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 7

8 Realiseres potentialet på 10 %, spares der i de undersøgte institutioner ca m 3 vand, svarende til en årlig besparelse på 13 mio. kr. Ved 15 % spares der m 3 vand, svarende til en årlig besparelse på 20 mio. kr. Hvis tilsvarende besparelsesprocenter antages gyldige for de øvrige institutionstyper, kan der således spares mellem 2,5 3,8 mio. m 3 vand, svarende til 115 og 173 mio. kr. pr. år. Bemærk, at dette estimat baseres på mængder for både private og kommunale institutioner. Undersøgelsen viser, at det især er attraktivt at reducere vandforbrug fra de resterende gamle toiletter. Der er også sund økonomi i at installere vandbesparende brusere, særligt for de skoler, der har stort omfang af fritidsaktiviteter med efterfølgende badning. Derudover kan der være mange penge at spare ved implementering af lækagealarmer, der giver mulighed for hurtig udbedring ved vandspild. Analysen af nøgletal fra denne undersøgelse, sammenholdt med informationer om skolerne og institutionerne, viser dog, at det er meget vanskeligt at finde entydige forklaringer på højt og lavt vandforbrug. Der ses mange af de samme tiltag, udført på skoler og børneinstitutioner med højt vandforbrug som på tilsvarende institutioner med lavt vandforbrug. Det kan skyldes, at projektet generelt ikke ser på vandforbruget i et historisk perspektiv, og vi derfor ikke dokumenterer en udvikling i vandforbruget. Som væsentligste barrierer peger kommuner, skoler, institutioner, vvs-installatører eller virksomheder på følgende: Manglende fokus på emnet Manglende økonomiske muligheder, hvor der særligt fokuseres på det manglende incitament, når besparelsen ikke tilfalder samme kasse, som investeringen til besparelse skal tages fra. Manglende viden om tekniske muligheder og erfaringer. Der er usikkerhed omkring specifikke løsningers anvendelighed i institutioner og reelle tilbagebetalingstider og erfaringer i forhold til drift og vedligehold. Kommunerne fremhæver manglende tid som en væsentlig barriere for at anvende vandbesparende teknologi, mens tidsfaktoren dog ikke bliver nævnt af skoler og institutioner. Institutionerne udviser en meget stor interesse for at deltage i vandbesparelsesinitiativer, men ønsker dog mere inspiration og hjælp til at igangsætte de rette tiltag. Projektets forslag til teknologifremmende initiativer, formuleret med afsæt i de identificerede barrierer, kan samles under følgende overskrifter: Økonomiske incitamenter Lånemuligheder Støtteordninger og finansieringsinitiativer Adgang til relevant viden Fokus i indkøbsaftaler Mærkningsordning for vvs-komponenter Forsikringsreduktion ved lækagesikring Projektresultater Nøgletalsberegninger Projektet har udarbejdet nøgletal, opgjort hhv. som kubikmeter pr. kvadratmeter pr. år (m 3 /m 2 /år) og kubikmeter pr. bruger pr. år (m 3 /bruger/år), hvor hovedparten af de indsamlede data er fra Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

9 Nøgletalsberegningerne viser følgende vandforbrug målt som m 3 pr bruger for forskellige institutionstyper: m3/bruger/år Forbrug pr. bruger % Fraktil 25% Fraktil Median FIGUR 1 Nøgletallene er også beregnet som forbrug pr. m 2 for de forskellige institutionstyper. Variationen i nøgletal inden for de enkelte institutionstyper er også beregnet (bilag 1). Kommunale tiltag Analysen af kommunernes tiltag viser, at kommunerne generelt har kendskab til institutionernes vandforbrug. 52 % af kommunerne oplyser, at de har gennemført vandsparekampagner rettet mod institutionerne. 80 % af kommunerne har implementeret miljø- eller energiledelsessystem, der helt eller delvist omfatter kommunale institutioner. Ca. halvdelen af kommunerne har planer om at igangsætte konkrete tiltag om vandbesparelser i Kun 28 % af kommunerne har i deres indkøbsaftaler fokus på vandforbrug. Her kan bedre vejledning om relevant teknologi forbedre kommunernes mulighed for at stille krav og sætte fokus på vandforbrug i aftalerne. Det er kun en meget lille del af kommunerne, som fører tilsyn i henhold til et fast program for alle institutioner. Langt de fleste fører kun tilsyn ved mistanke om problemer, eller hvis institutionen henvender sig til kommunen. Gennemsnitligt vurderer kommunerne besparelsespotentialet til at være 10 %. Analyse af skoler og børneinstitutioner Langt de fleste skoler har ansat egen pedel. Sammenlignet med børnehaver giver dette et bedre teknisk grundlag for igangsætning af tiltag. Flertallet af institutionerne (70 %) hyrer håndværkere ind til alt arbejde på installationen og har således ikke egen pedel eller delepedel. Beslutninger om ændringer af institutionens installation tages generelt af institutionsledelsen (75 %) og Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 9

10 undersøgelsen viser, at institutionerne i højere grad end skolerne savner viden om tekniske muligheder for vandbesparelser. Typisk finansieres vandbesparelsestiltag fra skolens driftsbudget, dog er der også en del tiltag, der er finansieret via særbevilling fra kommunen. Både i børneinstitutioner og i skoler vurderes udgiften til vand kun at have en middel eller lille betydning for institutionens samlede driftsbudget. Derfor er det vigtigt at synliggøre de vandbesparende tiltag, der har en attraktiv økonomi. 60 % af skolerne har faste vedligeholdsrutiner med særligt fokus på løbende toiletter, vandhaner og andet vandspild. Kun ca. 15 % af børneinstitutionerne oplyser, at de har faste vedligeholdelsesrutiner for institutionens installationer. Undersøgelsen har vist, at vandfri urinaler kun anvendes i mindre grad på skolerne. Men en mindre stikprøveundersøgelse viser, at erfaringerne fra de skoler, der anvender urinaler, er gode - generelt opleves der ikke hygiejneproblemer eller omfattende vedligehold. Ingen af de børneinstitutioner, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, anvender urinaler. Ca. 80 % af skolerne men kun ca. 58 % af børneinstitutionerne har inden for de sidste 5 år foretaget ændringer i installationen for at opnå et mindre vandforbrug. Både skoler og børneinstitutionerne viser en meget stor interesse for at deltage i vandbesparelsesinitiativer. Det er dog bemærkelsesværdigt, at kun knap halvdelen af skolerne underviser eleverne i vandbesparelser. Undersøgelse fra vvs-installatører Vvs-installatørerne vurderer entydigt, at der er et potentiale for at sænke kommunale institutioners vandforbrug. Gennemsnitligt estimeres potentialet til ca. 15%. Installatørerne peger på et bredt spektrum af vandbesparelsestiltag. Særligt sættes der fokus på udskiftning af gamle toiletter med højt vandforbrug, løbende toiletter, brug af sensorer på vandhaner samt optimering af cirkulationssystemet. Undersøgelse blandt virksomheder De adspurgte virksomheder forhandler produkter, der allerede i dag anvendes i kommunale institutioner. Men virksomhederne vurderer, at der er potentiale for mersalg, hvis man alene ser på mulighederne for at reducere vandforbrug. Virksomhedernes gennemsnitlige skøn for vandbesparelsespotentialet i kommunale institutioner ligger på over 15 %. Virksomhederne refererer til konkrete eksempler på anvendelse af deres produkter i kommunale institutioner, hvor vandbesparelserne er dokumenteret. De angivne eksempler viser cases med besparelser højere end de ovenfor angivne generelle estimater. 4 ud af 9 virksomheder (44 %) vurderer, at et større salg til danske kommunale institutioner vil kunne forbedre deres muligheder for øget eksport. 10 konkrete råd til kommuner og institutioner 1. Implementer ressoucefordelingsmodeller, der sikrer at besparelser ved vandbesparende tiltag tilfalder samme kasse som udgiften til investeringen tages fra. 2. Mål vandforbruget og afregn efter reelt vandforbrug. Afdæk forbrugsmønstre ved brug af fjernaflæsning og reager hurtigt ved unormalt vandforbrug 3. Reducer vandforbrug fra gamle toiletter med stort vandforbrug, ved udskiftning til 2- skylstoiletter, toiletindsatser eller ved en delvis udskiftning til vandfri urinaler 10 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

11 4. Lav lækagesikring og drøft reduceret forsikringspræmie med forsikringsselskab pga. lækagesikring 5. Sæt fokus på det varme vand der er både energi og vand at spare (anvend vandbesparende bruserarmaturer, optimer cirkulationssystem, overvej decentral varmtvandsproduktion ved renoveringer, mv.) 6. Skab synlighed af vandforbrug og besparelsestiltag i kommunale miljø- og energiledelsessystemer. Inkluder vandforbrug i evt. energirenoveringsprojekter. Sæt fokus på vandforbrug i indkøbsaftaler. 7. Øg vidensniveauet og udarbejd målrettet information til institutionerne 8. Implementer faste kontrol- og vedligeholdelsesrutiner 9. Gør brug af sensorer, hvor vandforbrug ved håndvaske pga. løbende haner vurderes at give unødigt vandspild. 10. Dokumenter resultaterne af vandbesparende tiltag og bidrag til formidling af erfaringer til andre kommuner og institutioner. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 11

12 Summary and Conclusion Background Until the beginning of the 199o s large abstractions of water were often accepted, resulting in lowered groundwater table and water-courses drying-up in the summer. Around 1990 this approach was changed and water savings got a significant focus in the 1990 s and until around 2006 when the figures in DANVAs benchmarking for the water consumption show a continuous decline. Since then the water consumption in the institutions is stabilized. The institutions in Denmark use approximately 25 mio. m3 water per year which is 7% of the production in Danish water companies. This analysis was initiated with the expectation of a water saving potential in the public institutions which could easily and over a short time period be obtained. Objective The objective of this project was to create an overview over The potential for water savings achievable by water saving technology in public institutions Differences in the water consumption in comparable Danish institutions Public initiatives related to the use of water saving technology in institutions Furthermore the project describes barriers and initiatives related to the use of water saving technology in public institutions. The project performs an overall evaluation of different types of institutions and a more specific analysis of schools and child care centers. The study The study is based on data for water-consumption, questionnaires and interviews with municipalities, schools, institutions, plumbers and companies. Main conclusions The project shows that there are on-going activities regarding water-use and water savings but typically these are integrated in the overall environmental activities where the present focus clearly are at reducing energy-consumptions and CO2 emissions. The project shows that it is good common sense and healthy economy not to neglect focus at water consumption. Even though the water expense is not a large part of the overall running costs of the institutions, there can be easy money to save. Both the plumbing industry and the municipalities estimate that there is an actual potential for water savings in the public institutions at approximately 10-15%. If the water saving potential at 10% is realized the institutions will save approximately m3 water, equaling a yearly saving of 13 mio. DKK. At 15% realized the saving will be approximately m3 water, equaling a yearly saving of 20 mio. DKK. If the same saving potential is considered valid for all institutions the total savings will be approximately 2,5-3,8 mio. m3 water equaling approximately mio. DKK per year. Notice that this estimate covers all institutions both public and private. The project shows that it is especially desirable to reduce the water consumption from the remaining old toilets. There is also a healthy economy related to the installation of water saving 12 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

13 showers, especially for schools with high after school activities which include showering. Furthermore there can be a lot of money to save by implementing leakage alarms which give the possibility of fast repairing in case of water leakage. A comparison of the calculated key figures with the information about the specific schools and institutions shows that it is very difficult to give precise explanations of high and low water consumption. A lot of the same initiatives are performed at schools and child care centers with high water consumption compared to those with low. This is probably due to the fact that this project does not evaluate the water consumption in a historical perspective, and therefore does not document the development of the water consumption over time. Municipalities, schools, child care centers, plumbing industry and companies point at the following essential barriers: 1. Lack of focus at the subject 2. Lack of financial possibilities. And lack of incentives when the money saved do not allot the same part as the investment for the savings is taken from 3. Lack of knowledge of technical possibilities and experiences. There is an uncertainty about specific solutions applicability in institutions and the actual payback period and experiences regarding operation and maintenance. The municipalities also stress the lack of time as an important barrier while this is not mentioned by the schools and child care centers. The child care centers show a very big interest for participating in water-saving initiatives but express a wish for more inspiration and help to initiative the proper activities. The suggested initiatives are drawn up with a reference to the identified barriers and can be compiled under the following headlines: Economic incentives Credit capability Subsidies or other funding initiatives Access to relevant knowledge Focus in the procurement contracts Labelling schemes Insurance reduction when implementing leakage alarm Project results In the project key figures for the water consumption are calculated as cubic metre per square metre per year (m3/m2/year) and cubic metre per user per year (m3/user/year), where the main part of the data, are from the year The calculations show the following water use for different types of institutions: m3/user/year High schools etc. Waterconsumption per child/student Public schools Private schools After school centers Day care centers Integrated child care centers 75% quantile 25% quantile Median Special schools Nurseries Boarding schools (secondary) Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 13

14 Public initiatives The project gives an analysis of water saving initiatives in municipalities. This shows that the municipalities in general have knowledge about the institutions specific water consumption. 52% of the municipalities inform that they have performed water saving campaigns targeted institutions. 80 % of the municipalities have implemented environmental or energy management systems, which fully or partly include institutions. Approximately half of the municipalities plan to initiate water saving activities in Only 28% of the municipalities set focus at water consumption in their procurement contracts. Better information about relevant technical solutions would improve the municipalities possibilities to draw up specific requirements in the contracts. Only a small percentage of the municipalities have routine inspections according to a planned programme. Most inspections are only performed when leakages are suspected or the institutions ask the municipality to perform an inspection. In average the municipalities estimate the overall saving potential to be approximately 10% Analysis of schools and child care institutions Most of the schools have their own caretaker. Compared to the child care centers this gives a better technical base for initiating water saving activities. Most of the child care centers (70%) hire plumbers etc. for all the work at the installations and typically the child care centers do not have their own caretaker. Decisions regarding changes in the installation are typically made by child care center management (75%) and the project show that the child care center more often than the schools lack knowledge of technical solutions for water savings. The water saving activities are typically financed by the school s or center s operating budget, although some activities have been financed by the municipality. The cost of water is only a medium to small part of the operating budget, both for schools and child care centers. In order to achieve focus at the water cost it is therefore important to give clear information of the attractive economy connected to some water saving activities. 60% of the schools have scheduled maintenance routines which typically set focus at leaking toilets, watertaps and other water waste. Only 15% if the child care centers have similar routines. The project shows that waterfree urinals only have a minor use at the schools. But a small survey in the project shows that the schools that have installed urinals have good experiences with these. No smelling problems or high maintenance. Approximately 80% of the schools but only approximately 58% of the child care centers have within the last 5 years made changes in the installations in order to reduce water consumption. Both schools and child care centers show a very big interest in participating in water saving activities. It is a remarkable low percentage -only approximately 50% - of the schools that teach the pupils about water saving solutions. Questionnaire for plumbing industry The plumbing industry agrees that there is potential for reducing the public institutions water consumption. In average they estimate the potential to 15%. The plumbers point at a broad variety of water saving solutions. Focus is especially set at replacing old toilets with high water consumption, leaking toilets, use of sensors at taps and optimizing the circulations system. 14 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

15 Questionnaire for other companies The involved companies trade products that are already in use in municipal institutions. But the companies estimate that there is a potential for more sale when estimated on the base of the possibilities to reduce the water consumption. The companies estimate of the water saving potential is on average more than 15%. 4 out of 9 companies (44%) estimate that an increased sale to the Danish public institutions will improve their possibilities for an increased export. 10 specific advices to municipalities and institutions The project draws up the following specific advice for municipalities and institutions: 1. Implement allocation models that ensure that savings are allotted to the same part as the investment for the savings is taken from 2. Ensure metering of the water consumption and payment for the actual water use. Identify the consumption patterns by on-line metering and act on unusual water consumption. 3. Reduce the water consumption from old toilets with a large water consumption, by replacement to 2-flush toilets, water savers or partly replacement to water free urinals 4. Implement leakage alarms and discuss reduced insurance premium with the insurance company 5. Set focus at the warm water there is both energy and water to save (optimize the circulation system, use water saving showerheads, consider decentralized hot water production when renovating) 6. Visualize the water consumption and water saving initiatives in the public environmental and energy management systems. Include the water consumption in energy renovation projects. Set focus at water consumption in the procurement contracts 7. Improve the level of relevant knowledge and draw up targeted information for the institutions 8. Implement regular routines for inspection and maintenance 9. Make use of sensors where the water use for hand wash due to running taps are considered the cause of unnecessary water waste 10. Document the results of water saving initiatives and share experiences with other municipalities and institutions. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 15

16 1. Formål Formålet med projektet er at skabe overblik over potentialet for vandbesparelser, der kan opnås gennem vandbesparende teknologi i kommunale institutioner. forskelle i vandforbruget i sammenlignelige institutioner i Danmark offentlige myndigheders tiltag i forhold til vandbesparende teknologi i deres institutioner Derudover skal projektet beskrive barrierer og initiativer i forhold til anvendelse af vandbesparende teknologi i offentlige institutioner. Projektet laver en overordnet vurdering af forskellige institutionstyper og en mere specifikt analyse af 2 udvalgte institutionstyper: Skoler og børneinstitutioner. 16 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

17 2. Metode og datagrundlag 2.1 Dataindhentning Grundlaget for analysen er fremskaffet ved indhentning af informationer fra mange forskellige kilder. Adresser på offentlige institutioner og skoler er indhentet fra kommunal årbog Vandforbrugsdata er indhentet via vandselskabernes forbrugsregistreringer og kommunale opgørelser Areal af institutionerne via BBR register Antal brugere af institutioner dels via hjemmesideopslag og via spørgeskemaundersøgelse Fakta om anvendelse af vandbesparende teknologi, barrierer og anvendelsesfremmende tiltag via spørgeskemaundersøgelser og telefoninterviews Priser på komponenter og installation via producenter samt erfaringstal fra vandselskaber Møder, samtaler og mails med kommuner, skoler, børneinstitutioner, virksomheder og øvrige interessenter har givet specifikke input omkring forbrugsmønstre og tiltag. Spørgsmålene til de enkelte undersøgelser er listet i bilag 2. Alle data behandles anonymt, bortset fra beskrivelse af konkrete kommunale initiativer. Den anonyme datahåndtering har sikret større input. Det er ikke en del af projektets formål at udstille enkelte institutioner eller kommuner, men at skabe overblik over det samlede potentiale. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 17

18 I de følgende skemaer gives en opsummering af det kvantitative datagrundlag. TABEL 1 KVANTITATIVT OVERBLIK OVER FORBRUGSDATA Institutioner i undersøgelsen Adresser i Kommunal Årbog Andel af institutioner i forhold til total Antal Antal % Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner og Børnehuse Folkeskoler Private grundskoler Gymnasier og HF Klubber Efterskoler Special skoler Børn, Unge og Familier Handicappede (Børn og voksne) Social Psykiatrien Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

19 TABEL 2 KVANTITATIVT OVERBLIK OVER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Antal udsendt Antal besvaret Svarprocent Kommuner (62*) 60 (62) Skoler ca Børneinstitutioner ca Virksomheder *Procentfordeling for svar er generelt baseret på 59 kommuners svar. Derudover har 3 kommuner udfyldt et testskema. VVS-installatører Vi har tilstræbt at lave en analyse med en vis geografisk spredning. Følgende figur viser fra hvilke kommuner, der indgår data i analysen. FIGUR 2 FORBRUGSDATA FRA OMRÅDET KOMMUNEN HAR UDFYLDT SPØRGESKEMA Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 19

20 Det er projektgruppens vurdering, at der er indhentet et acceptabelt antal forbrugsdata, og der er opnået en tilstrækkelig geografisk spredning, ligesom fordelingen mellem små og store kommuner også er acceptabel. 2.2 Opstilling af nøgletal Som nøgletal er valgt det årlige forbrug i kubikmeter pr. kvadratmeter institution/skole (m 3 /m 2 /år) og det årlige forbrug i kubikmeter pr. barn/elev (m 3 /bruger/år). Historisk set er fokus på vandforbrug i bygninger opstået i en sammenhæng med fokus på energiforbrug i bygninger. For energiforbrug har der været tradition for at opgøre nøgletal pr. kvadratmeter, og når vandforbrug er medtaget i redegørelserne er tilsvarende nøgletal ofte valgt. Ovennævnte nøgletal er de mest anvendte nøgletal i grønne regnskaber og årsrapporter, men nøgletallene skal dog tages med forbehold, da der er mange faktorer, der spiller ind på et nøgletal. F.eks.: Der er meget stor forskel på, hvor meget skolerne bliver brugt til andre aktiviteter udenfor alm. skoletid. Nogle skoler har stor eftermiddags/aften aktivitet med et merforbrug til følge, mens andre skoler ligger i områder, hvor mange aktiviteter sker i sportshal eller medborgerhuse m.m. Det har stor betydning om skolernes idræt foregår på skolens eget anlæg/gymnastiksal, hvor vandforbruget indgår i skolens forbrug, eller om den foregår på nærtliggende sportshal/idrætsanlæg med selvstændig måler. Belastningen af institutionen f.eks. en skole, som kun bruger 75 % af kapaciteten vil have et lavere nøgletal målt pr. m 2 i forhold til skoler, hvor kapaciteten udnyttes fuldt ud. Daginstitutionens åbningstid både dagligt, men også ferieåbent. Nogle institutioner har åbent hele året, mens andre lukker i ferieperioder og henviser børn til andre institutioner. 20 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 2012 Titel: Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Redaktion: Charlotte Frambøl, Thomas Bo Sørensen, Lars

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn?

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Vandforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning og økonomisk udgift ved campingdrift. Den væsentligste belastning er forbruget i sanitetsbygningerne fra toilet

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights: 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide Statusnotat, august 2013 Baggrund: Som partner af Plan C har Ishøj Kommune gennemført et kortlægningsforsøg på Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Christian Johansen (Enhedschef, Hvidovre Hospital) Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi d. 4.

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 Dansk Energi Politisk Afdeling Richard Schalburg IT og energiforbrug IT og energibesparelser IT, energi og systemisk tænkning IT, energi og fremtiden Eksempel Slutbruger

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere