Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner"

Transkript

1 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 2012

2 Titel: Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Redaktion: Charlotte Frambøl, Thomas Bo Sørensen, Lars Fischer, DANVA Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2012 ISBN nr. [xxxxxx] Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

3 Indhold Forord...6 Konklusion og sammenfatning... 7 Baggrund...7 Formål...7 Undersøgelsen...7 Hovedkonklusioner...7 Projektresultater... 8 Nøgletalsberegninger... 8 Summary and Conclusion Background...12 Objective...12 The study...12 Main conclusions...12 Project results Formål Metode og datagrundlag Dataindhentning Opstilling af nøgletal Kommunale institutioner Overordnet gruppering Udvalgte institutioner Teknologi og adfærd Afgrænsning Komponenter skyls toiletter, toiletindsatser Vandfri urinaler Automatisk slukning af brusere og sensorer på vandhaner Vandspareindsatser, armaturer med indbygget vandsparefunktion, vandbesparende bruserhoveder Synliggørelse af forbrug Fokus på varmtvandsforbrug Anvendelse af regnvand Overblik over forskelle i vandforbrug Overblik over vandforbruget Forskelle mellem institutionstyper Vandforbrugende aktiviteter i de udvalgte institutionstyper Forskelle inden for samme institutionstyper Børneinstitutioner Skoler Forbrug hos institutioner uden forbrugsmåling Forskelle mellem kommuner Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 3

4 5.5 Opsamling på overblik over forskelle i vandforbrug Beskrivelse af kommunale tiltag Spørgeskemabesvarelse, generelt Energi og miljøledelse Kampagner GreenCities Indkøbsaftaler Barrierer Økonomiske tiltag Kommunernes vurdering af institutionernes tilstand Information om tekniske løsninger Estimeret besparelsespotentiale Opsummering og kommentering af kommunale tiltag Analyse af skoler Generel karakterisering Beslutningskompetence og praktisk arbejde Skolernes tilstand Nøgletal vedr. vandforbrugende installationer Betydning af vandforbrug for driftsbudget Skoletiltag om vandinstallationer Skoletiltag om adfærd Vidensniveau Deltagelse i andre initiativer Opsummering og kommentering af skoleanalyse Analyse af børneinstitutioner Generel karakterisering Beslutningskompetence og praktisk arbejde Institutionernes tilstand Nøgletal vedr. vandforbrugende installationer Betydning af vandforbrug for driftsbudget Institutionstiltag om vandinstallationer Institutionstiltag om adfærd Vidensniveau Deltagelse i andre initiativer Opsummering og kommentering af analyse af børneinstitutioner Undersøgelse blandt VVS-installatører Undersøgelse blandt virksomheder Vurdering af potentiale Overordnede estimater i procent Overordnede forudsætninger omkring vandforbrug Estimat for besparingspotentiale Økonomisk analyse Grundlag for cases Potentiale for vandbesparelser Økonomisk case om udskiftning af toilet Eksempler på udgifter ved løbende toilet og vandhane Lækagesikring Økonomiske overvejelser om vandspareindsatser Økonomiske overvejelser om autosluk på vandhaner Økonomisk case om vandbesparende bruser Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

5 13. Erfaringer med initiativer Eksempel på tilskudsordning i København Vandsparekampagner fra Københavns Energi Vandsparetiltag hos Aarhus Vand Dryp.stop.dk kampagner Ambassadør-ordninger Vandambassadører Klimaambassadører Erfaringer med ESCO-projekter Grønt Flag - Grøn skole Efteruddannelsestiltag Teknologifremmende initiativer Opsummering af barrierer Økonomiske incitamenter Lånemuligheder Støtteordninger og finansieringsinitiativer Adgang til relevant viden Fokus i indkøbsaftaler Mærkningsordning for VVS komponenter Forsikringsreduktion ved lækagesikring Konklusion...94 Referencer Bilag 1: Vandforbrug.98 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 5

6 Forord Miljøstyrelsen har ønsket en analyse af potentialet for vandbesparelser, der kan opnås gennem vandbesparende teknologi i kommunale institutioner. Samtidigt ønskes et overblik over hvilke initiativer, der evt. kan igangsættes for at nedbringe vandforbruget gennem ny vandteknologi. Analysen blev igangsat på en antagelse om, at der kan være et potentiale for vandbesparelser gennem ny teknologi i offentlige institutioner som let og over kort tid kan spares hjem. DANVA har gennemført projektet i tæt samarbejde med Københavns Energi A/S v. Charlotte Storm Aarhus Vand A/S v. Kristian Brunmark TRE-FOR A/S v. Rudi Krupsdahl Henriksen Aalborg Forsyning, Vand A/S v. Peter Bech VandCenter Syd A/S v. Henrik Juul En række kommuner, videninstitutioner, virksomheder og brancheforeninger har bidraget væsentligt til projektets analyse, herunder særligt Tekniq v. Flemming Hansen Energi&Klima, Teknologisk Institut v. Leon Buhl, Korsbæk og Partnere, Rådgivende ingeniørfirma KS v. Johannes Overgaard Producenter og forhandlere af vandbesparende armaturer og teknologi har også bidraget. Sidst, men ikke mindst har en lang række skoler og institutioner bidraget med relevante informationer via en spørgeskemaundersøgelse og telefoninterviews gennemført som en del af projektet. Projektet er gennemført i perioden 1. november 2011 til 1. maj Projektet er derudover fulgt af Martin Skriver, Naturstyrelsen og Jens Schultz Hansen, Miljøstyrelsen. Fra DANVA sekretariatet har følgende indgået i projektet: Thomas Bo Sørensen, Lars Fischer, Bertel Iversen, Tahsin Arikan og Mads Olesen under projektledelse af Charlotte Frambøl. Projektgruppen vil gerne sige tak til alle for godt samarbejde! 6 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

7 Konklusion og sammenfatning Baggrund Indtil starten af 1990 erne accepterede man i mange tilfælde en så stor indvinding, at grundvandsstanden blev sænket og vandløb som konsekvens heraf tørrede ud om sommeren. Omkring 1990 ændrede denne holdning sig, og forventningerne til størrelsen af den udnyttelige grundvandsressource blev ændret. Vandbesparelser fik et forholdsvis stor fokus i 1990 erne, og frem til 2006 (jf. DANVAs Benchmarking) kan man aflæse det i statistikker over vandforbruget ved et konstant fald i vandforbruget. Sidenhen har vandforbruget i institutionerne stabiliseret sig. De danske drikkevandsselskaber leverer i dag omkring 7 % af det samlede vandmængde til institutioner, hvilket svarer til omkring 25 mio. m 3 vand om året. Analysen blev igangsat på en antagelse om, at der kan være et potentiale for vandbesparelser gennem ny teknologi i offentlige institutioner som let og over kort tid kan spares hjem. Formål Formålet med projektet er at skabe overblik over: potentialet for vandbesparelser, der kan opnås gennem vandbesparende teknologi i kommunale institutioner. forskelle i vandforbruget i sammenlignelige institutioner i Danmark offentlige myndigheders tiltag i forhold til vandbesparende teknologi i deres institutioner Derudover skal projektet beskrive barrierer og initiativer i forhold til anvendelse af vandbesparende teknologi i offentlige institutioner. Projektet laver en overordnet vurdering af forskellige institutionstyper og en specifik analyse af 2 udvalgte institutionstyper: Skoler og børneinstitutioner. Undersøgelsen Undersøgelsen bygger på forbrugsdata fra vandselskaber, spørgeskemaundersøgelser og samtaler med kommuner, skoler, institutioner, vvs-installatører, vidensinstitutioner og virksomheder. Hovedkonklusioner Projektet viser, at der arbejdes med vandbesparelsestiltag, men typisk som en integreret indsats under øvrige miljøtiltag, hvor der for tiden er klart størst fokus på reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. Projektet viser, at der er god fornuft og sund økonomi i ikke at glemme vandforbruget. Selvom udgifterne til vand generelt ikke udgør en stor del af de samlede driftsudgifter hos institutionerne, kan der være nemme penge at spare. Både VVS-branchen og kommunerne vurderer, at der er et reelt potentiale for vandbesparelser i kommunale institutioner på %. Virksomhedernes (forhandlere af vandbesparende teknologi) gennemsnitlige skøn for vandbesparelsespotentialet i kommunale institutioner ligger på over 15 %. Virksomhederne refererer til konkrete eksempler på anvendelse af deres produkter i kommunale institutioner, hvor vandbesparelserne er dokumenteret. De angivne eksempler viser cases med besparelser højere end de ovenfor angivne generelle estimater. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 7

8 Realiseres potentialet på 10 %, spares der i de undersøgte institutioner ca m 3 vand, svarende til en årlig besparelse på 13 mio. kr. Ved 15 % spares der m 3 vand, svarende til en årlig besparelse på 20 mio. kr. Hvis tilsvarende besparelsesprocenter antages gyldige for de øvrige institutionstyper, kan der således spares mellem 2,5 3,8 mio. m 3 vand, svarende til 115 og 173 mio. kr. pr. år. Bemærk, at dette estimat baseres på mængder for både private og kommunale institutioner. Undersøgelsen viser, at det især er attraktivt at reducere vandforbrug fra de resterende gamle toiletter. Der er også sund økonomi i at installere vandbesparende brusere, særligt for de skoler, der har stort omfang af fritidsaktiviteter med efterfølgende badning. Derudover kan der være mange penge at spare ved implementering af lækagealarmer, der giver mulighed for hurtig udbedring ved vandspild. Analysen af nøgletal fra denne undersøgelse, sammenholdt med informationer om skolerne og institutionerne, viser dog, at det er meget vanskeligt at finde entydige forklaringer på højt og lavt vandforbrug. Der ses mange af de samme tiltag, udført på skoler og børneinstitutioner med højt vandforbrug som på tilsvarende institutioner med lavt vandforbrug. Det kan skyldes, at projektet generelt ikke ser på vandforbruget i et historisk perspektiv, og vi derfor ikke dokumenterer en udvikling i vandforbruget. Som væsentligste barrierer peger kommuner, skoler, institutioner, vvs-installatører eller virksomheder på følgende: Manglende fokus på emnet Manglende økonomiske muligheder, hvor der særligt fokuseres på det manglende incitament, når besparelsen ikke tilfalder samme kasse, som investeringen til besparelse skal tages fra. Manglende viden om tekniske muligheder og erfaringer. Der er usikkerhed omkring specifikke løsningers anvendelighed i institutioner og reelle tilbagebetalingstider og erfaringer i forhold til drift og vedligehold. Kommunerne fremhæver manglende tid som en væsentlig barriere for at anvende vandbesparende teknologi, mens tidsfaktoren dog ikke bliver nævnt af skoler og institutioner. Institutionerne udviser en meget stor interesse for at deltage i vandbesparelsesinitiativer, men ønsker dog mere inspiration og hjælp til at igangsætte de rette tiltag. Projektets forslag til teknologifremmende initiativer, formuleret med afsæt i de identificerede barrierer, kan samles under følgende overskrifter: Økonomiske incitamenter Lånemuligheder Støtteordninger og finansieringsinitiativer Adgang til relevant viden Fokus i indkøbsaftaler Mærkningsordning for vvs-komponenter Forsikringsreduktion ved lækagesikring Projektresultater Nøgletalsberegninger Projektet har udarbejdet nøgletal, opgjort hhv. som kubikmeter pr. kvadratmeter pr. år (m 3 /m 2 /år) og kubikmeter pr. bruger pr. år (m 3 /bruger/år), hvor hovedparten af de indsamlede data er fra Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

9 Nøgletalsberegningerne viser følgende vandforbrug målt som m 3 pr bruger for forskellige institutionstyper: m3/bruger/år Forbrug pr. bruger % Fraktil 25% Fraktil Median FIGUR 1 Nøgletallene er også beregnet som forbrug pr. m 2 for de forskellige institutionstyper. Variationen i nøgletal inden for de enkelte institutionstyper er også beregnet (bilag 1). Kommunale tiltag Analysen af kommunernes tiltag viser, at kommunerne generelt har kendskab til institutionernes vandforbrug. 52 % af kommunerne oplyser, at de har gennemført vandsparekampagner rettet mod institutionerne. 80 % af kommunerne har implementeret miljø- eller energiledelsessystem, der helt eller delvist omfatter kommunale institutioner. Ca. halvdelen af kommunerne har planer om at igangsætte konkrete tiltag om vandbesparelser i Kun 28 % af kommunerne har i deres indkøbsaftaler fokus på vandforbrug. Her kan bedre vejledning om relevant teknologi forbedre kommunernes mulighed for at stille krav og sætte fokus på vandforbrug i aftalerne. Det er kun en meget lille del af kommunerne, som fører tilsyn i henhold til et fast program for alle institutioner. Langt de fleste fører kun tilsyn ved mistanke om problemer, eller hvis institutionen henvender sig til kommunen. Gennemsnitligt vurderer kommunerne besparelsespotentialet til at være 10 %. Analyse af skoler og børneinstitutioner Langt de fleste skoler har ansat egen pedel. Sammenlignet med børnehaver giver dette et bedre teknisk grundlag for igangsætning af tiltag. Flertallet af institutionerne (70 %) hyrer håndværkere ind til alt arbejde på installationen og har således ikke egen pedel eller delepedel. Beslutninger om ændringer af institutionens installation tages generelt af institutionsledelsen (75 %) og Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 9

10 undersøgelsen viser, at institutionerne i højere grad end skolerne savner viden om tekniske muligheder for vandbesparelser. Typisk finansieres vandbesparelsestiltag fra skolens driftsbudget, dog er der også en del tiltag, der er finansieret via særbevilling fra kommunen. Både i børneinstitutioner og i skoler vurderes udgiften til vand kun at have en middel eller lille betydning for institutionens samlede driftsbudget. Derfor er det vigtigt at synliggøre de vandbesparende tiltag, der har en attraktiv økonomi. 60 % af skolerne har faste vedligeholdsrutiner med særligt fokus på løbende toiletter, vandhaner og andet vandspild. Kun ca. 15 % af børneinstitutionerne oplyser, at de har faste vedligeholdelsesrutiner for institutionens installationer. Undersøgelsen har vist, at vandfri urinaler kun anvendes i mindre grad på skolerne. Men en mindre stikprøveundersøgelse viser, at erfaringerne fra de skoler, der anvender urinaler, er gode - generelt opleves der ikke hygiejneproblemer eller omfattende vedligehold. Ingen af de børneinstitutioner, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, anvender urinaler. Ca. 80 % af skolerne men kun ca. 58 % af børneinstitutionerne har inden for de sidste 5 år foretaget ændringer i installationen for at opnå et mindre vandforbrug. Både skoler og børneinstitutionerne viser en meget stor interesse for at deltage i vandbesparelsesinitiativer. Det er dog bemærkelsesværdigt, at kun knap halvdelen af skolerne underviser eleverne i vandbesparelser. Undersøgelse fra vvs-installatører Vvs-installatørerne vurderer entydigt, at der er et potentiale for at sænke kommunale institutioners vandforbrug. Gennemsnitligt estimeres potentialet til ca. 15%. Installatørerne peger på et bredt spektrum af vandbesparelsestiltag. Særligt sættes der fokus på udskiftning af gamle toiletter med højt vandforbrug, løbende toiletter, brug af sensorer på vandhaner samt optimering af cirkulationssystemet. Undersøgelse blandt virksomheder De adspurgte virksomheder forhandler produkter, der allerede i dag anvendes i kommunale institutioner. Men virksomhederne vurderer, at der er potentiale for mersalg, hvis man alene ser på mulighederne for at reducere vandforbrug. Virksomhedernes gennemsnitlige skøn for vandbesparelsespotentialet i kommunale institutioner ligger på over 15 %. Virksomhederne refererer til konkrete eksempler på anvendelse af deres produkter i kommunale institutioner, hvor vandbesparelserne er dokumenteret. De angivne eksempler viser cases med besparelser højere end de ovenfor angivne generelle estimater. 4 ud af 9 virksomheder (44 %) vurderer, at et større salg til danske kommunale institutioner vil kunne forbedre deres muligheder for øget eksport. 10 konkrete råd til kommuner og institutioner 1. Implementer ressoucefordelingsmodeller, der sikrer at besparelser ved vandbesparende tiltag tilfalder samme kasse som udgiften til investeringen tages fra. 2. Mål vandforbruget og afregn efter reelt vandforbrug. Afdæk forbrugsmønstre ved brug af fjernaflæsning og reager hurtigt ved unormalt vandforbrug 3. Reducer vandforbrug fra gamle toiletter med stort vandforbrug, ved udskiftning til 2- skylstoiletter, toiletindsatser eller ved en delvis udskiftning til vandfri urinaler 10 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

11 4. Lav lækagesikring og drøft reduceret forsikringspræmie med forsikringsselskab pga. lækagesikring 5. Sæt fokus på det varme vand der er både energi og vand at spare (anvend vandbesparende bruserarmaturer, optimer cirkulationssystem, overvej decentral varmtvandsproduktion ved renoveringer, mv.) 6. Skab synlighed af vandforbrug og besparelsestiltag i kommunale miljø- og energiledelsessystemer. Inkluder vandforbrug i evt. energirenoveringsprojekter. Sæt fokus på vandforbrug i indkøbsaftaler. 7. Øg vidensniveauet og udarbejd målrettet information til institutionerne 8. Implementer faste kontrol- og vedligeholdelsesrutiner 9. Gør brug af sensorer, hvor vandforbrug ved håndvaske pga. løbende haner vurderes at give unødigt vandspild. 10. Dokumenter resultaterne af vandbesparende tiltag og bidrag til formidling af erfaringer til andre kommuner og institutioner. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 11

12 Summary and Conclusion Background Until the beginning of the 199o s large abstractions of water were often accepted, resulting in lowered groundwater table and water-courses drying-up in the summer. Around 1990 this approach was changed and water savings got a significant focus in the 1990 s and until around 2006 when the figures in DANVAs benchmarking for the water consumption show a continuous decline. Since then the water consumption in the institutions is stabilized. The institutions in Denmark use approximately 25 mio. m3 water per year which is 7% of the production in Danish water companies. This analysis was initiated with the expectation of a water saving potential in the public institutions which could easily and over a short time period be obtained. Objective The objective of this project was to create an overview over The potential for water savings achievable by water saving technology in public institutions Differences in the water consumption in comparable Danish institutions Public initiatives related to the use of water saving technology in institutions Furthermore the project describes barriers and initiatives related to the use of water saving technology in public institutions. The project performs an overall evaluation of different types of institutions and a more specific analysis of schools and child care centers. The study The study is based on data for water-consumption, questionnaires and interviews with municipalities, schools, institutions, plumbers and companies. Main conclusions The project shows that there are on-going activities regarding water-use and water savings but typically these are integrated in the overall environmental activities where the present focus clearly are at reducing energy-consumptions and CO2 emissions. The project shows that it is good common sense and healthy economy not to neglect focus at water consumption. Even though the water expense is not a large part of the overall running costs of the institutions, there can be easy money to save. Both the plumbing industry and the municipalities estimate that there is an actual potential for water savings in the public institutions at approximately 10-15%. If the water saving potential at 10% is realized the institutions will save approximately m3 water, equaling a yearly saving of 13 mio. DKK. At 15% realized the saving will be approximately m3 water, equaling a yearly saving of 20 mio. DKK. If the same saving potential is considered valid for all institutions the total savings will be approximately 2,5-3,8 mio. m3 water equaling approximately mio. DKK per year. Notice that this estimate covers all institutions both public and private. The project shows that it is especially desirable to reduce the water consumption from the remaining old toilets. There is also a healthy economy related to the installation of water saving 12 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

13 showers, especially for schools with high after school activities which include showering. Furthermore there can be a lot of money to save by implementing leakage alarms which give the possibility of fast repairing in case of water leakage. A comparison of the calculated key figures with the information about the specific schools and institutions shows that it is very difficult to give precise explanations of high and low water consumption. A lot of the same initiatives are performed at schools and child care centers with high water consumption compared to those with low. This is probably due to the fact that this project does not evaluate the water consumption in a historical perspective, and therefore does not document the development of the water consumption over time. Municipalities, schools, child care centers, plumbing industry and companies point at the following essential barriers: 1. Lack of focus at the subject 2. Lack of financial possibilities. And lack of incentives when the money saved do not allot the same part as the investment for the savings is taken from 3. Lack of knowledge of technical possibilities and experiences. There is an uncertainty about specific solutions applicability in institutions and the actual payback period and experiences regarding operation and maintenance. The municipalities also stress the lack of time as an important barrier while this is not mentioned by the schools and child care centers. The child care centers show a very big interest for participating in water-saving initiatives but express a wish for more inspiration and help to initiative the proper activities. The suggested initiatives are drawn up with a reference to the identified barriers and can be compiled under the following headlines: Economic incentives Credit capability Subsidies or other funding initiatives Access to relevant knowledge Focus in the procurement contracts Labelling schemes Insurance reduction when implementing leakage alarm Project results In the project key figures for the water consumption are calculated as cubic metre per square metre per year (m3/m2/year) and cubic metre per user per year (m3/user/year), where the main part of the data, are from the year The calculations show the following water use for different types of institutions: m3/user/year High schools etc. Waterconsumption per child/student Public schools Private schools After school centers Day care centers Integrated child care centers 75% quantile 25% quantile Median Special schools Nurseries Boarding schools (secondary) Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 13

14 Public initiatives The project gives an analysis of water saving initiatives in municipalities. This shows that the municipalities in general have knowledge about the institutions specific water consumption. 52% of the municipalities inform that they have performed water saving campaigns targeted institutions. 80 % of the municipalities have implemented environmental or energy management systems, which fully or partly include institutions. Approximately half of the municipalities plan to initiate water saving activities in Only 28% of the municipalities set focus at water consumption in their procurement contracts. Better information about relevant technical solutions would improve the municipalities possibilities to draw up specific requirements in the contracts. Only a small percentage of the municipalities have routine inspections according to a planned programme. Most inspections are only performed when leakages are suspected or the institutions ask the municipality to perform an inspection. In average the municipalities estimate the overall saving potential to be approximately 10% Analysis of schools and child care institutions Most of the schools have their own caretaker. Compared to the child care centers this gives a better technical base for initiating water saving activities. Most of the child care centers (70%) hire plumbers etc. for all the work at the installations and typically the child care centers do not have their own caretaker. Decisions regarding changes in the installation are typically made by child care center management (75%) and the project show that the child care center more often than the schools lack knowledge of technical solutions for water savings. The water saving activities are typically financed by the school s or center s operating budget, although some activities have been financed by the municipality. The cost of water is only a medium to small part of the operating budget, both for schools and child care centers. In order to achieve focus at the water cost it is therefore important to give clear information of the attractive economy connected to some water saving activities. 60% of the schools have scheduled maintenance routines which typically set focus at leaking toilets, watertaps and other water waste. Only 15% if the child care centers have similar routines. The project shows that waterfree urinals only have a minor use at the schools. But a small survey in the project shows that the schools that have installed urinals have good experiences with these. No smelling problems or high maintenance. Approximately 80% of the schools but only approximately 58% of the child care centers have within the last 5 years made changes in the installations in order to reduce water consumption. Both schools and child care centers show a very big interest in participating in water saving activities. It is a remarkable low percentage -only approximately 50% - of the schools that teach the pupils about water saving solutions. Questionnaire for plumbing industry The plumbing industry agrees that there is potential for reducing the public institutions water consumption. In average they estimate the potential to 15%. The plumbers point at a broad variety of water saving solutions. Focus is especially set at replacing old toilets with high water consumption, leaking toilets, use of sensors at taps and optimizing the circulations system. 14 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

15 Questionnaire for other companies The involved companies trade products that are already in use in municipal institutions. But the companies estimate that there is a potential for more sale when estimated on the base of the possibilities to reduce the water consumption. The companies estimate of the water saving potential is on average more than 15%. 4 out of 9 companies (44%) estimate that an increased sale to the Danish public institutions will improve their possibilities for an increased export. 10 specific advices to municipalities and institutions The project draws up the following specific advice for municipalities and institutions: 1. Implement allocation models that ensure that savings are allotted to the same part as the investment for the savings is taken from 2. Ensure metering of the water consumption and payment for the actual water use. Identify the consumption patterns by on-line metering and act on unusual water consumption. 3. Reduce the water consumption from old toilets with a large water consumption, by replacement to 2-flush toilets, water savers or partly replacement to water free urinals 4. Implement leakage alarms and discuss reduced insurance premium with the insurance company 5. Set focus at the warm water there is both energy and water to save (optimize the circulation system, use water saving showerheads, consider decentralized hot water production when renovating) 6. Visualize the water consumption and water saving initiatives in the public environmental and energy management systems. Include the water consumption in energy renovation projects. Set focus at water consumption in the procurement contracts 7. Improve the level of relevant knowledge and draw up targeted information for the institutions 8. Implement regular routines for inspection and maintenance 9. Make use of sensors where the water use for hand wash due to running taps are considered the cause of unnecessary water waste 10. Document the results of water saving initiatives and share experiences with other municipalities and institutions. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 15

16 1. Formål Formålet med projektet er at skabe overblik over potentialet for vandbesparelser, der kan opnås gennem vandbesparende teknologi i kommunale institutioner. forskelle i vandforbruget i sammenlignelige institutioner i Danmark offentlige myndigheders tiltag i forhold til vandbesparende teknologi i deres institutioner Derudover skal projektet beskrive barrierer og initiativer i forhold til anvendelse af vandbesparende teknologi i offentlige institutioner. Projektet laver en overordnet vurdering af forskellige institutionstyper og en mere specifikt analyse af 2 udvalgte institutionstyper: Skoler og børneinstitutioner. 16 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

17 2. Metode og datagrundlag 2.1 Dataindhentning Grundlaget for analysen er fremskaffet ved indhentning af informationer fra mange forskellige kilder. Adresser på offentlige institutioner og skoler er indhentet fra kommunal årbog Vandforbrugsdata er indhentet via vandselskabernes forbrugsregistreringer og kommunale opgørelser Areal af institutionerne via BBR register Antal brugere af institutioner dels via hjemmesideopslag og via spørgeskemaundersøgelse Fakta om anvendelse af vandbesparende teknologi, barrierer og anvendelsesfremmende tiltag via spørgeskemaundersøgelser og telefoninterviews Priser på komponenter og installation via producenter samt erfaringstal fra vandselskaber Møder, samtaler og mails med kommuner, skoler, børneinstitutioner, virksomheder og øvrige interessenter har givet specifikke input omkring forbrugsmønstre og tiltag. Spørgsmålene til de enkelte undersøgelser er listet i bilag 2. Alle data behandles anonymt, bortset fra beskrivelse af konkrete kommunale initiativer. Den anonyme datahåndtering har sikret større input. Det er ikke en del af projektets formål at udstille enkelte institutioner eller kommuner, men at skabe overblik over det samlede potentiale. Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 17

18 I de følgende skemaer gives en opsummering af det kvantitative datagrundlag. TABEL 1 KVANTITATIVT OVERBLIK OVER FORBRUGSDATA Institutioner i undersøgelsen Adresser i Kommunal Årbog Andel af institutioner i forhold til total Antal Antal % Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner og Børnehuse Folkeskoler Private grundskoler Gymnasier og HF Klubber Efterskoler Special skoler Børn, Unge og Familier Handicappede (Børn og voksne) Social Psykiatrien Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

19 TABEL 2 KVANTITATIVT OVERBLIK OVER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Antal udsendt Antal besvaret Svarprocent Kommuner (62*) 60 (62) Skoler ca Børneinstitutioner ca Virksomheder *Procentfordeling for svar er generelt baseret på 59 kommuners svar. Derudover har 3 kommuner udfyldt et testskema. VVS-installatører Vi har tilstræbt at lave en analyse med en vis geografisk spredning. Følgende figur viser fra hvilke kommuner, der indgår data i analysen. FIGUR 2 FORBRUGSDATA FRA OMRÅDET KOMMUNEN HAR UDFYLDT SPØRGESKEMA Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 19

20 Det er projektgruppens vurdering, at der er indhentet et acceptabelt antal forbrugsdata, og der er opnået en tilstrækkelig geografisk spredning, ligesom fordelingen mellem små og store kommuner også er acceptabel. 2.2 Opstilling af nøgletal Som nøgletal er valgt det årlige forbrug i kubikmeter pr. kvadratmeter institution/skole (m 3 /m 2 /år) og det årlige forbrug i kubikmeter pr. barn/elev (m 3 /bruger/år). Historisk set er fokus på vandforbrug i bygninger opstået i en sammenhæng med fokus på energiforbrug i bygninger. For energiforbrug har der været tradition for at opgøre nøgletal pr. kvadratmeter, og når vandforbrug er medtaget i redegørelserne er tilsvarende nøgletal ofte valgt. Ovennævnte nøgletal er de mest anvendte nøgletal i grønne regnskaber og årsrapporter, men nøgletallene skal dog tages med forbehold, da der er mange faktorer, der spiller ind på et nøgletal. F.eks.: Der er meget stor forskel på, hvor meget skolerne bliver brugt til andre aktiviteter udenfor alm. skoletid. Nogle skoler har stor eftermiddags/aften aktivitet med et merforbrug til følge, mens andre skoler ligger i områder, hvor mange aktiviteter sker i sportshal eller medborgerhuse m.m. Det har stor betydning om skolernes idræt foregår på skolens eget anlæg/gymnastiksal, hvor vandforbruget indgår i skolens forbrug, eller om den foregår på nærtliggende sportshal/idrætsanlæg med selvstændig måler. Belastningen af institutionen f.eks. en skole, som kun bruger 75 % af kapaciteten vil have et lavere nøgletal målt pr. m 2 i forhold til skoler, hvor kapaciteten udnyttes fuldt ud. Daginstitutionens åbningstid både dagligt, men også ferieåbent. Nogle institutioner har åbent hele året, mens andre lukker i ferieperioder og henviser børn til andre institutioner. 20 Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med...

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... Håndtørrere Effektive og energivenlige modeller Er du træt af papir der flyder, høje omkostninger eller langsomme håndtørrere...? Der var

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria.

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria. EcoJoy NYHED Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min Rainshower System Next Generation 6 L 3 L Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplade Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere